ZPRÁVA O ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
ZÁMEČEK STŘELICE
ZA ROK 2012
Název:
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Zřizovatel:
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
Ředitel domova:
PhDr. Jiří Altman
Adresa:
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Hlavní účel:
poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého
zdravotního postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou
schopni překonat ve vlastním prostředí ani za pomocí jiných typů
sociálních služeb a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých
potřeb, s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské
návyky a dovednosti.
Registrované sociální služby:
Domov pro osoby se zdravotním postižením (7016635) - 102 lůžek
Týdenní stacionář (1234358) – 8 lůžek
Denní stacionář (7829888) – 6 míst
Bankoví spojení:
Komerční banka Brno – venkov
Číslo účtu: 39335641/0100
IČ: 00212920
DIČ: CZ 00212920
Registrace: KOS v Brně, oddíl Pr, vložka 1241 z 30.1.02003
Kontakt a informace:
Telefon:
Fax:
e-mail:
web:
547 422 817
547 422 816
[email protected]
www.zamecekstrelice.cz
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
-2-
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Obsah :
Úvod ................................................................................................str.
4
I.
Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti ................................str.
5
II.
Plnění úkolů v personální oblasti .....................................str.
29
III.
Plnění úkolů v oblasti hospodaření ....................................str.
32
IV.
Autoprovoz ..........................................................................str.
40
V.
Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem ...................str.
41
VI.
Peněžní fondy ......................................................................str.
44
VII.
Kontrolní činnost ................................................................str.
46
VII.
Informace o výsledku inventarizace ..................................str.
48
Závěr ................................................................................................str.
49
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
-3-
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
ÚVOD
Dnem 1.1.2003 je zařízení pro osoby s mentálním postižením ve Střelicích zřizováno na
základě § 14, § 35 odst. 2 písm. j) zákona č.129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších
předpisů a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Jihomoravským krajem, který na základě zákona č.
108/2006 Sb. ke dni 1.1.2007 rozhodl o změně názvu, který zní Zámeček Střelice,
příspěvková organizace.
Zámeček Střelice, příspěvková organizace je ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 108/2006.,
o sociálních službách, zařízením sociálních služeb, které poskytuje sociální služby:
A) domova pro osoby se zdravotním postižením dle ustanovení § 48 zákona o sociálních
službách
B) týdenního stacionáře dle ustanovení § 47 zákona o sociálních službách
C) denního stacionáře dle ustanovení § 46 zákona o sociálních službách
Dnem 1.1.2011 byl předán do hospodaření domova Zámeček Střelice p.o. objekt na
Tomešově ul. v Brně.
Organizační struktura v r. 2012
ředitel
úsek
soc. prac.
úsek
zdravotní
úsek
výchovy
úsek
ekonom.
úsek
provozní
VS
W
ved.ek.ús.
ved. prov.
fyzioterap.
vychovatel
PAM
rehabil
setra
PSS
ekonom
masér
registr.
setra
I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
-4-
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
I.1. Sociální a výchovná péče
a) týdenní stacionář - 8 míst
z toho 3 místa pro ženy a 5 míst pro muže
b) celoroční pobyt - 102 míst
z toho 13 míst pro ženy a 89 míst pro muže
c) denní pobyt – 6 míst
Ke konci sledovaného období byl počet klientů 111, z toho 10 nezletilých.
Celoroční pobyt:
počet uživatelů umístěných na oddělení č. 2, 5 :
počet uživatelů umístěných na oddělení č. 1,3,4,6,7
počet uživatelů umístěných v tréninkovém bydlení:
počet příjmů:
počet ukončení pobytu:
počet úmrtí:
31
64
6
1
1
1
Průměrný věk uživatelů k 31.12.2012
37,4 let
Obložnost
99,82 %
Evidované žádosti neuspokojených žadatelů v roce 2012 54
Týdenní pobyt:
počet uživatelů:
počet příjmů:
počet ukončení pobytu:
počet úmrtí:
8
0
0
0
Průměrný věk uživatelů k 31.12.2012
27,1 let
Obložnost
100 %
Evidované žádosti neuspokojených žadatelů v roce 2012 8
Denní pobyt:
Počet uživatelů:
Počet příjmů:
Počet ukončení pobytu:
Počet úmrtí:
2
1
1
0
Průměrný věk uživatelů k 31. 12. 2012
30,1 let
Obložnost
33,38 %
Evidované žádosti neuspokojených žadatelů v roce 2012 0
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
-5-
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Počet uživatelů zbavených způsobilosti k právním úkonům:
Počet uživatelů omezených na způsobilosti k právním úkonům:
Soudně ustanovených opatrovníků:
Žádosti o přezkoumání způsobilosti k právním úkonům:
102
3
105
3
Struktura uživatelů služby k 31. 12. 2012 podle stupně závislosti:
Týdenní
Denní pobyt
Stupeň
Osoby Osoby Celoroční
pobyt
pobyt
závislost celkem do 18 nad
18 let Do 18 Nad Do 18 Nad Do 18 Nad 18
i
let
let
18 let
let
18 let
let
let
I.
10
0
10
0
10
0
0
0
0
II.
33
0
33
0
27
0
5
0
1
III.
30
0
30
0
28
0
1
0
1
IV.
38
12
26
11
25
1
1
0
0
Celkem
111
12
99
11
90
1
7
0
2
Úroveň poskytovaných služeb
Ubytování
Klienti našeho zařízení jsou ubytováni ve dvou budovách – budova Zámečku s pěti
podlažími a administrativní budova se třemi podlažími. Od 1.11.2009 byl zahájen provoz
v tréninkovém bydlení ( dále jen TRB) v Hospodářské budově domova – jedná se o 3
malometrážní byty s kapacitou vždy 2 obyvatele.
V budově Zámečku jsou umístěna čtyři oddělení. Celková kapacita budovy zámečku je
57 míst, ke konci sledovaného období zde bylo ubytováno 56 klientů, z toho 15 žen.
Členění pokojů dle počtu lůžek:
1 lůžkový pokoj
celkem
3
I.odd.
1
II.odd.
1
III.odd.
1
V.odd.
-
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
-6-
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
2 lůžkový pokoj
3 lůžkový pokoj
4 lůžkový pokoj
5 lůžkový pokoj
6 lůžkový pokoj
11
3
4
0
1
3
1
-
1
1
2
-
5
1
-
2
2
1
Budova Zámečku je bezbariérová.
Jednolůžkové, dvoulůžkové i třílůžkové pokoje jsou standardně vybaveny, klienti mají
k dispozici lůžko, noční stolek a šatní skříň přímo na pokoji.
Hygienický standard na I. a III. oddělení zajišťuje centrální koupelna, která je vybavena
vanou, sprchovými boxy a umyvadly. K dispozici jsou 4 WC.
Na II. oddělení a V. oddělení jsou umístěni klienti trvale upoutaní na lůžko a uživatelé, kteří
se pohybují za pomoci kompenzačních pomůcek a invalidních vozíků.
Pokoje na těchto odděleních jsou vybaveny elektricky polohovatelnými postelemi s
antidekubitními matracemi, šatními skříněmi a stolky.
Hygienický standard každého oddělení je zajištěn centrální koupelnou, která je vybavena
vanou, mobilním koupacím lůžkem, 2 sprchovými boxy, toaletními židlemi a 4 WC.
Na V. oddělení je po celém patře zabudováno závěsné zařízení pro přemísťování imobilních
klientů.
V administrativní budově (NP) jsou umístěna tři oddělení. Celková kapacita budovy je
47 míst.
Členění pokojů dle počtu lůžek:
1 lůžkový pokoj
2 lůžkový pokoj
3 lůžkový pokoj
4 lůžkový pokoj
5 lůžkový pokoj
6 lůžkový pokoj
celkem
23
12
-
IV.odd.
15
3
-
VI.odd.
8
4
-
VII.odd.
5
-
Jednolůžkové i dvoulůžkové pokoje mají standardní vybavení, klienti mají k dispozici lůžko,
noční stolek, šatní skříň přímo na pokoji.
Na každém podlaží je kuchyňka standardně vybavena kuchyňskou linkou a chladničkou.
Každé oddělení má svoji společenskou místnost, která je vybavena sedačkami, stolky a
televizí.
Hygienický standard na každém oddělení zajišťuje centrální koupelna, která je vybavena
vanou, sprchovými boxy, umyvadly a k dispozici jsou 4 WC.
Sumarizace
Úroveň bydlení
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
-7-
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
počet
26
23
3
4
0
1
1 lůžkový pokoj
2 lůžkový pokoj
3 lůžkový pokoj
4 lůžkový pokoj
5 lůžkový pokoj
6 lůžkový pokoj
Úhrada pobytu – platné pro rok 2012
obytná místnost s jedním obyvatelem
obytná místnost se dvěma obyvateli
obytná místnost se třemi obyvateli
obytná místnost se čtyřmi obyvateli
obytná místnost s pěti a více obyvateli
obytná místnost s pěti a více obyvateli s TV
150,- Kč/den
145,- Kč/den
135,- Kč/den
125,- Kč/den
120,- Kč/den
140,- Kč/den
Úhrada za ubytování byla měněna v roce 2012.
Stravování
Stravování uživatelů zajišťuje vlastní stravovací provoz. Jídelníček sestavuje stravovací
komise a schvaluje dětská lékařka. Strava se podává 5x denně podle dietních požadavků
uživatelů, jídelníček pro dietní stravu sestavuje dětská lékařka. Uživatelé se stravují v jídelně
v budově Zámečku. Byly vytvořeny podmínky, aby ženám na 3. odd. a seniorům z odd. 7
byly podávány snídaně, desátky, svačiny a studené večeře v prostorách jejich bydlení.
Uživatelé soc. služeb zařazení do TRB se stravují – kromě obědů v pracovních dnech zpravidla ve svých bytech.
Úhrada za stravování
Druh
stravy
Normální
z toho
dopolední
odpolední
druhá CELKEM
Oběd
večeře
svačina
svačina
večeře
Kč
celkem
22
7
70
10
41
150
potraviny
11
4
35
7
19
76
režie
11
3
35
3
22
74
23
7
73
10
43
156
potraviny
12
4
38
6
21
80
režie
11
3
35
4
22
76
22
7
70
10
41
Dieta:
bezmléčná,
celkem
mléčná,
šetřící
z toho
snídaně
Diabetická celkem
10
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
-8-
160
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
z toho
potraviny
11
4
35
7
19
6
82
režie
11
3
30
3
22
4
78
Úhrada za stravování byla změněna v roce 2012.
Zařízení dále náleží v případě celoročního pobytu uživatele plná výše přiznaného příspěvku
na péči, v případě týdenního pobytu 75 % přiznaného příspěvku.
Moravská beseda – ples Sokolovna Střelice 2012
Hodnocení úseku výchovy za rok 2012
Výchovný úsek se zabýval aktivizační, výchovnou, vzdělávací a obslužnou činností
uživatelů. Na úsek výchovy bylo pro rok 2012 plánováno 55 pracovníků, z toho 15
vychovatelů a 40 pracovníků v sociálních službách.
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
-9-
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
U všech uživatelů se výchova zaměřila zejména na upevňování již získaných
dovedností a návyků. Hlavním cílem aktivizačních činností byla podpora uživatelů v rozvoji
schopností a běžných dovednostech, které vedou ke spokojenosti, seberealizaci a především
k samostatnosti. Své znalosti a dovednosti si uživatelé upevňovali při hodinách Rozumové
výchovy, na odděleních při výchovné práci a povinnou školní docházkou.
Výchovná činnost se na jednotlivých odděleních zaměřila na oblast rozumovou,
smyslovou, hudební, výtvarnou a tělesnou, což vycházelo i z výchovného projektu, který byl
opět zaměřený zejména na uživatele, kteří tráví většinu času na odděleních, přejí si být raději
„Doma“.
Povinná školní docházka byla umožněna v našem zařízení ve dvou třídách Základní
školy speciální Brno, Ibsenova 1. Uživatelé s poruchami autistického spektra navštěvovali
speciálně vybavenou učebnu, ve které se pracovalo dle zásad TEACCH programu. Pozvolna
jsme se také snažili zavádět prvky alternativní a augmentativní komunikace pro uživatele,
kteří mají problém s verbální komunikací.
Vzdělávání uživatelů se zaměřilo i na speciálně upravené programy na počítačích. Pro
zlepšení, či udržení alespoň součastného zdravotního a psychického stavu uživatelů se
využívala Bazální stimulace. Uživatelům Domova bylo umožněno dle zájmu a individuálních
potřeb navštěvovat nejrůznější podpůrné terapie, jako je canisterapie, hipoterapie,
muzikoterapie, fyzioterapie, bazální stimulace. Od října 2012 byla nově otevřena i
multisenzorická místnost Snoezelen. Terapie ve Snoezelenu je pro všechny uživatele velice
přínosná.
V rámci sociálně terapeutické práce si uživatelé Zámečku Střelice upevňovali pracovní
návyky a rozšiřovali své manuální dovednosti v tkalcovské a šicí dílně, ve výrobně svíček a
mýdla, košíkářské dílně a v keramické dílně. V rámci pracovní terapie nadále vypomáhali v
zahradě, v prádelně, v kuchyni, při úklidu areálu a úklidových pracích v budovách Domova.
Výrobky uživatelů byly prezentovány na nejrůznějších prodejních akcích.
Týdenní stacionář
Uživatelé, kteří využívají služeb Týdenního stacionáře se začleňovali do pracovního
procesu ve všech sociálně terapeutických dílnách. Zapojovali se také do práce v zahradě,
prádelně a kuchyni. Při zařazování uživatelů Týdenního stacionáře do terapie se přihlíželo k
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 10 -
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
jejich přání v souladu s individuálním plánem. V odpoledních hodinách se zapojovali do
programu oddělení nebo do aktivizačních činností.
Denní stacionář (DS)
Program denního stacionáře vycházel z přání a individuálních plánů uživatelů, popřípadě
i zákonných zástupců či rodinných příslušníků.
Součástí individuální práce s uživateli v DS bylo prohlubování jejich znalostí
prostřednictvím vhodných výukových počítačových programů a her. Pro zpestření
aktivizačních činností uživatelé navštěvovali sociálně terapeutické dílny, v případě zájmu se
účastnili aktivit společně s oddělením. Společně se sociálně terapeutickými dílnami se zapojili
do příprav na vánoční aukci a další prodejní a prezentační akce. Místnost DS se i nadále
využívala k aktivizačním činnostem jako je rozumová výchova, deskové hry a k relaxaci.
Těchto aktivit se mohli účastnit dle zájmu i uživatelé týdenního a celoročního pobytu.
Uživatelé využívající služeb Denního stacionáře mohli využít všech nabízených
fakultativních služeb.
Výchovný program Tréninkové bydlení
V Tréninkovém bydlení již uživatelé ukončili 2 roky přípravy na samostatný život
s cílem přejít do návazné sociální služby Chráněné bydlení. Uživatelé již ovládají běžné
domácí práce, jako jsou příprava snídaně, víkendové vaření obědů, celotýdenní přípravu
večeří. Nadále se zdokonalují v úklidových pracích a péči o ošacení. Z velké části si umí
organizovat svůj volný čas.
Nechybí jim odvaha k samostatnému cestování. Již se dobře orientují ve městě,
převážně Brně. Uživatelé si chodí sami dle potřeby a přání ke kadeřnici, na poštu a na různé
kulturní akce v místě bydliště. Veškerá činnost je v souladu s přáním uživatele a
individuálním plánem. Jeden uživatel navštěvuje SOU ve Cvrčovicích. 2 uživatelé navštěvují
již druhým rokem Praktickou školu v Olomouci. Další uživatel nastoupil na tuto Praktickou
školu v letošním roce. Jeden uživatel si dokončuje základy vzdělání studiem Základní školy
speciální Brno, Ibsenova 1.
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 11 -
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Speciální škola Brno, Ibsenova
V Domově nadále probíhala výuka ve dvou třídách Speciální školy Brno, Ibsenova 1.
Výuka probíhá individuální formou s individuálnícm přístupem speciálního pedagoga a
vychází ze školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální.
Vzhledem k míře postižení žáků byly součástí výuky prvky některých alternativních
terapií (prvky bazální stimulace, orofaciální stimulace, muzikoterapie, míčkování) a
alternativní metody výuky (canisterapie, VOKS).
Sociálně pracovní terapie
V rámci sociálně terapeutické práce si uživatelé Zámečku Střelice upevňovali pracovní
návyky a rozšiřovali své manuální dovednosti v tkalcovské a šicí dílně, výrobně svíček a dílně
na výrobu mýdel, košíkářské dílně, keramické a výtvarné dílně. Při výběru sociální terapie byl
kladen důraz na individualitu každého uživatele – každý má právo si vybrat jakou činnost by
chtěl vykonávat. Velký význam mají sociálně terapeutické dílny také pro uživatele
vzdělávacího programu Tréninkové bydlení, kteří se v terapeutických dílnách učí správným
pracovním návykům.
Uživatelé se zapojovali také do prací v zahradě, prádelně, kuchyni, při úklidu areálu a
úklidových pracích v budovách Domova. Svými výrobky reprezentovali uživatelé na různých
prodejních a prezentačních akcích, jako například na Dnech otevřených dveří KrÚ JMK,
v Dolních Kounicích na Slavnostech města, na Střeleckém Strunobraní, na Zámeckém dni
Domova, v Praze na Vyšehradě ve spolupráci s Jedličkovým ústavem. Již tradičně jsme také
pořádali předvánoční aukci na Staré Radnici v Brně. Výrobky nechybí jako každoročně ani
v naší hojné plesové tombole. Sociálně – terapeutické dílny se tradičně podílely také na
tvorbě pozvánek a kalendáře. Terapeutické dílny jsou velice oblíbenou a přínosnou
volnočasovou aktivitou a jejich kapacita je zcela naplněna.
Rozumová výchova
Hlavním cílem Rozumové výchovy v roce 2012 byla opět aktivizace uživatelů
sociálních služeb udržováním a rozvojem jejich dovedností podle jejich individuálních
schopností v oblastech čtení, psaní, počtů, smyslové a rozumové výchovy, důraz byl kladen
na praktické dovednosti.
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 12 -
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Těžiště práce spočívalo ve výchovně – vzdělávacích činnostech, zaměřených na
poskytování vědomostí, dovedností a vytváření návyků. Uživatelé získávali poznatky nutné
k orientaci ve světě. Vzhledem k rozdílným schopnostem a dovednostem jednotlivých
uživatelů jsem při výchovně – vzdělávacích činnostech vycházela ze zájmů jednotlivých
uživatelů. Mimo osvojování si základů trivia byl nadále dle schopností a možností kladem
důraz na praktické dovednosti, tj. manipulaci s penězi, orientaci v čase, orientaci ve vlastních
údajích, upevňování základních společenských návyků, práci s počítačem apod. U některých
uživatelů zůstala výuka na stejné úrovni dovedností jako v minulých letech, jiní uživatelé
však prokázali určitý pokrok. U jiných uživatelů však bohužel vlivem zhoršení jejich
zdravotního stavu, fyziologickým změnám, nastal pokles úrovně rozumových schopností. I u
těchto uživatelů má však rozumová výchova velký význam, a to z hlediska aktivizace, viz.
individuální výchovně – vzdělávací plány jednotlivých uživatelů.
Pracovalo se podle individuálních výchovně – vzdělávacích plánů, které přihlíží ke
specifikům jednotlivých uživatelů. Pravidelně se výuky zúčastnilo 35 uživatelů. Dle rozvrhu
se střídaly skupinky 3 – 6 uživatelů. Zapojeni byli nepravidelně (v nepřítomnosti některých
uživatelů) i další uživatelé, kteří projevili momentální zájem o nějakou rozumovou činnost.
Během roku došlo v rozvrhu opět k nepatrným změnám, důvodem byl odchod některých
uživatelů z našeho zařízení a snaha vytvořit skupiny tak, aby bylo možno s danou skupinou
pracovat co nejefektivněji. Během roku také přišli do našeho zařízení noví uživatelé, kteří
začali navštěvovat Rozumovou výchovu.
Hipoterapie
Hipoterapie je významnou složkou fyzioterapie v Zámečku Střelice, p. o. Vyžívalo se při ní
léčebného působení jízdy na koni. Jejím hlavním principem je zejména pohybová terapie, kdy
se střídá napětí a uvolnění, podráždění a relaxace. Pohybový rytmus koně příznivě ovlivňuje
jak somatické, tak psychické oblasti uživatelů. Kůň je živým partnerem, na kterého se naši
klienti velice těší.
Hipoterapie probíhala dvakrát týdně v Ivančicích,vždy v úterý a čtvrtek.
Nabídky služby mohli využít uživatelé, kterým to dovoloval zdravotní a tělesný stav .
Canisterapie
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 13 -
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
V prvním pololetí roku 2012 probíhala canisterapie podle plánu jedenkrát týdně pro
všechny uživatele V.oddělení. Jedná se o oddělení uživatelů s kombinovanými vadami,
proto hlavním cílem canisterapie bylo přítomností psů přispívat nejen k jejich psychické
pohodě, ale zároveň je celkově aktivizovat. Při různých činnostech se psy uživatelé
procvičovali jemnou motoriku, vytrvalost při různých motorických úkonech a schopnost
soustředit se na vykonávanou činnost. Od září byla opět canisterapie pro zájem uživatelů
sudý pátek na oddělení V., a lichý pátek pro všechny zájemce v tělocvičně, nebo venku.
Pro všechny uživatele školou povinné byla canisterapie poskytována pravidelně v rámci
výuky.
Muzikoterapie
Místnost pro muzikoterapii byla hojně navštěvována převážně uživateli IV., VI., oddělení .
Dále dle rozvrhu využívala místnost k relaxaci všechna oddělení. Oddělení II. a V. většinou
prováděla muzikoterapii přímo na oddělení do, které se mohou zapojit všichni uživatelé jak
aktivně tak pasivně.
Výchovný projekt
Cílem výchovného projektu
je každodenní aktivizace uživatelů, kteří nemohou
z různých důvodů navštěvovat sociálně terapeutické dílny a jiné aktivity a zůstávají převážně
na odděleních, neboť zůstávají raději „Doma“. Výchovný projekt byl spuštěn v říjnu v roce
2010 a nyní bude realizován již třetím rokem. Zaměřuje se na oblast: hudební, sportovní,
pohybovou, výtvarnou, kulturní.
Každý měsíc byla vyhlášená soutěž na určité téma, které se účastnila všechna
oddělení. Nejzdařilejší a nejvtipnější výrobek byl oceněn. Výrobky se využily na výzdobu
oddělení a prostor zařízení. Plněním úkolů projektu bylo vždy pod vedením kvalifikovaného
vychovatele.
Autistická třída.
Autistická třída byla využívána dle platného rozvrhu a vycházela z program TEACCH,
kde se vychovatel věnoval převážně individualitě každého jedince.
Multistimulační místnost Snoezelen
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 14 -
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Od října 2012 je našim uživatelům k dispozici tzv. multisenzorická místnost Snoezelen. Je to
speciálně vybavená místnost k podněcování smyslů (sluchového, zrakového, čichového,
hmatového i sluchového). V Zámečku Střelice, p. o. byla navržena převážně pro lidi s těžkým
postižením, protože jim nabízí netradiční smyslové podněty a zkušenosti, možnost uvolnění
od napětí. Zdravý člověk si také hledá a vytváří podmínky, které mu přinášejí radost a
uspokojení, lidem s postižením musíme pomoci nalézt takové prostředky k uvolnění a
harmonii. Metodu však úspěšně využíváme i u uživatelů s poruchami chování, s agresivitou a
hyperaktivitou, u osob s poruchami autistického spektra. Největší a nespornou výhodou
Snoezelenu je jeho multifunkčnost.
Pobyt ve Snoezelenu probíhá formou individuální nebo skupinové terapie (max. však
3 uživatelé) s ohledem na individuální zvláštnosti a momentální stav každého uživatele. Ve
všech případech má snoezelen na klienty pozitivní efekt. Pro uživatele s těžkým a
kombinovaným postižením je terapie obzvláště přínosná z hlediska somatického vnímání,
uvědomění si vlastního tělesného schématu a celkového uvolnění jinak spastických končetin.
Výborný je také pro rozvoj jemné a hrubé motoriky, rozvoj úchopu. Uživatelé zde mohou
zažít pocit uvolnění, jistoty a bezpečí. Někteří klienti se zase ve snoezelenu snaží o jakousi
formu komunikace, přičemž na oddělení se verbálně neprojevují téměř vůbec.
Byla vypracována metodika práce ve Snoezelenu, která slouží jako vzdělávací
materiál pro práci s touto metodou. Průběh terapie se pravidelně zapisuje do záznamového
archu a do provozní knihy.
Spolupráce s okolními městy a obcemi:
Obec Střelice je opatrovníkem několika našich uživatelů. Obecní úřad Střelice nám
také umožnil pořádání výstavy, na které se prezentovalo naše zařízení. Každoročně probíhá
v prostorách Sokola Střelice tradiční ples Zámečku, který se těší veliké oblibě.
Dalšími obcemi, se kterými naše zařízení spolupracuje jsou Tetčice, Tvarožná,
Ostrovačice, Dolní Kounice – v těchto obcích probíhají prodejní akce spojené s poradenskou
a propagační činností.
Spolupráce s městem Brnem – v reprezentačních prostorách Staré radnice v Brně se
každoročně koná vánoční aukce výtvarných děl našich uživatelů. Výtěžek z dražby je
věnován na potřebný materiál do sociálně - terapeutických dílen.
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 15 -
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Organizace volnočasových aktivit v Zámečku Střelice, p. o.
Volný čas byl organizován vždy dle přání uživatelů a předem stanoveného ročního
harmonogramu a případné aktuální nabídky akcí. A to v oblasti sportu, rekreačních a
rehabilitačních pobytů, návštěv kulturních, hudebních a společenských akcí, jak v prostorách
zařízení, tak i mimo prostory Domova.
•
Aktivizační organizované dopolední činnost
Dopolední aktivizační činnost probíhala převážně v sociálně terapeutických dílnách,
Rozumové výchově, programu v DS, na jednotlivých odděleních formou Bazální stimulace,
rehabilitace, plněním Výchovného projektu, muzikoterapii, terapií ve snoezelenu, výukou
v autistické třídě, vycházkou do okolí, akcemi dle celoročního plánu. Žáci s povinnou školní
docházkou docházeli do školy. Spousta aktivizačních činností se prolínala i s odpoledními
aktivizačními činnostmi.
•
Aktivizační organizované odpolední činnosti
Cílem aktivizačních odpoledních činností bylo nabídnout co nejvíce aktivit uživatelům do
večerních hodin. Mohli se zapojit všichni zájemci, dle svého uvážení. Nikdo nebyl do aktivit
nucen. Ze strany vychovatelů byla vyžadována profesionalita a odborné zkušenosti, aby
mohli uživatele k daným činnostem motivovat a vzbudili tak u nich zájem
Pondělí: rehabilitační cvičení- organizovali rehabilitační pracovnice
Úterý: 1. úterý v měsíci měli možnost uživatelé navštívit taneční, kde se zdokonalovali ve
společenském chování, estetice a základních společenských tancích. V době od 14,30-17,00
hodin v tělocvičně.
2. úterý v měsíci měli uživatelé sportovní odpoledne, kde pod vedením vychovatelů
využívali prostory našeho zařízení k fotbalu, přehazované, pingpongu, hraní kuželek,
boccii ad.
3. úterý v měsíci si uživatelé zasoutěžili ve společenských hrách a sportovních hrách
4. úterý v měsíci oslavili uživatelé své narozeniny, vyhodnocovali soutěž měsíce a
společně si všichni zatančili na diskotéce, která se konala v tělocvičně nebo na hřišti. .
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 16 -
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Středa: uživatelům byla nabídnutá možnost jít nakoupit, na úřad, do okolí s pomocí
doprovodu. Zde byla dána možnost hlavně těm uživatelům, kteří si sami netroufají opustit
zařízení.
Čtvrtek: uživatelé měli možnost využít výuky náboženství, která probíhá každý čtvrtek
v prostorách Domova. Též probíhala canisterapie na oddělení V.
Pátek: uživatelům byly nabídnuty různé aktivizační činnosti jak na oddělení, tak v areálu
Domova. Tento den někteří uživatelé odjíždí domů.
Sportovní a kulturní akce pořádané v roce 2012
LEDEN
Novoroční diskotéka
všechna oddělení
Soutěž o nejhezčí povídání o zimě
odd.III
Sportovec roku
odd.III.
Tour de Střelice
odd.III
Závody na sněhu
všechna oddělení
Taneční v Domově
všechna odděleni
Ples zařízení
všechna oddělení
Soutěž v malování sněhuláků
oddělení IV.,VI.
Vycházka do okolí Střelic
všechna oddělení
Dramatická výchova
všechna oddělení
ÚNOR
Valentýnská diskotéka
všechna oddělení
Dárky na svatého Valentýna
dílny
Turnaj ve stolním tenise v Domově
oddělení IV.,VI.
Maškarní ples Chrlice-
oddělení IV., VI.
Vycházky do okolí Domova
všechna oddělení
Oslava narozenin
odd.V.
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 17 -
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Sportovní soutěže v Domově
všechna oddělení
Maškarní rej
všechna oddělení
Diskotéka s vyhlášením vítězů
všechna oddělení
výchovného projektu
BŘEZEN
Vycházky do okolí Domova
všechna oddělení
Výlet do Ivančic
oddělení III.
Vítání jara v Domově
všechna oddělení
Výlet do obory v Bystrci
oddělení V.
Doremi-soutěž ve zpěvu
oddělení IV,VI.
Soutěž o nejlepšího malíře
oddělení IV.,VI.
Taneční v Domově
všechna oddělení
Výlet do Střelic ke koním
oddělení.II.
Pepíkovský turnaj v pinpongu v Domově
oddělení IV.,VI.
Diskotéka
všechna oddělení
DUBEN
Vycházky do okolí
všechna oddělení
Oslava narozenin
všechna oddělení
Výlet do Rosic
oddělení III.VII
Pálení čarodějnic,hry , soutěže
všechna oddělení
Soutěž o nejlepšího skladatele puzzle
všechna oddělení
Taneční odpoledne v Domově
všechna oddělení
Turnaj v přehazované v Domově
oddělení III.,VI.
Turnaj v kuželkách SPMP Brno
oddělení VI., IV.
Velikonoční výstava
všechna oddělení
KVĚTEN
Pouť Hostýn
oddělení IV., VI.
Návštěva ZOO Svatý Kopeček
oddělení IV., VI.
Turnaj ve fotbale
oddělení IV., VI.
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 18 -
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Vycházka do přírody
všechna oddělení
Akce Praha Jedličkův ústav
dílny
Taneční v Domově
všechna oddělení,DS
Léčebně-rehabilitační pobyt v Janských Lázních oddělení III.,IV. a VII.
ČERVEN
Zámecký den
všechna oddělení
Újezd u Černé Hory –
- týdenní pobytový zájezd
oddělení V,II.,I
Orientační hry v areálu Domova
oddělení III.
Sportovní hry v Zubří
oddělení III.,IV.,VI.,
Volejbal
oddělení IV.,VI.
Diskotéka na hřišti
všechna oddělení
Turnaj v bocci
oddělení III.,IV.,VI,V.
Fimfárum Olomouc
dílny
Výlet do Brna
dílny
ČERVENEC
Vycházka do přírody
všechna oddělení
Výlety za koupáním
všechna oddělení
Míčové hry a soutěže
všechna oddělení
SRPEN
Výlety po okolí
všechna oddělení,DS
Střelice koupaliště
všechna oddělení
Stanový tábor
oddělení IV.VI.
Návštěva ZOO Svatý Kopeček
odd. VI.,IV.
Diskotéka
všechna oddělení
ZÁŘÍ
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 19 -
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Celodenní výlet na Špilberk
oddělení III.
Turnaj Bocce v Domově
všechna oddělení, DS
Újezd u Černé Hory
oddělení V.
Hledání pokladu v areálu Domova
oddělení III.
Vycházky do okolí Domova
všechna oddělení, DS
Městské slavnosti v Dolních Kounicích
dílny,oddělení IV.,VI.
Pouť – Žarošice
oddělení IV., VI.
Malování na cyklostezce
oddělení IV., VI.
Taneční v Domově
všechna oddělení,TRB,DS
Diskotéka
všechna oddělení,TRB,DS
ZOO Jihlava
oddělení V.
ZOO v Hodoníně
oddělení II.
ŘÍJEN
Vycházky do přírody
oddělení V.
Výlety do okolí
všechna oddělení, DS
Táborák
všechna oddělení
Hospimedica- dílny,
TRB, oddělení IV., VI.,III.,DS
Soutěž ve stolním tenise
oddělení IV., VI.
Pouť –Vranov u Brna
oddělení IV., VI.
Výlet do Ivančic, prohlídka města, Réna, táborák
oddělení II.
Diskotéka
všechna oddělení,DS,TRB
LISTOPAD
Olympia-zábavné centrum
oddělení V.,
Vycházky do přírody
všechna oddělení,DS,TRB
Doremi –pěvecká soutěž
oddělení III.
Zlatý slavík Chrlice
oddělení IV., VI.
Dušičková návštěva hřbitova
všechna oddělení,DS,TRB
Rozsvícení vánočního stromu v Dolních Kounicích
oddělení IV., VI.
Diskotéka v Domově
všechna oddělení,DS,TRB
Taneční v Domově
všechna oddělení,DS,TRB
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 20 -
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
PROSINEC
Mikulášská besídka
všechna oddělení,DS,TRB
Vánoční trhy v Brně-
oddělení .III,IV., VI.
Aukce v Brně
dílny, TRB, DS,
Návštěva betlémů v Brně
oddělení III.
Vánoční koncert Besední dům Brno
oddělení IV.,
Adventní koncert v Dolních Kounicích
oddělení IV.,VI.
Nadílka v Ostrovačicích
oddělení IV.,VI.
Štědrý den s nadílkou
všechna oddělení, TRB
Silvestrovská oslava
všechna oddělení, TRB
Vzdělávání zaměstnanců
Vzdělávání zaměstnanců se v Zámečku Střelice, p. o. uskutečňuje dle § 111 odst. 1
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Povinnost dalšího vzdělávání
je dle tohoto zákona stanoveno ve výši 24 hodin za kalendářní rok. Organizace má vytvořen
plán kontinuálního vzdělávání pracovníků. Ten se dle potřeby aktualizuje. Využíváme jak
naplánovaných vzdělávacích akcí, tak i průběžně přicházejících nabídek vzdělávacích kurzů.
O vzdělávacích akcích byli výchovní pracovníci informovaní z porad vedení.
Zaměstnanci měli možnost si sami vybrat, o který kurzy mají zájem z široké nabídky
převážně akreditovaných kurzů. Naše organizace vybírala takové kurzy, které směřovaly
k naplnění individuálních vzdělávacích cílů zaměstnanců. Zaměstnanci hodnotili vzdělávací
akce formou Hodnotícího dotazníku vzdělávací akce. Pracovníkům, kteří studují, pomáháme
úpravou pracovní doby tak, aby mohli navštěvovat příslušné školy.
V 1. pololetí roku 2012 také proběhly v našem zařízení 2 supervizní setkání s panem
Mgr. Matějem Černým ze vzdělávacího centra Curatio.
Naše zařízení má zavedenou knihovnu s téměř 1 000 svazků a zde najdou pracovníci
odbornou literaturu, kterou se snažíme aktualizovat zejména o nově vyšlé odborné
knihy a směrnice. K dispozici jsou také časopisy Sociální služby, Skok, Speciální
pedagogika, Vozíčkář aj.
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 21 -
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
V roce 2012 proběhly následující vzdělávací akce:
17. 1. 2012 Konference Speciální mateřské, základní a praktické školy Brno Ibsenova,
zúčastnila se 1 vychovatelka, započteny 4hodiny.
23. 1., 26. 1., 30. 1. 2012 Legislativa a právní odpovědnost v sociální práci, Consolidated
Group Caze (CZ), s. r. o., zúčastnili se 2 vychovatelé, započteno 24 hodin.
1. 2. 2012 Odborná konference. „Vzdělávání ke konkurenceschopnosti“, UK Praha
započteno: 6 hodin, zúčastnil se 1 vychovatel.
1. 2. 2012 Zajišťování zpětné vazby od uživatelů sociální služby, Consolidated Group Caze
(CZ), s. r. o., zúčastnili se 2 pracovníci – 1 vychovatel a 1 pracovník v sociálních službách,
započteno: 6 hodin
16. 2. 2012 Aktivizace seniorů. TENA – akreditovaná vzdělávací akce v Zámečku Střelice, p.
o. , zúčastnilo se 29 zaměstnanců – PSS a vychovatelé, započteno: 4hodiny
20. 2., 23. 2., 27. 2 2012 Legislativa a právní odpovědnost v sociální práci, Consolidated
Group Caze (CZ), s. r. o., zúčastnila se 1 vychovatelka, započteno: 20 hodin
8. 3. 2012 Seminář „Poznatky z bazální stimulace“ ,školící akce – Zámeček Střelice, p. o.,
zúčastnilo se 14 pracovníků – vychovatelé a PSS, započteno: 8 hodin
9. 3. 2012 Supervize, Zámeček Střelice, Curatio – Mgr. Černý. Zúčastnily se 2 skupiny po
15ti zaměstnancích.
13. 3. 2012 Seminář „Poznatky z bazální stimulace 2“, školící akce – Zámeček Střelice, p. o.,
zúčastnilo se 19 pracovníků – vychovatelé a PSS, započteno: 8 hodin
4. 4. 2012 Downův syndrom, autismus. Školící akce - Zámeček střelice,p. o., zúčastnilo se 10
zaměstnanců, započteno: 4 hodiny.
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 22 -
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
11. 4. 2012 Standardy v praxi. Neakreditovaný seminář – školící akce v Zámečku Střelice, p.
o., zúčastnilo se 8 zaměstnanců, započteno: 3 hodiny
24. 4. Odborná konference „Sociální služby pro seniory ve Švýcarsku“ – APSS ČR, Praha,
započteno 6 hodin, zúčastnilo se 9 zaměstnanců.
3. 5. 2012 Řízení rizik, rizikové plány – akreditovaná vzdělávací akce, Curatio, zúčastnilo se
32 pracovníků, započteno 8 hodin
15. 5. a 16. 5. První pomoc. Zámeček Střelice. Zúčastnilo se 44 zaměstnanců a 44
zaměstnanců, započteno: 1 hodina
16. 5. 2012 Domácí násilí, jeho příčiny a možnosti východisek. EDU agency s.r.o., Brno,
zúčastnila se jedna pracovnice, započteno: 6 hodin
24. 5. Odborná konference „Terénní a ambulantní služby“ – APSS ČR, Brno, zúčastnila se 1
vychovatelka, započteno: 6 hodin
22. 6. 2012 Supervize, Zámeček Střelice, Curatio – Mgr. Černý, zúčastnily se 2 skupiny
zaměstnanců po 15ti.
25. – 29. 6. 2012 Kreisavský model: neformální inkluzivní vzdělávání. Pedagogika s využitím
umění. Seminář o přípravě a realizaci mezinárodních setkání mládeže se zdravotním
postižením. Krzyzowa – Polsko; zúčastnily se 2 vychovatelky, započteno 24 hodin.
7. 9. 2012 Metodické semináře a konzultace pro příspěvkové organizace Jihomoravského
kraje. Krajský úřad Jihomoravského kraje. Akreditovaná vzdělávací akce. Zúčastnili se 2
pracovníci, započteno 8 hod.
11. 9. 2012 Projektové a finanční řízení. Ministerstvo pro místní rozvoj, Jihlava.
Akreditovaná vzdělávací akce. Zúčastnila je 1 pracovnice, započteny 4 hod.
20. 9. 2012 Muzikoterapie a aktivizace vjemové soustavy. PhDr. Marina Stejskalová, CSc.
Brno. Akreditovaná vzdělávací akce. Zúčastnila se 1 pracovnice; započteno 8 hod.
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 23 -
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
1. 10. 2012 Problematické situace v péči o seniory. Tena. Akreditovaná vzdělávací akce
v Zámečku Střelice, p. o. Zúčastnilo se 29 zaměstnanců; započteny 2 hod.
3. 10. 2012 Odborná stáž ÚSP Křižanov. Zúčastnily se 2 pracovnice; započteno 8 hod.
9. 10. 2012 Odborná exkurze: Ústav sociální péče v Brně – Chrlicích. Zúčastnilo se 6
pracovníků; započteno 6 hod.
10. 10. 2012 Pedagogika s využitím umění. Neakreditovaná vzdělávací akce v Zámečku
Střelice, p. o. Mgr. Dana Vostrejšová, Mgr. Vladimíra Bučková. Zúčastnilo se 15
zaměstnanců; započteny 4 hod.
13. 10. 2012 Stimulační techniky dle Bobath konceptu u klientů v zařízeních soc. služeb.
Akreditovaná vzdělávací akce. Zúčastnily se 2 pracovnice; započteno 8 hod.
15. 10. 2012 Autismus, Dawnův syndrom. Neakreditovaná vzdělávací akce v Zámečku
Střelice, p. o. Bc. Renata Smutná. Zúčastnilo se 11 pracovníků; započteny 4 hod.
16. 10. 2012 Poradenství obce ve věci opatrovnictví fyzické osoby. Akreditovaný seminář,
Brno. Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. Zúčastnila se 1 pracovnice;
započteny 4 hod.
18. 10. 2012 Odborná exkurze Centrum denních aktivit, Chráněné bydlení Domova bez
zámku, p. o. Náměšť nad oslavou. Zúčastnili se 4 pracovníci; započteno 8 hod.
26. 10. 2012 Veřejná podpora ve strukturálních fondech a podpora malého rozsahu (De
minimis). ORKAM Plzeň s. r. o. Akreditovaná vzdělávací akce v Brně. Zúčastnila se 1
pracovnice; započteno 6 hod.
3. 12. 2012 Zvládání agresivního chování klientů. Akreditovaná vzdělávací akce v Zámečku
Střelice, p. o. Zúčastnilo se 18 zaměstnanců; započteno 8 hod.
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 24 -
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Studentům středních, vyšších odborných i vysokých škol byly opět umožněny exkurze
v zařízení, výkon odborné praxe a také získávání materiálů k vypracování závěrečných
bakalářských a diplomových prací. Budeme i nadále spolupracovat s úřadem práce a
organizacemi, které zajišťují rekvalifikační kurzy.
Zaměření vychovatelů na oblast výchovy v roce 2012
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
PhDr. Jan Rohan
Mgr. Dana Vostrejšová
vychovatel
OBLAST VÝCHOVY
Vedoucí výchovy, lektorská činnost, vnitřní předpisy a metodiky,
zajišťování kurzů, řídící a kontrolní práce
Zástupce vedoucího výchovy, individuální plány uživatelů a
vedení individuální vzdělávacích plánů pracovníků, organizační
práce Denního stacionáře, lektorská činnost, kontrolní činnost,
nácvik práce na PC upraveného pro osoby se zdravotním
postižením. Vnitřní předpisy a metodiky, poradenská činnost,
vedení aktivizačního programu Rozumová výchova a
multisenzorického konceptu Snoezelen, kulturní a společenské
akce, klíčový pracovník
Eva Barančíková
vychovatel
Organizační práce na III. oddělení, kultura, ruční práce, turistika,
smyslová výchova, sport, snoezelen, klíčový pracovník, výchovný
projekt
Organizační práce na I.oddělení, kronika Domova , výtvarné
Zdeňka Šromová
práce,výzdoba oddělení, práce s uživateli s autismem,
vychovatel
muzikoterapie, klíčový pracovník, snoezelen, , výchovný projekt
Kamila Bartončíková
Kultura, výtvarná a smyslová výchova, muzikoterapie, bazální
vychovatel
stimulace, snoezelen, klíčový pracovník
Organizační práce na II. odd, sport, hipoterapie, výtvarná výchova,
Mgr. Vladimíra Bučková výzdoba oddělení, muzikoterapie, snoezelen, smyslová výchova,
vychovatel
klíčový pracovník
Jana Rozsívalová
Organizační práce Tréninkového bydlení, společenská výchova,
vychovatel
taneční kroužek, klíčový pracovník
Jaroslav Měsíc
Organizační práce na IV. a VI,oddělení, společenská výchova,
vychovatel
kultura, hipoterapie, sport, klíčový pracovník
Olga Kazdová
Turistika, kultura, muzikoterapie, smyslová výchova, bazální
vychovatel
stimulace, snoezelen, klíčový pracovník
Lenka Soukupová
Muzikoterapie, výzdoba oddělení, kultura, výtvarná výchova,
vychovatel
bazální stimulace, snoezelen, klíčový pracovník
Lada Höklová
Organizační práce na V. odd, bazální stimulace, výtvarná výchova,
vychovatel
výzdoba oddělení, snoezelen, muzikoterapie, klíčový pracovník
Dana Brychtová
Sociálně terapeutická činnost: košíkářské práce, organizační práce
vychovatel
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 25 -
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Anna Chmelková
vychovatel
Sociálně terapeutická činnost: šicí práce, výroba svíček, vedoucí
textilní dílny, spolupráce s pracovnicí text. dílny,organizační práce
V roce 2012 ukončili pracovní poměr následující pracovníci výchovy (dlouhodobá nemoc,
neprodloužení pracovní smlouvy po zkušební době, zrušení pracovního místa apod.): Mgr.
Marcela Vavrušová, Svatava Haluzová, Dana Janská, Mgr. Anna Nešpůrková.
Pracovnice sociálních služeb pověřené vedením a prací klíčového pracovníka
Pí Renata Smutná
Pí.Petra Reichlová
Pí.Ludmila Šimková
Organizační činnost na VII.odd. vedení knihovny v zařízení,
klíčový pracovník, sport, výtvarná činnost, snoezelen
Klíčový pracovník, výzdoba oddělení
Klíčový pracovník, výzdoba oddělení
Pí.Radka Svobodová
Klíčový pracovník, výzdoba oddělení
Výchovný úsek využíval prostor v zařízení ke sportovním, společenským akcím a krásného
okolí Zámečku k pravidelným vycházkám. Dbáme o začleňování našich uživatelů mezi
obyvatele Střelic a okolí tím, že jsme se účastnili nákupu v obchodních střediscích,
využíváme služeb nabízených v obci a okolí. Pravidelně jsme zvaní na hodové veselice a
různé slavností. Uživatelé zařízení
rádi navštěvují
mše svaté i smuteční rozloučení,
v kostelech jak ve Střelicích, tak i v areálu řádových sester. O Velikonocích šli i mezi
střelické občany pro „svůj“ mrskut( samozřejmostí je návštěva našich zaměstnanců a občanů
Střelic , kteří s návštěvou za tímto účelem souhlasí). Oslavovali jsme narozeniny uživatelů
spojené s diskotékou, kde byli srdečně zváni účastníci, dle přání oslavence. První úterý
v měsíci navštěvovali uživatelé v našem zařízení organizované taneční. Podmínkou účasti byl
pouze společenský oblek a chuť do tance.
Ve dnech 4. a 5. 10. 2012 se zúčastnilo 7 klientů a 2 vychovatelé mezinárodního workshopu
v Košútech – SR - Košútský hudobný klúč., který pořádá Visegradská čtyřka a v soutěži 12
zařízení sociální péče zúčastněných států ( SR, ČR, Maďarsko a Polsko) získal Zámeček
Střelice 1. místo v kategorii Folklórní tance a 1. místo v přehlídce regionálních krojů.
Současně s tímto programem probíhala presentace a propagace všech zúčastněných zařízení a
eventuelních výrobků z terapeutických nebo výcvikových dílen.
Doprava byla zajištěna autobusem se zařízení z Habrovan, které se také akce zúčastnilo. Akce
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 26 -
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
je financována z prostředků EU. Klienti si zaplatili cestovní připojištění v ceně 62,- Kč/ osoba
a doprovodu byla organizací uhrazeno částečné stravné ve výši 300,- Kč / osoba.
2. Zdravotní péče a rehabilitace
Ošetřovatelská péče o uživatele Zámečku Střelice je prováděna formou ošetřovatelského
procesu – registrovaná sestra naváže užší kontakt s uživatelem, poznává nemocného nejen po
stránce medicínské, ale i osobní a sociální.
Na základě zjištěných informací plánuje
krátkodobé (při akutním onemocnění) a dlouhodobé cíle
ošetřovatelské péče ( uživatel
s poruchou soběstačnosti ). Na realizaci cíle spolupracuje sestra s personálem v přímé péči a
v co největší možné míře zapojuje i samotného uživatele.
Zdravotní péče je zajišťována formou návštěvní služby praktických a odborných lékařů přímo
v zařízení a to:
-
praktická lékařka pro dospělé MUDr. Jeřábková
ordinační hodiny: úterý od 14.00 – 17.00 hodin
-
dětská lékařka MUDr. M.Uhlířová
ordinační hodiny: čtvrtek 10.30 – 12.00 hodin
Mimo pracovní dobu lékařek lze s nimi problémy konzultovat po telefonu nebo je přivolána
RZP.
Do Zámečku Střelice dochází odborní lékaři :
-
psychiatr MUDr. E. Matoušková
1x měsíčně
-
neurolog pro dospělé MUDr. J. Puldová
1x ročně
-
stomatolog MUDr. Baarová
2 x ročně
-
sexuolog MUDr. H. Reguli
4 x ročně
K ostatním odborným lékařům jsou mobilní uživatelé dopravováni sanitkou nebo IDS JMK.
Recepty na léky a poukazy na jednorázové pleny předepisují praktické lékařky, poukazy na
ortopedické pomůcky, invalidní vozíky a jejich opravy předepisují odborní lékaři a schvalují
revizní lékaři ZP.
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 27 -
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
V roce 2007 došlo k uzavření smlouvy s VZP a ZPMV – odbornost 913 – poskytování a
úhrada ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytovém zařízení sociálních služeb – revize
VZP v našem zařízení proběhla 6.10.2009, kontrola ZPMV v září 2010
Hospitalizace uživatelů ve zdravotnických zařízeních :
FN Brno – interní odd.
FN Brno – chirurgické odd.
FN Brno – infekční odd.
FN Brno – ortopedie
PL Brno – Černovice
PL Opařany
FDN Brno ortopedie
FDN Brno neurologie
23 dnů
20 dnů
3 dny
3 dny
111 dní
253 dnů
45 dnů
4 dny
Při ošetřovatelské péči se dbá především na prevenci dekubitů, máme k dispozici
antidekubitní matrace.
V Zámečku Střelice máme 34 polohovacích lůžek, 67 ks pomůcek včetně polohovacích
kočárků a invalidních vozíků.
Rehabilitace je zaměřena na prevenci komplikací a sekundárních změn mobility.
Na tomto úseku pracuje:
fyzioterapeutka 2 hod./ týdně
registrovaná sestra
masérka.
V rámci rehabilitačního ošetřování provádíme :
-
kondiční cvičení
cvičení na míčích
polohování
nácvik chůze
cvičení na Terapi Maester
vertikulace
nácvik k soběstačnosti
aktivizace fyzická i psychická
cvičení na motomedu – aktivní, pasivní
horské slunko
inhalace, biotroplampy,solux
posilování horních končetin
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 28 -
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
-
masáže – masážní vanička na DKK
masážní lehátka, Sidekick,Vitec
vodoléčka
rehabilitační bazén
elektroléčba – magnetoterapie
Restriktivní opatření
V roce 2012 byla používána v našem zařízení 1 restriktivní opatření - Zákon č. 108/2006 Sb.
§ 89 - Opatření omezující pohyb osob.
V roce 2012 zemřel 1 uživatel.
***
II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI
funkce
platová
třída
evidenční
plán
přírůs úbyt
počet
pracov
tky
ky zaměstnanc
skute
níků
zaměs zamě
ů
čnost
rok
tnanc stnan přepočtený
2012
ů
ců
k
31.12.2012
1
1
1
1
1,8
0,8
0,8
1
1
1
1
1
1
1
4
4,8
4
ředitel
účetní
mzdový účetní, personalista
referent
THP celkem
sestra bez odborného
dohledu
12
10
9
8
9
6
6,3
Vrchní sestra
10
1
1
1
nutriční terapeut
fyzioterapeut
masér
ošetřovatel
sanitář
5
1
1
1
0,3
0,3
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 29 -
6
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
zdravotničtí pracovníci
8
8,3
8
celkem
vychovatel
12
2
1
1
1
vychovatel
11
4
3
1
2
vychovatel
9
1
2
2
Vychovatel
8
8
8
8
pedagogičtí pracovníci
15
14
13
celkem
pracovník soc. péče
7
27
27
27
výchova prací
Pracovník soc.péče
5
13
15,7
2,7
0,7
15
obslužná péče
Plánovaný stav zaměstnanců ke konci roku nebyl překročen. Ve sledovaném období došlo
v organizaci ke dvěma pracovním úrazům.
Struktura a nemocnost zaměstnanců včetně rozboru jednotlivých vyplácených zvláštních
příplatků dle skupin prací a funkcí (§ 8 NV č.564/2006 Sb. v platném znění) i příplatků za
vedení (§ 124 zákona č.262/2006 Sb.) k 31.12.2011 jsou uvedeny v následující přehledové
tabulce.
Struktura
zaměstnanců
Zvláštní
příplatky
(§8 NV
564/2006 Sb.)
Příplatky za vedení
(§124 zákona
262/2006Sb.)
1 x st. 3
9000
THP
Pracovník
soc.péče
42/600
Vychovatel
14/600
Dělník
29/400
6/400
SZP
7/600
masér
Sociální
pracovník
Celkem
1/600
1 x st.1
3500
5/400
1 x st.1
4500
1 x st.2
7300
1 x st.1
2500
1x st.1
1500
1 x st.1
2000
Pracovní
Procento
neschopnost nemocnosti
(kalendářní
dny)
155
10,62
689
4,6
229
5,12
319
3,97
75
2,94
0
0
0
0
1467
5,45
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 30 -
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Přehled vyplacených průměrných platů podle struktury zaměstnanců je uveden v:
Příloha č.6 – Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost
za rok 2012
Objem prostředků na platy na rok 2012 byl stanoven zřizovatelem ve výši 21 768 tis.Kč a
byl přečerpán o 23 tis.
důvodu vyplácení náhrady mezd za dočasnou pracovní
neschopnost.Tato částka byla převedena z fondu odměn. Ostatní osobní náklady byly čerpány
v celkové výši 168 929,-Kč. Dále bylo vyplaceno odstupné ve výši 130 429,- Kč.
Evidenční počet pracovníků k poslednímu dni roku 2012 byl 89,9 zaměstnanců. Průměrný
evidenční přepočtený počet zaměstnanců byl 92,4.
Průměrná mzda s OON v organizaci za rok 2012 činila 19 831,- Kč
z toho THP
vychovatelé
pracovníci sociální péče-POP
pracovníci sociální péče –ZVNČ
SZP
masér
dělníci
sociální pracovnice
vedoucí provozu
-
33 167 Kč
25 530 Kč
14 211 Kč
17 972 Kč
29 593 Kč
19 578 Kč
15 393 Kč
19 015 Kč
41 016 Kč
údaje v Kč
Mzdové prostředky
rok 2011**)
rok 2012
a
B
1
platový tarif
příplatek za vedení a zastupování
zvláštní příplatky
13 207 713
303 523
162 087
372 942
osobní příplatek
příplatek za noční práci
příplatky za soboty a neděle
příplatek za svátek *
práce přesčas
příplatek za dělenou směnu
1 380 833
394 712
792 817
358 334
25 314
b-a
13 445 669
237 956
322 165
18 642
163 550 1463
370 620 -2 322
1 462 549
81 716
406 946
12 234
834 522
41 705
379 386
21 052
14 490
-11 995
0
0
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 31 -
rozdíl
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
odměna za pracovní pohotovost
odměny mimořádné
odměny k životnímu výročí
náhrady platu
OON
Celkem
počet zaměstnanců - přepočtený stav
1 958 470
17 000
2 537 255
229 201
1 979
1 576 100
31 000
2 713 480
299 358
1979
-382 370
14 000
176 225
70 157
21 740 201
94,6
21 990 814
89,9
250 613
*V případě čerpání příplatku za svátek uvést zdůvodnění, proč nebylo možné poskytnout zaměstnanci náhradní volno za svátek.
Uvést u kterých funkcí byl příplatek vyplacen.
**) v roce 2011 platové předpisy - Z 262/2006 Sb. v platném znění, NV č. 564/2006 Sb., v platném znění
Náhradní volno za práci ve svátek není možné poskytnout z důvodu navyšování hodin
zastupujících pracovníků. Se zaměstnanci je podepsaná dohoda o proplácení svátků.Týká se
to zejména vychovatelů a pracovníků v sociální péči.
Ostatní osobní náklady byly čerpány následovně:
- DPČ fyzioterapeut
- DPČ canisterapie
- DPČ pedikérské práce
- DPČ výpomoc zahradě
- DPP kosení trávy
- DPP výpomoc na oddělení
- odstupné
-
77 250 Kč
1 500 Kč
1 364 Kč
47 970 Kč
9 000 Kč
31 845 Kč
130 429 Kč
III. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ
III.1. Výnosy
Přehled veškerých výnosů organizace za uplynulé období, porovnání s předchozím obdobím a
vztah ke schválenému rozpočtu je uveden v:
Příloha č.1.- Výnosy
Celkové tržby tvořené úhradami za pobyt klientů (strava, bydlení, příspěvek na péči,
fakultativní služby) ve výši 18.244 tis. Kč tvoří 41,71 % celkových výnosů organizace.
Úhrady uživatelů za jednotlivé poskytované sociální služby činily 8.680 tis. Kč. Úhrady
z příspěvku na péči činily 9.564 tis. Kč, příjem za fakultativní služby se na příjmech podílí
130 tis. Kč.
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 32 -
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Struktura uživatelů služby k 31. 12. 2012 podle stupně závislosti:
Týdenní
Denní pobyt
Stupeň
Osoby Osoby Celoroční
pobyt
pobyt
závislost celkem do 18 nad
Do
18
Nad
Do
18
Nad Do 18 Nad 18
18 let
i
let
let
18 let
let
18 let
let
let
I.
10
0
10
0
10
0
0
0
0
II.
33
0
33
0
27
0
5
0
1
III.
30
0
30
0
28
0
1
0
1
IV.
38
12
26
11
25
1
1
0
0
Celkem
111
12
99
11
90
1
7
0
2
V případě celoročního pobytu uživatele náleží plná
výše přiznaného příspěvku na péči
zařízení, v případě týdenního pobytu je to 75 % přiznaného příspěvku.
Pět uživatelů má nařízenu ústavní výchovu a jeden zákonný zástupce je osvobozen od plateb.
100 uživatelů má sníženou úhradu za pobyt. Průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a
sníženými úhradami za pobyt od uživatelů v r. 2012 činila částku 109 tis. Kč
Ostatní tržby za vlastní výrobky a služby ve výši 2.568 tis. Kč se na celkových výnosech
podílejí 5,87, %.
Z toho úhrady za výkony zdravotní péče poskytované odborným personálem prostřednictvím
zdravotních pojišťoven činily 1.764 tis. Kč (4,03 % celkových výnosů) a byly o 0,45 % nižší
než výnosy z roku 2011, tržby za prodej výrobků z pracovní terapie (100 tis. Kč, 0,23%),
výnosy za stravování a ubytování zaměstnanců (401 tis. Kč, 0,92 %) pronájem nebytových
prostor, kotelen včetně technologií (120 tis. Kč, 0,27%), praní prádla (7 tis. Kč,0,02%), jiné
ostatní tržby a výnosy (176tis. Kč, 0,40%)
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 33 -
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Z investičního fondu bylo zúčtováno do provozu celkem 178 tis. z toho např. oprava:
kuchyňského zařízení – el.sporák, fritéza, plynová stolička, robot; kopírky Minolta; čerpadla
pro podlahové topení; myčky AEG a BOSCH; odtokového potrubí z mandlu; ovládacích
válců vstupní brány; generální oprava čističky odpadních vod – dmychadla včetně motorů;
motomedu pro rehabilitaci; servis sterilizátorů, oprava izolace základů budovy NP, oprava
čerpadel pro kotelnu K1 (budova HB + solární systém); oprava čalouněného nábytku;
generální oprava 2 ks čerpadel pro kotelnu K3 v hospodářské budově; výměna vodících
kolejnic u dveří do koupelny. Z rezervního fondu – finanční prostředky z bezúčelových darů
bylo čerpáno 221 tis. Kč např. na vybavení pro terapii Snoezelen, pořízen materiál na
pracovní terapii, učební pomůcky, dále vystoupení mažoretek, hudební produkce na plese.
Dále z rezervního fondu byly čerpány prostředky ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši
72 tis. Kč na krytí vynaložených nákladů organizace. Z fondu odměn byla čerpána částka ve
výši 24 tis. Kč. Z fondu FKSP byl pořízen opraven majetek pro zaměstnance ve výši 112 tis.
Kč, zakoupeny OOPP pro zaměstnance ve výši 46 tis. Kč. Zúčtování jmenovaných fondů
v celkové výši 652 tis. Kč se na celkových výnosech organizace podílelo 1,49 %.
Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb byla ve
sledovaném roce přiznána ve výši 16.486 tis. Kč, tj. 37,69 % celkových výnosů organizace.
Na krytí zvýšených nákladů při zavedení systému pomocného analytického přehledu byla
naší organizaci přiznána účelová dotace z prostředků MF ČR ve výši 65 tis. Kč. Ta tvoří
z celkových výnosů 0,15%.
Zřizovatel poskytl organizaci příspěvek na provoz ve výši 5.730 tis. Kč bez účelového určení
(tj. 13,10% celkových výnosů organizace).
III.2. Náklady
Přehled veškerých nákladů organizace za uplynulé období, porovnání s předchozím obdobím
a vztah ke schválenému rozpočtu je uveden v:
Příloha č.2.- Náklady
Celkové náklady organizace ve výši 43.745 tis. Kč jsou vyšší o 0,34 % než v předchozím
období.
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 34 -
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Celkové materiálové náklady organizace ve výši 4.264 tis. Kč tvoří 9,75 % celkových
nákladů, podíl na celkových nákladech organizace i struktura je stejná jako v předchozím
období. Největší podíl tvoří spotřeba potravin – cca 63,16 % (vč.stolní vody, materiál do
kávovaru Delikomat a automatu BONO), hygienické potřeby a materiál na úklid – 13,46% a
drobný majetek – kuchyňské nádobí – 0,16%. Podrobnější rozpis pořízeného drobného
dlouhodobého majetku evidovaného je uveden v části V. Majetek. Další použití bylo
následující: materiál na údržbu – 5,98 %, materiál na údržbu prádla – 0,09%, pohonné hmoty
– 3,17 %, kancelářské potřeby, knihy, časopisy, příručky – 4,78 %, pomůcky na výchovu,
sociální program a osobní vybavení klientů – 4,08 %, zdravotnický materiál - 1,38%, ostatní
materiál – 3,74%.
Celková částka za spotřebovanou energií (tj. elektrická energie, plyn - teplo, plyn – kuchyně,
včetně dodávky vody) byla ve výši 3.228 tis.Kč, tj. o 146 tis. Kč nižší než v předcházejícím
období, zaujímá z celkových nákladů 7,38%. Částka za spotřebovaný plyn do kuchyněk je 65
tis.
2011
2012
Nárůst/
pokles v
%
Nárůst/
pokles v
m.j.
elektrická energie
spotřeba
v
v m.j.
tis.Kč Kč/MWh
339 MWh 1 371 4 042,62
264,85 MWh
934 3 526,28
-21,87
-31,87
-74,15
-437
Teplo
Spotřeba
v
v m.j.
tis.Kč Kč/GJ
4 326 GJ 1 602 370,22
4 238
1 905 449,63
-12,77 -20,43
-516,34
-88
voda
spotřeba
v
v m.j.
tis.Kč Kč/m3
9 568 m3
339 35,41
8 485
323 38,10
18,91 21,45
-11,32
-4,72
7,60
303
-1 083
-16
2,69
79,41
Na opravy bylo ve sledovaném období vynaloženo celkem 2469. tis.Kč, tj. 5,64 % celkových
nákladů organizace.
Běžné opravy a čistění čističky odpadních vod, kanalizace, odpadů a kotelny si vyžádaly a
121 tis. Kč. Na pravidelný servis bylo vynaloženo celkem 162 tis. Kč, jedná se o výtahy,
bazén, telefonní ústřednu, plynové, elektrické zařízení a instalace, požární prohlídky, hasící
přístroje, komíny, zdravotní přístroje a zařízení, hromosvodů. Na opravy a údržbu aut bylo
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 35 -
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
vynaloženo 93 tis. Kč z toho největší položka je za opravu automobilu Octavia 56 tis. Kč.
Částku 1646 tis. Kč tvoří stavební opravy a částku 545 tis. Kč tvoří opravy a údržba strojů,
přístrojů a zařízení. Na údržbu zahrad 23 tis. Kč (Tomešova).
Z cestovného ve výši 56 tis. Kč bylo použito na cestovné pracovníků na školení, výlety
klientů v tuzemsku (23 tis. Kč) i zahraničí (33 tis. Kč).
Na likvidace odpadu bylo vynaloženo celkem 352 tis. Kč (o 30tis. Kč víc proti předcházející
období). Podrobnější informace o množství a ceně dle jednotlivých tříděných druhů je
uvedena v následujícím přehledu.
Druh odpadu
komunální
sklo
použité pleny
biologický
papír ke
skartaci
Množství
t
Kč
17,23
87.874
0,51
4.848
18,60 187.787
5.86
71.616
0
0
Kč/t
5.100
9.506
10.096
12.221
0
Nákladovost na lůžko dle registrovaných typů služeb je uvedena v následujícím přehledu.
V oblasti ostatních služeb dosáhly náklady výše 241 tis. Kč, tj. 0,6 % celkových nákladů
organizace a ve sledovaném období.
V oblasti spojů (poštovné, telefony a internet) činí spotřeba nákladů 136 tis. Kč (tj. snížení o
27,3 % proti předcházejícímu období). Náklady na vzdělávání zaměstnanců činily 79 tis. Kč,
která byla využita na odborná školení sociálních pracovníků a pracovníků ekonomického
úseku. Náklady na softwarové odborné programátorské práce a správa PC sítě si vyžádaly 333
tis. Kč (tj o 48 tis. Kč nárůst proti roku 2011). Z celkové částky na softwarové
programátorské práce bylo vynaloženo 16 tis. na zavedení pomocného analytického přehledu
do účetnictví.
Za služby klientům a jejich doprovodu v rámci terapeutických programů bylo vynaloženo 116
tis. Kč.
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 36 -
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Z ostatních služeb za poradenské (audit) a právní služby 35 tis. Kč, dále ostatní služby 63
tis.Kč správní poplatky, deratizace, desinfekce a desinsekce, realizace supervize, zpracování
posudků.
Rozpis s rozborem mzdových nákladů je uveden v části II. Personální oblast. Celkové osobní
náklady ve výši 22.091 tis. Kč se podílejí 50,50 % na celkových nákladech organizace, a to
49,81% platy zaměstnanců a 0,69 % ostatní osobní náklady. Odvody na sociální a zdravotní
pojištění tvoří 7.439 tis. Kč se podílejí 17 % na celkových nákladech organizace.
Celkem
Kapacita (lůžka)
podíl v %
Celkové
Náklady
Na lůžko a rok
v Kč
na lůžko a měsíc
Celoroční
pobyt
111
101
100
91
43 745 184 39 808 117
394 101
358 632
32 842
29 886
Týdenní
pobyt a
denní
stacionář
8+2
9
3 937 067
35 469
2 956
III.3. Finanční majetek
Stavy finančních prostředků na bankovních účtech, v pokladně i stav cenin jsou uvedeny
v následujícím přehledu:
Popis účtu
Běžný účet provozní
Účet Fondu kulturních a sociálních potřeb
Účet fondu investičního
Účet fondu rezervního
Celkem finanční prostředky na bankovních
účtech
Stav hotovosti na pokladnách
Stav cenin
Stav k
31.12.2012
900.810,54
32.155,25
506.451,61
16.804,94
1.456.222,34
35.578,00
766,00
Účetní stav Fondu kulturních a sociálních potřeb k 31.12.2012 činil 129.036,36 Kč
Depozita
Finanční hodnoty uživatelů svěřené do úschovy organizaci jsou uloženy se souhlasem
opatrovníka na společném běžném účtu depozit klientů. Větší část finančních prostředků
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 37 -
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
klientů je uložena na spořícím účtu s výhodnějším úročením. Tyto úroky jsou převáděny na
běžný depozitní účet klientů a slouží k úhradě poplatků za vedení účtu klientů. V letošním
roce byl zůstatek úroků kladný 32.081,52 Kč (rozdíl úroků a náklady za poplatky běžného
účtu depozit za rok 2012). Finanční stav fondu depozit ke konci sledovaného období ve výši
393 tis. Kč a na spořícím účtu klientů 4.945 tis. Kč podléhá inventarizaci a odpovídá stavu
vedenému v podrozvahové evidenci.
III.4 Pohledávky a závazky
Organizace eviduje k 31.12.2012 pohledávky v celkové výši 192 tis. Kč ostatní pohledávky za
ošetřovné a důchodci činí 93 tis., pohledávky za zaměstnanci 67 tis., ostatní pohledávky za
odběrateli 32 tis. Veškeré pohledávky jsou před splatností.
Organizace eviduje k 31.12.2012 závazky v celkové výši 3 353 tis Kč. Za dodavateli činí
závazky částku 317 tis Kč. Závazky za zaměstnanci a institucemi soc. zabezpečení 911 tis.
Kč, daních z příjmů za zaměstnance 202 tis. Kč, a na jiných závazcích 1 894 tis. Kč
(především mzdy za 12/2012 na BU zaměstnanců).
Organizace má dlouhodobý závazek ve výši 29.257 Kč z titulu bezúročné dlouhodobé půjčky
poskytnuté ze Státního fondu životního prostředí České republiky na financování solárního
systému. Splácení tohoto závazku probíhá dle smlouvy. Všechny závazky organizace jsou do
data splatnosti.
III.5 Dotace a příspěvky
Ve sledovaném roce obdržela organizace neinvestiční dotaci ve výši 16.486 tis. Kč od MPSV,
tato byla použita na osobní náklady.
V roce 2012 naše organizace obdržela účelovou dotaci z MF ČR na zavedení pomocného
analytického přehledu ve výši 65 tis.
Zřizovatel poskytl příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 5730,- tis. Kč.
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 38 -
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
III.6 Investice
V roce 2012 naše organizace vytvořila investiční fond z odpisů ve výši 2.096 tis. Kč. Z těchto
odpisů jsme dle nařízení Rady JMK odvedli z našich investičních zdrojů 1.124 tis.Kč do
Investičního fondu JMK. Na investice po rok 2012 zůstala částka 972 tis. Kč, s nimi bylo
počítáno na investice (200 tis.) a splátka půjčky SFŽP (16 tis. Kč) na posílení fondu oprav
756 tis. Kč.
Radou JMK byla schválena investiční dotace na rekonstrukci dvou výtahů v budově Zámeček
ve výši 940 tis. Kč. V měsíci listopadu byla rekonstrukce výtahů provedena v celkové
hodnotě 559 tis. Kč. Nevyčerpaná část dotace ve výši 381 tis.Kč byla po schválení Radou
JMK ponechána na rekonstrukci koupelen na 4.oddělení, která bude uskutečněna v roce 2013.
Dále bylo realizována úprava a převybavení čtyřlůžkového pokoje č. 318 na dva dvoulůžkové
pokoje na II.oddělení pro zlepšení
bydlení klientů. Tato akce byla částečně kryty
z investičního fondu naší organizace a finančně dotována částku 56 tis. Kč Českou poštou
s.p.. Úprava stála 92 tis. Kč.
Během roku probíhaly menší investiční akce, které byly kryty z odpisů 2012 - jednalo se
zejména splátka půjčky na solární kolektory (16 tis. Kč), prováděcí dokumentace vnitřní
komunikace v areálu (69 tis. Kč), Energetický audit k zateplení strav.provozu a kuchyně (14
tis. Kč), během roku byl proveden zápočet pohledávek a závazků za fi Majstor do majetku
organizace ve výši 608 tis.Kč, byl zakoupen nerezový výdejní vozík vyhřívaný (40 tis. Kč).
Nedokončený dlouhodobý
majetek
PD – zaměření
komunikací v areálu
042601 Zámeček
PD zmapování vnitřní
komunikace areálu
PD – stavební úprava
parku
PD – vnitřní
042611 komunikace v areálu
Budova Zámeček 042201 rekonstrukce výtahů
Budova Zámeček –
úprava a převybavení
pokoje II. oddělení
Energetický audit
Stav k
1.1.2012
Přírůstky
Zařazení
Stav k
31.12.2012
23.400
0
0
23.400
75.000
0
0
75.000
26.400
0
0
26.400
0
68.800
0
68.800
0
559.170
0
559.170
0
0
92.886
6.000
0
0
92.886
6.000
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 39 -
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
-zateplení stravovacího
provozu - aktualizace
Energetický audit –
zateplení budovy
Zámeček
PD zateplení objektu
kuchyně vč.výměny
střechy
Energetický audit –
stravovací provoz
CELKEM
0
8.400
0
8.400
31.200
0
0
31.200
18.000
174.000
0
735.256
0
0
18.000
909.256
Informace o dokončených investičních akcích jsou uvedeny v bodě V. Plnění úkolů v oblasti
nakládání s majetkem.
III.7 Doplňková činnost
Realizace doplňkové činnosti nenarušila plnění hlavního účelu příspěvkové organizace.
IV. AUTOPROVOZ
Organizace využívá pro dopravu osob osobní automobil Škodu Octavii combi,mikrobus
Mercedes Benz a pro přepravu nákladů a údržbu v areálu domova je využíván malotraktor
Cabrio 36 HP.
Kromě pravidelných servisních oprav a diagnostiky si technický stav jednotlivých vozidel
vyžádal následující:
Octavie combi 1,9 TDI – rok výroby 2004, pořízen v roce 2007. V průběhu roku 2011 se
prováděly povinné servisní prohlídky s výměnou olejů a filtrů a drobné opravy, vyplývající
z provozu v celkové výši 56 024,50 Kč
Mercedes Benz 313 CDI –rok výroby 2002, pořízen v roce 2003. Během roku se prováděly
výměny olejů a filtrů a drobné opravy dle provozu. . Celková částka, vynaložená na opravy
činila 22 421,50,- Kč.
Malotraktor Cabrio 36HP - opravy a údržba si vyžádala částku 14 590,- Kč. Byla provedena
servisní prohlídka po 500 motohodinách, výměna oleje v motoru a filtrů a drobné opravy
vyplývající z provozu vč. výměny poškozených dílů za náhradní.
Technické parametry jednotlivých vozidel, náklady na provoz a využití jsou uvedeny
v následujícím přehledu.
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 40 -
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Průměrná
Ujeté
spotřeba
kilometry
dle TP
l /100 km
km/rok
Spotřeba za rok
2011
l / rok
Kč / rok
Skutečná spotřeba
l /100 km
Kč/km
Kč / l
Mercedes - Benz
313cdi kb/35
11,7
9 475
945,27
34747,7
9,85
3,66
36,75
Octavia 1,9 TDI
6,8
20 234
1 280,4
46 680,-
6,21
2,30
36,45
V. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI
NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM
Přehled o stavu, přírůstcích i úbytcích nedokončeného dlouhodobého majetku jsou uvedeny
v bodě III.6 Investice.
Přehled jednotlivých kategorií majetku, stavy k počátku a konci sledovaného období, jsou
uvedeny v následujících přehledech. Organizace nemá v evidenci dlouhodobý nehmotný
majetek.
Hospodaření s majetkem k 31. 12. 2012
Dlouhodobý majetek
021 Budovy, haly
021 Stavby
Účet 021 –Budovy, stavby
022 101 Energetické
022 401 Ostatní
022 301 Kancelářské
022 11 Dopravní
022 701 Zdravotnické, ostatní
022 201 Inventář FKSP
Účet 022- Samost. movité věci
Účet 025 101 - Trvalé porosty
Účet 031 - Pozemky
Stav k 1.1.2012
147 048 647,26
14 822 714,77
161 871 362,03
3 447 565,64
3 621 391,74
879 326,60
2 634 521,60
2 624 454,10
42 372,00
13 249 631,68
36 866,00
12 239 433,59
Přírůstky
majetku
665 734,00
0,00
665 734,00
0,00
40 476,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 476,00
0,00
0,00
Úbytky Stav k 31.12.2012
majetku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 469,00
0,00
0,00
0,00
45 469,00
0,00
0,00
V uplynulém období byl do užívání zařazen následující dlouhodobý majetek:
021 Budovy:
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 41 -
147 714 381,26
14 822 714,77
162 537 096,03
3 447 565,64
3 661 867,74
833 857,60
2 634 521,60
2 624 454,10
42 372,00
13 244 638,68
36 866,00
12 239 433,59
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Technické zhodnocení – Zateplení krčku budovy Zámeček – pořizovací cena Kč 628 578,00.
Technické zhodnocení – Dodávka a montáž sítě a žaluzie v budově Nový pavilon – kancelář
pořizovací cena Kč 3 534,00.
Technické zhodnocení – Keramická mozaika venkovní na budově Zámeček – pořizovací cena
Kč 19 258,00.
Technické zhodnocení – Dodávka a montáž 12 ks sítí do oken v budově Nový pavilon – IV.
oddělení – pořizovací cena Kč 14 364,00
022 401:
Nerezový výdejní vozík vyhřívaný – pořizovací cena Kč 40 476,00.
Během sledovaného období došlo k vyřazení dále uvedeného zastaralého, nefunkčního a
nevyužitelného majetku:
022 301:
Kopírka Minolta - rok výroby 2000, pořizovací cena Kč 45 469,00.
Vadná, spotřebovaná obrazová jednotka. Zastaralý typ, oprava nerentabilní.
Zůstatková cena 0,- Kč.
V kategorii drobného dlouhodobého majetku do 40 tis. Kč byly na výchovná oddělení
zakoupeny postele, skříně, křesla, lavice, police, židle, matrace, koberce, židle do sprch
v celkové hodnotě 103 015,- Kč, myčka BOSCH v hodnotě 15.065,- Kč, 2 rádio magnetofony
v ceně 3.547,- Kč, nerez termos v hodnotě 4.264,- Kč, mixer Philips v ceně 802,03 Kč, 5
kancelářských křesel za 5.497,- Kč, rychlovarná konvice v ceně 813,- Kč, do šaten šatní
skříně v hodnotě 8.300,- Kč, do kuchyně tyčový mixer v hodnotě 1.299,- Kč a tyčový mixér
za 9.816,- Kč, dále stůl nerez pracovní v hodnotě 32.016,- Kč a mrazící pult v hodnotě
7.499,- Kč, chladnička na vrátnici v ceně 4.999,- Kč, nádoba na odpad do areálu v hodnotě
1.200,- Kč, snoezelen byl dovybaven policovou skříní v ceně 998,- Kč, látkovou roletou na
okno v hodnotě 3.272,- Kč, rádiem v hodnotě 1.477,-, zrcadlem v ceně 1.095,- Kč, bubnovým
válcem v hodnotě 29.198,- Kč, do kanceláře byla zakoupena nová kopírka Minolta v hodnotě
11.034,- Kč a počítač s monitorem v celkové ceně 24.709,- Kč, řezačka papíru do dílen
v hodnotě 1.403,- Kč, mobilní telefon ved. vychovateli v hodnotě 1.865,- Kč a ventilátor
v ceně 1.399,- Kč, do kanceláří byl zakoupen monitor Samsung v hodnotě 4.952,- Kč a
tiskárna Canon v hodnotě 8.615,- Kč, do kanceláře ředitele byl pořízen nový počítač v ceně
Kč 19.870,-, 2 šicí stroje do prádelny v hodnotě 11.960,- Kč, židle na rehabilitaci v ceně
2.300,- Kč a rehabilitační pomůcka flexi bar v ceně 2.514,- Kč, šlapací čtyřkolka v hodnotě
6.200,- Kč, kuchyňka pro zaměstnance byla vybavena mikrovlnnou troubou v ceně 1.711,10
Kč v areálu byla vlastní výrobou postavena voliéra v hodnotě 10.673,- Kč.
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 42 -
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Od firmy ANECT a.s. Brno jsme obdrželi darem ultrazvukový zvlhčovač vzduchu v hodnotě
3.000,- Kč
Mgr. Peter Gordík Brno nám daroval barevný televizor Samsung v hodnotě 2.000,- Kč.
Firma AWD ČR Brno nám darovala 30 regálů v hodnotě 28.500,- Kč.
Paní Šenková z Předklášteří nám darovala postel masiv v ceně 5.000,- Kč
Z důvodu opotřebení či zničení byly z evidence drobného majetku vyřazeny:
postele, válendy, stolky, matrace, mikrovlnná trouba, myčka na nádobí, chladnička, psací
stroj, mobilní telefon, monitor, sporák, šicí stroje židle, rádia, , varné konvice, mixery,
popelnice a manipulační vozíky z prádelny v celkové hodnotě Kč 236 478,20
Všechen nový majetek je veden v evidenci a inventarizován, o vyřazení majetku rozhoduje
likvidační komise, na základě jejího rozhodnutí je sepsán vyřazovací protokol a po vyřazení je
majetek zlikvidován specializovanými firmami nebo vlastními silami.
Podrobný přehled drobného dlouhodobého majetku v evidenci:
Drobný dlouhodobý majetek
028101 Nábytek
028201 Kuchyňské
028601 Ostatní
028603 Vlastní
Celkem DDHM
018
Evidovaný majetek podrozvaha
902 101 Nábytek
902 201 Kuchyňské
902 301 Textil
902 601 Ostatní
902 603 Vlastní
902 701 Software
902 729 Pronájem
Stav k
1.1.2012
5 254 247,50
747 181,00
3 132 585,91
1 014 855,20
10 148 869,61
98 210,50
Stav k
1.1.2012
1 473 587,73
156 107,04
183 793,50
732 025,53
110 398,60
122 804,30
5 667,00
Přírůstky
0,00
73 659,00
106 412,00
97 086,00
277 157,00
0,00
Přírůstky
56 395,00
2 914,03
0,00
23 046,00
39 213,10
6 088,00
0,00
Vyřazení
4 150,00
39 610,70
98 883,00
0,00
142 643,70
0,00
Stav k
31.12.2012
5 250 097,50
781 229,30
3 140 114,91
1 111 941,20
10 283 382,91
98 210,50
Vyřazení
37 634,50
4 485,00
0,00
23 015,00
4 490,00
0,00
0,00
Stav k
31.12.2012
1 492 348,23
154 536,07
183 793,50
732 056,53
145 121,70
128 892,30
5 667,00
Organizace prodloužila nájemní smlouvu s akciovou společností Erding na pronájem
plynových kotelen a technologického zařízení za roční nájem 100 000,- Kč.
Se společností D+K Drmela, s.r.o. má organizace uzavřeny nájemní smlouvy nebo smlouvy o
výpůjčce na dávkovače vody.
Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor pro potřeby učebny jsou uzavřeny s Mateřskou
školou speciální, Základní školou speciální a Praktickou školou, Brno, Ibsenova 1 za roční
nájem dvou místností 12 240,- Kč.
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 43 -
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Smlouva s firmou Delikomat za umístění automatu na nápoje na roční nájem Kč 1 000,Smlouva s Vodní a záchranářskou službou na bezplatný pronájem nebytových prostor –
umístění lodí v budově Tomešova Brno.
Zajištění správy objektu Tomešova:
V průběhu roku byly prováděny pravidelné měsíční kontroly areálu i budov . Kontrolami byly
zjištěny závady na kanalizaci, střeše a oknech, které byly zapříčiněny přívalovým deštěm.
Veškeré závady byly ihned odstraňovány. Pravidelně bylo prováděno sečení trávy , prořez
stromů a likvidace náletových rostlin, jelikož je areál situován do obytné části Brna. Po celý
rok jsme spolupracovali s projektovou kanceláří z Olomouce, která byla pověřena JMK
vypracovat projektovou dokumentaci budoucího komplexu.. Koncem roku byly zaznamenány
různá drobná vniknutí do objektu za účelem odcizení datových kabelů, nebo kovového
materiálu. Po zjištění byl objekt vždy znepřístupněn a zajištěn proti opětovném vniknutí.
VI. PENĚŽNÍ FONDY
Příloha č. 5 - Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů k 31.12.2012
Podrobnější informace k dlouhodobému majetku pořízenému z fondu investičního jsou
uvedeny v části III.6 Investice, v části V. Majetek a použití finančních prostředků na opravy
je zdůvodněno v části III.2 Náklady.
Ve výdajích fondu je roční splátka dlouhodobé půjčky ze SFŽP ČR na realizaci solárního
systému.
Počáteční zůstatek investičního fondu činil k 1.1.2012 byl 0 Kč. Účetní odpisy roku 2012
tvořily příjem fondu ve výši 2 096 tis. Kč.
Dále v letošním roce zřizovatel poskytl dotaci na
Zámečku“ 940 tis. Kč.
akci ,,Rekonstrukce výtahů v budově
Výše investičního fondu byla tvořena též finančním darem České pošty s.p. ve výši 56 tis. Kč
úpravu a převybavení čtyřlůžkového pokoje na II.oddělení.
Počáteční stav fondu rezervního činil 95,-Kč z toho příděl ze zlepšeného výsledku
hospodaření 49 tis. Kč a 46 z finančních darů.V průběhu roku díky štědrosti dárců tam
přibylo 183 tis. Kč (viz. tabulka přehled přijatých darů) . Příděl z výsledku hospodaření
předchozího období byl 23 tis. Kč. V průběhu roku byly do provozu zúčtovány dary ve výši
221 tis. Kč, které byly použity následovně: pořádání plesu, dne dětí, a mikulášské besídky, na
canisterapii a relaxační jízdy na koni , na materiál do dílen a učební pomůcky. Dále byly
zapojeny fin.prostředky ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 72 tis. Kč Zůstatek
rezervního fondu činí 8 tis. Kč.
Z fondu odměn bylo koncem roku na odměny zaměstnanců čerpáno 24 tis. Kč, zůstatek
k 31.12.2012 je 125 tis. Kč.
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 44 -
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen i čerpán v souladu s plánem. Na individuální
potřeby zaměstnanců bylo vynaloženo celkem 453 tis. Kč, z toho na stravování 171 tis. Kč,
dále byl příspěvek využíván na vitamínové prostředky, na rekreace a tábory dětí, kulturu ve
výši 139 tis Kč. Na dary k životním a pracovním výročím bylo použito 31 tis. Kč a pořízenín
majetek za 112 tis. Kč. Bezúročných půjček z fondu během roku využilo celkem osm
zaměstnanců, jejich zůstatek ke konci období činil 67 tis. Kč a je součástí celkového zůstatku
fondu ve výši 129 tis. Kč.
Všechny peněžní fondy organizace jsou k 31.12.2012 finančně kryty, více informací je
uvedeno v části III.3. Finanční majetek.
Přehled obdržených finančních darů k 31. 12. 2012:
Datum
17.1.
30.1.
30.1.
1. 2.
6.4..
12.4.
4.6.
15.6.
13.7.
14.9.
20.9.
24.9.
11.10.
17.10.
17.10.
11.12.
18.12.
18.12.
20.12.
27.12.
28.12.
Dárce
Mgr. Eva Šotáková , Mendlovo nám. 14, 602 00 Brno
IČO 6877160227
Výtěžek z tomboly – ples
Dobrovolné příspěvky na plese
Holoubek Vladimír, Lhotky 194, 679 05 Křtiny
IČO: 11471387
Mgr. Eva Šotáková , Mendlovo nám. 14, 602 00 Brno,
IČO 6877160227
Město Dolní Kounice, Masarykovo nám. 2
664 64 Dolní Kounice, IČO: 00281701
Dobrovolné příspěvky – Zámecký den
Městys Ostrovačice, nám. Viléma Mrštíka 54
66481 Ostrovačice IČO: 377155
Mgr. Eva Šotáková , Mendlovo nám. 14, 602 00 Brno
IČO 6877160227
Martek Medical a.s. U Spalovny 4582/17, 796 01
Prostějov, IČO 47675934
Löffelmann Martin, Tyršova 16, 682 01 Vyškov
BONO Gastro Servis s r.o. Husova 523, 370 21 České
Budějovice, IČO 26058103
Mgr. Eva Šotáková , Mendlovo nám. 14, 602 00 Brno
IČO 6877160227
UNTRACO v o.s., Slavíkova 6139/18c, 708 00 Ostrava
IČO 15503623
Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha,
IČO 47114983
Obec Tvarožná, 664 05 Tvarožná, IČO 00282731
JUDr. Zuzana Malaníková, Příkop 2a, 602 00 Brno
Radek Malčic, Jar. Svobody 787/10, 664 47 Střelice
Ing. Pavel Klapal, Domky 591, 664 84 Zastávka
ROSTRA s.r.o. Příkop 2a, 602 00 Brno, IČO 26223511
Město Dolní Kounice, Masarykovo nám. 66/2, Dolní Kounice, 664
64, IČO: 00281701
Kč
11.000,00
7.920,00
1.184,00
2.000,00
13.000,00
10.000,00
4.405,00
5.000,00
8.000,00
20.000,00
2.000,00
4.000,00
8.000,00
3.000,00
56.000,00
10.000,00
25.000,00
6.000,00
3.000,00
20.000,00
10.000,00
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 45 -
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
28.12.
31.12.
Karel Lattenberg, Lípová 1331, Rosice 665 01
Obecní úřad Střelice, nám. Svobody 111/1, Střelice,
IČO 00282618
Celkem
9.800,00
4.000,00
243.309,00
Přehled obdržených věcných darů k 31. 12. 2012:
Datum
20.2.
8.6.
8.6.
8.6.
6.8.
16.8.
2.10.
10.10.
23.11.
Dárce
Dar
ANECT, a.s., Vídeňská 125 Brno
IČO: 25313029
Mgr. Petr Gordík, Hybešova 281/39a
602 00 Brno
Martek Medical a.s. U Spalovny 4582/17, 796 01
Prostějov, IČO 47675934
SCA Hygiene Products, s.r.o., Sokolovská 100/94 108
00 Praha 8, IČO: 48536466
AWD Česká republika s.r.o., Holandská 3,
639 00 Brno, IČO 63480191
Nová Mosilana a.s., Charbulova 150, 657 35 Brno, IČO
60710756
Ludmila Šenková, Za Klášterem 1374, 666 02
Předklášteří
Karel Lattenberg, Lípová 1331, Rosice 665 01
Martek Medical a.s. U Spalovny 4582/17, 796 01
Prostějov, IČO 47675934
Celkem
Ultrazvukový zvlhčovač
vzduchu
Barevný televizor Samsung
Cena
daru Kč
3.000,00
2.000,00
Zdravotní, obvazový a
hygienický materiál
Zdravotní materiál
26.288,00
30 ks regálů
28.500,00
Materiál do textilní
terapeutické dílny
Dřevěná postel
8 ks andulek a 2 ks křepelek
čínských
Zdravotní, obvazový a
hygienický materiál
5.226,00
580,00
5.000,00
1.000,00
13.379,95
84.973,95
VII. KONTROLNÍ ČINNOST
Kontrolní činnost interní ve sledovaném období byla v organizaci prováděna na základě plánu
uvedeného ve vnitřním předpise č. 40.
Interní kontroly prováděli pověření zaměstnanci jednotlivých úseků v následujících oblastech:
Kontrola nákladů a výnosů terapeutických dílen, kontrola znalostí Standardů, vnitřních
předpisů a metodik, kontrola docházky a docházkových karet,kontrola uložení, stavu a
využívání ochranných pracovních pomůcek, kontrola preventivních prohlídek , kontrola
vrchní sestry, hospitace na výchovném úseku, kontroly budov a areálu, kontrola bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, kontrola hovorného a využívání mobilních telefonů, kontrola
využívání bazénu uživateli, kontrola uložení léků, kontrola individuálního plánu uživatelů.
Z jednotlivých kontrol byl pořízen zápis a pracovníci, kterých se kontrola týkala, s výsledkem
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 46 -
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
kontroly byli seznámeni.
Výše uvedené kontroly splnily své poslání, konstatovaly zjištěné nedostatky a byla stanovena
opatření k nápravě.
V organizaci je prováděn externí audit účetní závěrky.
Externí kontroly – r. 2012
Datum
Kontrolující subjekt
Předmět a výsledek kontrol
27.3.
Synlab czech s.r.o., Lazaretní 6, Brno
Kontrola sterilizační účinnosti
přístrojů – bez závad
31.3.
BMT Medical Technology s.r.o Brno
Kontrola funkčnosti sterilizátorů
- bez závad
19.4.
Hasičský záchranný sbor, Zubatého 1
Kontrola plnění opatření ochrany
614 00 Brno
obyvatelstva dle zákona 239/2000 Sb.
-
3.5.
bez závad
Krajský úřad JMK, Žerotínovo nám. 3/5
Kontrola evidence nemovitého
Brno, odd. majetkoprávního odboru
majetku – bez závad
8.6.
Oblastní inspektorát práce pro JMK
a Zlínský kraj, M. Horákové 3, 658 00
Brno
Kontrola bezpečnosti práce a bezp.
provozu technických zařízení
Opatření:
- zavést knihu kontrol dozorce
výtahů–Termín 30.7.2012
- rekonstrukce strojovny výtahů
všechny nedostatky byly
odstraněny
9.8.
BDO CA s.r.o., M. Steyskalové 14
616 00 Brno
Audit k dodržování podmínek
čerpání neinvestiční dotace
poskytnuté z kapitoly 313-MPSV
ČR – bez závad
18.9.
Finanční úřad Brno-venkov
Příkop 8, 604 24 Brno - střed
Kontrola daně z příjmu fyzických
osob za období roků 2009 – 2011
Roční zúčtování záloh na daň:
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 47 -
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
- zjištěný rozdíl na dani z příjmu
fyzických osob ze závislé činnostipoplatník vrátil na účet organizace,
- zjištěný rozdíl na dani z příjmu
fyzických osob ve výši 275,- Kč
vybíraný srážkou byl uhrazen
organizací na účet finančního
úřadu.
6.11.
Krajská hygienická stanice JMK
Kontrola proočkování klientů
Se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno proti pneumokokovým nákazám
- bez závad
Kontrolní činnost interní ve sledovaném období byla v organizaci prováděna na základě
plánu uvedeného ve vnitřním předpise č. 40.
Interní kontroly prováděli pověření zaměstnanci jednotlivých úseků v následujících oblastech:
Kontrola nákladů a výnosů terapeutických dílen, kontrola docházky a docházkových karet,
kontrola Organizačního řádu, kontrola pokladní hotovosti, kontrola uložení, stavu a využívání
ochranných pracovních pomůcek, kontrola preventivních prohlídek kontrola uložení léků,
kontrola síťových lůžek, hospitace na výchovném úseku, kontroly budov a areálu, kontroly
budov a areálu Tomešova, kontrola signalizačního zařízení, kontrola bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, kontrola tašek při odchodu ze zaměstnání, kontrola individuálního plánu
uživatelů, kontrola stavu hygieny ve stravovacím provozu a využívání čistících prostředků.
Z jednotlivých kontrol byl pořízen zápis a pracovníci, kterých se kontrola týkala, s výsledkem
kontroly byli seznámeni.
Výše uvedené kontroly splnily své poslání, konstatovaly zjištěné nedostatky a byla stanovena
opatření k nápravě.
Uvedené kontroly nestanovily žádné odvody či sankce, konstatovaly dodržování práv a
povinností obyvatel i zaměstnanců. Navržená doporučení byla akceptována.
VIII. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE
MAJETKU A ZÁVAZKŮ
Inventarizace v organizaci probíhala na základě vnitřní směrnice a plánu inventarizací
v několika etapách. Drobný majetek v operativní evidenci byl inventarizován k 30.9., ošacení
a majetek klientů k 31.12. K 31. 12. 2012 byla provedena inventarizace veškerého majetku,
pohledávek a závazků. Bylo kontrolováno označení majetku, vytvořeny aktuální seznamy dle
jednotlivých úseků a zpracována dokladová inventarizace. Byl porovnán skutečný stav se
stavem v účetnictví.
Účet 401 Jmění účetní jednotky je tvořen dlouhodobou bezúročnou půjčkou Státního fondu
životního prostředí České republiky na realizaci solárního systému, která je vedena na účtu
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 48 -
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
452 – Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé. Splácení tohoto závazku probíhá
čtvrtletně po 4 000,- Kč .
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj vede pro IČ 00212920 dva listy vlastnictví. Pro
Zámeček Střelice LV 1079. Dle LV 2240 má příslušnost hospodařit s majetkem‚ Ústav
sociální péče, zde je veden pozemek p.č. 2356/6 (lesní pozemek) o výměře 115m2 a p.č.
3465/13 (ostatní plocha) o výměře 187 m2.
Příspěvkové organizaci Zámeček Střelice byl od 1.1.2011 svěřen Krajským úřadem JMK
majetek, který je umístěn v Brně, ulice Tomešova a je veden Katastrálním
úřadem Brno-město na listu vlastnictví č. 527. Přehled nově nabytého majetku
Brno, ulice Tomešova viz část výroční zprávy č. V. plnění úkolů v oblasti
nakládání s majetkem.
ZÁVĚR
Nejdůležitější stavebnětechnickou akcí v r. 2012 byla rekonstrukce a modernizace výtahů
v budově Zámeček, vyplývající z havarijního stavu strojoven dle protokolů z odborných
prohlídek a dle vyjádření servisní firmy. Celá akce byla financována z havarijního fondu JMK
a byla ukončena k 5.11.2012 odbornou inspekční prohlídkou.
V průběhu roku se organizace zaměřila na malování interiérů ve všech budovách a na všech
odděleních. Za finanční podpory České pošty s.p. ve výši 56.000,- Kč (finanční účelový dar)
byl stavebně upraven čtyřlůžkový pokoj na dva dvoulůžkové na 2. oddělení, v jídelně
stravovacího provozu byla položena nová dlažba, v budově Nový Pavilon – předprofesní
příprava, bylo zrekonstruováno WC .
Jednou z důležitých prací byla příprava pro čerpání dotace z operačních programů MŽP za
finanční podpory JMK, pro stavební akci „Zateplení stravovacího provozu“, která je
plánovaná na rok 2013.
Během roku byla zadány práce na projektových dokumentacích pro obnovu - rekonstrukci
komunikací v areálu a pro výstavbu výtahu v budově Nový Pavilon. Tyto stavební akce by
měly následovat v dalších letech s případným využití operačních fondů.
Pokračovaly práce na úpravách Standardů kvality sociálních služeb a Vnitřních předpisů, aby
náš domov vyhověl všem platným legislativním normám. Dále byl plněn vzdělávací plán pro
pracovníky domova.
Byla podána žádost o finanční prostředky na projekt - Podpora přípravné fáze transformace v
Zámečku Střelice, p. o. Domově pro osoby se zdravotním postižením - příprava
restrukturalizace zařízení – Výzva ř. 87 MPSV ČR – dotace ve výši 1 230 000,- Kč byla
ministerstvem přiznána.
Stále platí že, podmínkou pro opětné dosažení co nejkvalitnější péče o klienty je dobrá
spolupráce s Občanským sdružením přátel klientů Zámečku Střelice (tvoří je převážně
zákonní zástupci klientů), se zřizovatelem, s obcí Střelice a se sponzory. Avšak profesionální
přístup zaměstnanců domova k uživatelům sociálních služeb nelze ničím nahradit.
Právem lze konstatovat, že v Zámečku Střelice je poskytována všestranná péče všem místním
uživatelům sociálních služeb za jejich aktivní spoluúčasti a pod vedením erudovaného
pracovního týmu.
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 49 -
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Přílohy:
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 7
Příloha č. 8
Příloha č. 9
Výnosy organizace meziroční srovnání
Náklady organizace meziroční srovnání
Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2012
Přehled o plnění rozpočtu
Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů k 31.12.2012
Roční výkaz o zaměstnancích a odměnách za pracovní pohotovost v zařízeních
sociálních služeb za rok 2012
Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií – pohyb zaměstnanců
v roce 2012
Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období
Čerpání mzdových prostředků podle jednotlivých složek platu
Tel:/fax: 547 422 817/16* IČO: 00212920 * E-mail: [email protected] * č.ú. 39335641/0100
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Internet: www.zamecekstrelice.cz
- 50 -
Download

Zámeček Střelice, příspěvková organizace