-­ středisko praktického vyučování, s.r.o. 113 88 Praha 1 , nám. Republiky 8 Vnitřní řád účinnost od 1.9.2010 V souladu s § 30 Školského zákona č. 561/2004 Sb. vydávám „ Vnitřní řád školského zařízení „ Pro záležitosti, věci, okolnosti a pravidla blíže nespecifikovaná v tomto Vnitřním řádu, platí ustanovení daná platným zněním Školského zákona č. 561/2004 Sb. Povinnosti a práva žáků 1.Povinnosti žáků 1.1.Dodržovat tento „Vnitřní řád školského zařízení“ a předpisy a pokyny K-­‐TV-­‐ střediska praktického vyučování, s.r.o .(SPV) k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. 1.2.Při výuce odborného výcviku být vhodně, čistě a bez výstředností oblečen a upraven (dle bližšího výkladu učitele odborného výcviku-­‐UOV). 1.3.Dodržovat stanovenou dobu výuky odborného výcviku (OV). 1.4.V době odborného výcviku neopouštět budovu pracoviště praktického vyučování. 1.5.Nepoškozovat zařízení a zapůjčené pomůcky na pracovištích praktického vyučování. 1.6.Plnit pokyny pracovníků školského zařízení a pracovníků pracovišť praktického vyučování. 1.7.Dodržovat zákaz kouření v době odborného výcviku. Opakované porušení bude posuzováno, jako závažné provinění. 1.8.Nenosit věci bezprostředně nesouvisející s výukou do prostor pracovišť praktického vyučování i na akce pořádané SPV. 1.9.Dodržovat zákaz vnášení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek na pracovištích praktického vyučování a při činnostech organizovaných SPV. Porušení bude posuzováno, jako závažné provinění. 1.10.Dodržovat Vnitřní režim. Zejména opakovaná neomluvená absence bude posuzována, jako velmi závažné provinění. 1.11.Dodržovat obchodní a služební tajemství na pracovištích praktického vyučování – nezveřejňování informací firmy. 1.12.Dodržovat zásady poctivosti na pracovištích praktického vyučování. Porušení této zásady bude posuzováno, jako velmi závažné provinění. 1.13.Zdržet se vulgárního projevu ( nadávky, urážky, hanlivá a sprostá oslovení), šikany (násilí, omezování osobní svobody, ponižování), jakožto i fyzického obtěžování a psychického vydírání, jak vůči svým spolužákům, tak i vůči všem zaměstnancům SPV a pracovišť praktického vyučování. Porušení této zásady bude posuzováno jako velmi závažné provinění. 2. Práva žáků 2.1.Být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 2.2.Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání.. 2.3.Sdělovat své názory, obhajovat své skutky a diskutovat o nich. 2.4.Vyjadřovat svoji obavu z chování jiných žáků, vznést svá upozornění k problémům v SPV, výuce, pedagogickým pracovníkům SPV, pracovníkům pracovišť praktického vyučování. 3. Povinnosti zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 3.1.Informovat SPV o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání žáka. 3.2.Na vyzvání vedoucí SPV se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání. Žáka. 3.3.Oznamovat SPV další údaje , které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnosti žáka. 3.4.Sdělit SPV své jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení. Poznámka: Při velmi závažném provinění může být žákovi uloženo podmínečné vyloučení ze studia nebo vyloučení ze studia. Vnitřní režim 4.Závazné pokyny pro žáky 4.1.Žáci docházejí na pracoviště praktického vyučování tak, aby byli včas připraveni na zahájení odborného výcviku. 4.2.Nemůže-­‐li žák ze závažných důvodů v určité dny dodržet začátek nebo konec vyučování OV, je povinností jeho zákonného zástupce, popř. zletilého žáka, požádat písemně vedoucí SPV o povolení pozdějšího příchodu , popř. dřívějšího odchodu v tyto dny z vyučování. Rozvržení odborného výcviku bude upraveno, aby byla dodržena 6 hodinová doba OV. 4.3.Nedopouštět se záškoláctví. Zletilý žák, nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti. Nezletilý žák odůvodní každou nepřítomnost omluvenkou podepsanou zákonným zástupcem .V případě častých absencí může UOV požadovat potvrzení od lékaře. Zletilý žák odůvodní každou nepřítomnost omluvenkou podepsanou rodičem , který zajišťuje žákovo studium, pokud se rodič písemně nevzdá této možnosti. Nemoc zletilý žák omlouvá potvrzením od lékaře. Pokud žák nepředá UOV písemnou omluvenku do 3 dnů po návratu na odborný výcvik, bude jeho absence považována za neomluvenou. Uvolnění z odborného výcviku předem projedná s UOV. Návštěvy u ošetřujících a zubních lékařů si žáci plánují na dobu mimo výuku OV, aby nedocházelo ke zbytečnému navyšování absence. Uvolnění z výuky OV na delší dobu může povolit, na základě písemné žádosti ve zvláště výjimečných, případech vedoucí SPV. V Praze 3.9.2007 Marcela Vyvadilová vedoucí K-­‐TV-­‐ SPV, s.r.o. 
Download

Vnitřní řád - K-TV-středisko praktického vyučování sro