OBLASTI POUŽITIA:
lepidlo
na obklady
a DLAŽBY
-SUPERFLEX• na kritické podklady
• vhodné na balkóny a terasy
• na lepenie veľkoformátových
v sú
la
1
u s ČSN EN
lad
STN EN
C2
s
de
004
12
04
20
•
obkladov a dlažieb
výdatnosť balenia cca 8–9 m2
Flexibilné cementové lepidlo na lepenie nasiakavých aj nenasiakavých obkladov a dlažieb z keramiky, dosiek z betónu a kameňa
(okrem mramoru) na nestálych a kritických podkladoch. Vhodné
na lepenie na podklady ako sú anhydrit, sadrové podklady, pórobetón, utesňovacie hmoty, betón, cementové potery, cementové
aj vápenno-cementové omietky a pod. Vytvára flexibilné spojenie obkladu s podkladom, prenáša šmykové napätie medzi nimi,
čo umožňuje lepenie obkladov a dlažieb na podkladoch ako sú
napr.: montované priečky, drevotriesky, OSB dosky a existujúce
obklady a dlažby z keramiky a kameňa ošetrené vhodným penetračným náterom. Lepidlo je vodeodolné a mrazuvzdorné,
vhodné na použitie v interiéri aj exteriéri. Ideálne na použitie na
balkónoch a terasách. Vykazuje dobré pokrytie zadnej strany dlažieb vďaka vysokému rozlievaniu a dlhej otvorenej dobe.
PRÍPRAVA PODKLADU:
Podklady musia byť rovné, pevné, stále a zbavené substancií
ovplyvňujúcich prídržnosť ako sú tuky, živice, prach. Znečistenie
a vrstvy s nedostatočnou priľnavosťou mechanicky úplne odstráňte. Odporúčame otryskanie alebo frézovanie. Podkladom
môžu byť betón (starší ako 3 mesiace, zvyšková vlhkosť ≤ 4 %
CM), cementové potery (staršie ako 28 dní, zvyšková vlhkosť ≤ 4
% CM), anhydrit (zvyšková vlhkosť ≤ 0,5 % CM), omietky, vápenno-cementové omietky (staršie ako 28 dní, zvyšková vlhkosť ≤ 4 %
CM) prebrúsené a zbavené prachu. V interiéri ďalej sadrokartón a
podklady zo sadry (zvyšková vlhkosť ≤ 1 % CM), pórobetón zbavený prachu, pevné maliarske nátery prebrúsené brúsnym papierom, drevotriesky a OSB dosky (hr. ≥ 22 mm), existujúce obklady a
dlažby očistené a odmastené. Pripravený suchý podklad ošetrite
celoplošne základným náterom a nechajte dostatočne vyschnúť.
Ak je podklad po vyschnutí základného náteru nasiakavý, nanesenie náteru opakujte. Nerovnosti podkladu do 5 mm vyrovnajte
deň vopred lepidlom S-line Superflex.
SPRACOVANIE:
Obsah balenia vsypte do odmeraného množstva čistej studenej
vody a miešajte pomocou miešadla, kým nezískate jednoliatu
hmotu bez hrudiek. Počkajte 5 minút a znovu zľahka premiešajte. Keď je potrebné, pridajte malé množstvo vody a znovu
premiešajte. Lepidlo rozotrite na podklad vhodnou zubovou
stierkou, kedy veľkosť zubov stierky zaručuje, že sa lepené obklady na zvislých stenách nešmýkajú a lepidlo pokrýva min.
65 % lepenej plochy obkladov alebo dlažieb. Ak sú obklady a
dlažby vystavené pôsobeniu vlhkosti a mrazu, je nutné lepenie
vykonávať kombinovanou metódou, tzn. nanášať tenkú vrstvu
lepidla aj na zadnú stranu dlaždíc. Obklady a dlažby nenamáčajte! Klaďte ich do lepidla a dotlačte, kým lepidlo nezaschne
na povrchu. Neklaďte bez škár, tzv. na styk! Dodržujte veľkosť
škár podľa veľkosti obkladov a dlažieb a účelu využitia priestoru.
Škárovanie je možné vykonávať po 24 hod.
Čistenie: Čerstvé zvyšky malty je možné odstrániť vodou, vytvrdnutý materiál sa dá odstrániť len mechanicky.
v so
u
STANDARD
NEPREHLIADNITE:
Prácu vykonávajte v suchom prostredí, pri teplote
vzduchu aj podkladu od +5 °C do +25 °C. Všetky údaje
boli stanovené pri teplote +23 °C a relatívnej vlhkosti
vzduchu 50 %. V prípade iných klimatických podmienok počítajte so skrátením, prípadne predĺžením doby
vytvrdnutia materiálu. Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. Lepidlo obsahuje cement a pri zmiešaní s
vodou reaguje alkalicky. Chráňte si pokožku a oči.
Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou
a mydlom, ošetrite regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15
minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu
dutinu, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Pri
nadýchaní dopravte postihnutého mimo kontaminované prostredie a poraďte sa s lekárom.
SKLADOVANIE:
Do 12 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní na
paletách, v suchom prostredí a v originálnych a nepoškodených obaloch.
BALENIE:
20 kg papierové vrece.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Zloženie - zmes cementov s minerálnymi plnivami
a modifikátormi zlepšujúcimi spracovanie a výsledné
vlastnosti lepidla.
Pomer miešania:
cca 6,4 - 6,8 l vody na 20 kg
Teplota pre spracovanie: od +5 °C do +25 °C
Doba úvodného zrenia: cca 5 min.
Doba spracovania:
cca 2 hod.
Škárovanie:
min. 24 hod.
Plné zaťaženie po: 72 hod.
Odolnosť proti teplote: od -30 °C do +70 °C
Orientačná spotreba:
veľkosť obkladu
hĺbka zubov
spotreba
do 10 cm
4 mm
cca 1,4 kg/m2
do 15 cm
6 mm
cca 2,0 kg/m2
do 25 cm
8 mm
cca 2,6 kg/m2
do 30 cm
10 mm
cca 3,1 kg/m2
viac ako 30 cm
12 mm
cca 3,6 kg/m2
Orientačná spotreba (závisí od rovnosti podkladu, veľkosti a druhu obkladov a dlažieb). Všetky údaje boli stanovené pri teplote +23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %.
Výrobok zodpovedá norme STN EN 12004:2008.
ODPORÚČANIA:
Platnosť od 1.7.2013
Na miešanie používajte čistú a studenú vodu, do lepiacej malty nepridávajte ďalšie plnivá alebo spojivá.
Miešanie uskutočnite zásadne dvakrát s časovým odstupom min. 5 minút. Dodržujte predpísané množstvo
zámesovej vody uvedenej na obale alebo v technic-
SIKO KÚPEĽNE a.s., Galvaniho 16, 821 04 Bratislava
kom liste výrobku. Väčšie množstvo zámesovej vody
môže viesť k nerovnomernému rozloženiu jednotlivých zložiek, spôsobiť sadanie plniva a ovplyvniť výslednú kvalitu produktu, v tomto prípade pevnosť
a prídržnosť lepiacej malty. Po prvom rozmiešaní sa
môže hustota lepiacej malty javiť ako vysoká a malta
sa potom môže zdať príliš hustá na spracovanie. V tomto prípade nepridávajte ďalšiu vodu, ale počkajte do
druhého premiešania. Po druhom premiešaní možno
v bežných podmienkach lepiacu maltu ľahko spracovávať. Ak však zostane jej hustota naďalej vysoká, odporúčame pridanie malého množstva vody a opätovné premiešanie. V prípade nasiakavých podkladov je
nutné nanesením vhodnej penetrácie zamedziť príliš
rýchlemu úniku vody z lepiacej malty. Jej rýchla strata zabráni cementu dokončiť dostatočne proces kryštalizácie a lepiaca malta stráca v tomto prípade svoju
pevnosť a prídržnosť. Ďalšími faktormi, ktoré môžu
ovplyvniť rýchly úbytok vlhkosti z lepiacej malty pri
jej spracovaní sú príliš vysoká teplota, slnečné žiarenie
alebo rýchla cirkulácia vzduchu (prievan). Pri posudzovaní podmienok na spracovanie prihliadnite nielen na
teplotu vzduchu, ale hlavne podkladu. Príliš nízke teploty predlžujú možnú dobu spracovania, vysoké teploty ju naopak skracujú. Nezabudnite, že dobu uvedenú
ako možnosť ďalšieho škárovania ovplyvňuje hrúbka
nanesenej lepiacej malty. Čím vyššia je vrstva, tým sa
predlžuje aj čas na možné škárovanie.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
R 36/37/38 Dráždi oči, dýchacie orgány
a pokožku
R 43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri
kontakte s pokožkou
S 2 Uchovávajte mimo dosahu detí
Xi – Dráždivý S 22 Nevdychujte prach
S 24 Zabráňte kontaktu s pokožkou
S 26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich
vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku
pomoc
S 37 Noste vhodné rukavice
S 46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku
pomoc a ukážte tento obal alebo označenie
Obsahuje portlandský cement. Môže vyvolať alergickú
reakciu. Chróm VI - menej ako 2 ppm počas doby trvanlivosti produktu.
UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri
realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné
odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých
podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky
skôr uverejnené informácie svoju platnosť.
Download

lepidlo na obklady a DLaŽBY -SUpeRFleX-