agrotip
Informační měsíčník BASF pro české a slovenské zemědělce
| Březen | Marec | 2014
Možnosti
náhrady
účinné látky
acetochlor
Zkušenosti
s ošetřením
řepky
Caryxem
Slunečnice
a systém
Clearfield®
Za jahodami
do Dolní
Pěny
Obsah
Březen 2014
10
Kukuřice
a slunečnice
04 Možnosti náhrady acetochloru
v kukuřici a ve slunečnici
08 Stellar® - praktické
skúsenosti
10 Ošetrenie slnečnice
v systému Clearfield
2
Agrotip 3/2014
18
23
Řepka
Cukrovka
12 Zkušenosti s ošetřením
23 Z kušenosti s hubením
řepky olejky
přípravkem Caryx 16 Výsledky demonstračních
pokusů BASF s řepkou
ozimou
18 Caryx - pozitivní energie
pro řepku
výdrolu Clearfield řepky
v cukrové řepě
28 Doporučená aplikace
herbicidů BASF
v cukrovce
30
34
42
Obilniny
Luskoviny 30 M
edax Top - první
34 Komplexné ošetrenie
úspěšný rok v praxi
strukovín proti burinám
40 Základom úspešnej ochrany
viniča je skorá diagnostika
patogénov 32 Arrat® - spoľahlivé
herbicídne ošetrenie
obilnín
Okénko
specialisty Insekticidy 38 Vaztak Active
- nová formulace tradiční
účinné látky
Reportáž 42 Nejen jahodami živi jsou
v Dolní Pěně agrotip
Vydavatel: BASF spol. s r.o.
Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8
IČO: 41195469
Místo vydání: Praha
Číslo 3/2014, den vydání: 15. 3. 2014
MK ČR E 16516
Vychází 10× ročně v ČR a SR
Foto na titulní straně:
Jim Filim, Samphotostock
ASF spol. s r.o.
B
Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8
Česká republika, tel.: +420 235 000 111
www.agro.basf.cz
Používejte přípravky na ochranu rostlin
bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte
označení a informace o přípravku. Tento
materiál má pouze informativní charakter.
BASF
Slovensko spol. s r. o.
Prievozská 2, 821 09 Bratislava
Slovenská republika, tel.: +421 258 266 111
www.agro.basf.sk
Pri používaní prípravkov je potrebné riadiť
sa platnou etiketou a platným Zoznamom
povolených prípravkov na ochranu rastlín.
Agrotip 3/2014
3
Kukuřice
Herbicidy
Možnosti náhrady
acetochloru v kukuřici
a ve slunečnici
V letošním roce již nebude možné používat herbicidy obsahující úč. látku
acetochlor, neboť tyto herbicidy byly pro své nežádoucí ekotoxické vlastnosti
v ČR i celé EU restringovány.
Hlavními důvody restrikce acetochloru
byly jeho vysoká mobilita v půdě (kontaminuje povrchové i podpovrchové vodní
zdroje), toxicita k obojživelníkům a mírná
karcinogenita. Účinná látka acetochlor
patří do chemické skupiny acetamidů,
z nichž lze v blízké budoucnosti očekávat restrikce dalších účinných látek.
Již před několik lety byl restringován
alachlor (Lasso MTX).
Zatímco v kukuřici je možné acetamidové herbicidy bez větších problémů
nahradit moderními širokospektrálními
herbicidy, u slunečnice je nabídka preemergentních (PRE) herbicidů působících na trávovité plevele omezena pouze
na tuto chemickou skupinu. Z acetamidových herbicidů jsou dnes na českém
trhu k dispozici Outlook (dimethenamid),
Dual Gold 960 EC (metolachlor), Successor 600 a Somero (oba pethoxamid).
4
Agrotip 3/2014
Možnosti náhrady acetochloru
ve slunečnici
1. Podobné spektrum účinku (trávovité plevele, laskavce, lilky, atd.) jako acetochlor
vykazuje dlouhodobě v našich pokusech
herbicid Outlook. Hlavní výhodou tohoto
přípravku je to, že vlhkost půdy zásadním způsobem neovlivňuje jeho účinnost
(Obr. 1). K výraznějšímu snížení účinnosti
dochází až při výrazném snížení vlhkosti půdy. Selektivita tohoto herbicidu vůči
slunečnici je oproti acetochloru vyšší,
přesto na extrémně lehkých půdách, při
předávkování, nebo po velmi intenzivních
srážkách mohou problémy s fytotoxicitou
nastat. Poškození se projevuje zpomalením růstu a krabacením listů slunečnice.
2. Herbicidy obsahující úč. látku metolachlor lze s ohledem na velmi dobrou
selektivitu ke slunečnici doporučit především na extrémně lehkých pozemcích.
V zahraničí je možné i časné postemergentní použití. Spektrum plevelů, na které metolachlor působí, je poměrně úzké
(především trávovité plevele a laskavec
ohnutý), přičemž za sucha nebo při nekvalitní předseťové přípravě půdy jeho
účinnost velmi často selhává, především
na prosovité trávy.
3. Také herbicidy obsahující úč. látku pethoxamid vykazují vůči slunečnici relativně vysokou selektivitu (postemergentní
ošetření se však nedoporučuje), což
je vykoupeno užším spektrem plevelů,
na které tyto herbicidy působí (především trávovité plevele a laskavce). Navíc
účinnost těchto přípravků je silně závislá
na půdní vlhkosti a za sucha nemusí být
dostatečná.
4. Další možností, jak nahradit acetochlor
ve slunečnici, je změna technologie
regulace plevelů v této plodině. Velmi
široké spektrum působení (včetně jednoletých trávovitých plevelů) vykazuje
postemergentní herbicid Pulsar 40 (imazamox), který je však možné použít pouze v porostech Clearfield slunečnice
(Obr. 2).
5. K regulaci trávovitých plevelů ve slunečnici lze použít také listové graminicidy
(např. Stratos Ultra), to však obvykle
znamená další vstup do porostu a za nepříznivých povětrnostních podmínek
(nízké teploty) také riziko poškození slunečnice. TM kombinace listových graminicidů s herbicidy proti dvouděložným
plevelům se však z důvodů možné fytotoxicity nedoporučují.
pethoxamid
(Successor)
metolachlor (Dual)
acetochlor
(Trophy)
dimethenamid
(Outlook)
Obr. 1. Porovnání účinnosti PRE
aplikací acetamidových herbicidů
na ježatku kuří nohu, laskavec ohnutý
a lilek černý (zelená část sloupce
udává rozsah účinnosti, kterou jsme
zaznamenali v letech 2008-2011, černé
předělení zeleného sloupce znázorňuje
průměrnou účinnost).
Ježatka kuří noha
Laskavec ohnutý
Lilek černý
Ježatka kuří noha
Laskavec ohnutý
Lilek černý
Ježatka kuří noha
Laskavec ohnutý
Lilek černý
Ježatka kuří noha
Laskavec ohnutý
Lilek černý
Účinnost (%) 0
20
40
60
80
100
Možnosti náhrady acetochloru
v kukuřici
Daleko více možností nahrazení acetochloru je k dispozici v kukuřici. S ohledem
na půdně klimatické podmínky se v kukuřici nabízí několik strategií regulace plevelů, které mohou v řadě případů vykazovat
vyšší účinnost, než na kterou jsme byly
zvyklí u acetochloru, resp. jeho kombinací
s terbuthylazinem. Obecně lze rozdělit tyto
strategie do tří kategorií:
1. Nahrazení acetochloru jinou
úč. látkou v TM kombinacích
s terbuthylazinem
Podobné spektrum účinku (trávovité plevele, laskavce, lilky, atd.) jako úč. látka acetochlor vykázal v našich pokusech dimethenamid, přičemž vlhkost půdy obvykle
zásadním způsobem neovlivňovala účinnost tohoto herbicidu (viz slunečnice). Selektivita dimethenamidu ke kukuřici je oproti acetochloru vyšší, nicméně na extrémně
lehkých půdách mohou problémy s fytotoxicitou nastat. Pro použití s terbuthylazinem
se nabízí přípravek Akris, který nahrazuje
dříve používaný balíček Outlook + Click.
Herbicid Akris vykázal v našich pokusech
velmi dobrou účinnost na většinu testovaných plevelů při PRE i C-POST (časné
postemergentní) ošetření, pouze účinnost
Obr. 2. Herbicid Pulsar 40 působí na široké spektrum plevelů včetně jednoletých trav
(na obrázku oves hluchý), jeho použití ve slunečnici je však možné pouze v Clearfield
odrůdách
Agrotip 3/2014
5
Kukuřice
Herbicidy
Merlík bílý
Obr. 3. Porovnání účinnosti herbicidů
Lumax, Adengo, Gardoprim Plus 500
SC a Akris s TM kombinací acetochlor
+ terbuthylazin při PRE a C-POST aplikaci,
v grafech je uvedena průměrná účinnost
z pokusů konaných v letech 2007 až 2013
C-POST
PRE
C-POST
PRE
C-POST
PRE
C-POST
PRE
Lumax
Lumax
Adengo
Lumax
Adengo
Gardoprim
Lumax
Adengo
Gardoprim
Akris
Adengo
Gardoprim
Akris
terbuthylazin + acetochlor
Gardoprim
Akris
terbuthylazinÚčinnost
+ acetochlor
v % 70
75
80
85
90
95
100
75
80
85
90
95
100
75
80
85
90
95
100
75
80
85
90
95
100
75
80
85
90
95
100
75
80
85
90
95
100
75
80
85
90
95
100
75
80
85
90
95
100
75
80
85
90
95
100
75
80
85
90
95
100
75
80
85
90
95
100
75
80
85
90
95
100
Gardoprim
Akris
terbuthylazin
+ acetochlor
Účinnost
v % 70
75
80
85
90
95
100
Akris
terbuthylazin
+ acetochlor
Účinnost
v % 70
75
80
85
90
95
100
terbuthylazin
+ acetochlor
Účinnost
v % 70
75
80
85
90
95
100
Účinnost v % 70
75
80
85
90
95
100
Akris
terbuthylazin
+ acetochlor
v % 70
C-POST Účinnost
PRE
terbuthylazinÚčinnost
+ acetochlor
v % 70
C-POST
Lumax
Adengo
PRE
C-POST Účinnost v % 70
Lumax
PRE
Adengo
Gardoprim
C-POST
Lumax
Adengo
PRE
Gardoprim
Akris
Ježatka kuří nohaLumax
Adengo
Gardoprim
Akris
terbuthylazin + acetochlor
Gardoprim
Akris
terbuthylazinÚčinnost
+ acetochlor
v % 70
na opletku obecnou byla při preemergentním ošetření za sucha snížena (Obr. 3).
Úč. látka metolachlor působí na velmi
úzké spektrum plevelů (trávovité plevele
a laskavce). V suchých podmínkách však
může dojít ke snížení účinnosti, především
na laskavce. Přestože selektivita této úč.
látky vůči kukuřici je vysoká, za nevhodných povětrnostních podmínek a při použití
nevhodného kombinačního partnera může
docházet k fytotoxicitě (časté v případě
časné postemergentní aplikace). Kombinace metolachloru s terbuthylazinem (Gardoprim Plus Gold 500 SC) lze použít k PRE
ošetření, za sucha však může být výrazně
snížena (vhodné především do vlhčích oblastí). Naopak C-POST ošetření musí být
provedeno včas, v opačném případě nemusí být dostatečně potlačeny prosovité
trávy, především ježatka kuří noha (Obr. 3).
Velmi vysokou selektivitu vůči kukuřici má
úč. látka pethoxamid. Účinnost na plevele
bývá ovlivněna půdní vlhkosti a za sucha
může být výrazně snížena. V kombinaci
s terbuthylazinem se prodává pod obchodními názvy Koban T nebo Bolton Duo.
6
Agrotip 3/2014
Akris
terbuthylazin
+ acetochlor
v % 70
C-POSTÚčinnost
Lumax
PRE
terbuthylazinÚčinnost
+ acetochlor
C-POSTohnutý v % 70
Laskavec
Lumax
Adengo
PRE
C-POSTÚčinnost v % 70
Lumax
PRE
Adengo
Gardoprim
C-POST
Lumax
Adengo
PRE
Gardoprim
Akris
Adengo
Gardoprim
Akris
terbuthylazin + acetochlor
Gardoprim
Akris
terbuthylazinÚčinnost
+ acetochlor
v % 70
Akris
terbuthylazin
+ acetochlor
v % 70
C-POSTÚčinnost
Lumax
PRE
terbuthylazinÚčinnost
+ acetochlor
v % 70
C-POST
Lumax
Adengo
PRE
C-POSTÚčinnost v % 70
Opletka obecná Lumax
PRE
Adengo
Gardoprim
C-POST
Lumax
Adengo
PRE
Gardoprim
Akris
Adengo
Gardoprim
Akris
terbuthylazin + acetochlor
Obr. 4. Postemergentní ošetření kukuřice
musí být provedeno před možným
konkurenčním působením plevelů,
ke kterému zejména při vysoké intenzitě
zaplevelení a za sucha dochází velmi brzy
po vzejití plevelů
2. Využití širokospektrálních
půdních herbicidů s jiným
mechanizmem účinku určených
k PRE či C-POST aplikaci
Mimo výše uvedených kombinací acetamidu s terbuthylazinem lze velmi úspěšně
nahradit acetochlor půdními herbicidy s jiným mechanizmem účinku. Tyto herbicidy
lze navíc obvykle použít v širším aplikačním
termínu. Z této skupiny herbicidů vykázaly v našich pokusech nejlepších výsledků
herbicidy Adengo a Lumax. Oba herbicidy
se však vzájemně významně liší, a to nejen
svým složením, ale také způsobem použití.
Herbicid Adengo obsahuje úč. látky isoxaflutole a thiencarbazone a safener cyprosulfamide, který urychluje metabolizaci úč.
látky isoxaflutole v kukuřici, čímž snižuje
riziko poškození kukuřice, ke kterému často docházelo u herbicidu Merlin 750 WG.
Herbicid Adengo vykazuje obvykle dobrou
účinnost při PRE i C-POST použití. Za sucha
však může být účinnost na některé plevele,
zejména druhy vzcházející z větších hloubek
(ježatka kuří noha, opletka obecná, atd.),
snížena (Obr. 3). V sušších podmínkách je
proto vhodnější C-POST ošetření.
Herbicid Lumax vývojově vychází z herbicidu Gardoprim, přičemž mimo terbuthylazinu a metolachloru obsahuje navíc úč. látku
mesotrione, která umožňuje tomuto přípravku rozšířit aplikační termín. Jeho použití je
proto širší. Zatímco ve vlhčích oblastech
a letech je možné PRE i C-POST použití,
za sucha je vhodnější vyčkat s aplikaci až
po vzejití alespoň části plevelů (především
ježatky).
3. Posunutí termínu ochrany
proti plevelům do období
po vzejití většiny plevelů
Na lokalitách, kde z nejrůznějších důvodů
dlouhodobě selhává účinnost půdních herbicidů, může být řešením posunutí termínu
ochrany proti plevelům do období po vzejití
většiny plevelů (kukuřice obvykle ve fázi
4-6 listů). Nejčastěji k tomu dochází v nejteplejších oblastech ČR, ale v posledních
letech, které jsou charakteristické výraznými extrémy v průběhu počasí během vegetace, dochází k selhání účinnosti půdních
herbicidů i na lokalitách, kde k tomu dříve
nedocházelo.
Na extrémně zaplevelených pozemcích je
však třeba počítat s tím, že plevele mohou
již velmi brzy po vzejití konkurovat plodině,
a to především za sucha, kdy se voda stává
limitujícím zdrojem v konkurenci mezi plevely a plodinou (Obr. 4). Je třeba počítat také
s tím, že za sucha dochází ke snížení účinnosti nejen půdních herbicidů, ale částečně
také herbicidů listových, neboť na povrchu
listů plevelů jsou vyvinuty silnější ochranné bariéry, které omezují příjem herbicidu.
Volba vhodného listového herbicidu a adjuvantu společně s termínem ošetření proto
rozhodují o úspěšnosti postemergentního
herbicidního zásahu. Citlivost některých
hybridů kukuřice k některým postemergentním herbicidům (především sulfonylmočovinám a růstovým herbicidům) může
být snížena. Je proto vhodné se na tuto
skutečnost informovat u distributora osiva.
Doc. ing. Miroslav Jursík, Ph.D.,
prof. ing. Josef Soukup, CSc., ČZU Praha
Foto M. Jursík
Agrotip 3/2014
7
Kukurica
Herbicídy
Stellar - praktické
skúsenosti
®
Prípravok Stellar ako nový dvojzložkový herbicíd bol úspešne uvedený
na slovenský trh v roku 2012. Odvtedy už uplynuli dva hospodárske roky.
Aj keď sme na trhu nachádzali širokú škálu herbicídov pre postemergentnú
aplikáciu v kukurici, prípravok Stellar sa prebojoval medzi tie najpoužívanejšie.
Výborná účinnosť na buriny so silnou
voskovou vrstvou
Účinok na pcháč
Neošetrená kontrola
Vďaka výraznému účinku proti jednoročným trávam, jednoročným a trvácim širokolistovým burinám ho agronómovia uprednostňovali tam, kde potrebovali využiť jeho
rýchly a razantný účinok. Prvé príznaky
na burinách sa prejavia už 1–2 dni po postreku. Vývoj burín sa zastavuje, charakteristické je blednutie listov trávovitých burín
a deformácie širokolistových burín. Ďalšími
výhodami prípravku je, že má vysokú selektivitu voči kukurici a účinnosť nezávisí
od pôdnej a atmosferickej vlahy. V prípadoch, keď z rôznych dôvodov zlyhalo preemergentné ošetrenie kukurice, je použitie
Stellaru vynikajúcim riešením na takzvané
„dočisťovanie“.
Topramezon
Dicamba
Nová účinná látka, ktorá je určená do post­
emergentného segmentu. Patrí do skupiny
inhibítorov biosyntézy karotenoidov. Je to
systémová účinná látka, rastlina ju prijíma
listami a aj koreňmi. To, že buriny vstrebávajú účinnú látku aj koreňmi, má vplyv
na dĺžku účinnosti. V závislosti od intenzity
zrážok je po aplikácií účinnosť na jednoročné trávovité buriny 7–10 dní a na dvojklíčnolistové buriny 20–30 dní. Ľahko si poradí aj
s takými burinami, ako sú napríklad:
„„ježatka kuria (Echinochloa crus-galli)
„„prstovka krvavá (Digitaria sanguinalis)
„„mohár zelený (Setaria viridis)
„„pýr plazivý (Elymus repens)
„„proso rozložité (Panicum miliaceum)
„„cirok halepský (Sorghum halepense)
a mnohé iné.
Patrí medzi rastové herbicídy. Prednosti
tejto účinnej látky poznáme aj z prípravku
Arrat. Vieme, že dicamba je špecialista
na dvojklíčnolisté buriny ako sú napr.:
„„mrlík biely (Chenopodium album)
„„mrlík hybridný (Chenopodium hybridum)
„„iva voškovníkovitá (Iva xanthiifolia)
„„ľulok čierny (Solanum nigrum)
„„pupenec roľný (Convolvulus arvensis)
„„ambrozia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia)
„„durman obyčajný (Datura stramónium)
„„pichliač roľný (Cirsium arvense)
a mnohé iné.
Skúsme podrobne rozobrať, v čom
spočíva sila tohto prípravku.
Prípravok Stellar obsahuje kombináciu
dvoch účinných látok: 50 g/l topramezonu
a 160 g/l dicamby.
8
Agrotip 3/2014
Prvé príznaky na burinách sa objavujú už
tretí deň po aplikácií formou vybielenia rastových vrcholov. Po dvoch týždňov buriny
odumierajú.
Pôsobí najmä cez listovú plochu burín a má
len veľmi slabý pôdny účinok. Po aplikácii
účinná látka dicamba narušuje biochemické procesy auxínu a tým delenie buniek,
nastáva deformácia a hynutie burín.
Kombinácia Stellar - Dash HC rieší aj velmi
silné zabúrinenie
Z uvedeného vyplýva, že prípravok Stellar
má excelentnú kombináciu dvoch účinných
látok, ktoré na buriny pôsobia cez listy, ale
aj cez korene. Na zvýšenie razancie účinnosti a na znižovanie povrchového napätia
sme vám odporúčali pridať zmáčadlo Brejk
Tru v dávke 0,2 l/ha. Toto naše doterajšie
odporúčanie vylepšujeme zmáčadlom
Dash HC.
Dash HC nielen znižuje povrchové napätie
a rozpúšťa voskovú vrstvu, ktorá sa nachádza na povrchu listov burín, ale taktiež
napomáha penetrácií účinných látok až
po bunkovú membránu. Ďalšou výhodou
je, že Dash HC zvyšuje odolnosť voči zmytiu dažďom a výrazne znižuje vyparovanie
účinnej látky z postrekovej tekutiny. Hodinu
po aplikácií postreku sa účinná látka dostáva do rastlinných pletív a prakticky sa stáva
nezmývateľnou.
Vybielenie - účinok topramezonu
Ak by som mal zhrnúť výhody kombinácie
Stellar 1,0 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha, tak
môžem menovať veľa výhod, ktoré spĺňa
toto odporúčanie! V prvom rade je to zabránenie konkurencie burín od začiatku
vegetácie. Je to cielená aplikácia na už
vzídené buriny, kde optimálna rastová fáza
burín je 2-4 pravých listov. Aplikáciu odporúčam vykonať do 6 listov kukurice. Účinnosť nezávisí od pôdnej vlhkosti. Ďalej je
to bezpečná technológia, kde sme doteraz
nezaznamenali žiadnu fytotoxicitu. To znamená, že má vysokú selektivitu voči kukurici. Vďaka kombinácii dvoch účinných látok
s rôznym spôsobom účinku predchádzame vzniku rezistencie burín a v neposlednom rade upozorňujem na bezproblémové
pestovanie následných plodín. Po aplikácii
prípravku Stellar je možné vysievať ako
následné plodiny na jeseň ozimné obilniny a na jar jarné obilniny, kukuricu, repku
jarnú, zemiaky, repu cukrovú, hrach, sóju
a slnečnicu.
Vďaka pozitívnym ohlasom agronómov
z praxe môžem konštatovať, že opísaný
prípravok spĺňa aj tie najnáročnejšie požiadavky trhu. Dúfam, že prípravok Stellar
od spoločnosti BASF Vás zaujal, a v budúcnosti si ho zaradíte do vlastnej pestovateľskej technológie, aby ste využili maximálny úrodotvorný potenciál kukurice.
Ing. Štefan Šimonka
Foto autor
Agrotip 3/2014
9
Slunečnice
Clearfield®
Ošetrenie slnečnice
v systému Clearfield
®
Slnečnica je z hľadiska svetovej produkcie olejnín po sóji, bavlníkovom
semene a plodoch podzemnice olejnej najvýznamnejšou olejninou. Jej
význam spočíva predovšetkým v poskytovaní vysoko kvalitného, dieteticky
hodnotného oleja, využívaného ako technický, ale najmä stolový olej.
rých sa získa pri spracovaní slnečnicových
semien asi 40–50 % a obsahujú približne
36 % bielkovín a dostatočné množstvo oleja, sú vhodné najmä pre výkrmový hovädzí
dobytok. Kladne možno slnečnicu hodnotiť
i ako strniskovú plodinu, na zelené kŕmenie
a na zelené hnojenie. Na tento účel sa urodí
takmer na celom území našej republiky a to
aj v oblastiach, kde dopestovanie nažiek
neprichádza do úvahy.
Produkčný systém CLEARFIELD ® je inovatívne riešenie pre poľnohospodársku prax,
ktoré umožňuje to, čo farmár potrebuje –
byť ešte úspešnejší. Účinnosť, lepšia kontrola burín, zvýšený úrodotvorný potenciál
a kvalitná úroda.
Slnečnica ročná (Helianthus annuus) je
jednoročná rastlina pôvodom zo Severnej
Ameriky patriaca do čeľade astrovité (Asteraceae) s veľkým súkvetím. Stonka môže
dorásť až do výšky troch metrov, súkvetie
(úbor) môže dosiahnuť priemer až 30 cm
s veľkými semienkami. Vysokú výživnú
hodnotu má najmä pre vysoký obsah esenciálnej kyseliny linolovej (až 70 %), obsah
lyzínu a metionínu v bielkovinách a pre prítomnosť karotenoidov. Repkový olej obsahuje asi 25 % a sójový 45 až 50 % kyseliny
linolovej, ktorá má v ľudskom organizme
10
Agrotip 3/2014
antikarcinogénne účinky, znižuje hladinu
cholesterolu v krvi. Najkvalitnejší slnečnicový olej sa využíva v potravinárskom
priemysle na výrobu stolových olejov a stužených tukov. Ďalej pri výrobe rybích a zeleninových konzerv a menej kvalitný pri výrobe fermeží, farbív, mazadiel a mydiel. Olej
zo špeciálnej – vysokoolejnatej „americkej“
slnečnice (Oliol) sa hodí na tepelnú úpravu
(smaženie, pečenie) jedál. Nezanedbateľný
je význam slnečnice pre živočíšnu výrobu,
kde poskytuje veľmi cenné a hodnotné krmivo vo forme výliskov a siláže. Výlisky, kto-
Tento produkčný systém kombinuje osivá a účinnú látku imazamox obsiahnutú
v herbicíde Pulsar 40 ®. V žiadnom prípade
nejde o genetickú modifikáciu, ale o výsledok klasického šľachtenia, v rámci ktorého
sa do rodičovského komponentu spätným
krížením implementuje získaný gén mutanta toho istého druhu objaveného vo voľnej
prírode.
Systém Clearfield je globálny svetový projekt, ktorým sa do tohto procesu okrem
imitolerantnej slnečnice dostávajú aj ďalšie
plodiny, napr. repka, pšenica, kukurica,
ryža a šošovica. Clearfield slnečnica je zaregistrovaná v Slovenskej republike od roku
2005 a postupne sa stáva veľmi obľúbenou
medzi pestovateľmi práve pre jej schopnosť
riešiť zaburinenie počas vegetačného obdobia.
Technológia Clearfield je jedinečné
riešenie proti burinám v slnečnici:
„„po zlyhaní preemergentných herbicídov,
najmä v období dlhotrvajúceho sucha
„„hlavne proti problémovým trávovitým aj
trvácim burinám počas vegetácie
„„na pozemkoch po úpadcoch, kde
nevieme aké buriny môžeme očakávať
Aplikácia prípravku Pulsar 40 je možná
buď v plnej dávke 1,2 l/ha, alebo v delenej
aplikácii dvakrát 0,6 l/ha (podľa vlny vzchádzajúcich burín), a to v období BBCH 12–
BBCH 32, to znamená od vytvorenia dvoch
pravých listov do konca tvorby šiestich pravých listov. V tomto období listy slnečnice
ešte neprekrývajú medziriadky. Dvojklíčnolistové buriny majú v tomto štádiu 2–4
pravé listy, jednoklíčnolistové buriny majú
1–1,5 pravých listov. Nakoľko je Pulsar 40
kontaktným a pôdným prípravkom, práve
v tomto čase ma ideálne podmienky na likvidáciu nežiadúcej vegetácie. Hlavný účinok Pulsaru 40 je cez listovú plochu burín,
no nezanedbateľný je aj účinok cez pôdu,
ktorý významne kontroluje vzchádzanie nových burin.
Spektrum účinku na buriny je veľmi široké.
Z jednoklíčnolistových burín učinkuje proti
ježatke, prstovke, prosu, mohárom, ciroku,
výdrvu obilnín a pod. U dvojklíčnolistových
účinkuje proti problémovým burinám, ako
je napr. podslnečník, mrlíky, ambrózia, výdrv repky, pastierská kapsička, láskavce,
durman, lipkavec, výdrv bežnej slnečnice,
ibištek, rumany, bažanka, mak vlčí, pupenec, horčiaky, ohnica, horčica roľná, ľuľok,
čistec, hviezdica, voškovník a pod.
Hlavné benefity Clearfield
slnečnice:
„„účinná a unikátna možnosť
postemergentnej likvidácie burín
„„široké spektrum a dlhotrvajúci účinok
proti trávovitým a širokolistým burinám
„„jednoduchosť aplikácie – stačí len
Pulsar 40 bez pridania akýchkoľvek
partnerov
„„kombinácia kontaktného a pôdného
účinku
„„účinnosť aj v suchých podmienkách
„„vynikajúca plodinová selektivita
v Clearfield hybridoch slnečnice
Produkčný systém Clearfield je možné používať len pri hybridoch slnečnice, ktoré sú
označené logom CL, tzn. Clearfield ®. Klasické hybridy nemajú odolnosť proti účinnej
látke prípravku Pulsar 40, preto pri prípadnom použití tohto prípravku budú totálne
zničené.
Zoznam odrôd, ktoré sa môžu v technológii Clearfield® použiť, nájdete na stránkach
ÚKSÚP v sekcii odboru odrodového skúšobníctva.
Ing. Anton Onufer
Foto autor
Agrotip 3/2014
11
Řepka
olejka
Regulace růstu
Zkušenosti
s ošetřením řepky olejky
přípravkem Caryx
®
V letech 2010 až 2013 byly na Opavsku založeny
maloparcelkové pokusy s podzimním a jarním ošetřením
řepky olejky přípravkem Caryx nebo kombinací těchto termínů
ošetření. Sledovali jsme dávky přípravku 0,5; 0,7 a 1,0 litr
na hektar. Podzimní ošetření bylo provedeno ve 4 až 6
pravých listech (BBCH 14–16), jarní ošetření bylo provedeno
v dlouživém růstu do počátku butonizace (BBCH 51).
Sledované lokality Opavska leží jižně
od Opavy v řepařské výrobní oblasti v nadmořské výšce 250 až 280 m n. m. Dlouhodobá průměrná roční teplota je 8,23 °C
a roční úhrn srážek 592,6 mm. Vedle vlivu
ošetření na růst a vývoj řepky byl sledován
vliv na intenzitu výskytu fomového černání
stonků řepky před sklizní (průměrný stupeň
napadení) a vliv na výnos (výnos v tunách
na hektar přepočtený na 8% vlhkost).
Přípravek Caryx je registrován do řepky
olejky jako regulátor růstu pro zvýšení jistoty přezimování v dávce 1 l/ha a zvýšení
odolnosti proti poléhání v dávce 1,4 l/ha
a dosahuje významné vedlejší účinnosti
proti fomové hnilobě brukvovitých/fomovému černání stonků řepky. Původcem choroby jsou patogeny Leptosphaeria maculans
a Leptosphaeria biglobosa. Ty jsou v letech
silného infekčního tlaku příčinou předčasného odumírání rostlin řepky olejky - nouzového dozrávání.
Vliv Caryxu na růst řepky
a zdravotní stav ve vegetačním
roce 2010/2011
Pozorování byla prováděna na odrůdě
Ladoga. Řepka byla zasetá po agrotechnickém termínu (13. 9. 2010). Příčinou
pozdního setí bylo deštivé a vlhké počasí.
Pokus byl standardně plošně ošetřen herbicidy a insekticidy. Na jaře bylo přihnojeno 150 kg dusíku na hektar. U podzimního
a časně jarního ošetření byly sledovány
dávky 0,5; 0,7 a 1,0 litr přípravku Caryx
na hektar. Hustota porostu byla 50 rostlin
na 1 m2.
Vzhledem k pozdnímu termínu setí a nízkým
teplotám se řepka na podzim 2010 vyvíjela pomalu a regulace porostu po ošetření
nebyla výrazná. Podmínky pro přezimování
řepky olejky byly dobré, nedošlo k vymrzání rostlin.
Po ošetření bylo zaznamenáno zkrácení výšky porostu na konci kvetení o 8 cm
ve srovnání s neošetřenou kontrolou (K =
132 cm) a to u variant ošetřených na jaře.
U variant ošetřených na podzim a s kombinací ošetření na jaře a na podzim byl
nižší výskyt fomové hniloby před skliz-
12
Agrotip 3/2014
Vlevo
neošetřená
kontrola,
vpravo Caryx,
22. 11. 2011
ní až o 4,5 % ve srovnání s neošetřenou
kontrolou (K = 14,3 %). Výskyt fomového
černání stonků řepky byly ve vegetačním
roce 2010/2011 hodnocen jako nízký. Vyšší výskyty choroby byly zaznamenány až
na jaře. Výskyty odumřelých rostlin před
sklizní nebyly zaznamenány.
Polehnutí porostu nebylo v pokuse zaznamenáno.
U variant ošetřených na podzim a s kombinací ošetření na jaře a na podzim bylo zaznamenáno zvýšení výnosu od 1 % do 4 %
(K = 5,57 t/ha).
Vliv Caryxu na růst řepky
a zdravotní stav ve vegetačním
roce 2011/2012
Pozorování byla prováděna na odrůdě
Asgard. Řepka byla zasetá na konci agrotechnického termínu 30. 8. 2011. Pokus
byl standardně plošně ošetřen herbicidy
a insekticidy. Fungicidní ošetření nebylo
provedeno. Na jaře bylo přihnojeno 150 kg
dusíku na hektar. V podzimním a časně jarním ošetření byly sledovány dávky Caryxu
0,5; 0,7 a 1,0 litr na hektar. Hustota porostu
po zasetí byla 70 rostlin na 1 m2. V předjaří
2013 byly zaznamenány výrazně nízké tep-
Tabulka 1: Měsíční hodnoty teplot (°C) a srážek (mm) ve vegetačních letech 2010 až 2013
Rok
2010/2011
2011/2012
2012/2013
Dlouhodobý průměr
Měsíc
Teplota
Srážky
Teplota
Srážky
Teplota
Srážky
Teplota
Srážky
Srpen
17,44
78,4
17,93
44,8
18,10
55,8
17,4
71,2
Září
11,53
86,8
13,95
12,0
12,89
68,4
13,4
54,6
Říjen
5,71
6,3
7,72
39,7
7,59
95,6
8,7
37,2
Listopad
6,00
70,2
1,43
0,0
5,81
31,5
3,6
39,8
Prosinec
-4,87
36,3
2,01
15,3
-1,28
10,7
-0,4
25,1
Leden
-0,85
11,8
-0,86
31,6
-2,73
32,3
-1,9
19,1
Únor
-2,45
9,6
-6,17
20,1
-1,24
44,8
-0,5
22,4
Březen
3,46
29,4
4,14
12,9
-1,00
56,0
3,1
29,4
Duben
9,65
29,5
8,92
46,5
7,96
26,9
8,0
43,6
Květen
12,86
74,9
13,99
42,2
12,86
99,2
13,2
73,8
Červen
16,48
76,8
16,84
72,4
15,90
167,7
16,3
86,3
Červenec
16,04
149,0
18,78
68,7
18,69
16,3
17,9
90,1
7,58
-
8,22
-
7,80
-
8,23
-
-
659
-
406,2
-
705,2
-
592,6
Průměr
Suma
Zdroj meteorologických dat: ČHMÚ Ostrava, meteorologická stanice Opava, denní hodnoty
Agrotip 3/2014
13
Řepka
olejka
Regulace růstu
Stav porostu
16. 3. 2013
loty. Průměrné denní teploty se od 26. ledna
do 14. února pohybovaly od -4,9 do -19,7
°C, minimální teplota byla naměřena 25,5
°C. Patnáct dní byla průměrná denní teplota nižší než –10,0 °C. Sněhová pokrývka
byla v této době nízká okolo 5 cm, místy byl
pokus bez sněhové pokrývky.
Na podzim bylo zaznamenáno snížení výšky porostu o 4 cm ve srovnání s neošetřenou kontrolou (K = 19 cm) a výrazné zkrácení délky řapíků (viz fotografie). Na konci
kvetení došlo ke snížení výšky porostu až
o 10 cm ve srovnání s neošetřenou kontrolou (K = 105 cm) a to u variant ošetřených
na jaře. Příčinou nižších výšek porostů u variant ošetřených pouze na jaře ve srovnání
s variantami ošetřenými na jaře a na podzim byl pravděpodobně nižší počet rostlin
způsobený u variant neošetřených na podzim vyšším vymrznutím rostlin.
Po ošetření na podzim bylo zaznamenáno zkrácení výšky vegetačního vrcholu od 0,5 cm (K = 1,78 cm) do 3 cm (K =
4,5 cm) a byl zaznamenán zvýšený počet
listů o 0,8 (K = 8,13), který byl předpokladem lepšího větvení na jaře.
Vymrznutí rostlin řepky bylo u ošetřených
variant na podzim ve srovnání s neošetřenou kontrolou (K = 34,7 %) výrazně nižší.
U dávek 1 l a 0,7 l to bylo 19 %, u dávky 0,5
l/ha 26 %. Příčinou silného vymrznutí byly
nízké teploty v předjaří 2012.
Nízké teploty v předjaří 2012 byly také příčinou silného poškození rostlinných pletiv.
Přeživší rostliny řepky ošetřené na jaře lépe
regenerovaly a rychleji obnovily růst. Před
sklizní bylo zaznamenáno nižší poškození
kořenů a nižší výskyt fomového černání
stonků řepky mezi 16 až 23 % ve srovnání s neošetřenou kontrolou (K = 40,7 %).
U ošetřených variant na podzim a na jaře
nebo pouze na jaře byl před sklizní také
zaznamenán nižší počet předčasně odumřelých rostlin mezi 1 až 3 % ve srovnání
s neošetřenou kontrolou (K = 10 %). Výskyt
choroby před sklizní byl hodnocen jako
střední až vysoký. K rozvoji choroby došlo
až na jaře 2012. Poškozená pletiva nízkými
14
Agrotip 3/2014
teplotami v předjaří byla k infekci náchylnější.
Polehnutí porostu nebylo v pokuse zaznamenáno.
U variant ošetřených na podzim a na jaře
nebo na jaře bylo zaznamenáno zvýšení
výnosu oproti kontrole (K) od 5 % do 12 %
(K = 4,25 t/ha).
Vliv Caryxu na růst řepky
a zdravotní stav ve vegetačním
roce 2012/2013
Pozorování byla prováděna na hybridní
odrůdě Rohan. Řepka byla zasetá v agrotechnickém termínu 23. 8. 2012. Pokus byl
standardně ošetřen herbicidy a insekticidy. Na jaře bylo přihnojeno 150 kg dusíku
na hektar. V květu bylo provedeno plošné
fungicidní ošetření proti bílé hnilobě řepky
přípravkem Pictor v dávce 0,5 litr na hektar. V podzimním a jarním ošetření variant
Caryxem byly sledovány dávky 0,7 a 1,0 litr
na hektar. Hustota porostu byla 60 rostlin
na 1 m2.
Na podzim bylo zaznamenáno snížení výšky porostu o 8 až 10 cm ve srovnání s neošetřenou kontrolou (K = 35 cm) a zkrácení
délky řapíků. Na jaře na počátku butonizace byla výška porostu vyrovnaná (K = 27
cm). Na počátku kvetení byla u ošetřených
variant výška porostu nižší o cca 3 cm (K =
128 cm), na konci kvetení byla výška porostu vyrovnaná (K = 155 cm).
Podmínky pro přezimování byly dobré,
zmrzlé rostliny řepky nebyly na jaře zaznamenány.
Vyšší výskyty fomového černání stonků
řepky byly zaznamenány až na jaře. Před
sklizní jsme hodnotili zvlášť výskyty na kořenech a zvlášť na stoncích rostlin. V případě výskytu choroby na kořenech bylo
napadení o 4 až 18 % nižší ve srovnání
s neošetřenou kontrolou (K = 43 %). V případě výskytu choroby na stoncích bylo
napadení na úrovní kontroly (K = 13,3 %)
nebo až o 7 % nižší. Výskyty choroby byly
na Opavsku v roce 2012/2013 hodnoce-
ny jako střední. Výskyt odumřelých rostlin
z důvodu napadení před sklizní byl nízký,
1 % na neošetřené kontrole.
Polehnutí porostu nebylo v pokuse zaznamenáno.
V roce 2013 bylo v maloparcelkových pokusech dosaženo extrémně vysokých výnosů. U ošetřených variant bylo zaznamenáno zvýšení výnosu od 1 % do 3 % (K =7,190
t/ha).
Závěr
Nejvyššího efektu podzimního a jarního
ošetření přípravkem Caryx na výnos bylo
v pokusech dosaženo ve vegetačním roce
2011/2012, kdy došlo k vymrznutí rostlin.
Podzimní ošetření ve sledovaných dávkách
pozitivně ovlivnilo přezimování a snížilo výskyt fomového černání stonků řepky před
sklizní.
Jarní ošetření přípravkem Caryx pozitivně
ovlivnilo regeneraci řepky olejky. To bylo
výrazně viditelné na jaře 2012 u poškozených rostlin nízkými teplotami. Jarní ošetření mělo také pozitivní vliv na zdravotní stav
rostlin před sklizní. U ošetřených variant
byly před sklizní zaznamenány nižší výskyty fomového černání stonků řepky a nižší
poškození kořenů. Vedle příznivého vlivu
časně jarního ošetření na regeneraci řepky
a zdravotní stav byl zaznamenán také vliv
ošetření na zkrácení výšky porostu a vyšší
nasazení plodných větví.
Optimální termín pro jarní ošetření je od počátku prodlužovacího růstu do počátku butonizace, kdy jsou mezi vrchními listy vidět
poupata. Konkrétní termín ošetření je mimo
jiné dán hustotou porostu, průběhem počasí a zvolenou dávkou a vlastnostmi použitého přípravku.
Ing. Eva Plachká, Ph.D.,
OSEVA PRO s.r.o., o.z.
Výzkumný ústav olejnin Opava
Foto autorka
Tabulka 2: Vliv ošetření přípravkem Caryx na výšku porostu, vymrznutí rostlin, výskyt fomového černání stonků
řepky před sklizní (intenzita v %) a výnos řepky olejky ozimé v roce 2011/2012
Varianta
Neošetřená kontrola (K)
Caryx jaro 1,0 l/ha
Caryx podzim 1,0 l/ha
+ Caryx jaro 1,0 l/ha
Caryx jaro 0,7 l/ha
Caryx podzim 0,7 l/ha
+ Caryx jaro 0,7 l/ha
Caryx jaro 0,5 l/ha
Caryx podzim 0,5 l/ha
+ Caryx jaro 0,5 l/ha
Výška
porostu
na podzim
(cm)
Výška
porostu
na konci
kvetení (cm)
Procento
vymrzlých
rostlin (%)
Výskyt fomového
černání stonků řepky
a poškození kořene
před sklizní (%)
Výnos (%)
19
105
35
43,3
100 (4,25 t/ha)
-
96
-
23
111
14,6
100
19
19,1
112
-
96
-
20,3
105
15,6
97
19
19
107
-
97
-
19,3
109
17,3
99
26
16,7
110
Agrotip 3/2014
15
Polní
pokusy
Výsledky
Vážení a milí čtenáři, dovolte mi, abych Vás touto cestou seznámil s výnosovými
výsledky řepky ozimé z demonstračních pokusů sezóny 2012/ 2013 ze stacionárů
BASF v Rokytnici u Přerova a v Kostelci nad Orlicí.
Výsledky demonstračních
pokusů BASF s řepkou ozimou
Caryx (podzim)
Neošetřeno
Obr. 4: Polehnutí porostu
Charakteristiky vegetační sezóny 2012/2013
Rokytnice
Odrůdy řepky ozimé byly zasety 21. 8. 2012
(výsevek 45 semen/m2). Porosty vzešly rychle a vyrovnaně. Zpočátku byl růst pomalejší kvůli nedostatku srážek. K podstatnému
zrychlení došlo v druhé polovině září, kdy
v krátké době spadlo cca 50 mm srážek.
Krátce po těchto srážkách rostliny vytvořily
mohutný kořenový systém, který zajistil příjem vody a živin. Díky nadprůměrně teplému
říjnu a zejména listopadu (průměrná teplota
byla o 3 °C vyšší než dlouhodobý průměr)
začaly rostliny u variant, které nebyly regulovány podzimní aplikací přípravku Caryx,
přerůstat. Délka listů na kontrole přesahovala 50 cm a samozřejmě byl také patřičně
prodloužen vegetační vrchol. U těchto neošetřených variant hrozilo reálné nebezpečí
poškození rostlin během zimy. Diametrálně
odlišná situace byla u variant ošetřených přípravkem Caryx – výška rostlin byla poloviční
a vegetační vrchol byl přisedlý u povrchu
země a měl kulovitý tvar (Obr. 1–3).
Zcela zásadní vliv na další vývoj porostů měla
zima a počátek jara. Naštěstí v době nejnižších teplot (druhá polovina prosince a leden)
byly porosty chráněny sněhovou pokrývkou.
Díky sněhu nedošlo k vážnějšímu poškození rostlin. Po odtání sněhu vypadaly porosty
16
Agrotip 3/2014
velmi dobře, avšak mrazivé počasí se neustále vracelo a rostliny začaly posléze strádat
nedostatkem vody a živin (březen průměrná
teplota o 3,2 °C nižší než dlouhodobý průměr, duben pouze 17 mm srážek).
Tento nepříznivý průběh počasí odsunul
nástup dlouživého růstu řepek až na poslední dekádu dubna. Díky příznivým
podmínkám v květnu a mimořádně vlhkému počasí v červnu začaly porosty velmi
bujně růst. Přestože se zpočátku zdálo
(pozdní nástup jara, pomalejší vývoj), že
regulace těchto porostů nebude nutná, tak
nás o výhodnosti jarní aplikace přípravku
Caryx přesvědčilo polehnutí všech, na jaře
neošetřených, variant - viz Obr. 4.
Fungicid Pictor, který byl aplikován kvůli
deštivému počasí ještě před plným květem
(BBCH 63–65), zajistil ochranu proti hlízence.
Červenec byl mimořádně suchý s velmi vysokými teplotami (až 35,4 °C). Toto extrémní počasí mělo za následek rychlé dozrání
semen v šešulích. Pokusy v řepce ozimé
byly sklizeny 27. 7. 2013. Vzhledem k průběhu počasí byl v pokusech zaznamenán
nižší výskyt fomy a nižší až střední výskyt
(podle odrůdy) hlízenky.
Kostelec nad Orlicí
Pokusy byly zasety 29. 8. 2012. Porosty
byly seté do dobře připraveného seťového lůžka, vzcházení a vývoj porostů byl
vyrovnaný. Průběh počasí na podzim byl
z hlediska teplot i srážek normální, pouze
listopad byl proti dlouhodobému normálu
v oblasti mimořádně teplý. Díky příznivému průběhu zimy rostliny dobře přezimovaly. Ve druhé a třetí dekádě března se
pohybovaly minimální teploty okolo minus
9 °C, proto došlo ke zpoždění regenerace.
Začátek prodlužovacího růstu byl posunut
až do poloviny dubna. Porosty začaly kvést
na konci 1. dekády května.
Květen a červen byly srážkově nadnormální
(silně vlhký květen - 111,4 mm, vlhký červen - 140 mm). Červenec byl suchý s velmi
vysokými teplotami (až 36,2 °C). Porosty
dosáhly plné zralosti na přelomu července
a srpna.
Vzhledem k průběhu počasí byl v pokusech zaznamenán nižší výskyt chorob.
Neošetřeno
Caryx (podzim)
Neošetřeno
Graf. 1: Výnos řepky ozimé (průměr lokalit Rokytnice a Kostelec n. O.)
Caryx (podzim)
7
Výnos (t/ha)
Nárůst výnosu (t/ha)
6
1,33
0,95
1,03
4,37
4,37
4,37
4,37
Kontrola
Caryx podzim /
Caryx jaro
5
1,90
4
3
2
4,37
1
0
Caryx podzim / Caryx jaro / Pictor Caryx podzim /
Pictor
Caryx jaro / Pictor
Metodika pokusů
Výnosové výsledky řepka ozimá
Předplodinou řepky ozimé byl ječmen
jarní. Do pokusů bylo celkem zařazeno
5 hybridních odrůd řepky – DK Exqusite,
DK Exstorm, Artoga, Inspiration a DGC
169 (CL). Pokusné pozemky byl plošně
herbicidně a insekticidně ošetřeny dle metodiky, která byla představena na polních
dnech. Fungicidní ochrana byla prováděna v následujících termínech: podzim,
jaro, počátek květu, respektive plný květ.
Jednotlivé fungicidní modely vznikly kombinací těchto termínů.
V průměru dvou pokusných lokalit (Rokytnice, Kostelec n. Orlicí) bylo celkově u porostu řepky ozimé dosaženo na neošetřené
kontrole vysoké výnosové úrovně 4,37 t/ha.
V systému dvou ošetření byly aplikovány
3 fungicidní modely. U nich můžeme porovnat přínos podzimní nebo jarní aplikace
přípravku Caryx. Vzhledem k tomu, že zima
neměla velký vliv na přezimování neošetřených rostlin, byla výnosová reakce u jarní
aplikace (+ 24 % oproti neošetřené kontrole) přínosnější než u podzimní (+ 22 %
oproti neošetřené kontrole).
V pokusech byly testovány systémy s dvojí
aplikací a trojnásobnou aplikací:
Kontrola (bez fungicidu)
 Caryx 0,7 l/ha (BBCH 14–16)
 Caryx 0,8 l/ha (50–53)
 Caryx 0,7 l/ha (BBCH 14–16)
 Pictor 0,5 l/ha (63–65)
 Caryx 0,8 l/ha (BBCH 50–53)
 Pictor 0,5 l/ha (63–65)
 Caryx 0,7 l/ha (BBCH 14–16)
 Caryx 0,8 l/ha (50–53)
 Pictor 0,5 l/ha (63–65)
Obě tyto varianty byly v době květu ošetřeny přípravkem Pictor. Význam aplikace přípravku Caryx podtrhuje varianta s aplikací
podzimní i jarní, kde došlo k podstatnému
navýšení výnosu (+ 30 % oproti neošetřené kontrole). Vzhledem k nízkému výskytu
hlízenky na lokalitě Kostelec nad Orlicí byla
tato varianta v průměru z obou lokalit výnosnější než předešlé dvě varianty.
Obr 1–3: Regulace řepky po aplikaci
Caryxu, odrůda DK Exquisite, Rokytnice
u Přerova, podzim 2013
Z víceletých výsledků jasně vyplývá, že pro
nejefektivnější pěstování řepky je nejvhodnější systém trojího ošetření, tj. kvalitní morforegulace a fungicidní ochrana na podzim
i na jaře. To vám zaručí aplikace přípravku
Caryx a následné ošetření porostů špičkovým fungicidním přípravkem Pictor v době
květu.
Efektivnost tohoto ošetření potvrdily i letošní výsledky ze stacionárních pracovišť.
Za technické oddělení
Ing. Václav Sklenář, Ph.D.,
Foto autor
Nejvyššího výnosu dosáhl sled trojího ošetření. Caryx - podzimní a jarní aplikace,
následně Pictor do květu (BBCH 63–65)
- průměrný výnos 6,27 t/ha, navýšení výnosu oproti neošetřené kontrole o + 43 %.
Agrotip 3/2014
17
Řepka
olejka
Regulátory
Caryx - pozitivní energie
pro řepku
®
Tlaková níže nad Evropou k nám posílala jednu dešťovou přeháňku za druhou
někdy od druhé dekády srpna. Tyto mohutné srážky zbrzdily vývoj zasetých
řepek, které byly postupně decimovány „slimáky“. K těmto nepříjemnostem
se ještě přidalo proplavení přípravků s účinnou látkou clomazone ke kořínkům
řepky, jež mělo za následek fytotoxickou a někdy až retardační reakci.
Často tak bylo nutné doporučit podporu rostlin listovými hnojivy a stimulátory
růstu. Díky tomuto zásahu a příznivému podzimu se řada porostů výrazně
zlepšila, nicméně již nevytvořily silný
a mohutný kořenový krček, na kterém
se tvoří základy výnosotvorných větví.
V některých okresech Čech byly srážkové příděly tak vysoké, že nebylo možné
ujet pozemky s regulačním zásahem pro
řepku, natož s herbicidním ošetřením
ozimých obilnin.
V jarním období bude třeba přihlížet
na stav těchto porostů a přistupovat
k jejich ochraně v rámci agrotechnických opatření. Teplý podzim a konečně
příhodný průběh zimy dopřál čas pro
regeneraci slabších rostlin řepky, u kterých plánujeme zahájit fungicidní ošetření ještě před dlouživým růstem. Tímto
zásahem významným způsobem posílíme rostliny a kořenový systém, podpoříme tvorbu postranních větví a zabráníme nástupu infekčního tlaku houbových
patogenů. V další vlně opatření se pak
zaměříme na vitální porosty s optimální
hustotou kolem 40–60 rostlin na m2. Ty
budeme zakracovat z důvodu možného
polehnutí a ošetřovat proti fomové hnilobě.
Správné doporučení aplikace Caryxu pro jarní ošetření řepky
1) Nižší hustota rostlin,
malá redukce listů
Jde zejména o porosty, které vlivem
silných dešťů a fytotoxicitě k některým
herbicidům měly slabý růst a vývoj
na podzim. Zároveň je na těchto pozemcích možné riziko následných infekcí
houbovými patogeny z odumřelé listové
plochy. Cílem ošetření je posílení rostlin a kořenového systému, podpoření
tvorby postranních větví a ochrana proti
houbovým chorobám.
Doporučená dávka Caryxu
je 0,7–1,0 l/ha při výšce řepky
15–20 cm
Neošetřená kontrola
18
Agrotip 3/2014
2) Vitální porost, částečně
poškozen mrazem, optimální
hustota, nízká až střední
redukce listů
Jedná se o porosty, které měly výborný zdravotní stav na podzim, přezimovaly v dobré kondici a časně nastoupily do jarní vegetace. Cílem aplikace
Caryxu je zamezení poléhání (zvláště
pak u vzrůstných typů), posílení kořenového systému a ochrana proti fomové hnilobě!
Doporučená dávka Caryxu
je 1,0 l/ha při výšce řepky
20–30 cm (výška holínky)
Caryx 1,0 l/ha na jaře
Použití při nízkých teplotách
Graf 1: Možnost aplikace Caryxu ve srovnání s ostatními azolovými přípravky
Praha - Ruzyně, duben 2013, průměrné denní teploty
Caryx je optimalizován pro použití za nestálých nízkých teplot. Jeho účinnost je zahájena již od 5 °C. Této přednosti využijeme
především při omezené kapacitě postřikovačů a nejistém kolísavém počasí na jaře.
Standardní azolové přípravky je nutné
aplikovat při teplotě nad 10 °C, což vede
k tvorbě pracovní špičky. Caryx však můžeme aplikovat podstatně dříve. Je to právě
díky jeho složení, neboť mepiquat-chlorid
má objektivně nižší nároky na teplotu než
metconazole. Právě včasností aplikace docílíme maximálního účinku na výnos řepky.
20
Teplota °C
15
Azoly
10
5
Caryx
Možnosti kombinace
0
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
Graf 2: Navýšení počtu šešulí po aplikaci fungicidů. Zdroj: M. Roßberger, Quellendorf 2013 (jarní aplikace dne 16. 04. 2013, podzim: 1,0 l Caryx, kvetení: 0,5 l Pictor)
400
Počet šešulí
60
Výnos (dt/ha)
350
50
346
300
288
250
200
258
40
252
225
30
150
20
100
10
50
0
Podstatné přednosti
Velkým přínosem jarní aplikace Caryxu je
podpora sjednocení kvetení řepky s následným rovnoměrným dozráváním šešulí.
Takto ošetřené porosty přecházejí na závěr vegetace do stejných zralostních fází,
čímž se zcela prokazatelně vyrovnává vývoj i slabších větví. Dochází k usnadnění
sklizně porostu s vyrovnanější vlhkostí sklizených semen. Pěstitelé, kteří nepoužívají
různá lepidla nebo desikanty, tuto vlastnost
zcela jistě ocení.
0
Kontrola
0,9
0,8
0,7
0,6
Caryx lze volně míchat s insekticidy (např.
Vaztak Active + Mospilan 20 SP), aktivátory, stimulátory a listovými hnojivy. Nedoporučuje se míchat s hnojivem DAM 390
v koncentrované formě. Maximální množství DAMu je do 25 l/ha.
Caryx 0,5
Caryx 1,0
Tilmor 1,0
přírůstek výnosu
t/ha
Toprex 0,5
0,86
0,78
0,64
0,69
0,69
Agrotip 3/2014
0,84
19
Řepka
olejka
Regulátory
400
Počet šešulí
400
350
Počet šešulí
Výnos (dt/ha)
50
50
346
300
250
200
150
60
60
346
350
300
250
200
Výnos (dt/ha)
225
258
252
258
252
288
40
288
40
30
225
30
20
150
100
20
100
50
10
10
50
0
0
Graf 3: Přírůstek
produkce
po aplikaciCaryx
fungicidů
2013.Tilmor
Zdroj:
Ing. Šaroun,
výsledky
Kontrola
Caryx 0,5
1,0
1,0
Toprex 0,5
0
0
poloprovozních
pokusů SPZO 2013
Kontrola
0,9
0,8
0,9
0,7
0,8
0,6
0,7
0,5
0,6
0,4
0,5
0,3
0,4
0,2
0,3
0,1
0,2
0,10
Caryx 0,5
přírůstek výnosu
t/ha
přírůstek výnosu
0,78
t/ha
0,59
0,78
0,64
0,64
0,59
Caryx 1,0
Tilmor 1,0
0,69
0,69
0,69
Toprex 0,5
0,86
0,84
0,86
0,84
0,69
0,44
0,44
0
Graf 4: Zisk z aplikací fungicidů 2013. Zdroj: Ing. Šaroun, výsledky poloprovozních
pokusů SPZO 2013
7000
6000
5000
zisk z aplikací
Kč/ha
zisk z aplikací
Kč/ha
5274
5000
4000
5274
7000
6000
4000
3000
3680
3000
2000
3680
4265
4805
4777
4805
4777
2684
2684
2000
1000
10000
6058
6334
6058
Aplikaci růstově regulačního přípravku
s fungicidním účinkem nelze vnímat odděleně, ale jako výsledek celé technologie. Špičková technologie obsahuje dvojí
ošetření extrémně výkonným systémovým
regulátorem růstu s fungicidním působením a optimálním, dlouze působícím fungicidem proti hlízence obecné, plísni šedé
a alternáriové skvrnitosti. Takovou technologií se může pochlubit pouze firma BASF.
Jedná se o použití Caryxu a Pictoru, jejichž
používáním každoročně dosahujeme těch
nejlepších výsledků, např. u nezávislé organizace SPZO.
Že se jedná o kombinaci výborných produktů, svědčí jejich ekonomický přínos a jejich
oblíbenost v provozu. Z výsledků poloprovozních pokusů Ing. Šarouna (SPZO) je
patrné, že synergickým působením Caryxu
na podzim, Caryxu na jaře a Pictoru dochází k nejvyššímu přírůstku výnosů. Po odečtení nákladů na aplikaci a ceníkových
cen použitých fungicidů je tato technologie nejúspěšnější, neboť dosahuje zisku
6 334 Kč/ha (při kalkulaci ceny řepkového
semene v roce 2013 pouze 10 800 Kč/t).
Ing. Zdeněk Krédl, Ph.D.
Foto BASF
0
20
4265
6334
Caryxem to v řepce ale nekončí
Agrotip 3/2014
Jaká je nejcennější
práce na zemi?
Získat co nejvíc
ze vzácného zdroje.
Zemědělství,
nejcennější
práce na zemi.
V budoucnosti bude svět potřebovat stále více plodin a velice
kvalitních. Proto je jen málo věcí důležitějších, než půda,
na níž se tyto plodiny pěstují. Pokud chceme, aby byla půda
i zítra zdravá, už dnes s ní musíme zacházet s péčí a respektem.
BASF ve spolupráci se zemědělci vytváří přípravky, které
pomáhají udržet půdu úrodnou a plodnou, se správným
množstvím vody a živin. Ochrana země a plánování
do budoucna. S pomocí firmy BASF to je v rukou zemědělců.
www.agro.basf.cz
Cukrová
řepa
Herbicidy
Zkušenosti s hubením
výdrolu Clearfield řepky
v cukrové řepě
®
Technologie Clearfield® představuje integrovaný produkční systém, v němž
se využívají odrůdy plodin, rezistentní vůči herbicidní látce imazamox. Herbicid
má velmi široké spektrum účinnosti a tak se velmi zjednodušuje likvidace
plevelů v plodině. Rezistence vznikla jako mutace v klasickém šlechtění,
nejedná se o genetickou modifikaci. To je další velká výhoda této technologie.
Rezistence vůči imazamoxu byla už vyšlechtěna u slunečnice, řepky, pšenice,
kukuřice, rýže a čočky. V Česku se k praktickému využití přibližuje velmi rozšířená
řepka a proto je potřeba pečlivě zvažovat
všechny aspekty této technologie, pozitivní i negativní. Výhoda je zřejmá: spolehlivá
a jednoduchá likvidace většiny plevelů jedinou herbicidní látkou. Rezistence Clearfield řepky vůči imazamoxu však současně
představuje i největší problém. S touto rezistencí je spojena i velká odolnost vůči sulfonylmočovinám obecně a tak bude velmi
komplikované hubení Clearfield řepky jako
plevele.
Výdrolu řepky při sklizni se nedá zabránit
a v následných plodinách budeme bojovat
s velmi odolným plevelem. Pylem Clearfield
řepky se mohou sprášit i normální řepky
a rezistentní potomstvo se může postupně
dostat i na pole a k pěstitelům, kde se tato
forma nikdy nepěstovala. Zřejmě tu vzniká
velké dilema. My se nechceme vyjadřovat
k této problematice obecně – tedy ve smyslu doporučujeme či nedoporučujeme.
Nezabýváme se ve své činnosti řepkou ani
hubením plevelů v průběhu střídání plodin.
Agrotip 3/2014
23
Cukrová
řepa
Herbicidy
Tab. 1: Hodnocení účinnosti herbicidů do cukrové řepy na běžnou a Clearfield řepku, 2010-2011
Var.
č.
1
2
Preemergentní
aplikace
Přípravek
T1 - děložní listy řepy
a plevelů
Dávka/ha Přípravek
Dávka/ha Přípravek
2,0
Goltix Gold
1,5
Goltix Gold
1,5
DAM
5,0
Betanal Expert
1,0
Betanal Expert
1,0
Oleo FC
0,5
Oleo FC
0,5
Goltix Gold
2,0
Goltix Gold
1,5
Goltix Gold
1,5
Flirt
2,0
Betanal Expert
1,0
Betanal Expert
1,0
4
5
Goltix Gold
6
2,0
0,83
Flirt
0,83
Goltix Gold
1,00
Goltix Gold
1,50
Goltix Gold
1,50
Betanal Expert
0,8
Betanal Expert
1,0
Betanal Expert
1,0
Flirt
0,83
Flirt
Goltix Gold
1,00
Goltix Gold
1,5
Goltix Gold
1,5
Betanal Expert
0,8
Betanal Expert
1,0
Betanal Expert
1,0
Venzar 500 SC
0,16
Venzar 500 SC
0,32
Venzar 500 SC
0,5
Goltix Gold
1,00
Goltix Gold
1,00
Goltix Gold
1,00
Betanal Expert
0,8
Betanal Expert
1,0
Betanal Expert
Safari
0,03
Safari
0,03
Safari
0,03
Trend
0,25
Trend
0,25
Trend
0,25
Goltix Gold
1,5
Goltix Gold
1,5
Betanal Expert
1,0
Betanal Expert
1,0
Safari
0,03
Safari
0,03
Trend
0,25
Trend
0,25
1,0
Betanal Expert
1,0
Flirt
Betanal Expert
1,0
Normální
řepka
32,7
86,1
46,6
92,8
92,7
99,7
100,0
98,8
96,9
100,0
55,2
71,7
100,0
100,0
1,0
0,03
Safari
0,03
Safari
0,03
Trend
0,25
Trend
0,25
Trend
0,25
Venzar 500 SC
0,20
Venzar 500 SC
0,30
Problém s Clearfield řepkou dobře ilustruje
srovnání účinnosti dvou herbicidních kombinací z našich pokusů, znázorněné v grafu 1.
Jsou to dvě kombinace, které se dnes v praxi k likvidaci výdrolu řepky běžně používají,
s účinnými herbicidními látkami metamitron
(herbicid Goltix Gold) a triflusulfuron-metyl
(herbicid Safari). Účinnost první kombinace
s metamitronem je u obou forem řepky prakticky stejná, není však dostatečná. Přídavek
triflusulfuronu (Safari) výrazně zvyšuje účinnost na normální řepku, u Clearfield řepky
Clearfield
řepka
0,83
Safari
Prováděli jsme však pokusy s hubením
řepky a Clearfield řepky v cukrové řepě,
a chtěl bych proto přinést konkrétní fakta
jako dílčí příspěvek do diskuse.
Agrotip 3/2014
0,83
Účinnost %
Dávka/ha
Flirt
Betanal Expert
7
T3 = T2 + 7–14 dnů
Dávka/ha Přípravek
Goltix Gold
3
24
T2 =T1 + 7–10 dnů
Graf 1: Herbicidní účinnost v % 10 dnů po T2
0
Preemergetně
Goltix 2, T1 a T2
Betanal Expert 1,0
+ Goltix 1,5
Preemergetně
Goltix 2, T1 a T2
Betanal Expert 1,0
+ Goltix 1,5 +
Safari 0,03
20
40
60
80
100
"normální"
řepka
Clearfield
řepka
Tab. 2: Srovnání různých technologií hubení Clearfield řepky v cukrové řepě, 2013
Var.
T1 29.4.
(děložní listy plevelů)
T2 4.5.
T3 20.5.
Betanal Expert 1,0
Betanal Expert 1,0
Betanal Expert 1,0
Safari 0,02
Safari 0,02
Safari 0,02
Betanal Expert 1,0
Betanal Expert 1,0
Betanal Expert 1,0
Safari 0,02
Safari 0,02
Safari 0,02
Venzar 0,2
Venzar 0,3
Betanal Expert 1,0
Betanal Expert 1,0
Betanal Expert 1,0
Safari 0,02
Safari 0,02
Safari 0,02
Goltix Top 1,0
Goltix Top 1,0
Goltix Top 1,0
Venzar 0,2
Venzar 0,3
Betanal Expert 1,0
Betanal Maxx Pro 1,5
Betanal Maxx Pro 1,5
Safari 0,02
Safari 0,02
Safari 0,02
Goltix Top 1,0
Goltix Top 1,0
Goltix Top 1,0
Betanal Maxx Pro 1,25
Betanal Maxx Pro 1,5
Betanal Maxx Pro 1,5
Safari 0,02
Safari 0,02
Safari 0,02
Goltix Top 1,0
Goltix Top 1,0
Goltix Top 1,0
1
2
0 **
3
4
5
Účinnost
%*
99,8
100,0
50,0
57,5
Betanal Maxx Pro 1,25 Betanal Maxx Pro 1,5 Betanal Maxx Pro 1,5
6
Goltix Top 1,0
Goltix Top 1,0
Goltix Top 1,0
Venzar 0,2
Venzar 0,3
100,0
Fotografie této
varianty jsou
na následující
dvoustraně
*) Účinnost na Clearfield řepku hodnocená v polovině července
jako snížení pokryvnosti oproti variantě 1,
**) cca 150 rostlin řepky na parcelu, pokryvnost 20 %
je však zcela bez účinku. V dosavadní praxi
opakovaná aplikace metamitronu a triflusulfuronu zpravidla nakonec řepku z výdrolu
likviduje, u Clearfield řepky však, vzhledem
k rezistenci k sulfonylmočovinám, bude
účinnost nedostatečná, řepka bude škodit
cukrové řepě jako plevel a navíc může dozrát a obnovit zásobu rezistentních semen
v půdě. Při současné herbicidní technologii
u cukrové řepy představuje tedy Clearfield
řepka problém a je nutno hledat jeho řešení.
V letech 2010 a 2011 jsme prováděli pokusy, v nichž jsme zjišťovali rozdíly v účinnosti
herbicidů do cukrové řepy na „normální“
a Clearfield řepku. V tabulce 1 jsou podrobně popsány vybrané varianty z rozsáhlého
pokusu a je tu uvedena účinnost jednotlivých
kombinací na „normální“ a Clearfield řepku. Účinnost jsme sice zjišťovali po každé
aplikaci, tady však pro zjednodušení uvádíme „finální“ účinnost po ukončení všech
herbicidních zásahů. Účinnost byla hodnocena jako snížení plošné pokryvnosti řepky oproti neošetřené kontrole. Odhadovali
jsme ji přibližně v polovině července. Jak
již bylo uvedeno, kombinace účinných látek
phenmedipham, desmedipham, etofumesát (Betanal Expert) + metamitron (Goltix
Gold) + triflusulfuron-methyl (Safari) - varianty 1, 5, 6 - vykazuje dobrou účinnost
na „normální“ řepku, zejména při aplikaci ve třech postemergentních termínech.
U Clearfield řepky byla účinnost stejných
látek nižší, při třech postemergentních aplikacích však dosáhla téměř 97 %. Taková
účinnost by mohla být akceptovatelná při
slabším výdrolu „normální“ řepky. Při silnějším zaplevelení a zejména u Clearfield
řepky, kde hrozí reprodukce rezistentních
semen však je nutno požadovat účinnost
vyšší, u kvetoucích rostlin jistě stoprocentní. V dalších variantách pokusu (var. 2, 3)
byl zkoušen přídavek účinných látek chloridazon a quinmerak (přípravek Flirt). I v tomto případě se účinnost zvyšovala s rostoucím počtem postemergentních aplikací,
u normální řepky se při třech aplikacích
velmi blížila 100 %, u Clearfield řepky však
byla opět nižší, při třech aplikacích 92,7 %.
Z porovnání herbicidních kombinací je
Agrotip 3/2014
25
Cukrová
řepa
30. května
Herbicidy
Neošetřeno
Z našich dosavadních pokusů
vyplývají následující závěry:
14. června
možno usuzovat, že zvyšování účinnosti
souvisí spíše s lepší účinností metamitronu
při větším počtu aplikací než s přídavkem
chloridazonu a quinmeraku. Přípravek Flirt
problém Clearfield řepky neřešil. Jako jednoznačně nejúčinnější na obě formy řepky se v tomto pokuse ukázaly kombinace
metamitronu a lenacilu (herbicid Venzar)
- varianty 4 a 7. Při standardní trojí postemergentní aplikaci tady účinnost ve 3 případech dosáhla 100 %, v jednom (u normální
řepky) 98,8 %.
Na základě výše popsaných poznatků
pokračoval výzkum technologie hubení Clearfield řepky pokusem v roce 2013
- tabulka 2. Při sestavování herbicidních
variant byl respektován převažující systém
3 postemergentních aplikací a hledaná řešení byla v účinnosti vztahována na velmi
málo účinnou kombinaci phenmedipham,
desmedipham, etofumesát (Betanal Expert) + triflusulfuron-methyl (Safari). Stejně
jako v letech 2010–2011 i v tomto případě
se projevila nedostatečná účinnost metamitronu. Kombinace metamitron + lenacil (Venzar) však vedla vždy k prakticky
stoprocentní účinnosti. V kombinacích 5
a 6 byl použit nový herbicid firmy Bayer,
26
Agrotip 3/2014
14. července
Betanal Maxx Pro, který vedle phenmediphamu, desmediphamu a etofumesátu
obsahuje i malé množství lenacilu. Tento
lenacil ovšem zvýšil účinnost na Clearfield
řepku jen nevýznamně (srovnání variant
4 a 5) a teprve ve větší dávce (varianta 6)
se lenacil opět projevil jako spolehlivý prostředek na Clearfield řepku.
Po tříletých zkušenostech s Clearfield
řepkou si dovolujeme připojit naši osobní
úvahu k jejímu zavedení do českého zemědělství, do řepařských oblastí. U cukrové
řepy jsme v posledních letech udělali veliký
pokrok v kvalitě pěstební technologie a dostali se na vynikající výnosovou úroveň.
Musíme velmi pečlivě vážit rizika pro tento výborný stav. Clearfield řepka je určitě
jedním takovým rizikem. Na druhé straně
je evidentní, že pěstební technologie a zejména technologie herbicidní ochrany jsou
stále komplikovanější. Jen u řepy máme
veliké množství kombinací účinných látek,
přípravků, odolných plevelů, pravidel pro
volbu termínů, omezení teplotou, větrem,
rosou, voskovou vrstvou rostlin … a také
financemi. Takhle rozhodně nevypadá rutinní technologie! A praktik to má zvládat
u celé palety plodin. Velmi těžce neseme
Dosud standardní kombinace
1 pro hubení výdrolu řepky
v cukrové řepě s účinnými látkami
metamitron a triflusulfuron-metyl nebudou u Clearfield řepky použitelné.
Triflusulfuron-metyl je prakticky neúčinný, metamitron nemá účinnost dostatečnou.
Po tři roky bylo dostatečné účin2 nosti na Clearfield řepku do
sahováno kombinací účinných látek
metamitron + lenacil.
Pro dosažení dobré účinnosti
3 metamitronu + lenacilu je ne
zbytné volit minimálně 3 postemergentní herbicidní aplikace. S vyšším
počtem aplikací se účinnost zvyšuje.
Na výzkumu optimální herbicid4 ní technologie je potřeba dále
pracovat, rozšířit počet pokusných
lokalit a škálu prozkoumaných kombinací půdních a klimatických faktorů.
Clearfield řepka může do řepař5 ských osevních postupů při
jít pouze za podmínky, že uživatelé
změní dosavadní technologii a zavedou opravdu účinný postup hubení
výdrolu. Zavedení Clearfield řepky
tedy musí být spojeno s masívní
a účinnou informační kampaní.
Tato varianta vychází
jako jedno z nejlepších
řešení na výdrol CL
řepky v cukrovce.
30. května
Ošetřeno var. 6
14. června
9. července
ztroskotání GM řepy v Evropě. V této situaci
se domníváme, že další projekty zjednodušující technologii mají ohromný význam
a jejich odmítání bez opravdu objektivního
ohodnocení rizik nám přinese jen dlouhodobé zaostávání. U Clearfield řepky jsme
my udělali jen malý kus práce, ale přesto se
ukázalo, že v cukrové řepě její výdrol řešitelný je. V té práci je třeba pokračovat.
9. července
Var.
T1 29.4.
T2 4.5.
T3 20.5.
Účinnost %
Betanal Maxx Pro 1,25 Betanal Maxx Pro 1,5 Betanal Maxx Pro 1,5
6
Goltix Top 1,0
Goltix Top 1,0
Goltix Top 1,0
Venzar 0,2
Venzar 0,3
100,0
Nové technologie mají tu nepříjemnou vlastnost, že zpravidla vyžadují přesnou, kvalifikovanou aplikaci v mnoha aspektech a vyžadují i jakýsi krizový management, protože
havárie, nezvládnutí, nelze nikdy vyloučit.
Jak zajistit, aby nové technologie byly ještě
před zavedením důkladně prověřeny a pak
aplikovány opravdu přesně, u všech uživatelů, to bude problém budoucnosti. A netýká se to jen zemědělství. Nepřipomíná vám
to trochu třeba populární problém antibiotik
ve zdravotnictví?
Ing. Jaromír Chochola, CSc.,
ing. Klára Pavlů,
Řepařský institut, Semčice
Foto Pavel Šácha
Agrotip 3/2014
27
Cukrová
řepa
Herbicidy
Doporučená aplikace
herbicidů BASF
v cukrovce
Pyramin Turbo
Outlook
Pyramin Turbo obsahuje účinnou látkou
chloridazon (520 g/l), která patří v systému pěstování cukrovky mezi nejpoužívanější účinné látky. Dřívější nasazení
v T2 a T3 aplikacích pro rozšíření herbicidního spektra a hlavně proti pozdnímu
zaplevelení se v poslední době posunulo
i do termínu T1 bez jakéhokoliv poškození
cukrovky.
Outlook s úč. látkou dimethenamid–P
(720 g/l) je herbicid určený k hubení
jednoletých trávovitých plevelů a některých dvouděložných plevelů v cukrovce od BBCH 16 do BBCH 18 v dávce
0,9 l/ha. Plevele musí být v době aplikace těsně před vzejitím nebo maximálně
ve fázi děložních listů. Svým výrazným
reziduálním účinkem zabrání Outlook
vzcházení dalších plevelů, což má příznivý dopad na další druhotné zaplevelování cukrovky. To je především významné
u ježatky a laskavců, které jsou zpočátku
nepatrné, ale nakonec velice znesnadní
sklizeň a zvyšují sklizňové ztráty.
Naše doporučení se v letošním roce
s ohledem na výběr partnerů zásadně nemění a je na pěstiteli, který systém nakonec zvolí. Přesto za nejpoužívanější hebicidní partnery k Pyraminu Turbo můžeme
považovat Betanaly a produkty firmy Agro
Aliance. Pro jednodušší orientaci uvádíme
nejpoužívanější dávky Pyraminu Turbo
jak při preemergentních, tak také postemergentních aplikacích v jednotlivých termínech. Aplikovat by se mělo maximálně
2,6 kg účinné látky chloridazon na hektar každý třetí rok na stejný pozemek.
Preemergentní aplikace
Při dostatečné půdní vlhkosti a pravidelných jarních srážkách se osvědčila
aplikace bezprostředně po zasetí dávkou 4–5 l/ha.
Dělená postemergentní aplikace:
T1  P yramin Turbo 0,7–0,8 l/ha
+ kontaktní přípravek
T2  P yramin Turbo 1,1–2 l/ha
+ kontaktní přípravek
T3  Pyramin Turbo 2–2,5 l/ha
+ kontaktní přípravek
28
Agrotip 3/2014
Stratos Ultra
Flirt
Stratos Ultra + Dash HC s účinnou látkou
cycloxydim (100 g/l) je postemergentní
systémový herbicid se smáčedlem,
který se řadí do skupiny graminicidů.
Tato graminicidní kombinace je určena
k hubení jednoletých i víceletých
jednoděložných plevelů.
Na trhu stále zastává významnou roli také
kombinovaný herbicid Flirt (chloridazon
418 g/l + quinmerac 42 g/l), který má
i v tomto roce v nabídce firma Agro Aliance. Účinné látky se dostávají do rostlin přes
kořeny i listy. Při ošetření před vzejitím řepy
je přijat kořeny klíčících plevelů, které ještě
před vzejitím nebo krátce po něm hynou.
Postřik po vzejití řepy se provádí tehdy,
Doporučená aplikace v cukrovce:
Termín ošetření se řídí především růstovou fází plevelů, méně už růstovou fází
kulturní plodiny. Pokud bude ošetření
provedeno pouze proti jednoletým nebo
víceletým travám bez přidání dalšího
herbicidního partnera k posílení účinnosti na dvouděložné plevele, lze použít
Stratos Ultra + Dash HC ve společné
aplikaci. V opačném případě lze použít
pouze čistý Stratos Ultra bez smáčedla.
Jednoleté trávovité plevele
(ježatka kuří noha, oves hluchý):
Stratos Ultra 1–1,2 l/ha
+ Dash HC 1–1,2 l/ha - sólo aplikace
Stratos Ultra 1–1,5 l/ha
+ kontaktní přípravky
Víceleté trávovité plevele
(pýr plazivý):
Stratos Ultra 2 l/ha
+ Dash HC + 2 l/ha
– pouze sólo aplikace
mají-li plevele vytvořeny děložní, nejvýše
však 2 pravé listy. Hlavní účinek se projevuje v narušení fyziologie a retardaci růstu
kořene (quinmerac) a v zastavení fotosyntézy (chloridazon). Účinné látky obsažené
ve Flirtu působí synergicky.
Ing. Ivo Kulhánek
Foto BASF
Jako příklad uvádíme možné varianty ošetření porostů cukrovky
herbicidem Flirt pro rok 2014:
1. Základní ekonomické ošetření – řeší běžné plevele
(merlíky, lebedy, laskavce, ale i rdesna a svízel):
T1  Flirt 1,0–1,3 l/ha + Fenifan 2,0–3,0 l/ha
T2  Flirt 1,0–1,3 l/ha + Mix Double 1,2 l/ha
T3  Flirt 1,0–1,3 l/ha + Mix Double 1,4–1,5 l/ha
2. Varianta s rozšířením účinku především na rdesna
a dále s posílením půdního účinku:
T1  Flirt 1,0–1,3 l/ha + Fenifan 2,0–2,5 l/ha + Stemat Super 0,2 l/ha
T2  Flirt 1,0–1,3 l/ha + Mix Double 1,2 l/ha + Stemat Super 0,2–0,3 l/ha
T3  Flirt 1,0–1,3 l/ha + Mix Double 1,4–1,5 l/ha + Stemat Super 0,3 + 0,4 l
3. Varianta se silným výskytem mrkvovitých plevelů, zejména
tetluchy (zde je nutno aplikovat minimálně 5 l Flirtu na ha)
T1  Flirt 3,0 l/ha preemergentně
T2  Flirt 1,5 l/ha + Fenifan 2,0–3,0 l/ha
T3  Flirt 1,5 l/ha + Mix Double 1,4–1,5 l/ha
V příštím roce 2015 by se na trhu mohla objevit nová společná kombinace přípravků
Outlook + Flirt Nový. Flirt Nový bude mít stejné účinné látky, ale v jiném poměru
oproti stávajícímu Flirtu. Registrace a doporučení této kombinace bude následující:
T1  Outlook 0,15 l/ha + Flirt Nový 0,83 l/ha + kontaktní přípravek
T2  Outlook 0,30 l/ha + Flirt Nový 0,83 l/ha + kontaktní přípravek
T3  Outlook 0,45 l/ha + Flirt Nový 0,83 l/ha + kontaktní přípravek
Agrotip 3/2014
29
Obilniny
Regulátory
Medax Top
první úspěšný
rok v praxi
®
Společnost BASF v roce 2013 představila několik
novinek, jimiž rozšířila svou nabídku přípravků
na ochranu rostlin. Jednou z nich byl i nový
morforegulátor pro použití v obilninách.
Medax Top je určen pro ošetření obilnin v průběhu sloupkování s širokým aplikačním
oknem, a to od fáze od BBCH
30 až do BBCH 39. Aplikace
má pozitivní vliv na porosty
obilnin od kořenů přes stavbu stébla až po výšku rostlin
díky vhodné kombinaci dvou
účinných látek prohexadione-calcium a mepiquat chloride.
Obě účinné látky velmi vhodně
kombinují svůj účinek na rostlinu. Předností Medaxu Top je rychlý nástup účinku po aplikaci a také
prodloužená doba účinku. Optimální
účinnosti je dosahováno v širokém rozsahu teplot od 8 do 20 °C.
Časná aplikace ve fázi BBCH 30–32 má
výrazný stimulační efekt na tvorbu kořenového systému, posiluje báze rostlin a zkracuje stébla v dolních internodiích. Aplikace
ve vyšších fázích BBCH má vliv především
na zkrácení stébla a snížení rizika polehnutí.
Zesílení stěny stébla po aplikaci
Medax Top 0,6 l/ha v BBCH 32
30
Agrotip 3/2014
Po aplikaci přípravku dochází ke zkrácení
délky buněk v pletivech stébla, zvýšení
hustoty buněk, zvětšení tloušťky buněčných stěn, zvýšení obsahu ligninu v buněčných stěnách. Výsledkem je zkrácení stébla, zesílení stěny stébla a tím vyšší odolnost
k polehnutí. Velmi intenzivní je snížení výšky ošetřeného porostu.
Stimulace kořenového systému je velmi výrazná i při malých dávkách Medaxu
Top. V laboratorních podmínkách bylo prokázáno zvětšení kořenového systému až
o 20 %. Tím se také zvyšuje odolnost rostlin
ke stresu způsobených suchem v případě
nedostatku srážek. Rostliny se zdravým
a vyvinutým kořenovým systémem mají větší zónu jemného kořenového vlášení a lépe
čerpají živiny z půdního roztoku. Jsou také
odolnější k chorobám pat stébel.
Náročná pěstitelská sezóna 2013 prověřila kvality tohoto nového morforegulátoru.
Účinnost dokumentují např. pokusy prováděné ve Zkušební stanici Trutnov v roce
2013. Ukázaly jednoznačně pozitivní vliv
na navýšení výnosu a výrazné snížení výšky porostů proti kontrole. Maloparcelkové
pokusy byly prováděny na pšenici ozimé,
odrůdě Seladon ve třech opakováních. Varianty se od sebe lišily termínem aplikace
při stejné dávce přípravku.
Doporučená aplikace
Doporučené dávky jsou stanoveny v rozsahu 0,6 až 0,8 l/ha. Rozhodujícím faktorem
při volbě dávky je druh obilniny, odrůda, její
odolnost k polehnutí. Dále je vhodné zvážit
celkový stav porostu, úroveň zásobení dusíkem, množství srážek v období aplikace,
průběh teplot. Přípravek je zaregistrován
pro použití v pšenici ozimé, ječmenu ozimém, žitu ozimém, tritikale.
Varianty a výsledky pokusu
Výnos
+ 6 %
Výška
- 27 %
Zesílení
stěny
stébla
1. varianta:
Medax Top 0,6 l/ha BBCH 31–32
Termín aplikace 14. 5. 2013,  3 opakování
Výnos: Kontrola 6,66 t/ha
Medax Top 7,05 t/ha
Výška rostlin 16. 7. 2013, BBCH 75
Kontrola 101,8 cm
Medax Top 74 cm
2. varianta:
Medax Top 0,6 l/ha BBCH 37–39
Termín aplikace 29. 5. 2013,  3 opakování
Výnos:Kontrola 6,66 t/ha
Medax Top 7,08 t/ha
Výška rostlin 1
6. 7. 2013, BBCH 75
Kontrola 101,8 cm
Medax Top 77,5 cm
Kontrola
Medax Top prokázal u obou termínů aplikace pozitivní vliv na výnos.
Navýšení výnosu proti kontrole je
na úrovni 5–6 %.
Vliv na snížení výšky porostu byl
velmi výrazný. Obě varianty ošetření
velmi výrazně snížily výšku porostu
proti kontrole. U druhé varianty bylo
dosaženo snížení o 24 %. U první
varianty dokonce o 27 %.
Zesílení stěny stébla po aplikaci
morforegulátoru Medax Top velmi
dobře dokumentují obrázky příčných řezů stébla v porovnání s kontrolou.
Medax Top 0,6 l BBCH 32
Vlevo kontrola,
vpravo Medax Top 0,6 l, BBCH 32
Přípravek nepoužíváme u porostů nedostatečně zásobených vodou a za velmi
vysokých denních teplot. Nedoporučuje se aplikace přípravku na poškozené
a oslabené porosty a v době kdy lze před
aplikací nebo po aplikaci lze očekávat
mráz. Není vhodné provádět aplikace
na vlhké porosty, např. po dešti, nebo
na rosu. Použitelnost přípravku v tank-mixech je velmi dobrá. Lze kombinovat
s fungicidy, insekticidy a listovými hnojivy. Společné použití s herbicidy je možné
(např. Ataman, Biathlon 4D), kromě kontaktních přípravků (např. úč. l. carfentrazone-ethyl). Nedoporučují se kombinace
s hnojivem DAM 390 a graminicidy.
Medax Top je růstový
regulátor pro období
sloupkování. Umožní
dosažení vysokých
výnosů a efektivně
zhodnotí investice
vložené do vašich
porostů.
Ing. Pavel Šácha
Foto J. Šubr, P. Šácha
Agrotip 3/2014
31
Obilniny
Herbicidy
Arrat - spoľahlivé
herbicídne ošetrenie
obilnín
®
Rozhodujúci význam v herbicídnej ochrane obilnín už tradične
zohrávajú cielené jarné aplikácie herbicídov. Obdobie jarných
ošetrení sa pomaly blíži. Spoločnosť BASF Slovensko má
v ponuke herbicíd, ktorý sa vďaka svojej šírke a istote účinku
stáva štandardným prípravkom v regulácii burín v obilninách
a v kukurici - áno, budem hovoriť o herbicíde ARRAT.
Pred postrekom Arratu
Arrat je dvojzložkový systémový herbicíd,
určený k regulácii dvojklíčnolistových burín
v obilninách a v kukurici. Obe účinné látky, kde každá z nich má rozdielny spôsob
účinku, sa vzájomne dopĺňajú. Účinná látka
tritosulfuron je prijímaná listami a ďalej rozvádzaná oboma smermi v rastline. Pohyb
účinnej látky je smerom k rastovému vrcholu, ale aj ku koreňu. Druhá účinná látka
je prijímaná cez rastový vrchol a systémovo sa šíri do celej rastliny. Arrat je mimoriadne vhodnou voľbou. Pôsobí pozvoľne
a spoľahlivo. Niekoľko hodín po aplikácii sa
zastavuje rast burín, dochádza k stáčaniu
rastlín a k strate pevnosti pletív. Symptómy
je možné pozorovať už 2–4 dni po aplikácii,
po približne 20 dňoch buriny úplne odumierajú. Arrat účinkuje už od 8 °C. Vyššia
teplota pred a po aplikácii zvyšuje rýchlosť
účinku. Dažďové zrážky 2 hodiny po aplikácii nemajú vplyv na účinok prípravku.
Arrat vám odporúčam preto, lebo je prvý
herbicíd v obilninách a v kukurici s dokonalým účinkom proti všetkým jednoročným
dvojklíčnolistovým burinám, ktoré sa tam
nachádzajú. Navyše vám úplne eliminuje
32
Agrotip 3/2014
pichliač roľný (najideálnejšia fáza pichliača
je prízemná ružica až do výšky 20 cm), ale
aj lipkavec v štádiu 10 praslenov a ruman
v štádiu 10 pravých listov. Ďalej preto, že ho
môžete spoľahlivo miešať s fungicídmi, ak
potrebujete riešiť v rovnakom čase choroby (s Duettom Top a Capalom), s herbicídmi proti trávovitým burinám (proti metličke
kombinácia s Monitorom), s insekticídmi,
ale aj s morforegulátormi a s DAM 390.
A prečo ešte, no preto, že veľa vašich kolegov, ktorí ho používajú, sú s Arratom maximálne spokojní a na herbicídne ošetrenie
obilnín si vybrali opäť Arrat.
Arrat je zaregistrovaný vo všetkých obilninách a v kukurici. Okrem najčastejšie zastúpených burín v ozimných obilninách (rumany, rumančeky, pichliač, lipkavec) veľmi
dobre účinkuje aj proti veronikám (hlavne
veronike brečtanolistej v štádiu 2-4 pravých
listov), hluchavkám a významnú účinnosť
dosahuje aj proti fialkám. Vynikajúco účinkuje proti ďalším burinám, ako sú hviezdica prostredná, peniažtek roľný, pastierska
kapsička, ale taktiež proti výdrvu repky a slnečnice. V jarinách zasa spoľahlivo účin-
15 dní po aplikácii Arratu
kuje proti mrlíkom a lobodám. Optimálny
aplikačný termín v ozimných obilninách je
BBCH 13–29 (od vytvorenia 3. listu do štádia prvého kolienka) v dávke 0,20 kg/ha.
V jarných obilninách aplikujte Arrat v dávke 0,15 kg/ha v rastovej fáze obilnín BBCH
13–25 (od vytvorenia 3. listu do konca odnožovania). Dávka vody je 100–400 l/ha.
Najvhodnejším termínom aplikácie Arratu
a zárukou vysokej biologickej účinnosti je
začiatočný rast burín, kedy majú vytvorené
2–6 pravých listov. Dôležitou prednosťou
Arratu je, že buriny eliminuje z porastov
obilnín a kukurice úplne a nedochádza
k obrastaniu burín pred žatvou.
Arrat spĺňa všetky kritériá spoľahlivého herbicídu. Ponúka nielen už spomínanú šírku
a istotu účinku, ale aj vysokú selektivitu voči
obilninám, nízke dávkovanie, bezproblémové pestovanie následných plodín, a pre
pestovateľa nezanedbateľný fakt – priaznivú cenu na hektár. A práve vynikajúci
pomer medzi cenou a úžitkovou hodnotou
ho radí k špičke herbicídnej ochrany v obilninách.
29 dní po aplikácii Arratu
Amiral + Azimut - kompletná
herbicídna ochrana ozimín na jar
Kombinácia herbicídov Amiral + Azimut
prináša kompletné herbicídne ošetrenie
obilnín proti jednoročným trávam a dvojklíčnolistovým burinám. Možnosti použitia
týchto herbicídov sú veľmi veľké. Prípravky
sa môžu aplikovať už od 3 listov obilnín až
do štádia druhého kolienka. Ošetrenie má
veľkú flexibilitu aj v teplote.
Herbicídne ošetrenie prípravkami Amiral
+ Azimut môžete robiť už od 5 °C, čo má
v tomto roku veľký význam. Teplá jeseň
a extrémne teplá zima spôsobili silné zaburinenie ozimín. Ak chceme dosiahnuť dobrú
účinnosť herbicídov a zastaviť prerastanie
burín je potrebná včasná aplikácia . To vám
umožní práve herbicídna kombinácia Amiral + Azimut v dávke 0,125 kg/ ha + 0,1 l/ha.
Účinok prípravkov je systémový. Účinné
látky sú rozvádzané akropetálne a bazipetálne, čo zabezpečí dokonalý prechod
účinných látok do rastlín a ich spoľahlivú likvidáciu. Dažďové zrážky 1 hodinu po aplikácii neznižujú herbicídny účinok. Kombi-
nácia herbicídov Amiral + Azimut je vysoko
účinná na široké spektrum jednoročných
tráv, vrátane metličky. Toto herbicídne ošetrenie účinkuje aj na široké spektrum dvojklíčnolistových burín. Okrem bežných burín
nachadzajúcich sa v porastoch ozimných
obilnín účinkuje spoľahlivo aj na veroniku,
fialku, hluchavky a pakost. Aplikácia v čase
prízemnej ružice pichliača dokáže udržať
pichliač pod úrovňou hospodárskej škodlivosti. Ošetrenie herbicídmi Amiral + Azimut
môžete kombinovať s herbicídmi, fungicídmi, rastovými regulátormi, listovými hnojivami, DAM 390 a insekticídmi.
Táto aplikácia nezanecháva nepriaznivé
účinky na následné plodiny. Po herbicídnom ošetrení Amiral + Azimut môžete následne pestovať akúkoľvek plodinu.
Ing. Ľubomír Eged
foto BASF
Agrotip 3/2014
33
Strukoviny
Herbicidy
Komplexné ošetrenie
strukovín proti burinám
- doporučenia BASF
Systém ochrany strukovín proti burinám sa dnes podstatne zmenil.
Od agrotechnických spôsobov ničenia burín, počnúc kvalitnou podmietkou
po zbere predplodiny, kvalitnou jesennou orbou, cez predsejbovú kultiváciu,
niekoľkonásobnú kultiváciu porastu počas vegetácie plečkovaním, ktorým sa
prispôsobovala i organizácia porastu so sejbou do širších riadkov, sa postupne
s vývojom účinných herbicídov prechádza k výhradne chemickej ochrane.
Hrach siaty
Hrach siaty (Pisum sativum) rastlina z čeľade
bôbovitých, patrí k najstarším kultúrnym plodinám. Pravlasťou hrachu ako kultúrnej rastliny
je stredná Ázia, odkiaľ sa rozšírila na východ
do celej Ázie a na západ do Stredomoria. V Európe (starovekom Grécku a Ríme) bol hrach
rozšírený už v 5. tisícročí pred n. l., v strednej
Európe bol nájdený vo vykopávkach z mladšej doby kamennej. Po tisícročia sa hrach
konzumoval ako typická strukovina. Nechal
sa na poli dozrieť a vylúpané suché semená
sa varili na kašu alebo polievku. V čase nedostatku obilnín sa hrach mlel na múku. Hrach sa
pestoval na celom území Slovenska, najznámejšími pestovateľmi a producentmi hrachu
boli regióny Liptov, Turiec a Spiš. Hrach sa
sadil v záhradách i na poli medzi iné plodiny.
Zrelý hrach sa zožal, nechal preschnúť, následne sa vymlátil cepmi. Jedlá z hrachu boli
bežne konzumovanými jedlami, ale i dôležitými obradnými pokrmami.
Semená hrachu sú dôležitým zdrojom bielkovin pre výživu ľudí aj zvierat. Zrelé semená
obsahujú 22–28 % dusíkatých látok, 46–56 %
škrobu, 5–7 % vlákniny, 3 % tuku a väčšie
množstvo enzýmov a vitamínov A1, B1, B2.
V priebehu posledných rokov sa ale na túto
tradičnú plodinu v osevných postupoch zabúda, čo prináša negatívne aspekty vyplývajúce
z nepravidelnej rotácie plodín.
34
Agrotip 3/2014
getácie) na zaburinenie. Porasty sóje zaburiňujú ako rôzne dvojklíčnolistové buriny,
vrátane ťažko ničiteľných, tak i rôzne burinné trávy, pričom zaburinenosť pôdy patrí
k najrizikovejším faktorom pestovania sóje
a v rozhodujúcej miere vplýva na realizáciu
produkčného potenciálu odrôd. Buriny znižujú výšku a kvalitu produkcie, spôsobujú
nerovnomerné dozrievanie porastu a zvyšujú zberové straty.
Systém ochrany sóje proti burinám sa dnes
podstatne zmenil. Od agrotechnických
spôsobov ničenia burín, počnúc kvalitnou
podmietkou po zbere predplodiny, kvalitnou jesennou orbou, cez predsejbovú kultiváciu, niekoľkonásobnú kultiváciu porastu
počas vegetácie plečkovaním, ktorým sa
prispôsobovala i organizácia porastu so
sejbou do širších riadkov (0,45 m a viac), sa
postupne s vývojom účinných herbicídov
prechádza k výhradne chemickej ochrane.
Sója fazuľová
Sója fazuľová (Glycine max. (L.) Mer.) je jednou z najstarších kultúrnych rastlín. Pochádza z Číny, kde sa pestovala už v 11. storočí
pred n. l. V Európe patrí medzi najkratšie
pestované strukoviny, u nás sa začala pestovať asi pred 100 rokmi. Sója fazuľová je
jednoročná strukovina, ktorá dosahuje výšku až jeden meter. Existuje niekoľko odrôd
s čiernymi, zelenými alebo červenými bôbmi. Táto plodina predstavuje spolu s ryžou
základnú výživu národov východnej a juhovýchodnej Ázie, kde sa konzumuje veľmi
málo mäsa, mlieka a vajec. Vďaka sóji tieto
národy netrpeli nedostatkom potravy. Vyniká predovšetkým jej vysokou výživovou
hodnotou, chemickým zložením a priaznivými účinkami.
Dôkazom jej významnosti v dnešných časoch je aj skutočnosť, že rozsahom pestovateľských plôch sa vo svete zaraďuje na 5.
miesto, hneď za najdôležitejšie zrniny (pšenica, raž, kukurica, jačmeň).
V súčasnosti je najväčším producentom
sóje USA so 75 % produkcie, ďalej sú to
Čína, Brazília, Argentína a Kanada, ale aj
iné štáty, ktoré majú vhodné podmienky pre
pestovanie.
Sója je plodina s vysokým bioenergetickým
potenciálom. Vo vhodných pôdnoekologic-
kých podmienkach dáva vysokú produkciu
kvalitných bielkovín s obsahom nenahraditeľných aminokyselín pri významnom
obsahu oleja a ostatných nutričných látok.
Agronomický a pestovateľský význam spočíva v jej priamom vplyve na reprodukciu
pôdnej úrodnosti, obohatení pôdy biologicky fixovaným dusíkom, štrukturotvornom a protieróznom vplyve na pôdu, ktorý
preukazne prispieva k trvalo udržateľnému
hospodáreniu na pôde, ako aj ku komplexnej, racionálnej a biologickej intenzifikácii
rastlinnej výroby.
V našich podmienkach je sója plodinou
veľkovýrobných technológií. Koncentrácia
plôch by mala byť aspoň 100–150 ha, t.j.
8–10 % z ornej pôdy, aby sa jej venovala
dostatočná starostlivosť. Sója je veľmi citlivá na zaburinenie v priebehu celej vegetácie.
Zaburinenosť pôdy patrí k najrizikovejším
faktorom úspešného a udržateľného rozvoja pestovania sóje. Vysokú úrodu semena
sóje môže dať len čistý porast, bez burín.
Chemická ochrana tvorí významný podiel
celkových nákladov na pestovanie sóje.
Úspory je možné dosiahnuť voľbou správneho chemického prípravku podľa aktuálneho spektra a intenzity zaburinenia pôdy.
V súčasnosti neexistuje herbicíd, ktorý by
dokázal likvidovať celé spektrum burín
vyskytujúcich sa v porastoch sóje počas
celého vegetačného obdobia, preto je potrebné vybrať takú zostavu prípravkov, ktorá burinové spektrum pokrýva. Základom
účinnej aplikácie herbicídov je jej cielenosť (aplikácia na buriny, ktoré sa vyskytujú na pozemku) a správne načasovanie,
v čom hrajú veľký význam skúsenosti pestovateľa. V dnešnej dobe majú pestovatelia pre chemickú ochranu sóje k dispozícii
viac účinných herbicídov, pričom ponuka
a možnosť voľby diferencovaného termínu
aplikácie umožňujú vhodný výber herbicídov pre efektívnu ochranu sóje proti burinám. Prednostne je potrebné klásť dôraz
na kvalitnú preemergentnú aplikáciu doplnenú o včas vykonané postemergentné
ošetrenie porastov v biologicky a vývojove
optimálne stanovených štádiách ničenia
burín. Pri aplikácii je vhodné a nutné použiť
odporučené herbicídy a presne dodržiavať
predpísané metodické podmienky, ktoré
stanovujú dávku, dobu a spôsob použitia,
resp. i prípadné obmedzenia.
Spoločnosť BASF ponúka na riešenie zaburinenia v sóji tieto osvedčené a najčastejšie
používané prípravky, nielen na Slovensku,
ale aj v Európe.
Sója je veľmi citlivá (najmä na začiatku ve-
Agrotip 3/2014
35
Strukoviny
Herbicidy
Escort Nový
spektrum účinku na buriny
Escort Nový ®
Širokospektrálny herbicíd s dvojakým
účinkom. Účinná látka imazamox pôsobí
primárne cez listy (je nimi prijímaná a potom rozvádzaná do celej rastliny) a pendimethalin zabezpečuje reziduálny účinok
cez pôdu. Citlivé vzchádzajúce buriny
zasiahnuté prípravkom zastavujú rast, prestávajú konkurovať plodine a hynú. Pendimethalin je prijímaný hlavne koreňmi a zabezpečuje odumieranie burín krátko po ich
vzídení. Prvým príznakom herbicídneho
účinku, okrem zastavenia rastu, je tmavočervené sfarbenie alebo chloróza najmladších listov, ktoré postupne prechádza
do nekróz a odumierania rastlín. Rýchlosť
účinku závisí od druhu a rastovej fázy burín
v dobe postreku, od teplotných a vlhkostných podmienok, od aplikačnej dávky. Pri
nepriaznivých podmienkach na rast a vývoj
burín sa môže herbicídny účinok prejaviť
neskôr po aplikácii. Prípravok Escort Nový®
je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi a insekticídmi.
Po riadnom zbere plodiny ošetrenej prípravkom Escort Nový ® môžu byť bez obmedzenia siate: slnečnica, kukurica, repa
cukrová, zemiaky, ozimné obilniny, lucerna,
všetky druhy ďatelín a strukovín. Repku
ozimnú je možné vysievať ako následnú
plodinu najskôr 12 mesiacov po aplikácii.
Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú
negatívne vplyvy na úrodu a kvalitu plodiny
vrátane produktov množenia či negatívneho vplyvu na susedné plodiny.
Odporučenie k aplikácii v sóji
a v hrachu:
• Dávka 2,5–3,0 l/ha Escort Nový ®
V sóji musíme použivať tento prípravok len
preemergentne (po zasiatí pred vzídením).
Aplikácia po vzídení sóje je fytotoxická.
Nižšiu dávku použivame pri slabšom zaburinení, vyššiu pri silnejšom či pri výskyte
odolnejších burín. Dávka vody je 300 – 400
l/ha. Prípravok neúčinkuje na prerastené
jednoročné a už zakorenené trváce buriny.
V hrachu môžeme prípravok aplikovať buď
preemergentne alebo v skorej postemergentnej aplikácii po vzídení hrachu.
36
Agrotip 3/2014
Dvojklíčnolistové
„„podslnečník Theophrastov
„„láskavce
„„rumany
„„kapsička pastierska
„„ostrokvet málokvetý
„„zemedým lekársky
„„hluchavky
„„rumančeky
„„stavikrvy
„„horčica roľná
„„hviezdica prostredná
„„hlaváčik letný
„„drchnička roľná
„„loboda rozložitá
„„vesnovka obyčajná
„„mrlíky
„„lipkavec obyčajný
„„bažanka ročná
„„mak vlčí
„„reďkev ohnicová
„„veroniky
„„fialka roľná
„„ľuľok čierny
Jednoklíčnolistové
„„psiarka roľná
„„prstovka krvavá
„„proso vláskovité
„„lipnica pospolitá
„„cirok halepský zo semena
„„metlička obyčajná
„„ježatka kuria
„„proso siate
„„moháre
Pulsar 40
spektrum účinku na buriny
Sója ošetrená Pulsarom
Pulsar 40 ®
Širokospektrálny herbicíd, jeho účinná látka je prijímaná listami a koreňmi a je rozvádzaná do celej rastliny. Imazamox narušuje
enzymatické pochody (AHAS), akumuluje
sa v rastových vrcholoch. Vzchádzajúce
citlivé buriny po zasiahnutí zastavujú rast,
prestávajú plodine konkurovať a počas
4–6 týždňov hynú. Zabudované zmáčadlo
zaisťuje rýchly prienik účinnej látky do pletív rastlín. Prvým príznakom herbicídneho účinku okrem zastavenia rastu burín je
tmavočervené sfarbenie alebo chloróza
najmladších listov postupne prechádzajúce do nekróz a odumretia rastlín. Rýchlosť
účinku prípravku je závislá od druhu burín
a ich rastovej fázy, od teplotných a vlhkostných podmienok a od dávky. Pri nepriaznivých podmienkach na rast a vývoj burín sa
môže herbicídny účinok prejaviť až neskôr
po aplikácii.
Po riadnom zbere plodiny ošetrenej Pulsarom 40 môžu byť bez obmedzenia vysievané slnečnica, kukurica, repa cukrová,
zemiaky, ozimné obilniny, lucerna, všetky druhy ďatelín a strukovín. 12 mesiacov
po aplikácii môže byť vysiata repka ozimná.
Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú
známe negatívne vplyvy na úrodu a kvalitu
vrátane produktov množenia či negatívne
vplyvy na susediace plodiny.
Odporučenie k aplikácii v sóji :
• Dávka 0,8–1,0 l/ha Pulsar 40 ®
Pulsar 40 ® aplikujeme v štádiu 1–3 pravých
listov burín (skorá postemergentná aplikácia), maximálne do fázy BBCH 13–14. Najlepší účinok dosiahnete, ak budete ošetrovať v štádiu 1,0–1,5 listu jednoročných tráv
a 2 pravých listov dvojklíčnolistových burín.
Sója by nemala byť vyššia ako 5 cm.
V posledných rokoch pestovania sóje sa
v určitých podmienkách prechádza na prípravky bez reziduálnej účinnosti na buriny, čo nie je najlepším riešenim, pretože
tieto prípravky ničia buriny len kontaktným
spôsobom. Tým pádom sa na určitých
plochách selektujú ťažko ničiteľné buriny,
napr. voškovník obyčajný, durman obyčajný, ľuľok čierny. Tieto buriny nielen že zvyšujú zaburinenosť, ale aj vysoko znehodnocujú úrodu semena tejto plodiny. Pulsar 40
veľmi dobre účinkuje proti týmto burinám,
lebo okamžite rieši vzídene rastlinky burín
a zároveň reziduálnym spôsobom likviduje
buriny vzchádzajúce neskôr.
Práve pre túto schopnosť likvidácie burín je
Pulsar 40 ® inteligentným, doteraz neprekonaným riešením v ochrane sóje proti burinám.
Ing. Anton Onufer
Foto autor
Dvojklíčnolistové
„„láskavce
„„rumany
„„kapsička pastierska
„„durman obyčajný
„„zemedým lekársky
„„hluchavky
„„rumančeky
„„horčica roľná
„„výmrv slnečnice
„„voškovník obyčajný
„„hviezdica prostredná
„„hlaváčik letný
„„drchnička roľná
„„loboda konáristá
„„vesnovka obyčajná
„„mrlíky
„„lipkavec
„„bažanka ročná
„„mak vlčí
„„reďkev ohnicová
„„veroniky
„„stavikrvy
„„fialka roľná
„„ľuľok čierny
Jednoklíčnolistové
„„psiarka roľná
„„ovos hluchý
„„lipnica ročná
„„pýr plazivý
„„cirok halepský zo semena
„„mätonohy
„„ježatka kuria
„„proso siate
„„moháre
„„výdrv pšenice
Agrotip 3/2014
37
Řepka
olejka
Insekticidy
Vaztak Active
nová formulace
tradiční účinné látky
Pyretroidy patří k nejpoužívanějším a velmi úspěšným insekticidním látkám v ochraně
nejen proti škůdcům rostlin a skladovaných rostlinných produktů, ale mají široké
využití i proti parazitům a přenašečům chorob v humánní i veterinární medicíně.
Od 80. let 20. století se používá již 4. generace syntetických pyretroidů, které mají proti původnímu přírodnímu pyretru mnohem
vyšší účinnost, jsou termostabilní a fotostabilní. Po svém zavedení do zemědělské
praxe účinkovaly pyretroidy velmi spolehlivě proti larvám i dospělcům hmyzu ve velmi
malých dávkách. Uživatelé byli spokojeni
s jejich rychlým účinkem a velmi nízkou toxicitou k teplokrevným organizmům i k člověku. Právě tyto vlastnosti způsobily, že se
pyretroidy masově rozšířily i mimo profesionální použití v ochraně rostlin a běžně se
používaly v ochraně proti nepříjemnému
hmyzu na zahrádkách i v domácnostech.
V posledních letech v souladu s tím, jak
se zpřísňují pravidla používání pesticidů
a pečlivě se zkoumá jejich vliv na životní
prostředí, se vytýká pyretroidům především
jejich neselektivní působení k tzv. necílovým organizmům, zejména k užitečným
druhům hmyzu. Nebezpečně také působí
na vodní organizmy. Přes tyto nepříznivé
vlastnosti patří pyretroidy i po 30 letech
u pěstitelů k oblíbené skupině účinných
látek v insekticidních přípravcích. K tomu
přispívá široká registrace, nízké aplikační
dávky a nízká cena.
Pyretroidy se staly v minulosti základní insekticidem v systémech ochrany rostlin
a jejich opakované a neuvážené používání
vedlo u několika běžných škůdců polních
plodin k vytvoření rezistence. Informace
o této rezistenci jsou všeobecně známé
a široce publikované. Zapomíná se však
na to, že proti mnohem větší skupině hmy-
38
Agrotip 3/2014
zích škůdců jsou pyretroidy stále velmi
dobrým a laciným způsobem ochrany.
Jen se musí dbát důsledně na dodržování
zásad antirezistentní strategie, především
na střídání účinných látek z různých skupin,
a nesnižovat dávky.
Pyretroid alfa-cypermethrin patří k těm běžným a dlouho dobu používaným látkám
v různých formulacích pod názvem Vaztak.
V současné době je registrován proti více
jak 25 druhům škůdců ve více než 30 druzích rostlin v zemědělství a lesnictví. Kvalitu každého přípravku na ochranu rostlin
však neurčuje pouze účinná látka, ale
také všechny další podpůrné látky. Moderní formulace přípravků tak velmi výrazně
ovlivňuje účinnost. Nejnovější formulací
alfa-cypermethrinu je Vaztak Active ve formě mikroemulze. Alfa-cypermethrin velmi
vhodně doplňuje při aplikaci neonikotinoid
acetamiprid (Mospilan 20 SP) a tato kombinace bývá proti některým druhům škůdců
účinnější než samostatné aplikace jednotlivých látek.
Vaztak Active je možno doporučit v obilninách, luskovinách, kukuřici, lnu a semenných porostech vojtěšky jako spolehlivý
levný přípravek zejména při běžném výskytu škůdců těchto kultur podle aktuální
registrace. Účinkuje jako dotykový a požerový jed. Má rychlý účinek a výborně ulpívá na povrchu rostlin a škůdců. Dešťovou
vodou se ulpělý povlak smývá jen pomalu.
Podle nové legislativy o integrované ochraně rostlin se zavádí u každého přípravku
tzv. semafor, kdy ke každému přípravku
je podle vlivu na složky životního prostředí přiřazena barva zelená, oranžová nebo
červená. Zelená znamená, že hodnocená
látka nemá nepříznivý vliv, oranžová barva
znamená, že použití je možné při dodržení určitých opatření a červená znamená
nepříznivé hodnocení, silné ohrožení složky životního prostředí. Vaztak Active má
zelené hodnocení ve vlivu na vodu, půdní
organizmy, ptáky a rostliny. Oranžová barva se objevuje u hodnocení vlivu na člověka, včely a životní prostředí. Nebezpečná
červená je uvedena u vodních organizmů
a necílových členovců. Z tohoto hodnocení
vyplývá, že při aplikaci je nutno dbát na to,
aby necílové organizmy byly zasaženy co
možná nejméně. Je velmi důležité zabránit
úletu přípravku na sousední porosty a vodní plochy podle příslušných předpisů.
Alfa-cypermetrin ve Vaztaku 10 EC a Vaztaku Active je registrován proti všem škůdcům ozimé řepky v jarním období od brzkého jara až do období růstu šešulí. Vzhledem
k vysokému výskytu k pesticidům odolných
živočišných škůdců, je nutné účinost alfa-cypermethrinu právě v porostech řepky
pravidelně ověřovat. Přípravek Vaztak je
proto pravidelně zkoušen v insekticidních
pokusech Katedry ochrany rostlin ČZU,
které již mnoho let zakládáme na 4 místech
České republiky ve spolupráci se SPZO
Praha.
Krytonosec řepkový
Ochrana proti krytonosci
řepkovému a čtyřzubému
Ochrana proti bejlomorce
kapustové
Účinnost alfa-cypermetrinu proti krytonosci řepkovému a krytonosci čtyřzubému
v jednotlivých letech na různých lokalitách
dosahuje širokého rozptylu účinnosti mezi
minimální a maximální účinností 17–80 %.
Průměrná účinnost bývá okolo 50 %
ve srovnání s neošetřenou kontrolou. Nejlepších výsledků bylo dosaženo při aplikaci nejnovějšího Vaztaku Active (0,3 l/ha).
Na řadě lokalit je tato účinnost zcela dostatečná vzhledem k často malému výskytu
krytonosců. Základem úspěchu ošetření je
aplikace v optimálním termínu na začátku
období kladení vajíček samičkami. Nejnižší
účinnost bývá při aplikaci hned při zjištění
prvního náletu brouků do porostu. Opti­
mální termín aplikace při teplotách okolo
10–12 °C je u krytonosce řepkového asi
týden po prvním masovém výskytu, u krytonosce čtyřzubého dokonce až 3 týdny
po prvním náletu. U uvedených druhů krytonosců není zatím zjištěna rezistence proti
žádné skupině insekticidů. Krátká reziduální účinnost alfa-cypermethrinu méně eliminuje chybný odhad termínu aplikace.
Pyretroidy je nutné ošetřovat v době maximálního letu dospělců v porostu, který lze
relativně obtížně signalizovat a může se
několikrát opakovat. V našich pokusech
příznivě vychází aplikace Vaztak Active
(0,2 l/ha) (v roce 2013 průměrná účinnost
70 % a maximální až 90 %), když je přesně
načasovaná na období výrazného letu dospělců. Při nevhodném termínu však účinnost výrazně klesá.
Kombinace Vaztaku Active (0,2 l/ha) a Mospilanu 20 SP (0,1 kg/ha) dosahuje proti
krytonoscům podobné výsledky jako aplikace jednotlivých látek.
Ochrana proti blýskáčku řepkovému
Blýskáček řepkový
Bejlomorka kapustová
Prakticky na celém našem území byla laboratorně zjištěna rezistence blýskáčka proti
pyretroidům. V našich polních pokusech
však byla účinnost zkoušených pyretroidů
v průběhu 3 let na některých lokalitách vyhovující. Na lokalitách, kde je nižší až střední úroveň rezistence, např. v Humpolci, byla
zjištěna účinnost v průběhu celého období
sledování v letech 2011–2013 u alfa cypermethrinu mezi 35 % až 55 %. V průběhu 3 let se
však postupně mírně zhoršuje. Je však nutno
zdůraznit, že účinnost i nejlepších látek registrovaných proti blýskáčku málokdy v našich
pokusech v průměru 14 dnů přesáhla 60 %.
Dobrých výsledků v ochraně proti blýskáčkům bylo dosaženo i při kombinaci Vaztak
Active (0,2 l/ha) + s úč. látkou indoxakarb
(Avaunt 0,17 l/ha) nebo acetamiprid (Mospilan 20 SP 0,1 kg/ha). Vaztak Active podobně jako další pyretroidy druhé skupiny by
neměl být používán proti blýskáčku v oblastech, kde je prokázána silná rezistence
blýskáčka proti této skupině insekticidů.
Výnosy
Po aplikaci pyretroidů včetně alfa-cypermetrinu jsme zjistili opakovaně po roce 2000
v našich pokusech v řepce, že došlo k významnému zvýšení výnosu. Toto zvýšení
výnosu se pohybuje často od 20 do 35 %
proti neošetřené kontrole a není v korelaci
se skutečným snížením poškození rostlin
živočišnými škůdci, které bývá nižší, než by
odpovídalo výši výnosu. V roce 2013 dokonce insekticidní sled kombinace Vaztaku
Active a Mospilanu 20 SP dosáhl nejvyššího zvýšení výnosu v našich maloparcelkových pokusech v průměru 3 lokalit o 35 %
proti neošetřené kontrole. Tento jev zatím
neumíme vysvětlit.
Využití Vaztaku Active, případně jiných
formulací alfa-cypermetrinu je vhodné především proti škůdcům, u kterých nebyla
prokázána rezistence proti této látce. Nejlepší účinnost bývá dosažena při výskytu
škůdců mírně přesahujícím doporučený
práh škodlivosti, při aplikaci v době výskytu škodlivého vývojového stadia škůdce.
Po aplikaci by měla být vždy provedena
kontrola účinnosti cca 24 hodin po aplikaci. Jestliže bude zjištěn stále ještě vysoký
výskyt škůdců v porostu, je vhodné plodinu ošetřit jiným registrovaným přípravkem
mimo skupinu pyretroidů. Vaztak Active
není vhodné používat preventivně, před výskytem škůdců v porostu. Při aplikaci je třeba mít vždy na paměti, že je vysoce účinný
i na necílové druhy organizmů.
Při dodržení těchto zásad poskytuje Vaztak
Active levnou a dostatečnou ochranu úrody
proti živočišným škůdcům a zvyšuje výnosy.
Ing. Jan Kazda, CSc.
Katedra ochrany rostlin, ČZU Praha
Foto autor
Agrotip 3/2014
39
Réva
vinná
Ochrana
Základom úspešnej
ochrany viniča je skorá
diagnostika patogénov
V poslednej dobe sa veľmi často stretávam s odbornými článkami, ktoré sa
intenzívne venujú vlaňajšiemu tlaku a škodlivosti múčnatky viniča. Nemám
v úmysle hodnotiť obsah alebo pravdivosť týchto publikácií. Ale považujem
za dôležité upozorniť na skutočnosť, že pestovatelia, ktorí sa držali technológii
spoločnosti BASF, oberali zdravé a kvalitné hrozno s vysokou cukornatosťou.
Vďaka vysokej kvalite našich prípravkov nemusím ani v tych najkritickejšich situaciach
hľadať príčiny, prečo nezabrali. Ani v predchádzajúcich rokoch a ani v roku 2013 spoločnosť BASF nezaznamenala žiadnu reklamáciu na prípravky používané v našich
vinohradoch. Či sa jednalo o prípravky proti
peronospore (Plasmopara viticola), ako je
Forum FP, Acrobat MZ WG, Delan 700
WDG, Cabrio Top, či Copac ®, alebo proti múčnatke (Erysiphe necator) Vivando ®,
Collis ® a v neposlednom rade prípravky
s účinkom proti botrytíde (Botrytis cinerea)
Cantus a Mythos 30 SC.
Myslím si, že základom kvalitnej ochrany
rastlín je presná a skorá diagnostika patogénov, čomu bohužiaľ niekedy nevenujeme
dostatočnú pozornosť. Pritom práve na tom
je založená budúcnosť zdravotného stavu
našich vinohradov. Je veľmi dôležité zhodnotiť predchádzajúci ročník , abysme vedeli predpokladať, aký tlak chorôb v budúcom
roku môžeme očakávať. Keď je nám jasná
bionómia a dispozičné faktory patogénov,
tak ochrana proti nim správne zvolenými
prípravkami je podstatne jednoduchšia.
Tri najdôležitejšie choroby viniča, ktorým
sa budem venovať, sú peronospóra viniča - Plasmopara viticola, múčnatka viniča
- Erysiphe necator a pleseň siva - Botrytis
cinerea. Opisovať príznaky teraz nepokladám za potrebné. Skôr sa budem venovať
prognóze, priebehu choroby a podmienkam vzniku infekcie.
40
Agrotip 3/2014
Peronospóra viniča
Peronospóra prezimuje v opadnutom lístí
odpočinkovými výtrusmi – oospórami. Sú
to hrubostenné guľovité útvary s vysokým
obsahom zásobných látok. Tvoria sa v jesennom období v hubovitom parenchýme
na napadnutých listoch pohlavným splynutím samičieho orgánu (oogónia) so samčím (anterídium). Na jeseň sa z opadaných
listov dostávajú na povrch pôdy a vo zvyškoch listov prečkávajú zimu. Tieto oospóry
si klíčivosť udržiavajú viac rokov. Len suchá
zima ich do určitej miery poškodzuje. V celoplošne zatrávnených vinohradoch, kde
napadnuté listy nezaorávame, sa potenciál
napadnutia v jarnom období zvyšuje. Na jar
za priaznivých teplotných a vlhkostných
podmienok oospory vyklíčia a vytvárajú
primárne zoosporangium s dvomi pohyblivými bičíkmi. Z každého zoosporangia sa
uvoľňuje až 60 ifekcieschopných zoospór.
Uvoľnené zoospóry sú roznášané na vyvinuté vlhké listy roztrekujúcou sa vodou
alebo vetrom. Po klíčení zoospór mycélium
preniká prieduchmi listov a do buniek vysiela malé vačkovité, len ojedinele rozkonárené haustóriá. Tomuto hovoríme prvotná nákaza - obdobie vzniku tz. olejových škvŕn.
Prvotná nákaza môže vzniknúť už veľmi
skoro. Jednoducho povedané - ak pôda je
dostatočne vlhká, listy sú dostatočne veľké a prieduchy sú otvorené. Z uvedeného
vyplýva, že keď máme dostatok prezimujúcich oospór a klimatické podmienky sú
vyhovujúce, prvotná nákaza vzniká veľmi
skoro. Znamená to, že prvý ochranársky
zásah treba uskutočniť od vzniku nákazy
do prejavu prvých príznakov peronospóry
(inkubačné obdobie). Inkubačné obdobie
závisí predovšetkým od teploty. Pri teplotách okolo 10–12 °C trvá 15–18 dní, pri zvýšení teplôt sa inkubačné obdobie skracuje.
Najkratšie inkubačné obdobie sú 4 dni pri
teplote 25 °C.
Prvotná nákaza peronospórou
(olejové škvrny)
Kleistotéciá múčnatky
Múčnatka viniča
V našich podmienkach prezimuje múčnatka
mycéliom pod šupkami púčikov a v podobe
plodníc (kleistotécií). Vieme, že čím vyššia
je intenzita napadnutia listovej plochy múčnatkou, tým je vytvorený väčší počet plodníc. Tieto prezimujú na starom dreve viniča
a sú zdrojom primárnej infekcie v budúcom
roku. Z plodníc sa v jarnom období za daždivého počasia uvoľňujú askospóry, ktoré
najväčšiu intenzitu napadnutia vykazujú
už od obdobia pučania po kvitnutie. Prvé
príznaky napadnutia múčnatkou sa dajú
pozorovať voľným okom na listoch, niekedy
už na začiatku mája pred kvitnutím. Práve
tento moment – včasná diagnostika je veľmi
rozhodujúci k stanoveniu prvého ošetrenia.
Epidemický prejav choroby závisí od prvého ochranárskeho zásahu. Je dôležité, aby
sme voľbou vhodného prípravku včas zabránili rozvoju patogéna. Vo vinohradoch,
kde v predchádzajúcom roku bol silný
výskyt múčnatky, by som určite ako prvý
postrek (hneď na začiatku pučania) nevynechal prípravok Kumulus, v dávke 20 kg/
ha. Týmto riešime nielen múčnatku, ale aj
erinózu a akarinózu.
Pleseň siva
Pôvodca prezimuje skleróciami v bunkách
alebo na povrchu rôznych častí viniča.
Skleróciá je možné objaviť na letorastoch
ako čierne pretiahnuté vyvýšeniny. Sú veľmi odolné proti nepriaznivým klimatickým
podmienkam, najmä zime a suchu. Na jar
z napučaných sklerócií vyrastajú konídiofóry ktoré sú viditeľné ako sivobiely nálet.
Konídie sa vetrom dostanú na povrch zelených orgánov viniča, ktorý nakazia cez
prirodzené otvory (stómy), alebo poškodené pletivá. Veľmi citlivé je kvitnúce súkvetie,
kde sa huba môže ľahko zachytiť na súkvetiach a následne preniknúť do mladých
bobúľ. Čím dlhšie vinič kvitne a čím pomalšie opadne okvetná čiapočka, tým je väčšia pravdepodobnosť infekcie. Niekedy už
v tomto štádiu treba zaradiť prípravky protibotrytídové alebo prípravky s výrazným
vedľajším účinkom na botritýdu. Konídiové
štádium sa tvorí v priebehu celého vegetačného obdobia a je zdrojom hromadných
infekcií, a preto je počas celého vegetačného obdobia vysoký stupeň infekčného
tlaku.
Ako vidíte, je veľmi dôležité poznať bionómiu patogénov. Keď zohľadníme zdravotný
stav našich vinohradov v predchádzajúcom roku a odsledujeme poveternostné
podmienky v danom regióne, potom sa
vieme správne rozhodnúť, kedy a ktorými
prípravkami proti ktorému patogénu máme
zahájiť prvý postrek. To je dôležitý moment,
aby sme predišli epidemickému šíreniu
chorôb a boli spokojní so zdravotným stavom vinohradu nielen počas vegetácie, ale
aj na konci roka.
Botritýdou napadnutý strapec
Ing. Štefan Šimonka
Foto autor
Agrotip 3/2014
41
Reportáž
Zemědělská výroba Nouza
Nejen jah dami
živi jsou v Dolní Pěně
S pokračováním našich reportáží o zajímavých
zemědělských podnicích, které mají svou prací
co sdělit nám ostatním, jsme zamířili do obce
s poetickým názvem Dolní Pěna nedaleko
Jindřichova Hradce. Zde sídlí soukromý zemědělský
podnik Ing. Petra Nouzy, známého po celém
kraji jako producenta výborných jahod. Nicméně
na celkové výměře 540 ha zde nepěstují jen jahody.
Podnikem nás ochotně provedl
jeho majitel Ing. Petr Nouza
Ing. Petr Nouza hospodaří od roku 1992, kdy
s předchozí agronomickou praxí začal na 30
ha půdy. Téměř od začátku se rozhodl specializovat výhradně na rostlinnou výrobu. Další
přelom přišel v roce 1996, kdy se zejména
z důvodu úspory času s narůstající výměrou
rozhodl pro bezorebnou půdoochrannou
technologii hospodaření při zachování intenzivního přísunu organické hmoty do půdy. Že
šlo o dobré rozhodnutí přinášející též úsporu
nákladů, prokazuje nárůst obhospodařované plochy na dnešních 540 ha, z čehož je
500 ha orné půdy. Nadmořská výška je zde
okolo 500 m n. m. Půdní podmínky jsou založené spíše na mělkých kyselejších půdách
na žulovém podloží.
Péče o půdu se vyplatí
Dobrá péče o půdu se vrací ve vysokých výnosech, které jsou uvedeny níže.
Ing. Nouza nechce spoléhat pouze na dodávku živin pomocí průmyslových hnojiv.
Věří, že půda potřebuje též přísun organické hmoty. Proto vrací všechny posklizňové
zbytky do půdy, a tím si zajišťuje vyrovnaný
koloběh uhlíku. Dále zde funguje spolupráce s místní kachní farmou, které dodávají
slámu na podestýlku. Sláma je pak odebírána zpět s drůbežím trusem a je opět
vložena do půdy. Do budoucna zde uvažují
i o vybudování kompostárny ve spolupráci
s obcí, ze které by přísun organické hmoty
ještě zvýšili.
42
Agrotip 3/2014
Největší výměru v osevním postupu zabírají řepka 130 ha a pšenice 200 ha. Výnosy
řepky se pohybují v průměru kolem 3,6 t/ha,
výjimkou však nejsou ani rekorní sklizně
přes 4 t/ha. Pšenice se dlouhodobě pohybuje okolo 5,8 t/ha, i ve zdejších podmínkách však zaznamenávají výnosy kolem
7 t/ha na konkrétních pozemcích.
V Dolní Pěně se snaží rozkládat rizika,
a proto jsou též jedním z největších pěstitelů máku v regionu. Mák vysévají cca na 100
ha s průměrem sklizně kolem 0,8 t/ha
a další „velkou“ plodinou je zde i kmín na 50
ha orné půdy. Ten tady dává asi 0,9 t/ha.
Zajímavostí je, že kmín se vysévá jako podsev do máku! Tím se lépe využívá osevní
postup, přičemž technologii pěstování
obou plodin to nijak nevadí. Na 20 ha pěstují ještě další netradiční plodinu, a tou je
ostropestřec mariánský na vývoz do Rakouska, kde se z něj v odběratelské firmě
lisuje olej. Ostropestřec pěstují na nejméně
úrodných pozemcích a také tam, kde mají
největší problém s divokými prasaty.
Rostlinnou výrobu se snaží i ve zdejších
poměrech dělat intenzivně. To znamená, že
řepka dostává asi 200 kg dusíku, pšenice
160 až 180 kg N a mák 120 kg N. Ochranu rostlin zabezpečují dva postřikovače
se záběrem 24 m. Jde o starší samojízdný
postřikovač Tecnoma s objemem nádrže
3 000 l a nový tažený postřikovač Horsch-Leeb též o záběru 24 m s 6 000 l nádrží,
vybavený GPS navigačním systémem, což
ušetří na zdejších členitých pozemcích až
10 % postřikové kapaliny.
Ing. Petr Nouza dlouhodobě spolupracuje
s firmou BASF. Ve fungicidní ochraně obilnin je jedno ošetření postaveno na Tangu
Super a v roce 2010, kdy byly velmi nízké
ceny komodit, používali jenom Tango Super při relativně nadprůměrných výnosech.
Z ostatních produktů používá na celou výměru máku Carambu, protože chce zabránit jeho polehnutí. V ochraně rostlin je zde
jeden specifický problém, a tím je zaplevelení kakostem. Když se poprvé dozvěděli
o Butisanu Duo, který má velmi dobrý účinek na kakost, nechtěli věřit, že je to možné, a že to ve zdejších poměrech zvládne.
Očekávání však byla naplněna a Butisan
Duo zde v podstatě zachránil pěstování
řepky, protože rozšíření kakostu bylo skutečně kalamitní (viz foto). Dalším problematickým plevelem k řešení je zde prlina. Když
mluvíme o pěstování řepky, pak nelze zapomenout na Caryx, kterým je celá výměra
ošetřena na podzim pro lepší přezimování.
Vlastní technika od setí do sklizně
Techniku pro zpracování půdy zvolili od firmy Horsch. Při pěstování ozimé řepky se
provádí hluboké kypření do 20 cm, pod
Mák zde patří mezi stěžejní plodiny
Naprostá většina jahod je realizována prostřednictvím samosběru
Jahody se „slámují“ kvůli zabránění plísni plodů
pšenici stačí 15 cm. Výsev je proveden radličkovým secím strojem typu Horsch Sprinter, neboť rozložení osiva v páscích na široko je podle Ing. Nouzy pro jeho půdy lepší.
Neustálý sběr kamenů je nedílnou součástí
prací na zdejší farmě. Podnik je soběstačně vybaven i další technikou. Dokonce poskytují služby okolním zemědělcům, jako
například již zmíněným postřikovačem. Pořídili si též velké rozmetadlo s možností aplikace vápence, o což je v okolí zájem, a tak
např. v roce 2012 ho rozmetli ve službách
na podzim 5000 tun.
Sklizeň zajišťují dvě sklízecí mlátičky John
Deere a z bývalých stájí pro skot si v Dolní
Pěně vybudovali skladovací kapacity s dosoušecími kanály a mobilní suškou. Uskladnit
tak mohou 1200 tun pšenice, 100 tun máku
i 80 tun kmínu. Na malá semena vlastní rovněž kompletní posklizňovou linku s čistěním.
Část sklizně si dokonce nechávají zabalit
do malých 1 kg balení, a tak si zde můžete
koupit mák, kmín a ostropestřec. Část produkce odebírají i farmářské prodejny.
Jahody zde chutnají jako jahody
Největší chloubou a věhlasem opředené
jsou však zdejší jahodové plantáže, o které
se starají nejen pěstitelsky, ale též velkou
část produkce přímo prodávají konečným
zákazníkům. S pěstováním jahod začali
v roce 2000 z důvodu zvýšení příjmů pro
farmu, kdy osázeli jahodami 0,3 ha půdy.
Pak přemýšleli, jak dát ve známost možnost
sklizně jahod spotřebitelům, a tak začali
s distribucí letáků do blízkých sídlišť a vesnic a dokonce si zadali rozhlasové spoty
do regionálních rádií a televize. Netušili
však, co svou poctivou a intenzivní prací
způsobí. Kvalita jahod z Dolní Pěny se rozkřikla, a tak do dneška výměra jahodových
plantáží vystoupala až na 10 ha, z čehož je
7 ha sklizňových.
Sazenice jahod nakupují od specialistů, neboť razí heslo, že dělat mám jen to, co umím
pořádně. V prvním roce se nesklízí a květy
se vyštipují, čímž dojde k založení silné
rostliny pro druhý sklizňový rok. Jahodové
plantáže jsou pod kapkovou závlahou, kvůli
čemuž si vybudovali i dva rybníky jako zásobárnu vody. Na začátku květu se jahody
meziřádkově pokrývají slámou, kvůli omezení plísně plodů, čímž se i zužitkuje část
slámy z polí. Chemická ochrana proti houbovým chorobám se aplikuje jen na začátku kvetení. V době sklizně již nikoliv. Možná
i proto si Nouzovy jahody vysloužili pověst
jahod, které „chutnají jako jahody“, na rozdíl od některých dovážených plodů. I přes
tento šetrný přístup dosahují výnosy zdejších jahod až 12 tun z hektaru.
O propagaci se zde starají dál, ale věhlas
dobrých jahod z Dolní Pěny se již mezi ve-
Viditelná účinnost Butisanu Duo
na problémové kakosty v řepce
řejností drží sám. A tak se 95 % úrody prodá prostřednictvím samosběru, když sklizeň začíná zhruba v druhém týdnu června
a končí až v půlce července. Dříve se snažili prodávat jahody i obchodníkům, nicméně po špatných zkušenostech na počátku
od toho upustili. I když je samosběr náročný na uhlídání lidí, aby nepoškodili porosty,
na což si již vychovali zkušené pracovníky,
je to zaručená cesta odbytu, neboť ten se
rozkládá mezi velké množství zákazníků.
Těch v některých dnech přijíždí i tisíc.
Ing. Petr Nouza na své farmě i se svými
šesti zaměstnanci dokazuje, že pořádná
a nápaditá práce přináší ovoce, a to doslova. Do budoucna plánují zejména další
rozšiřování skladovacích kapacit, například
i o silo. Jak již bylo zmíněno výše, v plánu
je zřízení kompostárny, k čemuž v současnosti shánějí informace a zkušenosti, a zajistit je též potřeba financování takového
projektu. Nezbývá než popřát panu Nouzovi a jeho spolupracovníkům neutuchající elán a pokud je chcete poznat osobně,
zajeďte si do Dolní Pěny na jahody nebo
i na Jahodobraní, což je s jahodami spojená kulturní akce.
Ing. Václav Jirka
Spolupracovník redakce
Foto autor a P. Nouza
Agrotip 3/2014
43
Pictor
®
Pictor Vás roboty
nezbaví, ale výsledky
budú lepšie
Pictor – fungicíd na ošetrenie repky a slnečnice
Zaradený do konceptu AgCelence
Účinná eliminácia stresových faktorov
Výnimočná fungicídna účinnosť
Významná redukcia praskania šešúľ repky
agrotip
Regionálna príloha Slovenská republika
Cestujte s Capalom po svete
Prípravok Capalo sa prvý krát objavil na Slovenskom trhu v sezóne 2011, kedy sa vypredal
prakticky do 3 týždňov, už vtedy sa dalo tušiť,
že tento prípravok sa na Slovenskom fungicídnom trhu dobre udomácni a stane sa jedným
zo základných fungicídnych ošetrení. Ukázalo
sa to aj v minuloročnej sezóne, kedy aj napriek
nie veľmi vhodným podmienkam na rozvoj hubových chorôb, mal jeho predaj a použitie rádovo stúpajúcu tendenciu. Je to najmä vďaka
jeho výbornému účinku na celé spektrum hubových chorôb vo všetkých obilninách a flexibilite aplikovania. Prípravok Capalo je totiž
registrovaný do všetkých obilnín na všetky dôležité hospodársky významné choroby v dávke
1 až 1,5 l/ha.
Súťaž „S Capalom do sveta“ je veľmi obľúbenou zákazníckou súťažou preto aj v tomto roku
bude pokračovať. Princíp súťaže je jednoduchý: na každom kartóne prípravku Capalo
(4 × 5 L) bude korešpondenčný lístok, stačí ho
len vyplniť, vhodiť do schránky a mať kúsok
šťastia pri losovaní cien. Nemusíte platiť žiadne poplatky na pošte jednoducho len vyplníte
lístok a pošlete. Čím viac lístkov pošlete, tým
vyššia je pravdepodobnosť, že to budete práve
Vy, kto bude vylosovaný a získa cenu.
Cenami v tejto súťaži sú dovolenkové poukazy
v rôznych cenových hladinách, ktoré môžete
využiť ako odmenu pre vašich zamestnancov
v podniku. Oproti minulému roku sa zmenili jednotlivé nominálne hodnoty, ktoré môžete vyhrať
a pridala sa jedna zaujímavá možnosť ako môžete získať ešte vyššiu výhru. Pokiaľ si prípravok
Capalo kúpite v balíku s fungicídom Swing
Top (novinka 2012) a budete vylosovaní,
bude vaša výhra automaticky vyššia o 300 €!
Losovanie bude opäť prebiehať v dvoch kolách.
Prvé losovanie prebehne 4. 6. 2014 na celoslovenských poľných dňoch zo všetkých doručených návratiek Capalo. Vyžrebuje sa celkovo 15
účastníkov užšieho losovania, ktorí budú pozvaní 31. 7. 2014 na vyhodnotenie, kde prebehne
ďalšie losovanie o jednotlivé výhry v tejto súťaži.
Každý, kto bude pozvaný na toto druhé losovanie, už má výhru istú a rovnakú šancu na to, aby
získal prvú cenu. Tou sú poukazy na dovolenku
v celkovej hodnote 2 000 € respektíve 2 300 €,
pokiaľ Capalo bolo kúpené v balíku s prípravkom Swing Top.
 Obsah přílohy 
 S Capalom do sveta. . . . . . . . . . . 1
 Akcie Osiris. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
pri kúpe balíka
3 x 500 € 2 x 600 € 700 € 800 €
900 €
1000 € 1100 € 1200 €
1300 €
1400 € 1500 € 2000 €
3 x 1500 € bonus
Pochopiteľne máme aj možnosť pre zákazníkov, ktorí majú radi svoj osud pevne v rukách.
Pre nich je pripravená možnosť bonusových
výhier. Celkovo sú tieto výhry tri, každá má
hodnotu 1 500 € a sú pre zákazníkov, ktorí
v tohtoročnej sezóne nakúpia najviac prípravku Capalo. Tí nemusia s očakávaním sledovať
losovanie či im šťastena bude priať, ale automaticky získávajú cenu. Získanie bonusu však
nevylučuje možnosť, že môžu byť vylosovaní
a súťažiť o hlavnú cenu.
Capalo
+ Swing Top
(60 l + 60 l)
– automatický bonus
+ 300 €
Prípravok Capalo si môžete kúpiť
ako sólo prípravok alebo v balíkoch
ktoré sú:
Capalo + Arrat
(60 l + 8 kg)
S Capalom do sveta
univerzálny a spoľahlivý
herbicíd do obilnín
Capalo + Swing Top
(60 l + 60 l)
kompletné pravidlá súťaže na www.agro.basf.sk
vynikajúci prípravok na riešenie
klasových chorôb v pšenici
Zlosovanie sa uskutoční na celoslovenskom
poľnom dni.
Súťaž „S Capalom do sveta“ je len čerešnička
na torte, veď hlavnou výhrou je predsa prípravok samotný. Spoľahlivo vám pomôže vyriešiť
fungicídnu ochranu všetkých obilnín a prinesie
zisk vo forme zvýšenej úrody väčších obilnín.
Ale predsa - vyhrať ešte niečo naviac veru nie je
na zahodenie. Už teraz sa tešíme na stretnutie
so všetkými budúcimi výhercami v príjemnom
prostredí hotela Partizán v Nízkych Tatrách
Ing. Andrej Kohaut
Marketingový manažér SK
Kompletné pravidlá súťaže
na www.agro.basf.sk
Zlosovanie sa uskutoční
na celoslovenskom poľnom
dni
Agrotip 3/2014
|I
 Oficiálne podmienky a pravidlá súťaže 
S Capalom do sveta
1. Organizátor:
Spoločnosť BASF Slovensko spol. s r.o so
sídlom v Bratislave, Prievozská 2, 821 09,
zapísaná v obchodnom registri vedeného na okresnom súde Bratislava I, IČO:
31345603, vložka 4634/B (ďalej len organizátor alebo BASF) usporiadáva súťaž s názvom
„S Capalom do sveta“ (ďalej len „súťaž“)
so značkou BASF
2. Doba a miesto trvania súťaže:
Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky a trvá od 1. 2. 2014 do 1. 6. 2014 (ďalej len
súťažné obdobie)
3. Ako sa dá vyhrať
Súťaže sa môže zúčastniť každý podnikateľ
podnikajúci v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby na území Slovenskej republiky, pričom právnická osoba musí mať sídlo na území Slovenskej republiky a fyzická osoba
– podnikateľ miesto podnikania alebo svoju
prevádzku na území Slovenskej republiky,
ktorý si ako konečný užívateľ kúpi fungicíd
Capalo alebo balíky Capalo + Swing Top,
Capalo + Arrat (ďalej len „účastník“). Účastník sa súťaže môže zúčastniť tak, že počas
súťažného obdobia odošle správne vyplnený originálny lístok na adresu BASF spol.
s r.o., Prievozská 2, 821 09, Bratislava.
Účastníkom je vždy osoba uvedená v odpovednom lístku ako účastník a výhercom sa
stane účastník, ktorý získal v súlade s pravidlami a podmienkami tejto súťaže nárok
na výhru alebo výhry.
Každý účastník môže poslať ľubovolný počet
vyplnených lístkov. Každý účastník, ktorý sa
súťaže zúčastní, je povinný na výzvu organizátora preukázať nákup množstva fungicídu
Capalo alebo balíkov zodpovedajúce počtu poslaných návratiek z balenia prípravku
Capalo. V prípade, že účastník takto nákup
prípravku Capalo nepreukáže, nárok na akúkoľvek hore uvedenú výhru stráca.
4. Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie
výhier a cien:
Prvé vyhodnotenie súťaže prebehne
4. 6. 2014 kde budú z riadne vyplnených
a doručených originálnych lístkov vylosovaní
II | Agrotip 3/2014
účastníci užšieho losovania. Účastníkov užšieho losovania bude 15, miesto vyhodnotenia bude zverejnené organizátorom súťaže
3 týždne pred jeho uskutočnením. Každý
účastník súťaže môže byť vylosovaný len
jeden krát na postup do užšieho losovania
(ďalej „vyhodnotenie súťaže“). Na mieste
vyhodnotenia súťaže prebehne ďalšie losovanie priamo o jednotlivé ceny medzi
účastníkmi vylosovanými v prvom losovaní.
Ceny sú poukazy na dovolenku v hodnotách
3 × 500 €, 2 × 600 €, 700 €, 800 €, 900 €,
1 000 €, 1 100 €, 1 200 €, 1 300 €, 1 400 €,
1 500 €, 2 000 €. Bonus 3 × poukazy na dovolenku v hodnote 1500 € získajú traja účastníci súťaže s najvyšším nákupom fungicídu
Capalo vydokladovanom faktúrami.
5. Doplňujúce pravidlá súťaže:
Účasťou v súťaži potvrdzuje účastník súhlas
s podmienkami súťaže.
Balením prípravku Capalo sa rozumie jeden
kartón s obsahom 4 × 5 l t. j. celkom 20 l prípravku.
Balíky sú:
Capalo + Swing Top 3 × (4 × 5 l) + 3 × (4 × 5 l)
(dokopy 60 l Capalo, 60 l Swing Top)
Capalo + Arrat 3 × (4 × 5 l) + 10 × 0,8 kg)
(dokopy 60 l Capalo, 8 kg Arrat)
Platným originálnym lístkom sa rozumie súťažný leták so správne a úplne vyplnenými
údajmi a vlastnoručným podpisom súťažiaceho, poslaný na adresu spoločnosti. Za neplatné budú považované akékoľvek kópie
a iné reprodukcie lístku.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci
firmy BASF Slovensko spol. s.r.o. vrátane ich
príbuzných a im blízkych osôb, spoločnosti
v priamom zmluvnom vzťahu s organizátorom súťaže vrátane ich príbuzných a osôb
im blízkym.
Organizátor v žiadnom prípade nie je zodpovedný za stratu, poškodenie alebo zničenie
lístkov s odpoveďou a cien z dôvodov spočívajúcich na strane doručovateľa (pošty).
Zodpovednosť organizátora za príslušné
vady výhry sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka.
Účastníci súťaže dávajú súhlas na použitie
svojich osobných údajov podľa zákona č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov spoločnosti
BASF Slovensko spol. s r.o. so sídlom v Bratislave, Prievozská 2, 821 09, zapísaná v obchodnom registri vedeného na okresnom
súde Bratislava I, IČO: 31345603, vložka
4634/B, s využitím svojich osobných údajov pre marketingové účely, t.j. s uložením
do databázy a využitím pre lepšiu informovanosť o ponuke tovaru a aktuálnych akciách
firmy BASF a pre spracovanie v súvislosti so
súťažou S Capalom do sveta po dobu 5-tich
rokov od udelenia tohto súhlasu.
6. Spôsob uverejnenia výsledkov súťaže
Výsledky súťaže zverejní organizátor súťaže
do konca roku 2014 na svojich internetových
stránkach - www.agro.basf.sk a v časopise
BASF - Agrotip.
Všeobecné podmienky
Organizátor nemá žiadnu povinnosť vstúpiť
do korešpondencie týkajúcej sa platnosti
alebo neplatnosti poslaných lístkov s odpoveďou zaslaných účastníkmi súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať
podľa svojho voľného uváženia o všetkých
záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže, urobiť akúkoľvek zmenu, teda i prípadne túto
súťaž s okamžitou platnosťou zrušiť alebo
rozšíriť, alebo vymeniť výhry a garantované
ceny za iné.
Výsledky súťaže sú konečné bez možnosti
odvolania. Výhry nie je možné vyplácať v hotovosti a nie je možné ich súdne vymáhať,
ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu
finančnej alebo nefinančnej povahy.
Zapojením sa do tejto súťaže účastník vyjadruje svoj súhlas s oficiálnymi podmienkami
tejto súťaže.
Všetky ostatné náležitosti týmito pravidlami
výslovne neupravené sa riadia platnými zákonmi Slovenskej republiky.
Tieto súťažné pravidlá sú k dispozícii u organizátora súťaže BASF Slovensko spol. s r.o.
so sídlom v Bratislave, Prievozská 2.
Osiris vysiela zástupcov faraóna
Tutanchamnóna II a Kleopatru
do terénu na kontrolu
Ako bolo oznámené na konferenciách BASF,
Osiris bude chcieť vedieť ako sa vodilo jeho
menovcovi v ochrane porastov a podpore
ich úrody. Preto v druhej polovici júna vyšle naprieč Slovenskom svojich vyslancov,
ktorí šírili meno Osirisu, aby vysledovali či
priniesol praxi sľúbené výhody. Zároveň im
zo svojej pokladnice uvoľnil zlaté zrno, aby
mohli odmeniť tých zákazníkov, ktorí aplikovali Osiris na svoje porasty obilnín. Jediné
čo treba spraviť je prihlásiť sa do súťaže
Osiris (prihlasovací formulár je na tejto strane) a Osiris vyšle svojich vyslancov na miesto určenia aby vydali zlatý poklad. Každý,
kto sa prihlási do súťaže, tak okrem profesionálnych lakov na drevo od BASF, môže
očakávať pripadnů návštevu vyslancov
Osirisa v druhej polovici júna a môže získať
zrno z pšenice z rýdzeho zlata!

Súťažný kupón pre konečných užívateľov prípravku Osiris
Osiris: získajte kvalitný
profesionálny lak na drevo
od BASF a zlatý poklad
Firma BASF Slovensko spol s r.o., so sídlom v Bratislave, Prievozská 2, 821 09, IČO
31345603 vyhlasuje súťaž pre konečných užívateľov fungicídu Osiris. Podmienkou
účasti v súťaži je zakúpenie fungicídu Osiris v období od 1. 2. do 30. 6. 2014 (ďalej
len „súťažné obdobie“), vyplnenie súťažného lístku a jeho zaslenie spolu s fotokópiami
faktúr alebo dodacích listov dokladajúcimi nákup prípravku Osiris na adresu BASF
Slovensko spol. s r.o.
Ako získať profesionálny lak od BASF?
Stačí zakúpiť novinku 2014 fungicíd Osiris sólo alebo v balíku
s Vaztakom Active a za každých 20 litrov fungicídu získate
jednu 750 ml krabicu vynikajúceho laku na drevo Decotop HQL.
Vyplňte údaje na zadnej strane prihlášky,
vystrihnite ju a odošlite spolu s fotokópiou faktúry
alebo dodacieho listu dokladujúcou nákup na adresu:
BASF Slovensko spol. s r.o.
Prievozská 2, 821 09 Bratislava
Laky na drevo budú doručené na uvedenú adresu
poštou alebo obchodným zástupcom.
Agrotip 4/2009
| III
Pravidlá: Osiris vysiela zástupcov faraóna
Tutanchamnóna II a Kleopatru do terénu na kontrolu
Keďže vyslanci Tutanchamón aj Kleopatra majú na svoj výjazd len obmedzený čas, bude musieť mať súťaž určité
pravidlá a to:
Súťaže sa môžu zúčastniť len zákazníci,
ktorí pošlú súťažný kupón Osiris: získajte profesionálny lak na drevo od BASF
a zlatý poklad do 15.6.2014 na adresu
BASF spolu s dokladom o nákupe prípravku Osiris (faktúra alebo dodací list).
Poslané návratky budú rozdelené
do 3 skupín (viď mapka slovenska)
podľa okresov. Z každej skupiny bude 5
výhercov zlatého zrna a to nasledovne:
2 zákazníci s najvyšším odberom
Osirisu + 3 zákazníci vylosovaní
z danej skupiny.
Stredné Slovensko
Západné Slovensko
Osiris
Prihláška Osiris: získajte kvalitný profesionálny lak
na drevo od BASF a zlatý poklad

Vyslanci Osirisa pôjdu rozdajú potom
výhercom v súťaži priamo na poli zlatý poklad a skontrolujú prínos Osirisu
na poli. Termíny kedy vyslanci urobia
kontrolu terénu Slovenska bude dostatočne včas oznámený.
Východné Slovensko
Vyplňte údaje, vystrihnite a odošlite spolu s fotokópiou faktúry dokladujúcou nákup balíku na adresu:
BASF Slovensko spol. s r.o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava
Názov podniku:
Ulica:
Presná adresa
Mesto, PSČ:
Pracovník zodpovedný za ochranu rastlín:
Titul, meno, priezvisko:
Telefón:
Podpis:
Množstvo balíkov Osiris + Vaztak (40 l + 4 l):
Nárok na lak HQL (20 l Osirisu = 1 ks)
Množstvo sólo prípravku Osiris:
Osiris
®
IV | Agrotip 3/2014
Účastníci súťaže dávajú súhlas na spracúvanie
svojich osobných údajov podľa zákona 122/2013
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti BASF Slovensko
spol. s r.o. so sídlom v Bratislave, Prievozská 2,
821 09 zapísanej v obchodnom registri vedenom
na okresnom súde Bratislava I, IČO: 31345603,
vložka 4634/B, ako ich využitie na marketingové
účely, t.j. uloženie do databázy s cieľom pravidelného informovania o ponuke tovaru a aktuálnych
akciách firmy BASF po obdobie 5-tich rokoch
od udelenia tohoto súhlasu.
Download

agrotip - BASF Ochrana rastlín