Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko,
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko,
Odbor rostlinolékařství ČAZV,
pícninářská komise ORV ČAZV
a Agrární komora ČR
Vás srdečně zvou na
mezinárodní konferenci
Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění,
ochraně rostlin a zpracování produktů
která se uskuteční ve dnech
20. – 21. listopadu 2014
v Brně
2. cirkulář
Hlavní mediální partneři konference
Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční mezinárodní konferenci pořádanou v hotelu „Avanti“ v Brně,
jejímž cílem je prezentace nejnovějších výsledků aplikovaného výzkumu v oblasti pěstování,
šlechtění, ochrany rostlin a zpracování vybraných produktů s ohledem na současné ekologické a
ekonomické požadavky.
Konference je určena vědeckým a odborným pracovníkům, šlechtitelům a zemědělským poradcům i
široké zemědělské veřejnosti.
Organizační výbor:
Vědecký výbor:
Ing. Barbora Badalíková - předseda
Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D.
Ing. Pavel Kolařík
Ing. Jaroslav Lang, Ph.D.
Ing. Karel Vejražka, Ph.D
Mgr. Tomáš Vymyslický
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. - předseda
Ing. Barbora Badalíková
doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc.
Ing. Jaroslav Čepl, CSc.
RNDr. Jan Hofbauer, CSc.
Ing. Miroslav Hochman
Ing. Pavel Kolařík
Ing. Slavoj Palík, CSc.
Ing. Jan Pelikán, CSc
Ing. Karel Vejražka, Ph.D.
Mgr. Tomáš Vymyslický
Adresa organizačního výboru:
Ing. Barbora Badalíková
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.
Zahradní 1, 664 41 Troubsko, ČR
e-mail: [email protected]
tel.: +420 547 138 821
fax: +420 547 138 800
Cirkulář je také k dispozici na internetových stránkách www.vupt.cz/aktualní-poznatky
Tématické okruhy:
1. šlechtění rostlin
2. rostlinolékařství
3. technologie pěstování plodin a ekologie
4. kvalita a zpracování produktů
PROGRAM KONFERENCE
čtvrtek 20. listopadu
8.00 - 9.30 registrace účastníků – 1. patro hotelu „AVANTI“, instalace posterů
9.30 Úvodní slovo
RNDr. Jan Nedělník, PhD. (VÚP s.r.o. Troubsko)
Zástupce MZe ČR
Zástupce AK ČR
Vystoupení zahraničních hostů – Bulharsko, Srbsko, Slovensko
11.15 – 12.30 dopolední jednání
Sekce „Šlechtění“
11.15 – 11.45 Úvodní referát: Holubec V., Vymyslický T. (VÚRV Praha, ZV Troubsko): Sběry
planých druhů, krajových odrůd a možnosti jejich využití ve šlechtění
11.45 – 12.05 Bradová J., Hermuth J.: Genetická variabilita gluteninů krajových odrůd jarní pšenice
českého původu
12.05 – 12.25 Boček S.: On farm konzervace genetických zdrojů starých a krajových odrůd ovocných
dřevin v českých vesnicích rumunského Banátu
12.30- 13.30 přestávka na oběd
13.30 – 17.30 – odpolední jednání
Sekce „Rostlinolékařství“
13.30 – 14.00 Úvodní referát: Rotrekl J., Kolařík P. (ZV Troubsko): Výskyt užitečných organizmů
v zemědělské krajině
14.00 – 14.20 Petrželová I., Doležalová I.: Problematika zdravotního stavu genetických zdrojů
vybraných druhů zelenin při jejich regeneraci v podmínkách technické izolace
14.20 – 14.40 Šmahel P., Kolaříková E.: Regulace plevelů v netradičních olejninách světlici
barvířské, lničce seté a katránu etiopském
14.40 – 15.00 Novotná M., Skládanka J.: Skleníkové testy rezistence r. Puccinia u trávníkových trav
15.00 – 15.20 Chovancová S., Neudert L., Winkler J.: Vliv odlišných technologií zpracování půdy na
zaplevelení kukuřice seté
15.20 – 15.40 Přestávka
Sekce „Technologie pěstování rostlin a ekologie“
15.40 – 16.10 Úvodní referát: Strašil Z. (VÚRV Praha-Ruzyně): Vliv termínu sklizně na sledované
ukazatele plodin určených pro spalování
16.10 – 16.30 Koprna R., Spíchal L.: Budoucnost využití fytohormonálních derivátů pro moření osiva
a foliární aplikaci v zemědělství
16.30 – 17.30 – Diskuze u posterů
19.00 – večeře, společenský večer
Pátek 21. listopadu
9.00 – 1245 dopolední jednání
Pokračování Sekce „Technologie pěstování rostlin a ekologie“
9.00 – 9.20 Kvasnovský M. a kol.: Rozdíly ve vlastnostech kořenového systému travních druhů
9.20 – 9.40 Klusoňová I. . a kol.: Vliv foliární aplikace selenanu a seleničitanu na obsah selenu v píci
jílku vytrvalého a jetele lučního
9.40 – 10.00 Lukas V. a kol.: Modifikace agrochemického zkoušení půd pro variabilní aplikaci hnojiv
v precizním zemědělství
10.00 – 10.20 Lilla Szűcs, József Zsembeli: Improvement of soil productivity by application of PRPSOL in reduced tillage
10.20 – 10.40 Brtnický M. a kol.: Vliv pH na chemické složení půdy erozně poškozených půd
10.40 – 11.00 Přestávka
Sekce „Kvalita a zpracování produktů“
11.00 –11.30 Úvodní referát: Bjelková M. (Agritec Šumperk): Kvalita a zpracování vybraných
přadných rostlin
11.30 – 1150 Ludín D., Burg P.: Hodnocení spalného tepla a výhřevnosti u matolin z révy vinné
11.50 – 12.10 Hodulíková L. a kol.: Hodnocení obsahu biogenních aminů v silážích
12.10 – 12.30 Skládanka J. a kol.: Vliv ošetření na obsah biogenních aminů v silážích vojtěšky
12.30 – 12.45 diskuze, závěr konference
13.00 oběd
Posterová sekce
Doporučená velikost posterů je: v. 80 x š. 70 cm
Sekce „Šlechtění rostlin“
1. Boček S.: Srovnání výskytu starých ovocných odrůd ve třech mikroregionech ČR
2. Brabcová, Bárta, Bártová, Horáčková: Antioxidační aktivita patatinu izolovaného z brambor
3. Channa Keshavaiah, Havlíčková L., Jelínková I.: Analýza exprese genů vázaných na
abiotický stres u řepky
4. Hammerová A., Jandák J., Vlček V., Hrabovská B., Šimečková J.: Profilový obsah
karbonátů ve spraších svažitých pozemků Jihomoravského kraje
5. Havlíčková L., Přibylová M., Klíma M., Čurn V.: Molekulární detekce genů obnovy fertility
pro CMS Ogu-INRA v mikrosporových embryích řepky
6. Hilgert A.: Efektivní resyntéza řepky pomocí techniky ovule culture
7. Jelínková I., Channa Keshavaiah, Prášil I.T., Urban M. O.: Komparativní analýza exprese na
úrovni genů/proteinů indukovaných v podmínkách abiotického stresu u řepky
8. Jozová E.: Multiplexová analýza mikrosatelitů u řepky pomocí modifikovaných
fluorescenčně značených primerů
9. Klíma M.: Hodnocení výkonnosti hybridů čínských a evropských odrůd ozimé řepky,
vytvořených na základě stanovené genetické diverzity
10. Klíma M.: Regenerace celistvých rostlin máku setého (Papaver somniferum L.) v in vitro
kulturách
11. Knotová D., Pelikán J.: Zhodnocení výnosů píce a semene v sortimentu evropských odrůd
vojtěšky (Medicago sp.)
12. Kopecký P., Dušek K.: Studium odolnosti vybraných genotypů růžičkové kapusty a
čínského zelí vůči nádorovitosti brukvovitých
13. Kučera V., Vyvadilová M., Havlíčková L.: Vývoj autoinkompatibilních dihaploidních linií
ozimé řepky pro hybridní šlechtění
14. Leišová Svobodová L., Janovská D.: Variabilita evropských odrůd ovsa
15. Madaras M., Mayerová M., Stehlíková I.: Čínské genotypy pšenice ozimé se zvýšenou
tolerancí vůči zasolení - hodnocení v klimatických podmínkách ČR
16. Presinszká M., Štiasna K., Vyhnánek T., Trojan V., Havel L.: Charakteristika génov pre
anthokyanidín syntázu u pšenice
17. Štiasna K., Presinszká M., Vyhnánek T., Trojan V., Havel L.: Alelická variabilita lokusu
Glu-A3 pre nízkomolekulárne podjednotky glutenínov pšenice
Sekce „Rostlinolékařství“
18. Doležalová I., Koprna R., Petrželová I., Duchoslav M.: Možné způsoby chemické ochrany
rokety seté – předběžná studie
19. Havel J.: Použití biopreparátů v ochraně řepky
20. Jakabová L., Winkler J.: Vyhodnotenie zaburinenia vo vybranom vinohrade na lokalite
Žabičce
21. Plachká E., Poslušná J.: Inokulace řepky olejky myceliem patogenu Sclerotinia sclerotiorum
22. Poslušná J., Plachká E.: Škodlivost bílé hniloby řepky a fomového černání stonků řepky na
Šumpersku a Opavsku v roce 2014
23. Rychlá K.: Monitoring štítenky zhoubné
24. Sabolová T.: Využití druhově-specifické PCR při identifikaci druhu F. oxysporum
vyskytujícího se na TTP
25. Sumíková T., Salava J., Chrpová J., Žabka M., Šíp V.: Výskyt hub rodu Fusarium a
deoxynivalenolu v klasech pšenice napadených fuzariózou klasu
26. Svoboda J.: Účinnost křížové ochrany tykví 'Hokkaido' před ZYMV
27. Svoboda J.: Výskyt nových fytopatogenních virů na pěstovaných paprikách v České
republice
28. Vrbovský V., Endlová L., Rychlá A.: Funkce glukosinolátů v obraně řepky olejky (Brassica
napus L.) proti herbivornímu hmyzu
29. Winkler J., Smutný V.: Studium heterogenity zaplevelení polních plodin
30. Žabka M., Pavela R., Sumíková T.: Antifungální účinnost rostlinných esenciálních ole
31. Žabka M., Sumíková T., Hýsek J.: Mortierella elongata, nový patogen chmele?
Sekce „Technologie pěstování plodin a ekologie“
32. Badalíková B., Bartlová J.: Vliv zapravení kompostu z matolin na půdní strukturu
33. Badalíková B., Bartlová J., Vymyslický T.: Změny v utužení půdy při různém vysetí
travních směsí na hrázích rybníků
34. Bartlová J., Badalíková B.: Vliv zapravení kompostu z matolin na vodostálost půdních
agregátů
35. Bernas J., Kopecký M., Moudrý J. jr., Jelínková J., Moudrý J., Konvalina P.: Výnosové a
ekonomické aspekty pěstování vybraných energetických rostlin
36. Čížek M.: Výsledky porovnání konvenční a ekologické technologie pěstování brambor v
České republice v letech 2010 – 2013
37. Hladký J., Brtnický M., Kynický J. Hammerová A.: Vliv zrnitostního složení půdy na druh
porostu ve vinicích
38. Hrabovská B., Pospíšilová L., Hábová M., Hammerová A., Jandák J.: Charakteristika
vybraných lokalit černozemí na jižní Moravě
39. Hůla J., Kovaříček P., Gutu D.: systém přejezdů strojů po půdě s využitím jízdních stop
40. Kozlovsky-Dufková, Lackóová: Využití deflametru ke stanovení množství větrem
odnášených půdních částic
41. Kurešová G., Neumannová A.: Vliv vybraných pomocných rostlinných přípravků na využití
živin u pšenice
42. Lang J.: Výnosy a kvalita vojtěškotravních směsí
43. Macháč R., Smočková M.: Ekologické travní semenářství
44. Mašíček T., Šácha J., Dufková J.K., Jandák J.: Vliv přídavku chlévského hnoje do půdy na
rychlost vsaku vody
45. Nawrath A., Kintl A., Skládanka J., Elbl J.: Vliv intenzity hnojení na zastoupení a hodnoty
SPAD dominantních druhů
46. Novák J., Lukas V., Křen J.: Statistické hodnocení velikosti pozemků v ekologickém
zemědělství
47. Pelikán J., Knotová D.: Pěstování jetele alexandrijského (Trifolium alexandrinum L.) na
semeno v ekologickém zemědělství
48. Pospíšil J., Červinka J.: Stroje a technologie pro práci na svazích
49. Pospíšilová L., Hábová M.: Vliv různých aplikačních dávek kompostu na obsah živin v
půdě
50. Potop V. , Türkott L.: Agronomická evidence vstupních dat pro růstové modely zelenin
51. Procházka J. a kol.: Vliv výsevního množství a hnojení na výnosy svatojánského žita
52. Procházka J. a kol.: Vliv agrotechnických opatření na výnosy lesknice kanárské
53. Semanová I., Vymyslický T.: Vývoj vegetácie vysiatych trávnych zmesí na trvalých
výskumných plochách u Hodonína
54. Šimečková J., Hrabovská B., Hammerová A., Jandák J.: Změna fyzikálních půdních
vlastností Výzkumné pícninářské stanici AF Mendelu ve Vatíně
55. Stehlíková I., Teplá D., Madaras M.: Vliv různých systémů hospodaření na půdě na stabilitu
půdních agregátů
56. Svoboda P., Haberle J.: Hloubka kořenů polních plodin a faktory, které ji ovlivňují
57. Svobodová M., Mrkvička J.,Šantrůček J., Skalický M., Fučík, P.: Pastevní využití trvalého
travního porostu a složení píce
58. Vach M., Hýsek J.: Účinek pěstitelských technologií a biofungicidů na výnosy a zdravotní
stav ozimé pšenice
59. Vach M., Strašil Z.: Vliv hnojení dusíkem a rozdílného způsobu založení porostu na
produkci zrna ozimé pšenice
Sekce „Kvalita a zpracování produktů“
60. Cwiková O., Mikulíková R., Svoboda Z.: Stanovení obsahu akrylamidu ve vybraných
potravin
61. Endlová L., Vrbovský V., Klíma M.: Hodnocení skladby mastných kyselin v dělohách
mikrosporových kultur dihaploidních regenerantů řepky olejné
62. Gregor T., Hřivna L., Šottníková V., Knotová D.: Možnosti výroby cereálních nápojů z
nahého ovsa
63. Hartman I., Gabrovská D., Ouhrabková J., Rysová J., Fiedlerová V., Holasová M.,
Laknerová I., Winterová R.,Vavreinová S.: Pohankový slad a jeho vlastnosti
64. Hřivna, L., Dostálová, I., Janečková, M., Vyhnánek, T., Mrkvicová, E., Trojan, V.: Vliv
mimokořenové výživy na kvalitu pšenic s barevným perikarpem
65. Hrušková M., Švec I.: Dlouhodobé skladování vybraných odrůd potravinářské pšenice
66. Kučerová J., Hřivna L., Šottníková, V., Janečková, M., Dostálová, Y.: Pekařské pokusy z
pšeničné mouky s přídavkem otrub barevných pšenic
67. Lorenc F.: Chromatografická separace vybraných frakcí inhibitorů proteas z hlíz bramboru
(Solanum tuberosum L.)
68. Procházková D., Střalková R., Mištová T., Kozáková M., Hejtmánková A., Lachman J.:
Obsahy polyfenolů v pokrutinách z révy vinné
69. Rysová J., Ouhrabková J., Fiedlerová V., Holasová M., Laknerová I.: Využití konopné
mouky do pekařských výrobků
70. Šottníková V., Kučerová J.: Zlepšení nutriční hodnoty těstovin přídavkem lupiny
71. Štočková L., Holubec V.: Možnosti zpracování plodů zimolezu kamčatského (Lonicera
kamchatica) a senzorické hodnocení těchto produktů
72. Vacek J., Plíštil T.: Energeticky úsporné větrání volně ložených brambor
73. Vavreinová S., Gabrovská D., Fiedlerová V., Rysová J., Laknerová I., Mašková E.,
Holasová M., Capouchová I., Konvalina P., Janovská D.: Nutriční hodnocení konvenčně a
ekologicky pěstovaných pšenic a výrobků z nich
74. Větrovcová M., Cvečková M., Griga M.: Porovnání různých forem selenu a jeho akumulace
pro účely biofortifikace v in vitro podmínkách u lnu (Linum usitatissimum L.)
Všechny recenzované příspěvky budou vydány ke dni konání konference formou
článků na CD a jako vědecká příloha časopisu Úroda v čísle 12.
Důležitá data:
3. 10. 2014 – konečný termín pro zaslání příspěvků a zaplacení účastnického poplatku
20. 10. 2014 – poslední termín rezervace ubytování
________________________________________________________________________________
Vložné:
3.630,- Kč (včetně 21% DPH)
(zahrnuje veškeré organizační a publikační náklady)
Pronájem pultů pro firemní prezentaci: 5.000,- Kč včetně DPH
Platba:
Bankovní spojení: Komerční banka Brno-venkov, č.ú.: 14904641/0100
konstantní symbol 0308, variabilní symbol = přidělené číslo účastníka dle přihlášky!
IBAN: CZ5201000000000014904641
SWIFT CODE: KOMBCZPPXXX
Daňové doklady budou účastníkům předány při prezenci.
Místo konání:
Konferenční sál hotelu „Avanti“, 1. patro, Střední 61, Brno
Jednací jazyk: český, slovenský
Prezentace: formou přednášky, posteru, nabídky produktů u pronajatých pultů
Zájemci se ještě mohou přihlásit prostřednictvím přihlášky on-line na adrese:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dE9EWk5aMDJYb0pB
c2JoSHRvNjF6SHc6MA
Ubytování:
Hotel Avanti****, Střední 61, Brno-střed, tel.: +420 541 510 111, Fax: +420 541 219 863,
e-mail: [email protected]
Každý účastník si zarezervuje pokoj sám dle svých požadavků nejpozději do 20. 10. 2014
přes webové stránky: http://www.brno-hotel.hotelavanti.cz, přes kolonku Ubytování - Rezervace pokojů
on-line.
Nahlaste, prosím, že jste účastníci konference Troubsko, protože jen tak uplatníte slevu na
ubytování!!!
Ceny pokojů po slevě - včetně snídaně (všechny jsou vybaveny sociálním zařízením):
1/1 lůžkový pokoj 1 512,-Kč, 1/2 lůžkový pokoj 1 680,- Kč.
(Ubytování se hradí při příjezdu)
Parkoviště pro hosty je přímo před hotelem a pro ubytované je zdarma.
Informace o dopravě
Dopravní spojení od vlakového i autobusového nádraží u Grand hotelu tramvají č. 1 směr
Řečkovice, vystoupíte na zastávce Rybníček (5. zastávka), od zastávky se dáte vpravo ulicí
Rybníček až téměř nakonec, potom vlevo na konec ulice. V blízkosti je nová Hokejová hala dětí a
mládeže. Cena jízdenky je 20,- Kč (platí 15 min. – měla by dostačovat). Jízdenky jsou k dostání
v automatech, PNS nebo s příplatkem přímo u řidiče.
Pro řidiče aut – viz mapa na www.brno-hotel.hotelavanti.cz.
Pokyny pro autory příspěvků
Příspěvky budou vydány formou CD. Délka příspěvku – referát 6 – 8 stran, poster do 4 stran,
včetně tabulek a grafů, pište v editoru WORD, tabulky a grafy vložte do textu, okraje 2,5 cm,
řádkování 1, zarovnání do bloku, písmo Times New Roman vel. 12, abstrakt vel. 11.
Vzor:
NÁZEV PŘÍSPĚVKU (vel. 14 tučně, velkým písmem)
zvolit formátování v odstavci mezery za 6b.
Název anglicky (vel. 14 tučně, obyčejným písmem, zarovnat na střed)
mezery za 6b
Novák P.1, Zapletal J.2 (jména autorů vel. 12 bez titulů, tučně, obyčejným písmem)
mezery za 6b
1
2
název organizace kurzívou, vel.12, obyčejně
název organizace kurzívou, vel.12, obyčejně
Vynechat řádek
Abstrakt (česky) – max. 10 řádků, vel.11
Klíčová slova: 3-5
Vynechat řádek
Abstract (anglicky) – max. 10 řádků, vel.11
Key words: 3-5
Vynechat řádek
Úvod
Materiál a Metody
Výsledky a diskuze
Závěr
Dedikace
Použitá literatura
Kontaktní adresa (1. Autora):
celé jméno s tituly, adresu instituce, e-mail, zarovnat vlevo.
Stránky nečíslovat, nepoužívat žádné jiné zvláštní odstavce a tabulátory!
Prosíme o dodržení pokynů, jinak bude příspěvek vrácen!
Příspěvky zasílejte e-mailem na adresu:
[email protected]
Download

Výzkumný ústav pícninářský, spol