agrotip
Informační měsíčník BASF pro české a slovenské zemědělce
| Leden | Január | 2014
Novinky
BASF 2014
České
pivo
Sladovnický
ječmen
Výsledky
pokusů
v obilninách
a řepce
Editorial
Rok 2014 bude rokem
nových příležitostí
Vážené dámy, vážení pánové,
stejně jako několik posledních let,
i rok 2014 nám přinese plno
nových příležitostí, které zvládneme
využít ve svůj prospěch.
Neustále se měnící situace na světových
trzích však od nás vyžaduje
rychlejší reakci, nežli dříve.
Dipl.Kfm. Andreas Schumacher
Country manager CZ+SK
2
Agrotip 1/2014
Rok 2013 byl charakterizován v prvních
třech čtvrtletích prudkým poklesem cen
komodit. Při pohledu na vývoj cen pšenice
vidíme pokles od října do prosince 2013,
nicméně tento propad se v současné době
obrátil naopak v růst. Ceny pšenice již opět
vzrostly o 10 % a podobně pozitivní je i vývoj cen na trhu s řepkou.
Zvyšující se výkyvy na světovém trhu vyžadují, abychom při hodnocení vývoje cen
uvažovali v dlouhodobější perspektivě,
např. posledních pěti let. Ve srovnání s rokem 2008, kdy začala finanční krize, ceny
pšenice vzrostly k dnešku o 60 % a ceny
řep­ky o 45 %. Podobná situace je i u dalších zemědělských komodit.
Uvažujeme-li o podmínkách na našich trzích, je třeba si uvědomit, že podle hlavních
ukazatelů nenastávají pro nadcházející období žádné změny. Poptávka po potravinách je stále stejně vysoká a v příštích letech i nadále poroste. Zásoby jsou stabilně
na velmi nízké úrovni, a jsou náznaky, že
globální ekonomika se bude vyvíjet v roce
2014 pozitivně.
Tento příznivý trend nám skýtá naději na
vyšší výkupní ceny komodit.
BASF Vám i v roce 2014 nabídne osvědčené a zavedené přípravky, které Vám
pomohou dosáhnout úspěchů ve Vašem
podnikání. Abyste tento cíl snadněji naplnili, přinášíme v letošním roce další slibné
inovace. Jedná se například o Akris, náš
nový herbicid do kukuřice, Biathlon 4D, vynikající herbicid do jarních obilnin, Retengo
Plus jako fungicid do kukuřice s AgCelence
účinkem maximalizujícím výnos a Cleravis
- herbicidní novinku pro produkci řepky ozimé v systému Clearfield.
V roce 2014 přeji
vše nejlepší Vám
i Vaší rodině a přátelům,
hodně zdraví a úspěchů
po celý rok.
Všechny tyto výrobky bychom Vám rádi
představili na našich zimních seminářích,
na které bych Vás tímto rád srdečně pozval.
Těšíme se na Vaši hojnou účast.
Agrotip 1/2014
3
Obsah
Leden 2014
13
19
Budoucnost
Portfólio BASF
Obilniny
02 R
ok 2014 bude rokem
06 Novinky
13 Polní dny 2013 – souhrn
výzev a příležitostí
28 Kterým směrem se vydá
rostlinná výroba?
BASF Ochrana rostlin
v roce 2014 v ČR
technologických pokusů
s obilninami
08 Novinky v portfóliu
prípravkov v roku 2014
na Slovensku
10 Změny v registracích
v roce 2013 v ČR
12 Zmeny v registráciach
v roku 2013 na Slovensku
České pivo
18 Výsledky fungicidní pokusů
s odrůdami sladovnických
ječmenů značky
Nickerson
20 Preferované odrůdy
sladovnického ječmene
značky Nickerson
pro rok 2014
4
Agrotip 1/2014
22
Řepka
Další informace 22 Výsledky odrůdových
pokusů s Clearfield
řepkou
24 Systém Clearfield
28
®
®
31 Pozvánka na cyklus
seminářů BASF
32 Rozdělení regionů
v roce 2014
v řepce – otázky
a odpovědi
agrotip
Vydavatel: BASF spol. s r.o.
Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8
IČO: 41195469
Místo vydání: Praha
Číslo 1/2014, den vydání: 15. 1. 2014
MK ČR E 16516
Vychází 10× ročně v ČR a SR
Foto na titulní straně: PixartDesign
ASF spol. s r.o.
B
Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8
Česká republika, tel.: +420 235 000 111
www.agro.basf.cz
Používejte přípravky na ochranu rostlin
bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte
označení a informace o přípravku. Tento
materiál má pouze informativní charakter.
BASF
Slovensko spol. s r. o.
Prievozská 2, 821 09 Bratislava
Slovenská republika, tel.: +421 258 266 111
www.agro.basf.sk
Pri používaní prípravkov je potrebné riadiť
sa platnou etiketou a platným Zoznamom
povolených prípravkov na ochranu rastlín.
Agrotip 1/2014
5
Portfólio
BASF
Novinky v ČR
Podobně jako v minulých letech uvádí i letos firma BASF na trh
v České republice několik nových přípravků na ochranu rostlin
Novinky BASF ochrana
rostlin v roce 2014
Cleravis®
Herbicid pro systém Clearfield
v ozimé řepce
Cleravis je nový herbicid firmy BASF pro
ošetření ozimé řepky s tolerancí k účinné
látce imazamox – systém Clearfield. Tento
herbicid lze použít pouze v odrůdách řepky označené logem systému Clearfield!
Podstatou systému Clearfield v řepce jsou
hybridy řepky tolerantní k účinné látce imazamox, získané šlechtěním. V žádném případě se nejedná o GMO! V současné době
se šlechtění hybridů řepky pro systém
Clearfield věnuje podstatná část klíčových
osivářských firem.
Základem herbicidu Cleravis je účinná
látka imazamox (17,5 g/l), která je obsažena v přípravku společně s účinnými látkami metazachlor (375 g/l) a quinmerack
(100 g/l).
Díky obsahu tří účinných látek s různým
způsobem účinku (půdní, částečně kontaktní, kontaktní) se stává Cleravis herbicidem s nebývale širokým spektrem účinnosti. Cleravis vyřeší prakticky celé spektrum
dvouděložných a jednoděložných plevelů a zároveň má vysokou selektivitu vůči
Clearfield hybridům řepky. Cleravis má
vynikající účinnost nejenom proti běžným
plevelným druhům (jako je například ptačineč žabinec, merlík bílý, hluchavky, vlčí
mák, zemědým, rozrazily, bažanka, chrpa
modrá, atd.), ale i proti obtížně hubitelným
plevelům (svízel přítula, heřmánky, kakosty,
úhorník mnohodílný, ředkev ohnice, penízek rolní, kokoška p. t., hulevníky). Zejména
plevele z čeledi brukvovitých jsou k herbicidu Cleravis velmi citlivé! Přípravek Cleravis zároveň vyřeší výskyt všech jednoděložných plevelů, včetně výdrolu obilnin.
Pěstitel si tak vystačí pouze s jedním herbicidním zásahem, který mu pěstovanou
řepku dokonale zbaví všech nežádoucích
plevelů.
Registrace a doporučení přípravku Cleravis
v systému Clearfield v řepce je Cleravis +
Dash HC v dávce 2 + 1 l/ha. Kombinace
se smáčedlem Dash HC je doporučována
z důvodu spolehlivější účinnosti na výdrol
obilnin. Pro dosažení optimální účinnosti je
ideální termín aplikace v rozmezí růstových
fází řepky BBCH 12–14 (2–4 listy řepky),
kdy je většina plevelů vzešlých, a to ve fázi
2–4 pravých listů.
6
Agrotip 1/2014
Výhody přípravku Cleravis v systému
Clerafield v ozimé řepce
„„velmi široké spektrum účinnosti
na dvouděložné a jednoděložné
plevele, včetně všech brukvovitých,
kakostovitých, svízele přítuly, heřmánků
a výdrolu obilnin
„„první reálné „one shot solution“ v řepce
- jedním zásahem se vyřeší všechny
uvedené plevelné druhy (místo dvou
zásahů pouze jeden)
„„působení kontaktní přes listy se
současnou reziduální půdní účinností
„„vhodnost pro všechny systémy
pěstování, včetně minimalizačního
zpracování půdy
„„v ynikající selektivita, žádné příznaky
poškození
„„tolerance hybridů Clearfield k případným
zbytkům reziduí (sulfonylmočovin)
z předplodin
„„maximální využití výnosového potenciálu
pěstovaných hybridů
Nedílnou součástí systému Clearfield v řepce je i tzv. stewardship (neboli pokyny pro
pěstování). Jeho součástí je především informace, věnovaná problematice hubení výdrolu Clearfield řepky v následných plodinách.
Ten je potřeba regulovat všemi dostupnými agrotechnickými zásahy včetně použití
vhodných herbicidů v následných plodinách!
Důležité je vědět například to, že přípravky
ze skupiny sulfonylmočovin mají proti výdrolu Clearfield řepky v následných plodinách
nedostačující účinnost. Z tohoto důvodu je
potřeba volit jiné typy herbicidních přípravků.
Podrobné informace o možnostech řešení
výdrolu Clearfield řepky v následných plodinách jsou dostupné na webových stránkách
BASF v sekci Clearfield v ozimé řepce.
Retengo® Plus
Biathlon® 4D
Akris®
Fungicid pro ošetření kukuřice
ze skupiny „AgCelence”
Nové moderní ošetření proti dvouděložným plevelům v obilninách
Ideální herbicid
pro ošetření kukuřice
Retengo Plus je fungicidní přípravek do kukuřice s obsahem 2 účinných látek (pyraclostrobin + epoxiconazole), jehož registrace byla ukončena v průběhu loňského
roku. Retengo Plus je přípravek ze skupiny
„AgCelence”, což je označení pro některé
fungicidy, které se vyznačují „něčím navíc”,
než jenom účinností proti houbovým chorobám.
Biathlon 4D je nový herbicid pro ošetření
všech druhů obilnin proti dvouděložným
plevelům. Obsahuje dvě účinné látky - tritosulfuron (714 g/kg) a florasulam (54 g/kg).
Přípravek bude dodáván na trh ve formě vodorozpustného granulátu (WG). Přípravek
působí přes zelené části s plně systemickým transportem v rostlině. Lze ho použít
ve všech druzích ozimých a jarních obilnin.
Akris je hotová formulace (ready mix) účinných látek dimethenamid-P a terbuthylazine pro ošetření kukuřice proti jednoděložným a dvouděložným plevelům. Jedná se
o obdobu přípravků Outlook + Click, dodávaných ve společném balení (packu).
Přidaných hodnot fungicidu
Retengo Plus je celá řada
a mezi nejvýznamnější patří
„„ošetřené rostliny kukuřice snášejí lépe
stresové podmínky (sucho, zima)
„„výrazný tzv. green efekt – větší
fotosyntéza
„„podpora tvorby kořenové hmoty
„„navýšení výnosu kukuřice v průměru
o 5 %
„„lepší ukazatele kvality sklizně
„„vyšší výtěžnost bioplynu v průměru
o 5 %
Hlavní přednosti herbicidu
Biathlon 4D
„„vynikající selektivita ve všech druzích
obilnin
„„vysoká flexibilita použití
„„vynikající účinnost na významné
dvouděložné plevele
„„možnost kombinací s ostatními herbicidy
Kromě těchto významných benefitů má
Retengo Plus i výbornou účinnost proti
celé řadě listových chorob kukuřice, jejichž
výskyt bude s velkou pravděpodobností
stoupat. Mezi nejvýznamnější patří helmintosporiová spála kukuřice (Helminthosporium turcicum, syn: Septosphaeria turcica),
skvrnitost kukuřice (Kabatiella zeae), rez
kukuřičná (Puccinia sorghi).
Biahlon 4D řeší celé spektrum významných
dvouděložných plevelů obilnin, jako je například svízel přítula, heřmánky, vlčí mák,
chrpa modrá, ptačinec žabinec, hluchavky,
zemědým lékařský, kakosty, merlíky, konopice polní a jiné.
Aplikace Biathlonu 4D v dávce 50 g/ha je
možná až do fáze BBCH 39 obilnin. Pro
lepší účinnost přípravek aplikujeme společně se smáčedlem Dash HC.
Hlavní přednosti herbicidu Akris
v kukuřici:
„„vynikající účinnost proti dvouděložným
a zejména trávovitým plevelům
„„dlouhé reziduálního působení
„„menší závislost na půdní vlhkosti
„„ flexibilita použití - PRE a POST
(bez omezení z hlediska růstové fáze
kukuřice)
Akris řeší výskyt jednoděložných a dvouděložných plevelů. Díky vynikajícímu reziduálnímu působení dosahuje výborné účinnosti
zejména proti ježatce kuří noze a dalším
jednoděložným jednoletým plevelům, lilku
čenému, laskavcům, merlíkům, violce rolní
a dalším plevelům. Aplikace Akrisu se doporučuje v dávce 3 l/ha preemergentně či
časně postemergentně (do cca 3. listu kukuřice). V případě kombinací s dalšími herbicidy lze aplikovat až do vytvoření 6. listu
kukuřice.
Ing. Stanislav Malík
Pro rozšíření účinnosti na jednoděložné
plevele je vhodná kombinace s graminicidy
(například Axial Plus).
Retengo Plus v kuřici se aplikuje v době
od dosažení výšky 80 cm až do kvetení.
Doporučená dávka je 1 l/ha. Retengo Plus
je možno aplikovat společně v kombinaci například s insekticidy nebo kapalnými
hnojivy.
Agrotip 1/2014
7
Portfólio
BASF
Novinky v SR
Novinky v portfóliu
prípravkov v roku 2014
Spoločnosť BASF sa snaží každý rok prinášať nové produkty na ochranu
rastlín, preto aj v tomto roku pribudnú tri novinky do portfólia prípravkov.
V segmente regulátorov rastu obilnín, v ktorom sme doposiaľ nemali
zastúpenie, prinášame prípravok MEDAX® TOP. Ďalším novým
prípravkom je fungicíd OSIRIS® určený proti listovým a klasovým
chorobám obilnín. Treťou novinkou je insekticídny prípravok
VAZTAK® ACTIVE so širokou registráciou proti škodlivému hmyzu.
8
Agrotip 1/2014
Osiris®
Medax® Top
Vaztac® Active
Nový fungicíd so spoľahlivým účinkom proti širokému spektru listových a klasových
chorôb. Osiris obsahuje dve osvedčené
účinné látky zo skupiny triazolov – epoxiconazole a metconazole, ktoré majú vynikajúci protektívny a eradikatívny účinok
s dlhodobým efektom. Najvýraznejšou
vlastnosťou prípravku je originálna formulácia. Tá sa vyznačuje predovšetkým vynikajúcou priľnavosťou, distribúciou účinných
látok, vysokou odolnosťou voči zmytiu dažďom a veľmi rýchlym rozprestretím postreku po povrchu listov.
Rastový regulátor určený na obmedzenie
poľahnutia obilnín. Medax Top tvorí kombinácia dvoch účinných látok – mepiquat-chloride a prohexadione-calcium. Obe
účinné látky rýchlo a trvalo blokujú biosyntézu rastlinných hormónov giberelínov, ktoré maj hlavnú úlohu pri raste buniek a vplývajú na celkový vegetatívny rast rastlín.
Medax Top skracuje steblo, zväčšuje jeho
priemer, posilňuje silu stebla a podporuje
rast koreňov. Medzi hlavné prednosti prípravku Medax Top patrí flexibilita použitia
a bezproblémová miešateľnosť.
Prípravok Vaztak Active je nová formulácia
vysoko účinného svetlostabilného pyrethroidného insekticídu proti širokému spektru
žravého a cicavého hmyzu. Vaztak Active
je formulovaný ako mikroemulzia (ME), čo
je číra opalizujúca kvapalina, obsahujúca
vodu, olej a povrchový detergent. Medzi
hlavné prednosti patrí dokonalosť priľnutia
kvapky postreku na list, schopnosť rýchleho rozprestretia po povrchu listu a rýchle
vstrebanie sa do rastlinných pletív.
Technické údaje
Technické údaje
Technické údaje
Účinná látka:
37,5 g/l epoxiconazole
+ 27,5 g/l metconazole
Účinná látka:
50 g/l prohexadione-calcium
+ 300 g/l mepiquat-chloride
Účinná látka:
50 g/l alpha-cypermethrin
Formulácia:
emulzný koncentrát (EC)
Formulácia:
suspenzný koncentrát (SC)
Termín aplikácie:
BBCH 39–69
Termín aplikácie:
BBCH 30–39
Odporúčanie pre aplikáciu:
ošetrenie listového aparátu a klasu
v dávke 2,0 l/ha
Odporúčanie pre aplikáciu:
ošetrenie v období steblovania
až do plne vytvoreného zástavovitého
listu v dávke 0,6–1,0 l/ha
Plodina:
pšenica ozimná, pšenica jarná,
jačmeň jarný, raž, tritikale, ovos
Plodina:
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, jačmeň
jarný, raž
Formulácia:
mikroemulzia (ME)
Termín aplikácie:
v dobe objavenia sa škodcov
Odporúčanie pre aplikáciu:
ošetrenie v dobe intenzívneho výskytu
škodcov, dávka v závislosti od registrácie
v danej plodine
Plodina:
obilniny, repka, horčica, hrach, zemiaky,
kapustová zelenina, ľan, reďkovka,
lucerna, vinič, ihličnany
Ing. Miroslav Demo
Agrotip 1/2014
9
Portfólio
BASF
Změny v registracích v ČR
Změny v registracích
v ČR 2013
 Nová povolení
Přípravek
Účinné látky
Změna, omezení
Forum Star
dimethomorf, folpet
nové povolení
Flirt Nový
chloridazon, chinmerak
nové povolení
Vaztak Les
alfa-cypermethrin
nové povolení
Forum Gold
dimethomorf, dithianon
nové povolení
Cleravis
imazamox, metazachlor
nové povolení
Akris
terbuthylazine, dimethenamid-P
nové povolení
Biathlon 4D
tritosulfuron, florasulam
nové povolení
Retengo Plus
pyraklostrobin, epoxikonazol
nové povolení
Collis
kresoxim-methyl, boskalid
nové povolení
Efilor
boskalid, metkonazol
nové povolení
Alios
tritikonazol
nové povolení
Cleranda
imazamox, metazachlor
nové povolení
RAK 1+2 M
(E/Z)-dodec-9-en-1-yl acetát,
(E,E/Z)-dodeka-7,9-dien-1-yl-acetát
nové povolení
HiStick
Bradyrhizobium japonicum
BASF nově držitelem registrace pomocné látky
 Prodloužené platnosti stávajících povolení
Cabrio Top
metiram, pyraklostrobin
prodloužení platnosti povolení do 30. 6. 2016
Cabrio Top - malobalení
metiram, pyraklostrobin
prodloužení platnosti povolení do 30. 6. 2016
Wing-P
dimethenamid-P, pendimethalin
prodloužení platnosti povolení do 31. 7. 2016
Malibu
flufenacet, pendimethalin
prodloužení platnosti povolení do 31. 7. 2016
Opera Top
epoxikonazol, pyraklostrobin
prodloužení platnosti povolení do 31. 1. 2017
Rovral Aquaflo
iprodion
prodloužení platnosti povolení do 30. 6. 2016
Rovral Aquaflo - malobalení
iprodion
prodloužení platnosti povolení do 30. 6. 2016
Signum
boskalid, pyraklostrobin
prodloužení platnosti povolení do 31. 1. 2017
Stomp 330 E
pendimethalin
prodloužení platnosti povolení do 31. 7. 2016
Stomp 400 SC
pendimethalin
prodloužení platnosti povolení do 31. 7. 2016
Outlook
dimethenamid-P
prodloužení platnosti povolení do 31. 10. 2016
Butisan Star
metazachlor, chinmerak
prodloužení platnosti povolení do 30. 4. 2015
Butisan 400 SC
metazachlor
prodloužení platnosti povolení
(prozatimní rozhodnutí) do 31. 1. 2015
10
Agrotip 1/2014
 Změna povolení
Acrobat MZ WG
dimethomorf, mankozeb
povolení nového minoritního použití do salátu
Rovral Aquaflo
iprodion
povolení nového minoritního použití do trávníků
Masai
tebufenpyrad
změna povolení - oprava aplikačních podmínek u jabloně
Perfekthion
dimethoát
povolení nového minoritního použití - třešeň, višeň
Tango Super
epoxikonazol, fenpropimorf
obnovení povolení (re-registrace)
omezení: viz pozn. 1)
Delan 700 WDG
dithianon
rozšíření sortimentu balení
Outlook
dimethenamid-P
rozšíření povolení: tank-mix s Flirtem Novým
omezení: viz pozn. 2)
Outlook
dimethenamid-P
rozšíření povolení: častně postemergentní aplikace
Outlook
dimethenamid-P
povolení nového minoritního použití - ovocné, okrasné školky
omezení: viz pozn. 2)
Delan 700 WDG
dithianon
povolení nového minoritního použití - ovocné, okrasné školky
Kumulus WG
síra
povolení nového minoritního použití - ovocné, okrasné školky
Perfekthion
dimethoát
povolení nového minoritního použití - ovocné, okrasné školky
Signum
boskalid, pyraklostrobin
povolení nového minoritního použití - ovocné, okrasné školky
Outlook
dimethenamid-P
povolení nového minoritního použití - ovocné, okrasné školky
omezení: viz pozn. 2)
Stomp 400 SC
pendimethalin
povolení nového minoritního použití - ovocné, okrasné školky
Acrobat MZ WG
dimethomorf, mankozeb
rozšíření sortimentu balení
Outlook
dimethenamid-P
povolení nového minoritního použití - čirok
omezení: viz pozn. 2)
Collis
kresoxim-methyl, boskalid
rozšíření povolené o menšinové použití
Caryx
mepiquat chlorid, metkonazol
změna povolení - změna klasifikace z DPD na CLP
Dash HC
směs methylesterů mastných kyselin
a alkylesteru kyseliny fosforečné
změna povolení - změna klasifikace z DPD na CLP
Masai
tebufenpyrad
změna povolení - změna klasifikace z DPD na CLP
Pictor
boskalid, dimoxystrobin
změna povolení - změna klasifikace z DPD na CLP
Wing-P
dimethenamid-P, pendimethalin
změna povolení - změna klasifikace z DPD na CLP
Corbel
fenpropimorf
změna povolení - změna klasifikace z DPD na CLP
Bellis
pyraklostrobin, boskalid
změna povolení - změna klasifikace z DPD na CLP
Acrobat MZ WG
dimethomorf, mankozeb
změna povolení - změna klasifikace z DPD na CLP
fipronil
ukončení povolení k 31. prosinci 2013
 Ukončení povolení
Cosmos 500 FS
Pozn. 1) S
ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.
Tabulka ochranných vzdáleností - viz etiketa
Pozn. 2) P
řípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody. S ohledem na ochranu vodních organismů
je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Tabulka ochranných vzdáleností - viz etiketa
Agrotip 1/2014
11
Portfólio
BASF
Zmeny v registráciach v SR
Zmeny v registráciách
v SR 2013
Prípravok
Účinná látka
Druh registrácie
Biathlon 4D
tritosulfuron, florasulam
nová autorizácia
Butisan Max
metazachlor, dimethenamid-P, quinmerac
nová autorizácia
Corbel
fenpropimorph
nová autorizácia
Medax Top
prohexadione-Ca, mepiquat-chloride
nová autorizácia
Vaztak Active
alpha-cypermethrin
nová autorizácia
Dash HC
C-65 methylesters, oleic acid
nová autorizácia zmáčadla pri aplikácii s herbicídom
Arrat
tritosulfuron, dicamba
re-registrácia a predĺženie platnosti autorizácie do 30. 11. 2018
Butisan 400 SC
metazachlor
predĺženie platnosti autorizácie do 31. 1. 2019
Callam
tritosulfuron, dicamba
predĺženie platnosti autorizácie do 30. 11. 2018
Duett Top
epoxiconazole, thiophanate-methyl
predĺženie platnosti autorizácie do 31. 10. 2017
Escort Nový
pendimethalin, imazamox
predĺženie platnosti autorizácie do 31. 7. 2016
Juwel
epoxiconazole, kresoxim-methyl
predĺženie platnosti autorizácie do 30. 4. 2019
Opus
epoxiconazole
predĺženie platnosti autorizácie do 30. 4. 2019
Pulsar 40
imazamox
predĺženie platnosti autorizácie do 31. 7. 2016
Spectrum
dimethenamid-P
predĺženie platnosti autorizácie do 31. 10. 2016
Stellar
dicamba, topramezone
predĺženie platnosti autorizácie do 30. 4. 2015
Stomp 330 EC
pendimethalin
predĺženie platnosti autorizácie do 31. 7. 2016
Tango Super
epoxiconazole, fenpropimorph
predĺženie platnosti autorizácie do 30. 4. 2019
Tercel
dithianon, pyraclostrobin
predĺženie platnosti autorizácie do 31. 1. 2017
Wing P
pendimethalin, dimethenamid-P
predĺženie platnosti autorizácie do 31. 7. 2016
Fourmidor
fipronil
nová registrácia - biocíd
12
Agrotip 1/2014
Obilniny
Výsledky pokusů
Souhrn technologických
pokusů s obilninami
V následujícím článku bychom se chtěli vrátit k Polním dnům
BASF v roce 2013 a zpětně zhodnotit průběh a výsledky
technologických demonstračních pokusů v obilninách na lokalitách
v Rokytnici u Přerova a v Kostelci nad Orlicí.
Agrotip 1/2014
13
Obilniny
Výsledky pokusů
Stručná charakteristika lokalit
z hlediska průběhu sezóny
2012/2013
Rokytnice
Odrůdy ozimé pšenice byly zasety v agrotechnickém termínu 25. 9. 2012 (výsevek
4 MKS). Porosty byly seté do dobře připraveného seťového lůžka, vzcházení a počáteční vývoj porostů byly vyrovnané. Průběh
počasí na podzim byl příznivý pro vývoj porostů až do prosince (říjen – silně vlhký, listopad – mimořádně teplý), díky těmto podmínkám byly porosty pšenic před začátkem
zimy v optimální kondici.
Vzhledem k pozdějšímu nástupu jara (ve druhé a třetí dekádě března klesaly minimální
teploty až k -10 °C, v první dekádě dubna
až k -7°C) došlo ke zpoždění jarních prací.
Setí jarních ječmenů bylo možné až 16. 4.
2013 (výsevek 4 MKS). Suchý duben měl vliv
na pomalejší vývoj porostů ječmene. K zásadnímu zlepšení porostů došlo až v květnu,
respektive v červnu, který byl silně vlhký.
Díky suchému počasí došlo k zásadnějšímu rozvoji chorob na fungicidně neošetřených kontrolách až v červnu. V porostu
pšenic byl zaznamenán mírný výskyt padlí
a střední výskyt braničnatek, v červenci
pak silnější výskyt rzí. Porost ječmene byl
dlouho bez chorob, v polovině června došlo k výskytu hnědé skvrnitosti a padlí.
Vzhledem k průběhu počasí byly porosty
pšenice v polovině dubna ošetřeny přípravkem Cycocel 750 SL (0,25 l/ha pro vyrovnání odnoží). Proti polehnutí byla provedena vzhledem k dostatečné vláze a silnému
vývoji vegetace dvojí (dělená) aplikace
14
Agrotip 1/2014
přípravku Medax Top v dávce 0,6 l/ha (počátek května) a v dávce 0,4 l/ha (ve třetí
dekádě května). Za účelem regulace růstu
porostů jarního ječmene byl aplikován přípravek Terpal C, a to ve dvou termínech
v první polovině června.
Červenec byl mimořádně suchý s velmi vysokými teplotami (až 35,4 °C). Toto extrémní
počasí mělo za následek dozrání zrna v klasech před slámou, která byla u některých
odrůd zelená i v době sklizně (vlhkost zrna
na neošetřené kontrole pod 11 %). Pšenice
ozimá byla sklizena dne 31. 7. 2013. Stejné
problémy se zelenou slámou byly i u jarního
ječmene, sklizeň byla 6. 8. 2013.
Kostelec nad Orlicí
Odrůdy ozimé pšenice byly zasety v agrotechnickém termínu 25. 9. 2012, jarní ječmen byl vyset vzhledem k velmi pozvolnému nástupu jara později než obvykle (18. 4.
2013). Porosty byly seté do dobře připraveného seťového lůžka, vzcházení a vývoj
porostů byly vyrovnané. Průběh počasí
na podzim byl z hlediska teplot i srážek normální, pouze listopad byl vůči dlouhodobému normálu v oblasti mimořádně teplý.
Ve druhé a třetí dekádě března se pohybovaly minimální teploty okolo -9 °C, proto
došlo ke zpoždění jarních prací a v návaznosti na to i ke zpoždění nástupu jednotlivých vývojových fází. Květen a červen byly
srážkově nadnormální (silně vlhký květen 111,4 mm, vlhký červen - 140 mm). V porostu pšenice ozimé byl v květnu zaznamenán
nástup padlí a braničnatky. Porost ječmene
byl dlouho bez chorob, na konci června
došlo k výskytu rynchosporiové skvrnitosti
a padlí.
Vzhledem k průběhu počasí byly porosty
pšenice počátkem dubna ošetřeny přípravkem Cycocel 750 SL (1 l/ha podpora odnoží). Proti polehnutí byla provedena vzhledem k dostatečné vláze a silnému vývoji
vegetace dvojí (dělená) aplikace přípravku
Medax Top v dávce 0,6 l/ha (počátek května) a v dávce 0,3 l/ha (ke konci května).
Červenec byl suchý s velmi vysokými teplotami (až 36,2 °C), ke konci měsíce došlo
k zasychání zrna v klase a sláma byla ještě
zelená. Fáze BBCH 89 byla zaznamenána v jeden den u pšenice ozimé, ječmene
jarního i řepky ozimé. Pšenice ozimá byla
sklizena dne 7. 8. 2013, porost byl polehnutý spíše ojediněle. V době sklizně ječmene
jarního (12. 8. 2013) byl porost v důsledku
silného přívalového deště (4. 8. 2013) jednotně polehnutý. Z toho důvodu neuvádíme
výsledky sklizňového hodnocení ječmene,
které bylo v důsledku polehnutí značně
zkreslené.
U obou obilnin bylo na lokalitách shodně
vyseto po šesti odrůdách (pšenice ozimá:
Dagmar, Evina, Elly, Bohemia, Sailor, Tobak; ječmen jarní: Kangoo, Malz, Laudis,
Sebastian, Prestige, Marthe). Bloky byly napříč odrůdami rozděleny do variant lišící se
různým systémem a intenzitou fungicidního
ošetření. Pšenice byla na podzim z části
ošetřena herbicidem Maraton, na jaře pak
druhá část novinkou Ataman. Porost jarního
ječmene byl jednotně ošetřen herbicidem
Biathlon 4D se smáčedlem Dash HC. Dvě
fungicidní varianty byly z poloviny ošetřeny
a z poloviny neošetřeny morforegulátorem.
Tab. 1: Přehled variant v demonstračních pokusech s ozimou pšenicí a jarním ječmenem
Výnosové výsledky pšenice ozimé
V průměru dvou pokusných lokalit (Rokytnice, Kostelec n. Orlicí) bylo celkově u porostu ozimé pšenice dosaženo vysoké výnosové úrovně 7,51 t/ha na neošetřené kontrole.
V celkovém průměru systému jednoho fungicidního ošetření bylo dosaženo výnosu
9,16 t/ha (navýšení 25 %, resp. 1,83 t/ha
proti neošetřené kontrole), v systému dvou
fungicidních ošetření bylo dosaženo výnosu 10,62 t/ha (navýšení 41 %, resp. 3,12 t/
ha). Je tedy zřejmé, že již první provedené
aplikace měly významný efekt v potlačení
nastupujících houbových chorob a měly významný vliv na výnos.
V systému jednoho ošetření bylo dosaženo
nejvyššího výnosu 9,61 t/ha po aplikaci Capalo 1,4 l/ha (navýšení 28 %, resp. 2,10 t/ha
proti neošetřené kontrole).
Ozimá pšenice
Jarní ječmen
Kontrola bez fungicidu
Kontrola bez fungicidu
Capalo 1,4 l
BBCH 37–39
Capalo 1,4 l
BBCH 35–37
Osiris 1,75 l
BBCH 49–51
Osiris 1,75 l
BBCH 35–37
Opera Top 1,5 l
BBCH 37–39
Opera Top 1,5 l
BBCH 35–37
Opera Top 1,2 l
Osiris 1,5 l
BBCH 37–39
BBCH 59–63
Opera Top 1,2 l
Osiris 1,5 l
BBCH 32–33
BBCH 57–61
Capalo 1,2 l
Osiris 1,5 l
BBCH 37–39
BBCH 59–63
Capalo 1,2
Osiris 1,5 l
BBCH 32–33
BBCH 57–61
V systému dvojího ošetření bylo dosaženo
nejvyššího výnosu 10,69 t/ha po aplikaci
Capalo 1,2 l/ha / Osiris 1,5 l/ha (navýšení
42 %, resp. 3,18 t/ha proti neošetřené kontrole). Ošetření sledem Opera Top 1,2 l/ha
a následně Osiris 1,5 l/ha poskytlo výnos
o 40 % (3,05 t/ha) vyšší než kontrolní varianta.
Tyto dvě varianty v uvedeném pořadí měly
zároveň o 18 % (1,29 t/ha), respektive
o 13 % (0,99 t/ha) vyšší výnosový efekt
ve srovnání se shodným fungicidním ošetřením na parcelách bez provedené regulace růstu (Medax Top), což prokázalo
příznivý vliv regulace růstu v tomto ročníku
a nezbytnost tohoto opatření v intenzivní
technologii.
Graf. 1: Výnos ozimé pšenice (průměr lokalit Rokytnice a Kostelec n. O.)
16
nárůst výnosu t/ha
výnos t/ha
V souhrnu sezóny lze konstatovat, že z hlediska výnosového efektu se jako nejlepší
projevily varianty s přípravkem
Capalo jak v sólo aplikaci, tak
v systému dvou ošetření. Lze
to vysvětlit především nestandardně vysokým tlakem padlí
coby majoritní choroby sezóny
2013 na obou lokalitách.
Na tuto chorobu je přípravek
Capalo vzhledem ke kombinaci
účinných látek považován
za specialistu. Rovněž vzhledem k uvedenému nemohl přípravek Opera Top (specialista
na listové skvrnitosti a rzi) plně
prokázat svoje kvality na celé
spektrum listových chorob
pšenice, ale přesto přírůstek
výnosu byl signifikantní.
14
12
10
1,78
1,62
8,74
9,13
1,89
2,06
2,10
9,39
9,57
9,61
3,05
3,18
10,56
10,69
8
6
4
7,51
2
0
Kontrola
Opera Top
1,5
dávka l/ha
Osiris
1,75
Capalo 1,2 Opera Top
1,2
Osiris 1,5
Osiris 1,5
bez MR
bez MR
12
nárůst výnosu t/ha
10
výnos t/ha
Capalo
1,4
Opera Top Capalo 1,2
1,2
Osiris 1,5
Osiris 1,5
Pozn: U varianty Opera Top 1,5 l/ha
(sólo aplikace) uvádíme výnos pouze
z Rokytnice, vzhledem ke zkreslení
v důsledku poškození varianty v Kostelci
n. Orlicí (polehnutí před sklizní), nebyla
hodnota použita do průměru.
Agrotip 1/2014
15
Technické
okénko
Výsledky pokusů
Výnosové výsledky ječmene jarního
V systému jednoho ošetření bylo dosaženo nejvyššího výnosu 6,10 t/ha po aplikaci
Opera Top 1,5 l/ha (navýšení 24 %, resp.
1,18 t/ha proti neošetřené kontrole).
O negativním vlivu počasí na lokalitě Rokytnice vypovídá i průměrný výnos ječmene
(4,93 t/ha na neošetřené kontrole), což je
výnosová hladina oproti minulým letům poměrně výrazně podprůměrná. V celkovém
průměru systému jednoho fungicidního
ošetření bylo dosaženo výnosu 5,72 t/ha
(navýšení 16 %, resp. 0,8 t/ha proti neošetřené kontrole), v systému dvou fungicidních
ošetření bylo dosaženo výnosu 7,50 t/ha
(navýšení 52 %, resp. 2,58 t/ha).
V systému dvojího ošetření bylo dosaženo
nejvyššího výnosu 7,60 t/ha po aplikaci
Opera Top 1,2 l/ha / Osiris 1,5 l/ha (navýšení 54 %, resp. 2,67 t/ha proti neošetřené
kontrole). Ošetření sledem Capalo 1,2 l/ha /
Osiris 1,5 l/ha poskytlo výnos o 50 % (2,48
t/ha) vyšší než kontrolní varianta.
Z výše uvedených výsledků je zřejmé, že
v této sezóně obdobně jako u pšenice měly
již první provedené aplikace poměrně významný efekt v potlačení nastupujících
houbových chorob. Nicméně u ječmene se
v důsledku pozdního nástupu chorob podstatně silněji projevil pozitivní efekt zejména
druhé aplikace v systému ošetření.
Projevil se zde rovněž výrazný efekt provedené morforegulace (Terpal C) jako standardní součásti intenzivní technologie. Tyto
dvě varianty v uvedeném pořadí zároveň
měly o 30 % (1,47 t/ha), respektive o 33 %
(1,62 t/ha) vyšší výnosový efekt ve srovnání
se shodným fungicidním ošetřením na parcelách bez provedené regulace růstu.
V souhrnu sezóny lze konstatovat, že z hlediska výnosového
efektu ječmen velmi dobře
reagoval na ošetření samotnou
Operou Top. Sólo aplikace
velmi výrazně potlačila rozvoj
převládající choroby – hnědé
skvrnitosti a rovněž v důsledku
výrazného fyziologického efektu a zvýšení odolnosti rostlin
vůči stresům (AgCelence efekt)
dosáhla nejlepšího výsledku.
Ve sledu dvou ošetření dosáhla
skvělého výsledku rovněž kombinace Opery Top s Osirisem,
pouze o málo nižší byla pak
druhá kombinace Capala
s Osirisem.
Graf. 2: Výnos jarního ječmene (lokalita Rokytnice)
12
nárůst výnosu t/ha
výnos t/ha
10
2,48
8
6
0,58
0,63
4,93
5,51
5,56
Kontrola
Osiris 1,75
Capalo 1,4
0,86
1,18
1,20
6,10
6,13
Opera Top
1,5
Opera Top 1,2
Osiris 1,5
bez MR
4
2
5,78
2,67
7,40
7,60
Capalo 1,2
Osiris 1,5
Opera Top 1,2
Osiris 1,5
0
dávka l/ha
16
Agrotip 1/2014
Capalo 1,2
Osiris 1,5
bez MR
Tab. 2: Orientační ekonomické zhodnocení jednotlivých variant v roce 2013
Pšenice ozimá
Přípravek, dávka l/ha
výnos
t/ha
nárůst
výnosu t/ha
Ječmen jarní
náklady čistý nárůst
(Kč/ha) zisku (Kč/ha)
výnos
t/ha
nárůst
výnosu t/ha
náklady čistý nárůst
(Kč/ha) zisku (Kč/ha)
Kontrola
7,51
Capalo 1,4
9,61
2,10
2685
8063
5,56
0,63
2553
706
Osiris 1,75
9,13
1,62
2561
5739
5,51
0,58
2430
593
Opera Top 1,5
4,93
8,74
1,78
2589
6532
6,10
1,18
2458
3628
Opera Top 1,2 / Osiris 1,5
10,56
3,05
3420
12211
7,60
2,67
3289
10541
Capalo 1,2 / Osiris 1,5
10,69
3,18
3560
12724
7,40
2,48
3429
9373
Opera Top 1,2 / Osiris 1,5 (bez MR)
9,57
2,06
2030
8536
6,13
1,20
2030
4190
Capalo 1,2 / Osiris 1,5 (bez MR)
9,39
1,89
2170
7494
5,78
0,86
2170
2255
Pozn: Výnosy pšenice ozimé jsou průměrem dvou lokalit (kromě varianty Opera Top 1,5 l = hodnota pouze z Rokytnice). Výnosy ječmene jarního jsou hodnoty
pouze z lokality Rokytnice. Do kalkulace jednotlivých variant zahrnuty náklady na ošetření fungicidy a morforegulátory (MR, pšenice: Medax Top, ječmen:
Terpal C), včetně aplikačních nákladů 200 Kč/ha. Zdroje cen přípravků: ceník Agrofert 2013, komodit: cenové hlášení SZIF (srpen 2013).
Tabulka číslo 2 uvádí na závěr stručné ekonomické zhodnocení jednotlivých variant.
Z kalkulací plyne významný finanční přínos
u všech provedených fungicidních ošetření, zejména pak u systému dvou ošetření.
Morforegulace v intenzivní pěstitelské technologii významně přispívá k zefektivnění
investice do fungicidů a posílení jejich výnosového efektu u porostů.
Závěrem je třeba podotknout, že tyto pokusy jsou prvořadě koncipovány jako demonstrační (tzn. bez potřebného počtu znáhodněných bloků), proto je dostupné výnosové
hodnocení třeba chápat jako orientační.
Z uvedeného souhrnu je nicméně jasně patrný trend výrazného výnosového efektu již
v systému jednoho, ale zejména v systému
dvojího fungicidního ošetření. Potvrdilo se,
že i v tak agronomicky nesnadné sezóně,
jako byla v roce 2013, se vyplatí věnovat
pozornost základním technologickým opatřením v ochraně proti chorobám obilnin!
Věříme, že i v dalších letech si najdete cestu na Polní dny BASF a uděláte si chvilku
nejen na unikátní možnost prohlédnutí porostů a doporučených systémů ochrany
v aktuální sezóně, ale i na vhodnou příležitost setkání s kolegy a přáteli.
S přáním všeho dobrého a pěstitelských
úspěchů v novém roce
Ing. D. Nerad, Ph.D.,
Ing. V. Nedvěd, Ph.D.
Foto D. Nerad
Agrotip 1/2014
17
České
pivo
Odrůdy ječmene
Preferované odrůdy
sladovnického ječmene
značky Nickerson pro rok 2014
V roce 2013 obohatila sortiment nová sladovnická odrůda
jarního ječmene Laudis 550 ze šlechtitelské stanice Plant Select
v Hrubčicích. Má výběrovou sladovnickou kvalitu a je doporučena
Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu piva
s chráněným zeměpisným označením (CHZO) „České pivo“.
Laudis 550
Malz
Laudis 550 byl zaregistrován v březnu 2013
po úspěšném absolvování registračních
zkoušek ÚKZÚZ v letech 2009–2012. Byl
zkoušen pod označením HE 550A a pochází z hrubčického šlechtitelského programu, tak jako odrůdy Malz, Bojos, Radegast,
Heris a další. Laudis 550 je rovněž zaregistrován na Slovensku a v registračním řízení je na Ukrajině, v Rusku a Kazachstánu.
Je právně chráněnou odrůdou. Držitelem
šlechtitelských práv je Limagrain Central
Europe Cereals.
Odrůda Laudis 550 byla úspěšně provozně
odzkoušená v pilotních zkouškách společnosti Sladovny SOUFFLET ČR a je preferovanou odrůdou této společnosti. Od roku
2013 je také v provozním ověřování společností Plzeňský Prazdroj a Heineken Slovensko Sladovne.
Laudis 550 je polopozdní odrůda s vysokou odnoživostí, která tvoří vysoký počet
produktivních stébel. Rostliny jsou středně
vysoké s dobrou odolností vůči poléhání
(6,5) a lámání stébla (6,8). Zrno má středně velké s HTZ 45 g. Ve čtyřletém průměru
registračních zkoušek ÚKZÚZ 2009–2012
dosáhl Laudis 550 vysoký výnos zrna
ve všech výrobních oblastech v neošetřené variantě pěstování (KVO 104 %, ŘVO
a OVO 103 %, BVO 103 %). Vysoký výnos
zrna potvrdil i ve zkouškách pro doporučování odrůd (SDO) ÚKZÚZ a také na běžných plochách pěstování v roce 2013.
Laudis 550 má výborný zdravotní stav.
Absolutní odolnost vůči padlí travnímu je
kontrolovaná genem Mlo. Má velmi dobrou
odolnost proti rynchosporiové skvrnitosti (6,9) a rzi ječné (7,1) a střední odolnost
vůči hnědé skvrnitosti (5,8).
Výnos zrna odrůdy Laudis 550 ve zkouškách SDO ÚKZÚZ 2010–2013
Oblast 
Ošetřeno 
Kukuřičná
Řepařská
Obilnářská
Bramborářská
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
Laudis 550
103
109
103
112
99
116
106
113
Bojos
103
111
101
110
101
117
100
113
Kangoo
97
109
98
111
97
117
97
111
Sebastian
98
109
101
111
100
119
101
112
Azit
103
107
100
109
103
118
103
114
Relativní hodnoty výnosu v % jsou vztaženy k průměru standardních odrůd Bojos, Kangoo, Sebastian,
Azit v neošetřené variantě pěstování v dané oblasti.
18
Agrotip 1/2014
V současné době je Malz nejvýznamnější
a nosnou sladovnickou odrůdou v České
republice a na Slovensku. Odrůda byla
vyšlechtěna na české šlechtitelské stanici
Plant Select v Hrubčicích a je dlouhodobě
nejpěstovanější odrůdou jarního ječmene
v České a Slovenské republice. Malz má
výběrovou sladovnickou kvalitu a je doporučen Výzkumným ústavem pivovarským
a sladařským pro výrobu piva s CHZO Českého pivo.
Malz je nosnou odrůdou pro Sladovny
SOUFFLET ČR, Plzeňský Prazdroj, Heineken Slovensko Sladovne, ale i pro řadu dalších tuzemských i zahraničních sladoven
a pivovarů.
V současnosti se odrůda Malz s úspěchem
vyváží do Německa, Polska a na Slovensko. V roce 2014 bude Malz na základě
těchto požadavků opět nejpěstovanější
odrůdou jarního ječmene v České republice s uplatněním nejen na místním trhu, ale
i s možností exportu.
Bojos
Blaník
Kangoo
Bojos patří mezi nejvýznamnější odrůdy
používané pro výrobu Českého piva. Byl
rovněž vyšlechtěn na české šlechtitelské
stanici Plant Select v Hrubčicích. Má výběrovou sladovnickou kvalitu a je doporučen
Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu Českého piva.
Blaník je sladovnická odrůda doporučená
Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu piva s CHZO České
pivo. Od roku 2011 patří společně s odrůdami Malz a Bojos mezi nejpěstovanější
odrůdy pro výrobu Českého piva. Blaník je
vykupován společností Plzeňský Prazdroj,
ale i dalšími tuzemskými sladovnami a pivovary.
Odrůda Kangoo představuje kombinací
vynikající sladovnické kvality a výborných
hospodářských znaků špičku v sortimentu
sladovnických ječmenů. V České republice
i na Slovensku patří mezi nejpěstovanější
sladovnické odrůdy.
Bojos je nosnou odrůdou společnosti Plzeňský Prazdroj, patří mezi významné odrůdy pro Sladovny SOUFFLET ČR, je preferován řadou významných českých pivovarů
pro výrobu piva s CHZO České pivo a díky
tomu se již několik let řadí mezi nejpěstovanější a nejprodávanější odrůdy v České republice. Odrůda Bojos se prosazuje i v zahraničí, například v Rakousku, Maďarsku,
na Ukrajině a úspěšně se uplatňuje i jako
vývozní komodita do Německa, Polska
a na Slovensko.
Bojos patří mezi mimořádně oblíbené odrůdy díky vynikajícím pěstitelským vlastnostem a výběrové sladovnické kvalitě vhodné
pro výrobu Českého piva.
Blaník dosahuje velmi vysoký výnos předního zrna ve všech výrobních oblastech. Ze
sortimentu sladovnicky využívaných odrůd
má nejvyšší podíl předního zrna. Zrno má
velké s HTZ 49 g, jeho odolnost vůči porůstání je velmi vysoká. Absolutní odolnost
vůči padlí travnímu je kontrolována genem
Mlo. Vzhledem k citlivosti vůči hnědým
skvrnitostem je doporučeno namoření osiva mořidlem registrovaným proti této chorobě a během vegetace ošetření fungicidem.
Velmi dlouhý klas s vysokým počtem zrn
a vysokou HTZ může být příčinou polehnutí
v nepříznivých klimatických podmínkách,
proto je nutné ošetření porostu regulátorem
růstu.
Kangoo je již několik let preferovanou odrůdou společnosti Sladovny SOUFFLET ČR.
Je nosnou odrůdou společnosti Heineken
Slovensko Sladovne. Kangoo patří mezi
nejžádanější odrůdy v Polsku, je zařazené
na listině vykupovaných odrůd společností SAB, Heineken, Global Malt, ale i jiných
společností. Úspěšně se rozvíjí i v dalších
zemích Evropy, jako je Maďarsko, Ukrajina, Srbsko, Litva, Bělorusko, ale také
v Kazachstánu. Kangoo bylo v roce 2011
úspěšně odzkoušeno a schváleno pro vývoz do Německa. Je tedy žádanou exportní
odrůdou nejen pro Německo, ale i pro Polsko, Slovensko a Maďarsko.
Kangoo je odrůda, která během několik málo let významně zvýšila svůj podíl
na pěstitelských plochách v České republice, na Slovensku a v Polsku. Zvyšující se
zájem zpracovatelů o tuto odrůdu nabízí
možnost dalšího navýšení ploch této odrůdy s uplatněním na vývoz do okolních zemí.
Ing. Václav Blažek, CSc.
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Agrotip 1/2014
19
České
pivo
Výsledky pokusů
Po roce opět přicházíme s výsledky fungicidních pokusů
s odrůdami sladovnických ječmenů značky Nickerson.
Pokusy probíhaly na tradičních lokalitách, kterými jsou
Rokytnice u Přerova a Ivanovice na Hané. V pokusech
byly převážně zařazeny odrůdy patřící do seznamu
schválených odrůd pro výrobu „Českého piva“.
Ing. Petr Svačina,
autor odrůd Malz,
Bojos, Laudis 550,
při výkladu na polním
dnu na ŠS Plant
Select v Hrubčicích
Výsledky fungicidních
pokusů s odrůdami
sladovnických ječmenů
značky Nickerson
20
Agrotip 1/2014
100
6
80
60
10
60
5
40
5
0
20
Graf 1: Rokytnice - průběh počasí v roce 2013
0
-5
160
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
140
8
120
-5
IX
Teplota (°C)
Srážkový normál (mm) 1961–90
Teplotní normál (°C) 1961–90
Úhrn srážek (mm) 2013
Průměrná teplota vzduchu
Rokytnice
Ivanovice
(°C)
2013
0
4
I
IIjarní,IIIIvanovice
IV
V
VI
VII 2012
VIII
IX
Graf 2: Ječmen
a Rokytnice
Kontrola
Capalo
Opera Top
Capalo
Opera Top
odrůda Blaník, výnos t/ha
& Corbel
+ Osiris & Corbel + Osiris
25
20
15
1007
VýnosVýnos
t/ha t/ha
I
8
Rokytnice
160
Výnos t/ha
Výnos relativně v %
7
6,5
10
140
6
120
112
111
100
100
5,5
606
5
6,29
5,05
40
160
Výnos t/ha
Výnos relativně v %
6,5
138
144
140
121
6
6,0
120
112
111
Výnos t/ha
5
ra
Výnos relativně v %
6,59
Capalo 1,4 121 Opera Top 1,2 + Osiris 1,5
120
112
kontrola
111
6,0
8
100
100
6,58
80
+
Výnos relativně v %
6,5
9
138
60
40
5
To
p
1,
pe
O
O
si
Malz
ra
ris
o
al
C
ap
1,
75
4
1,
a
ro
l
nt
5
Dávka l/ha
Kangoo
160
144
121
80
4,57
4,0
140
Výnos t/ha
Výnos t/ha
5,12
5,05
4,5
6
60
Capalo
Opera Top
+ Osiris & Corbel + Osiris
40
C
a
O pal
si o
ris 1,
1, 4
O
5
pe
r
+ aT
O o
si p
ris 1,
1, 2
5
1,
5
O
pe
ra
To
p
al
o
O
si
ris
7,0
Dávka l/ha
C
ap
ko
nt
ro
l
1,
a
4
4,0
1,
75
5,12
5,05
Capalo
Opera Top
& Corbel
Kontrola
4,57
6,58
5,50
5,50
4,54
6,29
5,07
ko
6,29
140
5,5
100
5,0
138
144
Dávka l/ha
100
5,5
5
C
+ ap
O al
si o
ris 1,
1, 4
O
5
pe
+ ra T
O o
si p
ris 1,
1, 2
5
1,
o
160
7,0
C
+ ap
O al
si o
ris 1,
1, 4
O
5
pe
+ ra T
O o
si p
ris 1,
1, 2
5
7,0
7
Capalo
Opera Top 40
+ Osiris & Corbel + Osiris
l/ha
GrafDávka
4: Ječmen
jarní, Ivanovice na Hané 2013, výnos t/ha
O
Graf Ječmen jarní - Rokytnice 2013
Rokytnice
Ivanovice
průměr odrůd Kangoo, Malz a Laudis, výnos t/ha, %
al
Capalo
Opera Top
+ Osiris & Corbel + Osiris
C
Opera Top
& Corbel
ko
Capalo
Výnos t/ha
Výnos t/ha
Kontrola
8
3:
nt
ro
l
4
Opera Top
& Corbel
1,
Capalo
To
p
Kontrola
75
IX
pe
VIII
1,
VII
ris
VI
si
V
4
IV
O
III
a
II
60
4,57
4
4,0
-5
I
80
5,12
5,05
4,5
0
6,58
5,50
0
205
Výnos t/ha Výnos t/ha
138
144
121
6,0
80
Ivanovice
7,0
ap
Srážky
Výnos
t/ha (mm)
0
20
40
Výnos t/haVýnos t/ha
5
9
Dávka l/ha
kontrola
Capalo 1,4
Opera Top 1,2 + Osiris 1,5
C
a
O pal
si o
ris 1,
1, 4
O
5
pe
r
+ aT
O o
si p
ris 1,
1, 2
5
To
p
ra
si
ris
O
O
pe
+
1,
5
5
1,
7
4
1,
o
al
C
ap
Výnos t/ha
ko
nt
ro
la
V tomto
značka
Nickerson
za- sladovnických ječmenů
pro „České pivo“ devším byla získána špičková kvalita proDávka112
l/ha
120
6,0 seznamu má
111
8
stoupeno nejvíce
odrůd a celkově
je velmi
na fungicidní
ošetření. Pěstování dukce. Obdobných výsledků bylo dosažekontrola
Capalo 1,4
Opera
Toprůzná
1,2 + Osiris
1,5
100
významnou značkou na trhu se sladovnic- sladovnických ječmenů je velmi závislé no na obou lokalitách i v roce 2013, ačkoli
100
5,58
kými ječmeny. Mezi nejvýznamnější odrůdy na klimatických podmínkách, což potvr- byly v těchto pokusech použity jiné odrůdy
6,58
sladovnických ječmenů pro výrobu „České- 6,29
zují i tyto výsledky z let 20127 a 2013. Vy- sladovnických ječmenů. Vlivem vysoké5,0 zcela jistě patří odrůdy Nickerson,
ho piva“
soký infekční 80
tlak houbových patogenů ho infekčního tlaku houbových patogenů
5,50
7
jako jsou
Malz, Bojos, Blaník a novinka v roce 2013 byl zapříčiněn především do- jsou nárůsty výnosů oproti kontrole na tak
5,12
60
4,5 550. Díky5,05
Laudis
velmi úzké
spolupráci statečnými srážkami
v květnu,
vysoké úrovni, že dosahují až extrémních
6 ale hlavně
4,57
společností BASF a Limagrain se snažíme nadprůměrnými srážkami v červnu, jak je hodnot. Výborných výsledků opět dosáhly
nalézt
patrno z grafu 40
1. V roce 2012 jsme měli varianty ošetřené fungicidem Opera Top,
4,06 optimální odrůdové a agrotechnické
doporučení a dosáhnout jedinečných pěs- v pokusech zařazenou pouze odrůdu Bla- ale nejlepších výnosů dosáhly systémy
5
tebních technologií šitých na míru každé od- ník, na níž se na obou lokalitách potvrdila Malz
dvou fungicidních ošetření,
na kterých se
Kangoo
růděDávka
zvlášť.
U sladovnických
ječmenů
tomu
vynikající
účinnost
přípravku
Opera
Top
&
významně
podílela
aplikace
letošní
novinky
l/ha
5
není jinak, a proto již
několik
let
mimo
jiné
Corbel;
tato
kombinace
dosáhla
nejvyššího
fungicidu
Osiris
(grafy
3
a 4).
Malz
Kangoo
zakládáme celou řadu fungicidních pokusů. výnosu v systému jednoho ošetření. U variant se systémem dvou ošetření došlo vždy Ing. Ondřej Klap
9
V níže uvedených grafech
jsou
znázorněpo aplikaci nového klasového fungicidu Foto V. Blažek
Dávka l/ha
ny výnosové kontrola
reakce jednotlivých
Osiris
Capalo 1,4 odrůd
Opera
Top 1,2k +dalšímu
Osiris 1,5 nárůstu výnosu, ale pře8
Agrotip 1/2014
7
21
Řepka
olejka
Výsledky pokusů
Výsledky odrůdových
pokusů s Clearfield
řepkou 2012/13
®
Technologie pěstování prakticky všech plodin se
v průběhu let obvykle mění. Někdy to jsou inovace
drobné, jindy významné až zásadní. Někde mezi
těmito extrémy se zřejmě bude nacházet možnost
pěstovat řepku poněkud jinak, a to s využitím „totálního“
herbicidu aplikovaného přímo do této plodiny.
To byla dosud výsada GMO technologií,
běžně a masově využívaných v Kanadě
i v jiných částech světa. Netransgenní systém Clearfield je jim podobný v tom, že využívá odrůd odolných proti imazamoxu, jenž
běžné odrůdy řepky i plevele dosti spolehlivě hubí.
O účinnosti imazamoxu celkem není sporu,
ovšem o úspěchu či neúspěchu této technologie bude rozhodovat mj. i výkonnost
odrůd, jež budou k dispozici. Podle mých
informací a zkušeností z různých zdrojů
v různých zemích to v uplynulých letech
z tohoto pohledu nebyl výhled právě optimistický…
Jak dopadly naše odrůdové pokusy
Vizuálně jsou odrůdy
systému Clearfield
k nerozeznání
od běžných odrůd
22
Agrotip 1/2014
S cílem ověřit si výkonnost těchto nových odrůd byly v roce 2012/13 založeny
na třech lokalitách (Humpolec, Krásné
Údolí a Kujavy) přesné maloparcelní pokusy s odrůdami řepky ozimé, vhodnými
pro technologii Clearfield (dále CL). Přístup do těchto pokusů byl nabídnut všem
firmám, jež takovými odrůdami disponují,
přes počáteční dosti živý zájem se však
jejich počet z různých důvodů těsně před
setím zredukoval na dva hybridy.
Obě tyto CL odrůdy včetně konvenčního
kontrolního hybridu (tab. 1) byly zkoušeny
na všech třech lokalitách ve třech opakováních ve dvou různých blocích, které se lišily
použitým herbicidem (Butisan Star - 2 l/ha,
resp. Cleravis + Dash HC 2 + 1 l/ha).
Výsevek všech odrůd činil 45 semen/m2, velikost parcel byla stanovena na 1,7 × 10 m,
ostatní prvky agrotechniky byly standardní.
Výsledky pokusů mě bez výjimky na všech
třech lokalitách překvapily, a to v pozitivním
slova smyslu.
Doposud se totiž o CL odrůdách hovořilo
spíše v tom smyslu, že jsou sice kvalitativně
nové, ovšem výnosově spíše průměrné až
podprůměrné. Přestože zvolený kontrolní
konvenční hybrid vůbec nepatřil mezi slabé
odrůdy, oba zkoušené CL hybridy jej spolehlivě, zřetelně a opakovaně překonaly.
Zajímavý je také opakovaně viditelný synergický efekt, kdy obě CL odrůdy za podmínek jinak identické agrotechniky poskytovaly vyšší výnos při ošetření přípravkem
Cleravis, než po klasickém herbicidu Butisanu Star (graf 1).
125,0
(BS) = herbicidní ošetření Butisanem Star
(CL) = ošetření přípravkem Cleravis
120,0
115,0
113,9
112,2
110,8
110,0
107,1
105,0
100,0
100,0
95,0
90,0
DK IMMINENT DK IMMINENT RG29001 (BS) RG29001 (CL)
CL (BS)
CL (CL)
Konvenční
hybrid (BS)
Závěr
Tab. 1: Zkoušené odrůdy a jejich osivové hodnoty
Odrůda
Firma
Typ odrůdy
HTS (g)
Klíčivost (%)
DK IMMINENT CL
Monsanto ČR, s.r.o.
Clearfield
3,44
98
RG29001
Bayer s.r.o.
Clearfield
4,50
96
konvenční hybrid
Rapool CZ
Kontrola
7,90
90
Tab. 2: Maloparcelní odrůdové pokusy s řepkou ozimou, Clearfield, 2013/14
Odrůda
Graf 1: Maloparcelní odrůdové pokusy
s řepkou ozimou, Clearfield, 2012/13
Porovnání výnosu semen jednotlivých
variant (%), průměr lokalit Humpolec,
Kujavy a Krásné Údolí
HTS (g)
Klíčivost (%)
Firma
ANISSE CL
7,7
95
Agrofinal
DK IMMINENT CL
4,2
95
Monsanto
DK IMIDO CL
4,9
95
Monsanto
DK IMPRESSION CL
5,7
95
Monsanto
EDIMAX CL
5,9
97
Rapool
PX111 CL
5,5
94
Pioneer
SUNSET CL
5,3
92
Rapool
VERITAS CL
6,3
97
Rapool
Konvenční hybrid (kontrola)
7,6
95
Rapool
Jakkoli jsou tyto výsledky nadějné a hovořící ve prospěch CL technologie, buďme si
vědomi toho, že se jedná o výsledky jednoleté. Z jednoletých výsledků nelze učinit
žádné definitivní a spolehlivé závěry a opatrnost při hodnocení výkonnosti CL odrůd je
určitě na místě.
Na druhou stranu však musím připomenout,
že podle zkušeností z přechodu na jednonulové a později dvounulové odrůdy řepky
je zřejmé, že vnesení nějaké nové kvality či
jinak neobvyklé vlastnosti je prakticky vždy
vykoupeno částečným poklesem výkonu.
Díky šlechtitelskému pokroku však bývá tato
deprese dříve či později překonána. Je možné, že se v takové fázi právě teď nacházíme.
Nesporný a užitečný je též rostoucí zájem
šlechtitelských a osivářských společností
o tento nově se rodící sektor (tab. 2), což
zvyšuje pravděpodobnost vzniku nových
úspěšných CL odrůd. Bez nich by totiž tento systém pro naše zemědělce dostatečně
atraktivní nebyl...
Doc. Ing. Petr Baranyk, CSc.
SPZO Praha, ČZU Praha
Agrotip 1/2014
23
Řepka
olejka
Clearfield®
Clearfield v řepce
otázky a odpovědi
®
Vzhledem k mnoha otázkám a dohadům ohledně nové technologie
Clearfield® v řepce ozimé Vám přinášíme sérii otázek a odpovědí
na toto téma. Naši odborníci se pokusili shrnout dostupná fakta
a odpovědět na ně co nejsrozumitelnější formou.
Úvod
?
ádná z odrůd Clearfield
Ž
nepatří mezi GMO?
Produkční systém Clearfield je spojením
vysoce výnosných odrůd řepky získaných
šlechtěním (ne GMO) a širokospektrých
herbicidů (imidazolinonů). Systém je přizpůsoben místním podmínkám, takže zajišťuje efektivní celosezónní kontrolu zaplevelení, vysoký výnos a kvalitu sklizně a tím
i její dobrou prodejnost.
Technologie Clearfield je striktně ne-transgenní. Rýže, pšenice a řepka Clearfield
byly vyvinuty díky mutagenezi. Clearfield
slunečnice využívá původně přírodní mutace.
GMO versus mutageneze
Výzkum mutageneze začal více než před
100 lety a v posledních 80 letech z mutageneze učinil populární techniku šlechtění
mnohých plodin a odrůd včetně těch, které
se pěstují ekologicky. Doposud nebyly zjištěny žádné zdravotní potíže nebo negativní
vlivy na životní prostředí spojené s touto
šlechtitelskou metodou.
?
o je
C
mutageneze?
Mutageneze je vznik ať už přirozených (náhodných), nebo uměle vyvolaných mutací
(změn v DNA) vedoucí k větší genetické
variabilitě. Vědci už přibližně od roku 1900
využívají řízené mutageneze k urychlení
procesu šlechtění výkonnějších, odolnějších nebo ranějších odrůd.
?
aký je rozdíl mezi mutagenezí
J
a geneticky modifikovanými
organizmy (GMO)?
Mutageneze přeměňuje pouze genetický materiál, který konkrétní druh obsahuje
a nevnáší tedy do vlastní DNA nic cizího.
Naopak GMO mají do své DNA včleněné
úseky DNA jiných druhů organizmů. Technologie GMO umožňuje nalézt a přenést
úseky, které jsou agronomicky významné
(jako je rezistence proti škůdcům, některé
nutriční parametry), ale není je možné přenášet konvenčními šlechtitelskými metodami, jako je mutageneze.
24
Agrotip 1/2014
?
e mutageneze bezpečnější
J
technologií než technologie
GMO (transgenní)?
Technologie plodin tolerantních
k herbicidům
?
o odlišuje produkční systém
C
Clearfield od jiných systémů
kontroly plevelů?
Produkční systém Clearfield nahrazuje
jiné, komplikovanější systémy kontroly zaplevelení. Vyznačuje se využíváním speciálních vysoce výnosných odrůd tolerantních k použití širokospektrých kontaktních
i půdních herbicidů. Herbicidy Clearfield
jsou pro zemědělce alternativou jiných komerčně dostupných herbicidů. Většinou
stačí jediná aplikace herbicidu Clearfield
k dosažení efektivní, celosezónní kontroly
zaplevelení.
Herbicidy Clearfield jsou určeny pro post­
emergentní aplikaci, čímž nechávají zemědělcům volnost volby termínu aplikace
podle potřeby. Dlouhodobá a spolehlivá
účinnost znamená méně pojezdů po poli,
tím i menší náklady, stejně jako menší utužení půdy.
?
aké výhody přináší plodiny
J
tolerantní k herbicidům
zemědělcům a odběratelům
komodit?
Plodiny tolerantní k herbicidům přináší zemědělcům i spotřebitelům výhody, kterých
by jinak často nebylo vůbec možné dosáhnout. Například:
Výhody pro zemědělce:
„„lepší využití výnosového potenciálu
díky nižší konkurenci plevelů
„„vyšší produktivita, efektivnější využití
zdrojů, méně času a námahy vynaložené
na boj s plevely
„„efektivní a dlouhodobá kontrola
zaplevelení
„„vyšší kvalita sklizně
„„možnost zapojit protierozní postupy
(minimalizace orby)
Výhody pro odběratele komodit:
„„méně nečistot v zrnu
„„nové možnosti jak zvýšit hodnotu a snížit
náklady na zpracování komodit
„„potenciálně nižší náklady na krmení
hospodářských zvířat díky vyšší nutriční
hodnotě
„„zvýšení kvality průmyslových výrobků
na rostlinném základě
?
ezvyšuje Clearfield celkové
N
používání herbicidů?
Systém Clearfield zajišťuje efektivnější využívání zdrojů a nahrazuje komplikovanější systémy kontroly zaplevelení. Většinou
stačí jediná aplikace herbicidu Clearfield
k dosažení efektivní, celosezónní kontroly
plevelů. V konečném důsledku tedy používání Clearfield herbicidů snižuje celkové
množství použitých herbicidů.
Přenosnost tolerance
?
rozí přenos tolerance
H
k herbicidům z řepky
Clearfield na jiné brukvovité
plodiny či plevele?
Tolerance k herbicidům se skutečně může
přenášet křížením na jiné odrůdy řepky,
nicméně míra přenosu pylu je u řepky
(díky převažující samosprašnosti) velice
malá. I kdyby k přenosu tolerance došlo,
je velmi nepravděpodobné, že vzniklí kříženci budou vykazovat úplnou toleranci
k herbicidům typu ALS inhibitorů. Přenosu tolerance na divoké příbuzné řepky
bylo dosaženo pouze v řízených laboratorních podmínkách a vzniklí kříženci
nebyli většinou životaschopní. V přírodě
tomuto procesu brání mezidruhová sexuální nekompatibilita, rozdílnost v termínech
kvetení a fakt, že brukvovité plevele jsou
kontrolovány Clearfield herbicidy. Pravděpodobnost, že dojde k přenosu tolerance
k herbicidům na plevelný druh je menší,
než pravděpodobnost, že tolerance k herbicidům vznikne přirozenou adaptací při
běžné zemědělské praxi.
?
o když se herbicidní
C
tolerance řepky projeví
na sousedních pozemcích?
Pokud se na sousedících polích objeví
nežádoucí řepka tolerantní k herbicidům
Clearfield je třeba vědět, že:
„„Clearfield řepku (i její výdrol) snadno
hubí herbicidy na dvouděložné plevele
mimo skupinu B.
„„Pokud se objeví v plochách osetých běžnou řepkou, nemá to žádný vliv na prodejnost produktu, protože řepka Clearfield, stejně jako obyčejná řepka, jsou
netransgenního původu a jsou tedy celosvětově obchodovatelné bez omezení.
Jsou dvě možnosti, jak se tam tolerantní řepka mohla objevit:
1. Díky semenům přeneseným na zemědělské technice, nebo sfouknutým během
sklizně okrajových partií pole.
2. Díky pylu Clearfield odrůd, který vítr
a opylovači roznáší po okolí. Množství takto
šířeného pylu však s rostoucí vzdáleností
rapidně klesá. Pečlivé studie prováděné
v Evropě, Austrálii a Kanadě shodně prokázaly, že množství pylu, který se dostane dál
než 10 metrů od zdroje, představuje obvykle pouhou desetinu procenta z celkového
množství pylu. Jedině včely mohou pyl přenášet na relativně větší vzdálenosti, takže
pyl se může přenášet na sousední plochy,
ale pouze ve stopovém množství.
BASF poskytuje instrukce pro produkci
ozimé řepky v systému Clearfield, kde jsou
popsány možnosti zacházení s jejím výdrolem a tytéž postupy platí i v případě výskytu řepky tolerantní k herbicidům skupiny B
na sousedních pozemcích.
Instrukce pro technologii Clearfield se liší
podle konkrétních používaných zemědělských technik.
?
ak konkrétně zamezit
J
přenosu semen zemědělskou
technikou mezi poli
a farmami?
„„Tam, kde zemědělci sdílí sklízecí zařízení
anebo mají sklizeň zajištěnou smluvně,
dochází běžně k přenosu relativně malého množství semen plodin a plevelů
z předchozích polí. To není nic nového.
„„Správné nastavení kombajnu a čistícího zařízení je běžnou praxí a důležitým
opatřením proti šíření výdrolu a semen
plevelů mezi podniky.
„„Výdrol najdeme především tam, kde
kombajny začínají sklízet novou plochu
(pokud nebyly předtím vyčištěny). Výdrol
řepky (ať už Clearfield, nebo běžných
odrůd) se obvykle nechá na podzim normálně vzejít a posléze se likviduje buď
totálními herbicidy (glyphosáty) nebo
zpracováním půdy před setím následné
plodiny. To je zavedený postup zacházení s výdrolem. V pšenici je proti výdrolu
Clearfield řepky vhodné použít herbicidy
s více způsoby účinku. Kompletní seznam vhodných přípravků je k dispozici
na webu BASF (www.clearfield.cz).
„„Pokud je to možné, vždy je třeba dodržovat dobrou polní hygienu, zvláště pokud
sklízecí mechanizaci sdílí více podniků,
anebo patří specializované firmě, aby se
omezil nechtěný pohyb semenného materiálu.
Agrotip 1/2014
25
Řepka
olejka
?
Clearfield®
ak je možné omezit rizika
J
spojená s výdrolem Clearfield
řepky?
„„Polní hygiena je důležitá pro všechny zemědělce a čištění zařízení je opatřením,
které omezuje šíření výdrolu a semen
plevelů.
„„Část pole (úsek v délce 200–300 metrů),
které se bude sklízet, může posloužit
k vyčištění kombajnu.
„„Stojí za zmínku, že širokospektré
herbicidy s více způsoby účinku (jako
jsou herbicidy Clearfield) jsou vhodnými prostředky kontroly plevelů, které
přichází na pozemky nechtěně spolu
s mechanizací.
?
aká jsou rizika spojená
J
s výskytem výdrolu Clearfield
řepky na polích, kde se
Clearfield řepka nepěstovala?
„„Clearfield řepka se kromě tolerance
k herbicidům skupiny B agrotechnicky
nikterak neliší od běžných odrůd řepky,
takže její výdrol je možné zlikvidovat
mechanicky nebo volbou vhodných herbicidů (viz Seznam přípravků BASF).
„„Jako všude na vesnici a mezi sousedy,
nejlepší cesta jak se vyhnout nepříjemným překvapením je udržovat dobrou
komunikaci ohledně hospodaření
s Clearfield řepkou v okolí. To ostatně
platí i v případě vodních zdrojů, výskytu
a pohybu plevelů, dobytka, chorob
a dalších kritických prvků hospodaření.
26
Agrotip 1/2014
?
epředstavuje Clearfield řepka
N
nějaké potíže pro zemědělce,
kteří si pronajímají pozemky
na nichž hospodaří?
„„Clearfield řepka je vyšlechtěna konvenčními metodami a proto není její výskyt
nijak omezen či zakázán.
„„Dodržování zásad dobré polní hygieny výrazně omezí šíření výdrolu mimo
původní pěstební plochy.
„„Vlastníci půdy benefitují z „čistějších“
polí, protože technologie Clearfield řepky s sebou přináší spolehlivou kontrolu
plevelů, které jsou v řepce jinak problematické. Clearfield řepka také umožňuje
jít cestou minimálního zpracování půdy,
což snižuje nebezpečí eroze a zvyšuje
biologickou kvalitu půdy.
Výdrol
?
o je to
C
„výdrol“?
Ne všechna semena z plodin jsou sklizena:
některá vypadnou na zem před, anebo během sklizně a část semen vypadává z mechanizace při pohybu mezi poli. Tato semena mohou vyklíčit, vzejít a vytvořit nechtěné
populace v následných plodinách.
?
ak dlouho vydrží semeno
J
z výdrolu Clearfield řepky
klíčivé?
Vydrolené semeno Clearfield řepky zůstává klíčivé stejně dlouho jako semeno běžné
řepky. Teoreticky zůstává semeno klíčivé
3–9 let, nicméně v praxi vyklíčí většina
z nich během 2 let. Praktiky, jako je vynechání, či pozdržení podmítky prvních několik týdnů po sklizni, nechávají více času pro
vyklíčení většiny semen, čímž se zmenšuje
množství semen výdrolu zůstávajících v semenné bance.
?
e pravda, že produkční
J
systém Clearfield se potýká
s ještě většími problémy
s výdrolem, než konvenční
řepka?
Systém Clearfield nezvyšuje výskyt výdrolu. Odlišnost od konvenční likvidace výdrolu spočívá pouze ve volbě jiných účinných
látek. Mnoho pěstitelů řepky používá k hubení výdrolu v obilninách ALS inhibitory,
které však samy o sobě výdrol Clearfield
řepky nemohou zvládnout. K hubení Clearfield řepky je třeba použít některé účinné
látky mimo skupinu B (např. herbicidy
na bázi fenoxykyselin, MCPA, picolinafen,
DFF apod.), anebo jejich kombinací s ALS.
Kombinování účinných látek s jiným mechanizmem působení je nástrojem, který napomáhá snížit riziko vzniku rezistencí. Není to
žádná převratná novinka, mnozí pěstitelé
řepky už kombinace účinných látek používají, protože je to technika velmi efektivní i na výdrol konvenční řepky. Kompletní
seznam vhodných přípravků je k dispozici
na webu BASF (www.clearfield.cz).
Výhody a bezpečnost
?
aké jsou výhody systému
J
Clearfield pro zemědělce?
Produkční systém Clearfield dovoluje pěstitelům řepky optimalizovat její výkonnost
a zvýšit výnosy. Pro zpracovatele přináší
Clearfield spolehlivý přísun kvalitní suroviny. Herbicidy Clearfield udržují řepku prostou plevelů a proto má sklizená produkce
vynikající čistotu a kvalitu.
?
aké jsou záruky BASF,
J
že technologie Clearfield
je bezpečná?
Všechny prostředky ochrany rostlin od BASF
splňují ty nejpřísnější normy a nařízení. Produkty BASF jsou bezpečné pro obsluhu,
spotřebitele i životní prostředí, pokud se
používají v souladu s instrukcemi na etiketě
a v návodu k použití.
Tolerance k herbicidům
u Clearfield hybridů
?
aké jsou záruky, že odrůda
J
je skutečně tolerantní
k herbicidům Clearfield?
BASF provádí přísné testování, aby mohla
garantovat, že všechny odrůdy včleněné do systému Clearfield jsou tolerantní
ke Clearfield herbicidům. Tolerance k herbicidům se může lišit v závislosti na tvorbě šlechtěných linií, a proto BASF používá
sadu protokolů pro potvrzení komerčně
významné tolerance pro každou plodinu
po celém světě. Osivářské firmy mohou
umístit logo Clearfield pouze na pytle s osivem, které ve všech testech prokáže adekvátní toleranci k herbicidům.
Pěstitelé by měli vždy používat registrované
herbicidy, protože jen tak lze zajistit dobrou
bezpečnost plodin, účinný boj proti plevelům a poskytnout záruky, že se nepodílí
na protiprávní činnost. V některých zemích
může mít používání neregistrovaných herbicidů za následek ztrátu dotací pro celý
podnik.
V případě dotazů ohledně
osiva Clearfield se prosím
obraťte na obchodní
zástupce firem:
Monsanto
www.monsanto.cz
www.monsanto.sk
Pioneer
www.pioneer.com/cz
http://slovakia.pioneer.com/
Rapool
www.rapool.cz
www.rapool.sk
Agrotip 1/2014
27
Budoucnost
Rostlinná výroba
Kterým směrem se
vydá rostlinná výroba?
Lze pravděpodobně říci, že v posledních třech letech dosahovala
rostlinná výroba obecně velice pěkných výsledků, a to jak ve výnosové
úrovni, tak i co se týká otázky zpeněžení úrody. Nechme nyní stranou
rozbor příčin tohoto pozitivního stavu, které plynou spíše z globálních
finančních změn, než z našich ekonomických končin, ani se zatím
nezabývejme predikcemi dalšího vývoje, zda loňský pokles cen je
počátkem nějakého směru či přechodnou záležitostí.
Důležitější je, co tento přísun finančních prostředků, spolu se subvencemi,
o něco vyšší, než bylo v minulosti zvykem, způsobuje v našich zemědělských
podnicích, a jak jej mohou využít. Jednoznačně lze říci, že moudrý hospodář
nikdy neusíná na vavřínech a snaží se
neustále investovat s cílem dosažení co
nejvyšší produkce za co nejnižší jednotkové náklady. Nikde totiž není psáno,
že výkupní ceny už nikdy nespadnou
a i za špatných časů je pak výhrou dosahovat alespoň mírného zisku. V dobrých
časech je pak tento zisk o dost vyšší.
V tomto ohledu v naprosté většině zemědělských podniků nacházíme moudré hospodáře, protože alespoň co se týká rostlinné
výroby, došlo za poslední tři roky k viditelné
modernizaci, někde dokonce k úplné obměně zemědělské techniky a technologií.
Pravda, mnohde je ještě vidět určitá chao­
tičnost nesvědčící příliš o soustředění se
na určitý cíl v budoucím rozvoji podniku,
nicméně základy jsou položeny. A proto se
u nás začíná profilovat velký počet zemědělců, kteří jsou vybaveni tou nejmodernější technikou ve velkém počtu kusů a zabezpečení operací, podniky které využívají
více než jeden GPS systém pro řízení strojů
včetně nejvyšší RTK přesnosti, a to vše bez
ohledu na polohu podniku vzhledem k výrobní oblasti a často ani na výměru. Mezi
velmi dobře vybavené podniky se dostá-
28
Agrotip 1/2014
vají i střední a menší soukromí zemědělci.
Všechny tyto podniky se ocitají v nové situaci, kdy se rozhoduje o dalším využití jejich již provedených investic a dalším rozvoji podniku. Jaké bude vykročení do této
nové etapy se může v mnohém projevit již
v nadcházejícím roce 2014.
Nejen v průmyslu, výpočetní technice, telekomunikacích, medicíně dochází k velkému rozvoji sofistikovaných, dnes velmi
módně tzv. „chytrých“ technologií, kde
dochází velmi rychle k aplikaci donedávna ještě přísně vědeckých diagnostických
metod prostřednictvím relativně jednoduchých přístrojů přímo do praxe. Ve spojení
s automatizací a následně robotizací tento
vývoj zakrátko povede k tomu, že i v rostlinné výrobě se budou stále více prosazovat
sofistikované metody rozhodování a řízení
pomocí přístrojů, což dále zvýší optimalizaci využití vstupů k dosažení vyšších zisků...
a taktéž usnadní práci.
K tomuto vývoji nás
pravděpodobně povedou tyto
(ale i další) faktory:
„„další omezování a zpřísňování chemických vstupů a výživy rostlin ze strany
evropské legislativy, nyní zavádění integrované ochrany rostlin
„„zpřísňování kontroly a evidence aplikací
a pojezdu po pozemcích (eroze, utužování, voda...)
„„nutnost dalšího zvyšování konkurenceschopnosti rostlinné výroby vzhledem
k uvolňování světového obchodu
„„úbytek kvalifikovaných a hlavně zkušených pracovníků v zemědělství, a to jak
v managementu, tak i obslužných profesích
„„rychlá aplikace vědeckých poznatků
usnadňujících práci a zvyšujících efektivitu praxe
„„potřeba dalšího rozšířeného využití moderní techniky, autopilotů apod., jíž jsou
naše zemědělské podniky vybaveny
na světové úrovni
„„konsolidace vlastnických vztahů v zemědělství vyžadující vyšší návratnost vložených prostředků
„„neustálé zvyšování investiční dostupnosti potřebných zařízení (GPS, sensory, měřidla) pro stále ekonomicky menší a menší obhospodařovanou výměru
Systémové pojetí ochrany rostlin
V oblasti ochrany rostlin proti škodlivým činitelům v posledních letech zdánlivě nedochází k převratnému vývoji. Naopak, zdá se,
že je legislativou vyvíjen vyšší a vyšší tlak
na ekologizaci a snižování objemů chemických vstupů v zemědělství, v současnosti
minimálně na plošné zavedení integrované
ochrany. Na tento vývoj je nutno reagovat,
avšak opět z pozice vědy a vývoje, které
musí zabezpečit dostatek kvalitních a zároveň levných potravin pro světovou popula-
Pěstitelské vedení vysoce výkonných porostů bude
i nadále prvořadým úkolem agronoma
Výzkum nových možností ochrany rostlin probíhá
intenzivně i u společnosti BASF
ci. Tento vývoj se tedy zaměřuje zejména
na vyšší účinnost ochranných prostředků
při zachování nebo i snížení aplikovaného
objemu.
kávat, že se spuštěním evropského navigačního systému Galileo, se tyto požadavky ještě zpřísní.
S ochranou rostlin je spojen i výzkum nanotechnologií, zejména v oblasti přilnavosti
aplikovaných ochranných látek na rostliny,
a tím rovněž zvýšení účinnosti. Probíhá též
intenzivní šlechtění odrůd a hybridů přizpůsobených současným extrémům počasí,
tedy zejména dlouhodobějším přísuškům,
kdy musí porost nejen přežít, ale i poskytnout standardní výnos.
Příkladem takových moderních technologií ochrany rostlin v portfoliu BASF, může
být například systém ochrany rostlin pod
názvem Clearfield®. Jde o systém, kde dochází ke šlechtění hybridů kulturních plodin
na míru určitým herbicidním přípravkům,
vůči nimž jsou tyto hybridy odolné. Je potřeba upozornit, že jde o klasické šlechtění,
nikoliv o použití metod GMO. V České republice je tento systém registrován pro řepku a slunečnici, tedy do velmi intenzivních
plodin. Dále například přípravky ze skupiny AgCelence® přinášející v jedné aplikaci
kromě účinnosti na škodlivé činitele rostlině
navíc různé stimulující účinky, jako podpoření příjmu N, vznik indukované rezistence
vůči bakteriím a virům apod. Jedním z přípravků této řady je i fungicid Pictor.
Management aplikací
Dalším pokrokem s výraznějším počátkem
již v letošním roce bude práce s mapami
pozemků, mapování jejich úrodnosti a dalších parametrů směrem ke skutečnému
„managementu“ vstupů a jejich optimální
aplikace. Ostatně v nabídce softwarových
nástrojů k tomuto účelu byl vidět jeden
z největších rozvojových směrů na loňském
ročníku veletrhu Agritechnika v Hannoveru. Toto bude též podníceno legislativními
předpisy EU, které nás na polích vedou
k vytváření protierozních zón, ochranných
pásů kolem vodotečí atd., přičemž lze oče-
Spojeno s tím je i velké utužení souvratí pojezdem širokých a dlouhých kultivačních
a secích souprav, což se projevuje zamokřením a špatnou vzcházivostí i následnou
výnosností porostů v těchto místech.
Ale hlavně, dnes jsou již stovky zemědělských
podniků u nás a na Slovensku vybaveny GPS
autopiloty, velké množství z nich s přesností
pojezdu RTK +/- 2,5 cm. Řada podniků má již
autopiloty vybavenu většinu klíčových strojů
a toto je třeba dále rozvíjet a toto zainvestované vybavení maximálně využít!
Pokročilé využití
navigačních systémů
„„Variabilní dávkování rozmetadel - nejnovější navigační systémy umožňují přímé ovládání variabilní dávky rozmetadla
podle vložených map aplikace
„„Automatické vypínání sekcí postřikovače - systémy automaticky ovládají
vypínání sekcí postřikovače podle ošetřené plochy čímž dochází k optimalizaci
aplikace a zamezení postřiku ve vyloučených zónách
„„Automatické vypínání secích strojů navigační systémy umožňují přímé nebo
nepřímé ovládání výsevu secích strojů,
čímž dochází k úsporám osiv a optimalizaci porostů. Zejména při setí cukrovky
a kukuřice je automatické vypínání výsevních sekcí v klínech a souvratích velkým přínosem
„„Přerušovací pásy a vyloučené zóny
kolem vodotečí - za využití speciálního
softwaru můžeme předem v počítači připravit pro navigační systémy s automatickým řízením na základě map s opatřeními GAEC plochy protierozních opatření
nebo vyloučených zón kolem vodotečí
Na poli vše začíná přesným setím dnes již běžně
ovládaného pomocí autopilotů
a aplikovat je přímo do navigací. Samotný stroj pak zajistí jejich realizaci na pozemcích bez nutnosti jakéhokoliv manuálního vyměřování
„„Optimalizace pojezdu po pozemcích
- základem úspor PHM a též snížení utužení půdy a zvýšení úrodnosti je plánování pojezdu po pozemcích. Za pomocí
speciálního softwaru můžeme předem
optimalizovat trasu pojezdu po pozemcích, vytváření kolejových řádků apod.
a následně aplikovat do navigačních systémů strojů
„„Kolejové řádky automaticky - automatické zapínání tvorby kolejových řádků
na secím stroji pomocí GPS navigace
umožní ulehčení práce obsluze a jízdu
ob záběr i při setí
„„Normalizace map - máte-li mapové výstupy v podobě výnosových map, map
analýzy stavu porostů, map z N-Sensoru
apod., a to za několik po sobě jdoucích
let, můžeme je pomocí speciálního softwaru „položit na sebe“ a vytvořit jednu
mapu, z níž lze hodnotit a analyzovat
jednotlivá místa na pozemcích a chování úrodnosti v průběhu let. Můžete pak
plánovat využití těchto pozemků a efektivnost úrodnosti
Toto vše výše uvedené spolu s dalším vybavováním strojů v podnicích GPS autopiloty a dalšími zařízeními povede ke kroku
zavedení skutečného managementu pojezdu a aplikací, kdy si plány setí a aplikace
bude vytvářet agronom v počítači podle
všech parametrů a omezení a cílové produkce, pokud možno automaticky podle
zvoleného softwarového řešení a aplikační
předpis přenese do autopilotu stroje, což
může postupně vést až k implementaci tzv.
CTF (Controlled Traffic Farming) na území celého podniku. Řada větších podniků
u nás stojí již letos na prahu experimentování s tímto řízením.
Agrotip 1/2014
29
Budoucnost
Rostlinná výroba
Mapování a následné plánování aplikace vstupů na
poli dále zvýší efektivitu hospodaření
Senzory pro agronomii
Opravdovou revolucí (ve spojení s GPS autopiloty) a skutečnou pomocí agronomovi
se může stát rozvoj senzorů a polních měřících systémů, které brzy přinesou možnost skutečně sofistikovaného rozhodování
o řízení vstupů přesně podle potřeby půdy,
porostu a aktuálních parametrů při aplikaci. Půjde o celý řetězec měření, který agronomovi řekne, jaké vstupy a kolik přesně
právě nyní aplikovat. Do hry může vstoupit
i monitoring počasí a průběhu teplot pro
vývoj škodlivých činitelů přímo v místě, což
bude nutné i pro integrovanou ochranu.
1
2
30
V první řadě půjde o vzorkování základních parametrů půdy, které si podnik
nechá provést službou nebo si provede sám, a to výhradně automatickými
vzorkovači půdy se zaměřením vzorků
podle GPS. Může jít o klasický odběr
vzorku půdy s analýzou v laboratoři,
ale možná již letos se u nás objeví též
automatické tažené vzorkovače, které dokáží měřit parametry, jako je pH
půdy nebo např. vodivost, vypovídající
o úrodnosti, on-line za jízdy vzorkovače. Podle následně vytvořené mapy
pak může rozmetadlo přesně dávkovat potřebné živiny pro každé místo
na poli.
Dávkování N pro vzrostlý porost zajistí dnes již běžné senzory založené
na okamžitém měření intenzity zabarvení chlorofylu (N-Sensor, Greenseeker apod.), které již na mnoha našich
podnicích pracují a okamžitě na stroji
dávají pokyn k dávce pevného nebo
kapalného hnojiva. Úkolem těchto
senzorů není ani tak dosažení úspory
vstupů, jako jejich optimální aplikace
v porostu a dosažení optimálně vyrovnaného porostu.
Agrotip 1/2014
Již dnes je možné pojezdy a aplikace plánovat a následně předpis implementovat do autopilotu traktoru
3
Aplikace přípravků na ochranu rostlin v průběhu vegetace se může opřít
o měření parametrů povětrnosti pro
vývoj škůdců a chorob (sumy teplot,
vlhkost apod.) meteostanicemi přímo
v podniku nebo dokonce v porostu.
Na samotném postřikovači může být
umístěna mobilní meteostanice, která
může dát doporučení k zastavení aplikace např. při překročení určité rychlosti větru, zvýšení teploty vzduchu,
překročení hodnot UV záření apod.,
které by mohly omezit účinnost aplikovaného přípravku nebo znamenat porušení některého závazného předpisu.
4
Další monitoring celých porostů v prů-
5
Výnosový monitoring s GPS zaměře-
běhu vegetace může být zajištěn
pomocí automatických dronů, dnes
asi nejznámějších v podobě malých
elektrických vrtulníčků pro naše účely
vybavených autopilotem a kamerou.
Lze tak sledovat vývoj porostů v celku,
míru zaplevelení, vzcházivost, rozvoj
chorob, ale též případně přesně zmapovat živelné škody na porostech pro
pojišťovnu nebo hlídat speciální kultury
proti nenechavcům.
ním na sklizňových strojích je pak závěrečnou fází celého měřícího a aplikačního procesu. Výnosové mapy
jednak umožňují posoudit efekty
všech předchozích pěstebních opatření na pozemku, skládat tyto mapy
na sebe a jejich tzv. normalizace pak
umožňuje posuzovat výnosové schopnosti jednotlivých částí pozemku. Nicméně výnosové mapy lze pak využít
např. pro variabilní výsev kukuřice podle úrodnosti, jehož realizaci můžeme
provést pomocí secích strojů řízených
autopiloty.
Senzory pro aplikaci dusíku vídáme již nyní. Další
rozvoj přinese úplně nové přístupy k vedení porostů
Všechny výše uvedené kroky budou mít
za důsledek další aplikaci vědeckých poznatků do praxe, a tím umožní pěstiteli
skutečně přesně rozhodovat o optimálním
načasování zásahů na poli a zvolit přesně potřebné dávky vstupů. Ve spojení
s osobními agronomickými zkušenostmi to
znamená další zvýšení efektivity rostlinné
výroby v podniku, lepší využití vstupů a investic, ale též usnadnění práce všech osob
zúčastněných na řídícím i aplikačním procesu. Managementy podniků se tak budou
moci lépe věnovat řízení a dalšímu rozvoji
podniku.
Zavádění výše uvedených kroků do praxe není otázka vzdálené budoucnosti, ale
nejbližších let či již tohoto roku. Nemůže
být jen ojedinělými experimentem v podniku, ale otázkou komplexního zavádění
celé pěstitelské technologie a jejího řízení. Celý tento projekt se tedy neobejde
bez spolupráce s dodavateli disponujícími
dostatečnou nabídkou a stabilním týmem
terénních pracovníků s dostatečnou odborností a hlavně s dlouhodobou spolehlivostí
spolupráce. Zavádění precizního zemědělství v tom skutečném slova smyslu, kdy se
o tomto pojmu jen nemluví, ale skutečně se
realizuje, je dlouhodobou, dokonce trvale se rozvíjející záležitostí, která vyžaduje
opravdové a dlouhodobé partnerství.
Ing. Václav Jirka
Foto autor, BASF, Trimble a Yara
Ako po minulé roky, tak aj v tom nadchádzajúcom,
Vám chceme poďakovať za úspešnú sezónu
a zároveň predstaviť novinky, ktoré už tiež neodmysliteľne
patria k spoločnosti BASF.
Čo všetko sa dozviete?
Nechajte sa prekvapiť a prídite sa pozrieť...
BASF Slovensko
Vás srdečne pozýva na konferencie
Tešíme sa na Vás
28. januára 2014 NITRA,
PKO Nitra
29. januára 2014 SLIAČ,
Hotel Kaskády
30. januára 2014 KOŠICE,
Spoločenský pavilón
BASF Slovensko, spol. s r. o. - Prievozská 2, 821 09 Bratislava 2, tel.: 02/58 266 111, www.agro.basf.sk
Kontakty
Technická a poradenská služba BASF
Rozdelenie regiónov v roku 2014
Peter
Otáhal
+421 905 295 008
Anton
Onufer
+421 905 295 007
Štefan Šimonka
špecialista
na vinič a ovocie
Róbert
Jurových
+421 917 719 239
+421 907 701 865
Ľubomír
Eged
+421 907 702 514
Kontakty kancelária
Marián
Čeleš
+421 905 295 010
Tatiana
Murcková
+421 917 723 690
Miroslav
Demo
+421 905 295 004
Martina
Gaalová
+421 905 295 020
Náš tým odborných pracovníkov
Vám vždy ochotne pomôže nájsť
to najlepšie riešenie pre ochranu,
pestovanie a výživu rastlín.
František
Kocka
+421 917 127 666
Andrea
Zolcerová
+421 905 295 035
Andrej
Kohaut
+421 905 295 025
BASF Slovensko spol. s r.o.
Prievozská 2
821 09 Bratislava
Slovenská republika
www.agro.basf.sk
Download

agrotip - BASF Ochrana rastlín