Bioveta News
Informační zpravodaj akciové společnosti Bioveta určený pro veterinární lékaře
1/2014
stamilióny
do nových technologií
investice do špičkové kvality
OBSAH
následující strana
–
Generikum, které si zaslouží
Vaši pozornost
VITA E SELEN
N OV IN K A
injekční roztok
Společnost Bioveta, a. s. přichází
na počátku roku 2014 na trh s další
novinkou v oblas farmaceu k. Jedná se
o oblíbenou kombinaci vitaminu E
a mikroprvku selenu v přípravku
VITA E SELEN injekční roztok,
která je již v jiných komerčních přípravcích
dobře známá a efek vně využívána
veterinárními lékaři v chovech
hospodářských zvířat (zejm. ovcí a skotu).
Jak je patrno již z názvu nový přípravek
obsahuje pro zdraví hospodářských zvířat
známé nepostradatelné an oxidanty –
Vitamin E a Selen.
Přípravek obsahuje vysoce kvalitní
formu selenu pro parenterální podání
(cer fikovaná americkou FDA), která
převyšuje ve všech parametrech kvalitu
technického seleničitanu sodného,
dosud používaného na českém trhu.
předcházející strana
OBSAH
95 Kč
bez DPH
cena za balení 50 ml
185 Kč
bez DPH
cena za balení 100 ml
následující strana
–
Vaše odměny ve formě
veterinárních přípravků
či finanční hotovosti
opět na cestě k Vám
Vážení veterinární lékaři, neváhejte
a vybírejte si Vaše odměny za body
a zlaťáky, na které máte nárok v rámci
věrnostního systému Banka kont partnerů
Biovety, a.s.
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
dovolte nám, abychom se Vám touto cestou omluvili za dvouměsíční
zdržení při dodávkách Vašich odměn za body v rámci věrnostního
systému Banka kont partnerů Biovety, a.s. Toto zdržení bylo
způsobeno přechodem naší společnos na nový moderní ERP
systém, díky kterému bude nyní zpracovávání Vašich objednávek
odměn v rámci Banky Bioveta komfortnější a rychlejší.
Neváhejte a kontaktujte svého obchodního reprezentanta
společnos Bioveta a sdělte mu Váš požadavek, zda si přejete za body
nasbírané na Vašem bodovém kontě připravit a zaslat odměnu
ve formě veterinárních přípravků z našeho por olia nebo ve formě
finanční hotovos na Váš účet. Pokud si přejete zajis t bonusovou
odměnu za zlaťáky ve formě zážitku nebo wellness pobytu,
informujte taktéž obchodního zástupce Biovety.
Kromě našich obchodních zástupců můžete také telefonovat přímo
na číslo 517 318 598 manažerce
Banky Bioveta (Ing. Miroslava
Hajníková), která vše zařídí dle
Vašeho požadavku.
Věříme, že i nadále bude společnost
Bioveta, a.s. Vaším oblíbeným
obchodním partnerem při
dodávkách veterinárních přípravků.
Obchodní reprezentanti společnosti Bioveta, a. s.
MVDr. Jiří Bartl
Obchodní ředitel pro ČR
mobil: 602 522 493
e-mail:
[email protected]
MVDr. Kamila Růžičková MVDr. Tomáš Dymáček
mobil: 724 071 595
mobil: 777 079 728
e-mail:
[email protected]
e-mail:
[email protected]
Mapa rozdělení regionů obchodních
zástupců společnos Bioveta
MVDr. František Šlechta MVDr. Jan Zobač
Aleš Kroupa
mobil: 602 476 680
mobil: 602 774 873
mobil: 602 793 008
e-mail:
[email protected]
e-mail:
[email protected]
e-mail:
[email protected]
předcházející strana
OBSAH
následující strana
–
Vyu ij
í
c
d
á
zav
i!
c
k
a
1+1
VITA E SELEN
injekční roztok
Projevy deficitu selenu a vitamínu E
NUTRIČNÍ SVALOVÁ DYSTROFIE MLÁĎAT PŘEŽVÝKAVCŮ
– degenera vní změny ve svalovině, které se vyskytují zejména
u mláďat přežvýkavců (jehňat, telat, kůzlat). Onemocnění je vyvoláváno
nedostatečným obsahem selenu ve výživě, a to většinou
z důvodu jeho nízkého obsahu v půdě. Jelikož je využitelnost selenu
ovlivněna také přítomnos vitamínu E, je i deficit tohoto vitamínu
v potravě a následně těle spoluúčasten na vzniku této nozologické
jednotky. Projevuje se neochotou mláďat se pohybovat, zvířata jsou
nejistá, často polehávají. Projevy jsou pozorovány obzvláště
na zadních konče nách a při prohloubení stavu pozorujeme
i ob žné dýchání a začíná hrozit riziko náhlého úhynu.
Prevencí je zajištění dostatečného příjmu vitamínů A a E a selenu.
V oblastech s nižším obsahem selenu v půdě, který se následně projeví i
deficitem v krmivu, je nadmíru žádoucí preven vní podávání injekčních
preparátů obsahující vitamín E a selen.
OSTATNÍ PROJEVY DEFICITU U SKOTU
 zhoršení funkce a odolnos mléčné žlázy s vyšší incidencí
Přípravek k prevenci a terapii onemocnění
hospodářských zvířat souvisejících s karencí
vitaminu E a selenu
Balení 100 ml
Za cenu jednoho balení přípravku velikos
100 ml obdržíte dvě balení přípravku, tzn.,
že balení velikos 100 ml koupíte
v akci za
92,50 Kč bez DPH.
Balení 50 ml
Za cenu jednoho balení přípravku velikos
50 ml obdržíte dvě balení přípravku, tzn.,
že balení velikos 50 ml koupíte
v akci za
47,50 Kč bez DPH.
Platnost od 17. 3. do 31. 3. 2014
k projevům mas
d a zvyšování počtu soma ckých buněk v mléce
 zhoršení reprodukce (mimořádná potřeba dostatečné saturace
selenem a vitaminem E pro zdárný vývoj plodu) včetně zvýšené
incidence zadržení placenty po porodu
 poruchy v sacím reflexu novorozených telat, který vede
ke sníženému příjmu kolostra i mléka se všemi důsledky na zdravý
vývin novorozených telat
 snížení obranyschopnos organizmu pro různým infekcím
v důsledku ovlivnění funkce imunitního systému s projevy zvýšené
všeobecné nemocnos telat
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ VITA E SELENU
pro intramuskulární aplikaci u jednotlivých zvířat
Druh zvířete
Dávka - preven vní
Dávka - terapeu cká
jehně do 3 týdnů stáří
1 ml pro toto
2 ml pro toto
jehně od 3 týdnů stáří
2 ml pro toto
4 ml pro toto
10 ml/100 kg ž. hm.
20 ml/100 kg ž. hm.
1 ml/ 10 kg ž. hm.
2 ml/ 10 kg ž. hm.
tele, mladý skot
sele
kráva (3 týdny před otelením)
20 ml pro toto
TOXICITA SELENU
Pro zvířata není však nebezpečným pouze nedostatek
selenu, ale rizikem je i nadbytek tohoto prvku.
Příznaky akutní intoxikace se vyvíjejí poměrně rychle,
zpravidla do šes hodin od přije nadměrné dávky selenu.
Akutní otrava probíhá za příznaků apa e,dyspnoe,
kolikových boles ,cyanózy a končí smr . Před aplikací je
třeba prověřit předcházející léčbu (přípravky s obsahem
selenu, suplementy krmné dávky, lizy s obsahem selenu
apod.), aby nedošlo ke kumulaci v organizmu. Před
hromadnou aplikací je doporučeno provést i zkoušku
snášenlivos u 20 % zvířat ze stáda. Pozorovací doba je
24 hodin. Prevencí je samozřejmě uvážlivé a přesné
dávkování přípravků se selenem v dávkách doporučených
výrobcem přípravku.
NOVI NK A
předcházející strana
Použitá literatura: E. LUDVÍKOVÁ,1 L. PAVLATA2 (VFU Brno), „Selen a vitamín E v chovech koní
v České republice“, Veterinářství 2005;55:642-645, Prof.MVDr.Zdeňka Svobodová,DrSc., a kol.
(VFU Brno), Veterinární toxikologie v klinické praxi 2008, str. 74-75
OBSAH
následující strana
–
Prevence a terapie onemocnění
souvisejících s karencí
vitaminu E a selenu
VITA E SELEN
injekční roztok
 vysoce kvalitní forma selenu pro parenterální
podání (cer fikovaná americkou FDA), která
převyšuje ve všech parametrech kvalitu
technického seleničitanu sodného, dosud
používaného na českém trhu
 injekční roztok vitaminu E (tocoferoli α acetas)
a selenu (natrii selenis) velmi účinně působí při karenci stopového
prvku selenu a vitaminu E u hospodářských zvířat (jehňata, telata,
mladý skot, krávy, selata)
 působí pro vzniku myopa í včetně svalové dystrofie mláďat
a exsuda vních diatéz
 u dospělých zvířat je využíván k podpůrné léčbě sterility bez známé
e ologie, profylaxi embryonální mortality
a poruch ve vývoji plodu
95 Kč bez DPH
cena za balení 50 ml
185 Kč
bez DPH
cena za balení 100 ml
v měsíci
březnu kupujte výhodněji
v akci 1+1
–
předcházející strana
OBSAH
následující strana
injekcní emulze
pro kone
N OV IN K A
Bioveta, a. s. Vám nabízí novinku,
vakcínu proti chřipce koní
a infekci vyvolané herpesviry
koní a k aktivní imunizaci
proti výskytu abortů
březích klisen
 Vakcína slouží k ak vní imunizaci koní ke snížení výskytu respiratorní
infekce a klinických příznaků způsobených herpesvirem koní (EHV-1)
a ke snížení výskytu abortů březích klisen vyvolaných infekcí herpesvirem
koní (EHV-1)
 Vakcinační dávka 1 ml obsahuje inak vovaný abortogenní kmen
EHV-1 izolovaný na území ČR
 Vakcinace je bezpečná i pro nižší věkové kategorie a březí klisny
 Moderní adjuvans vyvolává velmi rychlou pro látkovou odpověď
již 14 dní po provedení základní vakcinace a trvá 6 měsíců
po revakcinaci
 Vakcína je určena k hluboké intramuskulární aplikaci
1950 Kč
bez DPH
cena za balení 10×1 dávka
430 Kč bez DPH
cena za balení 2×1 dávka
předcházející strana
OBSAH
následující strana
–
Schéma vakcinace koní pro herpesviru EHV-1
Hříbata:
Primovakcinace se provádí třikrát
 první dávku aplikovat v 6 měsících věku
 druhou dávku za 4–6 týdnů (7.–7,5. měsíc věku)
 tře dávku aplikovat po třech měsících, tj. ve věku 10–10,5 měsíců
Následující imunita po takovémto schématu je krátkodobá a je doporučeno
hříbata a mladé koně revakcinovat po 6 měsících.
Dospělí koně, v mládí pravidelně vakcinovaní:
Pravidelná revakcinace v intervalu 6 měsíců, například
koní na farmě s odchovem nebo v kontaktu s březími klisnami,
i klisen mimo reprodukci.
 koní ustájených v chovu s častými přesuny nových jedinců
 sportovních koní a koní z oblas se zvýšeným výskytem infekce

Dospělí koně, v minulos nevakcinovaní:
Vakcinovat 3× – dvě dávky v intervalu 4–6 týdnů a následná tře dávka
po 3 měsících. Následně vakcinovat koně každých 6 měsíců.
Základní imunizace březích klisen pro abortům:
Březí klisny se vakcinují z důvodu zvýšení hladiny kolostrálních pro látek v druhém
měsíci po připuštění a dále v 5–6. a v 9. měsíci gravidity
Hřebci:
Pravidelně vakcinovat vždy před zahájením připouštěcí sezóny
Koně, kteří byli infikováni a uzdravili se:
Koně, u kterých se objevily neurologické příznaky, jsou odolní vůči herpesvirům
po dobu tří až šes měsíců (starší koně i déle). Revakcinace těchto koní by měla
proběhnout šest měsíců od uzdravení.
Při výskytu infekce v chovu by měli být všichni koně vystavení
riziku infekce řádně přeočkováni. Nejjednodušší řešení je
vakcinovat všechny koně v oblas výskytu infekce, bez ohledu
na to, zda byli nebo nebyli v minulos vakcinováni.
Prak cká doporučení

Díky genetické podobnosti EHV-1 a EHV-4 chrání vakcína
s obsahem EHV-1 také proti EHV-4, se kterým se hříbata
v chovu dostávají běžně do kontaktu již v raném věku
 Při změně vakcinačního schématu u dospělého koně lze
aplikovat vakcínu BioEquin H po uplynutí 3 měsíců
od předchozí vakcinace Fluequinem T nebo Fluequinem
 K ochraně proti tetanu doporučujeme použít vakcínu
Fluequin T, opět v intervalu tří měsíců před nebo po aplikaci
vakcíny BioEquin H
 Při přechodu z jiného typu vakcíny proti EHV-1 je třeba
provést řádnou základní vakcinaci a revakcinaci
předcházející strana
OBSAH
následující strana
–
injekcní emulze
pro kone
Bioveta, a. s. Vám nabízí inovovaný výrobek
proti chřipce koní a infekci vyvolané
herpesviry koní a k aktivní imunizaci proti
výskytu abortů březích klisen
IN OVAC E
 Obsah nových kmenů chřipkového viru v souladu s doporučením OIE
 Vynikající snášenlivost a nízká aplikační dávka 1 ml pro intramuskulární aplikaci
 Vakcinační schéma vyhovuje požadavkům na ochranu pro chřipce i EHV-1
 Vakcína ověřená pro bezpečnou aplikaci u březích klisen
 Vakcína určená k prevenci abortů a zmírnění příznaků infekce dýchacích cest
vyvolané chřipkovými viry a virem EHV-1 u hříbat, ročků a mladých koní
 Obsah aktuálního abortogenního kmene viru EHV-1 izolovaného na území ČR,
který poskytuje křížovou imunitu také pro EHV-4
An gen
Minimální obsah
Maximální obsah
Bio 71: A/Equi 2/Morava 95
320 HAU
640 HAU
Bio 80: A/Equi 2/Brno 08
320 HAU
640 HAU
Bio 82: EHV-1
7,9 log10 TKID50
8,6 log10 TKID50
V souladu s doporučeními OIE byl pro vývoj nové vakcíny zvolen z evropské linie kmen podobný A/Equi/Newmarket/2/93 a z americké linie kmen podobný
A/Equi 2/South Africa/4/2003. S ohledem na úzkou příbuznost k viru chřipky koní A/Equi/Newmarket/2/93, byl původní vakcinační kmen evropské linie,
A/Equi 2/Morava 95 vybrán také pro výrobu nové vakcíny. Vakcinační kmen americké linie byl aktualizován a jako nový vakcinační kmen byl zvolen virus
chřipky koní izolovaný v roce 2008 a Ústavu infekčních chorob a mikrobiologie VFU Brno. Virus byl získán izolací z materiálu odebraného u nemocných koní,
který byl následně předán společnos Bioveta, a. s. Virus byl zařazen k virům americké sublinie Florida 2, reprezentované kmeny A/Equi 2/South
Africa/4/2003 a A/eq/Richmond/1/07 a nese označení Bio 80:A/Equi2/Brno 08.
2500 Kč bez DPH
cena za balení 10×1 dávka
540,50 Kč
bez DPH
cena za balení 2×1 dávka
předcházející strana
OBSAH
následující strana
–
 Vakcína BioEquin FH obsahuje nové kmeny viru
chřipky v souladu s doporučením OIE, což
v případě předchozí aplikace vakcín s an geny
jiných kmenů chřipky rozšíří chráněnost pro
infekci virem chřipky.
 Při změně vakcinačního schématu u dospělého
koně lze aplikovat vakcínu BioEquin FH po
uplynu 3 měsíců od předchozí vakcinace
Fluequinem T nebo Fluequinem.
 K ochraně pro tetanu doporučujeme použít
vakcínu Fluequin T v intervalu tří měsíců před
nebo po aplikaci vakcíny BioEquin FH.
 Při přechodu z jiného typu vakcíny pro EHV-1
je třeba provést řádnou základní vakcinaci
a revakcinaci.
Vakcinační schéma
Základní vakcinace pro koňské chřipce a herpes viru:
První vakcinace ve stáří 6 měsíců; druhá vakcinace
za 4 týdny.
Revakcinace pro koňské chřipce a herpes viru:
První revakcinace (tře dávka) se aplikuje za 3 měsíce
po základní vakcinaci a další revakcinace se provádí
každých 6 měsíců.
Vakcinace březích klisen:
Ke snížení výskytu abortů vyvolaných infekcí herpesvirem
koní se aplikuje 1. dávka vakcíny březím klisnám ve druhém
měsíci po připuštění a dále v 5–6. a v 9. měsíci gravidity.
Řádná vakcinace omezí množení viru EHV-1
a jeho šíření v chovu. Nejúčinnějším opatřením
pro abortům a respirační infekci vyvolané
virem EHV 1 a virem influenzy je plošná
vakcinace koní všech věkových kategorií,
přičemž hříbata by
se měla vakcinovat
co nejdříve.
JEN PLOŠNÁ VAKCINACE
ZAJISTÍ POŽADOVANOU
STÁDOVOU IMUNITU
předcházející strana
OBSAH
následující strana
–
ZAZNĚLO NA SEMINÁŘI
Herpesvirus
koní
Klisna a hříbě
MVDr. Dobromila Molinková, Ph.D.
Jaký význam má stádová imunita, když nám jde především
o ochranu březích klisen pro herpesvirovému abortu?
Pro březí klisny jsou zdrojem infekce hříbata s respiračními příznaky, především
nosní výtok v rané fázi infekce. Vakcinace všech zvířat v chovu významně
omezí prostor pro migraci viru v populaci a jeho další možnou evoluci a sníží se
počet vnímavých jedinců.
Jen malé procento chovů je uzavřených, bez přesunu a pohybu koní,
s karanténou, a jen velmi málo chovů zahrnuje koně stejné kategorie. Jelikož
vakcinace značně omezuje vylučování viru a chrání organismus před
viremickou fází, i u latentně infikovaných koní vakcinace eliminuje riziko
propuknu respiračních příznaků v případě konkurentního onemocnění,
chirurgického zákroku nebo jiné stresové situace. Vakcinaci musí pochopitelně
doprovázet chovatelská opatření, která zaručí oddělení březích klisen od hříbat
a ročků a karanténu a vakcinaci nových koní v chovu.
Byla studiemi potvrzena křížová imunita pro EHV-4?
Výskyt EHV-1
v prostoru
 virus je rozšířen celosvětově
 více cestování – rychlejší
cirkulace kmenů
 v populaci asi 30–70 %
sérologicky pozi vních
v čase
 výskyt zmetání je sezónní
 myeloencefalopa e
výjimečně
 respirační a subklinické
onemocnění často
Po přirozené infekci je imunita pro EHV-1 a EHV-4 velmi silná a představuje
kombinaci humorální a celulární imunity. Vakcinace vyvolává pouze tvorbu
pro látek, na rozvoj buněčné imunity vliv nemá.
Bez ohledu na tuto skutečnost se však jak po přirozené infekci, tak i po
vakcinaci, křížová imunita pro těmto dvěma kmenům objevuje. Možnost
křížové imunity naznačuje výrazná podobnost an genní struktury obou
kmenů, která byla potvrzena řadou imunologických vyšetření využívajících
polyklonální sérum jako zdroj pro látek – virus neutralizační test,
komplement fixační reakce, ELISA
Výskyt viru a pro látek: časová posloupnost
nebo metoda immunoblot. Použi
Odběr 1. vzorku krve na sérologii
Odběr vzorků pro přímý průkaz u respiratorního onemocnění
polyklonálního séra křížovou imunitu
Odběr 2. vzorku krve na sérologii
potvrdilo. Těmito diagnos ckými
PROTILÁTKY
VIRUS
metodami nebyla potvrzena ani
POSTVAKCINAČNÍ IMUNITA
an genní variabilita a proměnlivost
Protek vní tr
kmenů EHV-1 a EHV-4, které se tak
řadí k jednomu sérotypu. Detailní
14–21 dní
analýza pomocí monoklonálních
Virémie Rekonvalescence
INFEKCE
Horečka
pro látek naznačila, že každý
klinika
inkubační
doba
z těchto kmenů je an genně stabilní
akutní
onemocnění
a poměrně velmi homogenní.
[email protected]
předcházející strana
OBSAH
následující strana
–
S ohledem na patogenezi choroby a skutečnost,
že virem EHV-4 odpovídajícím pouze za mírné
respirační příznaky se nakazí hříbata již ve stáří
několika měsíců, je hlavním cílem všech
dostupných vakcín ochrana pro
herpesvirovým abortům.
Allen GP, JH Kydd, JD Slater and KC Smith. Equec ous Diseases of Livestock,
(Ed.) JAW Coetzer , Equid herpesvirus-1 (EHV-1) and -4 (EHV-4) infec ons. IN
Inf and Tu 829-859, 2004.
Je třeba vakcinovat pravidelně
vakcinované březí klisny ještě během
březos ?
EHV-1: opatření




izolace klinicky nemocného zvířete
karanténa koní přivezených zvenčí
oddělení odstavených hříbat od březích klisen
maximální důraz na "pohodu" březích klisen
(krmivo, stres, souběžná onemocnění)
 vakcinace a revakcinace celého stáda a udržování
stádové imunity
Většina koní je oběma kmeny latentně
infikována, nicméně ani pos nfekční imunita nechrání organismus před
klinickými projevy a vylučováním viru dlouhodobě, ale jen po dobu několika
měsíců. Pro virémii a infekci plodu jsou latentně infikované březí klisny
chráněny minimálně. Postvakcinační imunita pro respiračním příznakům
poskytuje ochranu pouze na několik měsíců, proto se musí dodržovat
revakcinační interval šes měsíců. Březí klisny je třeba řádně vakcinovat
a to i přesto, že jsou pravidelně vakcinovány v intervalu šes měsíců. V době
březos je třeba dodržet vakcinační schéma a vakcinovat 2., 5.–6. a 9. měsíc
březos . Výjimkou jsou klisny vakcinované jeden až dva měsíce před
případným připuštěním. Tam lze vakcinační schéma pro abortům upravit
a revakcinovat až 5.–6. a 9. měsíc březos .
Jaký je ideální diagnos cký postup v případě výskytu zmetání
v chovu. Jak uchovat vzorky plodových obalů? Je pro
diagnos ku abortu EHV-1 důležitá tkáň abortovaného hříběte?
Senzi vní metodou je izolace viru a jeho průkaz v tkáních plodových obalů,
kde je koncentrace viru nejvyšší. Virus je přítomen a může být metodou PCR
prokázán také v nosních výtěrech, a to i suchých krustách. Orgány
abortovaného hříběte obsahovat virové par kule nemusí, herpesvirový abort
tak nebude potvrzen. Pro izolaci viru jsou nejcennější plodové obaly. Pokud
jsou však z jakéhokoliv důvodu nedostupné, vhodné jsou vzorky plic, jater
a ledvin hříběte. Pokud usilujeme o průkaz viru izolací, je třeba odebrané
vzorky zamrazit do teploty minimálně –20 °C, což diagnos ku zvláště
v letních měsících, poněkud komplikuje. Rozhodneme-li se pro sérologické
vyšetření, pla i zde obecná pravidla odběru vzorků párových, a to ve fázi
akutní a fázi rekonvalescentní, v rozmezí 3–4 týdnů. Bude-li vzorek plné
krve zpracován do 24 hodin, lze plnou krev uchovávat v ledničkové teplotě.
V opačném případě je třeba krev odstředit a sérum zamrazit. Nepřímý průkaz
pro látek, sérologické vyšetření, je snadnější pro manipulaci a nesporně
vhodnější pro hromadnou diagnos ku infekce v chovu.
EHV-1: shrnutí diagnostiky
 izolační průkaz EHV-1
+ iden fikace viru a uskladnění pro další použi
– pracné, dlouhé
 průkaz DNA viru
+ přesná iden fikace, rychlá, citlivá metoda
– drahé vybavení, nelze zpětně získat živý virus
 sérologické metody
Rychlé moderní metody (ELISA)
Standardní metody (VNT) – pomalejší
předcházející strana
OBSAH
následující strana
–
ZAZNĚLO NA SEMINÁŘI
Veterinární a chovatelská opatření
proti vnitřním parazitům u koní
MVDr. Štěpán Bodeček, Ph.D.
Pravidla aplikace anthelmin k
Zásadní význam v rámci an parazitárního programu je výběr an parazi ka,
který musí vycházet ze znalos výskytu jednotlivých skupin parazitů.
Dlouhodobé podávání jednoho typu an parazi ka vede obvykle ke zvýšenému
výskytu parazitů jiné skupiny. Jako příklad lze uvést aplikaci avermek nů
a benzimidazolů, které nejsou účinné pro tasemnicím.
Dávkování anthelmin ka musí vycházet z doporučení výrobce. Obecně pla
zásada raději mírně předávkovat než aplikovat nedostatečnou dávku.
Poddávkování umožňuje přeži některých jedinců parazitů, kteří pak stojí
u zrodu nové rezistentní populace.
Význam má také aplikační forma anthelmin ka. V dnešní době jsou
anthelmin ka koním podávána perorálně, převážně ve formě pasty či gelu.
Tato forma poskytuje výhodu snadné aplikace, určení dávky a malých ztrát.
Prášková či granulovaná anthelmin ka počítají s aplikací v krmivu, v tomto
případě nelze obvykle určit, zda koně přijali potřebné množství anthelmin ka.
Dalším prosazovaným opatřením je snaha omezit četnost dehelmin zace
na nejmenší možnou míru. Snižuje se m kontakt parazitů s anthelmin kem
a m možnost vzniku rezistence. Vhodné je aplikovat anthelmin ka na počátku
a konci pastevního období, aby se omezila kontaminace pastvin vajíčky
parazitů. Trus po provedené dehelmin zaci obsahuje velké množství vajíček,
proto by jejich sběr měl být obzvláště důkladný. Současně by se měla provést
důkladná očista chovatelských prostor.
Za důležité se považuje pravidelné střídání anthelmin k. Doporučuje se
aplikace avermek nů nebo moxidek nu na konci pastevní sezóny, jelikož
působí i na parazity žijící mimo trávicí trakt (např. podkožní, žaludeční střečci).
V jarních měsících jsou vhodné benzimidazolové preparáty. Důležité je použít
pro všechna zvířata v chovu současně stejné anthelmin kum.
V posledních letech se prosazuje roční střídání anthelmin k. Tento způsob
prodlužuje dobu mezi použi m jednotlivých skupin anthelmin k a m snižuje
jejich kontakt s parazity a tak možnost vytvoření rezistence. Limitujícím
faktorem této metody střídání anthelmin k je výskyt žaludečních nebo
podkožních střečků v chovu.
Rychlé střídání anthelmin k během roku umožňuje rozvoj rezistence na více
anthelmin k současně. Víceleté používání jednoho přípravku nebo více
přípravků jedné skupiny anthelmin k vede také k rozvoji rezistence.
Velký význam má an parazitární ošetření nových koní. Tato zvířata mohou být
zdrojem rezistentních parazitů a jejich vývojových stádií, kteří se takto snadno
zavlečou do chovu. Proto je nutné tyto jedince izolovat a do stáda vpus t až
po dehelmin zaci. Ta by měla být ideálně provedena pě denní aplikací
fenbendazolu v larvicidní dávce, zakončenou aplikací ivermek nu nebo
jednorázovou aplikací moxidek nu. Riziko zavlečení tasemnic (Anoplocephala
ssp.) do chovu omezíme aplikací kombinovaných past s obsahem
praziquantelu nebo přípravky na bázi pyrantelu.
předcházející strana
OBSAH
V POSLEDNÍCH LETECH
SE PROSAZUJE
PRAVIDELNÉ ROČNÍ
STŘÍDÁNÍ ANTHELMINTIK
následující strana
–
Efek vnost anthelmin ckých opatření by se měla alespoň jednou
ročně kontrolovat sledováním spektra parazitů při koprologickém
vyšetření.
An parazitární programy
Rozmanitost typů chovů koní a různý mechanismus účinku
jednotlivých skupin anthelmin k vedly k vytvoření různých
an parazitárních programů. První z nich spočívá v cílené aplikaci
(„targeted dosing“) anthelmin k na základě individuálního
měsíčního stanovení počtu vajíček strongylidů v trusu. Pokud
počet vajíček na gram (EPG) dosáhne hodnot 200 a výše je
aplikováno anthelmin kum. V rámci tohoto programu je
podáván praziquantel jednotlivým koním, u kterých byla
prokázána vajíčka tasemnice A. perfoliata v trusu nebo byly
u nich nově prokázány pro látky pro A. perfoliata. Tento
an parazitární program je uplatňován v chovech dospělých koní
bez nákupu nových zvířat a s kvalitním managementem pastvin
a individuálním ustájením.
Další typ an parazitárního programu („strategic dosing“) je
založen na znalos klima ckých podmínek na pastvinách a jejich
vlivu na rozvoj stádií parazitů. Spočívá v opakované aplikaci
vhodných anthelmin k všem koním pouze v období pastvy při
respektování opětovného výskytu vajíček po aplikaci. Obvykle
jsou anthelmin ka aplikována na začátku a konci pastevního
období (jaro/podzim). Cílem tohoto programu je zamezení
kontaminace pastvin infekčními stádii parazitů.
Dalším typem programu je synchronní podávání anthelmin k
různých skupin v pravidelných 6 až 8 týdenních intervalech
(„interval dosing“) všem koním po celý rok. Tento program je
určen pro chovy, ve kterých se často obměňují koně včetně
mladých zvířat.
[email protected]
DLOUHODOBÉ PODÁVÁNÍ JEDNOHO TYPU
ANTIPARAZITIKA VEDE OBVYKLE KE ZVÝŠENÉMU
VÝSKYTU PARAZITŮ JINÉ SKUPINY.
předcházející strana
OBSAH
Nejčastěji kladené dotazy
Bude pyrantel, který nepatří mezi nové účinné
látky, dostatečně účinný?
Pyrantel nebyl dlouhodobě v našich podmínkách
v chovu koní používán, tudíž procento parazitů
rezistentních pro pyrantelu bude na rozdíl
od ostatních účinných látek minimální.
Rezistence je zmiňována hlavně ve výsledcích
amerických studií, neboť v USA je pyrantel
ve sloučenině pyrantel tartrát dlouhodobě
využíván k boji pro tasemnicím ke každodenní
aplikaci po dobu třice dní.
V porovnání s benzimidazoly je menší rezistence
u škrkavek a roupů, kteří se u nás znovu objevují.
Vynikající je jeho efekt pro tasemnici
Anoplocephala perfoliata. Výskyt tasemnic
u koní byl dlouhodobě podceňován, částečně
s ohledem na ob žný záchyt vajíček tohoto
parazita v trusu. Díky tomuto širokému spektru
účinku a dávkovacímu rozmezí je vhodnou
alterna vou k přípravkům s obsahem
benzimidazolů a je vhodný pro rotaci
s ivermek novými přípravky.
Jaké výhody poskytuje přípravek s pyrantelem?
Tetrahydropyrimidiny, k nimž pyrantel patří, jsou
účinné pro intraluminálním stadiím velkých
i malých strongylidů, pro škrkavkám
a tasemnicím. Při použi pro tasemnicím se
doporučuje dvojnásobná dávka pyrantelu,
která se užívá pro terapii infekcí způsobených
nematody. Pyrantel vykazuje účinek pro
roupům a není efek vní při napadení koní
Strongyloides westeri. Pyrantely jsou bezpečná
anthelmin ka pro všechny kategorie koní včetně
březích klisen. Toxicky působí až dvace násobek
běžné dávky.
Jaký postup zvolit u hříběte, jehož trus
navzdory opakovanému odčervení obsahuje
dospělce škrkavky Ascaris equorum?
Posledních několik let byla u hříbat navzdory
intenzivnímu an parazitárnímu programu
zaznamenána rezistence škrkavek vůči
ivermek nu. Ve srovnání s přípravky na bázi
ivermek nu byla účinnější aplikace past
s fenbendazolem a pyrantelem. Přípravky
s obsahem ivermek nu se k odčervení hříbat
z důvodů stále častějšího selhávání této účinné
látky nedoporučují.
Vzhledem ke skutečnos , že pyrantel nebyl
v našich podmínkách k prevenci a léčbě
askaridiázy využíván, je právě v případě
rezistentních skupin škrkavek pyrantel vítanou
alterna vou dosavadních přípravků.
Aplikaci pyrantelu u hříbat by měla doprovázet
chovatelská opatření, která zabezpečení střídání
pastvi, tak, aby se hříbata nedostala na pastviny
dříve využívané k odchovu hříbat a ročků.
následující strana
–
Chrání pro
klíšťatům až
jeden měsíc
Chrání pro
pro blechám
až dva měsíce
bojuje nejen s blechami a klíšťaty
Anaplazmóza
Anaplasma phagocytophilum a Anaplasma platys –
protozoární infekce přenášená klíšťaty
Jako velmi účinné an parazi kum chrání
FIPRON spot-on před závažnými infekcemi
přenášenými klíšťaty a blechami.
Inkubační doba 1-2 týdny u A. platys, týdny až
měsíce u A. phagocytophilum
A. phagocytophilum – polyartritida, meningitis,
A. platys – cyklická trombocytopenie
Vzhledem k tomu, že se v mnoha případech jedná
o nebezpečné zoonózy, přípravek FIPRON spot on
chrání spolehlivě také zdraví lidí.
A. phagocytophilum – i subklinicky, apatie,
subfebrílie, anorexie, svalová bolest, otok kloubů,
kulhání, ataxie, paréza
Virová encefalomyelitida
Flavivirus, evropský kmen viru vyvolávajícího infekci
s bifázickým průběhem
Inkubační doba 1 – 2 týdny
A. platys – apatie, epistaxe, petechie,
lymfadenopatie
Meningoencefalitida, nekróza – mozku a mozečku
Dg.: cytologie krevního nátěru, IFA, ELISA, PCR
Febrílie, změna chování, ataxie až tetraparéza,
myoklonus, cervikální hyperalgezie
Borrelióza
Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia afzelii,
Borrelia garinii-bakteriální infekce přenášená klíšťaty
Dg.: hematologické vyšetření, PCR ve fázi viréme,
IFA – párové vzorky krve
Inkubační doba několik týdnů až měsíců
Polyartritida, lymfadenopatie
Babesióza
Babesia canis canis – protozoární onemocnění
přenosné klíšťaty
U psů – apatie, febrílie, střídavé kulhání, ztuhlost,
bolestivost a otoky kloubů
Inkubační doba 2 týdny
Dg.: průkaz borrélií metodou PCR v synoviální
tekutině, ve svalech a mízních uzlinách, sérologie
ELISA, western immunoblot
Napadá erytrocyty – přímá destrukce a imunitně
podmíněná hemolytická anemie
Příznaky ikteru, anemie, dušnost, únava
Ricketsióza
Rickettsia typhi a Rickettsia felis – drobné bakterie
vyvolávající u lidí infekci po poštípání infikovanou
blechou
Dg.: cytologie krevního obrazu nátěru, biochemické
vyšetření krve, vyšetření moči, IFA test, PCR
Bartonellóza
Bartonella henselae, Bartonella clarridgeiae a další
bakterie Bartonella spp. – infekci přenáší blechy.
Infekce se vyskytuje spíše u mladých koček, které
mohou být asymptomatickými přenašeči
Příznaky u lidí – bolest hlavy a svalů, změny na kůži,
neurologické příznaky
Bartonella vinsonii subsp. berkhoffii, Bartonella
henselae a Bartonella spp. u psů
Dg.: sérologické vyšetření párových vzorků metodou
IFA, ELISA
Inkubační doba několik dní až dva týdny
U koček – bakteriémie, lymfadenitida.
U psů - endokarditida, myokarditida, lymfadenitida,
rinitida
Cestodóza – Dipylidium caninum
Blecha obsahuje vývojové stádium tasemnice –
cysticerkoid
U koček – příznaky febrílie 48 – 72 hodin, apatie,
zvětšené mízní uzliny
Inkubační doba – z vývojového stádia tasemnice
dospěje ve střevech psa nebo člověka za 4 týdny
U psů – febrílie, poruchy srdečního rytmu, výtok
z nosu, apatie, dušnost
Průjmy, hubnutí, nechutenství, články ve stolici
Dg.: hematologie, hemokultivace, průkaz v krvi
pomocí PCR , IFA
předcházející strana
Dg.: koprologické vyšetření stolice
OBSAH
následující strana
–
spot-on
2+1
A KC E 2+1
An parazitární přípravek pro blechám, klíšťatům
a všenkám pro kočky
Balení 25 × 1 tuba
Za cenu dvou balení přípravku velikos 25 ks
jednodávkových tub obdržíte tři balení přípravku
(tj. 75 ks jednodávkových tub), tzn., že jednu tubu
koupíte v akci za
spot-on
45,00 Kč bez DPH
2+1
S
An parazitární přípravek pro blechám, klíšťatům
a všenkám pro psy o hmotnos 2 – 10 kg
Balení 25 × 1 tuba
Za cenu dvou balení přípravku velikos 25 ks
jednodávkových tub obdržíte tři balení přípravku
(tj. 75 ks jednodávkových tub), tzn., že jednu tubu
koupíte v akci za
spot-on
51,00 Kč bez DPH
2+1
M
An parazitární přípravek pro blechám, klíšťatům
a všenkám pro psy o hmotnos 10 – 20 kg
Balení 25 × 1 tuba
Za cenu dvou balení přípravku velikos 25 ks
jednodávkových tub obdržíte tři balení přípravku
(tj. 75 ks jednodávkových tub), tzn., že jednu tubu
koupíte v akci za
spot-on
63,00 Kč bez DPH
2+1
An parazitární přípravek pro blechám, klíšťatům
a všenkám pro psy o hmotnos 20 – 40 kg
Balení 25 × 1 tuba
Za cenu dvou balení přípravku velikos 25 ks
jednodávkových tub obdržíte celkem tři balení
přípravku (tj. 75 ks jednodávkových tub),
to znamená, že jednu tubu
koupíte v akci za
spot-on
75,00 Kč bez DPH
2+1
XL
An parazitární přípravek pro blechám, klíšťatům
a všenkám pro psy o hmotnos nad 40 kg
Balení 25 × 1 tuba
Za cenu dvou balení přípravku velikos 25 ks
jednodávkových tub obdržíte tři balení přípravku
(tj. 75 ks jednodávkových tub), tzn., že jednu tubu
koupíte v akci za
předcházející strana
93,00 Kč bez DPH
Platnost akce od 17. 3. do 31.3.2014
OBSAH
následující strana
–
Inovace
Permethrinum
2,5 mg/ml
kožní sprej,
emulze
ANTIPARAZITIKUM
antiparazitárního
přípravku
Mléčně bílá emulze
pro ektoparazitům
u psů, morčat, křečků
a exo ckých ptáků
Netoxický,
an parazi cký
a insek cidní
přípravek na ničení
ektoparazitů
s dlouhodobým
účinkem
předcházející strana

Přípravek je doplněn o konzervační látku,
která zvyšuje účinnost přípravku a zaručuje jeho
dlouhodobou mikrobiální nezávadnost

Inovované aplikátory pro snadnější použi :
100 a 500 ml

Změna v dávkování přípravku v souladu se změnou
velikos balení: 10 mg permethrinu, což znamená 4 ml
přípravku na 1 kg živé hmotnos
Počet s sků na 1 kg/ž.hm:
- 20 s sků pumpičky na jeden kilogram živé hmotnos
zvířete u balení 100 ml
- 4 s sky pumpičky na jeden kilogram živé hmotnos
zvířete u balení 500 ml

Pro sanitaci prostředí – postřik klecí, kotců a dalších
chovatelských ubikací aplikovat do zvlhčení,
tj. přibližně 25 ml/m2

V případě potřeby lze opakovat po 1 – 2 týdnech
OBSAH
následující strana
–
Cílové druhy zvířat
Psi, morčata, křečci a exo č ptáci
Obsah účinné látky:
Indikace
Přípravek se používá pro ektoparazitům (blechy, vši, klíšťata, roztoči) u psů,
morčat, křečků a exo ckých ptáků pro hmyzu (mravenci, mouchy, pavouci)
a k dezinsekci kotců a hnízd.
Pes
kontrola zablešení způsobeného blechami rodu Ctenocephalides, zejména
C. canis. a C. felis
 kontrola zavšivení způsobeného původci Linognatus setosus, Pthrius
pubis
 kontrola napadení klíšťaty Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna,
Dermatocentor re culatus, Dermatocentor marginatus
 dravčíkovitost způsobená původci Cheyle ella yasguri
 napadení všenkami – trichodektóza způsobená všenkami Trichodectes
canis, Felicola Subostranus

Exo č ptáci
kontrola napadení klíšťaty Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna,
Dermatocentor re culatus, Dermatocentor marginatus
 kontrola napadení klíšťáky Argas vulgaris, Argas reflexus
 zablešení způsobené blechami Ceratophyllus gallinae
 vápenka způsobená původci Cnemidocoptes mutans, C. pilae
 čmelíkovitost způsobená původcem Dermanyssus gallinae

Křeček
 kontrola napadení klíšťaty Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna,
Dermatocentor re culatus, Dermatocentor marginatus
 zablešení způsobené původci Spilopsyllus cuniculi
 napadení trudníky způsobené původci Demodex crice
 prevence napadení svrabovkou kočičí Notoedras ca
Morče
 kontrola napadení klíšťaty Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna,
Dermatocentor re culatus, Dermatocentor marginatus
 zablešení způsobené původci Spilopsyllus cuniculi
 napadení trudníky způsobené původci Demodex crice
 kontrola napadení svrabovkou kočičí Notoedras ca
Prevence myiáz a napadení bodavým a ob žným hmyzem
Komáři: Culex pipiens, Aedes vexans
Muchničky: Eusimulium la pes, Prosimulium hir pes, Odagmia ornata
Pakomári: Culicoides obsoletus, Culicoides pulicaris
Ovádi: Tabanus spp.
Mouchy: Musca domes ca, Stomoxys calcitrans
Tiplíci: Culicoides spp.
Permethrin 2,5 mg v jednom mililitru
přípravku
Permethrin patří do skupiny pyrethroidů,
tj. synte ckých látek, vycházejících svojí
strukturou z přírodních látek získaných
z květů kopre n. Tyto látky působí jako
kontaktní nervové jedy, blokující funkci
nervových vláken, s velmi rychlým
účinkem-tzv. “knock down effect“. Mají
nízkou toxicitu pro teplokrevné živočichy,
ale jsou silně toxické pro studenokrevné
živočichy. Pyrethroidy jsou málo stabilní
látky, štěpí se světlem a chemickými
látkami.
Mechanismus účinku
Mechanismus účinku permethrinu je
založen na ovlivnění iontových kanálů
nervových vláken parazitů. Narušení
transportu Na+ a K+ iontů v membránách
neuronů způsobí depolarizaci a zvýšené
uvolňování neurotransmiterů a vzniku
neuromuskulárního bloku u ektoparazitů.
Pro ektoparazitům působí adul cidně.
Je ektoparazi kem s velmi dobrou
účinnos . Permethrin není toxický pro
savce (s výjimkou koček) a ptáky, ale je
toxický pro ryby, včely a plazy.
95 Kč
bez DPH
cena za balení 100 ml
165 Kč
bez DPH
cena za balení 500 ml
Použi v průběhu březos , laktace nebo snášky
Přípravek nemá vliv na březost a laktaci.
Kontraindikace
Nepoužívat u koček – přípravek je pro kočky toxický. Zamezte možnému styku
koček se psy, kteří jsou ošetřeni přípravkem BIO KILL 2,5 mg/ml sprej.
IN OVAC E
předcházející strana
OBSAH
následující strana
–
Odborná podpora Biovety, a. s.
při výskytu trichofytózy
v chovu skotu
Den 1: v 16:30 hodin zvoní telefon …
Dostávám informaci od kolegy veterinárního lékaře ze severu republiky, že se
v jednom chovu dojného skotu vyskytly příznaky dermatofytózy, které se
již několik dnů šíří u mladších zvířat ve věku 18–26 měsíců. Chov byl údajně
dlouhodobě pravidelně vakcinován avirulentní vakcínou Trichoben AV
v kategorii telat ve stáří 2–3 měsíce. Nyní pozorují výskyt typických kožních
změn na predilekčních místech, které vzbuzují podezření na trichofytózu skotu.
Celkový stav chovaných je skoro 800 kusů.
Den 2: výjezd na pos ženou farmu
Sedám do služebního auta s potřebným vybavením a vyrážím na téměř 200 km pouť za pos ženými zvířaty s cílem pomoci
kolegovi i chovateli ve složité situaci. Za okny jedoucího vozu se pomalu hlásí jaro – je začátek března roku 2012.
Po příjezdu na farmu a prohlídce stáda zjišťuji rozšíření suspektních trichofy ckých kožních změn na typických místech
(především oblast hlavy, okolí očí, na krku) v avizované kategorii u vysokobřezích jalovic před porodem v OMD a prvotelek
v produkční stáji. I v další stáji na nedaleké farmě jsou viditelná pos žení u výkrmových býků v závěru výkrmu. Celkem je
aktuálně v chovu pos ženo asi 50 zvířat, z čehož je přibližně 30 samic a 20 samců. Všechny stáje jsou s volným ustájením,
vždy v několika sekcích podle věku (jalovice), užitkovos (dojné krávy) a fáze výkrmu (býci). I přes jejich modernizaci pozoruji
zvýšenou vlhkost v souvislos s panujícím klimatem doznívající zimy a zhoršenou kvalitou podestýlky z loňské sklizně.
Po zevrubném klinickém vyšetření odebírám vzorky z pos žených míst – očištění lézí lihovým roztokem, seškrab krust
z okrajů změn a především vytrhání chlupů i s folikuly z periferie do několika sterilních Petriho misek. Celkem odebírám
3 nejpos ženější prvotelky a 2 pos žené býky. Společně s kolegou ještě procházíme zdravotní dokumentaci a kontrolujeme
dosud užívané vakcinační schéma i aktuální zdravotní situaci. V chovu ještě není zcela dokončeno ozdravování od IBR a není
naprosto vyloučena periodická cirkulace viru BHV-1. Za několik let zpátky potvrzujeme uži avirulentní vakcíny pro
trichofytóze u všech telat ve věku 2–3 měsíce. Tu a tam shledávám nedodržení intervalu mezi podáním první a druhé dávky,
které bylo z údajně organizačních důvodů prodlouženo až na 21 dnů, jinak se zdá být vše v pořádku. Ještě ověřuji zdroj
obilovin z vlastních zdrojů, pro krmné startéry u odchovávaných telat, s vysoce pravděpodobným nástřikem zrnin
pro plísňovými přípravky v posledních dvou letech. To potvrzuje i přítomný zootechnik.
Po vyhodnocení situace a konzultaci s kolegou i zootechnikem
doporučuji řešení:
OMD
léčebná aplikace živé vakcíny TRICHOBEN v dávce 4 ml/kus u všech vysokobřezích
jalovic v sekci s pos ženými zvířaty a v sousedících sekcích v co nejkratším možném
termínu s revakcinací za 10 dnů
Produkční stáj dojnic
 stejné ošetření všech zvířat v sekci s pos ženými prvotelkami a sousední sekce
stejnou vakcínou, dočasné odstranění „drbadel“ jako rizika dalšího roznášení infekce
a jejich dekontaminace fungicidem

Výkrmna býků
rovněž léčebná aplikace u všech býků v kotci s pos ženými zvířaty a ve dvou
dalších sousedících kotcích stejnou vakcínou 2× v intervalu 10 dnů

předcházející strana
OBSAH
následující strana
–
Všechny tři stáje
průběžné častější odstraňování infikované podestýlky
snížení infekčního tlaku postřikem přípravku IVASAN Farm ve 2%
fungicidní koncentraci za přítomnos zvířat 3× v 7denním intervalu pomocí
tlakového mechanického rozprašovače
 bedlivé sledování zdravotního stavu ostatních dosud nezasažených zvířat,
v případě výskytu okamžitě izolovat a léčebně ošetřit živou vakcínou
 nejpos ženější zvířata ošetřit ještě tře léčebnou dávkou za 14–21 dnů
po druhé dávce
 po aplikaci tře dávky provést důkladnou mechanickou očistu stájí,
zopakovat aplikaci IVASAN Farm 2% na očištěné plochy a nastlat čistou
podestýlkou
 seznámit personál stájí s riziky zoonózy a zvýšit osobní hygienu a
dezinfekci, včetně biosekurity


Prevence exacerbace infekce
profylak cká vakcinace všech nově narozených telat ve věku 2–3 měsíců živou vakcínou
TRICHOBEN se zřetelem na zvýšený infekční tlak v prostředí po dobu několika následujících
let (na rozdíl od TRICHOBENU AV je garantována imunita na vyšší úrovni až po dobu
5 let) a bezpodmínečně dodržet intervaly mezi vakcinací a revakcinací.
 vyřešit přípravu krmných startérů pro telata v období vakcinace pro
trichofytóze tak, aby bylo používáno obilí bez pro plísňového nástřiku z důvodů
možného nega vního ovlivnění vytvoření solidní imunity pro trichofytóze.

S veterinárním lékařem se nakonec dohodneme na společně provedené první
vakcinaci telat vakcínou TRICHOBEN z důvodů odsledování případných anafylak ckých
reakcí, jelikož dosud nebyla v chovu použita.
Současně proběhne revize vývoje situace po zavedení navržených opatření za 3 týdny.
Den 3: odvoz odebraných vzorků do akreditované laboratoře v SVÚ
Den 4: zahájení dohodnuté léčebné aplikace vakcíny TRICHOBEN veterinárním lékařem v chovu
Den 6: záchyt kožních změn u dalších dvou kusů u vysokobřezích jalovic v OMD, odběr vzorků veterinárním lékařem
v chovu a odvoz do druhé akreditované laboratoře
Den 14: aplikace druhé dávky dle doporučení, léze u pos žených zvířat mizí, nové se nevyskytují
Den 23: společná vakcinace první skupiny nově narozených telat ve stáří 2–3 měsíce, bez výskytu anafylak ckých reakcí.
Doporučuji následnou revakcinaci za 10–14 dnů
Den 35: tře aplikace vakcíny u původně nejpos ženějších kusů, kožní léze již téměř vyhojeny, při revakcinaci mladých telat
opět nepozorovány žádné anafylaxe
Den 59: obě laboratoře po kul vaci potvrzují jako původce Trichophyton verrucosum
Den 65: opět navštěvuji farmu a konstatuji vyléčení původně pos žených zvířat, zastavení šíření infekce, zlepšení
mikroklimatu i kvality podestýlky a účinnost ochrany u již nově vakcinovaných mladých telat, které nejeví příznaky podezření
na trichofytózu. Za přítomnos chovatele připomínám nejdůležitější zásady budoucí důsledné profylaxe v chovu s důrazem
na doporučené použi živé vakcíny TRICHOBEN k ochraně nově zařazovaných zvířat ze skupiny narozených telat.
Závěrečné vyhodnocení příčiny vzniku onemocnění v chovu
Díky vzrůstajícímu infekčnímu tlaku původce onemocnění v chovu a podcenění délky trvání imunity avirulentní vakcíny
TRICHOBEN AV (pouze 1 rok) propuklo onemocnění u zvířat vakcinovaných více jak před rokem.
Klinické projevy se nejdříve objevily u rizikové a citlivé skupiny
vysokobřezích jalovic a prvotelek. Odtud se pravděpodobně mechanizací
a personálem infekce rozšířila i do stáje s výkrmovými býky. Nelze vyloučit
i nega vní dopad dlouhodobého perorálního příjmu an myko k v krmivu
mladých telat na efekt přípravku v době preven vní vakcinace. Rovněž
riziko imunosupresivního vlivu viru IBR mohlo situaci nepříznivě ovlivnit.
Den 365: po roce od vzniku trichofytózy v tomto chovu a striktním
dodržování doporučených opatření, za nepřetržité preven vní aplikace
vakcíny TRICHOBEN u narozených telat je stádo bez výskytu onemocnění,
a to i navzdory nebývale teplé zimě s deficitem slunečního svitu.
Chovatel i veterinární lékař jsou spokojeni.
MVDr.Pavel Raška
Produktový manažer společnos Bioveta, a. s.
předcházející strana
OBSAH
následující strana
–
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY
Gruzie,
země vína, stád ovcí
a přírodních krás
Již v loňském roce nás na konferenci ukrajinské asociace veterinárních
lékařů ve Lvově oslovili naši partneři z Gruzie se žádos o uspořádání
společného semináře věnovaného aktualitám z oblas veterinární
medicíny a novinkám zaregistrovaným na gruzínském trhu.
Byť Gruzie a gruzínský trh nepatří rozlohou a objemem k těm největším,
považujeme jej za velmi významný. Důvodem je především vysoká kvalita
spolupráce, přátelské vztahy a dobrá odezva ze stran gruzínských
veterinárních lékařů na naše přípravky, což činí partnerství oboustranně
prospěšným. Vzhledem k historickým okolnostem panují mezi Českou
republikou a Gruzií skutečně vřelé vztahy, jak potvrdila setkání na
seminářich v Kutaisi na západě země a v Tbilisi.
Základ našeho exportu do Gruzie představují vakcíny Biocan, Caniverm
a TOP SPOT on STRONGER a přípravek HYALCHONDRO DC, jehož
popularita v Gruzii nás velmi mile překvapila. Nemalý zájem je i o vakcíny
a hormonální přípravky pro skot a prasata. Jednoznačně nejpopulárnější
zde je vakcína pro prasata ERYPESTEN, která na trhu slaví úspěchy již řadu
let. Gruzínš chovatelé i veterinární lékaři by také rádi vyzkoušeli i vakcíny
pro drůbež, která má i zde svůj potenciál. V době naší návštěvy byla
aktuální otázka afrického moru prasat, který vyhubil dese síce prasat
předcházející strana
OBSAH
následující strana
–
Specialita gruzínské kuchyně:
místních chovů. Otázka ochrany pro
této chorobě byla tak logicky neustále
probírána.
Jak nás při návštěvě české ambasády
v Tbilisi informoval nový velvyslanec
České republiky v Gruzii Ing. Tomáš
Pernický, bude Gruzie brzy patřit do
první pě ce zemí (nyní je mezi prvními
dese ), které jsou v rámci rozvojových
projektů pro naši republiku prioritní.
Ve východních oblastech Gruzie, kam
je zcela nemožné se dostat jinak než na koních, již ČR ak vně pomáhá
s dodávkami elektrické energie pastevcům ovcí. Dosud se zde sícihlavá
stáda ovcí stříhala ručně, nyní budou moci při střiži využívat elektrické
strojky. I zde je tedy prostor pro naši společnost jako dodavatele přípravků
pro prevenci infekčních a parazitárních nemocí přežvýkavců a koní.
Ve velkých městech, která se postupně zotavují z následků nedávných
válečných konfliktů (poslední válka v roce 2008), ve snaze dohnat evropské
standardy, začínají budovat veterinární ambulance a kliniky. Rádi jim v tomto
úsilí budeme nápomocni v podobě exportu našich přípravků a v případě
zájmu i odbornou pomocí.
Zástupci společnosti Bioveta u velvyslance ČR v Gruzii
(zleva: MVDr. Pavel Raška, MVDr. Michaela Trněná, Ing. Jan Bittner, Ing. Tomáš Pernický,
Paata Kudukhashvili – obchodní zástupce LTD Megavet)
Chinkali (khinkali)
250 g mletého masa
4 šálky mouky
3 cibule
1,5 šálku vody
svazek čerstvého koriandru
svazek čerstvé petržele
černý pepř – čerstvě pomletý v mlýnku
1 lžička mletého kmínu
1/2 lžičky červené papriky
šálek vody
sůl
PŘÍPRAVA
Oloupejte cibuli a nakrájejte
nadrobno. Umyjte čerstvý koriandr
a petržel a také nakrájejte. Smíchejte
cibuli a bylinky dohromady, přidejte
kmín, pepř, sůl a vodu.
Mleté maso vložte do mísy a přidejte
tuto směs, dobře promíchejte.
Do středu válu na zpracování těsta
dejte moukou a přidejte sůl.
Uprostřed mouky udělejte důlek,
do kterého postupně přidávejte
vodu a zpracovávejte v těsto.
Přidejte vejce, těsto je pak hladší
a jeho příprava snazší.
Vyválejte velký tenký plát těsta,
ze kterého pomocí tenkostěnné
sklenice vykrájejte kolečka.
Doprostřed dejte nádivku a okraje
těsta vytahujte nahoru a spojujte
tak, aby měl knedlíček podobu
měšce a těsto bylo složeno
do záhybů – viz fotografie.
Knedlíčky dejte opatrně do vroucí
vody nebo vroucího hovězího vývaru
(pro intenzivnější chuť) a vařte
po dobu 15 minut.
Při podávání se sype čerstvě mletým
černým pepřem a podává horké.
Gruzínci jí hodně horké chinkali
rukama a z nakousnutého knedlíčku
chutnou masovou šťávu labužnicky
vysrkávají.
თბილი ულოცავენ საქართველოში
předcházející strana
OBSAH
následující strana
–
Iden fikován gen odolnos
tuberkulóze
pro
Tu b e r k u l ó z u s k o t u v y v o l á v á z á r o d e k
Mycobacterium bovis, který představuje
nebezpečí nejenom pro skot a volně žijící
přežvýkavce, ale také pro člověka. I přes velké úsilí
vynaložené na prevenci této choroby v posledních
několika dekádách, stála britskou vládu tato
infekce v letech 2010/2011 přibližně 152 miliónů
liber.
Vědcům se nyní podařilo iden fikovat způsob
dědičnos rezistence skotu vůči této infekci, což
umožní chovatelům šlech t skot odolný vůči
tuberkulóze.
Výsledky studie, která srovnávala gene ckou
informaci u jalovic holštýnsko frízského plemene,
zvířat nemocných a zvířat odolných, tuberkulózanega vních, pomohou snížit ztráty skotu
způsobené touto nákazou. Jak řekla vedoucí
týmu, prof. Liz Glass, rozdíly v genech nejsou
jediných faktorem determinujícím, zda se jedinec
infikuje bovinní tuberkulózou nebo nikoliv. Také
různé vlivy okolí mohou tuto vlastnost ovlivnit
a pak je vnímavost různých zvířat v chovu odlišná.
Pokud však máme možnost zvolit do
šlech telského programu vhodnější genotyp
charakterizovaný rezistencí vůči tuberkulóze, je
jistě správné tuto strategii v boji s infekcí
neopomenout a současně s dalšími kritérii výběru
zahrnout i toto.
Zdroj: M L Bermingham, S C Bishop, J A Woolliams, R Pong-Wong, A
R Allen, S H McBride, J J Ryder, D M Wright, R A Skuce, S WJ
McDowell, E J Glass. Genome-wide associa on study iden fies
novel loci associated with resistance to bovine tuberculosis.
Heredity, 2014
193 lidí, z nichž hospitalizováno bylo 57 pacientů,
průměrně po dobu tří dní. Interval mezi
pokousáním a vyhledáním ošetření byl přibližně
27 hodin. Nejvyšší riziko hospitalizace bylo
u pacientů pokousaných v oblas zápěs nebo
blízko kloubů prstů. U 38 z nich byly prováděny
pravidelné výplachy a debridement, osm pacientů
postoupilo rekonstrukční chirurgii.
Poznámka pod čarou: Prak č lékaři i sami
pokousaní by měli sebemenší kousné poranění
ruky brát velmi vážně a pečlivě vyšetřit, pokud
je ruka oteklá a kůže zánětlivě změněná, je
třeba přistoupit k chirurgickému zákroku.
Lidé mají tendenci kočičí kousnu ve srovnání
s kousnu m psím podceňovat, protože rány jsou
drobné, často velikos pouhé špendlíkové
hlavičky, ale ve skutečnos jde o velmi závažné
infikované trauma, které je horší než ve
skutečnos vypadá, uzavřel Dr. Carlsen.
Zdroj: Nikola Babovic, Cenk Cayci, Brian T. Carlsen. Cat Bite
Infec ons of the Hand: Assessment of Morbidity and Predictors of
Severe Infec on. The Journal of Hand Surgery, 2014
Ze světa
veterinární
medicíny
Záludnos kočičího kousnu
Psi nejsou jediným zvířetem, které se občas
zakousne do ruky, která ho krmí. Kočka je
perfektně připravena jedním kousnu m vpravit
bakterie hluboko do tkání a kloubů, vynikající
živnou půdu pro množení bakterií. Podle výsledků
americké studie prováděné na Mayo klinice, je
hospitalizován jeden člověk ze tří kočkou
pokousaných, přičemž nejčastějším pacientem
je žena středního věku. Dvě tře ny
z hospitalizovaných pak vyžadují chirurgické
ošetření.
Proč je kočičí kousnu tak nebezpečné? Není to
m, že by měly ve srovnání se psem nebo
člověkem v du ně ústní více bakterií, ale jde
o jejich zuby! Jsou tak dlouhé, tenké a ostré,
že bakterie vpraví hlouběji, až ke kloubům,
vazům asvalovým povázkám, jak uvádí Brian
Carlsen, M.D., lékař Mayo Clinic, plas cký chirurg
specializující se na chirurgii ruky. Při ošetření je
třeba zjis t přesné místo traumatu, protože
bakterie se šíří po povázkách a vazech nebo
pronikají přímo do kloubů a unikají tak přirozeným
ochranným bariérám – imunitnímu systému,
dodává Dr. Carlsen.
Ve studii prováděné po dobu tří let bylo ošetřeno
předcházející strana
Souvisí neurologické onemocnění
psů s tvarem jejich lebky?
Nová studie vědců University of Surrey, prokázala
souvislost mezi vznikem neurologického
onemocnění – Chiariho malformace – a tvarem
lebky psa. Tato situace koreluje s dlouhodobým
šlechtěním psů určitých plemen s cílem
odchovávat psy líbivého vzhledu „panenky“ –
bruselské grifonky, kavalír King Charles španěly,
čivavy a jejich křížence.
Vědci srovnávali mozek, tvar lebky a obratlů u 155
bruselských grifonků a následně porovnávali
rozdíly mezi psy s klinickými projevy onemocnění
a zdravé grifonky. Zjis li, že grifonci s Chiariho
malformací měli kratší lebeční bázi a
supraokcipitální kost, což vedlo ke změně tvaru
lebky a m i mozku. U psů s klinickým i projevy
onemocnění byla prokázána deviace cerebella
ventrálně.
I když může být onemocnění asymptoma cké,
u mnoha psů Chiariho malformace způsobuje
boles hlavy, problémy s chůzí nebo dokonce
úplnou parézu. Toto onemocnění bylo popsáno i u
OBSAH
člověka v podobě předčasného uzavírání kos
lebky a v současné době pos huje jednoho
člověka z 1280 lidí. Výzkum této malformace u psů
tak pomáhá k lepšímu pochopení průběhu nemoci
u lidí.
Hlavní autor , Dr. Clare Rusbridge z University of
Surrey, řekl: " Podobu Chiariho malformace
si můžete představit tak, když se snažíte dostat
velkou nohu do malé boty. To bývá velmi boles vé,
tlak na mozek se zvyšuje a v míše vznikají cisty.
Poznatky výzkumu pomohou navrhnout správné
diagnos cké postupy i u jiných plemen. Cílem je
zapojení chovatelů a poskytnu prak ckých rad,
jak ovlivnit příznivě zdravotní stav chovu.
Nezbytné je apelovat na chovatele, aby investovali
do vyšetřovacích metod a snažili se produkovat
kvalitní a zdravá štěňata s hlavním důrazem
na jejich zdraví, nikoliv jen exteriér.
Zdroj: Susan P. Knowler, Angus K. McFadyen, Courtenay Freeman,
Marc Kent, Simon R. Pla , Zoha Kibar, Clare Rusbridge. Quan ta ve
Analysis of Chiari-Like Malforma on and Syringomyelia in the
Griffon Bruxellois Dog
Infekce přenosná klíšťaty popsána
u ovcí
Mortalita v některých stádech ovcí v Norsku
dosahovala až 30 %, což sebou neslo obrovské
ekonomické ztráty. Zásadním se jevila přesná
diagnos ka příčin tak vysoké mortality a včasné
zahájení preven vních opatření.
Jako příčina úhynu ovcí byla odhalena klíšťaty
přenosná infekce Anaplasma phygocytophilum,
která odpovídá za horečnaté onemocnění
doprovázené imunosupresí. Klinické příznaky se
objevovaly přibližně 10-14 dní po začátku pastevní
sezóny, častým symptomem bylo kulhání
v souvislos s artri dou.
Vedoucí výzkumného týmu Lise Grøva ze
společnos Bioforsk Organic v Tingvoll v Norsku
uvedla, že až 300 s. ovcí je každý rok vystaveno
nebezpečí nákazy touto bakterií, nicméně nemusí
uhynout. Tato infekce není fatální, přesto však
významně zvyšuje riziko druhotné infekce. Velmi
často je komplikací infekce bakterií Pasteurella,
která již způsobuje závažnější příznaky v podobě
zánětu osrdečníku, myokardu, plic nebo trávicího
traktu. Proto je vakcinace ovcí pro pasteurelóze
v místech předpokládaných nákaz přenášených
klíšťaty doporučována.
Současné studie probíhají na úrovni selekce
jedinců odolných vůči anaplazmóze. Je jasné, že
velkou roli hraje individuální vnímavost, stejně
jako i u ostatních infekcí. U některých jehňat
proběhne infekce krátce v podobě horečky
a krátké periody zhoršené funkce imunitního
systému, některá jehňata bývají klíšťaty masivně
napadená, ale nejeví známky nemoci. Snahou je
opět selekce silných a odolných jedinců
s rezistencí pro této i v Norsku rozšířené infekci.
Zdroj: Bioforsk – Norwegian Ins tute for Agricultural and
Environmental Research. "Ticks kill sheep." ScienceDaily.
ScienceDaily, 12 November 2013
následující strana
–
Děkuji za podporu, vám všem, zaměstnancům,
obchodním partnerům, ale hlavně veterinárním
lékařům a chovatelům, bez kterých bych neměl
pro koho podnikat a být užitečný.
Náš ředitel Libor Bi ner se stal
podnikatelem roku
Jihomoravského kraje 2013
a postoupil do finále mezi pět
nejlepších podnikatelů
v České republice.
EY Podnikatel roku je nejpres žnější světová soutěž podnikatelů, která vzdává hold výjimečným osobnostem. Jejím cílem
je ukázat veřejnos vynikající osobní příklady na poli podnikání, které mohou být vzorem pro mladé, začínající podnikatele.
Soutěž EY Podnikatel roku je koncipována jako mezinárodní, proto jsou kritéria, podle nichž jsou posuzováni jednotliví
účastníci, v každé zemi srovnatelná. V současné době se jako jediná světově uznávaná soutěž svého druhu pravidelně
vyhlašuje téměř v 60 zemích na šes kon nentech.
Co považujete za nejkrásnější a nejtěžší na podnikání?
Když nás zákazník pochválí slovy „To se vám povedlo.“
Nejtěžší je unést obrovskou zodpovědnost. Jinak je podnikání svobodná seberealizace a s šikovnými zaměstnanci,
kteří pracují pro firmu rádi, je to nádherný pocit být užitečný.
Jak čelíte rizikům v podnikání a jak se vyrovnáváte s nejistotou v životě obecně?
Mám rád změny k lepšímu a to je základ mého jednání a otevřenos . Někdy musím riskovat, ale riziko se nesmí
zvrhnout v hazard a nejistota v bankrot.
Jak v Biovetě oslavíte Váš úspěch?
Dobrým skutkem. Podělíme se o radost s těmi, kterým jí nebylo tolik dopřáno. Vzhledem k tomu, že se jednalo
o 14. ročník soutěže EY Podnikatel roku, rozhodl jsem se věnovat 14 zvířecím útulkům v České republice výrobky
z Biovety v celkové hodnotě 200 000 Kč zdarma. Aby i opuštění psi, kočky a koně mohli být bez problémů
navakcinovaní, odčervení, odblešení, vyšamponovaní a jejich případné rány na těle mohly být namazány naší
hojivou mas Alap d a svět se tak pro ně stal díky Biovetě příjemnější.
předcházející strana
OBSAH
následující strana
–
Zdroj: FORBES  březen 2014  foto: David Turecký
předcházející strana
OBSAH
8
2014
1
Obsah zpravodaje
Informační zpravodaj akciové společnosti BIOVETA
určený pro veterinární lékaře
strana 1
VITA E SELEN, injekční roztok
strana 2 - 5
BioEquin H, injekční emulze pro kone
strana 6 strana 7
BioEquin FH, injekční emulze pro kone
strana 8 strana 9
ZAZNĚLO NA SEMINÁŘI - Herpesvirus koní - Klisna a hříbě
strana 10 strana 11
ZAZNĚLO NA SEMINÁŘI - Veterinární a chovatelská opatření proti vnitřním parazitům u koní
strana 12 strana 13
FIPRON spot-on - bojuje nejen s blechami a klíšťaty
strana 14
strana 15
BIO KILL - Inovace antiparazitárního přípravku
strana 16 strana 17
Odborná podpora Biovety, a. s. při výskytu trichofytózy v chovu skotu
strana 18 strana 19
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY - Gruzie, země vína, stád ovcí a přírodních krás
strana 20 strana 21 strana 22
Náš ředitel Libor Bittner se stal podnikatelem roku
Jihomoravského kraje 2013 a postoupil do finále mezi
pět nejlepších podnikatelů v České republice
strana 23
předcházející strana
WWW.BIOVETA.CZ
strana 24
následující strana
Download

stamilióny do nových technologií stamilióny do nových