EPOCOAT 330
Chemicky odolný náter
Technický list 02/08
Vlastnosti a doporučené použitie
Typ náteru:
EPOCOAT 330 je dvojzložkový bezrozpúšťadlový
epoxidový náter s vynikajúcou odolnosťou voči
vode a širokému spektru menej agresívnych
chemikálii.
Typické použitie:
EPOCOAT 330 je vhodný pre otryskanú oceľ a
pre betonové povrchy opatrené vytvrdnutým
základným náterom, ktoré sú vystavené
pôsobeniu abrazie a trvalému ponoru, prípadne
postreku chemickými látkami.
EPOCOAT 330 je vhodný pre použitie na
skladovacie nádrže pre vodu, zásobníky pre
odpadovú
vodu,
nádrže na
skladovanie
pohonných látok, ropy a chemikálií. Je vhodný pre
vertikálne povrchy ochranného plášťa reaktorov a
odvodňovacích kanálov.
Doporučené náterové systémy podľa ISO
12944-5
E300/1-FeSa2,5
A5M.04 EP500/2-FeSa2,5
F22.01 EP500/2-FeSa2,5
TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Obsah sušiny:
100 % (obj.)
Celková sušina:
1260 g/ltr
VOC:
0 g/ltr
(prchavé organické látky)
Miešací pomer:
Báza:
Tužidlo:
2 obj. diely
1 obj. diel
Zpracovateľnosť/23 oC:
15 min. (klesá so
stúpajúcou teplotou)
Doby schnutia:
pre DFT 300 µm:
+10 oC
+23 oC
Pre dotyk
6h
4h
Pre manipuláciu
16 h
10 h
Na pretretie bez zdrsnenia
Minimálny
16 h
10 h
Maximálny
1d
1d
Úplne vytvrdnutý
10 d
7d
Kalkulácia teoretickej spotreby a doporučená
hrúbka vrstvy:
Chemická odolnosť:
EPOCOAT 330 sa pri správnej aplikácii vyznačuje
vynikajúcou odolnosťou voči vode, motorovej
nafte a širokému spektru chemických látok v
trvalom ponore alebo postreku. Chemická
odolnosť je podrobnejšie uvedená v odolnostnom
liste.
Praktická spotreba:
FAREBNÁ STÁLOSŤ
Odtieň farby sa môže zmeniť vplyvom UV
žiarenia, prípadne pôsobením chemikálii
V závislosti na poveternostných podmienkach,
charakteru konštrukcie, drsnosti podkladu a spôsobu
aplikácie.
DFT
WFT
teoretická
výdatnosť
300 µm
300 µm
3,3 m2/ltr
500 µm
500 µm
2,0 m2/ltr
Farebný odtieň:
biela, šedá
Vzhľad povrchu:
lesklý
Riedidlo/čistiaci prostriedok OH 17, OH 13
Pre štandardné vysokotlaké striekanie max 5%
EPOCOAT 330
Str.1
ÚDAJE PRE APLIKÁCIU
Predpríprava podkladu:
Počas aplikácie a schnutia musí byť teplota náterovej
hmoty 18-20°C a teplota podkladu minimálne + 15 oC
a relatívna vlhkosť do 70 %. Teplota podkladu musí
byť minimálne 3 oC nad rosným bodom.
Oceľové povrchy:
Spôsob aplikácie:
Prach, olej, masnota a iné znečistenia,
ktoré znižujú priľnavosť musia byť odstránené
vhodným spôsobom (ISO 8504-3, ISO 12944-4).
Pre ochranu oceľových povrchov vystavených
vplyvom vonkajšieho prostredia alebo ponoru
vo vode je doporučené tryskanie na stupeň čistoty
Sa 2,5 (ISO 8501-1). Stupeň Sa 3 je doporučený
pre povrchy vystavené ponoru v chemikáliách.
Drsnosť
povrchu
musí
byť
minimálne
40 µm/segment 2-3 (Elcometer model 125).
Aplikácia náteru sa musí vykonať bezprostredne
po otryskaní, ináč je nutné použiť zariadenie pre
sušenie vzduchu.
Odstrániť cementové mlieko a iné znečistenie
sa doporučuje pre betonové povrchy, ktoré budú
vystavené
ponoru
alebo
mechanickému
zaťaženiu. Otvory a vady betonu musia
byť vyplnené vyrovnávaciou epoxidovou hmotou
NORMAFILL 400.
Vysokotlaké striekacie zariadenie (prevodový pomer
1:60).
Bázu a tužidlo dobre samostatne premiešajte a obe
zložky zmiešajte v pomere 2 : 1 (obj. diely)
báza:tužidlo).
Pri použití štandardného striekacieho zariadenia
v prípade potreby rieďte riedidlom OH 17 max do 5%
Ak sa aplikuje nádrž na pitnú vodu nesmie byť
použité riedidlo OH 17.
Pri striekaní veľkých plôch alebo plôch pre trvalý
ponor je doporučené použiť dvojkomponentné
striekacie zariadenie bez použitia riedidla. Optimálna
teplota náteru pre striekanie je 20-25°C.
Tryska veľkosti 0,017“ – 0,026“, striekací uhoľ
v závislosti na tvare upravovaného povrchu.
Aplikáciu EPOCOAT 330 pri správnom uhle od
aplikovaného povrchu a krížovom nástreku kútov,
rohov a zvarov vykonávajte rovnobežnými pásmi s
prekrytím 50%.
Zvary, rohy, kúty a skrutky musia byť opatrené
pásovými nátermi pred aplikáciou.
Staré / natreté betonové povrchy:
OZNAČENIE RIZIKA
Nové nenatreté betonové povrchy:
Mastnota a olej musia byť odstránené emulzným
čistiacim prostriedkom. Voľné a nevhodné nátery
musia byť odstránené škrabkou alebo tryskaním.
Povrch betónu a nepoškodené staré nátery
je nutno zdrsniť.
Primer:
DRÁŽDIVÝ
Oceľové povrchy:
EPOCOAT 330 / NAVIGUARD NM je nanášaný
priamo na otryskanú oceľ alebo na EPOCOAT
330
Obsahuje epoxidovú živicu.
Betonové povrchy:
Dráždi oči a pokožku. Môže vyvolať precitlivelosť
pokožky. Tužidlo (comp. B) spôsobuje koróziu.
Pre betenové povrchy staršie ako 4 týždne
je
potrebné
aplikovať
penetračný
náter
NORMAFLOR
205
(bezrozpúšťadlový
transparentný
náter)
vhodným
valčekom.
Ak je povrch vlhký, prípadne mladší ako 4 týždne
použite epoxidový základný náter NORMAFLOR
105.
Topcoat:
EPOCOAT 330
Podmienky pre aplikáciu:
Povrch musí byť suchý a čistý.
EPOCOAT 330
Klasifikácia špecifického rizika:
Varovanie:
Používajte len v dobre vetraných priestoroch.
Nevdychujte aerosol. Chráňte oči. Skladujte mimo
dosahu detí.
Informácie uvedené v tomto technickom liste sa
opierajú o naše najlepšie znalosti podložené
výsledkami laboratórnych testov a praktickými
skúsenosťami. Avšak vzhľadom ku skutočnosti, že
výrobok je často používaný v podmienkach mimo
rámec našej kontroly, nemôžeme ručiť za nič iné než
za kvalitu výrobku ako takého. Vyhradzujeme si
Str.2
právo na zmenu vyššie uvedených informácií bez
predchádzajúceho upozornenia.
Podrobné informácie ohľadom zdravotných a
bezpečnostných rizík a opatrení pri použití tohto
výrobku nájdete v Materiálovom a bezpečnostnom
liste.
Dodávateľ:
EPOCOAT 330
VALOR s.r.o, Senecká cesta 18,
P.O.BOX 19, 820 05 Bratislava 25,
tel: 02/43 71 26 71-2,
fax:02/43 71 26 70,
[email protected]
Str.3
Download

EPOCOAT 330