AKVANOR 80 TOPCOAT
Vodou riediteľný vrchný náter
Technický list 11/03
Vlastnosti a doporučené použitie
Typ náteru:
AKVANOR 80 TOPCOAT je rýchloschnúci vodou
riediteľný lesklý náter na akrylátovej báze
použiteľný na kovové podklady a murivo.
Tento produkt splňuje požiadavky IMO FTPC
pre materiály s pomalým šírením plameňa,
ktoré neprodukujú pri zvýšenej teplote nadmerné
množstvo dymu a toxických produktov.
(test report RTE10812/98 VTTT Finland)
Typické použitie:
AKVANOR 80 TOPCOAT je doporučený pre
povrchy v strednom korozívnom prostredí (stupeň
C1 – C3), ako sú interiery lodí, oceľové
konštrukcie, vnútorné steny a priestory v skladoch
a podnikoch, oceľové dvere a vzduchotechnika.
Doporučené náterové systémy podľa ISO
12944-5
S 2.12 AY120/2-FeSa2,5
S 3.12 AY160/3-FeSa2,5
Chemická odolnosť:
AKVANOR 80 TOPCOAT je odolný občasnému
oplachu vodou a niektorých typom menej
agresívnych rozpúšťadiel. Neodoláva kyselinám a
lúhom.
TECHNICKÉ INFORMÁCIE
45 % (obj.)
Obsah sušiny:
620 g/ltr
Celková sušina:
VOC:
(prchavé organické látky)
25 g/ltr
Doby schnutia:
Pre DFT 50 µm:
+23 oC
Na dotyk
15 min
Pre manipuláciu
30 min
Pre ďaľší náterý
3-4 h
Odolnosť voči vlhkosti
20 h
Kalkulácia teoretickej spotreby a doporučená
hrúbka vrstvy:
DFT
WFT
teoretická
výdatnosť
50 µm
110 µm
9,1 m2/ltr
60 µm
135 µm
7,5 m2/ltr
Praktická spotreba:
V závislosti na poveternostných podmienkach,
charakteru konštrukcie, drsnosti podkladu a spôsobu
aplikácie
Farebný odtieň:
Vzhľad povrchu:
limitovaný rozsah podľa RAL
lesklý
Riedidlo/čistiaci prostriedok čistá voda
AKVANOR 80 TOPCOAT
Str.1
ÚDAJE PRE APLIKÁCIU
Predpríprava podkladu:
Námraza, cement a iné pevné nečistoty musia byť
odstránené škrabkou alebo brúsením. Soli a
ostatné nečistoty rozpustné vo vode odstráňte
tlakovou vodou. Pre odstránenie mastnoty a oleja
použite
alkalické,
detergentné
alebo
rozpúšťadlové čistiace prostriedky (ISO 8504-3,
ISO 12944-4)
Primer:
AKVANOR 81 PRIMER
NORMAPRIME IMO 653
NORMASPEED 100 PRIMER
EPOCOAT 21 PRIMER
Topcoat:
AKVANOR 80 TOPCOAT
Informácie uvedené v tomto technickom liste sa
opierajú o naše najlepšie znalosti podložené
výsledkami laboratórnych testov a praktickými
skúsenosťami. Avšak vzhľadom ku skutočnosti, že
výrobok je často používaný v podmienkach mimo
rámec našej kontroly, nemôžeme ručiť za nič iné než
za kvalitu výrobku ako takého. Vyhradzujeme si
právo na zmenu vyššie uvedených informácií bez
predchádzajúceho upozornenia.
Podrobné informácie ohľadom zdravotných a
bezpečnostných rizík a opatrení pri použití tohto
výrobku nájdete v Materiálovom a bezpečnostnom
liste.
Dodávateľ:
VALOR s.r.o, Senecká cesta 18,
P.O.BOX 19, 820 05 Bratislava 25,
tel: 02/43 71 26 71-2,
fax:02/43 71 26 70, [email protected]
Podmienky pre aplikáciu:
Povrch musí byť suchý a čistý. Počas aplikácie a
schnutia musí byť teplota podkladu a vzduchu
najmenej +10oC a relatívna vlhkosť do 80 %.
Najoptimálnejšie podmienky je možné dosiahnuť
ak teplota je nad 15 °C a vlhkosť pod 50%.Teplota
podkladu musí byť minimálne 3 oC nad rosným
bodom.
Spôsob aplikácie:
Vysokotlaké striekacie zariadenie, štetec alebo
valček.
Samotný náter dobre premiešajte pred aplikáciou.
V prípade potreby rieďte pridaním čistej vody v
pomere do 5%.
Tryska veľkosti 0,013“ – 0,018“, striekací uhoľ
v závislosti na tvare upravovaného povrchu.
Aby sme sa vyhli prípadnému poškodeniu
striekacieho zariadenia vodou rozpustnými
nátermi doporučujeme vykonať nasledovné
opatrenia pred aplikáciou.
Pred aplikáciou:
Cirkulujte riedidlo OH 17 v zariadení a hadiciach,
následne riedidlo OH 4 a potom čistú vodu.
Po aplikácii:
Čistite zariadenie pomocou vody s prídavkom
čistiaceho prostriedku. Následne preplachujte
riedidlom OH 4 a na záver riedidlom OH 17.
V prípade, že zariadenia sú vyrobené z nerezovej
ocele, tento postup nie je nutný.
Varovanie:
Používajte len v dobre vetraných priestoroch.
Nevdychujte aerosol. Chráňte oči. Skladujte mimo
dosahu detí.
AKVANOR 80 TOPCOAT
Str.2
Download

AKVANOR 80 TOPCOAT