ZN'[LUVA O DIELO
(podta
s\
536 a niisl. Obchodn6ho zlkormika)
dunoot
r
ZMLUVNE STRANY
Objednivatel'
: Zanulenie pre seniorov ,,Topl'a"
Ul. Toplianska 9, 085 73 Bardejov
Zastupeqi: Ing. Jozef Priputen- naditel
ICO: 00691682 DIC: 2020625970
Bankove spoienie
Cislo irdtu
:
:
a
Zhotovitel':
N6zov
Copastav s.r.o.
:
Sidlo:
Duklianska 17,085 01 Bardejov
rio:
36J96561
DIC:
20219483,,2
Zastupenv
:
Bankovd spojenie
Cislo udtu
Stanislav Komanickj', konatel'
:
VUn, Bardejov
:
2460116951/0200
dtrtnox
n
PRf,DMET ZMLUVY
l.
2.
3.
predmetom tejto
zmlurl si
stavebnd price na star-be ,,Oprava izby a kripelne v ZpS Topl'a
"
.
Zhotovitel sa zaviizuje previest'stavebnd priice podla platq.'rch noriem'
Obiednilvatel' sazavitztje. Ze dokonden6 price prevezme a zaplaliv dohodnutej cene'
Ck{nok
III.
CENA A SPOSOB PLATENIA
t.
Ponukovd cena: 5.099'95 Eur
T:lto cena je vr.itane 2O%DP+1.
podkladom pre stanovenie tejto cenvje zhotovitel'om predloZeni cenorry fonnul6r stavebnych prac na
predrnetnu stavbu rlpracovany--podla orientadn;ich cien cennikov ., CENEKON Bratislara" . Tento
cenory forrnuldr stavbytvori prilohu tejto zmlwy
a
je jej neoddelitel'nou sudastbu
'
2.
Cena za zhotoyenie diela rnoZe byt'upravend z dovodu n1-Senia cien stavebnych materi6lov a odvodov
y dase realizicie. Uprar,,u v tolnto pripade l-vkonaju zmlur,nd stranl' doda&om k tejto zmluve.
Zhotor-itel'
je povinrr
preukrizat' zdOvodnenie upraly cien stavebnych materi6lov a stal'ebnj'ch prdc
a odvodor"v dase realizdcie.
-j
Cena za dielo sa rn6Ze zmenit y pripade zruien t'projektovej dokumentdcii na ziKade poZiadavky
objedniivatel'a.
l.
podkladorn fakturdcie
je
rly"kaz r1-konalych prric. potvrdeny objedniivatel'om. Zhotovitel' predloZi
objednziyateloyi rnesadnf faktriru s.r"v.konom rakonaq,ch prdc resp. rnpisom stavebndho dennika
lapeskor do 10. dira lasledujirceho mesiaca. pridorn fakhira je splatnii najneskOr do 11 dni od jej
predloZenia.
-i.
V pripade t.zniknutia pric nar.iac budri tieto dodatodne ocenend podfa orientadnl'ch cien cennikov
CENEKON v cenolej urovni roku 201-1.
6.
Vpripade.
Ze objedndlatel poskl,tne. alebo zabezpeci niektore stavebne materiiiLly priamo na star'tu
sdnr. bude fakturor-and cenaza stavebne prdcezruLen|o cenu tychto rnateri6lov.
etrinot< IV.
cas pr.xnNn
Doba realiziicie
l.
pric
: 3 tfZdne
DodrZanie terlrinu plnenia zo strany zhotovitela
obstard'atela dojednaneho r.tejto zmlure
je
zilvisl6 od riadneho avdasndho spolupOsobenia
o dielo . Po dobu ome5kania obstar6vatel'a
sposkltnutim
spolup6sobenia nieje zhotolitel v orneskani so splnenim zdvazkl'
2.
prevedenie podla
Obstar6r.atel sa zaydzuje. 2e dokondene stavebne prdce prevezme a zaplati za ich
bodu d.-t dl. III tejto ztnlurl'.
3.
Ak zhotor.itel' pripraYi dielo alebo jeho iast' na odovzdanie pred dohodnud'rn terrnino[r. zavdztie
sa
obstardvatel' toto dielo prevziat' r' skor5om ponirknutom termine.
Ckinot< V.
ZARUKY
l. Zhotor itel ntdi za kr,'alitu prevederxch priic po dobu 2'l mesiacor'
2. Objedniir.atel sa za,niztje. 2e pripadnu reklamiciu vadv diela uplatni bezodkladne
'
po
jej
zisteni
pisornnou fonnou do nik opr6r.'nendho z6stupcu zhotovitela.
3
Zltotor itel:
je
por.innlrl reklamovanu r.adu bezplatne odstrdnit'
s
pracor''nj'ch dni odo dna pisornndho ryrozumenia
+.
5.
Objedniivatel odovzdilL zhotovitetoYi pisomnou forrnou stavenisko
Dodrivatel je povirurli-r,iest'na stavbe
stavebn-v"
dennik.
ndstupom na zirudnu opraru do
5
ekinot<
vt.
ZMLUVNI{ POKUTY
l.
Za oneskorenfi uhradu faktrir dojednrtva sa zmluvnd pokuta vo r,lf5ke 0.05% zfaldurovanej hodnoty
prirc zakaZdi' den omeSkania.
2.
Vpripade nedodrZania zrnluvneho terminu ukondenia startby dojedn6rva sa zmlum6 pokuta vo qi5ke
preukrlzatelhe
0.05% z hodnotl' diela zakaidi zat:aty dei omeSkania. Pokuta je bezpredmefti' ak sa
zisti-Zeoneskorend odovzdanie stavby do uiivanianieje sp6sobenevinou zhotovitefa
.
Ct,nnot VU.
OSTATNE DOJEDNAIIIA
L
pri
predpisy,
plneni predmetu tejto zmlur,y sa zhotovitel' zavizule dodrZiavat' v5eobecne zbvaznd
technicke normy. dojednania tejto zmlury a bude respektovat'pok)'ny objedn:ivatefa
2.
Zmluva odielo bude qhotoven6
v2
'
rovnopisoch. zktoqfch objedn6vatel'obdrzi 1'vyhotovenia
stranami.
a dodiivatel obdrZi 1 r;'vhotovenie potvrden6 obidvoma zmluvn;imi
3.
Zmen-v adodatkr
ktejto zrnluve odielo mbitt za zhotovitel'a aobjedniivatel'a uzavriet' len jeho
formou
Statut6rne org6ny a zistupcovia k tomu splnomocneni a to pisomnou
'
-+.
podpisania
Tdto znrluva o dielo nadobrida platnost'a ri|innost'dfiom jej obojstranndho
5.
na znak 6oho ju
Zrnluvnd stranl' r,lhtasuju. Ze si trito zmlulu preditali, jej obsahu porozumeli'
vlastnorudne PodPisali
.
COPASTA\/ e.'.o. @
Duklianska L7
08501 BARDEJOV
gs+gcsot,
ICo,
tC DpH:
zhotoyitel
'
sK2ozlg4titoz
Zariadenie
Pre senlsrov
,TOPEA'
ToPlianska 9
085 7i BARDEJOV [EJ
objedn6vatel'
I
Kryci list rozpo6tu v EUR
Stavba
Miesto.
Oprava izby a k0pelne v Zps Topta
JKSO
Zmluva
Rozpocet
t
,
Dna 08 122014
Spracoval.
tco
Odberate[.
DIC:
Dod6valel Copastavsro Duklianska
rio:
17
DIC,
08501 Bardejov
tco.
Projektant:
Dt0:
1M30P
1 M2zP
1 I\/2 uP
M
5'10(
5 loo
5 1oo
konStrukcre a prdce
A
ZRN
1
HSV
1 Br0,B4
2
PSV,
1
3
I\4CE
4
ne
5
Sudet
682.75
6'12,65
1 81O,B,
6
PrAce nad6as
2295,41
7
MurArske vypomoce
I
I
6827!
3 423,49
lN - Individu6lne nAkladY
B
spolu ZRN
materi6l
4106,2
Bez pevnej podlahy
S[det riadkov 6
10
16
Ostatne ndklady uveden6 v rozpocte
Prev6dzkov6 vplYvY
17
ln2inierska dinnost
13
Staiend podmienky
1B
Prolektovd prdce
14
vRN
11
Zariadenie
12
r
3'50%
Sudet riadkov 11 a2 14
15
projektant, rozpodtdr cen6r
peiratha
143,7i
19
143,71
20
Sudet riadkov 16 aZ 19
Celkov6 n6klady
E
Srl:6et riadkov 5, 10, 15 a 20:
21
podpts
22
DPH 20%
daium:
IJ
DPH
z
4249,96
Su6et riadkov 21 a2 23
Odpodet - pripo6el
dodAvatel, zhotovitel
odberatel, obstar6vatel
podprs
podpis
d6tum
ddtum.
pediatka
pediatka
---
4249,91
849,9(
0% z
24
F
aZ 9:
ON - ostatne nAkladY
D
NUS - nhklady umiestnenia stavbY
c
'l
5100
5 099,91
{
Spracoval:
/atef:
JKSO:
,Jektant:
IhHbtlsh
/odavatef: Copastav s.r.o.
Ditum:08.12.2014
17, Bardeiov
Stavba : Oprava izby a hipelne vZ4s Topla
Mernd
jednotka
PRACE A DODAVKY HSV
3. ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE
1
012
34000-1001-2
Rezanie stenovlch blokopanelov
8,850 m
hr do 15 cm
3 - ZVELE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE spolu
6.
6
253
011
011
011
011
7
01
1
8
01'r
2
3
4
5
61142-3111
61147-3112
61,860 m2
Omietka
vn0t
17,760 n2
stropov zo suchych zmesi Stukovd
Omietka vnut stien v6pennA hrubA zaket6
61243-1010
Montd2 +D li5ty rohov
20,800 m
Omietka
1
vnul stien zo suchych zmesi
Stukovd
hr
98,98
20
,00
195,36
20
6,50
128,70
20
2,94
1,60
11
n2
10,10
2,800 m2
14,80
17,760 n2
10,20
44,100
Vyrovn6vaci cementor4i poter zhotovenie v ploche zo suchlich
zmesi
63246-341
20
UPRAVY PovRcHOV, PODLAHY, VrPI-TE
PenetrAcia hibkovd
61242-1615
63245-0133
124,34
124,34
'19,800 m2
61247-4102
14,05
124,34
:
,15
20
445,41
20
61
41,44
20
40 mm
Poler samonivelizadn! podkladovll, zo suchlch zmei
6.
UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VVPLNE spolu
:
181
,15
IU
1152,19
1 152,19
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
I
003
10 01 1
94195-5001
95290-1 1 1'l
17,760 n2
2,15
2,17
38,18
38,54
20
17,760 n2
0,633 m3
241,00
152,55
20
2,800 m2
3,45
9,66
20
2,800 n2
7,90
15,200 n2
376
22,12
57.15
vybrir hmol za prv6 podlaZte
1,620 t
960
15
55
20
Odvoz sute a vyburanfch hm6t na sklidku do 1 km
1,620 t
006
1612
20
24,300 t
032
778
20
'1,620 t
30,00
48,60
20
5,821 t
22.00
128,06
20
Le5enie Iahk6prac pomocn6vjri podlahy do 1,2 m
Vydistenie budov
byt
alebo ob6ian uj,stavby pri rj'Ske podlaZia do
20
4m
1
1
016
96204-81 15
12 013 96508-1712
13 013 96807-2455
14 013 97805-9631
Buranie kon5trukcii plochy nad 2m2, z betonu 2elezov6ho
Buranre dla2ieb xylolit alebo keram
hr do 'l
cm
Vyburanie kov dvernlch zhrubni do2m2
Vybrlrranie obkladov vonk z obkladadiek plochy nadZ
n2
15 013 97901-'l
16 013 97908-1 'l
17 013 97908-1121
Zvis16 doprava sule a
1B 0'13 97913-1409
Poplatok za ulo2 a zne5k staveb sute na vymedzenych skladkach
11
'1
1 1
Odvoz sute a vyburanlich hm6t na skl6dku ka2df dal5i 1 km
20
20
"O"-ostatn! odpad
19 014 93899-1111
Presun hm6t pre opravy v objektoch vfSky do 25 m
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu :
PRACE A DoDAVKY HSV spolu
:
534,3'1
534,31
1 810,84
1810,84
PRACE A DODAVKY PSV
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE
725 - Zariadovacie predmety
20
21
22
23
721
72511-0814
Demont62 zAchodov odsdvacich alebo kombinovanych
'1,000 srlbor
4,45
4,45
20
721
725'1'1-9305
MontaZ z6chodoui m
,000 srlbor
?a nn
29,00
20
721
72521-0821
Demont62 um!tadiel bez vytokovych armatur
1 000 subor
347
3,47
20
721
72521-1601
Umfvadlo keram pripev na stenu skrutk biele bez krytu na srf6n
1,000 subor
75,50
75,50
20
23,00
23,00
20
m
is kombinovanf ch
1
500 mm
24
25
26
27
28
721
72521-9401
Mont62 umyvadiel keramickych sozAp uzAv na skrutky
1,000 stbor
721
72524-0812
Demontd2 sprchovych mis bez vftokornj,ch armatur
1
'1
,000 s0bor
3,67
3,67
20
,000 s(bor
190,00
190,00
20
721
72524-1531
Vani6ka sprchovd keramickd Sturtkruhov5 800x800 mm
721
72524-9104
Mont62 sprchovej vanidky
1,000 stbor
35,50
35,50
20
721
72582-0801
Demontdi baterii ndstennlich do G 3/4
2,000 subor
2,04
408
20
Strana
1
r
nikladovv
Prcfilad
EUR
29
721.
1m
30
721
T76f2-Sml
iihnEZ baterii umfv a drez ostatnych typov stojank G 12
1,000 kus
Tzt
TAMJ020J
Bat6ria sprchw6 n6slenn6 G '12 6tandardn6 kvalita
1,000 subor
121
TruSM
Mont5Zbaterii sprch nAsten s naslav vlSkou
725S+S4
Zaiadwacie predmety HZS T4-Monta2 dr2iaka toaletn6ho
I ,000 kus
26 50
31
32
30
Tn
umfmdo6 n5stenni G 12 x
Bat€rb
53,50
,50
20
6,15
61s
20
120,00
120 00
20
1,000 kus
10,60
10,60
20
0,600 hod
9,45
5,67
20
26,50
20
1 000 subor
150 StandardnA kvalita
paprera
3,t
MAT
6,t2 9A0501
D12iak toal papiera
725 -Zadadovacie PredmetY sPolu
:
59'1,09
591,09
spolu
:
591 09
591,09
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALAG|E
77 - PODLAHY
771 - Podlahy z
dlaidic keramickich
3,50
54,15
20
17,760 n2
13,80
245,09
n
Dla2ba keramickA
21,000 m2
16,20
3N,20
20
Pripl za Sk6rovanie
17,760 n2
1,50
26,64
20
380
25,31
20
35
36
711
771
77141-3112
Mont62 soklov porov rovnlich do lEidla do 9cm
15,470 m
77157-5109
Montri2 podl5h zdlaZdic keram. reZ hlad 300x300 do tmelu
37
N/AT
597 632100
38 771 77158-9795
39 771 99877-1201
Presun hm6t pre podlahy z
6 661
dla:2dic u objektoch lni Sky do 6 m
771 - Podlahy z
dlaidic keramickich spolu
o/o
691,39
691,39
:
776 - Podlahy povlakov6
40
775
77640-1800
Demont62 soklikov alebo liSt gumenirch alebo plastor4l'ch
15,000 m
030
4,50
20
41
775
77651 1820
OdstrAnenie povlakor4ich podlah lepenlch s podloZkou
14,960 m2
220
n,91
20
776 - PodlahY Povlakov6 sPolu :
37,41
37,41
77 - PODI-AHY sPolu :
728,50
728,80
78 - DOKONdOVACIE PRACE
781 - Obklady z obkladaiiek a dosiek
42
771
78141-5014
Montd2 obkladov vnrjrt. z obklad p6rovin 200x100 do tmelu
19,800 m2
15 30
302 94
20
43
MAT
597 871510
Obkladadka keramick6
21,500 n2
14,70
3'16,05
20
20
44
45
46
771
771
771
78141-9704
Pripl za ikdrovarlie bielym cementom pri mont, obkl porov
19,800 m2
1,20
23,76
78149-3'1 11
MontA2 plastoWch profilov do lepidla, roh
10,400 m
8,00
83,20
n
39878-1201
Presun hm6t pre obklady keramicke v objektoch vf5ky do 6 m
200
14,52
20
781 - Obklady z obkladaiiek a dosiek spolu
783 -
7,260
"/"
7
7 4A.47
:
40,47
Nitery
47
783
783225100
Naterykov stav doplnk kondtr syntet dvojnAs+lxemail
0.960 m2
48
783
t8342-4340
'lx email +zAkl
Ndtery synt potrubia do DN 50mm dvoln6s
2,000
783 - N6tery sPolu :
m
AEF
533
20
165
3,30
20
8,63
8,63
784 - Mafry
49
50
51
1 0'1
62,8
20
61,860 m2
180
11'1,35
2n
6'1,860 m2
085
52 58
2a
784
78440-2801
Odstrdnenie malieb v miestnostiach vlSky do 3,8 m oikrabanim
6'r,860 m2
784
78445-2271
Malba zo zmesi tekut 1 far dvojnds v miest do 3,Bm
784
78449-6500
Ostalnd maliarske prdce napustenie dispeziou Sokrat 2802
226,41
784 - MabY sPolu
:
226,41
78. DoKoNCOVACIE PRACE spolu
:
975,51
975,51
PRACE A DODAVKY PSV SPOIU
:
2295,40
2295,40
RozPoiet celkom
:
4106,24
41m,24
COPASTAV
rl-l:
-
Download

ZN`[LUVA O DIELO