agrotip
Informační měsíčník BASF
pro české a slovenské
zemědělce
| Říjen | Október
Nový AgCelence
produkt do kukuřice
Pozdní regulační
ošetření řepky
Likvidace
škodlivých hlodavců
Stolbur na viniči
agrotip
Informační měsíčník BASF
pro české a slovenské
zemědělce
| Říjen | Október | 2013
2
8
9
Obsah čísla
Pozdní ošetření řepky růstově regulačním přípravkem
1
Osvědčená jistota pro ozimy
Maraton bez rizika 2013 opět pokračuje!
2
Technické okénko
Výsledky pokusov v roku 2013 v obilninách
4
Ochrana zemědělských produktů biocidy BASF
8
Technické okénko
Projekt AgCelence v kukuřici - Retengo Plus
9
Slovo odborníka na výživu hospodářských zvířat
Vyhodnocení kukuřičných hybridů užitím
systému MILK 2006 v praktických podmínkách 10
Osivá LG pre rok 2014 - isté a spoľahlivé riešenie
14
SAATEN-UNION - kvalitné osivá jarných plodín
15
Okénko specialisty
Stolbur na viniči
Regionální příloha
16
Vydavatel:
BASF spol. s r.o.
Sokolovská 668/136d
186 00 Praha 8
IČO: 41195469
Místo vydání: Praha
Číslo 10/2013
Den vydání: 15. 10. 2013
MK ČR E 16516
Vychází 10× ročně v ČR a SR
BASF spol. s r.o.
Sokolovská 668/136d
186 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 235 000 111
www.agro.basf.cz
Tento materiál BASF má poradit.
V každém případě je však třeba
se řídit platnou etiketou, která
je součástí každého balení přípravků na ochranu rostlin v ČR.
BASF Slovensko spol. s r. o.
Prievozská 2
821 09 Bratislava
Slovenská republika
tel.: +421 258 266 111
www.agro.basf.sk
Pri používaní prípravkov je
potrebné riadiť sa platnou
etiketou a platným Zoznamom
povolených prípravkov
na ochranu rastlín.
Foto na titulní straně: M. Bašta
| Řepka ozimá |
Regulace růstu
Pozdní ošetření řepky růstově
regulačním přípravkem
Použití regulátorů růstu na porosty založené v agrotechnickém termínu se v posledních letech stalo
samozřejmostí v rámci technologie pěstování řepky. V podstatě se ale každý rok objevují porosty,
u kterých se začíná prodlužovat vegetační vrchol i přes původně zdařilou regulaci. V letošním roce se
nám pravděpodobně prolne doporučení ošetření těchto porostů s odpovědí na další otázku: „Je nezbytné
použití fungicidu s regulačním účinkem na porosty založené po agrotechnické lhůtě a začátkem září?“
S touto otázkou se setkávám každoročně
v časovém období kolem poloviny října.
Hojně rozšířeným názorem bývá, že tyto
porosty již není třeba regulovat, protože je
předpoklad, že v období zkracujících se
dnů rostliny významným způsobem nepřerostou. Proto se může zdát, že tato pozdní
aplikace nemá smysl z pohledu regulace
rostlin. Nicméně dlouhé teplé podzimy předešlých let signalizují pravý opak. V podmínkách kvalitní výživy, zvýšených teplot
a vlhkého podzimu rostliny řepky aktivně
rostou a dochází k vytahování kořenového
krčku. Současně tyto slabší rostliny vyžadují podporu tvorby kořenového vlášení,
kterou poskytne především kvalitní regulátor. Nejčastějším postupem v této situaci
bývá aplikace dvou optimálně vyvážených
látek metconazolu a mepiquat chloridu
ve formě přípravku pod obchodním názvem Caryx. Tento přípravek lze jako jediný
na trhu použít již při 5 °C. Díky jeho rychlé
penetraci do rostliny a rozvedení do pletiv
rostlin případný déšť 30 minut po aplikaci
nesnižuje účinnost. Teplý podzim a následná tuhá zima roku 2010/2011 ukázaly, že
i tyto pozdě seté a pomalu se vyvíjející rostliny velice dobře reagují na regulaci růstu, a to hlavně lepším vývojem kořenové
hmoty (Ing. Jaromír Šaroun, SPZO, Květy
olejnin - září 2013). V našich podmínkách je
tato aplikace vyzkoušené a velmi efektivní
výnosotvorné opatření. Projevuje se intenzivnější asimilací živin a ukládáním zásobních látek (asimilátů) do kořenů. To je spolu
s ovlivněním výšky vzrostného vrcholu základním předpokladem omezení vymrzání
porostů. Tyto porosty také vyžadují zesílení
kořenového krčku a stimulaci většího počtu
úžlabních pupenů (potencionální plodonosné větve), čehož je nejlépe dosaženo
po aplikaci Caryxu.
opětovně vykazují bujný růst, ošetřete dávkou 0,7 l/ha. Razantní aplikaci na přerostlé
řepky s kombinací přípravků na bázi CCC
nebo Carambou raději konzultujte s regionálním zástupcem BASF. Současně je
s Caryxem možno kombinovat 10 kg močoviny nebo 20 kg DAMu pro povzbuzení porostu. Další kombinace je možná s borem
(75–150 g/ha) či hořkou solí (10 kg/ha) při
nedostatku síry a hořčíku.
Přípravek je vhodné mísit v TM kombinaci
se Stratosem Ultra proti další vlně výdrolu
obilnin (bez přidání smáčedla Dash HC)
a dále v TM kombinaci s Vaztakem Active
proti pilatce, osenici a květilce.
Ing. Zdeněk Krédl
Foto autor
Dávku přípravku volíme podle stavu porostů, odrůdy a růstové fáze mezi 0,5 l a 0,7
l/ha. Již dříve zregulované porosty, které
Agrotip 10/2013
|1
| Obilniny |
Herbicidy
Osvědčená jistota pro ozimy
Maraton bez
rizika 2013
opět pokračuje!
Řadě z Vás, čtenářů – agronomů, je tento název určitě známý. Vždyť
Maraton je na „světě“ již cca 14 let a za tuto dobu získal řadu příznivců,
kteří na něj nedají dopustit. Je to dáno především velmi povedenou
kombinací účinných látek, která stále vykazuje ve srovnání s potenciálními novějšími náhradníky srovnatelnou (ne-li dokonce lepší!) účinnost
na vyskytující se plevelné spektrum porostů ozimých obilnin.
Maraton si získal oblibu nejen díky vynikající účinnosti proti běžným plevelům, ale také
díky účinné eliminaci problematicky regulovatelných plevelů spodního patra, jako
jsou violky, rozrazily, hluchavky a mnoho
dalších. V případě nutných zaorávek nenastane žádný problém s rezidui pro následné a náhradní pěstované plodiny!
Tak jako v minulé sezoně, i letos platí, že
Maraton nemá omezení v OP a dosud
nejsou určeny ochranné vzdálenosti.
Již dříve jsme sepsali několik dalších výhod
vyplývajících nejen z pokusů, ale především z praktických zkušeností. Krátce si je
připomeňme:
1. Vyšší výnosový efekt
2. Výhodnější aplikační podmínky
Až na výjimky, podzim bývá období s relativně stálejším počasí, srážkově dostatečně
zásobeným a teplotně bez výrazných výkyAkce
vů. To má pro charakter na podzim použí®
vaných herbicidů velký význam a umožňuje
jejich velmi dobrou účinnost.
Maraton
Maraton patří k typu herbicidů, které jsou
mnohem méně závislé na povětrnostních
podmínkách, neboť jejich působení na plevele je komplexní. Účinné látky navíc v půdě
přetrvávají podle teplot cca 4 měsíce, takže
jejich kontrole podléhají i ty plevele, které
se v době aplikace na pozemku ještě ne-
… bez rizika 2013
A
A
Především díky eliminaci konkurence plevelného spektra vůči obilnině – a to zvláště
v době začátku jarního růstu - nedochází
k významnému odběru živin a vody, čímž
se zvyšuje výnos cca o 8%.
2 | Agrotip 10/2013
 Komplexní herbicidní ošetření s pojistkou účinnosti
 Při zapojení do akce sleva
5 % na přípravek
Maraton® ve formě přípravků Amiral® nebo Azimut®
vyskytovaly. Toto reziduální působení patří
k nejcennějším vlastnostem Maratonu – čas
pro kontrolu účinnosti je až na jaře.
Nejjistější doba aplikace je ve fázi obilniny,
kdy má 1–3 listy, tj. začínají být znát kolejové řádky. Jedná se o termín označovaný
jako časně postemergentní aplikace. Dodejme však, že fáze plevelů je pro úspěch
ošetření důležitější než fáze obilniny.
3. Jistota účinku bez ovlivnění
následných plodin
„Nejspolehlivější řešení tzv. odolných dvouděložných plevelů, jako jsou violky, rozrazily i kakost maličký, představují herbicidy
s účinnou látkou pendimethalin a diflufenican“ (Prof. Ing. Václav Kohout, DrSc.). Tam,
kde jsou problémy s těmito plevely v osevním postupu, je právě Maraton řešením, jak
jejich tlak eliminovat a připravit lepší podmínky pro následnou plodinu, kterou bývá
obvykle řepka. Zde je namístě podotknout,
že právě řepka je vysoce citlivá na obsah reziduí některých typů herbicidů,
zvláště jejich vyšších dávek. U Maratonu nic takového nehrozí.
V posledních letech se rozšiřuje problém
s rezistentními populacemi chundelky metlice na účinné látky ze skupiny sulfonylmočovin. Maraton si stále drží vysoký stupeň
účinnosti, což ve svých pokusech potvrzuje i Ing. M. Jursík, Ph.D. a kol.: „V našich
pokusech vykázaly na chundelku metlici
velmi dobrou účinnost (přes 97 %) především kombinace: pendimethalin + isoproturon (Maraton) a diflufenican + flufenacet.
U těchto směsných přípravků jsme v žádném pokusném roce (2006-2010), na žádné lokalitě (testovány byly lokality se silně
rezistentní chundelkou k ALS inhibitorům)
nezaznamenali selhání účinnosti na chundelku metlici“.
I v letošním roce společnost BASF připravila akci s názvem „Maraton bez rizika 2013“.
Při zakoupení každých 300 l Maratonu má
podnik možnost získat 1 kg přípravku Amiral (specialista na trávy) nebo 1 l přípravku
Azimut (univerzální herbicid proti dvouděložným plevelům). Ve finančním vyjádření
to znamená slevu cca 5% z ceny zakoupeného přípravku Maraton.
Více informací u regionálních zástupců
společnosti BASF anebo na stránkách
www.agro.basf.cz.
Ing. Jan Truneček
Foto archiv BASF
Navíc při podzimním zásahu je jistota
kontroly chundelky metlice daleko vyšší.
4. Podzimní ošetření je levnější!
Ošetření Maratonem vychází dnes na 864
Kč/ha (ceníková cena). K tomu je nutno přičíst nepřímé zisky z úspor za hnojiva a při
porovnání vyššího výnosu vychází podzimní ošetření skutečně levněji.
Agrotip 10/2013
|3
| Technické okénko |
Obilniny
Výsledky pokusov v roku 2013
V roku 2013 boli pokusy v obilninách na Slovensku realizované
na viacerých lokalitách - Piešťany, Malý Šariš, Trebatice.
Najväčší počet pokusov bol realizovaný
v spolupráci s VURV Piešťany pod záštitou Ing. Sekerkovej a výsledky boli
prezentované aj na spoločnom poľnom
dni v Borovciach. Vysokú kvalitu potvrdil fungicíd Capalo v obilninách. Do pokusov boli zaradene aj nové prípravky,
ktoré budú uvedené na trh v blízkej budúcnosti. Veľmi zaujímavý bude prípravok Osiris určený na klasové ošetrenie
obilnín. Ďalší nový prípravok je Ceriax
(v procese registrácie) bude určený
na ošetrenie listového aparátu obilnín
proti všetkým významným chorobám.
4 | Agrotip 10/2013
Pšenica ozimná, odroda Alakris
var. prípravok
dávka (l/ha)
termín
aplikácie BBCH
úroda (t/ha)
1.
Capalo
Swing Top
1,2
1,2
32
49–51
7,78
2.
Duett Top
Swing Top
0,6
1,2
32
49–51
6,55
3.
Ceriax
1,5
49–55
6,29
4.
Capalo
1,5
49–55
6,57
5.
Tango Super
1,0
49–55
6,26
6.
Capalo
Osiris
1,2
1,75
32
49–51
7,64
7.
Capalo
Osiris
1,2
2,0
32
49–51
6,58
8.
Kontrola
5,89
Jačmeň jarný, odroda Malz
var. prípravok
dávka (l/ha)
termín
aplikácie BBCH
úroda (t/ha)
1.
Capalo
Opera Top
1,0
1,2
32
49
6,62
2.
Opera Top
1,5
39
6,23
3.
Capalo
1,4
39
6,24
4.
Ceriax
1,5
39
6,86
4.
Capalo
Caramba
1,2
1,2
32
49
6,44
5.
Capalo
Osiris
1,2
1,75
32
49
6,82
6.
Capalo
Osiris
1,2 2,0
32
49
7,05
7.
Kontrola
5,92
Jačmeň ozimný, odroda Gerlach
var. prípravok
1.
Ceriax
2.
Kontrola
dávka (l/ha)
termín
aplikácie BBCH
úroda (t/ha)
2,0
37–39
9,98
8,42
Pšenica ozimná, odroda Malyska
var. prípravok
Ďalšou významnou lokalitou z pohľadu
realizácie pokusov je ŠS Malý Šariš. Aj
tu boli realizované pokusy v obilninách.
Dosiahnuté úrody potvrdili vysokú kvalitu
fungicídnych prípravkov, aj keď rozdiely
medzi jednotlivými variantmi nie sú až
také výrazné. Avšak v porovnaní na kontrolu sú výsledky výrazne preukazné.
dávka (l/ha)
termín
aplikácie BBCH
úroda (t/ha)
1.
Capalo
Ceriax
1,2
2,0
32
49–51
11,40
2.
Duett Top
Swing Top
0,6
1,2
32
49–51
11,16
3.
Capalo
Swing Top
1,2
1,2
32
49–51
11,58
4.
Capalo
Osiris
1,2
2,0
32
49–51
11,35
5.
Capalo
1,5
49–51
11,20
6.
Tango Super
1,0
49–51
10,63
7.
Kontrola
9,82
Agrotip 10/2013
|5
| Technické okénko |
Z pohľadu využiteľnosti pre odbornú
verejnosť bol v roku 2013 realizovaný
na podniku Agro – Družstvo Trebatice
odrodový pokus pšenice ozimnej. Na pokuse sa podieľali firmy BASF, VP Agro
a Legusem. Poloprevádzkový pokus bol
zameraný na vyhodnotenie kvalitatívnych parametrov odrôd ozimnej pšenice.
V pokuse bolo zaradených 25 odrôd.
Obilniny
Borovce - kontrola
Charakteristika pokusu
Sejba: 15. 10. 2012
Výsevok: 250–275 kg/ha
Hnojenie: 163 kg č.ž. N/ha
Pesticídna ochrana:
 Arrat 0,2 kg/ha
 Capalo 1,2 l/ha
 Swing Top 1,2 l/ha
Borovce - Capalo a Swing Top
6 | Agrotip 10/2013
Kvalitatívne parametre
Pšenica ozimná
Objemová
hmotnosť
Lepok
Pádové
číslo
ZelenyN - látky
ho test
P.č.
Odroda
Úroda
t/ha
% na Ø
odrôd
pekár.
kvalita
g/l
%
Číslo (S)
(ml)
%
1
YETTY
10,17
108,5
C
812
28,6
243
40
13,7
2
FARANDOLE
10,17
108,5
C
775
33,6
263
57
15,1
3
BREJK
10,17
108,5
E
825
31,4
290
56
14,5
4
BONDRA
10,10
107,8
A
799
29,9
253
45
14,1
5
MULAN
10,10
107,8
A
760
29,4
240
55
14,0
6
RW 50963
10,03
107,0
A
812
34,9
224
60
15,4
7
BAZILIKA
9,96
106,3
A
796
29,3
215
42
13,7
8
WINETOU
9,96
106,3
C
784
31,5
250
59
14,5
9
GOLEM
9,82
104,8
A
799
31,3
302
54
14,5
10
SLALOM
9,75
104,1
A
822
28,0
277
42
13,6
11
RAPSODIA
9,68
103,3
C
744
32,2
305
62
14,7
12
BEKEND
9,68
103,3
A
789
31,80
277
64
14,6
13
FEDERER
9,46
101,0
E
805
33,5
379
67
15,0
14
BALETKA
9,39
100,2
A
808
29,5
278
49
14,8
15
BAKFYS
9,25
98,7
E-A
776
30,1
243
48
14,1
16
PREMIO
9,25
98,7
A-B
758
29,9
333
49
13,8
17
COMPLET
9,18
98,0
A
631
–
–
–
–
18
BOMBASTA
9,11
97,2
A
820
35,3
263
67
15,5
19
GENIUS
9,04
96,5
E2
759
34,9
370
71
14,7
20
RW NADAL
9,04
96,5
A
732
–
–
–
–
21
FORHEND
8,83
94,2
E
796
37,2
242
69
13,4
22
JAFET
8,62
92,0
E
662
–
–
–
–
23
PEPINO
8,19
87,4
E
830
36,5
224
64
15,9
24
CAPO
8,05
85,9
E
774
33,7
332
59
15,1
25
MESSI
7,20
76,8
A
755
33,6
398
69
15,1
9,37
100
x
x
x
x
x
x
Poloprevádzkový
pokus ∑
Fungicídne ošetrenie malo výrazný pozitívny vplyv na dosiahnuté kvantitatívne
a kvalitatívne parametre jednotlivých
hybridov.
Všetky odrody v pokuse veľmi dobre reagovali na systém dvojitého fungicídneho ošetrenia, v prvom termíne bol aplikovaný prípravok Capalo v dávke 1,2 l/ha
a následne do plného kvitnutia prípravok
Swing Top v dávke 1,2 l/ha. Týmto systémom ošetrenia bola vytvorená silná
fungicídna clona proti infekčnému tlaku
chorôb počas celej vegetácie.
Ing. Miroslav Demo
Foto: autor
Agrotip 10/2013
|7
| Segment DDD |
Rodenticidy
Ochrana
zemědělských
produktů
Přišel podzim a s ním prakticky končí práce na polích, tedy i aplikace přípravků na ochranu rostlin.
I s jejich pomocí bylo dosaženo jedněch z nejvyšších výnosů obilovin a řepky v historii našeho
zemědělství. Spolu s „přesunem“ produktů rostlinné výroby do skladů se stejným směrem stěhují také
nezvaní konzumenti – synantropní hlodavci i různé druhy zrnožravého hmyzu. Je tedy čas přesunout
i aktivity chemické ochrany z polí do skladů, stájí a provozů potravinářského průmyslu.
Tak jak vám BASF pomáhala ve vegetační
sezóně svými vysoce kvalitními přípravky
na ochranu rostlin, stejně vám může pomoci i při likvidaci těchto nežádoucích „hostů“,
kteří jsou schopni zkonzumovat nebo jinak
znehodnotit výsledky vaší celoroční práce.
V tomto příspěvku se zaměřím především
na likvidaci nežádoucích hlodavců. Musím
hned na začátek zmínit, že použití biocidů
(v našem případě rodenticidů) v zemědělských a potravinářských provozech je
vyhrazeno pouze profesionálním DDD firmám, které mají příslušnou autorizaci.
Většina současných účinných látek, používaných v nástrahách proti škodlivým hlodavcům, jsou antikoaguanty. Způsobují „zředění
krve“, které vede k postupnému vnitřnímu vykrvácení. Tyto látky členíme v zásadě do dvou
skupin – „single feed“ a „multi feed“. Rozdíl
mezi nimi je v tom, stačí-li k úhynu hlodavce
jedna (single feed), nebo vícečetná (multi
feed) konzumace otrávené nástrahy.
BASF nabízí v tomto segmentu dvě účinné
látky. První je difenacoum, který prodáváme pod obchodním názvem SOREXA. Je
ze skupiny „multi feed“ rodenticidů. Je tedy
třeba nástrahu aplikovat ve vyšších dávkách, které je potřeba pravidelně doplňovat, aby byla vždy a opakovaně dostupná
pro cílové hlodavce. Na český trh je dodávána ve třech formulacích:
„„Ve formě sypké nástrahy (drcená pšenice) – SOREXA GOLD - spolu s atraktantem FORTEC, který výrazně zvyšuje
konzumaci nástrahy hlodavci, což potom
vede k rychlejšímu účinku. Jedná se
o nejlevnější řešení do nejméně náročných podmínek
„„Ve formě voskových bloků – SOREXA
BLOCK - především do vlhkých podmínek. Bloky mají i otvor pro upevnění
v deratizačních staničkách, takže nehrozí roztažení nástrahy do okolí.
„„Ve formě měkké nástrahy – SOREXA
PASTA – vhodná především do suchých
podmínek (je atraktivní svým obsahem
vody) a do potravinářských provozů
s vysokou „konkurenční“ nabídkou atraktivních zdrojů potravy pro hlodavce. Tato
formulace je náležitě „navoněna“ tak aby
ostatní zdroje čichově „přehlušila“.
Druhou účinnou rodenticidní látkou, kterou BASF na trhu nabízí, je flocoumafen
v přípravku STORM SECURE. Portfolio rodenticidů vhodně doplňuje, neboť se jedná
o „single feed“ antikoagulant. Pro spolehlivý účinek na škodlivé hlodavce stačí pouze
jedna konzumace nástrahy s touto účinnou
látkou. Podle toho lze potom organizovat
systém kladení nástrah. Nástrahy nemusí
být kladeny v „nadbytku“ a kontrolovány
a doplňovány ve velmi krátkých intervalech,
stačí je kontrolovat každých 10 – 14 dnů.
Nástrahy musí být obnovovány podle potřeby po dobu, kdy sledujeme jejich konzumaci (ještě něco v okolí přežívá).
STORM SECURE je formulace v podobě
voskových bloků. Jejich použití je velmi univerzální prakticky ve všech vnitřních prostorách.
Obecně pro rodenticidy platí, že nástrahy
mají být umísťovány vždy tak, aby nebyly přístupné necílovým živočichům, tedy
ani lidem. Nejlepší metodou je umísťování
do deratizačních staniček. Je jich na trhu
velké množství druhů a cenových hladin.
BASF dodává pod značkou ROGUARD
dva typy – pro myši a pro potkany a krysy.
Ing. Ladislav Niklíček, CSc.
Foto archiv BASF
8 | Agrotip 10/2013
| Technické okénko |
Kukuřice
Projekt AgCelence
v kukuřici
- Retengo Plus
Retengo Plus je fungicidní přípravek do kukuřice s obsahem
dvou účinných látek (pyraclostrobin + epaoxiconazol),
jehož registrace se očekává pro sezonu 2014. Přípravek
se vyznačuje vysokou účinností proti listovým chorobám
kukuřice a zároveň pozitivně ovlivňuje fyziologii rostlin,
což vede k lepšímu zvládnutí stresových podmínek (zima,
sucho, atd.) a výraznému tzv. green efektu.
Lokalita Kujavy (varianta 1 je neošetřená kontrola)
Varianta Odrůda / ošetření
Lokalita Nechanice (varianta 1 je neošetřená kontrola)
Celková produkce
bioplynu v l/kg
sušiny krmiva
%
Varianta Odrůda / ošetření
Celková produkce
bioplynu v l/kg
sušiny krmiva
%
1
DKC 3409 UTC
299
100 %
1
DKC 4190 kontrola
322
100 %
2
DKC 3409 Retengo Plus 1 l/ha
319
107 %
2
DKC 4190 Retengo Plus 1 l/ha
344
107 %
3
DKC 3409 Retengo Plus 1,5 l/ha
320
107 %
3
DKC 4190 Retengo Plus 1,5 l/ha
345
107 %
1
DKC 3507 UTC
283
100 %
1
DKC 5542 kontrola
345
100 %
2
DKC 3507 Retengo Plus 1 l/ha
314
111 %
2
DKC 5542 Retengo Plus 1 l/ha
360
104 %
3
DKC 3507 Retengo Plus 1,5 l/ha
316
112 %
3
DKC 5542 Retengo Plus 1,5 l/ha
361
105 %
1
DKC 3871 UTC
312
100 %
1
DKC 5717 kontrola
347
100 %
2
DKC 3871 Retengo Plus 1 l/ha
322
103 %
2
DKC 5717 Retengo Plus 1 l/ha
367
106 %
3
DKC 3871 Retengo Plus 1,5 l/ha
317
102 %
3
DKC 5717 Retengo Plus 1,5 l/ha
354
102 %
Z mnohaletých výsledků pokusů BASF
vyplývá příznivé navýšení výnosu silážní
i zrnové kukuřice v průměru o 5% v závislosti na typu hybridu. V loňském roce
bylo ověřování fungicidu Retengu Plus
zaměřeno na hybridy, které jsou určené
k produkci bioplynu. Za tímto účelem
byly provedeny rozbory sklizené hmoty
na produkci metanu.
Rozbory prováděl Výzkumný ústav rostlinné
výroby Praha, pracoviště Chomutov. Jak je
patrné z výsledků rozborů, ošetření fungicidem Retengo Plus mělo pozitivní vliv
na celkovou produkci metanu u všech
testovaných hybridů na obou testovaných lokalitách. Navýšení produkce metanu se pohybovalo od 2 do 12 %.
Ing. Stanislav Malík
Agrotip 10/2013
|9
| Kukuřice |
Vyhodnocení kukuřičných hybridů firmy Monsanto
Slovo odborníka na výživu hospodářských zvířat
Vyhodnocení kukuřičných hybridů
užitím systému MILK 2006
v praktických podmínkách
Siláž z celých rostlin kukuřice se vyznačuje specifickým rysem
v podobě vysokého podílu škrobu a svým složením se tak blíží spíše
směsné krmné dávce pro dojnice tvořené objemnou a jadrnou složkou.
Správné energetické vyhodnocení takového krmiva proto vyžaduje
speciální přístup. Majoritním zdrojem energie kukuřičné siláže je
škrob a vláknina, zbývající živiny, jako jsou např. dusíkaté látky a tuk,
se podílí na celkovém obsahu energie pouze asi z jedné čtvrtiny až
třetiny. Z těchto důvodů se proto systémy specializované na hodnocení
kukuřičných hybridů soustředí právě na tyto dvě stěžejní složky.
Škrob se obecně považuje za velmi dobře stravitelnou živinu, v četných experimentech se však potvrdilo, že především
v případě kukuřice může za určitých podmínek jeho celotraktová stravitelnost u dojnic klesnout až na 80 %. K nejdůležitějším
faktorům s vlivem na stravitelnost škrobu
se řadí velikost částic ovlivněná např.
způsobem sklizně a podíl sklovitého endospermu v zrnu kukuřice, který je závislý
na typu zrna (flint, dent) a mění se také se
stárnutím rostlin.
Stravitelnost vlákniny kukuřice je daná
především geneticky a její zvyšování je
jedním ze základních cílů šlechtitelských
programů. Dalším faktorem ovlivňujícím
negativně její stravitelnost je obdobně jako
v případě škrobu stárnutí rostlin spojené
s lignifikací pletiv. Vyšší podíl dobře stravitelné vlákniny má kromě energetického
příspěvku i další aspekt v podobě relativního navýšení příjmu kukuřičné hmoty
a tím i energie, což dále přispívá ke zvýšení produkce mléka.
10 | Agrotip 10/2013
Při energetickém hodnocení kukuřičné siláže a predikci mléčné produkce jsou systémy
hodnocení krmiv založené na stravitelnosti
organické hmoty (Francie, Německo) hendikepované, neboť nemají nástroj na rozlišení energetických příspěvků od zmíněných komponent, škrobu a vlákniny. Systém
MILK 2006 vyvinutý pro hodnocení kukuřičné siláže na Univerzitě ve Wiskonsinu vyšel
z amerického systému pro řízení výživy dojnic NRC 2001, který počítá obsah energie
ze součtu energetických příspěvků od jednotlivých živin. Tento přístup umožnil odděleně hodnotit obě zmíněné složky, škrob
a vlákninu, včetně faktorů ovlivňujících jejich
stravitelnost a následně související variabilitu v příjmu krmiva. Dalším významným pozitivem systému MILK 2006 je výstup ve formě dvou indexů vyjádřených jako produkce
mléka na hmotnostní jednotku sušiny siláže
(kg.t‑1) a po zohlednění výnosu též na jednotku výměry (kg.ha-1). Uvedené indexy dávají
o hodnocených kukuřičných hybridech velmi názornou informaci jak pro zootechniky,
tak i pro agronomy. V provozním experimen-
tu popsaném v následujícím textu byl uvedený systém použit pro vyhodnocení užitné
hodnoty vybraných kukuřičných hybridů.
Popis experimentu a charakteristika
kompletního souboru
Ve spolupráci se zástupci společností
MONSANTO ČR, s.r.o., bylo v roce 2012
na polích na 12 lokalitách odebráno a následně zpracováno 43 vzorků silážní kukuřice. U odebraných vzorků byly v laboratoři
společnosti AgroDigest s.r.o. provedeny
základní analýzy a stanovena stravitelnost
NDF metodou in vitro. Získané parametry
byly vyhodnoceny užitím systému MILK
2006 s výstupem v podobě indexů produkce mléka z tuny suché hmoty a produkce
mléka na hektar.
Průměrné hodnoty indexů od všech hybridů vyneseny do grafu (obr. 1), který
umožňuje rychlou orientaci při porovnávání užitné hodnoty hybridů mezi sebou.
Jednotlivé očíslované body na grafu odpovídají průměrným hodnotám obou indexů
za daný hybrid, přičemž u hybridů, u nichž
byl průměr vypočítán z více lokalit, jsou
vykresleny tzv. chybové úsečky charakterizující variabilitu v užitné hodnotě mezi
lokalitami a vyjadřují tak nepřímo pružnost
daného hybridu v reakci na pěstební podmínky. Nad průměrnými hodnotami indexů
za celý hodnocený soubor jsou vyznačeny souřadnice, které graf rozdělují do čtyř
kvadrantů. V pravém horním kvadrantu se
soustředí hybridy s nejvyšší užitnou hodnotou, tj. s nejvyšší kvalitou vyjádřenou v produkci mléka na tunu hmoty a s nejvyšším
výnosem vyjádřeným v produkci mléka
na hektar. V levém spodním kvadrantu jsou
naopak soustředěny hybridy s podprůměrnou užitnou hodnotou. Např. nejvyšší užitnou hodnotu vykazuje hybrid č. 10, hybridy č. 18 a 23 mají kvalitu (produkci mléka
z tuny) srovnatelnou, ale vzhledem k nízkému výnosu vykazují produkci mléka z hektaru nižší, a jsou proto umístěny v pravém
spodním kvadrantu. Ve spodní části tohoto
kvadrantu jsou obvykle situovány hybridy
typu BMR pěstované v USA. Uvedené hyb-
ridy vykazují vysokou kvalitu zajištěnou výjimečně vysokou stravitelností vlákniny, což
je však vykoupeno vysokou lámavostí s důsledkem v podobě velmi nízkého výnosu.
Američtí farmáři tuto siláž nekrmí paušálně,
ale vyčleňují ji pro skupinu laktujících dojnic, u nichž se její přídavek do krmné dávky
projeví výrazným nárůstem dojivosti. Nejnižší produkci mléka z tuny lze zaznamenat u hybridu č. 18, avšak vzhledem k vysokému výnosu vykazuje nadprůměrnou
produkci mléka z hektaru. Často se takto
chovají hybridy specializované na produkci
bioplynu. Je zřejmé, že grafické vyjádření
výsledků získaných užitím systému MILK
2006 umožňuje efektivně a názorně vyhodnotit a porovnat užitné hodnoty i u větší
skupiny hybridů a jsou tak dobrým nástrojem pro výběr hybridů vhodných pro dané
pěstební podmínky a účel.
Agrotip 10/2013
| 11
| Kukuřice |
Vyhodnocení kukuřičných hybridů
Pro zevrubnější vyhodnocení bylo vybráno
5 hybridů. Vybrané parametry jsou uvedeny
v obr. 2. Větší rozdíl mezi skupinami v produkci mléka z hektaru je způsoben nižším
výnosem u dvojice hybridů DKC 3094
a DKC 3314, což je obvyklé při relativně
vyšší ranosti, která je využívána pro vyšší
polohy. Velmi raný hybrid hybrid DKC 3094
(FAO 200) byl například v našem případě
pěstován ve 480 a 570 m n. m. I v těchto
extrémních podmínkách uvedený hybrid
splnil avizovanou užitnou hodnotu.
Velmi raný hybrid DKC 3314 (FAO
210s/200z) je novinkou. Jeho kvalitativní parametry jako produkce mléka z tuny
a obsahy vybraných živin byly srovnatelné
nebo nepatrně vyšší ve srovnání s předcházejícím hybridem DKC 3094. Také průměrný výnos sušiny byl srovnatelný a pohyboval se mezi lokalitami v rozpětí od 10,9
až 20,7 t.ha-1, přičemž vykazoval o téměř
1 000 kg vyšší produkci mléka z hektaru.
Jedná se o hybrid s dobrým potenciálem,
zajistil výnos kolem 20 t.ha-1 i v nadmořské
výšce 450 m.
Skupina středně raných hybridů vykazovala o něco vyšší užitnou hodnotu především
v souvislosti s výší výnosu. Novinka na trhu
hybrid DKC 3307 (FAO 240s/230z) s univerzálním využitím (siláž, zrno, popř. bioplyn),
pěstovaný v sedmi lokalitách (260 až 570 m
12 | Agrotip 10/2013
45000
45000
40000
13
15
10
14
40000
35000
1316
15
8
20
11 22 3
17
21
6 5
16
24
8
20
19
1 11 22 3
17
7 6 5
9 4
19
1
24
18
35000
30000
18
30000
25000
21
14
2
2
25000
20000
9
10
27
12
27
12
7
4
28
23
25
20000
15000
1550
1600
15000
1550
1600
1650
1700
25 Mléko na tunu (kg / t)
28
1750
23
1650
1700
1750
Mléko
na
tunu
(kg
/
t)
Obr. 2. Produkce mléka z 1 tuny suché hmoty a z 1 hektaru výměry
středně rané hybridy
velmi rané hybridy
u vybraných hybridů kukuřice (rok 2012, 9 lokalit)
32000
středně
velmi rané hybridy
DKC
3507rané hybridy
Produkce
mléka na
hektar
/ ha)
Produkce
mléka
na (kg
hektar
(kg / ha)
Hodnocení vybraných
kukuřičných hybridů
Mléko na
hektar
/ ha)
Mléko
na (kg
hektar
(kg / ha)
Obr. 1. Teoretická produkce mléka z 1 tuny suché hmoty a z 1 hektaru výměry
u 28 hybridů kukuřice (rok 2012, 12 lokalit)
32000
1800
1800
DKC 3203
DKC
DKC3307
3507
29000
DKC 3203
DKC 3307
29000
26000
26000
DKC 3314
DKC 3094
DKC 3314
DKC 3094
23000
1630
1640
1630
1640
23000
1650
1660
Produkce mléka na tunu (kg/t)
1650
1660
Produkce mléka na tunu (kg/t)
1670
1680
1670
1680
DKC 3307
…trojitá síla
FAO 240
Špičkový výnos hmoty i zrna
Vysoký podíl palic (až 45 %
zabezpečuje dostatek energie
v krmivu
Hybrid
n
Jednotky
Sušina
%
NDF
NDFD
Škrob
% suš. % NDF % suš.
Výnos
sušiny
Mléko
na tunu sušiny
Mléko
na hektar
Slatiny
t.ha-1
kg.t-1
kg.ha-1
Líšnice
okr. Jičín
okr. Blansko
DKC 3094
2
34,4
43,0
58,0
36,7
15,3
1635
24939
DKC 3314
5
34,8
40,5
54,1
37,3
15,7
1648
25899
DKC 3203
1
33,4
42,5
56,2
35,9
18,0
1667
30052
DKC 3307
7
34,7
41,1
56,1
36,0
18,1
1666
30067
okr. Pelhřimov
DKC 3507
8
35,2
40,3
56,0
36,9
18,5
1655
30610
Pertoltice
Průměr
23
33,5
41,2
55,4
35,4
18,3
1661
30417
n. m.), vykazoval produkci mléka z tuny
(1 666 kg.t-1) blížící se hodnotě uváděné v katalogu Kukuřice DEKALB® 2012
(1 731 kg.t-1). Srovnatelné byly i hodnoty
obsahu škrobu (36,0 vs. 35,1 %) a stravitelnosti NDF (56,1 vs. 55,7 %). Jak je dále
uváděno v katalogu, výnos zelené hmoty u hybridu DKC 3307 je velmi stabilní
a srovnatelný s bioplynovými hybridy.
I v tomto experimentu byl zjištěný výnos
sušiny (18,1 t.ha-1) v rozpětí, uváděném
v katalogu (16,7 až 23,8 t.ha-1). Tato skutečnost zajistila produkci mléka z hektaru
mírně vyšší, než je uváděno v katalogu
(30 067 vs. 29 733 kg.ha-1).
Další hybrid DKC 3203 (FAO 230z), specializovaný na produkci zrna v chladných
podmínkách s výskytem častých mrazíků, vykazuje prakticky shodnou užitnou
Slatina
okr. Rychnov n/K
Častrov
okr. Kutná Hora
Výnos SH
na průměr pokusu
Sušina na průměr
pokusu
Výnos SH [t/ha]
Sušina [%]
Tab. 1. Vybrané parametry a vyhodnocení užitné hodnoty silážních kukuřičných
hybridů dle systému MILK 2006 (rok 2012, 9 lokalit)
Lokalita
Velmi rychlý jarní start a vývoj
podpořený vysokým stupněm
chladuvzdornosti
43,80 22,49 114 % 105 %
41,21 23,36 108 % 111 %
36,89 17,80 106 % 121 %
30,60 18,62 100 % 117 %
32,40 19,54 104 % 107 %
hodnotu jako předcházející hybrid s univerzálním využitím (viz obr. 2). Toto zjištění může rozšířit jeho užitné vlastnosti
a lze tak získat hybrid, který umožní dle
podmínek a požadavků aktuálně rozhodnout o způsobu jeho využití.
Poslední z řady hodnocených hybridů je
novinka DKC 3507 (FAO 260s/250z), byl
v rámci experimentu pěstován v osmi lokalitách (260 až 480 m n. m.), je v užitné
hodnotě plně srovnatelný s předcházejícími hybridy, v našem hodnocení byl jeden z nejlepších.
Dr. Ing. Jiří Třináctý,
Mgr. Veronika Zemanová
AgroDigest s.r.o.
Agrotip 10/2013
| 13
www.monsanto.cz
| Kukuřice, slunečnice |
Hybridy LG pro rok 2014
Osivá LG pre rok 2014
Isté a spoľahlivé riešenie
Slovenská poľnohospodárska prvovýroba sa v súčasnosti orientuje na efektívnosť a kvalitu
dopestovanej, resp. dochovanej produkcie každého dobrého podniku. Kukurica a slnečnica patria medzi
plodiny, ktoré patria k základným prvkom osevných postupov. Preto je dôležité týmto plodinám venovať
zvýšenú pozornosť a vedieť sa dobre zorientovať v ponuke osivárskych spoločností. Spoločnosť
Limagrain patrí medzi spoločnosti, ktoré vedia ponúknuť správne riešenie pre každého pestovateľa
kukurice a slnečnice. Pre jarnú sezónu 2014 spoločnosť pripravila okrem osvedčených hybridov aj pár
noviniek, ktoré je možné vidieť v poloprevádzkových pokusoch na Slovensku už v tejto sezóne.
Premiéru v roku 2014 budú mať hybridy
kukurice LG 30.369 (FAO 370), LG 30.440
(FAO 440), ktoré sa dajú charakterizovať
ako typické zrnové hybridy pre celú oblasť KVO, a hybrid LG 30.369 (FAO 370)
aj pre RVO. Vyznačujú sa vysokými úrodami, dobrou reakciou na zvýšenie intenzity
pestovania. Hybridy sa vyznačujú vyrovnanosťou, adaptabilitou a schopnosťou
znášať aj dlhšie suché obdobia. Rastliny
sú stredného vzrastu so zavalitejšími, vždy
dobre opelenými šúľkami. Tieto dva nové
hybridy doplnia ponuku osvedčených zrnových hybridov, ako sú LG 33.50, LG 30.491,
LG 30.325 a LG 33.95, ktoré zostávajú
v ponuke aj pre rok 2014.
V ponuke silážnych kukuríc bude mať
premiéru hybrid Shannon (FAO 470).
Hybrid sa vyznačuje vysokými úrodami silážnej hmoty, vynikajúcou stráviteľnosťou
a vysokým podielom škrobu. Je vhodný
na pestovanie na siláž v celej KVO a RVO.
Stráviteľnosť je samozrejmosťou u silážnych
hybridov so znakom LG. Shannon tak doplní
skupinu hybridov LG zvýšenou stráviteľnosťou so známkou kvality LG Animal Nutrition.
Rovnako významnú časť ponuky osív
LG tvoria osivá hybridov slnečnice.
Základom budú úspešné a osvedčené
hybridy LG 56.58 CL, LG 56.33 CL a LG
56.55. V technológii CLEARFIELD majú
hybridy LG 56.58 CL a LG 56.33 CL významné a nezastupiteľné miesto. Potvrdzu-
14 | Agrotip 10/2013
jú to výsledky hlavne z praxe, kde pestovatelia slnečnice si každoročne cenia vysoké
úrody, ktoré dosahujú s týmito hybridmi.
Rovnako oceňujú aj vyrovnanosť porastov, schopnosť odolávať stresovým podmienkam a dobrý zdravotný stav. Dôležitou
vlastnosťou v technológii CLEARFIELD je aj
tolerancia voči herbicídu Pulsar 40. Hybridy
LG majú túto vlastnosť v mnohých stresových podmienkach výrazne lepšiu, čo im
dáva výhodu eliminovať riziká pri aplikácii
tohto postemergentného herbicídu. Ponuku doplní nový hybrid LG 56.31 CL, úrodný hybrid veľmi dobre reagujúci na intenzitu
pestovania slnečnice. Hybrid LG 56.33 CL
rovnako ako LG 56.58 CL odporúčame
do celej výrobnej oblasti pestovania slnečnice a vyznačujú sa vysokou toleranciou
voči herbicídu Pulsar 40.
Základom úspešného rozhodnutia pri výbere hybrida kukurice a slnečnice je prihliadať na viac faktorov, ktoré vzájomne so sebou súvisia. Každý pestovateľ v prvom rade
pestuje kukuricu a slnečnicu preto, aby mal
z toho zisk. Dobrá úroda, dobrá ekonomika, stabilita úrod, spoľahlivosť v rôznych
podmienkach, to sú hlavné znaky hybridov
kukurice a slnečnice LG, ktoré prinášame
na slovenský trh.
Ing. Juraj Drgoňa
Produktový manažér
Limagrain Slovensko
| Kukuřice, slunečnice |
Hybridy Saaten-Union pro rok 2014
SAATEN-UNION
Kvalitné osivá jarných plodín
Rastúci trend pestovania kukurice na Slovensku potvrdzuje jej
ekonomickú efektivitu a významné postavenie v osevných postupoch
mnohých poľnohospodárskych podnikov. V tomto roku sme opäť
zaznamenali približne 10percentný nárast plôch zrnovej kukurice, ktorá
už v absolútnych číslach dosiahla výmeru 231 tis. ha. Spolu so silážnou
kukuricou vysiatou na 84 tis. ha zaberá celková výmera kukurice
(315 tis. ha) takmer 24 % ornej pôdy Slovenska (zdroj: ŠÚ SR).
Naša spoločnosť RAPOOL SLOVAKIA je
na Slovensku známa hlavne vďaka úspešným odrodám repky olejky, ktoré už majú
u pestovateľov stabilné miesto. S ponukou
osív jarných plodín sme na trh vstúpili len
v roku 2009 s vtedy u nás neznámymi odrodami. Od tej doby sa však situácia výrazne
zmenila. Naše odrody kukurice a slnečnice
majú už svojich stálych pestovateľov a každoročne výsledkami presvedčia i mnohých
nových o svojich kvalitách.
V našej ponuke hybridov kukurice je silné
zastúpenie zrnových hybridov v rozmedzí
FAO 330-440, ktorá patrí medzi najžiadanejšie na trhu. Spomedzi stredne skorých
hybridov možno vyzdvihnúť hybridy SUMBERTO (FAO S310/Z330 a SURREAL (FAO
Z330), ktoré úrodami vždy milo prekvapia.
SUMBERTO poskytuje extrémne dobré
výsledky na hlbších, dobre zásobených
pôdach. SURREAL vyniká predovšetkým stabilitou a úrodnosťou aj na ľahších
a suchších pôdach a v klimaticky náročných podmienkach.
Rovnako hybridy stredne neskorej skupiny
SUMATOR (FAO Z370) a SUPERBIA (FAO
Z 400) možno považovať za špičku medzi
hybridmi dostupnými na trhu. SUMATOR,
podobne ako SUMBERTO, odporúčame
pestovať hlavne na hlbších, dobre živinami
zásobených pôdach a pri intenzívnej agrotechnike. SUPERBIA je extrémne plastický
hybrid, poskytujúci špičkové úrody vo všet-
kých agroklimatických podmienkach SR
vhodných pre stredne neskoré až neskoré
hybridy kukurice. Vyznačuje sa „flex“ typom šúľka, ktorý reaguje na aktuálne pestovateľské podmienky a dokáže maximálne
využiť svoj potenciál aj v klimaticky náročných podmienkach. Spolu so SUMBROU
(FAO S390/Z420) a SURASOM (FAO S440/
Z440) vyniká toleranciou stresu z tepla
a sucha, čo potvrdili aj minuloročné skúsenosti. Novinkou minulej sezóny je hybrid
SUPRA (FAO Z 410), ktorý sme do ponuky
zaradili na základe vynikajúcich výsledkov
pokusov u nás ale hlavne v Maďarsku.
Medzi silážnymi nesmieme opomenúť náš
najpredávanejší skorý hybrid SUSANN
(FAO S290/Z310) prekvapujúci svojimi úrodami vysokokvalitnej siláže, ale i zrna.
Hybridy kukurice SAATEN-UNION, ktoré
na slovenský trh naša spoločnosť RAPOOL
SLOVAKIA prináša, sú základom úspešného pestovania aj v klimaticky nepriaznivých ročníkoch. Kombinácia genetických
zdrojov z rôznych častí Európy a Ameriky
v sebe okrem výkonnosti prináša vynikajúcu adaptabilitu na kontinentálne podmienky a úrodovú stabilitu v rôznych klimatických podmienkach, ktorým v posledných
rokoch čelíme čoraz častejšie. Hybridy
SAATEN-UNION sú jednoznačne výhodnou a správnou investíciou, ktorá sa Vám
niekoľkonásobne vráti.
V ponuke osív slnečnice prinášame pod
značkou SAATEN-UNION hybridy viacerých šľachtení dôkladne preverených
v podmienkach strednej a juhovýchodnej
Európy. Naša ponuka je zameraná predovšetkým na „clearfieldové“ hybridy, ktoré
na našom trhu dominujú. Vlajkovou loďou
stále zostáva PARAISO 102 CL, stredne neskorý hybrid dobre osvedčený už i v našich
podmienkach. Dopĺňajú ho novšie hybridy
SUNFLORA CL, MORENA CL a ARMADA
CL a jeden klasický hybrid FARO. Novinkou v našej ponuke v najbližších rokoch
budú hybridy pre technológiu Clearfield
Plus. Ide o vylepšenie doteraz používanej
technológie Clearfield s razantnejším účinkom na buriny, ktorú pripravuje spoločnosť
v BASF. Tieto hybridy sú už v pokusoch
i na Slovensku, kde sa okrem výkonnosti
testuje i agrotechnický prínos celej technológie. Pevne veríme, že tento systém zlepší možnosti pestovateľov a spolu s novými
výkonnými hybridmi SAATEN-UNION zvýši
efektivitu pestovania slnečnice.
Ing. Tomáš Upohlav, PhD.
produktový manažér
RAPOOL Slovakia, s.r.o.
Agrotip 10/2013
| 15
| Okénko specialisty |
Vinič
Stolbur na viniči
Oberačky sa už blížia ku koncu. V tomto ročnom období už prestávame sledovať zdravotný stav našich
vinohradov. Peronospóra, múčnatka, botrytída je už minulosťou. Skúsení vinohradníci zvládli výzvy ročníka
s menšími alebo väčšími ťažkosťami. Ale po prechádzkach po vinohradoch čím ďalej tým častejšie pozorujeme
rastliny s typickými príznakmi s fytoplazmatickým žltnutím a červenaním listov zvaným stolburu viniča.
Na viniči bola doteraz opísaná len jedna mykoplazmóza a to je fytoplazmatická
choroba zlaté žltnutie viniča - GrapevineFlavescensdorée. Patrí medzi najnebezpečnejších patogénov viniča. Po infekcií
sa znižuje úrodnosť viniča približne o 2050 %. Niektoré citlivejšie jedince za pár
rokov odumierajú. Nakoľko hrozí možnosť
epidemického šírenia, Európska únia túto
fytoplazmatickú chorobu zaradila medzi
karanténne choroby viniča. Vektorom je cikáda Scaphoideus titanus.
V posledných rokoch sa v susedných štátoch, ale aj u nás začala šíriť ďalšia fytoplazmóza, spôsobená patogénom zo skupiny stolbur spôsobujúcich fytoplaziem.
Choroba je zaradená medzi tzv. žltnutia
alebo červenania listov viniča. Je známa aj
pod menom Bois noir (BN). Tento názov
bol odvodený od príznaku čiernych škvŕn
na letoraste. Stolbur bola choroba predovšetkým ľuľkovitých druhov, ale teraz sa
rozšírila aj na koreňovú zeleninu na rôzne
dreviny a na niektoré buriny.
16 | Agrotip 10/2013
Rozšírenie a význam
Stolbur, alebo po česky fytoplazmové
žlout­nutí viniča, je známe po celom svete
vo všetkých oblastiach pestovania viniča.
Najviac je rozšírená vo Francúzku, kde
prvé výskyty zaznamenali v roce 1949, kde
dosahuje epidemické rozmery. Po niekoľkých desaťročiach sa objavila aj v ďalších
európskych štátoch, v Taliansku 1993, Slovinsku 2005, Portugalsku 2007, v Rakúsku,
Chorvátsku, Maďarsku 2009. Najviac citlivé
odrody sú Chardonnay, Rulandské biele,
Rulandskéšedé, Rizling rýnsky, Frankovka
modrá, Rulandské modré a Zweigeltrebe.
Fytoplazmy
Organizmy bez bunečných stien, okrúhleho
alebo nepravidelného tvaru. Sú menšie ako
baktéria, nemajú pevnú bunečnú stenu,
sú obklopené plazmatickou membránou.
Množia sa priehradkovým delením, fragmentáciou vlákien a pučaním. Sú prítomné
vo floéme viniča, kde blokujú jeho funkciu.
Príznaky choroby sa objavujú v priebehu
vegetácie dekoloráciou a stáčaním sa listov smerom nadol. Najvýraznejšie symptómy sú v priebehu júna, júla a augusta, ale
intenzita napadnutia v jednotlivých rokoch
sa výrazne mení. Na bielych odrodách sa
listy sfarbujú do žlta a na červených do červena. Na postihnutých koreňoch sú väčšinou napadnuté aj celé letorasty, súkvetia
a strapce. Tieto výhonky zle vyzrievajú, dochádza k rýchlemu chradnutiu a následne
odumieraniu krov.
Príznaky stolburu
Na červených odrodách sa príznaky prejavujú odfarbením listov dočervena. Listy sa
zvinujú smerom nadol a majú trojuholníkovitý tvar. Niekedy sa stáva, že sa len čiastočne zafarbujú a červené časti listov sú
výrazne oddelené od zelených častí listu.
Na bielych odrodách sa príznaky prejavujú
žltozeleným zafarbením listov, alebo celých
letorastov. Zvinovanie listov smerom nadol
je typické a často sa na nich tvoria aj nekrotické škvrny. Tieto nekrotické škvrny majú
mozaikovitý charakter. Listy majú trojuholníkovitý tvar a krehkú kožovitú štruktúru. Aj
pri červených a bielych odrodách sú často
napadnuté celé letorasty alebo aj celé kry,
a často sa stáva že strapce sa scvrkávajú, nedozrejú a neskôr zaschnú. Letorasty
Aká je ochrana viniča proti
rozširovaniu stolburu?
„„Možnosti ochrany proti stolburu
sú veľmi obmedzené a väčšinou
sa musíme zamerať na prevenciu.
V prvom rade by sme najväčšiu
pozornosť mali venovať výsadbovému materiálu. Viničové sadenice by mali pochádzať od štátom
kontrolovaného, spoľahlivého dodávateľa. V niektorých štátoch je
povinné použiť termoterapiu, tzn.
namáčať podpníky a vrúble pred
vrúbľovaním do teplej 50 °C vody
na 45 min.
„„Regulácia hostiteľských rastlín vo
vinohrade ale i v okolí vinohradov.
Každé dva až tri roky obmieňať zatrávnený pás v medziradí. Každé
druhé nezatrávnené medziradie
kultivovať v jarnom a jesennom
období, čím výrazne znižujeme počet lariev cikádky. Ideálne by bolo,
keby sa nám podarilo vytvoriť biologickú rovnováhu medzi fytofágnimi cikádami a ich prirodzenými
antagonistami, ako sú parazitické
osy, muchy čelade Pipunculidae,
ktoré do určitej miery znižujú premnoženia vektora.
„„Počas vegetácie sledovať porasty
a hneď odstrániť napadnuté časti
krov, alebo po silnom napadnutí
celú rastlinu. V mladých výsadbách infikované kry likvidujeme
úplne. V starších výsadbách môžeme skúsiť omladzovacím rezom
dopestovať nový kmienik. Najväčšie úspechy (až 85 %) sa dosiahli, keď staré kmene boli zrezané
10 cm nad zemou. Ale keď sa choroba opakovane prejaví, kry treba
z vinohradu odstrániť.
„„Insekticídna ochrana nemá výrazný efekt, ale po pravidelnom
používaní v 10–15 dňových intervaloch prípravkov s účinnou látkou thiamethoxam, chlorpyrifos,
chlorpyrifos-methyl, cypermethrin,
deltamethrin, lambda-cyhalothrin,
indoxacarb vieme mierne zabrániť
infekcii. Upozorňujem, že väčšina
týchto účinnýchlátok sú ekotoxické
a nie sú povolené v IP hrozna!
majú gumovitú štruktúru, vyzrievajú horšie,
tvoria sa na nich hnedočierne až čierne
škvrny. Následkom toho sa stáva, že zimné
mrazy ich často poškodzujú.
rom sú pupenec roľný, žihľava dvojdomá,
pichliač roľný, hluchavkovité, hviezdicovité
a bôbovité. Keďže cikády cicajú rastlinné
šťavy z týchto napadnutých burín, prenášajú infekciu aj na vinič.
Vektor fytoplazmy
Vektorom fytoplazmy je cikáda žilnatka vírusonosná (Hyalesthes obsoletus). Je to
teplomilný druh 5 mm veľký, tmavej farby
a má ploché priesvitné krídla. Všetky vývojové štádia okrem dospelcov žijú v pôde,
kde škodia na koreňoch hostiteľskej rastliny.
Dospelci vylietajú v lete, parazitujú 6-8 týždňov na burinách a na kultúrnych rastlinách
a prenášajú patogény fytoplazmy, spôsobujúce stolbur. Je zaujímavé, že stolbur sa
neprenáša z viniča na vinič. Je prenášaný
výhradne vektorom z bylinnej vegetácie vyskytujúcich sa vo vinohrade, alebo v okolí.
Hlavnou príčinou rozširovania stolburu je
najmä to, že už v každom vinohrade sme
vytvorili optimálne podmienky na rozmnožovanie sa cikády žilnatky vírusonosnej.
Zatrávnené, alebo opustené vinohrady
v blízkosti našich porastov vytvárajú ideálne životné prostredie pre rozmnožovanie
vektora. Najviac napadnuté buriny stolbu-
Tento príspevok som považoval za povinnosť napísať, lebo v posledných rokoch sa
veľmi často stretávam s typickými príznakmi stolburu. Ako študent som sa len sem-tam stretol s napadnutými rastlinami, ale
teraz bohužiaľ už v každom vinohrade nájdem veľký počet stolburom napadnutých
jedincov. Čo je zarážajúce, že ani mladé
1–10 ročné vinohrady nie sú výnimkou. Prenášač si nevyberá podľa veku rastlín. V niektorej zahraničnej literatúre o nej píšu ako
o hrozbe novodobej fyloxéry. Odporúčam
tento problém brať veľmi vážne a vykonať
všetky opatrenia, ktorými môžeme zabrániť
ďalšiemu šíreniu patogéna.
Ing. Štefan Šimonka
Foto autor
Agrotip 10/2013
| 17
Akce
Maraton
®
… bez rizika 2013
A
A
 Komplexní herbicidní ošetření
s pojistkou účinnosti
 Při zapojení do akce sleva
5 % na
přípravek Maraton® ve formě přípravků
Amiral® nebo Azimut®
 Dlouhodobě nejstabilnější účinnost
s pozitivním vlivem na výnos
www.agro.basf.cz
agrotip
Regionálna príloha Slovenská republika
 Kopeme pre budúcnosť 
 Zoznam výhercov v prvom
polčase súťaže Kopeme
pre budúcnosť 2013: 
Ing. Peter Firek
AT Tatry spol. s r.o., Spišská Belá
Ing. Pavol Fečík
RD Koromľa, Koromľa
Ing. Ledislav Kočerha
Agrodružstvo Staré, Zbudza
Ing. Jozef Girman
Topagro s r.o., Parchovany
Ing. Milan Gier
PD Močenok, Močenok
Kopeme pre budúcnosť
- stále máte možnosť
prihlásiť sa a vyhrať
Ing. Rudolf Izakovič
Futbaloví nadšenci, súťažiaci, máme pre Vás dôležitú informáciu.
31. 10. 2013 je posledný dátum, kedy sa dá do našej súťaže o profesionálne futbalové dresy alebo sadu tréningových pomôcok prihlásiť.
Ing. Milan Balogh
Agropo s r.o., Zvončín
Ing. Ľubomír Rakyta
Agro - Racio s r.o., Liptovský Mikuláš
Ing. Marek Čarný
Olšanka spol. s.r.o., Košické Olšany
Jozef Vrabec
PPD Komjatice, Komjatice
AT Dunaj spol s.r.o., Rožňava
Attila Dobai
Agrok Topolčianky
Postup je naozaj jednoduchý, ak ste v tohtoročnej sezóne nakúpili prípravky na ochranu rastlín
od BASF aspoň v hodnote 33 000 €, neváhajte,
vyplňte formulár, ktorý nájdete na našich internetových stránkach ( na úvodnej stránke v sekcii „Novinky, akcie, súťaže a inzercia hľadajte
kopeme pre budúcnosť, prípadne cez úvodný
obrázok) a pošlite ho spolu s kópiami faktúr.
Kópie faktúr sú naozaj dôležitým dokumentom
a podmienkou pre vstup do súťaže vôbec. Bez
faktúr nemôžeme Váš formulár akceptovať.
Ak ste nakúpili prípravky za sumu väčšiu ako
33 000 €, zvýšite svoju šancu v žrebovaní, za
každých 10 000 € navyše, získate 1 hlas do
žrebovania.
Žrebovanie však nie je poslednou možnosťou,
ako získať cenu. Ešte stále môžete zadávať aj
kódy z vkladacej inzercie, kde je naozaj všetko
iba v rukách šťasteny a podmienkou na výhru
nie je ani nákup prípravkov.
Ing. Alexander Kakaš
Prvých 15 výhercov, ktorý splnili všetky podmienky už onedlho dostane dresy a pomôcky,
ktorými urobia radosť tým najdôležitejším – našim deťom.
Ing. Rudolf Malinka
Malinovec Demandice
Ing. Zdenko Hudák
Agronova PD Blatné Revištia
Blatné Revištia
PD Úsvit pri Dunaji, Dunajská Lužná
Ing. Jozef Ranič
Agroves s.r.o., Zalužice
Želáme veľa šťastia pri žrebovaní a veľa krásny
detských úsmevov pri odovzdávaní dresov Vašim malým futbalistom 
Ing. Tatiana Murcková
Marketing communication
Agrotip 10/2013
|I
 Kopeme pre budúcnosť 
II | Agrotip 10/2013
Agrotip 10/2013
| III
IV | Agrotip 10/2013
Download

agrotip - BASF Ochrana rastlín