CARBOGUARD 890 & 890 LT
Cyklo alifatický amin epoxid
ŠPECIFIKÁCIA
Vysoko chemicky odolný epoxid mastik náter s výnimočným všeobecným použitím na všetkých priemyselných
trhoch. Samo základový, vhodný pre aplikáciu na množstvo existujúcich náterov s silnou priľnavosťou ku korózií.
Carboguard 890 (Carboguard 890 LT – low teperature/nízka teplota) slúži ako samostatný – jedno náterový
systém pre rôznu škálu chemických prostredí. CG 890 je konštruovaný aj pre ponor.
Charakteristika:
Odtieň:
Konečný vzhľad:
Primery:
Vrchný náter:
Doporučená Dft:
Obsah sušiny:
Teoretická výdatnosť:
Obsah VOC:
Odolnosť voči suchej teplote:
Obmedzenie:
excelentná chemická odolnosť, tolerantný k nižšej pred úprave povrchu,
verzie pre spracovanie pri bežných ako aj nízkych teplotách, dobrá odolnosť
voči abrázii, testovaný pre atómové elektrárne (CG 890).
podľa RAL, BS, Munsell a ostatné na požiadanie
lesklý
samo základový, môže byť aplikovaný na organický zinok a ostatné pevne
priľnúce nátery, u organického zink. primeru je vhodná hmlová vrstva, ktorá
minimalizuje tvorbu bublín, nenanášajte na latexové nátery.
akryláty, epoxidy, polyuretány
100-150µm na jednu vrstvu, 150-200µm pre slabú koróziu, anorganický
zinok, rovnomerné lesklé nátery.
POZNÁMKA: Neprekračujte v rozsahu 250µm
DFT na jeden náter,
nadmerná hrúbka pri aplikácii na anorganický zinok môže spôsobiť menšiu
odolnosť pri poškodení náteru počas dopravy a montáže.
CG 890:
75% ±2%
CG 890 LT:
80% ±2%
CG 890:
7,5 m²/ l pre 100µm
CG 890 LT:
7,7 m²/ l pre 100µm
CG 890:
214g/l
CG 890LT:
180g/l
stále zaťaženie 121ºC
nestále zaťaženie 149ºC
strata lesku a farby sa môže objaviť pri teplotách vyšších ako 93ºC
CG 890LT by nemal byť použitý pre ponor a mal by byť používaný len ako
základný náter alebo medzi vrstva. Pri použití ako vrchný náter sa môže
prejaviť zmena farby.
ÚPRAVA POVRCHU A SUBSTRÁTU
Všeobecne:
Oceľ:
Starý náter:
Betón:
CMU:
Suchá stena, omietka:
Predtým natreté povrchy:
odmastiť od oleja a mastnoty
pre ponor:
ČSN ISO 8501-1 na stupeň SA 3 Rz 38-75µm
nie pre ponor:
ČSN ISO 8501-1 na stupeň SA 2,5 Rz 38-75µm
oceľ vystavená miernym podmienkam: na St2 a St3
pozinkovaná oceľ: 8501-1 na stupeň Sa1
ľahkým pieskom alebo abraziou zdrsňujte do doby straty lesku, existujúci
náter musí dosiahnuť 3B hodnotenie v súlade s ASTM D3359 „X“ testom
musí vytvrdzovať minimálne 28 dní pri 24ºC a 50% R.V. alebo iný
ekvivalentný čas. Povrch musí byť vopred upravený v súlade s ASTM D4258
a ASTM D4259. Ako základný náter použiť Carboguard 1340
malta musí tvrdnúť minimálne 15 dní pri teplote 24ºC a 50% R.V. Ako
základný náter použiť Carboguard 1340
by mali byť pre náterom poriadne vytvrdnuté a ošetrené základným náterom
Carbocrylic 120 alebo Carboguard 1340
ľahko opieskovať alebo prebrúsiť za účelom zdrsnenia povrchu a odstránenia
lesku. Staré nátery musia byť priľnavé v krížovom teste min. 3B normy ASTM
D3359.
APLIKAČNÉ INŠTRUKCIE
Vysokotlakové striekanie:
Konvenčné striekanie:
Štetec alebo valček:
Pumpa:
30:1 (min)*
GPM prietok:
3,0 min (min)
Hadica:
3/8“I.D. (min)
Tryska:
0,17 – 0,21“
Tlak:
145-158 atm
Veľkosť filtra:
60 Mesh
*Teflonové tesnenie je doporučené
hadica:
3/8“ minimum I.D.
Prietok:
0,70“ I.D. a vhodný tlak vzduchu
viacnásobný náter môže získať požadovaný vzhľad, doporučuje sa dodržať
DFT pre adekvátne krytie, nátery naväzujte na seba v priebehu 10min pri
24ºC
MIEŠANIE A RIEDENIE
Miešanie:
pred použitím premiešať oddelene a následne zmiešať spolu v pomere
A1:1B MIEŠAJTE IBA CELÉ BALENIA
striekanie
- riedidlo # 2 do 10%
štetec, valček
- riedidlo #33 do 12%
890 – 3hod pri 24ºC,
890 LT - 2hod pri 24ºC
Riedenie:
Doba spracovateľnosti:
ČISTENIE A BEZPEČNOSŤ
Čistenie:
Bezpečnosť:
použiť riedidlo #2 alebo acetón
pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné ustanovenia a dodržiavajte
všeobecne platné bezpečnostné predpisy. Pri práci je potrebné vetranie
a používanie ochranných rukavíc a ochranného krému na tvár a ruky pre
veľmi citlivé osoby. Vždy zatvárajte plechovku s farbou, ak ju práve
nepoužívate.
Tento produkt uvoľňuje horľavé rozpúšťadlá. Vyhnite sa kontaktu s iskrou
a otvoreným ohňom. Elektrické náradie a inštalácie musia byť v súlade so
zákonmi o bezpečnosti práce. V miestach, kde hrozí explózia, musia byť
pracovníci vybavení neželezným náradím a neiskrivou obuvou.
Pozor:
APLIKAČNÉ PODMIENKY
Neaplikovať v prípade, že teplota povrchu je menšia ako 3ºC nad rosným bodom.
Carboguard 890
Podmienky
aplikácie
Normálne
Minimálne
Maximálne
Teplota materiálu
16-29ºC
10ºC
32ºC
Teplota povrchu
16-29ºC
10ºC
52ºC
Teplota ovzdušia
Vlhkosť ovzdušia
16-32ºC
10ºC
43ºC
0-80%
0%
80%
Carboguard 890 LT
Podmienky
aplikácie
Normálne
Minimálne
Maximálne
Teplota materiálu
Teplota povrchu
Teplota ovzdušia
Vlhkosť ovzdušia
16-29ºC
4ºC
32ºC
16-29ºC
2ºC
52ºC
16-32ºC
2ºC
43ºC
10-80%
0%
80%
Špeciálne riedenie alebo aplikačné techniky sa môžu vyžadovať pri iných ako bežných podmienkach
SCHNUTIE
Carboguard 890 pre 200µm a 50% R.V
Teplota povrchu
10ºC
16ºC
24ºC
32ºC
Suchý pre
pretretie
12 hod
8 hod
4 hod
2 hod
Suchý pre
iné nátery
24 hod
16 hod
8 hod
4 hod
Plne
vytvrdnutý
3 dni
2 dni
1 deň
16 hod
Vytvrdnutý pre
ponor
Nedopor.
7 dní
5 dní
5 dní
Carboguard 890 LT pre 125µm a 50% R.V
Teplota povrchu
2ºC
4ºC
10ºC
16ºC
24ºC
32ºC
Suchý
na dotyk
5 hod
4,5 hod
3,5 hod
2 hod
1,5 hod
1 hod
Suchý pre
manipuláciu
18 hod
15,5 hod
6,5 hod
5 hod
2 hod
1,5 hod
Pre
pretretie
20 hod
16 hod
12 hod
8 hod
4 hod
2 hod
Plne
vytvrdnutý
7 dní
5 dní
3 dni
2 dni
24 hod
16 hod
Nadmerná hrúbka, chladnejšie teploty alebo nedostatočná ventilácia vyžadujú dlhšiu dobu tvrdnutia a môžu
spôsobiť zachytávanie riedidla alebo predčasné popraskanie. Prebytočná vlhkosť alebo kondenzácia na povrchu
v priebehu tvrdnutia môže spôsobiť zákal alebo sčervenanie povrchu. Ten musí byť odstránení vodou pred
náterom. Maximálny čas pretretia alebo aplikácie vrchného náteru je 30 dní pre EP a 90 dní pre PUR pri 24ºC.
BALENIE, SKLADOVANIE, MANIPULÁCIA
Bod vzplanutia (iskrou):
Balenie:
Skladovanie:
Doba skladovania:
časť A - 32ºC
časť B - 23ºC
5l (7kg); 20 l (28kg) - po zmiešaní oboch zložiek
v interiéry, pri teplote 4-43ºC a R.V. 0-100%
časť A 36 mesiacov pri teplote 24ºC; časť B 18 mesiacov pri teplote 24ºC.
Download

Zobraziť technický list (.pdf)