Gsr vyhl.zhody,3,4, TO
Vfrobca v EU
Crr
SK - Vyhl6seniezhody
Dolupodpisanfz6stupca
JOTUNPAINTS
vfrobcu:
HASLE
N-3235Sandef,ord
N6rsko
doddvatel': VALOR s.r.o
Seneckdcesta 18
821 04 Bratislava
t'imto vyhlasuje, 2e ufrobok: epoxidov6, polyuretanov6,epoxiesterov6,epoxidechtov6,polysiloxanov6,akryl6tovd,
AS, HARDTOPtyp: AS, AS Aluminium,
BALLOXY HB LIGHT, BARRIERtyp:77,8O,90,ZEP,CHEMCLEAR,FUTURA
AS Cfear, CA, Flexi, HB, Optima, XP, JOTACOAT UNIVERSAL,.JOTAGUARD85, JOTAMASTIC typ: 80, 87,87
Aluminium, 87 GF, 87 WG Plus, SF, Smart Pack, JOTAPRIMEMASTIC,JOTAPROOFTOPCOAT,MARATHONE,
NAVIGUARD,PENGUARDtyp: Clear Sealer,EXPRESS,EXPRESSZP, EXPRESSMlO, FC, HB, PRIMER,PRIMER
SEA, SPECIAL, STAYER, TIE COAT, TOPCOAT, POLYMASTIC2000, PRIMASTICtyp: UNIVERSAL,UNIVERSAL
WG,WATERFINEtyp: Barrier, Primer, Special. Penguard Low Temp.Additive
s0 vzhode s ustanoveniami
$ 26z6kona c.90/19982. z. o stavebnfchufrobkochvzneni neskor5lchpredpisov,ak s0
apfikovan6v sflade s n6vodom na aplik6ciuprotikoroznejochranyocele a 2e sa na uirobky a ich uirobu uplatiuje
technickeosveddenie6. TO -1110065
V r5mci pociatodnfchsk0Soktypu sa overili:
Vlastnost
Odolnostvodi kor6zii
Sk05kav kondenzadneikomore
SkuSkav neutrdlneisol'neihmle
Sk05kachemickeiodolnosti
Pril'navost
Odolnostvodi atmosferick'fmpodmienkam
Obsah neprchavVchl6tok
Deklarovan6hodnota
alebo trieda
0
0
0
0
Cislo protokoluo sk0Ske
a odkaz na laborat6rium
1).
S tupei 0 a21
0
Dl'atechnickVchlistov
Opis vfrobku a gcel a sposob pouZitiav stavbe: - dvojzlohkovdndterove hmoty JOTUN sa pouZIvait v ndterov'ich
syst6moch na protikoroznu ochranu ocelovych konStrukcii stavieb a ocefovych kon1trukcii v korozlvnom prostredi
ihartakteizovanom stupfiom korotznej agresivity C2 ai , Cs-l a CS-M, v zmysle SIN EN ISO 12944-2.(BalloxyHB,
Jotacoat lJniversal,Jotaguard85, Jotamastic typ: 87, 87 Aluminium,S7 GF, Plus, SF,Polymastic2000, Primastic
lJniversal sa pou1ivaj1 aj v kor6znom prostredi so stuprtom koroznej agresivity lml, Jotacoat Universal, Jotamastic
typ:87, 87 Atuminium, 87 GF, SF, Potymastic 2000 aj lM2 a Balloxy HB a Jotaguard 85 ai lm3 v zmysle SIMEN,/SO
iZgqq-2.. Vlrobky nie s0 urdend na ndtery povrchov prichadzaj1cich do priameho styku s potravinami, pitnou vodott,
krmovinami. Na upraveny podklad sa nan65aj0 Stetcom,valiekomalebo striekanim.
Ndzvya adresylaborat6rii,ktor6skOSkyvykonali:
1)Technickfa sk05obnf 0stav stariebnf,n.o., OsveddovaciemiestoOM 04, Studend3, 826 34 Bratislava
Meno: Peter Ranto
Funkcia: konatel'
D6tum:0311012011
Download

JOTUN dvojzložkové