Kód produktu:
PK
Pieskový koberec
Presstone® Pieskový koberec je trojzložkový systém zložený zo zmesi farebných kremičitých pieskov spojených
špeciálnym epoxidovým systémom vhodný do interiéru ale aj exteriéru.
Použitie:
Materiál je zmesou farebných kremičitých pieskov a živice. Táto
kombinácia kameniva a živice zaručuje vysokú pevnosť povrchu,
farebnú stálosť a jeho maximálnu odolnosť voči vonkajším vplyvom.
Zmiešaním živíc s farebných kremičitým pieskom vzniká zmes, ktorá
svojimi vlastnosťami zaručuje jednoduchú aplikáciu, vysokú pevnosť
povrchu, farebnú stálosť a jeho maximálnu odolnosť voči vonkajším
vplyvom.
Materiály sa používajú ako finálna povrchová vrstva pevných plôch.
Napr. balkóny, terasy, okolie bazénov, schodiská, vjazdy, chodníky,
nádvoria, parkovacie státia, podlahy miestností, prípadne iné
spevnené plochy. Veľmi vhodné sú aj na úpravu alebo opravu už
existujúcich spevnených plôch. Umožňujú aplikáciu bez náročnej
úpravy súčasného podkladu.
Využitie je možné v exteriéri, interiéri, ako aj vo vlhkom prostredí –
Aplikačné systémy Presstone® zaručia dokonalú aplikáciu prakticky
kdekoľvek.
Spracovateľnosť:
Miešací pomer:
10°C
20°C
30°C
Doba spracovateľnosti
Teplota
50 min.
40 min.
30 min.
Hmotnostné diely
Zložka
Doba schnutia
36 hod.
24 hod.
20 hod.
Váha
Objem
A
B
100
43
0,24 kg
0,1 kg
0,21 l
0,102 l
Piesok
7 kg
Výdatnosť:
Hrúbka vrstvy
A
B
Piesok
Výdatnosť
10 mm
0,48 kg
0,2 kg
~14 kg
2,00 m2
7 mm
0,33 kg
0,15 kg
~9,8 kg
1,40 m2
5 mm
0,24 kg
0,1 kg
~7 kg
1,00 m2
Frakcie pieskov: 1,4 - 2,0 mm
2,0 - 3,0 mm
Skladovanie a záručná doba:
Skladujte v uzavretých obaloch, v krytých suchých skladoch pri
teplote 5-25°C oddelene zložky A, B a kremičitý piesok.
Záručná doba je 12 mesiacov od dátumu výroby.
Balenie:
Balenie
A
B
Kamenivo
Výdatnosť**
1
0,24 kg
0,1 kg
7 kg
1 m2
** pri hrúbke vrstvy 5 mm
Príprava a vlastnosti podkladu:
•
•
•
Podklad musí byť nosný, na povrchu suchý, čistý, zbavený látok ovplyvňujúcich priľnavosť (nečistoty, olej, mastnota, cementové mlieko),
dostatočne pevný v tlaku a ťahu. Nesúdržné častice, zvyšky lepidla, mastnoty a farby odstráňte brúsením, frézovaním alebo otryskaním.
Nesavé, hladké a kovové podklady odmastnite a obrúste. Na kovoch najprv vyskúšajte priľnavosť. Nesúdržné častice a prach dôkladné
povysávajte.
Aplikujte epoxidovú penetráciu Presstone® Penetrácia P02 s presypom PK Natur 0,4 - 0,8 mm
Je potrebné rešpektovať dilatačné špáry
PRESSBETON SK, s.r.o., 264 Bučany, 919 28 SR Kontakt: [email protected], www.kamennykoberec.com
Strana 1
Kód produktu:
PK
Pieskový koberec
Aplikácia:
vlastnosťami. Dilatácie sa zhotovujú nad dilatáciami podložia.
Doporučené náradie:
Nízkootáčkové elektrické miešadlo, vhodná miešacia nádoba,
nerezové hladítko, plastová naberačka, zrovnávacia lata, plastové UPOZORNENIE – pri práci je dôležité čistiť náradie riedidlom
(napr. acetón), aby sa materiál nelepil a povrch zostal hladký.
odmerky (alebo elektronická váha), čistiace prostriedky.
Miešanie:
Dôkladne premiešame zložky A a B vhodným miešadlom po dobu
2-3 min., následne pridáme príslušný farebný piesok a dôkladne
premiešame tak, aby boli všetky zrná „mokré“ od živice a tvrdidla a tá
nám nikde nezostala „stáť“. Miešame cca 3 min.
Spracúvajte naraz toľko materiálu, koľko ste schopný aplikovať
behom doby schnutia. Odporúčame 1 - 3 balenia.
Aplikačné podmienky:
Minimálna aplikačná teplota okolitého prostredia a podkladu je 10°C.
Pokládku v exteriéri doporučujeme aplikovať v suchom počasí.
Teplota živice a tvrdidla pred aplikáciou má byť v rozmedzí 15°C 25°C.
Použité náradie a čistenie:
Náradie, miešadlo a pracovné pomôcky okamžite po použití očistíme
riedidlom na báze acetónu.
Postup aplikácie:
Po nanesení pieskového koberca po ploche sa prevedie zrovnanie
(hladenie) oceľovým hladítkom, pri väčšej výmere sa materiál sťahuje Podmienky vyschnutia:
rovnou latou a následne hladí oceľ. hladítkom. Väčšie plochy sa Presstone® Pieskový koberec je pochôdzny po 24 hodinách pri
dilatujú podobne ako podklad.
teplotách pokládky vyšších ako 15°C.
Plná záťaž je závislá od poveternostných podmienok. Pokiaľ teplota
Okraje a zakončenia:
neklesne pod 15 °C je plná záťaž možná po 3-5 dňoch. Pri nižších
Okraje a zakončenia sú spravidla tvorené samotným farebným teplotách sa doba zdvojnásobuje.
pieskom. Tento spôsob zakončenia sa využíva pri aplikáciách,
v prípade ktorých by z funkčného, materiálového, estetického
hľadiska nebolo vhodné použiť ďalšie materiály či materiály s inými
Bezpečnosť práce:
Pre dokonalý systém:
•
Exteriér:Presstone® Penetrácia P02 s presypom
PK Natur 0,4 - 0,8 mm
Presstone® Pieskový koberec
Interiér:
Presstone® Penetrácia P02 s presypom
PK Natur 0,4 - 0,8 mm
Presstone® Pieskový koberec
Nepriepustná vrstva Presstone® Seal S01
•
•
•
•
Používaním ochranných pomôcok sa chráňte pred priamym
kontaktom vašej pokožky a očí s epox. materiálmi!
Pri miešaní a aplikácii materiálu používajte ochranné rukavice.
Pri zásahu očí nechajte oko otvorené, vymývajte minimálne 15
minút a vyhľadajte lekársku pomoc.
Kontaminovanú pokožku omývajte tečúcou vodou.
Dôsledným zabezpečením odvetrania sa chráňte pred
nadýchaním výparmi.
Dôležité upozornenie:
Technické údaje sú uvedené pri stanovených podmienkach (teplota 23°C, relatívna vlhkosť vzduchu 65 %).Tieto informácie
a uvedené odporučenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne
definovaných skúškach. Príklady postupov nie sú záväzné, je potrebné ich prispôsobiť Vašim skutočným podmienkam a
potrebám, oblasti použitia a podmienkam pri spracovaní - aplikácií. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a
musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Vyhradzujeme si právo
na zmenu údajov v technicko-propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia na odchýlku od týchto hodnôt
priamo na stavbe je potrebné brať ohľady z dôvodu ovplyvňovania vlastností a časových údajov. V prípade ďalších informácii
kontaktujte pracovníkov nášho technického servisu www.presstone.sk. Výtlačkom nového technického listu stráca predošlý
výtlačok svoju platnosť.
PRESSBETON SK, s.r.o., 264 Bučany, 919 28 SR Kontakt: [email protected], www.kamennykoberec.com
Strana 2
Download

Produktový list v PDF