Ročník 24
Číslo 1 / 2013
Motto roka :
... „aby sa nikto necítil osamoteným“
SPRAVODAJCA
Klubu vojenských veteránov zväzu vojakov slovenskej Republiky
TRENČÍN
Ako komunikovať s Radou klubu
vojenských veteránov Trenčín a ako
získať potrebné informácie o činnosti
Osobný kontakt - každý pondelok až
piatok
od 09.00 do 11.00 hod.
v Posádkovom dome OS SR Trenčín
( bývalý DA ) dvere č. 215
( I.
posch.)
č. tel. : 032 / 743 09 59
alebo 0960 / 333 851,
0960 / 333 819
e-mail
[email protected]
OBSAH
1. Novoročná zdravica Rady KVV Trenčín
2. Aktivity klubu v 2. polroku 2012
3. Činnosť našich členov v sekciách
4. Činnosť našich členov v posádkových
kluboch
5. Čo pripravuje klub na rok 2013
6. Naši jubilanti v 1. polroku 2013.
7. Spomíname
8. Reklamy našich sponzorov
Poštový styk :
Posádkový klub Trenčín
Klub vojenských veteránov
Hviezdoslavova 16
911 27 TRENČÍN
Funkcionári Rady klubu :








Ing. Peter Forgách - predseda
Ing. Igor Hyben – podpredseda
Ján Bydžovský - pokladník,
Doc. Ing. Antonín Galeta, CSc. člen,
Anton Švančara - člen,
PhDr. Marián Mjartan - člen,
Ing. Marián Lehotský -člen
Jaroslav Peter - člen
Veľa informácií môžete získať aj
z
klubovej vývesky na budove PK OS
SR za sklom, vľavo od služobného
vstupu do budovy, alebo na webovych
stránkach :
www.vojenvetn.vebnode.cz
www.klubvtn.info
------------------------------------------------------Pozývame vás na posedenie s priateľmi do
priestorov nášho klubu na 1. poschodí
v pracovné dni od 09.00 do 11,00 hod,
číslo dverí je 215.
www.zvazvojakov.sk
Rada klubu
111
1. NOVOROČNÁ ZDRAVICA
Vážení priatelia!
Náš Klub vojenských veteránov Trenčín vstúpil do 23.roku svojej existencie
a činnosti. Dovoľte mi, aby som Vám a Vaším najbližším, v
mene Rady klubu vojenských veteránov Trenčín i v mene
svojom, zaželal veľa, toľko potrebného zdravia a rodinnej
pohody. Rok 2013 je výnimočným nie len 20.výročím vzniku
SR, ale aj 20. výročím založenia Zväzu vojakov Slovenskej
republiky, ktorého členom je aj náš klub. Veľa našich členov
a členiek aktívne pomáhali svojou prácou pri vzniku republiky
a zväzu. Patrí im za to vďaka. Predsedníctvo a Ústredná rada zväzu už v minulom
roku ocenili ich
zásluhy udelením hviezdy ZVSR. Sú to (bez hodnosti a
akademického titulu) : Rudolf Tvarožka, Jozef Tuchyňa , Dominik Benka, Ján
Bydžovský , Cyril Boldiš , Emil Hadbabny , Jozef Košík a Ján Klčo. Rada klubu
pripravuje ďalšie návrhy na ocenenie našich členov od MO SR, NGŠ OS SR, ako aj
ÚR ZV SR.
Vnútro zväzový život v druhej polovici roku 2012 pokračoval vo zvýšenej intenzite.
Rozhodnutie o pozastavení valorizácie výsluhových dôchodkov pre ich poberateľov
z radov Ozbrojených síl rozbúril mediálnu hladinu na informačných a sociálnych
nosičoch ( internet atd.) a priniesol pozitívne, ale aj negatívne odrazy do života
klubu. Mimoriadne zasadanie ÚR a Predsedníctva ZV SR, vyzvalo kluby
k zorganizovaniu petície na protest proti tomuto rozhodnutiu parlamentu. Rada klubu
prijala túto výzvu a zriadila vo svojich priestoroch petičné miesto. Petičné hárky
v celkovom počte 589 podpísalo v SR 8.818 ľudí. Naše boli odovzdané
predsedníctvu zväzu. Obdobné to bolo aj po výzve pre finančnú podporu na prípravu
podania protestu na Ústavný súd SR.
Rada klubu aj napriek mimoriadnemu zaťaženiu s organizáciou a funkčnosťou
petičného miesta, pokračovala v plnení uznesenia VČS, pod heslom´´ ....aby sa
nikto necítil osamotený´´. Noví členovia rady sa plnohodnotne zapojili do práce
a pomohli plniť jej úlohy . Tradičné aktivity, ktoré realizujeme každoročne, avizovali
sme ich v Spravodajcovi 2/2012 , sme naplnili. Okrem plánovaných aktivít , sme
reagovali aj na zvýšený záujem o kúpanie na termálnom kúpalisku ´´Vincov les ´´,
ktoré sme navštívili aj druhý krát.
Spoločenské stretnutia vykazovali v tomto polroku vysokú účasť členov JDS , na
rozdiel od klesajúcej účasti našich členov. Nepriaznivo do tejto účasti zasiahla akcia
Mestských klubov JDS pri príležitosti ´´Mesiaca úcty k starším ´´, lebo v novembri
sme zaznamenali menší záujem. Tento mesiac, bol vo všeobecnosti plne zaťažený
aj ďalšími akciami. Naši členovia sa zúčastnili v tomto mesiaci 3x stretnutia
´´Jubilantov ´´ na rôznych úrovniach. Medzinárodný deň padlých veteránov ( Deň
červených makov ), aj napriek pozmenenému dátumu mal vysokú účasť pozvaných
funkcionárov posádky , mesta , kraja a spoločenských organizácií. Vďaka podpore
Veliteľa síl výcviku a podpory brig. gen. Ing. Slobodu a jeho zabezpečeniu zvýšenej
účasti posádky mesta Trenčína na ceremoniáli (čestná stráž , nosiči vencov)
a osobnej účasti NŠ Veliteľstva síl výcviku a podpory plk. Ing. Stoklasu, ako aj
primátora Ing. Rybníčka , získal ceremoniál vysokú hodnotu, porovnateľnú
z hodnotou takýchto podujatí na medzinárodnom poli. Po priebežných rokovaniach
prevezme jeho organizáciu mesto Trenčín. Rada nestratila kontakty ani s inými
spoločenskými organizáciami mesta. Zaradila sa podľa občianskej príslušnosti medzi
Mestské kluby seniorov a má svoje zastúpenie v ich predsedníctve. V tejto súvislosti
získala aj finančnú dotáciu od mesta Trenčín. Udržali sme si pozície v Rade
a predsedníctve OO JDS , RR JDS a zastúpenie v poradnom zbore seniorov
primátora mesta Trenčín. Museli sme riešiť aj preukázané dvojité členstvo v OO
JDS a mestských JDS Trenčín. Na začiatku nového roku sa nám nevyhla ani
povinnosť doplniť Radu klubu o nového člena. Zo zdravotných dôvodov odstúpil
tajomník klubu p. Vojtech Líška. Je to pre Radu klubu závažná strata a z tohoto
mieste chcem oceniť jeho osobný prínos do organizácie práce rady. S odchodom p.
Cyrila Boldiša, ktorého nahradil p. Jaroslav Peter dochádza k žiaducemu
omladzovaniu rady klubu.
Na záver je potrebné poďakovať naším sponzorom, či už tým čo nám poskytli
materiálnu alebo finančnú podporu. Tým čo nás podporujú nepriamo, tým čo s nami
plnia úlohy z VČS a vytvárajú nám vhodné podmienky pre naše aktivity.
Ešte raz chcem poďakovať našim členkám a členom za prácu v klube , podporu
Rady klubu a zaželať nám všetkým dobré zdravie v jeseni nášho života, veľa síl
a slnečných dní.
Tešíme sa na stretnutia v klube a na akciách v roku 2013.
plk.v.v. Ing. Peter FORGÁCH
Predseda Rady KVV
2. AKTIVITY KLUBU V 2. POLROKU
ÚČASŤ PRÍSLUŠNÍKOV KLUBU NA SPOMIENKOVEJ SLÁVNOSTI
NA HRADE BRANČ
Dňa 5. júla 2012 zorganizoval Klub vojenských veteránov v Trenčíne a Klub
protifašistických bojovníkov v Trenčíne v spolupráci s Úradom ekumenickej
pastoračnej služby Ozbrojených síl SR autobusový zájazd na jeden z mnohých
slovenských kopcov - na
zrúcaninu hradu Branč. Táto zrúcanina leží na
rovnomennom kopci Myjavskej pahorkatiny nad Podzámkom, miestnou časťou obce
Podbranč. Najstaršia písomná zmienka je z
roku 1317. Hrad sa rozkladá na ploche asi 7
500 m2, vo výške 480 m n.m. Keďže hrad
stál na pomerne ľahko prístupnom kopci,
jeho obrana sa neustále zdokonaľovala.
Zájazd na hrad sa konal pri príležitosti
spomienky na martýrov - protestantských
učiteľov a kňazov väznených na hrade
Branč,
i pri príležitosti
spomienky na
slovanských vierozvestov - solúnskych
bratov Cyrila a Metoda, rovnako ako aj
pri príležitosti pamiatky upálenia majstra
Jána Husa. Spomienka bola vykonaná formou cirkevnej slávnosti za prítomnosti
čestnej stráže Ozbrojených síl SR v historických uniformách, čo umocnilo celkovú
dôstojnú atmosféru podujatia. Pre tých, ktorí majú duchovné cítenie, bola táto
cirkevná slávnosť hlbokým duchovným zážitkom.
MEDZINÁRODNÝ DEŇ PADLÝCH VOJNOVÝCH VETERÁNOV
Tradičným vyzývateľom na uctenie si Dňa vojnových veteránov sa v Trenčíne stal
Klub
vojenských
veteránov
s predsedom Ing. Petrom Forgáchom.
Spomienkový
akt
na
vojenskom
cintoríne z prvej svetovej vojny podporil
aj primátor Richard Rybníček svojou
účasťou.
K
výzve
sa
pridali
predstavitelia Ozbrojených síl SR,
poslanci
parlamentu,
poslanci
mestského zastupiteľstva, Slovenský
zväz
protifašistických
bojovníkov,
Jednota dôchodcov na Slovensku
a ďalšie
spoločenské
organizácie.
Z príhovoru Ing. Petra Forgácha nástojčivo
zaznievala výzva, aby sa už neopakovali
hrôzy vojny, kde hynú vojaci za záujmy
mocných tohto sveta. Aj preto je táto
pietna spomienka venovaná všetkých
obetiam vojen na svete bez rozdielu.
Prítomným sa prihovoril aj riaditeľ Úradu
ekumenickej
pastoračnej
služby
v
Ozbrojených silách SR Ing. Mgr. Jaroslav
Balocký
a primátor Richard Rybníček,
ktorý ocenil, že aj v Trenčíne sú ľudia
usilujúci sa o udržiavanie spomienok na vojnové obete, ktoré sú trvalými výkričníkmi
varujúcimi pred rozpútavaním vojen vo svete. Po príhovoroch prítomní položili kvety
na pietne miesto pri kríži zmierenia.
STRETNUTIE S JUBILANTMI
Stretnutia jubilantov, ktoré organizuje Rada klubu dvakrát do roka sa tešia značnej
obľube našich členov. Potvrdila to aj účasť jubilantov na druhom stretnutí v roku ,
ktoré sa uskutočnilo dňa 15.decembra 2012. Predseda Rady klubu Ing. Peter
Forgách zaželal jubilantom všetko najlepšie do ďalších rokov. Celé popoludnie
prebehlo pri spomienkach na prežité roky v príjemnej spoločenskej atmosfére.
SPOLOČENSKÉ POSEDENIA PRI HUDBE
Rada klubu vojenských veteránov aj v druhom polroku tohto roka
organizovala rad akcií pre svojich členov. Spoločenské posedenia pri hudbe sa radia
k tým najúspešnejším. V druhom polroku tohto roka boli takéto stretnutia štyri –
michalské stretnutie, stretnutie k úcte k starším, jesenné stretnutie a mikulášske
stretnutie.
Rada klubu pravidelne po skončení spoločenského stretnutia pri hudbe
hodnotí priebeh, ale hlavne jej záleží na spokojnosti účastníkov posedenia a preto si
kladie otázku, ako oni hodnotia úroveň a celkovú organizáciu stretnutí. Na základe
takéhoto prístupu sa Rada klubu rozhodla vykonať v mesiaci október anketu počas
zábavy a tak získať prehľad o úrovni týchto podujatí. Písomné názory účastníkov sa
dajú zhrnúť do týchto záverov – úroveň spoločenských posedení pri hudbe je na
veľmi dobrej úrovni, seniorskému veku zodpovedá hudba. Bolo by vhodné
štvrťročne zabezpečiť inú hudobnú skupinu pre spestrenie hudobnej produkcie a v
neposlednej miere zabezpečiť čo najmenšie zásahy do samotnej tanečnej zábavy
( znížiť počet cien do tomboly, vystúpenia rôznych kultúrnych skupín a pod.). Rada
klubu pri spracovaní ročného plánu činnosti na rok 2013 dala žiadosť na vedenie
posádkového klubu, aby spoločenské posedenia pri hudbe boli pravidelne každý tretí
štvrtok v mesiaci ( okrem mesiacov júl – august, kedy sa spoločenské posedenia pri
hudbe neuskutočnia ).
STRETNUTIE S DORUČOVATEĽMI
Tak ako každý rok aj záver tohto roku patril stretnutiu doručovateľov, ktoré sa
uskutočnilo 20. 12. 2012. Už roky sa Rada klubu stretáva s doručovateľmi, aby im
týmto spôsobom poďakovala v mene všetkých členov klubu za ich prácu v prospech
klubu. Predseda rady klubu Ing. Peter Forgách vo svojom vystúpení ocenil ich
podiel na šetrení finančných prostriedkov klubu a zaželal im do ďalšieho roku všetko
najlepšie
MIMORIADNA ČLENSKÁ SCHÔDZA
Rada Klubu vojenských veteránov Trenčín, usporiadala mimoriadnu členskú
schôdzu k prerokovaniu návrhu na právne konanie proti novelizácii § 68, Zákona č.
3328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov (valorizácia
výsluhových dôchodkov). Na jednaní vystúpil Ing. Michal Bohunický, ktorý objasnil
súčasný stav riešenia daného problému. Jeho vystúpenie doplnil Ing. Jozef Tuchyňa.
Po nasledujúcej diskusii a pripomienok bolo prijaté nasledujúce uznesenie
UZNESENIE
z Mimoriadnej členskej schôdze konanej dňa 11.septembra 2012
Mimoriadna členská schôdza Klubu vojenských veteránov Trenčín konaná
dňa 11.septembra 2012 po diskusii a pripomienkach členov klubu :
1/ ukladá /doporučuje/ členom klubu prispieť finančnou čiastkou, podľa
svojho osobného rozhodnutia, minimálne však 10 Euro, na úhradu nákladov
spojených so zastupovaním ZV SR na Ústavnom súde SR vo veci novelizácie
§ 68, Zákona 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
/nevalorizovanie výsluhových dôchodkov/,
2/ poveruje :
a/ Radu klubu vojenských veteránov Trenčín vyberať členské príspevky
od svojich členov a od ostatných subjektov poskytujúcich príspevky na úhradu
nákladov spojených so zastupovaním na Ústavnom súde,
b/ Kontrolnú a revíznu komisiu klubu vykonávaním kontrol výberu
a odvodu príspevkov uvedených v bode a/ na zriadený účet ZV SR,
c/ členov klubu osloviť nečlenov – poberateľov výsluhových dôchodkov
v okolí svojho bydliska – s cieľom získania ich podpisu na Petičný hárok a zápisu
do Zoznamu poberateľov dôchodkov, aby prispeli finančnou čiastkou na úhradu
nákladov na právne zastupovanie.
Trenčín 11. Septembra 2012
Rada klubu
Z JEDNANÍ RADY KLUBU
Členovia Rady klubu okrem plnenia bežných úloh, ktoré vyplývajú z povinností
jednotlivých členov sa pravidelne stretávajú 1x mesačne, vždy v prvý pondelok
v mesiaci. Na týchto rokovaniach vyhodnocujú plnenie svojich uznesení
z predchádzajúceho mesiaca a korigujú spôsob plnenia úloh
nasledujúcich.
Osobitnú pozornosť venuje rada finančnému zabezpečeniu akcií, efektívnosti
vynaložených prostriedkov a ich aktuálnemu stavu. Súčasťou každého zasadania je
aj prerokovanie prihlášok nových záujemcov o členstvo a stav členskej základne.
Medzi najdôležitejšie akcie, ktoré riešila rada klubu patrili realizácia
a vyhodnotenie:
- Účasť na spomienkovej slávnosti na hrade Branč
- Družobné stretnutie s KVD Olomouc
- Zájazdy na termálne kúpaliská
- Mimoriadna členská schôdza k otázkam valorizácie výsluhových dôchodkov
- Informácie členov KVV o plánovaných zájazdoch a spôsoby registrácie
záujemcov
- Prerokúvanie a schválenie Smernice hospodárenia s hnuteľným a finančným
majetkom Klubu vojenských veteránov Trenčín
Podľa potreby sa okrem plánovaných zasadaní
stretávajú členovia rady
v pracovných dňoch v čase od 09,00 do 11,00, kde sa mnohé otázky spresňujú,
dopracovávajú sa podklady na akcie, rieši sa ich materiálne zabezpečenie apod.
3. Z ČINNOSTI NAŠICH ČLENOV V SEKCIÁCH
SEKCIA VČELÁROV
Sekciu včelárov riadi Ing. Vieroslav Pelech. Z hľadiska medových výnosov ako
i rôznych aktivít včelárov je možné hodnotiť rok 2012 ako dobrý a úspešný. Podarilo
sa nám splniť plánované úlohy a sekcia včelárov v úzkej spolupráci s výborom ZO
SZV Trenčín zorganizovala v priestoroch posádkového klubu
tri mimoriadne
prednášky s besedou, ktoré viedli poprední slovenskí včelári . Členovia sekcie sa
okrem toho aktívne podieľali na príprave a zabezpečovaní včelárskych výstav a akcií
pod názvom „včelárska nedeľa.
Dôraz bol kladený na prezentáciu
včelích produktov, včelárskeho
náradia , histórie včelárstva na
Trenčiansku
a života
včely
medonosnej na výstavisku Expo
Center
Trenčín.
Medzi
najúspešnejšie akcie patrili dve
včelárske nedele v Zlatovciach
a účasť
na
Výstave
včelích
produktov v Nemšovej. Úspešná je
aj spolupráca s výborom ZO SZV
Trenčín. Pozornosť bola zameraná
na výmenu
skúseností
a
informácii o zdravotnom stave
a ošetrovaní
včelstiev
na
zabezpečovaní
liečiv,
časopisov
a odbornej literatúry ako i získavaní
nových
informácii o modernom
včelárení. V tomto trende sa bude
pokračovať i v nasledujúcom období.
Sekcia včelárov KVV pri
Posádkovom klube Trenčín, okrem
spolupráce so sekciou záhradkárov
KVV sa aktívne zapája i do práce
ZO SZV Trenčín. Ide najmä o
organizovanie pravidelných porád,
školení,
prednášok a seminárov.
Významné miesto tejto spolupráce však majú aktivity pri organizovaní prezentačných
výstav.
SEKCIA TURISTIKY
Sekcia turistiky pracuje pod vedením Jany Salvyanyovej
a koordinátora Jaroslava Hniličku. V roku 2012 sa zorganizovalo
celkom 18 turistických podujatí. O úspešnej činnosti sekcie svedčí aj
skutočnosť, že sa plánovaných akcií zúčastňujú okrem riadnych
členov aj členovia iných turistických oddielov a často aj
neorganizovaní záujemcovia. Medzi najvýznamnejšie akcia patril turistický pochod
Vojenská 50-ka a túra Paľovým chodníkom. Uvedené akcie boli aj v celoslovenskom
turistickom kalendári.
4. ČINNOSŤ
ČLENOV
V PSÁDKOVÝCH
NAŠICH
KLUBOCH
SEKCIA ZÁHRADKÁROV
Sekcia záhradkárov pri KVV v Trenčíne je riadená Ing. Cyrilom
Boldišom a úspešné funguje už 20rokov. Svoju činnosť zameriava
na schôdzovú činnosť – prednášky, besedy, inštruktáže a výmenu
skúseností. Členskú základňu tvoria pridomoví záhradkári z radov
bývalých vojakov z povolania a civilných dôchodcov. V minulých
rokoch záhradkári pri KVV uskutočnili 10 výstav pod názvom plody
ovocia a zeleniny. Výstavy sa vyznačovali bohatou návštevnosťou obyvateľov
Trenčína a jeho okolia. Uvedené akcie využívali aj základné školy v Trenčíne na
exkurzie a súťaže v rozpoznávaní ovocia a zeleniny.
V budúcom roku 2013 na jeseň chce sekcia usporiadať menšiu prezentačnú
výstavu ovocia, hrozna
a zeleniny, zameranú na novošľachtené, prevažne
tolerantné a rezistentné odrody jabĺk, sliviek, hrozna a zeleniny.
Svoje aktivity sekcia prezentuje aktuálne na verejnej tabuli za oknom
Posádkového domu. Poradenská služba je súčasťou schôdzovej činnosti – každý
druhý
pondelok v mesiaci od 16,00 hod. v Posádkovom klube, 1. poschodie.
Učebňa č. 227.
KLUB FILATELISTOV
Klub filatelistov 52-19 pri Posádkovom klube Trenčín riadi Ing.
Dominik Slezák. Klub si tento rok pripomína 50.výročie svojho
založenia.
Jeho predchodcovia ako organizácia však pôsobili
v Trenčíne už od roku 1925. Počtom členov sa radí medzi menšie
kluby, ale svojou činnosťou patrí medzi najlepšie kluby pôsobiace
v Posádkovom klube Trenčín. Jeho dlhoročné aktivity sú vysoko
hodnotené aj v rámci slovenskej filatelie a v zahraničí. Od svojho vzniku usporiadal
stovky súťažných a propagačných výstav od regionálnej až po medzinárodnú úroveň.
Udržuje medzinárodné kontakty a spoluprácu s Argemilitaria Viedeň, klubom
v Uherskom Brode a jednotlivci prakticky s celým svetom.
Klub filatelistov poskytuje celej verejnosti bezplatnú nepretržitú poradenskú službu vo
veci kúpy, predaja, alebo výmeny poštových známok, obálok a všetkého, čo súvisí
s činnosťou pošty u nás i v zahraničí, v súčasnosti i minulosti (Tel: 0904134800).
4. ČINNOSŤ NAŠICH ČLENOV V POSÁDKOVÝCH KLUBOCH
SLOVENSKÝ LETECKÝ ZVÄZ GENERÁLA DR.M.R.ŠTEFÁNIKA
POBOČKA TRENČÍN.
Pobočku riadi pán Silvester Kamenický . V mesiaci december oslávil
Slovenský letecký zväz (SLZ) svoje 20.výročie založenia. Za uplynulé
obdobie prešlo pobočkou veľa významných letcov i leteckých
historikov. Vedľa klubovej činnosti je činnosť zameraná na besedy s
významnými letcami a vojenskými historikmi. Okrem toho sa
organizujú navštevy leteckých dni a leteckých múzeí doma
aj v zahraničí.
V uplynulom roku členovia navštívili letecké dni na letiskách Slávnica a
Zvolen. Uskutočnil sa úspešný zájazd na Bradlo vrátane návštevy historického
múzea v Košariskách. Toto podujatie sprevádzal historik Mgr. Peter Uhlík ktorý
účastníkom pripomenul históriu výstavby pamätníku a zvýraznil veľké zásluhy gen.
M. R. Štefánika pre vznik prvej ČSR v r.1918. Návšteva sa ukončila položením venca
k pamätníku.
Ďalšou významnou akciou bola návšteva leteckého múzea v Slavičíne kde
je zdokumentovaná letecká bitka z 29.augusta 1944 medzi Drietomou a Ostravou.
Pri ktorej
v priebehu niekoľkých minút došlo k zostreleniu 10 amerických
bombardérov a zahynulo 41 letcov. Z uvedeného počtu je 27 pochovaných na
cintoríne v tejto osade.
V klube sa vykonali prednášky a besedy, na ktorých sa podieľali: vedúci
pracovník LOT Ing. Hochman,
Ing. Boldiš a pracovník vojenského historického
múzea v Piešťanoch Peter Kadlec. Veľký ohlas mala prednáška o význame
elektronického boja v letectve a PVO. Činnosť bola doplňovaná aj premietaním
filmov s leteckou tematikou. Úspešne sa rozvíjala aj spolupráca s družobnou
organizáciou zväzu letcov z mesta Příbor v ČR.
Z najvýznamnejších akcií, ktoré sa plánujú na rok 2013 bude návšteva
leteckého múzea v Košiciach, návšteva aeroklubov v Martine a Trenčíne a spoločný
zájazd k pamätníku na Bradle s našou družobnou organizáciou z ČR. V klube sa
usporiada beseda s pánom Feriancom, autorom knihy Moskyto nad Piešťanmi
a beseda s Ing. Lacom Levčíkom členom letovej osádky vládnej letky. Ďalšie
podrobnosti o jej činnosti je možné získať na webovej stránke: www.1slz.webnode.sk
Klubová činnosť sa uskutočňuje pravidelne každú druhú stredu v mesiaci
v 15,30 v posádkovom klube. V našom klube sú vítaní bývalí i súčasní príslušníci
letectva a dvere majú otvorene samozrejme aj ďalší sympatizanti nečlenovia.
KLUB VOJENSKEJ HISTÓRIE – PROTIFAŠISTICKÉHO ODBOJA
Klub vojenskej histórie - protifašistického odboja (KVH.PFO) vznikol pri Posádkovom
klube Trenčín pred dvomi rokmi. V priebehu roka mal klub okolo 160 členov z radov
vojnových a vojenských veteránov, ich rodinných príslušníkov, ako aj z radov
sympatizantov z mesta Trenčín a jeho okolia. Činnosť klubu riadi výbor klubu,
ktorého predsedom je Ing. Miroslav Ondráš.
Klub inicioval spomienkové stretnutie
k výročiu skončenia 2. svetovej vojny pri
pamätnej tabuli umiestnenej na PK
Trenčín,
po
ktorej
nasledovala
audiovizuálna
prednáška. Prezentácie
klubov pôsobiacich v PK Trenčín sa KVHPFO zúčastnil dvomi panelmi. Klub
v spolupráci
s Klubom
priateľov
Francúzska a Slovenska pripravil výstavu
o začiatkoch čs. zahraničného odboja
(1939-1940) v Poľsku a Francúzsku, ktorá bola inštalovaná na celú sezónu vo VHÚ
Piešťany. K výstave bola vydaná publikácia o 1. čs. divízii vo Francúzsku.
Okrem uvedeného sa delegácie klubu zúčastnili na slávnostných a pietnych
stretnutiach pri príležitosti osláv výročia oslobodenia mesta Trenčín a výročia SNP na
Brezine, krajských osláv SNP na Jankovom vršku a vrchu Roh, centrálnych osláv
SNP v Banskej Bystrici, osláv výročia Karpatsko-Duklianskej operácie, odhalenia
pamätníka zahynutých slovenských vojakov v Ovruči na Ukrajine, spojených
s oslavami 100. výročia narodenia veliteľa 1. čs. partizánskeho oddielu na Ukrajine
brig. gen. i.m. Jána Nálepku, hrdinu ZSSR, ako aj pietneho stretnutia ku Dňu
vojnových veteránov 12. novembra na trenčianskom vojenskom cintoríne.
Z iniciatívy a prostriedkov klubu vznikol po účasti na oslavách 100. výročia
narodenia veliteľa operácie Antropoid plk.i.m. Jozefa Gabčíka, stretnutí k 70. výročiu
atentátu na Heidrycha a smrti čs. parašutistov v Českej republike aj na Slovensku
dokumentárny film „Odkaz mužov odplaty.“ Film je zatiaľ distribuovaný na DVD
a pripravuje sa jeho odvysielanie vo verejnoprávnej televízii. Kameraman klubu Dr.
Anton Fillo, ArtD. spracoval po návšteve ukrajinského mesta Ovruč aj videoklip o kpt.
Jánovi Nálepkovi – jedinému Slovákovi, ktorému bol udelený titul „Hrdina
Sovietskeho zväzu“. Klip odvysielala aj Trenčianska televízia. Okrem toho kolega
Fillo spracoval pre Klub generálov SR dokumentárny film „Ak zvoláš Slovan, nech
ozve sa Ti človek“. Film distribuoval KG SR na DVD.
Klub vojenskej histórie pravidelne
informuje o svojich aktivitách a činnosti
na nástenke klubu vo výklade PK
Trenčín, ako aj na internetovej stránke
www.klubvtn.info, na ktorej uverejňuje aj
základné informácie o účasti našich
dedov
a otcov
v zahraničnom
aj
domácom protifašistickom odboji. 16.
novembra bol klub za svoje aktivity
ocenený
Združením
slovanskej
vzájomnosti v prítomnosti veľvyslancov
troch slovanských štátov. Klub venoval do knižnice PK Trenčín najnovšiu knihu
o Jánovi Nálepkovi – Repkinovi.
KLUB VOJENSKÝCH VÝSADKÁROV
Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky ( KVV SR ) je
spoločenská stavovská organizácia bývalých aj súčasných
vojenských
výsadkárov,
príslušníkov
špeciálnych
jednotiek, športových parašutistov, ale aj civilnej verejnosti.
Predsedom klubu je Ing. Jozef Krajčír. Oblastný KVV Trenčín je
jedným zo šiestich oblastných klubov KVV SR. Jeho činnosť je
zameraná na popularizáciu vojenského výsadkárstva. Svoje poslanie plní
vykonávaním výchovno-vzdelávacej činnosti, najmä usporiadaním prednášok,
besied, seminárov, premietaním DVD nosičov, účasťami svojich členov na
zájazdoch, exkurziách a organizovaním výstav s výsadkárskou tematikou. Podieľa
sa na spracovaní histórie slovenského výsadkárstva, udržiavaní pamätných
a historických miest. Spolupracuje so spriatelenými klubmi v Českej republike, najmä
s Klubom výsadkových veteránov Uherský Brod a Zlín. Členovia KVV Trenčín sú
aktívni aj v iných kluboch Trenčína, napr. numizmatici, filatelisti, historici, výtvarníci,
turisti. Na web stránke je prierez činnosti KVV Trenčín, plán činnosti na rok 2013.
KVV Trenčín pozýva na svoje stretnutia všetkých sympatizantov klubu a záujemcov
o našu činnosť. Zároveň ďakujeme vedeniu Posádkového klubu OS SR za
dlhoročnú starostlivosť a vytváranie podmienok pre náš klub.
KLUB VÝPOČTOVEJ TECHNIKY PRI POSÁDKOVOM KLUBE TRENČÍN
Klub výpočtovej techniky (KVT) je jedným z najstarších záujmových klubov,
pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín. Je riadený predsedom Ing. Miroslavom
Ondrášom. KVT vznikol ako Klub výpočtovej techniky a mikroelektroniky iba niekoľko
mesiacov po otvorení bývalého Okruhového domu armády. Od tej doby sa v klube
vystriedali desiatky členov, dospelých aj mládeže. Svoje prvé vedomosti z oblasti
informačných technológií získalo v KVT napr. viac ako 50 detí, v súčasnosti už
vzdelaných špecialistov, profesionálov. V roku 2012 bola činnosť klubu zameraná
predovšetkým na poskytovanie odbornej pomoci členom klubov pôsobiacich v PK
Trenčín, zaujímajúcich sa o IT a na prevádzkovanie internetového portálu
www.klubvtn.info
Uvedený portál prezentuje činnosť KVT
a spolupracujúcich klubov, pôsobiacich
pri PK Trenčín, ako aj niekoľkých OZ v
Trenčíne. Informácie na internetových
stránkach
spravovaných
KVT
sú
aktualizované pravidelne každý týždeň.
O ich kvalite svedčí aj skutočnosť, že v
roku 2012 ich navštívilo viac ako 5.600
návštevníkov zo Slovenska aj zo
zahraničia. Klub spracoval a uverejnil na
www.klubvtn.info okrem textov aj viac ako 60 multimediálnych informácií o činnosti
klubov pôsobiacich v PK Trenčín, OZ (JDS) v meste Trenčín, spolupracujúcich
klubov mimo Trenčín a TSK (Klub generálov SR a Klub priateľov Francúzska
a Slovenska) ako aj pôsobiacich mimo územie SR (ČSOL a KVV ČR). Okrem toho
klub uverejňuje aj informácie o historických udalostiach z našich dejín, spracovávané
Klubom vojenskej histórie – protifašistického odboja. Pre uverejnené informácie bolo
použitých a spracovaných viac ako 100 fotografií, viac ako 30 videoklipov
z vysielania Trenčianskej televízie, desiatky klipov uverejnených na YouTube, alebo
videí spracovaných v KVT z reportáží vyrobených členom klubu Dr. A. Fillom, ArtDr.
Klub disponuje šiestimi výpočtovými pracoviskami, špecializovanými na vykonávanie
rôznych činnosti, ktoré podľa potreby a možností každoročne modernizuje. Všetky
aktivity KVT, ako aj celú prevádzku techniky a portálu zabezpečujú iba jeho členovia.
Okrem toho poskytujú aj pomoc ostatným klubom pri spracovávaní prezentácii,
fotografií, videozáznamov, ako aj pri výrobe CD a DVD. V roku 2012 KVT vyrobil
z dodaného materiálu pre ZV SR, spriatelené kluby a ich členov viac ako 150 súprav
CD a DVD s video a fotografiami o ich aktivitách a činnosti. Pozornosť bola
venovaná tiež zoznamovaniu členov klubov pôsobiacich v PK Trenčín s informáciami
v oblastiach, ktoré členovia v klube vykonávajú. Za informácie uverejňované na
www.klubvtn.info bol Klub výpočtovej techniky 16. novembra ocenený Združením
slovanskej vzájomnosti v prítomnosti diplomatického zboru a delegácií zo
slovanských štátov, akreditovaných v SR.
5. ČO PRIPRAVUJE KLUB NA 2013
SPOLOČENSKÉ STRETNUTIA











Spoločenské posedenie- jarné..................................................21.03
Spoločenské posedenie- po-veľkonočné..................................18.04
Spoločenské posedenie- majáles..............................................09.05
Spoločenské posedenie- preddovolenkové...............................20.06
Spoločenské posedenie- po-dovolenkové.................................19.09
Spoločenské posedenie- úcta k starším....................................17.10
Spoločenské posedenie- jesenné..............................................21.11
Spoločenské posedenie- vianočné............................................12.12
Stretnutie s jubilantmi.................................................................28.03
Stretnutie s jubilantmi.................................................................14.11
Stretnutie s doručovateľmi...................................... ...............19.12
ZÁJAZDY A INÉ AKTIVITY









Oslavy oslobodena Trenčína........................................................máj.
Pietny akt k výročiu SNP.........................................................august
Oslavy 20. výročia vzniku ZVSR..................................................máj
Ekumenická spomienková slávnosť Branč................................05.07
Medzinárodný deň padlých vojnových veteránov......................11.11
Zájazd na IDET Brno.............................................1 deň v 21. týždni
Návštevy termálneho kúpaliska ............jún, júl, august (vždy 1 deň)
Poznávacie zájazdy...........................september, október (1 až 2 dni)
Zasadanie Rady klubu......................každý prvý pondelok v mesiaci
6. NAŠI JUBILANTI - 1. POLROK 2013
60 roční:
MUDr. Mária Blašková, Ing. Bohuslav Divinec, Ing. Marián Mikluš, Viliam Šedivý, Jozef
Mrázik, Ing Jozef Podhorec, Ing František Perutka, RsDr Pavol Švantner
65 roční:
Ing. Igor Hyben, Blažena Švančarová, Pavol Chalupka,
70 roční
Ing Peter Forgách, PhDr. Pavel Hos, Lubomír Hruda, Ing. František Julenyi, Ing Dušan
Lojek, Radoslava Najmanová, Marta Ražná, Kubicová Janka,
75 roční:
PhDr. Mgr. Milan Benkovič, Ing. Milan Dorčák, PhDr. Jaroslav Mikláš, Ing. Jozef
Nesvadba, Ing. Ernest Tichý
80 roční:
Magdaléna Skorkovská, Ing Viktor Urmínsky, Jozef Žižlavský, Anna Vojtová
85 roční:
Ing. Zdeněk Bažant, Václav Janečka, Ľudovít Mojžiš, Pavel Talián, Ing. Rudolf
Tvaroška, MUDr. Ján Urbaník
90 roční:
PhDr. Miroslav Skalický
95 roční
Martin Mičega Jozef Moskál
Rada klubu žiada oznámiť neúčasť do: 15.3.2013
7. SPOMÍNAME
v 2. polroku 2012 opustili naše rady členovia :
pplk. v.v. Viliam Kaiser
pani
Mária Klobušiaková
plk. v.v. Ing. Karel Pospíšil
mjr. v.v. Vladimír Šumichrást
pán
Jozef Vacek
pani
Mária Vraždová
mjr. v.v.
Milan Vitaloš
plk. v.v.
Vojtech Ličko
plk. v.v.
Florián Vengrín
Česť ich pamiatke !
vo veku 84 rokov
vo veku 82 rokov
vo veku 88 rokov
vo veku 85 rokov
vo veku 82 rokov
vo veku 81 rokov
vo veku 70 rokov
vo veku 82 rokov
vo veku 68 rokov
8. NAŠI SPONZORI
Download

Spravodajca_01_2013