PROGRAM KONFERENCE
čtvrtek 20. listopadu
8.00 - 9.30 registrace účastníků – 1. patro hotelu „AVANTI“, instalace posterů
9.30 Úvodní slovo: RNDr. Jan Nedělník, PhD. (VÚP s.r.o. Troubsko)
Zástupce MZe ČR – Ing. František Kůst
Zástupce AK ČR – Ing. Václav Hlaváček, CSc.
Vystoupení zahraničních hostů
Sokolović D., Lugić Z., Radović J., Goran J. (Srbsko): Forage crops and grasslands in
Serbia; achievement, limits and prospects
Mihovski C., Kirilov A. (Bulharsko): State of ruminant animals’ stockbreeding and the
respective forage base in Bulgaria
Hauptvogel P., Hašana R. (Slovensko): Súčasnosť a trendy poľnohospodárskej vedy a
výskumu na Slovensku
11.15 – 12.30 dopolední jednání
Sekce „Šlechtění“
Předsedající: Ing. Jan Pelikán, CSc.
11.15 – 11.45 Úvodní referát: Holubec V., Vymyslický T. (VÚRV Praha, ZV Troubsko): Sběry
planých druhů, krajových odrůd a možnosti jejich využití ve šlechtění
11.45 – 12.05 Bradová J., Hermuth J.: Genetická variabilita gluteninů krajových odrůd jarní
pšenice českého a slovenského původu
12.05 – 12.25 Boček S.: On farm konzervace genetických zdrojů starých a krajových odrůd
ovocných dřevin v českých vesnicích rumunského Banátu
12.30- 13.30 přestávka na oběd
13.30 – 17.30 – odpolední jednání
Sekce „Rostlinolékařství“
Předsedající: Ing. Pavel Kolařík
13.30 – 14.00 Úvodní referát: Rotrekl J., Kolařík P. (ZV Troubsko): Výskyt užitečného hmyzu
v zemědělské krajině
14.00 – 14.20 Petrželová I., Doležalová I.: Problematika zdravotního stavu genetických zdrojů
vybraných druhů zelenin při jejich regeneraci v podmínkách technické izolace
14.20 – 14.40 Šmahel P., Kolaříková E.: Regulace plevelů v netradičních olejninách světlici
barvířské, lničce seté a katránu etiopském
14.40 – 15.00 Novotná M., Skládanka J.: Skleníkové testy rezistence trávníkových druhů trav
vůči r. Puccinia spp.
15.00 – 15.20 Chovancová S., Neudert L., Winkler J.: Vliv odlišných technologií zpracování půdy
na zaplevelení kukuřice seté
15.20 – 15.40 Přestávka
Sekce „Technologie pěstování rostlin a ekologie“
Předsedající: Ing. Barbora Badalíková
15.40 – 16.10 Úvodní referát: Strašil Z. (VÚRV Praha-Ruzyně): Vliv termínu sklizně na sledované
ukazatele plodin určených pro spalování
16.10 – 16.30 Koprna R., Spíchal L., Nisler J., Gucký T., Dundálková L., Spáčilová V.: Budoucnost
využití fytohormonálních derivátů v zemědělství pro moření osiva a foliární aplikaci u
jarního ječmene
16.30 – 17.30 – Diskuze u posterů
19.00 – večeře, společenský večer
Pátek 21. listopadu
9.00 – 1245 dopolední jednání
Pokračování Sekce „Technologie pěstování rostlin a ekologie“
Předsedající: RNDr. Jan Hofbauer, CSc.
9.00 – 9.20 Kvasnovský M., Klusoňová I., Hodulíková L., Knot P., Skládanka J.: Rozdíly ve
vlastnostech kořenového systému druhů trav
9.20 – 9.40 Klusoňová I., Skládanka J., Adam V., Škarpa P., Horký P., Hodulíková L.,
Kvasnovský M.: Vliv foliární aplikace selenanu a seleničitanu na obsah selenu v píci
jílku vytrvalého a jetele lučního
9.40 – 10.00 Lukas V., Neudert L., Dryšlová T., Novák J., Smutný V., Křen J.: Modifikace
agrochemického zkoušení půd pro variabilní aplikaci hnojiv v precizním zemědělství
10.00 – 10.20 Szűcs Lilla, Zsembeli József (HU): Improvement of soil productivity by application
of PRP-SOL in reduced tillage
10.20 – 10.40 Brtnický M., Hladký J., Bartlová J., Juřička D., Matoušková M., Kynický J.: Vliv pH
na obsah vybraných prvků v půdě jižní Moravy
10.40 – 11.00 Přestávka
Sekce „Kvalita a zpracování produktů“
Předsedající: Ing. Karel Vejražka, Ph.D.
11.00 –11.30 Úvodní referát: Bjelková M., Pavelek M., Šmirous P. (Agritec Šumperk): Kvalita a
zpracování vybraných přadných rostlin
11.30 – 1150 Ludín D., Burg P.: Hodnocení spalného tepla a výhřevnosti u matolin z révy vinné
11.50 – 12.10 Hodulíková L., Mikyska F., Skládanka J., Adam V., Klusoňová I., Kvasnovský M.:
Hodnocení obsahu biogenních aminů v silážích
12.10 – 12.30 Skládanka J., Balabánová M., Jambor V., Adam V., Komínková M.: Vliv ošetření na
obsah biogenních aminů v silážích vojtěšky
12.30 – 12.45 diskuze, závěr konference
13.00 oběd
Posterová sekce
Sekce „Šlechtění rostlin“
1. Boček S.: Srovnání výskytu starých ovocných odrůd ve třech mikroregionech ČR
2. Brabcová, Bárta, Bártová, Horáčková: Antioxidační aktivita patatinu izolovaného z brambor
3. Channakeshavaiah Ch., Havlíčková L., Jelínková I.: Analýza exprese genů vázaných na
abiotický stres u řepky
4. Hammerová A., Jandák J., Vlček V., Hrabovská B., Šimečková J.: Profilový obsah
karbonátů ve spraších svažitých pozemků Jihomoravského kraje
5. Havlíčková L., Přibylová M., Klíma M., Čurn V.: Molekulární detekce genů obnovy fertility
pro CMS Ogu-INRA v mikrosporových embryích řepky
6. Hilgert A.: Efektivní resyntéza řepky pomocí techniky ovule culture
7. Jakešová H., Hampel, Řepková J., Nedělník J.: Hodnocení krmivářských charakteristik
odrůdy Pramedi – mezidruhového hybrida Trifolium pratense x Trifolium medium
8. Jelínková I., Channa Keshavaiah, Prášil I.T., Urban M. O.: Komparativní analýza exprese na
úrovni genů/proteinů indukovaných v podmínkách abiotického stresu u řepky olejky
9. Jozová E.: Multiplexová analýza mikrosatelitů u řepky pomocí modifikovaných
fluorescenčně značených primerů
10. Klíma M.: Hodnocení výkonnosti hybridů čínských a evropských odrůd ozimé řepky,
vytvořených na základě stanovené genetické diverzity
11. Klíma M.: Regenerace celistvých rostlin máku setého (Papaver somniferum L.) v in vitro
kulturách
12. Kopecký P., Dušek K.: Studium odolnosti vybraných genotypů růžičkové kapusty a
čínského zelí vůči nádorovitosti brukvovitých
13. Kučera V., Vyvadilová M., Havlíčková L.: Vývoj autoinkompatibilních dihaploidních linií
ozimé řepky pro hybridní šlechtění
14. Leišová Svobodová L., Janovská D.: Variabilita evropských odrůd ovsa
15. Madaras M., Mayerová M., Stehlíková I., Dvořáček V.: Čínské genotypy pšenice ozimé se
zvýšenou tolerancí vůči zasolení - hodnocení v klimatických podmínkách ČR
16. Mihovski Ts., Okumura K., Sabeva M., Naydenova G.: Comparative study of four Japanese
varieties of red clover under the conditions of RIMSA in Troyan, Bulgaria
17. Palicová J., Hanzalová A., Blížová I.: Odrůdová odolnost pšenice k chorobám pat stébel
18. Presinszká M., Štiasna K., Vyhnánek T., Trojan V., Havel L.: Charakteristika génov pre
anthokyanidín syntázu u pšenice
19. Štiasna K., Presinszká M., Vyhnánek T., Trojan V., Havel L.: Alelická variabilita lokusu
Glu-A3 pre nízkomolekulárne podjednotky glutenínov pšenice
Sekce „Rostlinolékařství“
20. Bezděková K., Šafránková I.: Vliv fungicidů a termínů ošetření na napadení sladovnických
odrůd ječmene houbami r. Fusarium
21. Doležalová I., Koprna R., Petrželová I., Duchoslav M.: Možné způsoby chemické ochrany
rokety seté – předběžná studie
22. Havel J.: Použití biopreparátů v ochraně řepky
23. Hortová B., Palicová J., Strejčková M., Nedělník J., Both Z.: Jsou mulčované travní porosty
potenciálním zdrojem alergenů?
24. Hrudová E., Tóth P., Seidenglanz M., Havel J., Kolařík P.: Vývoj výskytu populací
blýskáčků (Meligethes spp.) rezistentních k pyrethroidům na jižní Moravě
25. Plachká E., Poslušná J.: Inokulace řepky olejky myceliem patogenu Sclerotinia sclerotiorum
26. Porčová L., Winkler J.: Druhové spektrum burín v príkmennom páse viniča hroznorodého v
jarnom a letnom období
27. Poslušná J., Plachká E.: Škodlivost bílé hniloby řepky a fomového černání stonků řepky na
Šumpersku a Opavsku v roce 2014
28. Psota V., Rychlá K.: Štítenka zhoubná (Diaspidiotus perniciosus) – hledání možností
ochrany pro ekologické i integrované ovocnářství
29. Sumíková T., Salava J., Chrpová J., Žabka M., Šíp V.: Výskyt hub rodu Fusarium a
deoxynivalenolu v klasech pšenice napadených fuzariózou klasu
30. Svoboda J.: Účinnost křížové ochrany tykví 'Hokkaido' před ZYMV
31. Svoboda J.: Výskyt nových fytopatogenních virů na pěstovaných paprikách v České
republice
32. Víchová J., Fišerová H.: Rezistence odrůd keříčkových rajčat k původci bakteriální
tečkovitosti
33. Vrbovský V., Endlová L., Rychlá A.: Funkce glukosinolátů v obraně řepky olejky (Brassica
napus L.) proti herbivornímu hmyzu
34. Winkler J., Smutný V.: Studium heterogenity zaplevelení polních plodin
35. Žabka M., Pavela R., Sumíková T.: Antifungální účinnost vybraných rostlinných
esenciálních olejů
36. Žabka M., Sumíková T., Hýsek J.: Mortierella elongata jako nový původce kořenové a
krčkové hniloby chmele?
Sekce „Technologie pěstování plodin a ekologie“
37. Bernas J., Kopecký M., Moudrý J. jr., Jelínková J., Moudrý J., Konvalina P.: Výnosové a
ekonomické aspekty pěstování vybraných energetických rostlin
38. Čížek M.: Výsledky porovnání konvenční a ekologické technologie pěstování brambor v
České republice v letech 2010 – 2013
39. Frei I., Vymyslický T.: Vývoj vegetácie vysiatych trávnych zmesí na trvalých výskumných
plochách u Hodonína
40. Frydrych J., Volková P., Gerndtová I., Andert D., , Juchelková D., Raclavská H., Zajonc O.:
Výzkum spalování trav jako součást obnovitelných zdrojů energie v podmínkách české
republiky
41. Gutu D., Hůla J., Kovaříček P., Vlášková, M.: Systém přejezdů strojů po půdě s využitím
trvalých jízdních stop
42. Hábová M., Pospíšilová L.: Vliv různých aplikačních dávek kompostu na obsah živin v půdě
43. Hladký J., Brtnický M., Kynický J. Hammerová A.: Vliv zrnitostního složení půdy na druh
porostu ve vinicích
44. Hrabovská B., Pospíšilová L., Hábová M., Hammerová A., Jandák J.: Charakteristika
vybraných lokalit černozemí na jižní Moravě
45. Káš M., Mühlbachová G.: Bilance živin u pšenice ozimé a obsahy živin v půdě při
dlouhodobém minerálním a organickém hnojení
46. Káš M., Janovská D., Capouchvá I., Konvalina T.: Vlastnosti pšenice v ekologickém
zemědělství
47. Klimešová J., Středa T.: Stabilita výnosu obilnin ve vztahu k velikosti kořenového systému
48. Kozlovsky-Dufková, Lackóová: Využití deflametru ke stanovení množství větrem
odnášených půdních částic
49. Kurešová G., Neumannová A.: Vliv vybraných pomocných rostlinných přípravků na využití
živin u pšenice
50. Macháč R., Smočková M.: Ekologické semenářství srhy laločnaté
51. Mašíček T., Šácha J., Dufková J.K., Jandák J.: Vliv přídavku chlévského hnoje do půdy na
rychlost vsaku vody
52. Nawrath A., Kintl A., Skládanka J., Elbl J.: Vliv intenzity hnojení na zastoupení a hodnoty
SPAD dominantních druhů
53. Neudert L.: Ověření použití technologie Strip-till při zakládání porostů
54. Novák P., Kovaříček P., Hůla J., Stehlík M., Vlášková M.: Povrchový odtok vody v porostu
kukuřice při simulovaném zadešťování
55. Novák J., Lukas V.: Stanovení variability půdních bloků pomocí družicového dálkového
průzkumu země
56. Pospíšil J., Červinka J.: Stroje a technologie pro práci na svazích
57. Potop V. , Türkott L.: Agronomická evidence vstupních dat pro růstové modely zelenin
CROPGRO
58. Procházka J.,Pelikán J., Knotová D., Frei I.: Vliv agrotechnických opatření na výnosy zrna
žita trsnatého (Secale cereale, var. multicaule)
59. Procházka J., Pelikán J., Knotová D., Frei I.: Vliv výsevního množství a dusíkatého hnojení
na výnosy semene lesknice kanárské (Phalaris canariensis)
60. Skalický M., Skalická J., Svobodová M., Mrkvička J., Fučík P.: Vegetace trvalých travních
porostů vrchovinného typu: vliv pastvy vs. kosení
61. Smutný V., Dovrtělová H., Šedek A.: Vliv odlišné meziřádkové vzdálenosti na výnos
kukuřice na siláž
62. Stehlíková I., Teplá D., Madaras M.: Vliv různých systémů hospodaření na půdě na stabilitu
půdních agregátů
63. Středová H., Štěpánek P., Krása J., Novotný I.: Stanovení faktoru erozní účinnosti deště
v éře automatizovaného měření srážek
64. Svoboda P., Haberle J.: Hloubka kořenů polních plodin a faktory, které ji ovlivňují
65. Svobodová M., Mrkvička J., Skalický M., Šantrůček J., Fučík, P.: Pastevní využití trvalého
travního porostu a jeho složení
66. Šimečková J., Hrabovská B., Hammerová A., Jandák J.: Změna fyzikálních půdních
vlastností Výzkumné pícninářské stanici AF Mendelu ve Vatíně
67. Vach M., Hýsek J.: Účinek pěstitelských technologií a biofungicidů na výnosy a zdravotní
stav ozimé pšenice
68. Vach M., Strašil Z.: Vliv hnojení dusíkem a rozdílného způsobu založení porostu na
produkci zrna ozimé pšenice
69. Vlček V., Hybler V., Hladký J., Pospíšilová Ľ.: Vybrané pedotransferové funkce a jejich
vhodnost pro orientační hydrofyzikální charakteristiku půd
Sekce „Kvalita a zpracování produktů“
70. Cwiková O., Mikulíková R., Svoboda Z.: Stanovení obsahu akrylamidu ve vybraných
potravin
71. Endlová L., Vrbovský V., Klíma M., Navrátilová Z.: Hodnocení skladby mastných kyselin v
dělohách mikrosporových embryí řepky olejky (Brassica Napus)
72. Georgiev D., Ludneva D., Ivanova P., Georgieva M.: Suitability of black and red currant
fruit for technological processing in nectars and opportunities for their adequate preservation
73. Gregor T., Hřivna L., Šottníková V., Knotová D.: Možnosti výroby cereálních nápojů z ovsa
74. Hartman I., Gabrovská D., Ouhrabková J., Rysová J., Fiedlerová V., Holasová M.,
Laknerová I., Winterová R.,Vavreinová S.: Pohankový slad a jeho vlastnosti
75. Hřivna, L., Dostálová, I., Janečková, M., Vyhnánek, T., Mrkvicová, E., Trojan, V.: Vliv
mimokořenové výživy na kvalitu pšenic s barevným perikarpem
76. Hrušková M., Švec I.: Dlouhodobé skladování vybraných odrůd potravinářské pšenice
77. Kučerová J., Hřivna L., Šottníková, V., Janečková, M., Dostálová, Y.: Pekařské pokusy z
pšeničné mouky s přídavkem otrub barevných pšenic
78. Lorenc F., Bárta J., Brabcová A., Zdráhal Z.: Chromatografická separace vybraných frakcí
inhibitorů proteas z hlíz bramboru (Solanum tuberosum L.)
79. Procházková D., Střalková R., Mištová T., Kozáková M., Hejtmánková A., Lachman J.:
Obsah polyfenolů v pokrutinách révy vinné (Vitis vinifera L.)
80. Rysová J., Ouhrabková J., Fiedlerová V., Holasová M., Laknerová I.: Využití konopné
mouky do pekařských výrobků
81. Šottníková V., Kučerová J., Gregor T.: Zlepšení nutriční hodnoty těstovin přídavkem lupin
82. Štočková L., Holubec V.: Možnosti zpracování plodů zimolezu kamčatského (Lonicera
kamchatica Sevast., Pojark.) a senzorické hodnocení těchto produktů
83. Vacek J., Plíštil T., Klap J.: Energeticky úsporné větrání volně ložených brambor
84. Vavreinová S., Gabrovská D., Fiedlerová V., Rysová J., Laknerová I., Mašková E.,
Holasová M., Capouchová I., Konvalina P., Janovská D.: Nutriční hodnocení konvenčně a
ekologicky pěstovaných pšenic a výrobků z nich
85. Větrovcová M., Cvečková M., Griga M.: Porovnání různých forem selenu a jeho akumulace
pro účely biofortifikace v in vitro podmínkách u lnu (Linum usitatissimum L.)
Download

Vydán program konference