PU 3 zlom 010
16.9.2010
9:21
Str. 6
Antikorozná ochrana
ocelových konštrukcií
Ing.Adriena RIEDELMAJEROVÁ
ho vo vode korózny proces urýchľuje. Vznikajúca hrdza je svojou chemickou podstatou hydrát
oxidu železitého.
Jedným zo spôsobov ochrany
oceľových konštrukcií pred koróziou je použitie organických povlakov vo forme náterových systémov. Náterové systémy majú
zabezpečiť čo najdlhšiu životnosť
a spoľahlivú ochranu konštrukcie
pred koróznymi vplyvmi a taktiež
plnia estetickú funkciu. Pri spracovávaní špecifikácie projektu antikoróznej ochrany musia byť
zohľadnené všetky skutočnosti
ovplyvňujúce povrchovú úpravu požadovaná životnosť, podmienky
prostredia, stav podkladu a možnosti jeho prípravy, voľba náterového systému, požiadavky s ohľaObr. 1
Najrozšírenejším konštrukčným
materiálom používaným v stavebníctve (obr. 1–4) a strojárstve je
oceľ. Vyznačuje sa mnohými
pozitívnymi vlastnosťami ako sú
tvrdosť, pružnosť, pevnosť, tvarovateľnosť, opracovateľnosť, recyklovateľnosť. Jej negatívom je náchylnosť pomerne ľahko korodovať. Norma STN ISO 8044
definuje koróziu ako fyzikálnochemickú reakciu medzi materiálom a prostredím. Jej výsledkom
je trvalá zmena materiálu, ktorý
tým mení svoje chemické, fyzikálne a mechanické vlastnosti. Pri
korózii ocele ide v podstate o rozpúšťanie železa vo vode, pri ktorom sa uvoľňuje vodík, a následne
o oxidáciu železnatého iónu kyslíkom. Prítomnosť CO 2 rozpustené6
Obr. 2
Povr chové úpravy 3/2010
PU 3 zlom 010
16.9.2010
9:21
Str. 7
Obr. 3
dom na budúcu údržbu, ochranu
zdravia a bezpečnosť práce, požiadavky na ochranu životného prostredia.
Vlastnej povrchovej úprave musí
predchádzať vyhodnotenie podkladu podľa normy ISO 8501-1. Rozlišujú sa dva základné typy prípravy povrchu:
■ primárna úprava povrchu na
čistý kov, pri ktorej sú odstránené okuje, hrdza, existujúce nátery a znečisťujúce látky a po očistení tvorí celý povrch čistý
kov;
systémov, pričom podporuje svoje
obchodné
značky
EPONAL,
CHEMOPUR, CHEMODUR, pod
ktorými vyrába dvojzložkové epoxidové a polyuretánové a jednozložkové polyuretánové náterové
látky.
Pre antikoróznu ochranu konštrukcií v koróznych prostrediach
C4 až C5, čo sú priemyselné oblasti so stredným obsahom soli
a oblasti s vysokou vlhkosťou
a agresívnym prostredím (STN EN
ISO 12 944-2) odporúčame na
tryskanú oceľ použitie kombinovaného epoxi – polyuretánového
náterového systému. Spája sa
v ňom elektrochemický a bariérový mechanizmus ochrany proti
korózii. Základný adhézny náter je
dvojzložkový epoxid s vysokým
obsahom zinku, zabezpečujúci tzv.
katodickú ochranu. Mechanizmus
ochranného pôsobenia zinkového
pigmentu spočíva v tesnom vodivom spojení oceľového substrátu
s časticami zinku, obsiahnutými
v nátere. Toto vodivé spojenie
vytvorí galvanický článok, v ktorom sa chránený kov - oceľ stáva
katódou a ochranný kov – zinok je
obetovanou anódou, na ktorej prebieha oxidácia. Tým sa potláča
korózia katódy – ocele. Aby bolo
zabezpečené vodivé spojenie náter
je pigmenovaný až ku kritickej
objemovej koncentrácii. Medzivrstvu v náterovom systéme tvorí
epoxid so železitou sľudou. Železitá sľuda je forma hematitu s lamelárnou štruktúrou. Táto štruktúra
výrazne obmedzuje penetráciu
agresívnych iónov z prostredia
k povrchu kovu. Vrchný náter
zabezpečujúci uzavretie celej
povrchovej úpravy je dvojzložkový
polyuretán vytvrdzujúci chemickou reakciou s alifatickým izokyanátom, vytvárajúci poveternostne
odolný kompaktný povlak.
Tento náterový systém bol certifikovaný akreditovanou skúšobňou
a použitý pri povrchových úpravách mostných konštrukcií.
■ čiastočná, ktorá ponecháva na
povrchu neporušené organické
a kovové povlaky.
Pre ochranu nových oceľových
konštrukcií je nutné otryskanie
podkladu na kvalitu Sa 2 1/ 2 - Sa 3
(STN EN ISO 12 944 ). Potom je
možné postupovať dvoma spôsobmi. Konštrukciu metalizovať zinkom a následne vykonať povrchovú
úpravu organickým povlakom alebo po otryskaní použiť ako základnú farbu náter s obsahom zinkového prachu.
Chemolak, a.s. Smolenice –
výrobca náterových látok (kontakt
na str. 5), živíc, lepidiel a riedidiel s viac než 125 ročnou tradiciou
chemickej výroby v poslednom
období zintenzívnil rozvoj segmentu antikoróznych náterových
Povr chové úpravy 3/2010
Obr. 4
7
Download

Antikorozná ochrana ocelových konštrukcií