AKO VYBRAŤ SPRÁVNY
NÁTEROVÝ SYSTÉM
Smernica pre ochranu konštrukcií
pomocou náteru podľa normy ISO 12944
ÚVOD
Cieľom príručky NÁTEROVÉ SYSTÉMY HEMPEL je pomôcť vám pri výbere najvhodnejšieho náterového systému Hempel pre protikoróznu ochranu konštrukcií.
Všetky oceľové konštrukcie, zariadenia a stavby, ktoré sú vystavené poveternostným vplyvom alebo sú ponorené vo vode či uložené v zemi, musia odolávať korózii,
a preto je potrebné ich v priebehu celej doby životnosti chrániť pred poškodením
spôsobeným koróziou. V tejto príručke nájdete dôležité informácie týkajúce sa technológie náteru, a ďalej kritériá pre správny výber náterovej hmoty a požiadavky na
prípravu povrchu.
Táto príručka bola spracovaná v súlade s najnovším vydaním medzinárodnej normy ISO 12944 „Náterové hmoty – Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií
ochrannými náterovými systémami“. Obsahuje taktiež pravidlá a odporúčania
spoločnosti Hempel týkajúce sa technológie ochranných náterov.
V závere príručky je uvedený prehľad základných náterových systémov, ktoré spoločnosť Hempel odporúča pre rôzne korózne prostredia.
Táto príručka nemá záväzný charakter, mala by slúžiť len ako návod pri výbere
náterového systému.
Úvod ............................................................................................................................................. 03
4
1. AKO VYBRAŤ SPRÁVNY NÁTEROVÝ SYSTÉM ....................................................................
a. Korózna agresivita prostredia .............................................................................
b. Typ povrchu, ktorý má byť natretý ochranným náterom ...................................
c. Požadovaná životnosť náterového systému ......................................................
d. Príprava postupu aplikácie náteru . ....................................................................
06
06
09
09
09
2. PRÍPRAVA POVRCHU . ...........................................................................................................
2.1. Stupne prípravy povrchu .................................................................................................
A. Stupne prípravy povrchu podľa normy ISO 8501-1 .................................................
B. Stupne prípravy povrchu po vysokotlakovom tryskaní vodou ................................
2.2. Typy povrchov ...................................................................................................................
A. Oceľové povrchy ...........................................................................................................
a. Nenatretá oceľová konštrukcia . .........................................................................
b. Oceľový povrch s medzioperačnými dielenskými nátermi ...............................
c. Oceľový povrch upravený náterovým systémom, ktorý je potrebné opraviť . ..
B. Povrchy zo žiarovo pozinkovanej ocele, hliníka a nerezovej ocele . .......................
a. žiarovo pozinkovaná oceľ .....................................................................................
b. Hliník a nerezová oceľ ..........................................................................................
10
10
10
12
14
14
14
15
16
16
16
16
OBSAH
3. MAXIMÁLNE PREVÁDZKOVÉ TEPLOTY . ............................................................................ 17
4. NÁTEROVÉ HMOTY HEMPEL ................................................................................................
4.1. Pojivové typy.....................................................................................................................
4.2. Vysvetlenie názvov produktov Hempel ........................................................................
4.3. Označenie odtieňa náterovej hmoty Hempel ..............................................................
18
18
18
21
5. UŽITOČNÉ DEFINÍCIE ............................................................................................................
Obsah sušiny . ..........................................................................................................................
Teoretická výdatnosť ...............................................................................................................
Praktická spotreba ..................................................................................................................
22
22
22
22
6. NÁTEROVÉ SYSTÉMY HEMPEL ............................................................................................
KATEGÓRIE KORÓZNEJ AGRESIVITY C1/C2 ........................................................................
KATEGÓRIE KORÓZNEJ AGRESIVITY C3 ...............................................................................
KATEGÓRIE KORÓZNEJ AGRESIVITY C4 ...............................................................................
KATEGÓRIE KORÓZNEJ AGRESIVITY C5-I .............................................................................
KATEGÓRIE KORÓZNEJ AGRESIVITY C5-M ..........................................................................
KONŠTRUKCIE PONORENÉ VO VODE ...................................................................................
KONŠTRUKCIE odolávajúce vysokým teplotám ........................................................
23
24
26
28
30
32
34
36
5
1
AKO VYBRAŤ SPRÁVNY NÁTEROVÝ SYSTÉM
Ak chcete pri výbere správneho náterového systému pre protikoróznu ochranu dosiahnuť čo najúspornejšie a technicky najvhodnejšie riešenie, mali by ste zvážiť množstvo
faktorov. K tým najdôležitejším patrí nasledujúce:
a. Korózna agresivita prostredia
Pri výbere náterového systému je nesmierne dôležité určiť podmienky, ktoré
budú na konštrukciu, zariadenie či stavbu pôsobiť.
Pri určovaní dopadu koróznej agresivity
vonkajšieho prostredia je treba zvážiť nasledujúce faktory:
• v lhkosť a teplota (prevádzková teplota
a teplotné gradienty);
• prítomnosť UV žiarenia;
•p
ôsobenie chemických látok (napr.
špecifické prostredie v priemyselných
závodoch);
•m
echanické poškodenie (nárazom,
oderom, apod.).
6
V prípade konštrukcií uložených v zemi je
treba vziať do úvahy ich pórovitosť a ďalej
pôdne podmienky, ktoré na ne budú pôsobiť. Veľmi dôležité sú tiež vlhkosť, hodnota
pH terénu a prítomnosť baktérií a mikroorganizmov.
V prípade vody je podstatný tiež jej druh
a chemické zloženie.
Korózna agresivita vonkajšieho prostredia
bude mať vplyv na:
• typ ochranného náteru,
• celkovú hrúbku náterového systému,
• požadovanú prípravu povrchu,
• minimálne a maximálne intervaly
medzi nátermi.
Pamätajte na to, že čím je prostredie viac
korózne, tým dôkladnejšia musí byť príprava povrchu. Je treba striktne dodržať
intervaly medzi nátermi.
Norma ISO 12944 - čásť 2 obsahuje koróznu klasifikáciu poveternostných podmienok, pôdy a vody. Táto norma je veľmi
všeobecným hodnotením založeným na
rychlosti korózneho úbytku uhlíkovej ocele
a zinku. Neberie síce do úvahy konkrétne
chemické, mechanické či teplotné vplyvy,
ktoré budú na konštrukciu pôsobiť, ale
špecifikácie doporučené normou môžu byť
vhodnými ukazovateľmi pre výber vhodných náterových systémou pre projekt.
AKO VYBRAŤ SPRÁVNY NÁTEROVÝ SYSTÉM
Norma ISO 12944 rozlišuje 6 základných kategórií koróznej agresivity vonkajšieho prostredia:
C1
C2
C3
veľmi nízka
nízka
stredná
C4
vysoká
C5-I veľmi vysoká (priemyselná)
C5-M veľmi vysoká (prímorská)
V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad typických prostredí pre jednotlivé kategórie: (Čísla stránok v tabuľke odkazujú na produkty uvedené v 6. časti príručky Náterové systémy Hempel.)
Norma ISO 12944 rozlišuje 6 základných kategórií koróznej agresivity vonkajšieho prostredia:
Stupne
koróznej
agresivity
Príklady typických prostredí
Vonkajšie
Vnútorné
Náterové
systémy
Hempel
-
Vykurované budovy s čistou atmosférou,
napr. kancelárie, obchody, školy, hotely
Strana
24 - 25
Atmosféry s nízkou úrovňou znečistenia, prevažne vidiecke prostredie
nevykurované budovy, kde môže dochádzať
ku kondenzácii, napr. sklady, športové haly
Strana
24 - 25
priemyselné a mestské atmosféry s
miernym znečistením oxidom siričitým; prímorské prostredie s nízkou
salinitou
výrobné priestory s vysokou vlhkosťou
a malým znečistením ovzdušia, napr.
výrobne potravín, práčovne, pivovary,
mliekarne
Strana
26 - 27
priemyselné prostredie a prímorské
prostredie s miernou salinitou
chemické závody, plavecké bazény,
lodenice a doky na morskom pobreží
Strana
28 - 29
C5-I
priemyselné prostredie s vysokou
veľmi vysoká vlhkosťou agresívnou atmosférou
(priemyselná)
budovy alebo prostredie s prevažne
trvalou kondenzáciou a s vysokým
znečistením ovzdušia
Strana
30 - 31
C5-M
prímorské prostredie s vysokou
veľmi vysoká salinitou
(prímorská)
budovy alebo prostredie s prevažne
trvalou kondenzáciou a vysokým
znečistením ovzdušia
Strana
32 - 33
C1
veľmi nízka
C2
nízka
C3
stredná
C4
vysoká
7
Stupne koróznej agresivity vody a pôdy podľa normy ISO 12944:
Im1 sladká voda
Im2 morská alebo poloslaná voda
Im3 pôda
8
Stupne
koróznej
agresivity
Prostredie
Príklady typických
prostredí a konštrukcií
Im1
Sladká voda
Vodné stavby, vodné elektrárne
Im2
Morská alebo
poloslaná voda
Oceľové stavby v prístavoch, napr.
stavidlá, výpuste, plavebné komory,
plávajúce plošiny
Im3
Pôda
V zemi uložené nádrže, oceľové pilóty,
oceľové potrubia
Náterové
systémy
Hempel
Strana
34 - 35
AKO VYBRAŤ SPRÁVNY NÁTEROVÝ SYSTÉM
b. Typ povrchu, ktorý má byť upravený ochranným náterom
Náterové systémy sú zvyčajne navrhované pre také konštrukčné materiály ako oceľ, žiarovo pozinkovaná oceľ, žiarovo striekaná (metalizovaná) oceľ, hliník alebo nerezová oceľ.
Príprava povrchu, náterová hmota (najmä základný náter) a celková hrúbka náterového
systému závisí predovšetkým na konštrukčnom materiáli, ktorý má byť upravený ochranným náterom.
c. Požadovaná životnosť náterového systému
Dobou životnosti náterového systému sa rozumie doba, po uplynutí ktorej je potrebné
vykonať prvú údržbu náteru. Podľa normy ISO 12944 rozlišujeme tri kategórie životnosti:
NÍZKA - L STREDNÁ - M VYSOKÁ - H 2 až 5 rokov
5 až 15 rokov
viac ako 15 rokov
d. Príprava postupu aplikácie náteru
Na základe stavebného plánu a jednotlivých fáz výstavby príslušného projektu sa stanoví, ako a kedy je treba náterový systém aplikovať. Pritom je potrebné vziať do úvahy
postup výroby jednotlivých konštrukcií, teda počet a spôsob aplikácie náterov v dielni
a na stavbe ako aj prípadné opravné nátery po ukončení výstavby.
Pri plánovaní práce je potrebné vziať do úvahy dobu prípravy povrchu a čas schnutia/
vytvrdzovania náteru vo vzťahu k teplote a vlhkosti prostredia. Navyše pokiaľ jedna
fáza výstavby prebieha v chránenom prostredí výrobného pracoviska a ďalšia fáza priamo na stavenisku, je potrebné zohľadniť tiež intervaly medzi nátermi.
Kvalifikovaní pracovníci spoločnosti Hempel sú vždy pripravení pomôcť zákazníkom pri výbere najvhodnejšieho náterového systému pre ich konkrétne potreby
a požiadavky. Ďalšie informácie získate u miestneho zástupcu spoločnosti Hempel.
9
2
PRÍPRAVA POVRCHU
2.1 Stupne prípravy povrchu
Prípravu oceľových povrchov možno klasifikovať mnohými spôsobmi. V tejto príručke je
použitá klasifikácia do nižšie uvedených stupňov.
A. Stupne prípravy povrchu podľa normy ISO 8501-1
Štandardné stupne základnej prípravy povrchu
pomocou abrazívneho otryskania
Sa 3
Otryskanie až na vizuálne čistý povrch
Pri prezeraní bez zväčšenia musí byť povrch bez viditeľných olejov, mastnoty a nečistôt,
okují, hrdze, náterov a cudzích látok¹. Povrch musí mať jednotný kovový vzhľad.
Veľmi dôkladné otryskanie
Sa 2 ½ Pri prezeraní bez zväčšenia musí byť povrch bez viditeľných olejov, mastnoty a
nečistôt, okují, hrdze, náterov a cudzích látok¹. Všetky zostávajúce stopy nečistôt
musia vykazovať len ľahké zafarbenie vo forme škvŕn alebo pruhov.
Sa 2
Sa 1
Dôkladné otryskanie
Pri prezeraní bez zväčšenia musí byť povrch bez viditeľných olejov, mastnoty a nečistôt
a musí byť odstránená tiež väčšina okují, hrdze, náterov a cudzích látok¹. Všetky
zostávajúce nečistoty musia byť pevne priľnavé. (Viď poznámka č. ² nižšie.)
Ľahké otryskanie
Pri prezeraní bez zväčšenia musí byť povrch bez viditeľných olejov, mastnoty a nečistôt,
málo priľnavých okují, hrdze, náterov a cudzích látok¹.
Poznámky:
1. Výraz „cudzia látka“ môže obsahovať soli rozpustné vo vode a zostatky po zváraní. Tieto nečistoty nemožno z povrchu úplne
odstrániť suchým otryskaním, ručným a mechanizovaným čistením alebo čistením plameňom, môže byť preto nutné použiť
mokré otryskanie.
2. Okuj, hrdza alebo náter sú považované za málo priľnavé, pokiaľ ich možno odstrániť nadvihnutím tupou špachtľou.
10
PRÍPRAVA POVRCHU
Štandardné stupne základnej prípravy povrchu pomocou ručného
a mechanizovaného čistenia
St 3
veľmi dôkladné ručné a mechanizované čistenie
Ako na St 2, ale povrch musí byť očistený omnoho dôkladnejšie, aby získal kovový
odtieň daný podkladom.
St 2
dôkladné ručné a mechanizované čistenie
Pri prezeraní bez zväčšenia musí byť povrch bez viditeľných olejov, mastnoty a nečistôt,
málo priľnavých okují, hrdze, náterov a cudzích látok (viď poznámka nižšie).
Poznámky: Prehľad neobsahuje stupeň prípravy St 1 vyhovujúci povrchu, ktorý nie je vhodný pre náter.
11
B. Stupne prípravy povrchu po vysokotlakovom tryskaní vodou
Stupne prípravy povrchu vysokotlakovým tryskaním vodou by nemali obsahovať len stupeň
čistoty, ale tiež stupeň bleskovej korózie, pretože na očistenej oceli sa môže v priebehu
schnutia objaviť blesková korózia. Povrch pripravený vysokotlakovým tryskaním vodou možno klasifikovať niekoľkými spôsobmi.
V tejto príručke uvádzame stupne prípravy povrchu podľa normy ISO 8501-4 tryskaním vodným lúčom o vysokom tlaku: „východiskový stav povrchu, stupne prípravy a stupne
bleskovej korózie po vysokotlakovom tryskaní vodou“.
Norma sa vzťahuje na prípravu povrchu pre aplikáciu náteru tryskaním vodným lúčom pod
vysokým tlakom. Rozoznáva tri úrovne čistoty povrchu podľa viditeľných nečistôt (Wa 1 –
Wa 2½), ako sú hrdza, okuje, staré nátery a iné cudzie látky.
Popis povrchu po očistení:
Wa 1
Wa 2
Wa 2½
12
Ľahké tryskanie lúčom pod vysokým tlakom
Pri prezeraní bez zväčšenia musí byť povrch bez viditeľných stôp oleja, mastnoty,
nepriľnavých alebo poškodených náterov, nepriľnavej hrdze alebo ostatných cudzích
látok. Všetky pozostatky znečistenia musia byť rozptýlené náhodne a priľnavé.
dôkladné otryskanie lúčom o vysokom tlaku
Pri prezeraní bez zväčšenia musí byť povrch bez viditeľných stôp oleja, mastnoty a
nečistôt a väčšiny hrdze, predchádzajúcich náterov a ostatných cudzích látok. Všetky
zostatky znečistenia musia byť rozptýlené náhodne a môžu obsahovať pevne priľnavé povlaky, pevne priľnavé cudzie látky a tiene po pôvodne sa vyskytujúcej hrdzi.
veľmi dôkladné otryskanie lúčom o vysokom tlaku
Pri prezeraní bez zväčšenia musí byť povrch bez všetkých viditeľných stôp korózie,
oleja, mastnoty, nečistôt, predchádzajúcich náterov a okrem ľahkých stôp, bez všetkých cudzích látok. Pokiaľ bol pôvodný náter neporušený, môže povrch vykazovať
farebné zmeny. Šedé alebo hnedočierne sfarbenie v miestach jamkovej korózie
alebo skorodovanej ocele nemožno odstrániť ďalším otryskaním vodou.
PRÍPRAVA POVRCHU
Popis vzhľadu povrchu troch stupňov bleskovej korózie:
L
Ľahký stupeň bleskovej korózie
Pri prezeraní bez zväčšenia sa na povrchu vyskytuje malé množstvo žltohnedej hrdze
a cez ňu je viditeľný oceľový podklad. Korózia (prejavujúca sa ako zmena farby) môže
byť rozložená rovnomerne alebo sa môže vyskytovať vo forme škvŕn, ale bude pevne
priľnavá a ťažko odstrániteľná jemným otieraním tkaninou.
M
Stredný stupeň bleskovej korózie
Pri prezeraní bez zväčšenia sa na povrchu vyskytuje vrstva žltohnedej hrdze, ktorá
zakrýva pôvodný oceľový povrch. Vrstva hrdze môže byť rozložená rovnomerne alebo sa
môže vyskytovať vo forme škvŕn, ale je dobre priľnavá a ľahko drží na tkanine, ktorou
bude povrch jemne otieraný.
H
vysoký stupeň bleskovej korózie
Pri prezeraní bez zväčšenia sa na povrchu vyskytuje vrstva žltočervenej/hnedej hrdze,
ktorá zakrýva pôvodný oceľový povrch a je nepriľnavá. Vrstva hrdze môže byť rozložená
rovnomerne alebo sa môže vyskytovať vo forme škvŕn a ľahko drží na tkanine, ktorou
bude povrch jemne otieraný.
13
2.2 Typy povrchov
A. Oceľové povrchy
Ak má náterový systém zabezpečiť dlhodobú ochranu konštrukcie, musí byť jej povrch pred
aplikáciou náteru dôkladne pripravený. Preto je potrebné najskôr posúdiť východiskový
stav povrchu ocele.
Všeobecne povedané možno stav povrchu ocele pred náterom rozdeliť do nasledujúcich
troch kategórií:
a) nenatretý oceľový povrch;
b) oceľový povrch s medzioperačným dielenským náterom;
c) oceľový povrch upravený náterovým systémom, ktorý je potrebné opraviť.
Nasleduje podrobnejší popis jednotlivých kategórií.
a. Nenatretá oceľová konštrukcia
Oceľové povrchy, ktoré doposiaľ neboli upravené žiadnym ochranným náterom, môžu
byť v rôznom rozsahu pokryté hrdzou, okovinami alebo inými nečistotami (prach, mastnota, iontové nečistoty/rozpustné soli, usadeniny, apod.). Východiskový stav týchto povrchov je definovaný normou ISO 8501-1: „Príprava oceľových povrchov pred nanesením
náterových hmôt a obdobných výrobkov – Vizuálne vyhodnotenie čistoty povrchu“.
Norma ISO 8501-1 rozlišuje štyri druhy východiskového stavu ocele – A, B, C, D:
14
A
Povrch ocele, ktorý je z veľkej časti pokrytý priľnavou
vrstvou okují, ale takmer bez hrdze
B
Na povrchu ocele sa začala tvoriť hrdza a z povrchu sa
začali odlupovať okuje
C
Povrch ocele, z ktorého okuje odkorodovali alebo
z ktorého ich možno zoškrabať, a ktorý vykazuje miernu
koróziu viditeľnú voľným okom
D
Povrch ocele, z ktorého okuje odkorodovali, a ktorý
vykazuje rovnomernú jamkovú koróziu (pitting) viditeľnú
voľným okom.
PRÍPRAVA POVRCHU
Na nasledujúcich fotografiách možno vidieť úroveň korózie, a ďalej stupeň prípravy
nechráneného oceľového povrchu a oceľový povrch potom, čo sú z neho starostlivo
odstránené predchádzajúce nátery.
A GRADE Sa 2 1/2
A GRADE Sa 3
B GRADE Sa 2 1/2
C GRADE Sa 2 1/2
B GRADE Sa 3
C GRADE Sa 3
D GRADE Sa 2 1/2
D GRADE Sa 3
b. O
ceľový povrch s medzioperačnými dielenskými nátermi
Hlavným účelom aplikácie medzioperačných dielenských náterov je ochrana oceľových
plechov a konštrukčných súčastí používaných vo fáze prefabrikácie alebo pri
skladovaní, na ktoré je nanesený hlavný náterový systém. Hrúbka medzioperačného
dielenského náteru je zvyčajne 20–25 μm (tieto hodnoty platia pre hladkú skúšobnú
plochu). Oceľové plechy a konštrukčné súčasti upravené medzioperačným dielenským
náterom možno zvárať.
Hempel ponúka tieto základné dielenské nátery:
HEMPEL’S SHOPPRIMER 15280 (doba ochrany – 3 až 5 mesiacov)
je rozpúšťadlový, epoxidový medzioperačný dielenský náter obsahujúci zinkfosfátové
pigmenty. Je určený pre automatické nanášanie striekaním aj pre ručné nanášanie.
HEMPEL’S SHOPPRIMER ZS 15890 (doba ochrany – 4 až 6 mesiacov)
je rozpúšťadlový zinksilikátový medzioperačný dielenský náter určený pre automatické nanášanie striekaním.
HEMPEL’S SHOPPRIMER ZS 15820 (doba ochrany - 3 až 5 mesiacov)
je rozpúšťadlový zinksilikátový medzioperačný dielenský náter určený pre automatické
nanášanie striekaním.
HEMUCRYL SHOPPRIMER 18230 (doba ochrany – 3 až 5 mesiacov)
je dvojzložková, vodou riediteľná, samovytvrdzujúca anorganická silikátová náterová
hmota navrhnutá pre nanášanie automatickým striekaním.
15
Povrchy upravené medzioperačným dielenským náterom musia byť pred nanesením
konečného náterového systému správne pripravené. Tento proces prípravy sa nazýva „sekundárna príprava povrchu“, pri ktorej môže
byť nutné čiastočne alebo úplne odstrániť
medzioperačný dielenský náter.
Sekundárna príprava povrchu bude stanovená podľa konečného náterového systému
a dvoch kľúčových faktorov, ktoré je treba
vziať do úvahy:
• kompatibilita použitého medzioperačného
dielenského náteru a konečného náterového systému;
• profil povrchu získaný pri príprave pred nanesením medzioperačného dielenského
náteru, tzn. či je profil vhodný pre konečný
náterový systém.
Pred nanášaním náterového systému je nutné povrch upravený medzioperačným dielenským náterom vždy dôkladne omyť vodouriediteľným odmasťovacím prostriedkom (napr.
HEMPEL’S LIGHT CLEAN 99350) a vodou
pod tlakom 15–20 MPa, a potom starostlivo
opláchnuť. Korózia a poškodenie vzniknuté
po zváraní je treba očistiť na stupeň prípravy
podľa špecifikácie normy ISO 8501-1.
c. Oceľový povrch upravený náterovým
systémom, ktorý je potrebné opraviť
Stav súčasného náterového systému je potrebné vyhodnotiť pomocou stupňov degradácie
v súlade s normou, a to pri každom vykonávaní údržby náteru. Je potrebné určiť, či bude
nutné systém úplne odstrániť, alebo či možno
ponechať časti náteru. Jednotlivé stupne požadovanej prípravy povrchu popisuje norma
ISO 8501-2: „Príprava oceľových povrchov
pred nanesením náterových hmôt a obdobných výrobkov – Vizuálne vyhodnotenie čistoty
povrchu – Stupne prípravy pôvodne natretého
oceľového podkladu po miestnom odstránení
predchádzajúcich povlakov“.
B. Povrchy zo žiarovo pozinkovanej ocele,
hliníka a nerezovej ocele
Okrem štandardnej ocele sa v stavebníctve pou16
žívajú aj iné, neželezné materiály, ako je žiarovo
pozinkovaná oceľ, hliník alebo vysokolegované
ocele. U všetkých týchto materiálov je pri príprave povrchu aj pri nasledujúcom výbere náterového systému potrebné postupovať individuálne.
a. Žiarom pozinkovaná oceľ
Pri pôsobení poveternostných vplyvov na pozinkovanú oceľ sa na jej povrchu vytvárajú produkty korózie zinku. Produkty majú rôzne zloženie a priľnavosť, a ovplyvňujú preto priľnavosť
použitých náterových systémov. Za najlepší pre
náter je všeobecne považovaný povrch, ktorý
obsahuje čistý zinok (v rozmedzí niekoľkých hodín od galvanizácie) alebo zinkovú vrstvu dlhšiu dobu vystavenú poveternostným vplyvom.
Pri povrchoch medzi týmito dvoma štádiami
odporúčame odstrániť produkty korózie zinku
omytím povrchu vodou a alkalickým čistiacim
prostriedkom Hempel. K tomu možno použiť
zmes 20 litrov čistej vody a pol litra čistiaceho
prostriedku HEMPEL’S LIGHT CLEAN 99350.
Zmes je potrebné naniesť na povrch a za pol
hodiny spláchnuť, najlepšie vysokotlakovou
vodou. V prípade nutnosti je možné omytie
kombinovať s mechanickým odstránením
špeciálnou tvrdou nylonovou kefou či brúsnym
papierom, alebo povrch očistiť abrazívom (sklenené guľôčky, piesok, apod.). Pre náterové systémy pre nižšie kategórie korózneho prostredia
odporúčame použiť špeciálne základné nátery
zabezpečujúce adhéziu náterového systému.
Pre náterové systémy pre vyššie kategórie korózneho prostredia by príprava povrchu mala
obsahovať mechanizovanú prípravu, najlepšie
ľahké abrazívne otryskanie (ometenie) minerálnym abrazívom.
b. Hliník a nerezová oceľ
V prípade hliníka a nerezovej ocele je potrebné povrch očistiť čistou vodou a čistiacim
prípravkom a potom dôkladne opláchnuť vysokotlakou čistou vodou. Lepšiu priľnavosť
náterového systému možno dosiahnuť abrazívnym otryskaním minerálnym abrazívom
alebo mechanickým odstránením špeciálnymi kefami.
Ak chcete získať ďalšie informácie a podrobný popis procesov a postupov prípravy
povrchu, kontaktujte miestneho zástupcu spoločnosti Hempel.
MAXIMÁLNE PREVÁDZKOVÉ TEPLOTY
3
MAXIMÁLNE PREVÁDZKOVÉ TEPLOTY
Teplotná odolnosť náterových hmôt je rôzna v závislosti na použitom pojive a pigmentoch.
Nasledujúca schéma znázorňuje teplotnú odolnosť jednotlivých typov náterov.
Teplotná °C
Alkydy
Bitumény
Akryláty
Epoxidy
Polyuretány
Silikáty
Silikóny
Trvalá prevádzka za sucha
Dočasná krátkodobá prevádzka
Vhodnosť použitia závisí na pigmentácii, Pre teploty nad 4000C je vhodný len hliníkový pigment.
17
4
NÁTEROVÉ HMOTY HEMPEL
4.1. Pojivové typy
Spoločnosť Hempel ponúka nasledujúce hlavné typy náterových hmôt:
jednozložkové:
a) alkydový
b) akrylátový
c) polysiloxanový (pre prevádzku vo vysokých teplotách)
dvojzložkové:
a) epoxidový (čistý a modifikovaný)
b) polyuretánový
c) zinksilikátový
d) hybridný polysiloxanový
4.2. Vysvetlenie názvov produktov Hempel
Názvy náterových hmôt sa zvyčajne skladajú z názvu produktu a päťmiestneho
číselného kódu, napr. HEMPATEX-HI BUILD 46410.
18
Názov produktu označuje skupinu a pojivový typ, ku ktorým náterová hmota patrí, ako
uvádza nasledujúca tabuľka:
NÁTEROVÉ HMOTY HEMPEL
Fyzikálne zasychajúce:
HEMPATEX
HEMUCRYL
Akrylátový (rozpúšťadlový)
Akrylátový (vodouriediteľný)
Chemicky vytvrdzujúce:
HEMPALIN
HEMULIN
HEMPADUR
HEMUDUR
HEMPATHANE
HEMUTHANE
GALVOSIL
HEMPAXANE
Alkydový, modifikovaný alkydový (oxidačne vytvrdzujúci)
Alkydový (vodouriediteľný)
Epoxidový, modifikovaný epoxidový (rozpúšťadlový, bezrozpúšťadlový)
Epoxidový (vodouriediteľný)
Polyuretánový (rozpúšťadlový)
Polyuretánový (vodouriediteľný)
Zinksilikátový
Hybridný polysiloxanový (rozpúšťadlový)
19
Päťmiestny číselný kód označuje ďalšie vlastnosti produktu. Prvé dve číslice vyjadrujú
hlavnú funkciu a pojivový typ. Tretia a štvrtá číslica označuje poradové číslo. Piata číslica označuje zvláštne varianty tohto produktu, napr. vytvrdzujúci pri vysokých teplotách,
vytvrdzujúci pri stredných alebo nízkych teplotách, vyhovujúci miestnej legislatíve. Prvé
štyri číslice teda definujú vlastnosti konečného, teda zaschnutého a vytvrdeného náteru. Piata číslica sa zvyčajne týka podmienok nanášania, môže však slúžiť tiež k čisto
logistickým účelom.
Prvá číslica:
0_
1_
2_
3_
4_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
5_
6_
7_
8_
9_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Funkcia:
Priehľadný lak, riedidlo
Základný náter pre oceľ a ďalšie kovy
Základný náter pre nekovové povrchy
Pasta, materiál s vysokým obsahom sušiny
Podkladový náter, vysoko nanášavý náter používaný
s/bez základného a vrchného náteru.
Vrchný náter
Rôzne
Antivegetatívna náterová hmota
Rôzne
Rôzne
Druhá číslica:
Základný typ:
_0_ _ _
_1_ _ _
_2_ _ _
_3_ _ _
_4_ _ _
_5_ _ _
_6_ _ _
_7_ _ _
_8_ _ _
_9_ _ _
Asfalt, živica, bitúmen, decht
Olej, olejový lak, dlhý alkyd
Stredný až dlhý alkyd
Krátky alkyd, epoxy-ester, silikón-alkyd, uretán-alkyd
Rôzne
Reaktívne spojivo (neoxidačné), jedno- alebo dvojzložkové
Fyzikálne zasychajúce spojivo (rozpúšťadlové) (iné než - 0 - - -)
Rôzne
Vodná disperzia, riedidlo
Rôzne
Príklad názvu produktu: HEMPATEX ENAMEL 56360
20
5
_
_
_
_
6
_
_
_
_
3
_
_
_
6
_
_
_
_
0
Vrchný náter
Fyzikálne zasychajúci
Poradové číslo
Štandardné zloženie
HEMPATEX
NÁTEROVÉ HMOTY HEMPEL
Na lokálnych webových stránkach
sú k dispozícii technické (údajové)
listy a karty bezpečnostných
údajov (KBú) výrobkov Hempel
v jazyku danej krajiny. údajové listy
výrobkov Hempel nájdete kliknutím
na príslušnej webovej stránke na
miesto označené šípkou:
www.hempel.sk
4.3. označenie odtieňa náterovej hmoty Hempel
Náterové hmoty, najmä základné dielenské nátery, sú označené päťmiestnymi číselnými
kódmi takto:
Biela
Belavá, šedá
Čierna
Žltá, krémová, žltohnedá
Modrá, fialová
Zelená
Červená, oranžová, ružová
Hnedá
10000
10010–19980
19990
20010–29990
30010–39990
40010–49990
50010–59990
60010–69990
Číselné kódy štandardných odtieňov Hempel sa nezhodujú priamo s oficiálnym číselným
kódom farieb. Avšak u vrchných náterov alebo iných vybraných produktov môžu byť vytvorené odtiene vyhovujúce konkrétnym oficiálnym štandardným odtieňom, ako sú RAL, BS,
NCS, a pod.
Príklad označenia odtieňa: HEMPADUR 45143-12170
Náterová hmota HEMPADUR 45143
v štandardnom odtieni Hempel 12170 – svetlo šedá HEMPADUR
HEMPADUR
21
5
UŽITOČNÉ DEFINÍCIE
V oblasti ochrannej náterovej technológie sa
používa niekoľko užitočných definícií a termínov.
V tejto príručke uvádzame vybrané dôležité
termíny, s ktorými by ste mali byť pri používaní
náterových hmôt oboznámení:
Obsah sušiny
Obsah sušiny (VS) vyjadruje percentuálny podiel:
Hrúbka suchého náterového filmu
Hrúbka mokrého náterového filmu
Hodnota obsahu sušiny bola stanovená ako
pomer medzi hrúbkou suchého a mokrého
náteru naneseného v odporúčanej hrúbke
v laboratórnych podmienkach, kde sa nepočíta so stratami náterovej hmoty.
Teoretická výdatnosť
Teoretická výdatnosť náterovej hmoty pri
danej hrúbke suchého náterového filmu na
úplne hladkom povrchu sa vypočíta takto:
Obsah sušiny % x 10 = m2/liter
Hrúbka suchého
Náterového filmu (mikróny)
Praktická spotreba
Praktická spotreba sa vypočíta ako teoretická
spotreba vynásobená príslušným faktorom
spotreby (FS). Faktor spotreby alebo skutočnú
spotrebu nemožno v údajových listoch produktov uviesť, pretože závisí na množstve vonkajších podmienok, ako je:
hrúbka náterového filmu bude potom oproti
špecifikovanej hrúbke suchého filmu väčšia,
napríklad preto, aby bolo dodržané pravidlo
80:20. To znamená, že ak chcete dosiahnuť
minimálnu uvedenú hrúbku náterového filmu,
bude spotreba farby oproti vypočítanej hodnote vyššia.
b. Veľkosť a tvar povrchu:
Povrchy, ktoré sú zložité a nie sú veľké, budú
vzhľadom k nástreku mimo určenú plochu
vykazovať väčšiu spotrebu než rovnomerný,
plochý povrch, pre ktorý bola počítaná teoretická spotreba.
c. Drsnosť povrchu:
Pokiaľ je povrch obzvlášť drsný, vytvára tzv.
„mŕtvy objem“. Spotreba náterovej hmoty je
potom väčšia, ako keby bol povrch hladký,
čo ovplyvní všetky teoretické výpočty. U medzioperačných dielenských náterov nanášaných v tenkej vrstve sa taký povrch javí ako
zdanlivo väčší a vykazuje väčšiu spotrebu
z dôvodu prekrytia nepravidelných povrchových nerovností.
d. Fyzické straty:
K väčšej spotrebe prispievajú také okolnosti,
ako sú zostatky náterovej hmoty v plechovkách, rozprašovačoch a hadiciach, nepoužitá náterová hmota, ktorej doba životnosti
vypršala, straty spôsobené poveternostnými
podmienkami, nedostatočná kvalifikácia pracovníka nanášajúceho náter, a pod.
a. Zvlnenie náterového filmu:
Pri ručnom nanášaní náterovej hmoty sa na
povrchu prejaví do istej miery zvlnenie (nerovnomernosť aplikovanej hrúbky). Priemerná
22
Ďalšie definície a vysvetlenie vám poskytne miestny zástupca spoločnosti Hempel.
NÁTEROVÉ SYSTÉMY HEMPEL
6
NÁTEROVÉ SYSTÉMY HEMPEL
ODPORÚČANÉ NÁTEROVÉ SYSTÉMY
PRE RÔZNE KATEGÓRIE KORÓZNEJ AGRESIVITY ATMOSFÉRY
A ĎALŠIE TYPY KORÓZNEHO PROSTREDIA
(podľa normy ISO 12944-5:2007)
KATEGÓRIE KORÓZNEJ AGRESIVITY C1/C2
KATEGÓRIE KORÓZNEJ AGRESIVITY C3
KATEGÓRIE KORÓZNEJ AGRESIVITY C4
KATEGÓRIE KORÓZNEJ AGRESIVITY C5-I
KATEGÓRIE KORÓZNEJ AGRESIVITY C5-M
KONŠTRUKCIE PONORENÉ VO VODE
KONŠTRUKCIE ODOLÁVAJÚCE VYSOKÝM TEPLOTÁM
KATEGÓRIE KORÓZNEJ AGRESIVITY C1/C2
NÁTEROVÉ SYSTÉMY HEMPEL
Pre oceľové konštrukcie vo vnútornom prostredí
Príklady systémov vyhovujúcich kategórii koróznej agresivity C1/C2*
Predpokladaná
životnosť
2-5
rokov
Číslo
systému
1
SB Alkydový
SB Alkydový
2
WB Alkydový
WB Alkydový
3
4
Predpokladaná
životnosť
5 - 15
rokov
Číslo
systému
SB Polyuretánový
SB Polyuretánový
Typ náterovej
hmoty
1
SB Alkydový
SB Alkydový
2
WB Alkydový
WB Alkydový
3
4
5
24
Typ náterovej
hmoty
SB Epoxidový
SB Polyuretánový
SB Polyuretánový
Príklady náterových
systémov Hempel
1x HEMPEL’S SPEED-DRY ALKYD 43140
1x HEMPEL’S SPEED-DRY ALKYD 43140
Celková hrúbka suchého filmu
1x HEMULIN PRIMER 18310
1x HEMULIN ENAMEL 58380
Celková hrúbka suchého filmu
1x HEMPATHANE FAST DRY 55750
Celková hrúbka suchého filmu
1x HEMPATHANE HS 55610
Celková hrúbka suchého filmu
Príklady náterových
systémov Hempel
1x HEMPEL’S SPEED-DRY ALKYD 43140
1x HEMPEL’S SPEED-DRY ALKYD 43140
Celková hrúbka suchého filmu
1x HEMULIN PRIMER 18310
1x HEMULIN ENAMEL 58380
Celková hrúbka suchého filmu
1x HEMPADUR FAST DRY 45410
Celková hrúbka suchého filmu
1x HEMPATHANE FAST DRY 55750
Celková hrúbka suchého filmu
1x HEMPATHANE HS 55610
Celková hrúbka suchého filmu
Hrúbka
(mikróny)
40
40
80 μm
40
40
80 μm
80
80 μm
80
80 μm
Hrúbka
(mikróny)
60
60
120 μm
80
40
120 μm
120
120 μm
120
120 μm
120
120 μm
Predpokladaná
životnosť
> 15
rokov
Číslo
systému
Typ náterovej
hmoty
1
SB Alkydový
SB Alkydový
2
WB Alkydový
WB Alkydový
3
WB Akrylát
WB Akrylát
4
5
SB Epoxidový
SB Polyuretánový
6
SB Epoxidový
SB Polyuretánový
7
SB Epoxidový
SB Polyuretánový
8
WB Epoxidový
WB Polyuretánový
Príklady náterových
systémov Hempel
1x HEMPEL’S SPEED-DRY ALKYD 43140
1x HEMPEL’S SPEED-DRY ALKYD 43140
Celková hrúbka suchého filmu
2x HEMULIN PRIMER 18310
1x HEMULIN ENAMEL 58380
Celková hrúbka suchého filmu
2x HEMUCRYL PRIMER HB 18032
1x HEMUCRYL ENAMEL HB 58030
Celková hrúbka suchého filmu
1x HEMPADUR MASTIC 45880
Celková hrúbka suchého filmu
1x HEMPATHANE FAST DRY 55750
Celková hrúbka suchého filmu
1x HEMPADUR FAST DRY 17410
1x HEMPATHANE HS 55610
Celková hrúbka suchého filmu
1x HEMPADUR HEMPADUR 17410
1x HEMPATHANE FAST DRY 55750
Celková hrúbka suchého filmu
1x HEMUDUR 18500
1x HEMUTHANE ENAMEL 58510
Celková hrúbka suchého filmu
Hrúbka
(mikróny)
80
80
160 μm
120
40
160 μm
120
40
160 μm
160
160 μm
160
160 μm
100
60
160 μm
100
60
160 μm
100
60
160 μm
* Na miesta, ktoré nemožno po výrobe tryskať, je možné naniesť medzioperačný dielenský náter. Pre konkrétne
pokyny týkajúce sa optimálnej voľby medzioperačného dielenského náteru a sekundárnej prípravy povrchu sa
obráťte na spoločnosť Hempel.
SB= rozpúšťadlový
WB= vodouriediteľný
C1/C2
KATEGÓRIE KORÓZNEJ AGRESIVITY C1/C2
KATEGÓRIE KORÓZNEJ AGRESIVITY C3
NÁTEROVÉ SYSTÉMY HEMPEL
Pre oceľové konštrukcie vo vonkajšom prostredí
Príklady systémov vyhovujúcich kategórii koróznej agresivity C3*
Predpokladaná
životnosť
2-5
rokov
Číslo
systému
1
SB Alkydový
SB Alkydový
2
WB Alkydový
WB Alkydový
3
4
5
Predpokladaná
životnosť
SB Epoxidový
SB Polyuretánový
SB Polyuretánový
Číslo
systému
Typ náterovej
hmoty
1
WB Akrylátový
WB Akrylátový
2
SB Epoxidový
SB Polyuretánový
3
SB Epoxidový
SB Polyuretánový
4
WB Epoxidový
WB Polyuretánový
5 - 15
rokov
26
Typ náterovej
hmoty
Príklady náterových
systémov Hempel
1x HEMPEL’S SPEED-DRY ALKYD 43140
1x HEMPEL’S SPEED-DRY ALKYD 43140
Celková hrúbka suchého filmu
1x HEMULIN PRIMER 18310
1x HEMULIN ENAMEL 58380
Celková hrúbka suchého filmu
1x HEMPADUR FAST DRY 45410
Celková hrúbka suchého filmu
1x HEMPATHANE HS 55610
Celková hrúbka suchého filmu
1x HEMPATHANE FAST DRY 55750
Celková hrúbka suchého filmu
Príklady náterových
systémov Hempel
1x HEMUCRYL PRIMER HB 18032
1x HEMUCRYL ENAMEL HB 58030
Celková hrúbka suchého filmu
1x HEMPADUR FAST DRY 17410
1x HEMPATHANE HS 55610
Celková hrúbka suchého filmu
1x HEMPADUR FAST DRY 17410
1x HEMPATHANE FAST DRY 55750
Celková hrúbka suchého filmu
1x HEMUDUR 18500
1x HEMUTHANE ENAMEL 58510
Celková hrúbka suchého filmu
Hrúbka
(mikróny)
60
60
120 μm
80
40
120 μm
120
120 μm
120
120 μm
120
120 μm
Hrúbka
(mikróny)
100
60
160 μm
100
60
160 μm
80
80
160 μm
100
60
160 μm
C3
KATEGÓRIE KORÓZNEJ AGRESIVITY C3
Predpokladaná
životnosť
Číslo
systému
Typ náterovej
hmoty
1
2
> 15
rokov
3
Príklady náterových
systémov Hempel
Hrúbka
(mikróny)
WB Akrylátový
2x HEMUCRYL PRIMER HB 18032
125
WB Akrylátový
1x HEMUCRYL ENAMEL HB 58030
200 μm
125
SB Epoxidový
1x HEMPADUR FAST DRY 17410
SB Polyuretánový
1x HEMPATHANE HS 55610
Celková hrúbka suchého filmu
200 μm
WB Epoxidový
2x HEMUDUR 18500
140
WB Polyuretánový
1x HEMUTHANE ENAMEL 58510
Celková hrúbka suchého filmu
4
75
Celková hrúbka suchého filmu
75
60
200 μm
SB Zinkepoxidový
1x HEMPADUR ZINC 17360
40
SB Epoxidový
1x HEMPADUR FAST DRY 17410
70
SB Polyuretánový
1x HEMPATHANE HS 55610
Celková hrúbka suchého filmu
50
160 μm
* Na miesta, ktoré nemožno po výrobe tryskať , je možné naniesť medzioperačný dielenský náter. Najvhodnejšie sú
zinksilikátové medzioperačné dielenské náterové hmoty, napr. Hempel’s Shopprimer ZS 15890 alebo Hempel’s
Shopprimer E 15280, obzvlášť ak na ne bude neskôr nanesená náterová hmota obsahujúca zinok. Pokiaľ bude
povrch neskôr upravený náterovou hmotou neobsahujúcou zinok, môžete použiť tiež epoxidové medzioperačné
dielenské náterové hmoty, napr. Hempel’s Shopprimer E 15280. Pre konkrétne pokyny týkajúce sa optimálnej
voľby medzioperačného dielenského náteru a sekundárnej prípravy povrchu sa obráťte na spoločnosť Hempel.
SB= rozpúšťadlový
WB= vodouriediteľný
KATEGÓRIE KORÓZNEJ AGRESIVITY C4
NÁTEROVÉ SYSTÉMY HEMPEL
Pre oceľové konštrukcie vo vonkajšom prostredí
Príklady systémov vyhovujúcich kategórii koróznej agresivity C4*
Predpokladaná
životnosť
2-5
rokov
Číslo
systému
Typ náterovej
hmoty
1
2
Predpokladaná
životnosť
Číslo
systému
1
Príklady náterových
systémov Hempel
Hrúbka
(mikróny)
WB Akrylátový
2x HEMUCRYL PRIMER HB 18032
140
WB Akrylátový
1x HEMUCRYL ENAMEL HB 58030
60
SB Epoxidový
2
200 μm
2x HEMPADUR MASTIC 45880
200
Celková hrúbka suchého filmu
200 μm
Typ náterovej
hmoty
Príklady náterových
systémov Hempel
Hrúbka
(mikróny)
SB Epoxidový
2x HEMPADUR QUATTRO 17634
180
SB Polyuretánový
1x HEMPATHANE HS 55610
WB Epoxidový
5 - 15
rokov
Celková hrúbka suchého filmu
WB Polyuretánový
240 μm
2x HEMUDUR 18500
180
1x HEMUTHANE ENAMEL 58510
Celková hrúbka suchého filmu
3
60
240 μm
SB Zinkepoxidový
1x HEMPADUR ZINC 17360
60
SB Epoxidový
1x HEMPADUR FAST DRY 17410
80
SB Polyuretánový
1x HEMPATHANE HS 55610
60
Celková hrúbka suchého filmu
28
60
Celková hrúbka suchého filmu
200 μm
C4
KATEGÓRIE KORÓZNEJ AGRESIVITY C4
Predpokladaná
životnosť
Číslo
systému
1
Typ náterovej
hmoty
Príklady náterových
systémov Hempel
Hrúbka
(mikróny)
SB Epoxidový
2x HEMPADUR FAST DRY 17410
220
SB Polyuretánový
1x HEMPATHANE HS 55610
Celková hrúbka suchého filmu
2
SB Zinkepoxidový
1x HEMPADUR ZINC 17360
SB Epoxidový
1x HEMPADUR FAST DRY 17410
SB Polyuretánový
1x HEMPATHANE HS 55610
Celková hrúbka suchého filmu
> 15
rokov
3
SB Zinkepoxidový
1x HEMPADUR ZINC 17360
SB Epoxidový
1x HEMPADUR FAST DRY 17410
SB Polyuretánový
1x HEMPATHANE DTM 55620
Celková hrúbka suchého filmu
4
SB Zinksilikátový
1x HEMPEL’S GALVOSIL 15700
SB Epoxidový
1x HEMPADUR MASTIC 45880/W
SB Polyuretánový
1x HEMPATHANE HS 55610
Celková hrúbka suchého filmu
60
280 μm
60
120
60
240 μm
60
100
80
240 μm
60
120
60
240 μm
* Na miesta, ktoré nemožno po výrobe tryskať , je možné naniesť medzioperačný dielenský náter. Najvhodnejšie sú
zinksilikátové medzioperačné dielenské náterové hmoty, napr. Hempel’s Shopprimer ZS 15890 alebo Hempel’s
Shopprimer E 15280, obzvlášť ak na ne bude neskôr nanesená náterová hmota obsahujúca zinok. Pokiaľ bude
povrch neskôr upravený náterovou hmotou neobsahujúcou zinok, môžete použiť tiež epoxidové medzioperačné
dielenské náterové hmoty, napr. Hempel’s Shopprimer E 15280. Pre konkrétne pokyny týkajúce sa optimálnej
voľby medzioperačného dielenského náteru a sekundárnej prípravy povrchu sa obráťte na spoločnosť Hempel.
SB= rozpúšťadlový
WB= vodouriediteľný
KATEGÓRIE KORÓZNEJ AGRESIVITY C5-I
NÁTEROVÉ SYSTÉMY HEMPEL
Pre oceľové konštrukcie vo vonkajšom prostredí
Príklady systémov vyhovujúcich kategórii koróznej agresivity C5 – priemyselná*
Predpokladaná
životnosť
Číslo
systému
1
5 - 15
rokov
2
Typ náterovej
hmoty
Príklady náterových
systémov Hempel
Hrúbka
(mikróny)
SB Epoxidový
2x HEMPADUR QUATTRO 17634
300
Celková hrúbka suchého filmu
300 μm
SB Zinkepoxidový
1x HEMPADUR ZINC 17360
SB Epoxidový
1x HEMPADUR FAST DRY 17410
SB Polyuretánový
1x HEMPATHANE HS 55610
Celková hrúbka suchého filmu
SB Zinkepoxidový
3
1x HEMPADUR ZINC 17360
SB Epoxidový
1x HEMPADUR FAST DRY 17410
SB Polyuretánový
1x HEMPATHANE DTM 55620
Celková hrúbka suchého filmu
30
60
120
60
240 μm
60
100
80
240 μm
KATEGÓRIE KORÓZNEJ AGRESIVITY C5-I
Číslo
systému
1
Typ náterovej
hmoty
Príklady náterových
systémov Hempel
Hrúbka
(mikróny)
SB Epoxidový
2x HEMPADUR MASTIC 45880/W
260
SB Polyuretánový
1x HEMPATHANE HS 55610
Celková hrúbka suchého filmu
2
SB Zinkepoxidový
1x HEMPADUR ZINC 17360
SB Epoxidový
2x HEMPADUR FAST DRY 17410
SB Polyuretánový
1x HEMPATHANE HS 55610
Celková hrúbka suchého filmu
> 15
rokov
3
SB Zinkepoxidový
1x HEMPADUR ZINC 17360
SB Epoxidový
2x HEMPADUR FAST DRY 17410
SB Polyuretánový
1x HEMPATHANE DTM 55620
Celková hrúbka suchého filmu
4
SB Anorganický
Zinksilikátový
1x HEMPEL’S GALVOSIL 15700
SB Epoxidový
2x HEMPADUR MASTIC 45880/W
SB Polyuretánový
1x HEMPATHANE HS 55610
Celková hrúbka suchého filmu
60
320 μm
60
200
60
320 μm
60
180
80
320 μm
60
200
60
320 μm
* Na miesta, ktoré nemožno po výrobe tryskať, je možné naniesť medzioperačný dielenský náter. Najvhodnejšie
sú zinksilikátové medzioperačné dielenské náterové hmoty, napr. Hempel’s Shopprimer ZS 15890 alebo
Hempel’s Shopprimer E 15280, obzvlášť ak na ne bude neskôr nanesená náterová hmota obsahujúca zinok.
Pokiaľ bude povrch neskôr upravený náterovou hmotou neobsahujúcou zinok, môžete použiť tiež epoxidové
medzioperačné dielenské náterové hmoty, napr. Hempel’s Shopprimer E 15280. Pre konkrétne pokyny týkajúce
sa optimálnej voľby medzioperačného dielenského náteru a sekundárnej prípravy povrchu sa obráťte na
spoločnosť Hempel.
SB= rozpúšťadlový
WB= vodouriediteľný
C5-I
Predpokladaná
životnosť
KATEGÓRIE KORÓZNEJ AGRESIVITY C5-M
NÁTEROVÉ SYSTÉMY HEMPEL
Pre oceľové konštrukcie vo vonkajšom prostredí
Príklady systémov vyhovujúcich kategórii koróznej agresivity C5 – prímorská*
Predpokladaná
životnosť
Číslo
systému
1
Typ náterovej
hmoty
Príklady náterových
systémov Hempel
Hrúbka
(mikróny)
SB Epoxidový
2x HEMPADUR MASTIC 45880
300
WB Epoxidový
2
WB Polyuretánový
Celková hrúbka suchého filmu
300 μm
3x HEMUDUR 18500
260
1x HEMUTHANE ENAMEL 58510
Celková hrúbka suchého filmu
5 - 15
rokov
3
SB Zinkepoxidový
1x HEMPADUR ZINC 17360
SB Epoxidový
1x HEMPADUR FAST DRY 17410
SB Polyuretánový
1x HEMPATHANE HS 55610
Celková hrúbka suchého filmu
4
SB Zinkepoxidový
1x HEMPADUR ZINC 17360
SB Epoxidový
1x HEMPADUR FAST DRY 17410
SB Polyuretánový
1x HEMPATHANE DTM 55620
Celková hrúbka suchého filmu
32
40
300 μm
40
120
80
240 μm
60
100
80
240 μm
KATEGÓRIE KORÓZNEJ AGRESIVITY C5-M
Číslo
systému
1
Typ náterovej
hmoty
Príklady náterových
systémov Hempel
Hrúbka
(mikróny)
SB Epoxidový
2x HEMPADUR MASTIC 45880/W
260
SB Polyuretánový
1x HEMPATHANE HS 55610
Celková hrúbka suchého filmu
2
SB Zinkepoxidový
1x HEMPADUR ZINC 17360
SB Epoxidový
2x HEMPADUR FAST DRY 17410
SB Polyuretánový
1x HEMPATHANE HS 55610
Celková hrúbka suchého filmu
> 15
rokov
3
SB Zinkepoxidový
1x HEMPADUR ZINC 17360
SB Epoxidový
2x HEMPADUR FAST DRY 17410
SB Polyuretánový
1x HEMPATHANE DTM 55620
Celková hrúbka suchého filmu
4
SB Anorganický
Zinksilikátový
1x HEMPEL’S GALVOSIL 15700
SB Epoxidový
2x HEMPADUR 45880/W
SB Polyuretánový
1x HEMPATHANE HS 55610
Celková hrúbka suchého filmu
60
320 μm
60
200
60
320 μm
60
180
80
320 μm
60
200
60
320 μm
* Na miesta, ktoré nemožno po výrobe tryskať, je možné naniesť medzioperačný dielenský náter. Najvhodnejšie sú
zinksilikátové medzioperačné dielenské náterové hmoty, napr. Hempel’s Shopprimer ZS 15890 alebo Hempel’s
Shopprimer E 15280, obzvlášť ak na ne bude neskôr nanesená náterová hmota obsahujúca zinok. Pokiaľ bude
povrch neskôr upravený náterovou hmotou neobsahujúcou zinok, môžete použiť tiež epoxidové medzioperačné
dielenské náterové hmoty, napr. Hempel’s Shopprimer E 15280. Pre konkrétne pokyny týkajúce sa optimálnej
voľby medzioperačného dielenského náteru a sekundárnej prípravy povrchu sa obráťte na spoločnosť Hempel.
SB= rozpúšťadlový
WB= vodouriediteľný
C5-M
Predpokladaná
životnosť
KONŠTRUKCIE PONORENÉ VO VODE
NÁTEROVÉ SYSTÉMY HEMPEL
1. Pre oceľové konštrukcie ponorené vo vode (okrem pitnej vody) alebo uložené v zemi
Predpokladaná
životnosť
5 - 15
rokov
Číslo
systému
1
Epoxidový
Epoxidový
2
Epoxidový
Epoxidový
3
Predpokladaná
životnosť
Číslo
systému
1
> 15
rokov
2
3
4
34
Typ náterovej
hmoty
Epoxidový
Príklady náterových
systémov Hempel
HEMPADUR QUATTRO 17634
HEMPADUR QUATTRO 17634
Celková hrúbka suchého filmu
HEMPADUR MASTIC 45880/W
HEMPADUR MASTIC 45880
Celková hrúbka suchého filmu
HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF 35870
Celková hrúbka suchého filmu
Hrúbka
(mikróny)
190
190
380 μm
190
190
380 μm
400
400 μm
Typ náterovej
hmoty
Príklady náterových
systémov Hempel
Hrúbka
(mikróny)
Epoxidový
Epoxidový
HEMPADUR QUATTRO 17634
HEMPADUR QUATTRO 17634
150
175
HEMPADUR QUATTRO 17634
175
Celková hrúbka suchého filmu
HEMPADUR MULTI-STRENGTH 45701/3
HEMPADUR MULTI-STRENGTH 45701/3
HEMPADUR MULTI-STRENGTH 45701/3
Celková hrúbka suchého filmu
HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF 35870
HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF 35870
Celková hrúbka suchého filmu
HEMPAUDR 87540
Celková hrúbka suchého filmu
500 μm
150
175
175
Epoxidový
Epoxidový
Epoxidový
GF Epoxidový
GF Epoxidový
Epoxidový
500 μm
300
300
600 μm
800
800 μm
KONŠTRUKCIE PONORENÉ VO VODE
2. Pre oceľové štruktúry ponorené v pitnej vode
Predpokladaná
životnosť
Číslo
systému
1
5 - 15
rokov
2
Typ náterovej
hmoty
Príklady náterových
systémov Hempel
Hrúbka
(mikróny)
Epoxidový
(bezrozpúšťadlový)
HEMPADUR 35560
200
Epoxidový
(bezrozpúšťadlový)
HEMPADUR 35560
200
Celková hrúbka suchého filmu
400 μm
HEMPADUR 35560
400
Celková hrúbka suchého filmu
400 μm
SB Epoxidový
(bezrozpúšťadlový)
Typ náterovej hmoty
Príklady náterových
systémov Hempel
Hrúbka
(mikróny)
Epoxidový (fenolický)
Epoxidový (fenolický)
Epoxidový (fenolický)
HEMPADUR 85671
HEMPADUR 85671
HEMPADUR 85671
100
100
100
Celková hrúbka suchého filmu
300 μm
Pre špecifikáciu náterových systémov vnútorných priestorov nádrží iných chemických
látok kontaktujte miestnu pobočku spoločnosti Hempel.
SB= rozpúšťadlový
WB= vodouriediteľný
GF= so sklenenými vločkami
NEDSÄNKTA
KONSTRUKTIONER
3. Pre vnútorné priestory nádrží palív (ropa, letecký benzín, benzín, atď.)
KONŠTRUKCIE odolávajúce vysokým teplotám
NÁTEROVÉ SYSTÉMY HEMPEL
Pre oceľové konštrukcie, ktoré musia byť odolné voči vysokým teplotám
Typ náterovej hmoty
Príklady náterových
systémov Hempel
Zinksilikátový
Silikónový
Silikónový
HEMPEL’S GALVOSIL 15700
HEMPEL’S SILICONE ALUMINIUM 56914
HEMPEL’S SILICONE ALUMINIUM 56914
Celková hrúbka suchého filmu
Hrúbka
(mikróny)
75
25
25
125 μm
Maximálna teplotná odolnosť: 500°C
Typ náterovej hmoty
Príklady náterových
systémov Hempel
Hrúbka
(mikróny)
Silikónový
Silikónový
Silikónový
HEMPEL’S SILICONE ALUMINIUM 56914
HEMPEL’S SILICONE ALUMINIUM 56914
HEMPEL’S SILICONE ALUMINIUM 56914
25
25
25
Celková hrúbka suchého filmu
75 μm
Maximálna teplotná odolnosť: 600°C
36
KONŠTRUKCIE odolávajúce vysokým teplotám
Typ náterovej hmoty
Príklady náterových
systémov Hempel
Hrúbka
(mikróny)
Zinksilikátový
HEMPEL’S GALVOSIL 15700
80
Celková hrúbka suchého filmu
80 μm
Maximálna teplotná odolnosť: 500°C
KONŠTRUKCIE odolávajúce vysokým
teplotám
Niektoré systémy firmy HEMPEL boli testované podľa normy ISO 12944-6.
Pre ďalšie informácie sa prosím obráťte na miestnu pobočku spoločnosti Hempel.
38
39
SK 04/2014 SK
Hempel (Czech Republic) s.r.o.
Branch office in Slovak Republic
Hempel (Czech
Buzulucká
3 Republic) s.r.o.
Branch office in Slovak Republic
SK-960
01 Zvolen
Buzulucká 3
Tel.:
+421 455 400 290
SK-960 01 Zvolen
Fax:
+421
455
Tel: +421
455
400323
290 023
www.hempel.sk
Fax: +421 455 323 023
www.hempel.sk
Download

AKO VYBRAŤ SPRÁVNY NÁTEROVÝ SYSTÉM