Marec 2011
Regionálna príloha
®
Agromanuál
Profesionálna ochrana rastlín
Téma čísla
Herbicídne ošetrenie
kukurice
KUKURICA
môže rásť
ponúkame
TOP riešenia
herbicídnej
ochrany Vašej
kukurice:
* Casper® Extra – balíček prípravkov Casper® 55 WG + Milagro® Extra 6 OD + Atplus®
** Callisto® Extra – balíček prípravkov Callisto® 480 SC + Milagro® Extra 6 OD + Atplus®
Syngenta Slovakia s.r.o.
Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava
Tel.: 02/49 108 050,
Fax.: 02/49 108 040
www.syngenta.sk
www.syngenta.sk
...a Vaša
Obsah
Herbicídy - kukurica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Rastové fázy kukurice (BBCH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Efektívna fungicídna ochrana obilnín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Ing. Ervín Máťuš
Granstar Superstar - novinka na Vašich poliach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Ing. Jozef Kakuta
Regionálna príloha Agromanuálu č. 3,
samostatne nepredajné
Marec 2011
Recenzovaný odborný časopis
Vydavateľ,
adresa redakcie, miesto vydania,
design, sazba:
Kurent s.r.o.
Vrbenská 197/23, 370 01 Č. Budějovice
tel.: +420 387 202 310, fax: +420 387 202 313
e-mail: [email protected]
IČO: 25177338, DIČ: CZ25177338
OR KS Č. Budějovice, odd. C, vl. 7995
Šéfredaktor: Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.
tel.: +420 777 037 027
e-mail: [email protected]
Redaktoři:
Ing. Martin Bašta, [email protected]
Ing. Pavel Talich, [email protected]
Ing. Ján Gutten, [email protected]
tel.: +421 907 955 144
Redakčná rada: Ing. Jiří Auterský,
Ing. David Bečka, Ph.D.,
Ing. Milena Bernardová,
Ing. Ervín Hausvater, CSc.,
Ing. Eva Hrudová, Ph.D.,
Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.,
Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.,
Ing. Antonín Šandera,
Ing. Přemysl Štranc, Ph.D.,
Ing. Stanislav Torma, PhD.,
Prof. Ing. Karel Veverka, DrSc.
Predplatné, distribúcia a reklama
na Slovensku:
PROGARD, s.r.o., Mgr. Martin Majerský
Rezedová 4, 821 01 Bratislava
tel.: 0905 320 130, fax: 02/4342 6686
e-mail: [email protected]
Celoročné predplatné: €49,99 vrátane DPH,
10 čísiel, vrátane poštovného.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje
a názory autorov jednotlivých článkov ani
inzercie. Pri používaní prípravkov sa riaďte
platným Zoznamom registrovaných prípravkov
na ochranu rastlín.
ISSN 1801-7673 (print)
ISSN 1801-4895 (on-line)
MK ČR E 16226
® = Reg. ochranná známka.
Agromanuál • Regionálna príloha • Marec 2011
Ochrana
Herbicídy - kukurica
Neselektívne herbicídy
Použitie neselektívnych herbicídov na báze
účinnej látky glyphosate je vhodné na pozemkoch zaburinených trvácimi burinami,
ako je pichliač, pýr a pod. Aplikáciu je nutné vykonať na vzídené, asimilujúce buriny.
S ďalšou prípravou pôdy sa môže začať, až
po prijatí účinnej látky burinami, čo sa prejaví zožltnutím ich listovej plochy. Tieto herbicídy je možné aplikovať aj preemergentne,
t.j. po zasiatí kukurice. Podmienkou však je,
aby boli buriny vzídené a klíčok kukurice sa
musí nachádzať max. 2 cm pod povrchom
pôdy. V žiadnom prípade sa klíčok kukurice
nesmie dostať do kontaktu s postrekovou
kvapalinou.
Pôdne herbicídy
Pôdne herbicídy účinkujú cez pôdu. Buriny
herbicídnu účinnú látku väčšinou prijímajú
prostredníctvom koreňa a hypokotylu. Optimálna je aplikácia na vlhkú, dobre pripravenú pôdu bez hrúd. Za týchto podmienok
sa vytvorí rovnomerný film účinnej látky na
povrchu pôdy. Vlhká pôda je tiež chladnejšia, preto nebezpečia straty účinnej látky
vplyvom odparovania je nízke. Osivo kukurice musí byť vysiate na správnu hĺbku. Príliš plytko uložené zrná klíčia v postrekovom
filme a môže dôjsť k poškodeniu klíčiacich
rastlín. Nevhodná je tiež aplikácia pôdnych
herbicídov na pozemky s vysokým obsahom
humusu, kde môže dôjsť k silnej väzbe účinnej látky na organickú hmotu a tým zníženiu
účinnosti. Na týchto pôdach sa doporučuje
používať hornú hranicu povoleného dávkovania, alebo použiť listovo aktívne herbicídy.
Z rovnakého dôvodu sa neodporúča aplikácia organických hnojív vo forme hnoja, alebo
močovky krátko pred aplikáciou. Niektoré
pôdne herbicídy majú taktiež vedľajšiu účinnosť cez list, čo sa využíva pri skorých postemergentných aplikáciách.
Listovo aktívne herbicídy
Účinkujú cez listy burín. Majú vyššie nároky na teplotu, v porovnaní s pôdnymi herbicídmi. Nemajú takmer žiadnu reziduálnu
účinnosť. Nebezpečie poškodenia kukurice,
môže nastať pri aplikácií po daždi, kedy je na
listoch kukurice oslabená vosková vrstvička.
A. Kontaktné herbicídy (napr. bentazone,
bromoxynil). Pre spoľahlivý účinok potrebujú po aplikácií 4–5 hodín priameho
slnečného žiarenia. K zníženiu účinnosti
môže dôjsť, pokiaľ sú herbicídy aplikované
vo večerných hodinách a v nasledujúcich
dňoch je zamračená obloha. Pretože sa
jedná o kontaktné látky, nedochádza k ich
rozvádzaniu v rastline. Vhodné je použitie
dostatočného množstva postrekovej kvapaliny, buriny totiž musia byť postrekovou
kvapalinou dokonale pokryté.
B. Sulfonylmočoviny a rastové látky
Sulfonylmočoviny by sa nemali aplikovať
za nasledujúcich podmienok:
• teplota vyššia ako 25 °C,
• nebezpečia nočných mrazíkov,
• kolísanie denných a nočných teplôt o viac
ako 15 °C,
• stresované porosty,
• intenzívne slnečné žiarenie.
Optimálna fáza burín je 2–4 pravé listy.
Ježatka kuria
Kombinované herbicídy
Kombinácia pôdneho a listovho účinku. Pružnejšie použitie.
Pýr plazivý

Láskavec
2
Herbicídy - kukurica
Agromanuál • Regionálna príloha • Marec 2011
Manuál
Príjem účinnej látky u vybraných herbicídov
100
90
Percento príjmu účinnej látky cez pôdu
80 70 60 50 40 30 20
10
10
20
Percento príjmu účinnej látky cez listy
30 40 50 60 70 80 90
100
ACCENT 75 WG
AFALON 45 SC
ARRAT
AURORA 40 WG
BASAGRAN 600
BASAGRAN SUPER
BROMOTRIL 25 SC
CALLAM
CALLISTO 480 SC
CLICK PLUS
CLIOPHAR 300 SL
DICOPUR D
DUAL GOLD 960 EC
EPILOG 75 WG
EMBLEM PRO
ESTERON
GALERA
GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SC
GRID
GUARDIAN TETRA
GUARDIAN MAX
HECTOR 53,6 WG
HERBOXONE
IPIRON 45 SC
KELVIN 75 WG
LAUDIS OD
LINUREX 50 SC
LONTREL 300
LUMAX 537,5 SE
MAISTER
MERLIN 750 WG
MILAGRO EXTRA 6 OD
MUSTANG
PARDNER 22,5 EC
RACER 25 EC
REFINE
SAMSON
SPECTRUM
STARANE 250 EC
STOMP 330 E
SUCCESSOR T
TITUS 25 WG
TITUS PLUS EXTRA WG
TOMIGAN 250 EC
TROPHY GOLD
ZEAGRAN 340 SE
Herbicídy - kukurica
Agromanuál • Regionálna príloha • Marec 2011
3
Manuál
Herbicíd
Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku
HRAC
Zaradenie
Toxicita človek|včely|PHO
Orientačná
Termín aplikácie vzhľadom
cena
ošetrenia k rastovej fáze kukurice
1 ha* 2010 Odporúčanie
 PRE
 SPOST do 3 listov kukurice (BBCH 00–13)
Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky
v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie
Potláča v raste pichliač, pýr a prasličku pri SPOST
aplikácii
225 g isoxaflutole
F2
+ 90 g thiencarbazone-methyl
B
+ 150 g cyprosulfamide (safener)
Bayer
ACCENT 75 WG
750 g nicosulfuron
–|Vč3|–
 POST od 2. do 6. listu
Buriny 2–4 listy, pýr 10–15 cm
B
Du Pont
Kombinácie: ™ POST 55 g + 0,6 l MUSTANG
AFALON 45 SC
450 g linuron
T,N|Vč3|–
C2
Agrovita
O
B
Jednoročné trávy,
dvojklíčnolistové buriny
vrátane ťažko ničiteľných
burín - iva voškovníkovitá,
podslnečník, pohánkovec
14,85 €
 POST od vzídenia po 6. list kukurice
Buriny 2–4 listy
Teplo a vlhko podporujú účinnosť
Vždy použiť so zmáčadlom
N|Vč3|–
BASF
Kombinácie: ™ POST 0,2 kg + 0,1–0,125 l BREJK-TRU (adjuvant)
Odolné dvojklíčnolistové
buriny, lipkavec, pichliač,
durman, voškovník
 POST od vzídenia po 8. list kukurice
Vyššia dávka na buriny v pokročilejšej rastovej fáze Dvojklíčnolistové buriny,
lipkavec
Kvalitné pokrytie burín postrekovou kvapalinou
Xi,N|Vč3|–
F&N Agro
Slnečné a suché počasie podporuje a urýchľuje účinok
Kombinácie: ™ POST 40–50 g + 1,0 l DESORMONE LIQUID 60 SL
E
9,76–12,20 €
BASAGRAN 600
600 g bentazone
Xn|Vč3|PHO1
C3
65,44 €
BASF
BASAGRAN SUPER
480 g bentazone
+ 150 g aktivátor
Xi|Vč3|PHO1
C3
BASF
BROMOTRIL 25 SC
250 g bromoxynil
T,N|Vč3|–
C3
Agrovita
 POST do výšky kukurice 20 cm (BBCH 12–16)
20,90–24,70 € Buriny 2–4 listy
Kvalitné pokrytie burín postrekovou kvapalinou
CALLAM
600 g dicamba
+ 125 g tritosulfuron
O
B
Xn,N|Vč3|–
BASF
Kombinácie: ™ 0,3 kg + 0,5 l DASH (adjuvant)
CALLISTO 480 SC
480 g mesotrione
–|N|–
F2
Syngenta
Kukurica s podsevom ďateliny lúčnej a lucerny
 POST kukurica od 1. do 4. listu (do 20 cm)
Buriny 2–4 listy, ďatelina a lucerna od 2. trojlístka
Kvalitné pokrytie burín postrekovou kvapalinou
Kukurica, kukurica cukrová
 POST od 1. do 4. listu (do 20 cm)
Kukurica s podsevom ďateliny lúčnej
 Od 2. trojlístka
Buriny 2–4 listy
Kvalitné pokrytie burín postrekovou kvapalinou
1,5–2,0 l/400–600 l
0,2 kg/200–400 l
45,78 €
CASPER 55 WG
50 g prosulfuron
+ 500 g dicamba
B
O
Herbicídy - kukurica
Dvojklíčnolistové buriny,
rumančeky, rumany
1,5–2,0 l/200–400 l
Jednoročné dvojklíčnolistové
buriny, láskavce, rumančeky
1,1–1,3 l/400–600 l
 PRE aplikácia bez zmáčadla
 SPOST kukurica 2.–3. list (BBCH 12–13)
 POST do 8. listu kukurice (BBCH 18)
Jednoročné dvojklíčnoslistové buriny 2–4 listy,
lipkavec do 1. praslenu, ježatka do 2. listu
Jednoročné dvojklíčnolistové
buriny, ježatka kuria
 POST od 3. do 8. listu kukurice (BBCH 13–18)
21,73–26,07 € Buriny 2–4 listy
Nepoužívať v osivovej a cukrovej kukurici
N|Vč3|–
Syngenta
™ POST 0,25–0,3 kg + 0,5% ATPLUS 463 (ambrózia, iva, pupenec, nezábudka)
4
2,4 l/200–400 l
Odolné dvojklíčnolistové
buriny, lipkavec, pichliač,
durman, voškovník
Kombinácie: ™ POST 0,25 l + 1,0 l ALIMO, ISTROEKOL
™ POST 0,25 l + 0,5 % ATPLUS 463
™ PRE, SPOST 0,25–0,3 l + 1,2 l DUAL GOLD 960 EC
40–50 g
Dvojklíčnolistové buriny,
rumančeky, rumany
 POST od vzídenia po 6. list kukurice
Buriny 2–4 listy
Vždy použiť so zmáčadlom
SPOST
1,5 hod.
10–25 °C
3
–
AURORA 40 WG
400 g carfentrazone-ethyl

C
–
0,4 l/200–400 l
Pýr plazivý, proso,
80 g
dvojklíčnolistové buriny
+ 0,1% TREND 90/200–400 l
Jednoročné trávy,
55 g
dvojklíčnolistové buriny
+ 0,1% TREND 90/200–400 l
™ POST 40 g + 1,6 l ZEAGRAN 340 SE + 0,1% TREND 90
 PRE do 3 dní po sejbe
Na ľahkých pôdach použiť spodnú hranicu dávkovania
31,72–42,30 €
Dvojklíčnolistové buriny
Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky
v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie
ARRAT
50 % dicamba
+ 25 % tritosulfuron
Ochranná doba (dni)
(bez DPH)
Zástupca
ADENGO SC
Xn,N|Vč3|–
Hlavný účel použitia
Dávka prípravku
na 1 ha/postreková
kvapalina
0,4 kg/200–400 l
PRE 0,3 l/400–600 l
SPOST, POST 0,3 l/300 l
+ 0,5% ATPLUS 463
slabé zrážky
po aplikácii
zvyšujú
účinnosť
7–23 °C
4
5–23 °C
1
10–23 °C
6
10–23 °C
6
5–23 °C
2
7–23 °C
4
–
POST 2
™ PRE, SPOST 0,25 l + 2,0 l GUARDIAN MAX
™ POST 0,2–0,25 l + 0,75 l MILAGRO + 0,5 % ATPLUS 463
™ POST 0,2–0,25 l + 0,75 l MILAGRO + 1,0 l ALIMO, ISTROEKOL
Širokolisté buriny, durman,
voškovník a i.
0,25–0,3 kg/300–400 l
10–25 °C
–
™ POST 0,25–0,3 kg + 0,75 l MILAGRO + 0,5% ATPLUS 463 (proti trávam)
Agromanuál • Regionálna príloha • Marec 2011
Manuál
Pýr plazivý
Ambrózia
Bažanka ročná
Durman
obyčajný
Rumančeky
Hluchavky
Konopnica
napuchnutá
Láskavec
Mrlík
Peniažtek roľný
Hviezdica
prostredná
Horčiak
Voškovník
obyčajný
Repka výmrv

































































































































































































































































Pichliač roľný
Proso siate

Slnečnica
výmrv
Lipkavec
obyčajný
Ovos hluchý

Podslnečník
Theofrastov
Reďkev
ohnicová
Pohánkovec
ovíjavý
Ježatka kuria
Orientačná účinnosť na buriny:  špecialista,  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatočná, neúčinkuje
™ POST 0,2–0,25 l + 0,75 l MILAGRO + 1,0 l ALIMO, ISTROEKOL
™ SPOST 0,2–0,25 l + 2,0–2,7 l PROPONIT 720 EC (do 3. listu kukurice, proso siate roľné, cirok halepský zo semena, slnečnica)




Herbicídy - kukurica












Agromanuál • Regionálna príloha • Marec 2011
5
Manuál
Herbicíd
Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku
HRAC
Zaradenie
Toxicita človek|včely|PHO
Orientačná
Termín aplikácie vzhľadom
cena
ošetrenia k rastovej fáze kukurice
1 ha* 2010 Odporúčanie
CLICK PLUS
C1
K3
Xn,N|Vč3|–
43,75 €
 PRE do 3 dní po sejbe, vždy pred vzídením burín
 SPOST od vzídenia do 2. listu kukurice,
buriny klíčne listy až 1. pár pravých listov
45,40 €
 POST od 2.–8. listu kukurice (BBCH 12–18)
Pichliač roľný - od fázy listovej ružice až do obdobia
Pichliač, rumančeky,
začiatku tvorby kvetných pukov, rumančekovité
výmrv slnečnice
buriny malá i veľká listová ružica.
Pichliač systém zapni-vypni 0,5–0,6 l/ha - cielená
POST aplikácia na vzídené ohniská pichliača.
0,4 l/200–400 l
10,89 €
 POST od 2.– 4. listu kukurice (BBCH 12–14)
(kukurica 15–20 cm)
Buriny 2–3 listy
Dvojklíčnolistové buriny,
durman, voškovník
a trváce buriny
1,1 l/400–500 l
 POST od 2.– 4. listu kukurice (BBCH 12–14)
(kukurica 15–20 cm)
Buriny 2–3 listy
Dvojklíčnolistové buriny,
durman, voškovník
a trváce buriny
1,1–1,3 l/400–500 l
Asra
CLIOPHAR 300 SL
300 g clopyralid
O
N|Vč3|–
Arysta
DESORMONE LIQUID 60 SL
600 g 2,4-D (DMA)
O
Xi|Vč3|PHO1
F&N Agro
Kombinácie: ™ POST 1,0 l + 40–50 g AURORA 40 WG
DICOPUR D
500 g 2,4-D (DMA)
Xi|Vč3|PHO1
O
Ochranná doba (dni)
(bez DPH)
Zástupca
214 g terbuthylazin
+ 450 g acetochlor
Hlavný účel použitia
Dávka prípravku
na 1 ha/postreková
kvapalina
10,08–11,92 €
F&N Agro
Dvojklíčnolistové
a jednoklíčnolistové buriny
3,5 l/400–500 l

C
–
POST 2
10–23 °C
2
10–23 °C
4
10–23 °C
4
 PRSZ zapraviť max. 5 cm hlboko,
za extrémneho sucha
 PRE do 3 dní po zasiati
DUAL GOLD 960 EC
 SPOST do max. 2. listu prosovitých tráv
5–15 °C
960 g S-metolachlor
K3 22,69–39,71 € (ježatka, moháre), pri POST aplikácii výrazne klesá Jednoročné dvojklíčnolistové
1,25 l/300–600 l
buriny, jednoročné trávy
SPOST
2
účinnosť na dvojklíčnolistové buriny
Xi,N|Vč3|–
Syngenta
Aplikácia na dobre pripravený povrch pôdy bez hrúd
Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky
v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie
Kombinácie: ™ PRE + DAM 390
™ PRE, SPOST 1,25 l + 0,25–0,3 l CALLISTO 480 SC (SPOST + 0,5% ATPLUS 463)
EMBLEM PRO
385 g bromoxynil
Xn,N|–|–
 POST do výšky kukurice 20 cm
C3 24,00–30,00 € Buriny 2–4 listy
Kvalitné pokrytie burín postrekovou kvapalinou
F&N Agro
 POST od 2. do 6. listu (BBCH 12–16)
Buriny 2–4 listy, pýr 10–15 cm,
cirok alepský 30 cm, pichliač listová ružica
EPILOG 75 WG
750 g nicosulfuron
–|Vč3|–
B
DowAgro
Kombinácie: ™ POST 55 g + 0,6 l MUSTANG
ESTERON
905 g 2,4-D
O
10,78–13,48 €
Xi,N|Vč3|–
DowAgro
Kombinácie: ™ POST 0,8–1,0 l + 0,3 l LONTREL 300
GALERA
267 g clopyralid
+ 67 g picloram
O
O
 POST od 2.–4. listu kukurice (15–20 cm)
(BBCH 12–14)
Buriny 2–3 listy, neaplikovať v množiteľ. porastoch
Jednoročné dvojklíčnolistové
buriny, láskavce, rumančeky
Pýr plazivý, proso,
80 g
dvojklíčnolistové buriny
+ 0,1% TREND 90/200–400 l
Jednoročné trávy,
55 g
dvojklíčnolistové buriny
+ 0,1% TREND 90/200–400 l
™ POST 55 g + 1,6 l ZEAGRAN 340 SE + 0,1% TREND 90
Dvojklíčnolistové buriny,
durman, voškovník
a trváce buriny
Dvojklíčnolistové buriny - proti
 POST od 4.–6. (max. 7.) listu kukurice
pichliaču, rumančekovitým
41,36–47,27 €
(BBCH 14–16), pichliač prízemná ružica
burinám, výmrvu slnečnice,
Vyššia dávka na buriny v pokročilejšej rastovej fáze
lipkavcom, mrlíkom
–|Vč3|–
DowAgro
Kombinácie: ™ POST 0,25 l + 0,6–0,8 l MUSTANG
 PRSZ do hĺbky 5 cm, v prípade sucha
 PRE
 CPOST v dobe max. klíčenia burín, max. do
GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SC
2.
listu ježatky, dvojklíčnolistové buriny do 3.–5. listu
312,5 g S-metolachlor
K3
Jednoročné trávy, jednoročné
+ 187,5 g terbuthylazine
C1 48,20–54,22 € Na suchých stanovištiach preferovať aplikáciu
dvojklíčnolistové buriny
PRSZ (pred vysievaním so zapravením)
Xi,N|Vč3|–
Syngenta
Vysoko selektívny aj pre množiteľské porasty kukurice
Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky
v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie
6
Herbicídy - kukurica
1,0–1,25 l/400–600 l
0,8–1,0 l/400–500 l
Plošný postrek
0,35–0,4 l/200–300 l
Bodová aplikácia 0,25%
5–23 °C
2
10–25 °C
4
10–23 °C
1
10–25 °C
1
–
4,0 l/120–400 l
zrážky po
aplikácii
zvyšujú
účinnosť
Agromanuál • Regionálna príloha • Marec 2011
Manuál
Pýr plazivý
Ambrózia
Bažanka ročná
Durman
obyčajný
Rumančeky
Hluchavky
Konopnica
napuchnutá
Láskavec
Mrlík
Peniažtek roľný
Hviezdica
prostredná
Horčiak
Voškovník
obyčajný
Repka výmrv
























































































































































































































































Herbicídy - kukurica

Pichliač roľný
Proso siate

Slnečnica
výmrv
Lipkavec
obyčajný
Ovos hluchý

Podslnečník
Theofrastov
Reďkev
ohnicová
Pohánkovec
ovíjavý
Ježatka kuria
Orientačná účinnosť na buriny:  špecialista,  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatočná, neúčinkuje
Agromanuál • Regionálna príloha • Marec 2011
7
Manuál
Herbicíd
Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku
HRAC
Zaradenie
Toxicita človek|včely|PHO
Zástupca
Orientačná
Termín aplikácie vzhľadom
cena
ošetrenia k rastovej fáze kukurice
1 ha* 2010 Odporúčanie
 POST od 2.–6. listu kukurice (BBCH 12–16)
• Nepoužívať v osivovej a cukrovej kukurici
• Neaplikovať, keď v priebehu 24 hodín sú veľké
500 g rimsulfuron
B
+ 250 g thifensulfuron methyl
B 29,02–36,27 € výkyvy teplôt (-5 – + 30 °C)
• Vždy použiť so zmáčadlom TREND 90
N|Vč3|–
Du Pont (MV Servis)
• Dvojklíčnolistové buriny 2.–6. list,
ježatka do konca odnožovania
Kombinácie: ™ POST 20 g + 0,6 l MUSTANG
840 g acetochlor
+ 28 g furilazole
K3
Xn,N|Vč3|PHO2
Monsanto
Hlavný účel použitia
Ochranná doba (dni)
(bez DPH)
GRID
GUARDIAN MAX
Dávka prípravku
na 1 ha/postreková
kvapalina
 PRS
 PRE
21,93–32,25 €  SPOST do rastovej fázy klíčnych listov burín
Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky
v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie
20–25 g
Jednoročné trávy, jednoročné + 0,1 % TREND 90/200–300 l
dvojklíčnolistové buriny
20–25 g
+ 0,1 l SILWET L-77/200–300 l

C
10–25 °C
4
–
Jednoročné trávy, jednoročné
dvojklíčnolistové buriny
1,7–2,5 l/200–400 l
zrážky po
aplikácii
zvyšujú
účinnosť
Kombinácie: ™ PRE, SPOST (do 2 listov kukurice) 2,0 l + 0,25 l CALLISTO 480 SC
GUARDIAN TETRA
214 g terbuthylazin
+ 450 g acetochlor
C1
K3
Xn,N|Vč3/Vč2|–
44,10 €
Monsanto
 PRE do 3 dní po sejbe
 SPOST od vzídenia do 2. listu kukurice,
buriny klíčne listy až 1. pár pravých listov
HECTOR 53,6 WG
 POST od 4. do 6. listu kukurice (BBCH 14–16)
B
B 49,30–63,39 € Buriny 2–4 listy, pýr 3.–4. list, ježatka vplnom
odnožovaní (do 6. listu)
N|Vč3|–
Du Pont (MV-servis)
Kombinácie: ™ POST 55 g + 0,6 l MUSTANG
429 g nicosulfuron
+ 107 g rimsulfuron
HERBOXONE
500 g 2,4-D (DMA)
O
Xi|Vč3|PHO1
10,69–12,63 €
Arysta
T,N|Vč3|–
C2
Agro Aliance
 POST od 2. do 6. listu (BBCH 12–16)
Buriny 2–4 listy, pýr 10–15 cm,
cirok alepský 30 cm, pichliač listová ružica
KELVIN 75 WG
750 g nicosulfuron
–|Vč3|–
3,5 l/400–500 l
B
Du Pont
–
POST 2
Pýr plazivý, proso,
90 g
dvojklíčnolistové buriny
+ 0,1% TREND 90/200–400 l 10–25 °C
Jednoročné trávy,
70 g
3
dvojklíčnolistové buriny
+ 0,1% TREND 90/200–400 l
™ POST 70 g + 1,6 l ZEAGRAN 340 SE + 0,1% TREND 90 - ZEA Pack
Dvojklíčnolistové buriny,
durman, voškovník
a trváce buriny
1,1–1,3 l/400–500 l
Pýr plazivý, proso,
dvojklíčnolistové buriny
Jednoročné trávy,
dvojklíčnolistové buriny
10–23 °C
4
–
 PRE do 3 dní po sejbe
Na ľahkých pôdach použiť spodnú hranicu dávkovania
Dvojklíčnolistové buriny
Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky
v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie
IPIRON 45 SC
450 g linuron
 POST od 2.– 4. listu kukurice (BBCH 12–14)
(kukurica 15–20 cm)
Buriny 2–3 listy
Dvojklíčnolistové
a jednoklíčnolistové buriny
1,5–2,0 l/400–600 l
80 g
+ 0,1% TREND 90/200–400 l
55 g
+ 0,1% TREND 90/200–400 l
slabé zrážky
po aplikácii
zvyšujú
účinnosť
10–25 °C
4
Kombinácie: ™ POST 40 g + 1,6 l ZEAGRAN 340 SE + 0,1% TREND 90
LAUDIS OD
44 g tembotrione
F2
+ 22 g isoxadifen-ethyl (safener)
60,65 €
Xi,N|Vč3|–
Bayer
Kombinácie: ™ POST 1,6 l + 0,7 l PARDNER 22,5 EC
LINUREX 50 SC
500 g linuron
T,N|Vč3|–
 POST od 4.– 6 (8). listu kukurice (BBCH 14–16)
Dvojklíčnolistové buriny 2–8 listov,
pichliač do 15–20 cm, trávovité buriny 1–5 listov,
ježatka do 2. odnože
Jednoročné jednoklíčnolistové
a dvojklíčnolistové buriny
vrátane pichliača roľného
2,2 l/200–400 l
 PRE do 3 dní po sejbe
C2 33,95–46,07 € Na ľahkých pôdach použiť spodnú hranicu dávkovania Dvojklíčnolistové buriny
Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky
Agrovita
v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie
 POST od 2.–8. listu kukurice (BBCH 12–18)
Pichliač roľný - od fázy listovej ružice až do obdobia
Pichliač, rumančeky,
300 g clopyralid
O 34,56–46,08 € začiatku tvorby kvetných pukov, rumančekovité
výmrv slnečnice
buriny malá i veľká listová ružica.
N|Vč3|–
DowAgro
Pichliač systém zapni-vypni 0,5–0,6 l/ha - cielená
POST aplikácia na vzídené ohniská pichliača.
Kombinácie: ™ POST 0,3 l + 0,6–0,8 l MUSTANG
™ POST 0,3 l + 0,8–1,0 l ESTERON
Herbicídy - kukurica
1
™ POST 1,6 l + 1,6 l ZEAGRAN 340 SE
–
1,4–1,9 l/200–400 l
LONTREL 300
8
8–25 °C
0,4 l/200–400 l
slabé zrážky
po aplikácii
zvyšujú
účinnosť
10–23 °C
2
Agromanuál • Regionálna príloha • Marec 2011
Manuál
Pýr plazivý
Ambrózia
Bažanka ročná
Durman
obyčajný
Rumančeky
Hluchavky
Konopnica
napuchnutá
Láskavec
Mrlík
Peniažtek roľný
Hviezdica
prostredná
Horčiak
Voškovník
obyčajný
Repka výmrv


















































































































































































































































































Herbicídy - kukurica
Pichliač roľný
Proso siate

Slnečnica
výmrv
Lipkavec
obyčajný
Ovos hluchý

Podslnečník
Theofrastov
Reďkev
ohnicová
Pohánkovec
ovíjavý
Ježatka kuria
Orientačná účinnosť na buriny:  špecialista,  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatočná, neúčinkuje
Agromanuál • Regionálna príloha • Marec 2011
9
Manuál
Herbicíd
Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku
HRAC
Zaradenie
Toxicita človek|včely|PHO
Zástupca
Orientačná
Termín aplikácie vzhľadom
cena
ošetrenia k rastovej fáze kukurice
1 ha* 2010 Odporúčanie
Xn,N|Vč3|–
K3
F2
C1
Ochranná doba (dni)
(bez DPH)
LUMAX 537,5 SE
375 g s-metolachlor
+ 37,5 g mesotrione
+ 125 g terbuthylazine
Hlavný účel použitia
61,60–70,40
Syngenta
 PRE do 3 dní po sejbe
 SPOST v dobe max. klíčenia burín
Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky
v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie
Pichliač - dobrá účinnosť len pri SPOST aplikácii
Dávka prípravku
na 1 ha/postreková
kvapalina
Jednoročné trávy,
dvojklíčnolistové buriny
vrátane ťažko
kontrolovateľných burín ambrózia, iva voškovníkovitá,
podslnečník, pohánkovec

C
3,5–4,0 l/
PRE 400–600 l,
SPOST 300 l
OD 45
Kombinácie: ™ SPOST 3,5–4,0 l + 0,5% ATPLUS 463
 POST od 2.–6 (7). listu kukurice (BBCH 12–16)
30 % foramsulfuron
B
Dvojklíčnolistové buriny do 6. listu, pichliač do
+ 1 % iodosulfuron
B 39,08–58,63 € 15–20 cm, trávovité buriny vzchádzanie–koniec
+ 30 % isoxadifen-ethyl (safener)
odnožovania
Vždy aplikovať s adjuvantom
Xi,N|Vč3|PHO1
Bayer
MAISTER
Dvojklíčnolistové buriny,
pichliač, proso, iva,
podslnečník, durman, pýr
0,1–0,15 kg + z/200–400 l
8–25 °C
1,5
Kombinácie: ™ POST 0,1–0,15 kg + 2,0 l ALIMO, ISTROEKOL, MERO STEFES
MERLIN 750 WG
750 g isoxaflutole
F2
Xn,N|Vč3|–
29,74–38,66
Bayer
 PRE do 4 dní po sejbe
 SPOST do 2 listov kukurice
Na piesočnatých pôdach použiť spodnú hranicu
dávkovania
Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky
v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie
Kombinácie: ™ DAM 390
0–25 °C
Jednoročné jednoklíčnolistové
a dvojklíčnolistové buriny
100–130 g/300–400 l
zrážky po
aplikácii
zvyšujú
účinnosť
™ PRE 100–130 g + 0,9–1,3 l GUARDIAN MAX
Pýr plazivý, proso,
1,5 l/200–400 l
MILAGRO
dvojklíčnolistové buriny
DA 0,75 + 0,75 l/200–400 l 10–25 °C

POST
od
2.
do
6
(8).
listu
kukurice
(BBCH
12–16)
40 g nicosulfuron
B 51,39–77,08 €
Buriny 2–4 listy, pýr 10–15 cm, cirok výška 30 cm Jednoročné trávy,
1,5
1,0 l/200–400 l
Xi,N|Vč3|–
Syngenta
dvojklíčnolistové buriny
Kombinácie: ™ POST 0,75 l + 0,2–0,25 l CALLISTO 480 SC + 0,5 % ATPLUS 463
™ POST 0,75 l + 0,25–0,3 kg CASPER 55 WG + 0,5% ATPLUS (proti trávam)
™ POST 0,75 l + 0,2–0,25 l CALLISTO 480 SC + 1,0 l ALIMO, ISTROEKOL
™ POST 1,0 l + 0,6 l MUSTANG
MILAGRO EXTRA
60 g nicosulfuron
Xi,N|Vč3|–
B
Syngenta
 POST od 2. do 6 (8). listu kukurice
35,95–53,92 € Buriny 2–6 listy, pýr 10–15 cm, cirok výška 30 cm,
ježatka 2. list až začiatok odnožovania
Kombinácie: ™ POST 0,5 l + 0,2–0,25 l CALLISTO 480 SC + 0,5 % ATPLUS 463
MUSTANG
6,25 g florasulam
+ 300 g 2,4-D (ethylhexylester)
B
O
17,67–23,56 €
 POST od 2.–6. listu kukurice (BBCH 12–16)
Buriny 2–4 listy
Xn,N|Vč3|PHO2
DowAgro
Kombinácie: ™ POST 0,6–0,8 l + 0,25 l GALERA
™ POST 0,6 l + 55 g EPILOG
PARDNER 22,5 EC
225 g bromoxynil
C3
Xn,N|Vč3|–
Bayer
Kombinácie: ™ POST 0,7 l + 1,6 l LAUDIS
Pýr plazivý, proso,
0,75 l/200–400 l
dvojklíčnolistové buriny
DA 0,5 + 0,25 l/200–400 l 10–25 °C
Jednoročné trávy,
1,5
0,5–0,65 l/200–400 l
dvojklíčnolistové buriny
™ POST 0,5 l + 0,2–0,25 l CALLISTO 480 SC + 1,0 l ALIMO, ISTROEKOL
Dvojklíčnolistové buriny,
lipkavec, durman,
voškovník a trváce buriny
0,6–0,8 l/100–300 l
5–23 °C
1
™ POST 0,6 l + 20 g GRID
™ POST 0,6–0,8 l + 0,3 l LONTREL 300 (pichliač)
 POST od 2. do 8. listu kukurice (BBCH 12–16)
24,57–29,49 € Buriny 2–4 listy
Kvalitné pokrytie burín postrekovou kvapalinou
Jednoročné dvojklíčnolistové
buriny, láskavce, rumančeky
1,25–1,5 l/400–600 l
5–23 °C
2
™ POST 0,75–1,0 l + 1,0–1,5 l MILAGRO
–
PLEDGE 50 WP
500 g flumioxazin
T,N|Vč3|–
E
20,15 €
Arysta
 PRE
Dvojklíčnolistové buriny
80 g/400–500 l
zrážky po
aplikácii
zvyšujú
účinnosť
Kombinácie: ™ PRE 80 g + 2,0–2,5 l PROPONIT 720 EC
 PRSZ
Jednoročné trávy,
 PRE
720 g propisochlor
K3 30,70–36,84 €  SPOST
dvojklíčnolistové buriny 2,5–3,0 l/400–500 l
láskavce, mrlíky, rumančeky
Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky
Xn,N|Vč3|–
Arysta
v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie
Kombinácie: ™ SPOST 2,0–2,7 l + 0,2–0,25 l CALLISTO 480 SC (do 3. listu kukurice, proso siate roľné, cirok halepský zo semena, slnečnica)
™ PRSZ v suchších podmienkach, PRE 2,0–2,5 l + 1,5 l CLICK 500 SC (ježatka, moháre, prstovka, lipnica ročná, metlička, láskavce, mrlíky, kapsička, hviezdica, lipkavec, lobody)
™ PRE 1,2–1,8 l + 100–130 g MERLIN 750 WG (podslnečník Theofrastov, ambrózia palinolistá, iva voškovníkovitá, ibištek trojdielny, stavikrvy, durman, horčiaky)
PROPONIT 720 EC
10
Herbicídy - kukurica
Agromanuál • Regionálna príloha • Marec 2011
Manuál
Horčiak
Voškovník
obyčajný
Repka výmrv

























































Pichliač roľný
Hviezdica
prostredná

Slnečnica
výmrv
Lipkavec
obyčajný
Peniažtek roľný

Podslnečník
Theofrastov
Reďkev
ohnicová
Pohánkovec
ovíjavý

Mrlík

Láskavec

Konopnica
napuchnutá

Hluchavky

Rumančeky

Durman
obyčajný

Bažanka ročná
Proso siate

Ambrózia
Ovos hluchý

Pýr plazivý
Ježatka kuria
Orientačná účinnosť na buriny:  špecialista,  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatočná, neúčinkuje
™ PRE 100–130 g + 1,2–1,8 l PROPONIT 720 EC (podslnečník Theofrastov, ambrózia palinolistá, iva voškovníkovitá, ibištek trojdielny, stavikrvy, durman, horčiaky)














































™ POST 1,0–1,5 l + 0,75–1,0 l PARDNER 22,5 EC
™ POST 0,9 l +1,6 l ZEAGRAN 340 SE














































™ POST 0,5 l + 0,25–0,3 kg CASPER 55 WG + 0,5% ATPLUS (proti trávam)





























































™ POST 0,6 l + 1,0 l MILAGRO
™ POST 0,6 l + 40 g TITUS 25 WG



























™ PRE 2,0–2,5 l + 80 g PLEDGE 50 WP
NA PRE 2,5 l PROPONIT 720 EC, SPOST 0,25–0,3 l CALLISTO 480 SC
NA PRSZ, PRE 2,5–3,0 l PROPONIT 720 EC, POST 1,1–1,3 l HERBOXONE
Herbicídy - kukurica

NA PRSZ, PRE 2,5–3,0 l PROPONIT 720 EC, POST 1,6–2,0 l ZEAGRAN 340 SE
Agromanuál • Regionálna príloha • Marec 2011
11
Manuál
Herbicíd
Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku
HRAC
Zaradenie
Toxicita človek|včely|PHO
Orientačná
Termín aplikácie vzhľadom
cena
ošetrenia k rastovej fáze kukurice
1 ha* 2010 Odporúčanie
Xn,N|Vč3|–
Ochranná doba (dni)
(bez DPH)
Zástupca
RACER 25 EC
250 g fluorochloridone
Hlavný účel použitia
F1
55,00 €
Agrovita
Dávka prípravku
na 1 ha/postreková
kvapalina
 PRSZ do hĺbky 3 cm
 PRE do 2 dní po zasiatí
Likviduje karanténnu ambróziu palinolistú
Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky
v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie
Jednoročné
jednoklíčnolistové
a dvojklíčnolistové buriny
2,0 l/300–400 l
 POST od 2.–6. listu kukurice (BBCH 12–16)
Nepoužívať v osivovej a cukrovej kukurici
Buriny klíčne listy–3. pravý list
Dvojklíčnolistové buriny,
láskavce, lipkavec
15 g
+ 0,1 % TREND 90/200–400 l

C
–
zrážky po
aplikácii
zvyšujú
účinnosť
Kombinácie: ™ PRE 1,5 l + 2,0 l TROPHY GOLD
REFINE T
75 % thifensulfuron methyl
B
+ 90 % isodecylalkohol ethoxylate
20,15 €
10–20 °C
1
Xi,N|Vč3|–
Du Pont (MV Servis)
Kombinácie: ™ POST 10 g + 30–60 g TITUS 25 WG + 0,1 % z
SPECTRUM
720 g dimethenamid-p
Xn,N|Vč3|–
 PRSZ
 PRE
K3 25,76–30,05 € Aplikácia vždy pred vzídením burín
Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky v
BASF
množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie
Kombinácie: ™ DAM 390
O
Xn|Vč3|–
DowAgro
STOMP 330 E
330 g pendimethalin
Xn,N|Vč3|–
1,2–1,4 l/200–600 l
zrážky po
aplikácii
zvyšujú
účinnosť
™ 1,0 l + 3,0 l STOMP 330 EC
STARANE 250 EC
250 g fluroxypyr
–
Jednoročné trávy,
jednoročné dvojklíčnolistové
buriny
K1
BASF
 POST od 2. do 6. listu kukurice (BBCH 12–16)
47,89–59,86 € Lipkavec a citlivé buriny 0,6–0,8 l/ha
Pupenec roľný, ostružina, štiavec, žihľava 1,2–1,5 l/ha
Lipkavec, durman, horčiaky,
štiavce, pupenec, žihľavy
1,0 l/200–400 l
 PRSZ na hĺbku 2–3 cm
 PRE
 POST od vzídenia do 2. listu kukurice,
prosovité trávy nie viac ako 1 list,
36,92–46,15 €
dvojklíčnolistové buriny max. klíčne listy
Dobre pripravená pôda bez hrúd
Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky
v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie
Jednoročné trávy,
dvojklíčnolistové buriny
5,0 l/400–600 l
Kombinácie: ™ DAM 390
10–23 °C
2
5–25 °C
POST 2
™ 3,0 l + 1,0 l SPECTRUM
SUCCESSOR T
250 g terbuthylazine
+ 300 g pethoxamid
Xn,N|Vč3/Vč2|–
C1
K3
Dvojklíčnolistové
a jednoročné trávy
4,0 l/400–500 l
 POST od 2. do 6. listu kukurice (BBCH 12–16)
Lipkavec a citlivé buriny 0,6–0,8 l/ha
Pupenec roľný, ostružina, štiavec, žihľava 1,2–1,5 l/ha
Lipkavec, durman, horčiaky,
štiavce, pupenec, žihľavy
1,0 l/200–400 l
250 g fluroxypyr
O
Xn|Vč3|–
F&N Agro
TITUS 25 WG
250 g rimsulfuron
B
Du Pont (MV Servis)
 POST od 1.–7. listu kukurice (BBCH 11–17)
Dvojklíčnolistové buriny 2.–4. list, ježatka do
25,71–51,42 €
6. listu, pýr 3.–5. list, proso 2. list
Nepoužívať v osivovej a cukrovej kukurici
Kombinácie: ™ POST 40 g + 0,6 l MUSTANG
TITUS PLUS EXTRA WG
32,6 g rimsulfuron
+ 609 g dicamba
Xn|Vč3|–
–
2
Arysta
TANDUS 250 EC
N|Vč3|–
 PRE do 3 dní po sejbe
B
O
Du Pont (MV Servis)
TOMIGAN 250 EC
250 g fluroxypyr
Xn|Vč3|–
 POST od 2. do 6. listu kukurice (BBCH 12–16)
O 39,84–49,80 € Lipkavec a citlivé buriny 0,6–0,8 l/ha
Pupenec roľný, ostružina, štiavec, žihľava 1,2–1,5 l/ha
Agrovita
TROPHY GOLD
840 g acetochlor
+ 28 g furilazole
Xn,N|Vč3|PHO2
69,50 €
 POST od 2.–6. listu kukurice (BBCH 12–16)
Dvojklíčnolistové buriny 2.–6. list, ježatka do
6. listu, proso 2. list, pichliač prízemná ružica
Nepoužívať v osivovej a cukrovej kukurici
K3
DowAgro
 PRE za sucha plytké zapravenie do 3–4 cm
 SPOST buriny klíčne listy
19,77–29,07 €
Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky
v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie
50–60 g + 0,1 % TREND 90
DA 30 g + 30 g
+ 0,1 % TREND 90
Jednoročné trávy,
30–40 g
dvojklíčnolistové buriny
+ 0,1 % TREND 90/200–300 l
™ POST 30–60 g + 10 g REFINE T + 0,1 % TREND 90
Pýr plazivý, cirok alepský,
dvojklíčnolistové buriny
Dvojklíčnolistové buriny,
láskavce, lipkavec
Lipkavec, durman, horčiaky,
štiavce, pupenec, žihľavy
383 g
+ 0,1 % TREND 90/200–400 l
1,0 l/200–400 l
10–23 °C
2
10–25 °C
2
10–25 °C
3
10–23 °C
2
–
Jednoročné trávy,
dvojklíčnolistové buriny
1,7–2,5 l/300–500 l
zrážky po
aplikácii
zvyšujú
účinnosť
Kombinácie: ™ PRE 2,0 l + 80 g VULKAN
12
Herbicídy - kukurica
Agromanuál • Regionálna príloha • Marec 2011
Manuál
Pýr plazivý
Ambrózia
Bažanka ročná
Durman
obyčajný
Rumančeky
Hluchavky
Konopnica
napuchnutá
Láskavec
Mrlík
Peniažtek roľný
Hviezdica
prostredná
Horčiak
Voškovník
obyčajný
Repka výmrv













































































































































































































™ POST 30–60 g + 0,1 l SILWET L-77
Pichliač roľný
Proso siate

Slnečnica
výmrv
Lipkavec
obyčajný
Ovos hluchý

Podslnečník
Theofrastov
Reďkev
ohnicová
Pohánkovec
ovíjavý
Ježatka kuria
Orientačná účinnosť na buriny:  špecialista,  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatočná, neúčinkuje
™ POST 30–40 g + 1,6 l ZEAGRAN 340 SE + 0,1 % TREND 90





































































Herbicídy - kukurica
Agromanuál • Regionálna príloha • Marec 2011
13
Manuál
Herbicíd
Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku
HRAC
Zaradenie
Toxicita človek|včely|PHO
Orientačná
Termín aplikácie vzhľadom
cena
ošetrenia k rastovej fáze kukurice
1 ha* 2010 Odporúčanie
Zástupca
N|Vč3|–
Ochranná doba (dni)
(bez DPH)
 POST od 1.–7. listu kukurice (BBCH 11–17)
Dvojklíčnolistové buriny 2.–4. list,
ježatka do 6. listu, pýr 3.–5. list, proso 2. list
Nepoužívať v osivovej a cukrovej kukurici
VERDICT 25 WG
250 g rimsulfuron
Hlavný účel použitia
B
Du Pont (MV Servis)
Dávka prípravku
na 1 ha/postreková
kvapalina
Kombinácie: ™ POST 40 g + 0,6 l MUSTANG
50–60 g + 0,1 % TREND 90
DA 30 g + 30 g
+ 0,1 % TREND 90
Jednoročné trávy,
30–40 g
dvojklíčnolistové buriny
+ 0,1 % TREND 90/200–300 l
™ POST 30–60 g + 10 g REFINE T + 0,1 % TREND 90
Pýr plazivý, cirok alepský,
dvojklíčnolistové buriny

C
10–25 °C
3
–
VULKAN
500 g flumioxazin
Xn,N|Vč3|PHO2
E
20,27 €
DowAgro
 PRE
 Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky
v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie
Dvojklíčnolistové buriny,
jednoročné trávy
80 g/200–400 l
zrážky po
aplikácii
zvyšujú
účinnosť
Kombinácie: ™ PRE 80 g + 2,0 l TROPHY GOLD
WING P
212,5 g dimethenamid-P
+ 250 g pendimethalin
Xn,N|Vč3|–
K3
K1
41,08 €
BASF
 PRSZ na hĺbku 2-3 cm
 PRE do 3 dní po zasiatípred vzídením burín
Dobre pripravená pôda bez hrúd
Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky
v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie
 POST, optimálna rastová fáza kukurice 3–5 listov
Buriny 2–4 listy, max. 6 listov
Kvalitné pokrytie burín postrekovou kvapalinou
90 g bromoxynil
C3
+ 250 g terbuthylazine
C1 22,73–28,42 € Vyššiu dávku použiť na buriny v pokročilejšej
rastovej fáze
Xn,N|Vč3|PHO1
F&N Agro
Nepoužívať na rastliny kukurice pred rastovou
fázov BBCH 13 a na zoslabené porasty
Kombinácie: ™ POST 1,6 l + 70 g HECTOR 53,6 WG - ZEA Pack
™ POST 1,6 l + 30–40 g TITUS 25 WG + 0,1% TREND 90
5–25 °C
Jednoročné trávy,
dvojklíčnolistové buriny
4,0 l/300–400 l
Dvojklíčnolistové buriny,
láskavce
1,6–2,0 l/400–600 l
OD 60
zrážky po
aplikácii
zvyšujú
účinnosť
ZEAGRAN 340 SE
5–20 °C
6 hod.
™ POST 1,6 l + 0,9 l MILAGRO
™ POST 1,6 l + 30–40 g KELVIN 75 WG + 0,1% TREND 90
Skratky a symboly
PRS
aplikácia pred sejbou
NR
nie je registrované proti škodlivému činitelu
PRSZ
PRE
aplikácia pred sejbou so zapravením
z
zmáčadlo
preemergentná aplikácia
R
v registračných pokusoch
OD
ochranná doba, znamená minimálny interval v dňoch medzi posledným
ošetrením a zberom
SPOST
skorá postemergentná aplikácia
POST
postemergentná aplikácia
Rastové fázy kukurice (BBCH)
00
01
03
05
07
09
10
11
12
13
14
15
14
suché zrno (toto štádium slúži na označenie ošetrovania osiva)
začiatok napučiavania
koniec napučiavania
korienok vystúpil zo semena
objavenie koleoptyle
vzchádzanie: koleoptyle preráža povrch pôdy
prvý list vystupuje z koleoptyle
1. list je vyvinutý
2. list je vyvinutý
3. list je vyvinutý
4. list je vyvinutý
5. list je vyvinutý
Rastové fázy kukurice (BBCH) / Herbicídy - kukurica
16
17
18
19
30
31
32
33
34
35
36
37
6. list je vyvinutý
7. list je vyvinutý
8. list je vyvinutý
9 a viac listov je rozvinutých
začiatok predlžovacieho rastu
1. kolienko je viditeľné
2. kolienko je viditeľné
3. kolienko je viditeľné
4. kolienko je viditeľné
5. kolienko je viditeľné
6. kolienko je viditeľné
7. kolienko je viditeľné
Agromanuál • Regionálna príloha • Marec 2011
Manuál
Pýr plazivý
Ambrózia
Bažanka ročná
Durman
obyčajný
Rumančeky
Hluchavky
Konopnica
napuchnutá
Láskavec
Mrlík
Peniažtek roľný
Hviezdica
prostredná
Horčiak
Voškovník
obyčajný
Repka výmrv

























































Pichliač roľný
Proso siate

Slnečnica
výmrv
Lipkavec
obyčajný
Ovos hluchý

Podslnečník
Theofrastov
Reďkev
ohnicová
Pohánkovec
ovíjavý
Ježatka kuria
Orientačná účinnosť na buriny:  špecialista,  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatočná, neúčinkuje
™ POST 30–60 g + 0,1 l SILWET L-77























































™ POST 1,6 l + 30–40 g EPILOG 75 WG + 0,1% TREND 90
™ POST 1,6 l + 1,6 l LAUDIS OD
NA PRSZ, PRE 2,5–3,0 l PROPONIT 720 EC, POST 1,6–2,0 l ZEAGRAN 340 SE
NA PRSZ, PRE 2,5 l PROPONIT 720 EC, POST 1,6 l ZEAGRAN 340 SE + 1,1 l DICOPUR D
Skratky a symboly
38
39
51
53
55
59
61
63
65
67
NA
ošetrenie následnou aplikáciou dvoch alebo viac prípravkov postupne
po uplynutí určitého časového intervalu podľa návodu
DA
TM
tank mix, súčasné ošetrenie zmesou dvoch alebo viac prípravkov,
pripravenou podľa návodu v nádrži postrekovača

C
8. kolienko je viditeľné
9. a viac kolienok je viditeľných
začiatok metania
špička metliny je viditeľná
stred metania: metlina úplne viditeľná, stredné vetvenie metliny sa rozvíja
koniec metania: dolné vetvenie metliny je plne rozvinuté
začiatok kvitnutia, samčie kvetenstvo: stredy stredných vetví metlín kvitnú,
samičie kvetenstvo: objavujú sa špičky šúľkov v listových pošvách
samčie kvetenstvo: začiatok prášenia peľu, samičie kvetenstvo: viditeľné špičky
blizien
plné kvitnutie: samčie kvetenstvo a dolné vetvenie metliny kvitnú,
samičie kvetenstvo: vlákna blizien sú plne vysunuté
ukončenie kvitnutia: samičie kvetenstvo: vlákna blizien začínajú zasychať
Rastové fázy kukurice (BBCH) / Herbicídy - kukurica
69
71
73
75
79
83
85
87
89
97
99
delená aplikácia, dvoj- a viacnásobná aplikácia toho istého prípravku
po uplynutí určitého časového intervalu podľa návodu
Odporúčaná teplota počas aplikácie
Minimálny odstup dažďa po aplikácií v hod.
koniec kvitnutia
začiatok tvorby plodu: zrná sú zistiteľné: obsah vodnatý, cca. 16 % sušiny
skorá mliečna zrelosť
mliečna zrelosť: zrná v strednej časti šúľku sú žltobiele: obsah mliečny, asi 40 % sušiny
druhovo a odrodovo špecifickej veľkosti zrna je dosiahnuté
skorá vosková zrelosť: zrná s cestovitou konzistenciou, na báze ešte vlhké,
asi 45 % sušiny
vosková (silážna) zrelosť, zrná sú slabožlté až žlté, s cestovitou konzistenciou,
asi 55 % sušiny
fyziologická zrelosť: čierna škvrna (na báze zrna), asi 60 % sušiny
plná zrelosť: zrná sú stvrdnuté a lesklé, asi 75 % sušiny
rastlina je odumretá
zberová zrelosť
Agromanuál • Regionálna príloha • Marec 2011
15
Ochrana
Efektívna fungicídna ochrana obilnín
Ing. Ervín Máťuš; AGROVITA spol. s r.o.
Poveternostné podmienky svojimi
výkyvmi v priebehu roka 2010 opäť
poukázali na nutnosť zmeny fungicídnej ochrany obilnín. Nadpriemerný úhrn a nerovnomerné rozloženie
zrážok, obzvlášť v kritickom období
vegetácie, spôsobili zhoršený zdravotný stav porastov, čím utrpela kvalita aj kvantita produkcie.
Zaužívaný spôsob fungicídnej ochrany obilnín - jedno ošetrenie v čase maximálneho
infekčného tlaku, je už za súčasných klimatických a ekonomických podmienok nedostatočný. Na prvý pohľad vychádza ako lacnejšie riešenie, úspora je však relatívna. Systém
jedného ošetrenia je vhodný do podmienok s nízkym infekčným tlakom, odolnými
odrodami alebo do extenzívnej výroby. Inak
so sebou prináša viaceré nechcené benefity vo forme rizika ďalšej, neskoršej infekcie
a teda zníženej produkcie a v horšej kvalite.
V prípade rozhodnutia pre ďalší zásah navyše
aj problémy v organizácii práce.
Progresívnejším spôsobom ochrany proti
chorobám sú systémy dvoch ošetrení, resp.
systém delenej aplikácie fungicídov. Obidva
systémy vychádzajú z plánovaných preventívnych opatrení v ochrane obilnín, kde dochádza k započítaniu nákladov už v rámci
prvotných ekonomických plánov.
Pre intenzívnu pestovateľskú prax je najistejším riešením ošetrenie dvoma plnými dávkami fungicídu. Týmto spôsobom pestovateľ
zabezpečí plnohodnotnú ochranu porastu
obilnín od začiatku do záveru vegetácie. Prvé
ošetrenie sa vykonáva prevažne súčasne
s herbicídnym ošetrením, druhé cielene na
zástavový list, resp. klas, aby boli uchránené
kvalitatívne parametre plodiny. Pre obidva
termíny ošetrenia je dôležitá voľba vhodného prípravku, aby náklady na ochranu boli
vynaložené efektívne.
V ponuke spoločnosti Agrovita spol. s r. o.
pre rok 2011 je opäť nosným produktom prípravok Bumper Super, vhodný pre uvedený
systém ochrany obilnín.
Bumper Super je dvojzložkový fungicíd s jednou z najširších registrácií medzi fungicídmi
na trhu, čo sa týka spektra chorôb a plodín.
Lokálne systémová zložka prochloraz zostáva dlhodobo nezriedená na povrchu a v podpovrchových vrstvách pletív a účinne dezinfikuje miesta ošetrenia. Systémová zložka
propiconazole sa rozvádza po celej rastline
a chráni aj nové prírastky. Obe účinné látky
sa vhodne dopĺňajú a vytvárajú tým komplexný fungicíd s preventívnym, eradikatívnym a kuratívnym účinkom.
porastu, pričom nedochádza k zvýšeniu nákladov ošetrenia.
Prípravok je optimálnym riešením pre T1 a T2
ošetrenia obilnín, ktoré sa vykonávajú v čase
od konca odnožovania do druhého kolienka
(BBCH 29–32), kde pôsobí najmä proti chorobám báz stebiel (vr. R-typ pravého steblolamu), plesni snežnej, septórii pšenicovej,
resp. hnedej a rynchospóriovej škvrnitosti
jačmeňa, či DTR.
V porovnaní so systémom jedného ošetrenia,
či už v prvej fáze vegetácie alebo v závere pri
ošetrení klasu, vykazuje významný úrodový
i ekonomický prínos vo forme vyššej kvality
produkcie a čistého zisku z jednotky plochy. Za
priaznivých okolností je to tiež absencia nutnosti ošetrenia špecialistom v závere vegetácie. Vylepšený model delenej aplikácie obnáša
malú investíciu v podobe pridania multifunkčnej pomocnej látky Agrovital v dávke 0,25 l/ha
do každej aplikácie. Uvedeným opatrením
sa predĺži účinok prípravku Bumper Super, či
už eliminovaním UV a IČ žiarenia, alebo naopak vysokého jednorazového úhrnu zrážok.
Uvedený prídavok dokáže priniesť ešte väčší
prírastok na úrode a vyšší ekonomický efekt,
ako samotná delená aplikácia bez Agrovitalu.
Pre záverečné ošetrenia je vhodné potom
zvoliť špecialistu pre ochranu zástavového
listu a klasu.
Kompromisom medzi dvoma systémami
ošetrenia (jedno ošetrenie oproti dvom ošetreniam) je delená aplikácia Bumperu Super.
V praxi sa osvedčilo ošetrenie jačmeňa jarného 2×0,5 l/ha, kedy sa predĺži rozdelením
plnej dávky na dve časti obdobie ochrany
Graf 1: Úroda a netto zisk pšenice ozimné (odroda Bohemia)
Úroda [t/ha]
10
Netto zisk [€/ha]
200
9
8
8,59 t/ha
8,60 t/ha
180
166,53 €
160
8,10 t/ha
7,43 t/ha
153,62 €
7
140
139,58 €
6
120
5
100
4
80
3
60
2
40
1
20
0€
0
0
kontrola
Bumper Super 0,6 l/ha
+ Bumper Super 0,6 l/ha
Ing. Mária Sekerková, CSc., VÚRV Piešťany
16
Efektívna fungicídna ochrana obilnín
Bumper Super 0,6 l/ha
+ Agrovital 0,25 l/ha
+ Zamir 40 EW 1 l/ha
Bumper Super 0,6 l/ha
+ Agrovital 0,25 l/ha
+ Bumper Super 0,6 l/ha
+ Agrovital 0,25 l/ha
Podobná situácia je aj u ozimného jačmeňa
a ozimnej pšenice, kde plná dávka sa rozkladá na dve dávky 0,6 l/ha len pri mierne navýšených nákladoch ošetrenia oproti jednej
plnej dávke. Uvedený variant ošetrenia je
momentálne v štádiu registračných skúšok.
Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že najvýhodnejšie je chrániť porast od začiatku vývinu, čím sa predíde zbytočnému stresu rastlín,
odberu asimilátov patogénmi a strate listovej
plochy. Zabezpečí sa tým nerušený vývin až
do zberovej zrelosti.
Rozhodnutie pre delenú aplikáciu Bumperu Super je voľbou pre efektívnu a cenovo
priaznivú ochranu obilnín, jej perspektívnym
a účinným riešením, dostupným pre každého
farmára aj v dnešnej neľahkej dobe pre poľnohospodársku prvovýrobu.
Použitím prípravku Bumper Super dosiahnu
pestovatelia vynikajúci pomer medzi účinkom prípravku a cenou ošetrenia.

Agromanuál • Regionálna príloha • Marec 2011
Ochrana
Inzercia
Granstar Superstar
Novinka na Vašich poliach
Ing. Jozef Kakuta; MV-servis
V tomto roku spoločnosť MV-servis
s.r.o. prináša na slovenský trh komplexné riešenie burín v obilninách vrátane metličky obyčajnej pod názvom
Granstar Superstar. Ide o komerčné
balenie dvoch dobre známych prípravkov a to Granstar 50 vo vylepšenej formulácii SX a prípravku Monitor 75 WG.
Výhody použitia Granstar Superstar
Ako vieme prípravok Granstar tak ako aj prípravok Monitor patria do skupiny sulfonylmočovín. Je všeobecne známe, že táto skupina účinných látok je vysoko selektívna
ku kultúrnej plodine a preto je možné používanie prípravkov na tejto báze do vysokého vývojového štádia kultúrnej plodiny.
Vzhľadom na to, že prípravok Monitor pôsobí na trávovité buriny jeho aplikácia je odporúčaná do 2. kolienka pšenice. V prípade
Granstaru 50 SX je to až do fázy vlajkového
listu. Spomínaná selektivita spočíva vo veľmi
dobrom a hlavne rýchlom odbúravaní sulfonylmočovín v rastline. Takže ako prvá výhoda použitia tejto dvojkombinácie je vysoká
selektivita a predlženie intervalu aplikácie
herbicídu.
V mnohých prípadoch novo uvedených
herbicídnych prípravkov do husto siatych
obilnín sa stretávame s obmedzeniami pre
následné plodiny. V našom prípade pri dodržaní dávky 13,3 g/ha Monitor nehrozí žiadne obmedzenie pre následnú plodinu.
Hovoriť o obmedzeniach po prípravku Granstar 50 SX by bolo nevydareným žartom. Ani
po niekoľko násobnom predávkovaní Granstaru 50 SX nezostávajú stopy účinnej látky
v pôde a neovplyvňujú následnú kultúru.
Ako ďalšiu výhodu treba spomenúť vysoké
štádium ničenia burín. Monitor v dávke
13,3 g je schopný ničiť metličku až do štádia 2. kolienka, no a pokiaľ používate pri
aplikácii čistý DAM 390 toto štádium je ešte
vyššie. V prípade ak sme použili na jeseň prípravok Glean 75 WG postačuje nám na dočistenie metličky na jar 10 g dávka. Monitor je
na trhu jediný prípravok, ktorý dokáže ničiť
trávovitú burinu, ktorá sa doteraz nevyskytovala často na našich poliach ale zrejme zmenou systému obrábania pôdy už ju tu máme
a jedná sa o stoklas. Treba pripomenúť, že
dávkou 13,3 g neničíme len metličku ale aj
retardujeme pýr. Ak je naše pole extrémne
zaburinené pýrom použijeme pyrohubnú
dávku 26,6 g a táto dávka samozrejme účinkuje aj na spomínaný stoklas a lipkavec do
štádia 8. praslenu.
Ak pri riešení zaburinenosti Vašich polí sledujete aj prízemné poschodie burín iste oceníte
účinnosť Granstaru 50 SX hlavne na fialky,
hluchavky, veroniky a hviezdice. Netreba
taktiež zabúdať na prerastený pichliač vo
fáze predlžovacieho rastu. V dávke 40 g na
ha, čo je v prepočte 26,6 g Granstaru 75 WG
na ha zabezpečí veľmi vysokú a rýchlu účinnosť na túto nesympatickú burinu.
Táto kombinácia prípravkov ničí celé spektrum ostatných burín ako vydrol repky, kapustovité buriny, vysoký účinok na prerastené rumany a ostatné buriny. Je potreba
spomenúť, že Monitor účinkuje aj na vydrol
Express tolerantnej slnečnice.
v dávke 13,3 g výrazne podporuje ničenie lipkavca do 5. praslenu.
V niektorých rokoch sa stáva, že úplne nevymrzne vydrol jačmeňa a následne zaburiňuje
pšenicu. Použitím Granstar Superstar sa tomuto riziku vyhnete pretože jačmeň má pri
tejto kombinácii červenú čo hlavne ocenia
množitelia pšeníc.
Dávkovanie
Jedno balenie prípravkov 400 g Granstar 50 SX
+ 133 g Monitor 75 WG je na 10 ha.
Dávka na ha: 40 g Granstar 50 SX + 13,3 g Monitor 75 WG.
Prípravok Granstar 50 SX je nová vylepšená,
ľahko vodorozpustná formulácia SX a jeho
dávka je 40 g/ha, čo je v prepočte 26,6 g dlhé
roky známeho prípravku Granstar 75 WG.
Nezabudnúť používať zmáčadlo Trend v koncentrácii 0,1 %.
Záver
Na záver chcem len zdôrazniť, že každý chemický zásah do porastu má mať minimálne,
alebo žiadne dôsledky na samotnú kultúrnu
plodinu pre dosiahnutie maximálnych výnosov. No a pre zachovanie tohto predpokladu
Vám môžeme ponúknuť riešenie Granstar
Superstar ktoré Vám k tomu istotne dopomôže!
Granstar Superstar - riešenie pre vyššiu
profitabilitu.
Vzhľadom na to že samotný Monitor účinkuje
v dávke 26,6 g na lipkavec do 8. praslenu tak

MV-servis, s.r.o. • Lichnerova 23, 903 01 Senec • tel.: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378 • fax: 02/ 4564 8379
Servisná spoločnosť pre prípravky na ochranu rastlín spoločností DuPont, SumiAgro, Monsanto a Lucagra
Daniela Slivivá 905 306 302
Ľudovít Císar 917 676 103
Granstar Superstar - novinka na Vašich poliach
Josef Kakuta 905 203 223
Silvia Mayerová 905 640 236
Agromanuál • Regionálna príloha • Marec 2011
17
Bumper
Super
Základný kameň fungicídnej ochrany obilnín,
slnečnice, cukrovej repy a maku
Výhody použitia
Účinné látky:
90 g/l propiconazole
400 g/l prochloraz
• širokospektrálny fungicíd určený proti všetkým významným
hubovým chorobám obilnín, slnečnice, cukrovej repy a maku
• obsahuje originálnu kombináciu dvoch účinných látok
• špecialista na septórie pšenice a škvrnitosti jačmeňa
• významné zlepšenie kvalitatívnych ukazovateľov a silný
výnosový efekt
• priaznivá cena s vysokou návratnosťou vložených
prostriedkov
www.agrovita.sk
Download

Téma čísla Herbicídne ošetrenie kukurice