RNDr. Milan Ferdinandy
kontakt
Ústav materiálového výskumu SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice, SLOVENSKO
tel: + 421 55 792 2465
fax: + 421 55 792 2408
email: [email protected]
CURRICULUM









1970 - 1975
1975 - 1990
1978
1979
1983
1987
1990 – 1992
1992 – 2004
2005-
Študent PF UPJŠ Košice, Odbor experimentálna fyzika
Výskumný ústav kovopriemyslu Prešov, Detašované pracovisko na VŠT Košice
Obhajoba rigoróznej práce a rigorózna skúška v odbore Experimentálna fyzika
Obhajoba Vedecko-technického atestačného stupňa III.
Obhajoba Vedecko-technického atestačného stupňa II.
Obhajoba Vedecko-technického atestačného stupňa I.
SENZOR, š.p. Košice
NTC – New Technology Centre, s.r.o. Košice
ÚMV SAV, oddelenie konštrukčnej keramiky
JAZYKOVÉ ZNALOSTI
 Anglický jazyk, Ruský jazyk
VEDECKÉ AKTIVITY

Výskum a vývoj v oblasti prípravy a vlastností vrstiev pripravovaných metódami PVD a iónovou
implantáciou
Výskum a vývoj v oblasti stavby zariadení pre metódy PVD a iónovú implantáciu

PEDAGOGICKÉ AKTIVITY




Externý pedagogický úväzok na Katedre fyziky TU Košicie šk. r. 1978/79 až 1982/83.
V šk. r. 1977/78 až 1987/88 vedenie diplomových prác študentov PF UPJŠ v Košiciach a SjF TU
Košice.
V šk. r. 1986/87 vedenie cvičení z predmetu Nanotechnológia pre 4. ročník SjF TU v Košiciach.
V šk. r. 1990/91 Prednášky Nanotechnológia v rámci predmetu Špeciálne materiály na Katedre
výrobných inovácii SjF TU v Košiciach.
VYBRANÉ PROJEKTY
Zodpovedný riešiteľ za časť projektu 5 FP riešenú v NTC - New Technology Centre, s.r.o.
 Non-Conventional Structural Modifications of Materials' Surfaces (NOCOMO)
Contract No: ERBCIPACT 940208
Zodpovedný riešiteľ
 Ferdinandy M., Kráľ J., Liška D., Pecár I., Širila T.: Vývoj technológie viacvrstvových povlakov
na obrábacie a tvárniace nástroje a žiaruvzdorných povlakov na báze TiAl3 a superzliatin. Úloha
A 05-124-802-08 , Košice jún 1987 VUKOV ev. č. 1848/87
 Ferdinandy M., Kráľ J., Pecár I.: Iónové plátovanie vrstiev TiN s odparovaním látky
elektrónovým lúčom. Úloha 400240400201 VUKOV - HZ s ZES Praha, Košice Marec 1988,
VUKOV ev. č. 1915/88
Spoluriešiteľ
 Liška D., Pecár I., Gajdoš A., Semsey L., Kráľ J., Ferdinandy M., Širila T.: Zariadenie na iónové
plátovanie ZIP-12, Projekt základných zostáv prototypu. Úloha A 05-124-802-08, Prešov
November 1986 VUKOV Prešov
 MNT-ERA.NET- HANCOC Hard Nanocomposite Coatings (1.9.2009-31.12.2011)
ZAHRANIČNÉ POBYTY
ČLENSTVÁ, OCENENIA

Člen Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV
POČET PUBLIKÁCII: 60 (9 CC)
POČET CITÁCIÍ: 20 CC
POČET VÝSKUMNÝCH SPRÁV: 24
POČET PATENTOV: 21
VYBRANÉ PUBLIKÁCIE









Kral,J.,Ferdinandy,M.,Liska,D.,Diko,P.: Formation of TiAl3 layer on titanium alloys. Materials
Science and Engineering, A 140 (1991), 479 –485 http://dx.doi.org/10.1016/09215093(91)90466-Z
Kral,J. Liška,D, Ferdinandy,M: Ion Implanter for Engineering Application. Workshop
Accelerator Based Materials Science. November 6-9.1995, Kočovce, Slovakia p.27
Ferdinandy M., Liška D., Kráľ J.:Skúšky náradia s povlakom TiN pripraveného metódou
reaktívneho iónového plátovania. /RIP/ Náradie 1 – 85, str. 13-16
Ferdinandy M., Lofaj F., Dusza J., Ďurišin J.: The effect of deposition condition on texture. Acta
Metallurgica Slovaka 13, 2/2007, p.144
Ferdinandy, M., Lofaj, F., Dusza, J., Kottfer, D.: Preparation of Nanocrystalline WC Coatings by
Plasma Enhanced CVD-PVD Employing W(CO)(6) Decomposition CHEMICKE LISTY 105,
(2009), S 442-S444
Kral, J., Ferdinandy, M.., Kottfer, D.: TRIBOLOGICAL AND REFRACTORY PROPERTIES
OF TiAl3 INTERMETALLIC ALLOY, SURFACE REVIEW AND LETTERS 16 (4), 2009,
623-629
Dzupon, Miroslav; Gajdos, Mario; Jurko, J., Ferdinandy, M.: Plastic Deformation Around Holes
Drilled in Austenitic Steel 1.4301, CHEMICKE LISTY 105, (4), 2011, S606-S608
Lofaj, F., Ferdinandy, M., Cempura, G.: Nanoindentation, AFM and tribological properties of
thin nc-WC/a-C Coatings, JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY 32, (9),
2012, 2043-2051
Kottfer Daniel, Ferdinandy Milan: Tenké vrstvy, Skriptá - Technická univerzita Košice, 2009,
ISBN 978-80-553-0359-8

VYBRANÉ PATENTY



Ferdinandy Milan, Liška Dušan, Král Jozef, Pecár Ivon: Sublimator für eine Vakuumanlage.
CH 674809 A5 , DE 37 43 342 A1, CS 259290
Ferdinandy Milan, Král Jozef, Liška Dušan, Czajlik Mikuláš: Spôsob vytvárania oteruvzdornej
vrstvy nitridu titánu na pevnom elektricky vodivom substráte. Patentový spis č. : 252707
Ferdinandy Milan, Czajlik Mikuláš, Král Jozef, Liška Dušan: Spôsob vytvárania tenkých vrstiev
karbidu wolfrámu na elektricky vodivom substráte Patentový spis č. : 252860






Ferdinandy Milan, Král Jozef, Liška Dušan: Spôsob prípravy tvrdej oteruvzdornej vrstvy na
hliníkových zliatinách Patentový spis č. : 251458
Ferdinandy Milan, Czajlik Mikuláš, Král Jozef, Liška Dušan, Timková Mária: Sposob vytvárania
tenkých vrstiev wolfrámu na pevnom substráte. Patentový spis č. : 248976
Kráľ Jozef, Ferdinandy Milan,CS;Liška Dušan: Sposob priamej tvorby vrstvy TiA13 v
povrchovej vrstve titánu a jeho zliatin. Patentový spis č. : 249917
Kráľ Jozef, Liška Dušan, Ferdinandy Milan, Diko Pavel: Sposob tvorby TiA13 difúznej vrstvy na
titáne a jeho zliatinách. Patentový spis č. : 249915
Liška Dušan, Pecár Ivan, Semsey Ladislav, Gajdoš Andrej, Ferdinandy Milan: Vákuová komora
pre zariadenie na iónové plátovanie a iónovú implantáciu. Patentový spis č. : 252966
Ferdinandy Milan, Dusza Ján, Lofaj František, Hegedűsová Lucia: Zariadenie na prípravu vrstiev
karbidov, nitridov, silicidov, boridov W, Cr, Mo, Re, Os, Rh, Ru a multivrstvových a
kompozitných štruktúr na vnútornej valcovej ploche elektricky vodivej rúry. Patentový spis č.:
288155
Download

RNDr. Milan Ferdinandy