2
PREHĽAD PRÍPRAVKOV
3
4
PREHĽAD PRÍPRAVKOV
5
6
PREHĽAD PRÍPRAVKOV
7
8
PREHĽAD PRÍPRAVKOV
9
10
11
Postrekový systémový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou na ničenie trvácich a jednoročných burín vrátane
pýru na ornej pôde, v obilninách, repke, hrachu pred zberom, ovocných sadoch, na lúkach, pasienkoch, neobrábanej pôde na brehoch vodných tokov,
zavlažovacích kanálov, vodných nádrží a v lesníctve.
Účinná látka
glyphosate 360 g/l
Balenie
20 l HDPE fľaša/kanister
Doba použiteľnosti
2 roky od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku
BARCLAY GALLUP 360 je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom.
Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami listami a byľami a odtiaľ je translokovaný do podzemných častí rastlín (korene, pupene a podzemky), čím sa docieli
zničenie podzemných častí burín (aj trvácich). Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí
na semená. Predpokladom úspešného zničenia trvácich hlboko koreniacich
dvojklíčnolistových burín je vytvorenie dostatočnej plochy listov v dobe postreku,
aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín.
Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe, keď sú rastliny v najintenzívnejšom raste.
Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie a zahnednutie zasiahnutých rastlín behom 10-14 dní. Proti jednoročným a trvácim trávovitým burinám, vrátane pýru je prípravok najúčinnejší v dobe odnožovania, (pýr v štádiu 5-6
listov a výške 12-15cm).
Za chladu a sucha sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zlepšuje vyššou
intenzitou svetla a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po ošetreniu
účinok znižuje. Všetky kultivačné práce sa môžu vykonávať až v dobe, keď sa
naplno prejavili príznaky účinku t.j. min. 5 dní po aplikácii.
Upozornenie: prípravok GALLUP 360 nemá dostatočnú účinnosť na prasličku
roľnú (Equisetum arvense).
Vždy zamedziť zasiahnutiu zelených častí kultúrnych rastlín, či už priamym postrekom alebo úletom postrekovej hmloviny!
12
Návod k použitiu
Aplikačné poznámky
Pri aplikácii pomocou ručných postrekovačov pracujúcich na báze rotačných
atomizérov, musia mať vytvorené častice stredový priemer minimálne 200
mikrónov.
Pri aplikácii na peň nesmie maximálna koncentrácia presiahnuť 200ml prípravku/l
vody.
Pri aplikácii na nepoľnohospodársku pôdu nesmie dávka ročne presiahnuť 6 l prípravku.
Vždy zabráňte zasiahnutiu zelených častí kulturnych rastlín na ošetrovanom
13
pozemku buď priamo postrekom alebo nepriamo úletom postrekovej hmloviny.
Priamy postrek ani úlet postrekovej hmloviny nesmie v žiadnom prípade zasiahnuť
ani susedné porasty.
Letecká aplikácia je zakázaná!
Ďalšie aplikačné poznámky
(1) Aplikácia len na silne zaburinených porastoch pre uľahčenie zberu. Neaplikovať
v množiteľských porastoch. Aplikovať pri vlhkosti zrna pod 30%, min 7 dní pred
zberom. Množstvo vody: 150-250 l/ha. Max. 1 aplikácia.
(2) Aplikovať až po vzídení burín, keď jednoročné trávovité buriny dosiahli výšku
12cm (BBCH 14-16), dvojklíčnolistové buriny majú najmenej 2 pravé listy (BBCH
12). Aplikovať najmenej 5 dní pred ďalšími kultivačnými zásahmi. Množstvo vody:
80-250 l/ha. Max. 1 aplikácia.
(3) Postrek sa robí, keď má pýr vyvinuté najmenej 3-4 listy (BBCH 13-14). Ďalšie
kultivačné zásahy robiť až po prejavení účinku herbicídu – min. 5dní. Množstvo
vody: 200-250 l/ha. Max. 1 aplikácia.
(4) Aplikácia je vhodná pre nerovnomerný a rôzne dozrievajúci porast. Neaplikovať
v množiteľských porastoch. Postrek robiť min 14 dní pred zberom, pri vlhkosti zrna
pod 30%. Množstvo vody: 200-250 l/ha. Max. 1 aplikácia.
(5) Aplikovať v min dvojročných výsadbách, neaplikovať na stromy s mechanicky
poškodenou kôrou, na konáre stromov, max výška zasiahnutia kmeňa: do 30cm.
Termín aplikácie sa riadi výškou burín behom celého vegetačného obdobia. Buriny majú byť v plnom raste, max. 20cm vysoké. Množstvo vody: 250 l/ha. Max. 1
aplikácia.
(6) Postrek robiť minimálne 7 dní pred zberom, pri vlhkosti zrna pod 30%.
Neaplikovať v množiteľských porastoch. Účelom postreku je zničiť nežiaduce buriny a uľahčiť zber (prípravok nie je desikant). Množstvo vody: 200-250 l/ha. Max.
1 aplikácia.
(7) Množstvo vody: 150-250 l/ha. Dávka: 3 l/ha na 1-2ročné porasty s jednoročnými
burinami, 4 l/ha na 2-4ročné porasty, 5 l/ha/4-7ročné porasty a trváce širokolisté
buriny, 6 l/ha na trvalé trávne porasty zarastené trvácimi burinami, hlavne púpavou. Max. 1 aplikácia.
(8) Prípravok sa používa k odstráneniu nežiaducej vegetácie na ihriskách, chodníkoch, parkoviskách, skladovacích plochách, v areáloch podnikov apod. Ošetrenie
sa riadi výškou burín behom celého vegetačného obdobia, najvhodnejšie od
polovice apríla do konca augusta (od začiatku tvorby kvetov do odkvetu BBCH
60-69, aby sa zabránilo vzniku klíčivých semien). Ošetrované rastliny majú
byť v plnom raste a najmenej 20 cm vysoké. Viacročné hlboko koreniace buriny
nesmú byť zakryté inými burinami. Dávka vody: 150-250 l/ha. Aplikačná dávka:
1,5 l/ha pri dávke vody 80-150 l/ha na jednoročné buriny, dávka 3 l/ha pri slabom
výskyte pýru, 4 l/ha pri silnom výskyte pýru a psiarky poľnej, 6 l/ha na hlboko koreniace širokolisté buriny.
(9) Prípravok sa používa pre zakladanie lesných porastov. Pred výsadbou sa
použije dávka 5 l/ha, s kultiváciou je potrebné počkať min 7 dní. Po výsadbe sa
14
robí cielený medziriadkový postrek na zničenie nežiaducej vegetácie v dávke 4 l/
ha pre likvidáciu trávneho porastu a dvojklíčnolistových burín. Je dôležité účinným
spôsobom zamedziť úletu postrekovej kvapaliny na kultúru (použiť trysky
s ochranným krytom). V prípade výskytu odolných drevín, ako napríklad jarabina,
zimozeleň nebo maliny a ostružiny je potrebné zvýšiť dávku až na 4,4 l/ha. Pre
potlačenie pňových výmladkov sa používa 10% roztok náterom alebo postrekom
kmeňov. Ošetrenie je potrebné urobiť do 8-9 hodín po odstránení výmladkov.
Najvhodnejší termín aplikácie je leto a jeseň.
(10) Pobrežné buriny likvidovať v dobe ich intenzívneho rastu v auguste-septembri. Najvhodnejší termín pre aplikáciu pálky širokolistej je 2. polovica júla. Buriny
plávajúce na hladine likvidovať v dobe ich aktívneho rastu v júli-auguste. Aplikujte
hydraulickými postrekovačmi namontovanými na člnoch, vždy za pomalého pohybu a v prípade tečúcej vody v smere proti prúdu. Po aplikácii do vodných nádrží,
vodných tokov a zavlažovacích kanálov nesmie maximálna koncentrácia účinnej
látky glyphosate vo vode prekročiť 0,2 ppm.
Informácie o možnej fytotoxicitľ a odrodovej citlivosti
Riziko fytotoxicity pri použití prípravku BARCLAY GALLUP 360 je nízke. Rozdiely
v odrodovej citlivosti k prípravku sú minimálne.
Opatrenia proti vzniku rezistencie
Riziko vzniku rezistencie burín k prípravku BARCLAY GALLUP 360 je nízke.
Odporúča sa využívať zásady antirezistentnej stratégie založenej na správnej agronomickej praxi v ochrane rastlín. To je možné docieliť:
Dodržovaním návodu na použitie.
Využívaním ďalších agrotechnických postupov vedúcich k redukcii zaburinenia
(striedaním plodín, kultiváciou pôdy…).
Zabránením rozmnožovania a ďalšieho šírenia burín.
Dodržovaním správnej agronomickej praxe pri aplikácii prípravkov (vhodné trysky,
optimálne klimatické podmienky, optimálne fázy burín, monitoring burín).
Vplyv na úrodu
Aplikácia prípravku BARCLAY GALLUP 360 nemá negatívny vplyv na kvantitu ani
kvalitu zozbieranej rastlinnej produkcie.
15
Postrekový systémový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou na ničenie trvácich a jednoročných burín vrátane
pýru na ornej pôde, v obilninách, repke, hrachu pred zberom, ovocných
sadoch, lúkach, pasienkoch, neobrábanej pôde na brehoch vodných tokov,
zavlažovacích kanálov, vodných nádrží a v lesníctve.
Účinná látka
glyphosate 490 g/l
Balenie
20 l HDPE fľaša/kanister
Doba použiteľnosti
2 roky od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku
BARCLAY GALLUP HI-AKTIV je neselektívny listový herbicíd so systémovým
účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami (listami a byľami) a je
translokovaný do všetkých podzemných častí rastlín (korene, pupene a podzemky), čím sa docieli zničenie podzemných častí trvácich burín. Nie je prijímaný
koreňmi a nepôsobí na semená.
Predpokladom
úspešného
zničenia
trvácich
hlboko
koreniacich
dvojklíčnolistových burín, je vytvorenie dostatočnej plochy listov v dobe
postreku, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín.
Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe, keď sú rastliny v najintenzívnejšom raste.
Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie a zahnednutie
zasiahnutých rastlín behom 10-14 dní.
Proti jednoročným a trvácim trávovitým burinám, vrátane pýru je prípravok
najúčinnejší v dobe odnožovania, (pýr v štádiu 5-6 listov, a výške 12-15cm).
Za chladu a sucha sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zlepšuje vyššou
intenzitou svetla a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po ošetreniu
účinok znižuje. Všetky kultivačné práce sa môžu vykonávať až v dobe, keď sa
naplno prejavili príznaky účinku, t.j. min. 5 dní po aplikácii.
Vždy zamedziť zasiahnutiu zelených častí kultúrnych rastlín, či už priamym postrekom alebo úletom postrekovej hmly!
16
Návod k použitiu
Aplikačné poznámky
Pri aplikácii pomocou ručných postrekovačov pracujúcich na báze rotačných atomizérov, musia mať vytvorené častice stredový priemer minimálne 200mikrónov.
Pri aplikácii na peň nesmie maximálna koncentrácia presiahnuť 200 ml prípravku/l
vody.
17
Pri aplikácii na nepoľnohospodársku pôdu nesmie dávka ročne presiahnuť 6 l
prípravku.
Letecká aplikácia je zakázaná!
Vždy zabráňte zasiahnutiu zelených častí kultúrnych rastlín na ošetrovanom
pozemku buď priamo postrekom alebo nepriamo úletom postrekovej hmly.
Priami postrek ani úlet postrekovej hmloviny nesmie v žiadnom prípade zasiahnuť
ani susedné porasty.
Nie je možné vylúčiť nepriaznivý účinok prípravku na spracovanie zrna určeného
k výrobe sladu.
Poznámky
(1) Aplikácia len na silne zaburinených porastoch pre uľahčenie zberu. Neaplikovať
v množiteľských porastoch. Aplikovať pri vlhkosti zrna pod 30%, min 7 dní pred
zberom. Množstvo vody: 150-250 l/ha. Max. 1 aplikácia.
(2) Aplikovať až po vzídení burín, keď jednoročné trávovité buriny dosiahli výšku
12cm (BBCH 14-16), trváce dvojklíčnolistové buriny majú najmenej 2 pravé listy
(od BBCH 12). Aplikovať najmenej 5 dní pred ďalšími kultivačnými zásahmi.
Množstvo vody: 80-250 l/ha. Max. 1 aplikácia
(3) Postrek sa robí, keď pýr má vyvinutých najmenej 3-4 listy (BBCH 13-14). Ďalšie
kultivačné zásahy až po prejavení účinku herbicídu – min. 5dní. Množstvo vody:
150-250 l/ha. Max. 1 aplikácia.
(4) Aplikácia je vhodná pre nerovnomerný a rôzne dozrievajúci porast. Neaplikovať
v množiteľských porastoch. Postrek vykonať min 14 dní pred zberom, pri vlhkosti
zrna pod 30%. Množstvo vody: 200-250 l/ha. Max. 1 aplikácia.
(5) Aplikovať v min dvojročných výsadbách, neaplikovať na stromy s mechanicky
poškodenou kôrou, na konáre stromov, max výška zasiahnutia kmeňa: do 30cm.
Termín aplikácie sa riadi výškou burín behom celého vegetačného obdobia. Buriny majú byť v plnom raste, max. 20cm vysoké. Množstvo vody 250 l/ha. Max. 1
aplikácia.
(6) Postrek robiť minimálne 7 dní pred zberom, pri vlhkosti zrna pod 30%.
Neaplikovať v množiteľských porastoch. Účelom postreku je zničiť nežiaduce buriny a uľahčiť zber (prípravok nie je desikant). Množstvo vody: 200-250 l/ha. Max.
1 aplikácia.
(7) Dávka: 2,2 l/ha na 1-2 ročné porasty s jednoročnými burinami, 2,9 l/ha na 2-4
ročné porasty, 3,7 l/ha/4-7 ročné porasty a trváce širokolistové buriny, 4,4 l/ha
na trváce trávne porasty zarastené trvácimi burinami, hlavne púpavou. Množstvo
vody: 150-250 l/ha. Max. 1 aplikácia.
(8) Prípravok sa používa k odstráneniu nežiaducej vegetácie na ihriskách, chodníkoch, parkoviskách, skladovacích plochách, v areáloch podnikov apod. Ošetrenie
sa riadi výškou burín behom celého vegetačného obdobia, najvhodnejšie od polovice apríla do konca augusta (od začiatku tvorby kvetov do odkvetu (BBCH 60-69),
aby sa zabránilo vzniku klíčivých semien). Ošetrované rastliny majú byť v plnom
raste a najmenej 20 cm vysoké. Viacročné hlboko koreniace buriny nesmú byť
zakryté inými burinami. Dávka vody: 150-250 l/ha.
18
(9) Prípravok sa používa pre zakladanie lesných porastov. Pred výsadbou sa
použije dávka 3,7 l/ha, s kultiváciou je potrebné počkať min. 7dní. Po výsadbe
sa robí cielený medziriadkový postrek na zničenie nežiaducej vegetácie v dávke
2,5-3 l/ha pre likvidáciu trávnatého porastu a dvojklíčnolistových burín. Je dôležité
účinným spôsobom zamedziť úletu postrekovej kvapaliny na kultúru (trysky s krytom). V prípade výskytu odolných drevín, ako napríklad jarabina, zimozeleň alebo
maliny a ostružiny je potrebné zvýšiť dávku až na 4,4 l/ha.
Pre potlačenie pňových výmladkov sa používa 7,5% roztok náterom alebo postrekom kmeňov. Ošetrenie je potrebné urobiť do 8-9 hodín po prerezávaní pňov.
Najvhodnejší termín aplikácie je leto a jeseň.
(10) Pobrežné buriny likvidovať v dobe ich intenzívneho rastu v auguste-septembri. Najvhodnejší termín pre likvidáciu pálky širokolistej je 2. Polovica júla. Buriny
plávajúce na hladine likvidovať v dobe ich aktívneho rastu v júli-auguste. Aplikujte
hydraulickými postrekovačmi namontovanými na člnoch, vždy za pomalého pohybu a v prípade tečúcej vody v smere proti prúdu.
Po aplikácii do vodných nádrží, vodných tokov a zavlažovacích kanálov nesmie
maximálna koncentrácia účinnej látky glyphosáte vo vode prekročiť 0,2 ppm.
Informácie o možnej fytotoxicite a odrodovej citlivosti
Riziko fytotoxicity pro použití prípravku BARCLAY GALLUP HI-AKTIV je nízké.
Rozdiely z odrodovej citlivosti k prípravku sú minimálne.
Opatrenia proti vzniku rezistencie
Riziko vzniku rezistencie burín k prípravku BARCLAY GALLUP HI-AKTIV je nízke.
Odporúča sa využívať zásady antirezistentnej stratégie založenej na správnej agronomickej praxi v ochrane rastlín. To je možné docieliť:
Dodržovaním návodu na použitie.
Využívaním ďalších agrotechnických postupov vedúcich k redukcii zaburinenia
(striedaním plodín, kultiváciou pôdy…).
Zabránení rozmnožovania a ďalšieho šírenia burín.
Dodržovaním správnej agronomickej praxe pri aplikácii prípravkov (vhodné trysky,
optimálne klimatické podmienky, optimálne fázy burín, monitoring burín).
Vplyv na úrodu
Aplikácia prípravku BARCLAY GALLUP HI-AKTIV nemá negatívny vplyv na kvantitu ani kvalitu zozbieranej rastlinnej produkcie.
Vplyv na následné a susediace plodiny
Pestovanie následných plodín je bez obmedzenia. Odporúča sa však pri aplikácii
na mohutný rastlinný porast (napr. pri obnove trvalých trávnych porastov alebo pri
aplikácii pred siatím alebo sadením) najskôr odstrániť odumretú rastlinnú hmotu
pred následným siatím alebo sadením. Susediace plodiny nesmú byť zasiahnuté
priamym postrekom alebo úletom postrekovej hmloviny! Je treba sa predovšetkým
vyvarovať postreku za nevhodných poveternostných podmienok
19
Postrekový herbicídny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu pre
riedenie vodou na ničenie dvojklíčnolistových burín v obilninách bez podsevu,
kukurici, na lúkach a pasienkoch.
Účinná látka
200 g.l-1 fluroxypyr
Balenie
5 l PET fľaša
Doba použiteľnosti
2 roky od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku
BARCLAY HURLER 200 je herbicíd pre ničenie dvojklíčnolistových burín postemergentnou aplikáciou. Účinná látka fluroxypyr preniká cez listy a v rastline je translokovaná. Buriny krátko po postreku zastavujú rast, neskôr dochádza k deformáciám
listov a stoniek burín a k farebným zmenám - typické auxínové škvrny. Buriny hynú
zhruba za 10 – 21 dní po aplikácií. Aktívny rast burín v dobe postreku a dostatočné
pokrytie listovej plochy je predpokladom úspešného ničenia. Účinok sa zvyšuje pri
teplote a vyššej relatívnej vlhkosti.
Spektrum účinnosti
Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, hluchavky, horčiaky, zemedym lekársky, pŕhľava
malá, starček obyčajný, pohánkovec ovíjavý, konopnica, hviezdica prostredná,
peniažtek roľný, ľuľok čierny.
Odolné buriny: veroniky, fialky, maky, výmrv repky, trváce dvojklíčnolistové buriny
(napr. pichliač, praslička) a trávy.
Rozsah použitia
20
Pokyny pre aplikáciu
Dávka vody: 200 - 400 l.ha-1
Maximálny počet aplikácií: 1× za vegetáciu
Aplikačné poznámky
Najúčinnejšie ošetrenie dosiahnete v dobe aktívneho rastu burín pri vhodných klimatických podmienkach. Neaplikujte za sucha a chladu, pri výskyte prízemných
mrazov, pred alebo bezprostredne po daždi.
Ďalšie kultivačné zásahy robte najskôr 7 dní po aplikácii prípravku BARCLAY
HURLER 200.
Neaplikujte na podsevy ďateliny a strukovín. V prípade trávnych porastov, aplikujte
prípravok BARCLAY HURLER 200 len po dobrom zakorenení tráv.
1) Pšenica ozimná, jačmeň ozimný: aplikujte od druhého listu do fázy vyvinutého
zástavového listu (BBCH 12-39).
2) Raž, tritikale: aplikujte od druhého listu do fázy objavenia sa 1. kolienka (BBCH
12-31). Pri aplikácií v tritikale nepoužívať tank-mix kombinácie s inými herbicídmi.
3) Jačmeň jarný, pšenica jarná: aplikujte od druhého listu do fázy vyvinutého zástavového listu (BBCH 12-39).
4) Ovos: aplikujte od druhého listu do fázy objavenia sa 1. kolienka (BBCH 12- 31).
5) Kukurica: aplikujte od 3. do 6. listu (BBCH 13-16), max. do výšky kukurice 20cm.
Neaplikujte prípravok mimo odporúčaný termín ošetrenia.
6) Lúky a pasienky: na novozaložené trávne porasty použite dávku 0,75 l.ha-1 na
začiatku jesene v dobe odnožovania.
7) Lúky a pasienky (trvalý trávny porast): V ďalších rokoch aplikujte na jar pri
výške trávneho porastu cca 10-15 cm, 14-21 dní po kosení a po obnove listovej
plochy burín. Pri silnom zaburinení použite min 300 l.ha-1 postrekovej kvapaliny
pre zabezpečenie dobrého pokrytia. V prípade cielenej aplikácie použite 30 ml
prípravku BARCLAY HURLER 200 na 10 l vody. Neaplikujte na trávne porasty s
vysokým zastúpením ďateliny a strukovín. Maximálna dávka za rok: 2 l.ha-1. Dobytok sa nesmie pustiť na plochy, na ktoré sa prípravok aplikoval, aspoň 3 dni po jeho
aplikácii, alebo kým neodumrú jedovaté buriny ako napríklad ľuľok čierny a stanú
21
sa nepožívateľnými.
Prípravok BARCLAY HURLER 200 je možné použiť v tank-mix kombinácii s inými
prípravkami obsahujúcimi ú.l.: chlormequat±cholinechloride, clopyralid, dichlorprop,
carbendazim. MCPA, fenpropidin, fenpropimorph, cypermethrin, prochloraz, propiconazole, chlorothalonil, triadimenol. Pri použití TM sa riaďte registrovaným návodom k použitiu oboch prípravkov.
Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych a
nepriamych nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty.
Pri dodržaní uvedených metodických pokynov nedochádza u registrovaných plodín
k prejavom fytotoxicity pri aplikácii prípravku BARCLAY HURLER 200. Nebola
zistená odrodová citlivosť na prípravok. Nebol zistený negatívny vplyv na kvantitatívne ani kvalitatívne parametre úrody.
Neošetrujte plodiny stresované suchom, mrazom, chorobami a inými pesticídmi.
Opatrenia proti vzniku rezistencie
Účinná látka fluroxypyr patrí do chemickej skupiny pyridinkarboxylových kyselín
(skupina O podľa HRAC). Odporúčame využívať zásady antirezistentnej stratégie
založenej na správnej agronomickej praxi v ochrane rastlín. Toto docielite:
1. Dodržiavaním návodu na použitie.
2. Využívaním ďalších agrotechnických postupov vedúcich k redukcii zaburinenia
(striedaním plodín, kultiváciou pôdy…).
3. Zabránením rozmnožovania a ďalšieho rozširovania burín.
4. Dodržiavaním správnej praxe pri aplikácii prípravkov (vhodné trysky, optimálne
klimatické podmienky, optimálne fázy burín, monitoring burín a účinnosti).
Vplyv na úrodu
Žiadne príznaky fytotoxicity alebo účinky na výnose plodín a kvalitu zrna sú pozorované pri BARCLAY HURLER sa používa podľa návodu
22
Postrekový herbicídy prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu
určený proti dvojklíčnolistovým burinám v obilninách a kukurici.
Účinná látka
225 g.l-1 Bromoxynil
Balenie
5 l kanister COEX PA/HDPE
Doba použiteľnosti
pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku
BUCTRIL EXTRA pôsobí prevažne ako dotykový herbicíd na vzídené
dvojklíčnolistové buriny, ktoré sú v rastovej fáze 2-4 pravých listov. Bromoxynil je
príjímaný listami a blokuje fotosyntézu burín.
Spôsobuje zasychanie burín a ich následné odumieranie. Účinok na buriny sa prejavuje do 24 hodín po ošetrení drobnými nekrotickými škvrnami.
Citlivé druhy burín ničí za 2-3 dni po ošetrení, k úplnému zničeniu burín dochádza
zvyčajne za 4-5 dní po postreku. Účinok prípravku priaznivo ovplyvňuje vyššia teplota a slnečný svit pri aplikácii a po nej.
Neodporúčame ošetrovať pri teplotách vyšších ako +25°C.
Spektrum herbicídneho účinku
Citlivé buriny: reďkev ohnicová, horčica roľná, kapsička pastierska, mrlík obyčajný,
horčiaky, rumančeky, parumanček nevoňavý, láskavce, ľuľok čierny, lipkavec
obyčajný, mak vlčí, veroniky, durman, zemedym lekársky, peniažtek roľný
Stredne citlivé: konopnica napuchnutá, hviezdica prostredná, hluchavky, fialka
roľná.
Dočasne poškodzuje viacročné hlboko koreniace buriny ako sú pichliač roľný, mlieč
roľný, praslička roľná.
Návod na použitie a dávkovanie
23
Odporúčania pre aplikáciu
Dávka vody na 1 ha 400 - 600 l.
Obilniny s podsevom lucerny ošetrujte v dobe, keď má lucerna vyvinutý aspoň jeden
trojlístok a buriny majú 2-4 pravé listy. Na prerastené buriny sa herbicídny účinok
znižuje. Obilniny možno ošetrovať od 2 listov do začiatku stĺpkovania.
Kukuricu ošetrujte v dobe, keď majú buriny 2-4 pravé listy (max. 6 listov) a výška
kukurice nepresiahne 20 cm. Neošetrujte pri teplotách nad +20°C! Vyššiu dávku
použite na pokročilejšie rastové fázy burín, prípadne buriny v listovej ružici.
Nepoužívajte na malé rastliny kukurice, zoslabnuté porasty, ošetrujte najmenej 6
hodín pred predpokladaným dažďom.
Opatrenia proti vzniku rezistencie
Viacročné opakované používanie herbicídu BUCTRIL EXTRA a iných prípravkov
s rovnakým mechanizmom účinku na rovnakých pozemkoch môže viesť k selekcii
rezistentných biotopov burín.
Je potrebné použitie prípravku alternovať s inými herbicídmi s odlišným mechanizmom účinku alebo ho s nimi používať v zmesiach formou tank-mix aplikácií.
24
Prípravok vo forme suspenzného koncentrátu na ničenie odolných
dvojklíčnolistových burín, metličky a psiarky v jarných a ozimných obilninách.
Účinná látka
500 g.l-1 izoproturón
Balenie
1 l, 5l a 20 l HDPE
Doba použiteľnosti
min. 2 roky od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku
IZORON 500 SC je prijímaný predovšetkým listami ale aj koreňmi rastlín a preto
môže byť aplikovaný preemergentne a postemergentne. Prvé symptómy poškodenia
sa prejavujú ľahkým zažltnutím a stáčaním okrajov listov. Buriny hynú v závislosti od
počasia v priebehu 2-3 týždňov po postreku. Prípravok sa v pôde pomerne rýchlo
rozkladá, takže nie sú žiadne obmedzenia pre následné plodiny.
Citlivé buriny: láskavec ohnutý, mrlík biely, konopnica napuchnutá, rumanček
kamilkový, ruman roľný, parumanček nevoňavý, horčiaky, mlieč zelinný, hviezdica
prostredná, peniažtek roľný, kolenec roľný, metlička obyčajná, psiarka roľná, lipnica
ročná, iva voškovníkovitá.
Odolné buriny: veroniky, lipkavece, hluchavky a trváce buriny.
Povolený rozsah prípravku
Spôsob použitia
Pšenica ozimná
Aplikujte od fázy 3 listov do konca odnožovania. Jednoklíčnolistové buriny sú
najcitlivejšiedo štádia 2 -3 listov. Neošetrujte v dobe, keď sa očakávajú silnejšie
25
mrazy! Dávka vody na 1 ha 200 - 400 l.ha-1.
Rezistencia
Riziko vzniku rezistence psiarky poľnej na prípravok IZORON 500 SC je pomerne
vysoké. Na minimalizáciu tohoto rizika je treba rešpektovat antirezistentnú stratégiu,
která spočíva v:
- pravidelnom striedaní plodínn v rámci osevného postupu,
- preferovanie orby oproti minimalizačným technológiám
- zakladanie plodiny v optimálnom termíne a zamedzenie skorému výsevu/výsadbe,
které vedie k silnému
tlaku burinného spoločenstva
- používání herbicidov s rôznym mechanizmem účinnosti a zamedzenie opakovaného ošetrenia rovnaným prípravkom.
26
Selektívny postrekový prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu
určený na postemergentné ničenie trávovitých burín v poľnohospodárskych
plodinách a v lesnom hospodárstve.
Účinná látka
50 g.l-1 quizalofop-P-ethyl
Balenie
5 l HDPE fľaša
Doba použiteľnosti
min. 2 roky od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku
LEOPARD 5 EC je listový herbicíd s translokačným účinkom, ktorý selektívne ničí
burinné trávy. Herbicídny účinok je pozorovateľný asi po 7 – 14 dňoch, v prípade
nepriaznivých podmienok pre rast (sucho, chlad) aj neskôr.
Prípravok aplikujte v období rastového optima burinných tráv, kedy väčšina
z nich je v štádiu od 2. listu do konca odnožovania. Podmienkou úspešnej
aplikácie je dokonalá pokryvnosť. Proti pýru plazivému prípravok aplikujte
až po vzídení, pri výške 10 – 15 cm. Dokonalá pokryvnosť je podmienkou
úspešnej aplikácie.
Dávka prípravku sa riadi podľa rastovej fázy tráv. Ak je väčšina tráv v štádiu
odnožovania, je potrebné zvoliť vyššiu hranicu dávkovania.
Delenú aplikáciu možno použiť na pozemkoch, kde bola urobená dokonalá príprava pôdy a podzemné časti pýru sú čo najkratšie ( 2 – 3 očká). Prvé ošetrenie od
2 – 3 listov pýru, druhé na novovzídené poplazy.
Lesné hospodárstvo: účinkuje iba na trávy, prijímaný je len ich nadzemnou časťou.
Trávy ošetrovať v štádiu 2-3 pravých listov.
Povolený rozsah prípravku
27
Odporúčaná dávka vody: 400 – 600 l.ha-1
28
Fytotoxicita
Bez nebezpečenstva fytotoxicity ho možno použiť cez celú vegetačnú dobu vo
všetkých rastových štádiách drevín.
Odrodová citlivosť a rezistencia: po postreku dodržať 3 týždne kultivačný kľud. Nižšie
dávky zabezpečia retardáciu rastu smlzu, postrekujte včas. Pre odstránenie smlzu,
alebo pri postrekoch na vyspelejšie trávy treba použiť vyššie dávky. Nepostrekovať
v poludňajších hodinách za slnečného horúceho počasia.
29
Selektívny postemergentný herbicíd proti pýru plazivému, jednoročným a
trvácim trávam a dvojklíčnolistým burinám v kukurici siatej. Je formulovaný ako kvapalný suspenzný koncentrát (SC).
Účinná látka
Nikosulfuron 40 g/l (4,5%)
Balenie
HDPE kanister 5 l
Doba použiteľnosti
2 roky od dátumu výroby.
Pôsobenie prípravku
NISSHIN 4SC je selektívny herbicíd pre postemergentné ničenie jednoročných a
trvácich tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici. Patrí do skupiny sulfonylmočovín.
Nicosulfuron pôsobí ako inhibitor syntézy acetolactatu (ALT).
Najlepší účinok vykazuje, ak je aplikovaný za teplého a vlhkého počasia v období
aktívneho rastu burín.
Spektrum herbicídneho účinku
Citlivé buriny: pýr plazivý, ježatka kuria, ovos hluchý, moháre, proso, cirok alepský,
láskavec ohnutý, horčica roľná, durman obyčajný, voškovník obyčajný, portulaka
zeleninová
Návod na použitie
30
Pokyny pre aplikáciu
Dávka vody: je 200-400 l/ha podľa použitého druhu trysiek a postrekovača.
Maximálny počet aplikácii: 1 x za sezónu
Termín aplikácie
Rastová fáza plodiny v čase aplikácie
Kukurica siata: BBCH 12-18, v štádiu 2-8 listov
Kukurica
Herbicíd NISSHIN 4SC použite v štádiu 2-8 listov kukurice. Ošetrenie v neskorších
rastových štádiách môže spôsobiť zníženie herbicídnej účinnosti prípravku,
pretože rastúca kukurica môže listami prekryť buriny.
Buriny: Optimálny termín pre aplikáciu herbicídu NISSHIN 4SC proti jednoročným
burinám a trávam je štádium 3-4 listov. Proti pýru je najvhodnejšia aplikácia
v období, keď je vzídených 90% pýru a rastliny dosahujú dĺžku 10-15cm (3-4 listy).
Najlepší účinok proti ciroku alepskému (vzchádzajúcemu z rhizómov) dosiahnete
aplikáciou v štádiu, keď cirok dosiahne výšku 30cm.
Herbicídny účinok môže byť zoslabený, ak bol prípravok aplikovaný za suchého a
chladného počasia alebo ak je porast kukurice slabý alebo stresovaný.
Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych
alebo nepriamych nepriaznivých vedľajších účinkoch na rastliny alebo rastlinné
produkty.
Prípravok nepoužívajte v kukurici, ktorá bola ošetrená listovými alebo pôdnymi
insekticídmi zo skupiny organických zlúčenín fosforu a tiež herbicídmi na báze
bentazonu.
Opatrenia proti vzniku rezistencie
Ak je NISSHIN 4SC používaný v monokultúrach niekoľko rokov po sebe, existuje
potencionálne riziko rezistencie. Ako antirezistentnú stratégiu je vhodné používať
NISSHIN 4SC v TM, alebo striedať s inými herbicídmi s odlišným mechanizmom
účinku, predovšetkým v monokultúrach kukurice. Rotácia plodín, v ktorých sa aplikujú herbicídy s odlišným mechanizmom účinku, môže byť použitá ako vhodná
stratégia proti vývoju rezistencie.
Vplyv na úrodu
1-2 týždne po aplikácii prípravkom NISSHIN 4SC sa môže objaviť prechodné
zožltnutie, spomalenie rastu. Tento stav nie je trvalý a po krátkej dobe doznie bez
nepriaznivého vplyvu na úrodu.
31
Na niektorých obzvlášť citlivých odrodách (napr. Rival) môže byť pozorovateľná
deformácia kvetov. Nepoužívajte na porasty v stresu, môže viesť k trvalému
poškodeniu úrody a strate výnosu. Zabezpečte rovnomernú aplikáciu v odporúčanej
dávke na zdravý porast!
Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny
Nicosulfuron je veľmi rýchlo degradovateľný vo väčšine pôd. V rámci bežného osevného postupu môžu byť pestované po orbe ozimné obilniny a všetky následné
plodiny bez obmedzenia. V prípade výrazného sucha neodporúčame siatie repky
olejnej alebo medziplodiny.
V prípade nutnej vyorávky je možné ako následnú plodinu použiť kukuricu alebo
po orbe sóju.
Neodporúčame pestovať slnečnicu, cirok, kapustovité rastliny, fazuľu.
Pri aplikácii zabráňte úletu postrekovej kvapaliny na susedné plodiny!
32
Selektívny herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou
na ničenie jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín v repke ozimnej a jarnej, horčici a v kapustovej zelenine.
Účinná látka
metazachlor 400 g / l
Balenie
5 l kanister PE
Doba použiteľnosti
2 roky od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku
RAPSAN 400 SC je herbicíd určený na ničenie jednoklíčnolistových a
dvojklíčnolistových burín v porastoch ozimnej a jarnej repky, kapustovej zeleniny a
horčice. Je prijímaný predovšetkýmkoreňovým systémom počas vzchádzania. Po
vzídení je burinami čiastočne prijímaný aj listami. Po aplikácii na pôdu pred vzídením
burín je prijímaný klíčiacimi burinami a spôsobí ich odumretiepred alebo krátko po
vyklíčení. Ničí aj buriny do fázy klíčnych listov, ktoré sú v čase ošetreniauž vzídené.
Keďže k hlavnému účinku dochádza prostredníctvom pôdy, spoľahlivej účinnosti sadosiahne pri dostatočnej pôdnej vlhkosti. Pri aplikácií za sucha sa herbicídny účinok
dostaví prineskorších zrážkach. Podľa súčasných poznatkov je RAPSAN 400 SC
dobre znášaný všetkými odrodami repky vrátanetzv. dvojnulovej.
RAPSAN 400 SC spoľahlivo ničí najmä: psiarku roľnú, moháre, lipnicu ročnú,
prstovku, ježatku kuriu, metličku obyčajnú, láskavce, štiavy, pŕhľavu malú, veroniky,
žltnice, mlieče, iskerníky, pastiersku kapsičku, parumanček nevoňavý, rumančeky
a rumany, horčiak broskyňolistý, lobody,mak, ľuľok, kolenec roľný, hluchavky,
nezábudku roľnú, hviezdicu prostrednú, mrlík biely,čistec ročný.
Neuspokojivá je účinnosť na: ovos hluchý, fialku roľnú, reďkev ohnicovú, horčicu
roľnú, stavikrvvtáčí, peniažtek roľný, výmrv obilnín, bažanku ročnú, pohánkovec ovíjavý a lipkavec obyčajný.*
Prípravok neničí: Všetky vytrvalé buriny, napr. pupenec roľný, pichliač, bodliaky,
pýr plazivý.
* Účinok je spoľahlivý len za predpokladu optimálnych podmienok (vlhkosť pôdy a príprava
pozemku) a pri použití hornej hranice odporúčanej dávky.
33
Aplikujte maximálne 1,0 kg účinnej látky metazachlor na hektár každý tretí rok
na rovnaký pozemok.
Aplikačné poznámky
Pre dobrý herbicídny účinok je nevyhnutne potrebná kvalitne pripravená
pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou. Príliš kypré, či hrudovité pôdy je potrebné povalcovať. Ošetrenie na kamenistých alebo hrudovitých pôdach môže byť
úspešné len čiastočne, lebo semená burín klíčia spod hrúd alebo kameňov, bez
toho aby sa dostali do styku s herbicídom. Pre zaistenie dobrej znášanlivosti
s repkou je potrebné dodržať hĺbku siatia 1,5–2 cm a semeno repky musí byť
zakryté dostatočnou vrstvou drobnohrudkovitej zeminy. Účinnosť môže byť trochu znížená pri nadmernom presušení povrchovej vrstvy pôdy. Prejaví sa však
po následných zrážkach. Pri silných zrážkach po aplikácii môže byť prechodne
zabrzdený rast repky, ktorý sa však ešte na jeseň vyrovná a toto zabrzdenie
nemá následný vplyv na výšku výnosu. V rozpätí odporúčaných dávok volíme
nižšiu hranicu na ľahších a vyššiu hranicu na ťažších pôdach.
Repka ozimná
1,5–2,0 l RAPSAN 400 SC na hektár. Aplikácia sa vykonáva, keď sa objavia prvé
buriny vo fáze klíčnych listov bez ohľadu na rastovú fázu repky.
1,5 l/ha RAPSAN 400 SC + 0,15–0,2 l/ha Reactor 360 CS
Rozšírenie a posilnenie účinnosti na ďalšie významné buriny - lipkavec obyčajný,
hluchavka purpurová, hviezdica prostredná, veronika perzská, kapsička pastierska, peniažtek roľný
Kapustová zelenina
2,5 l RAPSAN 400 SC na hektár. Postrek sa vykonáva po výsadbe a zakorenení,
kedy sú buriny maximálne vo fáze klíčnych lístkov.
Horčica a repka jarná
2,0 l RAPSAN 400 SC na hektár. Postrek sa vykonáva do dvoch dní po zasiatí.
Množstvo vody je 200–600 l/ha
Pestovanie ďalších plodín po zaorávke
Ak je v dôsledku vyzimovania potrebné ozimnú repku zaorať, je možné ako
následnú plodinu zaradiť jarné obilniny, jarnú repku, zemiaky, cukrovú repu a
kukuricu. Pred výsevom je potrebné pôdu premiešať do hĺbky 15 cm. Po zaoraní
horčice (aplikácia RAPSAN 400 SC na jar) je možné zaradiť výhradne opäť jarnú
repku, zemiaky a druhy kapustovej zeleniny. Po normálne pozberanej repke (ozimnej aj jarnej) možno pestovať akúkoľvek plodinu.
Príprava postrekovej kvapaliny
Pred použitím prípravok dôkladne pretrepeme. Odmerané množstvo vlejeme do
nádrže postrekovača sčasti zaplnenej vodou a za stáleho miešania doplníme
34
nádrž postrekovača na stanovený objem vodou. Pri príprave zmesí je zakázané
miešať koncentráty, prípravky vlejeme do nádrže oddelene. Kvapalinu je potrebné neustále udržiavať v pohybe miešaním. Pred aplikáciou skontrolujeme dávkovanie a činnosť trysiek. Pripravenú postrekovú kvapalinu bez odkladu spotrebujeme.
Upozornenie
Prípravok je možné používať iba v súlade s platným Zoznamom registrovaných
prípravkov na ochranu rastlín.
35
Postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenzie kapsúl v kvapaline
určený po zriedení vodou na preemergentné ošetrenie proti lipkavcu a
dvojklíčnolistovým burinám v repke ozimnej.
Účinná látka
360 g/l clomazone
Balenie
1 l HDPE/PA fľaša
Doba použiteľnosti
2 roky od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku
Účinná látka clomazone patrí do skupiny isoxazolidinone a do rastlín preniká
koreňmi, pri citlivých druhoch inhibuje biosyntézu prekurzorov chlorofylu a karotenoidov. Listy citlivých rastlín alebo klíčiace rastliny ošetrené prípravkom sú vybielené.
Spektrum herbicídnej účinnosti
Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, mrlík
biely
Stredne citlivé buriny: hluchavka purpurová
Odolné buriny: rumančekovité, peniažtek roľný, fialky, veroniky, láskavec ohnutý
Návod na použitie
Odporúčané množstvo vody je 200-400 l.ha-1
Maximálny počet ošetrení: 1× za vegetačné obdobie
Metodické pokyny
Repku ozimnú ošetrujte preemergentne ihneď po výseve najneskôr však do 3 dní
po výseve. Dávku prípravku zvoľte v rozmedzí uvedenom v tabuľke. Nižšie dávky
použite na ľahkých pôdach alebo pri očakávanom nižšom výskyte burín. Vyššie
dávky použite na stredných a ťažkých pôdach a pri očakávanom silnejšom výskyte
burín, najmä lipkavca. Prípravok pre rozšírenie spektra účinnosti používajte zásadne
v registrovanom tank-mixe.
36
Informácie o možnej fytotoxicite a odrodovej citlivosti.
Okrajové časti listov môžu byť svetlé, zožltnuté alebo vybielené, najmä pri silných dažďoch po aplikácii prípravku. Tieto prejavy sú prechodného charakteru
a neovplyvňujú negatívne ďalší rast repky a úrodu. REACTOR® 360 CS možno
aplikovať len preemergentne (pred vzídením repky). Aplikácia postemergentne
môže zničiť porast. Nepoužívajte REACTOR® 360 CS na pieskoch a svetlých pôdach ani na pôdach s nízkym obsahom organickej hmoty. Je potrebné, aby zasiate
osivo repky bolo zakryté aspoň 20 mm hrubou vrstvou pôdy. Osivové lôžko má byť
pevné a bez veľkých hrúd.
Opatrenia proti vzniku rezistencie
Clomazone sa používa od roku 1986. Patrí do skupiny inhibítorov tvorby pigmentov
F3 s nízkym rizikom vzniku rezistencie. V Európe nebol zaznamenaný žiadny prípad
vzniku rezistencie. Vo svete boli zistené 4 prípady vzniku rezistencie. Je potrebné
predchádzať vzniku rezistencie dodržiavaním správnej poľnohospodárskej praxe:
striedanie plodín, orba (bezorbové technológie vyžadujú zvýšené používanie herbicídov), striedanie účinných látok z rôznymi spôsobmi účinku.
Vplyv na úrodu
Nebol zistený žiadny negatívny dopad na úrodu.
Vplyv na následné a susediace plodiny
Pred sejbou následnej plodiny sa odporúča minimálne stredná orba. Pri sejbe
náhradných plodín (po prípadnom zaoraní repky ozimnej na jar) môže dôjsť k chlorózam na listoch (ktoré sú však dočasné) a to len pri citlivých plodinách ako ďatelina,
lucerna, mak, repa cukrová.
37
Selektívny herbicídny prípravok vo forme granúl dispergovateľných vo
vode (WG) proti burinám v pšenici ozimnej a jarnej, v jačmeni ozimnom a
jarnom, ovse, tritikale, ľane, a na úhorových plochách.
Účinná látka
metsulfuron methyl 200 g/kg
Balenie
HDPE fľaša 100 g, fluorovaný HDPE fľaša 100 g, coex HDPE/PE-PA fľaša 100 g,
coex HDPE / PE-EVOH fľaša 100 g
Doba použiteľnosti
min. 2 roky od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania v neporušených
originálnych obaloch
Pôsobenie prípravku
SAVVY je herbicíd zo skupiny sulfonylmočovín ničiaci väčšinu jednoročných
dvojklíčnolistových burín. Mechanizmom účinku je inhibícia enzýmu acetolaktát
syntézy (ALS) esenciálneho pri syntéze alifatických aminokyselín (HRAC group
B). Príznaky pôsobenia nastupujú pomaly a zreteľné sú zvyčajne viac ako týždeň
po aplikácii. Účinok sa prejavuje zastavením rastu, neskôr žltnutím a postupným
uhynutím burín. Rastliny prípravok prijímajú prevažne listami a transportujú ho do
všetkých častí.
Návod na použitie
Pokyny pre aplikáciu
Dávka vody: 200 - 400 l.ha-1
Obilniny (pšenica ozimná a jarná, jačmeň ozimný a jarný, tritikale, ovos)
SAVVY do obilnín aplikujte v období, keď má plodina vyvinuté aspoň dva listy
(pšenica, ovos, tritikale - BBCH 12) alebo tri listy (jačmeň - BBCH 13), až do fázy
38
vyvinutého zástavového listu (BBCH 39). Maximálny počet ošetrení: 1× za vegetáciu.
Ľan
SAVVY môžete aplikovať do aktívne rastúceho ľanu v období od rastovej fázy
prvého páru pravých listov až do výšky 30 cm alebo pred objavením sa kvetných
pupeňov. Väčšina jednoročných burín je najcitlivejšia v skorých rastových fázach.
Pri aplikácii zabráňte prekrytiu postrekových pásov. Maximálny počet ošetrení: 1×
za vegetáciu.
Úhorové plochy
SAVVY môže byť aplikovaný na pôde dočasne ležiacej úhorom, kde sa hlavne vyskytujú trávy, pšenica, jačmeň, ovos alebo tritikale. U tráv sa môžu objaviť farebné
zmeny alebo zakrpatenosť rastlín. SAVVY je selektívny k vzchádzajúcim obilninám od fázy BBCH 13, ale nemôže byť použitý vo vzchádzajúcich trávach.
Pravidlá dotačného titulu neumožňujú použitie prípravku na reguláciu burín v biopásoch v rámci agroenvironmentálnych opatrení v dobe od založenia biopásu do
31.3. nasledujúceho roku.
Na pôde dočasne ležiacej úhorom nepoužívajte SAVVY alebo iný prípravok obsahujúci sulfonylmočovinu viac ako raz za rok. Rastliny z ošetreného úhoru nemôžu
byť spásané dobytkom alebo po zbere použité ako podstielka.
Aplikujte v 200 l vody na hektár, použite vhodný postrekovač, ktorý zaistí dobré
pokrytie burín postrekom. V prípade hustého porastu alebo silnejšieho zaburinenia použite 400 l vody. Dbajte na to, aby sa neprekrývali postrekové pásy.
Spôsob použitia
Najlepšie výsledky dosiahnete pri aplikácii v období intenzívneho rastu (pri optimálnej pôdnej vlhkosti, teplote a relatívnej vlhkosti vzduchu), pokiaľ sú buriny
v skorých rastových fázach. Účinok môže byť znížený vplyvom sucha. SAVVY
môžete používať na všetkých typoch pôd.
Citlivosť burín
39
Upozornenie
Neošetrujte
- porasty trpiace stresom v dôsledku sucha, zamokrenia, nízkych teplôt, napadnutia škodcami alebo chorobami, výživového deficitu, poprípade akéhokoľvek faktoru, ktorý redukuje rast porastu.
- obilniny s podsevom tráv, ďateliny alebo iných dvojklíčnolistových plodín.
- obilniny po valcovaní 7 dní.
Nepoužívajte do obilnín SAVVY v slede s prípravkom obsahujúcim inú
sulfonylmočovinu.
Pri aplikácii dôsledne kontrolujte presnosť a zabráňte prekrývaniu postrekových
pásov.
40
Neaplikujte SAVVY na semenné porasty tráv.
Opatrenia proti vzniku rezistencie
V Slovenskej republike neboli doteraz zistené rezistentné populácie burín voči
herbicídom s rovnakým mechanizmom účinku. Proti rezistentným populáciám
týchto druhov môže byť prípravok nedostatočne účinný. Na obmedzenie rizika
vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok ani iný s rovnakým mechanizmom
účinku pokiaľ možno viac ako 1× za vegetáciu. Dodržujte predpísanú aplikačnú
techniku a prípravok aplikujte iba za vhodných poveternostných podmienok a
v odporúčaných rastových fázach burín.
Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny
Obilniny
V prípade zaorania ošetreného porastu do 3 mesiacov po ošetrení je možné
zaradiť iba pšenicu. Pred sejbou musí byť pôda spracovaná do hĺbky aspoň 15
cm. Po aplikácii herbicídu SAVVY je možné v rovnakom kalendárnom roku zaradiť
iba obilniny, repku a trávy.
Ľan
Po aplikácii prípravku SAVVY je možné zaradiť v nasledujúcich 16 mesiacoch iba
obilniny.
Úhorové plochy
Po aplikácii prípravku SAVVY je možné zaradiť v nasledujúcich 16 mesiacoch iba
obilniny
41
42
Postrekový fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu (SC) na ochranu pšenice ozimnej proti septorióze pšenice, fuzariózam klasov a černiam.
Účinná látka
chlorthalonil 166 g/l (15,09%), tebukonazol 60 g/l (5,45%)
Balenie
5 l COEX (HDPE/PA) kanister (materiál kanistru: vonkajší - pocínovaný plech,
vnútorný – umelá živica a závitový uzáver s pečaťou)
Doba použiteľnosti
2 roky od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku
FEZAN PLUS je fungicíd obsahujúci zmes účinných látok s rozdielnym
mechanizmom pôsobenia: tebuconazolu a cholrotalonilu. Prípravok je určený
na ochranu pšenice proti širokej škále chorôb: septoriózam, fusariózam a
černiam.
Návod na použitie
Aplikačné poznámky
Maximálny počet aplikácií: 2x
Interval medzi aplikáciami: min. 7dní
Termín aplikácie: do BBCH 69 (koniec kvitnutia)
Proti septorióze pšenice aplikujte preventívne alebo čo najskôr na začiatku výskytu
choroby. Pri aplikácii v podmienkach silného infekčného tlaku septoriózy pšenice
nie je možné vylúčiť zníženie účinnosti prípravku. Možný vplyv ošetrenia na
fermentačné procesy konzultujte s držiteľom povolenia alebo so spracovateľom.
Prípravok nesmie zasiahnuť susediace porasty! Prípravok sa aplikuje pozemne,
postrekom, schválenými postrekovačmi.
Tabuľka ochranných vzdialeností stanovených s ohľadom na ochranu
necieľových organizmov
43
Postrek prevádzajte len za bezvetria alebo mierneho vánku, v smere po vetre
od osôb. Pred použitím si prečítajte priložený návod.
Príprava postrekovej kvapaliny
Pri príprave aplikačnej kvapaliny dbajte na dôkladné vypláchnutie prípravku
z obalu, aby nedochádzalo k zníženiu koncentrácie pri príprave aplikačnej kvapaliny. Pred použitím prípravok dôkladne premiešajte. Odmerané množstvo
vlejte do nádrže postrekovača z časti naplnenej vodou a za stáleho miešania
doplňte nádrž postrekovača na stanovený objem vody. Pri aplikácii musí byť
zabezpečené stále premiešavanie postrekovej kvapaliny. Pri príprave zmesi je
zakázané miešať koncentráty, prípravky sa vlievajú do nádrže oddelene. Kvapalinu je treba neustále udržovať v pohybe miešaním. Pred aplikáciou skontrolujte dávkovanie a činnosť trysiek. Pripravenú postrekovú kvapalinu je nutné
bezodkladne spotrebovať.
Upozornenie
Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom registrovaných prípravkov na ochranu rastlín schváleným Ústredným kontrolným a
skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave.
SP1: Neznečisťujte vody prípravkom alebo jeho obalom. Nečistite aplikačné
zariadenia v blízkosti povrchových vôd. ( Zabráňte kontaminácií vôd splaškami
z fariem a z ciest). PHO2. Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti
2. ochranného pásma zdrojov podzemných a povrchových vôd.
44
Systémový kombinovaný fungicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu
určený na ochranu pšenice a jačmeňa proti hubovým chorobám a viniča
proti múčnatke.
Účinná látka
250 g.l-1 spiroxamine
167 g.l-1 tebuconazole
43 g.l-1 triadimenol
Balenie
5 l HDPE kanister
Doba použiteľnosti
Pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku
IMPULSE SUPER je kombinovaný fungicíd s veľmi dobrým preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Je účinný proti širokému spektru hubových
chorôb. Všetky tri účinné látky majú systémový účinok. Odlišný mechanizmus
ich pôsobenia znižuje riziko vzniku rezistencie na minimum a svojou účinnosťou
sa navzájom dopĺňajú.
Tebuconazol a triadimenol sú systémovo pôsobiace účinné látky zo skupiny
triazolov, pôsobia ako inhibítory demethylácie (DMI) v rámci biosyntézy sterolov hubových patogénov. Spiroxamine je účinná látka zo skupiny spiroketalaminov.
Brzdí tvorbu ergosterolu, pôsobí však na iných miestach ako azoly.
Návod na použitie a dávkovanie
45
Odporúčania pre aplikáciu
Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych
alebo nepriamych nepriaznivých vedľajších účinkoch na rastliny alebo rastlinné
produkty.
Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia (Zoznam
registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov, Metodická
príručka ochrany rastlín, obe pre príslušný rok), nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú alebo následnú plodinu.
Opatrenia proti vzniku rezistencie.
Je potrebné dodržiavať antirezistentné zásady aplikácie, ktoré sú smernicami
FRAC priebežne novelizované.
V zmysle všeobecných antirezistentných opatrení odporúčame striedať prípravky
obsahujúce tebuconazole s ne-DMI skupinou. Na zabránenie rizika vzniku rezistencie odporúčame prípravok použiť maximálne 2 krát za sezónu.
46
Postrekový fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu (SC) k ochrane zemiakov proti plesni zemiakovej.
Účinná látka
chlorothalonil (ISO) 375 g/l (31,9%), cymoxanil (ISO) 50 g/l (4,3%)
Balenie
5 l HDPE bandasky
Doba použiteľnosti
2 roky od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania
Pôsobenie prípravku
Aplikačné poznámky
Maximálny počet aplikácií: 2x
Interval medzi aplikáciami: 7-10 dní
Termín aplikácie: BBCH 40 a BBCH 40-89
Množstvo vody: 300 – 450 l vody/ha
Proti plesni zemiakovej aplikujte pri zapojení porastu v riadkoch alebo čo najskôr
na začiatku výskytu choroby. Opakujte ošetrenie behom 7 – 10 dní, kratšie intervaly použite v prípade silného infekčného tlaku alebo v prípade, keď sú plodiny
zavlažované.
Prípravok nesmie zasiahnuť susediace porasty!
Prípravok sa aplikuje pozemne, postrekom, schválenými postrekovačmi.
Tabuľka ochranných vzdialeností stanovených s ohľadom na ochranu
necieľových organizmov
S ohľadom na ochranu vodných organizmov je vylúčené použitie prípravku na
pozemkoch zvažujúcich sa k povrchovým vodám.
Postrek aplikujte za bezvetria alebo mierneho vánku, v smere po vetre od
osôb. Opätovný vstup do ošetreného porastu je možný až po riadnom oschnutí
aplikačnej kvapaliny.
47
Pred použitím si prečítajte priložený návod.
Pri príprave aplikačnej kvapaliny dbajte na dôkladné vypláchnutie prípravku
z obalu, aby nedochádzalo k zníženiu koncentrácie pri príprave aplikačnej kvapaliny.
Pred použitím prípravku dôkladne pretrepte. Odmerané množstvo vlejte do nádrže postrekovača z časti naplnenej vodou a za stáleho miešania
doplňte nádrž postrekovača na stanovený objem vody. Pri aplikácií musí byť
zabezpečené stále premiešavanie postrekovej kvapaliny. Pri príprave zmesi je
zakázané miešať koncentráty, prípravky sa vlievajú do nádrže oddelene. Kvapalinu je treba neustále udržiavať v pohybe miešaním. Pred aplikáciou skontrolujte
dávkovanie a činnosť trysiek. Pripravenú postrekovú kvapalinu je nutné bezodkladne spotrebovať.
Upozornenie
Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom registrovaných
prípravkov na ochranu rastlín, schváleným Ústredným kontrolným a skúšobným
ústavom poľnohospodárskym v Bratislave
PHO2. Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných a povrchových vôd. Prípravok nevyžaduje špecifické
opatrenie z hľadiska ochrany vtáctva, suchozemských stavovcov, včiel,
necieľových článkonožcov, necieľových rastlín, pôdnych makroorganizmov a
mikroorganizmov.
48
Postrekový fungicídny prípravok určený k ochrane kapusty repkovej pravej
/repky olejky/ proti bielej hnilobe. Je formulovaný ako kvapalný suspenzný
koncentrát (SC).
Účinná látka
thiofanát-methyl 167 g/l, iprodion 167g/l (15,5%)
Balenie
HDPE kanister 10 l, HDPE eco-fľaša 10 l
Doba použiteľnosti
2 roky od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania
Pôsobenie prípravku
PAROLI obsahuje dve účinné látky, systémový thiofanát methyl a kontaktný
iprodion. Iprodion pôsobí protektívne na povrchu rastlín, zabraňuje klíčeniu
spór huby. Thiofanát methyl pôsobí zvnútra protektívne a kuratívne, zabraňuje
klíčeniu spór, penetrácii hýf do buniek rastlín a rastu mycélia.
Prípravok sa vyznačuje dlhodobým reziduálnym účinkom, má pozitívny vplyv
na celkový zdravotný stav porastu a výšku výnosu.
Návod na použitie
Aplikačné poznámky
Max. počet ošetrení: 1x
Termín aplikácie: BBCH 57-69
Prípravok nesmie zasiahnuť susediace porasty.
Prípravok sa aplikuje pozemne postrekom schválenými postrekovačmi.
Podmienky aplikácie
Prípravok PAROLI je možné použiť v širokom aplikačnom termíne od obdobia
pred kvetom, keď sú viditeľne uzavreté kvety sekundárneho kvetenstva až do
konca kvitnutia. Optimálnym termínom pre aplikáciu je obdobie od začiatku
kvitnutia do plného kvitnutia (BBCH 61-65), kedy cielená aplikácia proti bielej
hnilobe repky (Sclerotinia sclerotiorum) je čiastočne účinná aj proti ďalším
hubovým chorobám, ktoré môžu porasty poškodiť v neskoršom období tvorby
šešúľ a dozrievania, predovšetkým proti černi repkovej (Alternaria brassicae) a
plesni šedej (Botryotinia fuckeliana). Naopak neskoršie aplikácie v období dokvitania popri nižšej účinnosti proti bielej hnilobe repky, súčasne znižujú i vedľajšiu
49
účinnosť na ostatné hubové choroby.
Upozornenie
Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom registrovaných prípravkov na ochranu rastlín schváleným Ústredným kontrolným a
skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave.
50
50
Systémový fungicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu
určený na ochranu poľnohospodárskych plodín proti hubovým chorobám.
Účinná látka
500 g/l thiophanate-methyl
Balenie
5 l HDPE bandasky
Doba použiteľnosti
Pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku
Thiophanate-methyl, účinná látka prípravku TOPSIN 500 SC je fungicíd so
systémovou účinnosťou. Patrí do skupiny benzimidazolov, tzv. MBC fungicídy,
(FRAC kód 1) ovplyvňujúce zhlukovanie mikrotubulí počas mitózy. Prípravok má
kuratívnu a protektívnu účinnosť. Účinná látka je prijímaná listami aj koreňmi.
Prípravok sa vyznačuje dlhodobým reziduálnym pôsobením. Má pozitívny vplyv
na celkový zdravotný stav porastu a výšku úrody. Pôsobí proti širokému spektru
hubových chorôb v obilninách a ďalších plodinách. Doba pôsobenia 3-4 týždne.
Návod na použitie a dávkovanie
Pokyny pre aplikáciu
Pšenica ozimná
Jesenné ošetrenie: jesenná aplikácia od 4.listu (BBCH14) výrazne obmedzuje
výskyt a rýchle jarné šírenie chorôb.
Jarné ošetrenie: aplikujte od začiatku predlžovania stebla (BBCH30) až do vyvinutého druhého kolienka (BBCH32).
Vinič: aplikujte od konca kvitnutia (BBCH 69) až do začiatku augusta, 5-6 aplikácií, odporúčame striedať prípravky na báze síry, alebo strobilurínov.
Repa cukrová, repa kŕmna: termín ošetrenia volíme na začiatku výskytu choroby, keď je 5% listov napadnutých (cca polovica júla).
51
Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších
vedľajších účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty
Prípravok nie je fytotoxický, nebola zistená odrodová citlivosť k jeho pôsobeniu a
jeho používanie nemá žiadny negatívny vplyv na pestovanie následných plodín.
Opatrenia proti vzniku rezistencie
K zabráneniu vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku zo skupiny metylbenzimidazolkarbamátov (napr. carbendazim, thiophanate-methyl) bez prerušenia ošetrením iným fungicídom s odlišným
mechanizmom účinku.
Vplyv na úrodu
Prípravok nemá negatívny vplyv na kvalitu úrody a na procesy spracovania.
52
53
MARKATE 50 je insekticíd na báze syntetického pyrethroidu vo forme
emulgovateľného koncentrátu na ničenie cicavého a žravého hmyzu
v poľnohospodárskych plodinách.
Účinná látka
Lambda-cyhalothrin 50 g / l
Balenie
1 l, PET fľaša
Doba použiteľnosti
2 roky od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku
Prípravok MARKATE 50 je pyrethroidný nesystémový insekticíd proti širokému
spektru žravého a cicavého hmyzu. Pôsobí ako dotykový a požerový jed. Je
účinný najmä proti žravým škodcom (Lepidoptera, Coleoptera) ako výrazný
kontaktný jed. Ďalej má dobrú účinnosť na cicavý hmyz (Homoptera).
Ak sa prípravok použije na skorú jarnú aplikáciu, tak má výrazný vedľajší
účinok na roztočce (Tetranychidae). Je to svetlostabilný pyrethroid s knockdown efektom a relatívne dlhodobým reziduálnym pôsobením. Má repelentný
účinok.
Pri vysokých teplotách sa účinnosť znižuje, pri teplotách nižších (pod 25 °C)
výrazne stúpa.
Návod na použitie
54
AT - ochranná lehota je daná odstupom medzi termínom aplikácie (poslednej
aplikácie) a zberom.
Pokyny pre aplikáciu
Pri aplikácii dbajte na elimináciu rizika zásahu na necieľové organizmy.
Používajte spoľahlivé technické vybavenie s presným dávkovaním. Dodržujte
ochranné pásmo vo vnútri ošetrovaného poľa - 5 metrov od okraja poľa.
Množstvo postrekovej kvapaliny zvoľte v závislosti na plodine a mohutnosti
porastu v dávke od 150 do 500 l/ha.
Obilniny - Vošky a vektory viróz
Porasty obilnín siate od polovice septembra do polovice októbra sú po vzídení
v oblastiach nižších polôh pravidelne napádané voškami, ktoré prenášajú
vírusové ochorenia a spôsobujú redukciu zberu. Z týchto dôvodov je nutné
vykonať postrek na začiatku náletu týchto škodcov.
V tomto období je vhodné ošetriť minimálne úvrate (do hĺbky poľa cca. 30
metrov), v prípade silného výskytu škodcov, ošetrite celú plochu poľa.
Jarné ošetrenie proti týmto škodcom vykonávame od fázy druhého kolienka.
Vošky na klasoch likvidujeme od fázy klasenia najneskôr do fázy 77 (začiatok
mliečnej zrelosti). Pri aplikácií do klasu je možné potlačiť vošky aj na zástavovom liste.
55
Repka olejná
Aplikujte v dávke 0,15 l/ha s možnosťou opakovania postreku za 10 až 14 dní.
Pri likvidácii blyskáčika repkového je nutné mať na zreteli možnosť rezistencie
blyskáčika na pyrethroidy.
Aplikácia na šešulových škodcov je najefektívnejšia v čase kvitnutia repky, kedy
výskyt Škodův dosiahne prah škodlivosti. Aplikácia v čase letovej aktivity včiel
je zakázaná.
Hrach, fazuľa
Na redukciu škôd spôsobených požieraním škodcov je potrebné aplikovať dávku
prípravku 0,1 l/ha, a to v ranných vývojových fázach hrachu, kedy aj nižší výskyt
chrobákov môže napáchať značné škody. V prípade nutnosti môžeme postrek
za dva týždne zopakovať.
Na likvidáciu vošiek musíme použiť dostatočné množstvo vody, aby bol porast
dokonale ošetrený. Najvyššiu efektivitu postreku je možné dosiahnuť včasným
zásahom, kedy sa vošky koncentrujú na terminálnych častiach rastlín hrachu a
možno ich ľahko likvidovať aj postrekom s hrubším spektrom kvapiek.
Zemiaky
U zemiakov musíme dbať na dokonalé ošetrenie vyrastenej vňate a podľa toho
zvoliť dávku postrekovej kvapaliny. V sadbových zemiakoch starostlivo likvidujeme vošky z dôvodu prenosu vírusových ochorení. Najlepšie výsledky v boji s
voškami v zemiakoch sú dosahované pri použití kombinácií s prípravkami na
báze účinnej látky pirimicarb alebo pimetrozin (v závislosti na výskyte rezistentných kmeňov vošiek voči týmto látkam).
Cukrová repa
Aplikujte pri prvých výskytoch požerkov od skočiek na porastoch.
Odporúčania a možné riziká vo vzťahu k životnému prostrediu
Prípravok je pre včely relatívne neškodný pri dodržaní predpísanej dávky a koncentrácie.
Príprava postrekovej kvapaliny
Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do
polovice vodou. Po premiešaní sa nádrž doplní vodou, prípadne sa pred doplnením pridajú odmerané množstvá ďalších prípravkov a obsah nádrže sa pred
doplnením opätovne premieša, alebo sa použije predmiešavacie zariadenie, ak
je ním postrekovač vybavený. Pri príprave zmesí je zakázané nešať koncentráty,
prípravky sa do nádrže vpravujú oddelene.
Upozornenie
Prípravok je možné používať iba v súlade s platným Zoznamom registrovaných
prípravkov na ochranu rastlín.
56
Insekticídny prípravok vo forme vodorozpustného prášku určený na ochranu
zemiakov, repky, chmeľu, jabloní, rajčiakov, papriky, slivky, čerešne.
Účinná látka
200g/kg acetamiprid
Balenie
vrecko z Al/BOPP fólie 500 g v papierovej škatuli, vodorozpustná fólia WSB
10x100 g, 5x200 g, 4x100 g a potlačené PET/ALU/PE vrecko
Doba použiteľnosti
pri dodržaní skladovacích podmienok v pôvodných obaloch je doba použiteľnosti
prípravku 2roky odo dňa výroby
Pôsobenie prípravku
Acetamiprid, úč.látka prípravku MOSPILAN 20SP, je vysoko účinný systémový insekticíd, ktorý pôsobí ako neurotoxikant (blokáda nikotínového ACh receptoru v postsynaptickej membráne).
Návod na použitie
57
Odporúčania pre aplikáciu
Aplikácia proti šešulovým škodcom repky možná len v mimoletovom čase včiel v
neskorších večerných hodinách! Pre minimalizáciu rizika poškodenia včiel zabráňte
kontaktu včiel s ošetrenou kultúrou po dobu aspoň 12 hodín!
Zemiaky
ošetrujte v čase maximálneho liahnutia lariev.
Repka
ošetrujte na začiatku náletu škodcov.
Jabloň
vošky – na začiatku výskytu, podľa potreby zopakujte, obaľovač – týždeň po vrchole
náletu do feromonových lapačov
Slivka
týždeň po vrchole náletu do feromonových lapačov.
Čerešňa
ošetrujte na 7 deň po začiatku výletu škodcu.
Rajčiak
pri zistení škodcu.
Paprika
pri zistení 1.výskytu neokrídlených vošiek na listoch rastlín.
Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych
58
alebo nepriamych nepriaznivých vedľajších účinkoch na rastliny alebo rastlinné
produkty: Pre povolený rozsah prípravku nie sú známe.
59
Postrekový kontaktný selektívny akaricíd v úprave vo vode zmáčateľného
prášku, určený na reguláciu výskytu roztočcov na ovocných stromoch,
viniči, okrasných rastlinách, okrasných drevinách a chmeli.
Účinná látka
103 g/kg hexythiazox
Balenie
0,5 kg papierová škatuľa (Al/BOPP/fólia vrecko vo vnútri)
Doba použiteľnosti
2 roky od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku
Prípravok NISSORUN 10 WP pôsobí kontaktne. Vyznačuje sa dlhodobým
špecifickým účinkom na vajíčka a larvy roztočcov, dospelce neničí, ale ich
sterilizuje.
Návod na použitie a dávkovanie
Odporúčania pre aplikáciu
Jadroviny, kôstkoviny
Najefektívnejšie je ošetrenie na začiatku liahnutia lariev roztočca. Doporučené
množstvo postrekovej kvapaliny: 1000 l/ha, tj. 0,75 kg prípravku/ha. Prípravok
je použiteľný s dravým roztočcom Typhlodromus pyri – populácie Chelčice.
Vinič
Najefektívnejšie je ošetrenie na začiatku liahnutia lariev zo zimných vajíčok.
60
INSEKTICÍDY
Okrasné rastliny, okrasné dreviny
Množstvo postrekovej kvapaliny 1000 l/ha.
Chmeľ
Množstvo postrekovej kvapaliny 3000 l/ha. Odporúčaný pre prvé ošetrenie
chmeľu, pri prvom výskyte roztočca na spodných chmeľových listoch (od konca mája do polovice júna), z dôvodu dlhodobého reziduálneho pôsobenia však
najneskôr do začiatku kvitnutia chmeľu.
Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych alebo nepriamych nepriaznivých vedľajších účinkoch na rastliny alebo
rastlinné produkty: Pre povolený rozsah prípravku nie sú známe.
NISSORUN 10 WP®
Doporučené množstvo postrekovej kvapaliny: 1000 l/ha, tj. 0,7 kg prípravku /
ha. Prípravok je použiteľný s dravým roztočcom Typhlodromus pyri – populácia
Mikulov.
Rezistencia a opatrenia proti vzniku rezistencie
Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok viackrát, než 1x
za vegetačnú sezónu na ošetrovanom pozemku.
61
Selektívny akaricíd vo forme suspenzného koncentrátu, určený na reguláciu
výskytu roztočcov na jabloniach a chmeli a erinózy a akarinózy na viniči.
Účinná látka
51,2 g.l-1 fenpyroximate
Balenie
1 l HDPE fľaša
Doba použiteľnosti
pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku
Fenpyroximate, účinná látka prípravku ORTUS 5SC, pôsobí výhradne ako kontaktný
jed, nevykazuje žiadny translaminárny, systémový či fumigačný účinok. Pôsobí na
všetky vývojové štádiá roztočcov. Vyznačuje sa dlhou reziduálnou účinnosťou, ktorá
je viac ako 30 dní.
Návod na použitie
Pokyny pre aplikáciu
Jablone
Ošetrujte v čase, keď je 60 % lariev vyliahnutých zo zimných vajíčok. Ošetrujte formou vysoko objemového postreku. Množstvo vody: 1000 l/ha. Počet aplikácií: 1x za
vegetačnú sezónu.
Vinič
Ošetrujte na začiatku výskytu škodcov. Množstvo vody: 1000 l/ha. Počet aplikácií za
vegetačnú sezónu: 1x.
Chmeľ
Ošetrujte pri výskyte škodcu, pri postreku použite 1500 l vody na hektár. Počet aplikácií za vegetačnú sezónu: 1x.
62
Opatrenia proti vzniku rezistencie
Účinná látka fenpyroximate patrí do skupiny pyrazolov. Spôsob účinku spočíva v inhibícii mitochondriálneho transportu elektrónov (METI), primárne účinkuje ako kontaktný akaricíd. Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok viac krát
po sebe. Sled ošetrení prerušte použitím iného insekticídu s odlišným mechanizmom
účinku.
63
64
Adjuvant vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL). Zvyšuje
pokrytie a absorpciu ošetrených častí rastlín aplikačnou kvapalinou,
umožňuje lepšiu distribúciu postrekového prípravku a stabilizuje účinnosť
pesticídov.
Účinná zložka
500 g/l alkylamine ethoxylate propoxylate
Použiteľné do
Doba použitia je 24 mesiacov od dátumu výroby za podmienok správneho skladovania v pôvodných neporušených obaloch.
Balenie a hmotnosť
1 l HDPE nebo COEX fľaša, kanister
Pôsobenie prípravku
SPARTAN je adjuvant (absorpčné činidlo), zvyšuje pokrytie a priľnavosť
aplikačnej kvapaliny na ošetrené rastliny, zvyšuje distribúciu a vstrebanie
postrekového prípravku. Zvyšuje odolnosť aplikačnej kvapaliny proti nepriaznivým poveternostným vplyvom. Zabezpečuje maximálnu biologickú
účinnosť pesticídov, podporuje účinnosť rastových regulátorov. Je bezpečný
pre rastliny.
Návod na použitie
1. SPARTAN môžete použiť v rámci TM s registrovanými herbicídmi, fungicídmi,
insekticídmi, akaricídmi, desikantami a rastovými regulátormi.
2. Koncentrácia pomocného prípravku: 0,1-0,15%.
Nižšiu koncentráciu 0,1% odporúčame pre aplikáciu s prípravkom na ochranu rastlín za štandardných a optimálnych podmienok v období pri a krátko po aplikácii.
Vyššiu koncentráciu 0,15% odporúčame použiť za sťažených podmienok pri alebo
tesne po aplikácii, napríklad keď sú očakávané zrážky v čase od 30 min. do 1 hodiny po aplikácii, za nižších teplôt (menej ako 4°C) alebo u plodín s voskovou pov-
65
rchovou vrstvou (niektoré strukoviny, repka olejná ai.), alebo pri použití extrémne
alkalickej vody (pH>10).
3. Ochranná doba a podmienky použitia vrátane event. leteckej aplikácie sa riadia
podľa prípravku na ochranu rastlín, ku ktorému sa adjuvant SPARTAN pridáva.
4. Prípravok je možné použiť v kombinácii s listovými hnojivami. Pri aplikácii
zabránite zasiahnutiu kultúrnych rastlín alebo iných porastov v blízkosti ošetrovanej
plochy. Prípravok sa nepoužíva v prípadoch, keď je riziko, že samotný prípravok
na ochranu rastlín alebo listové hnojivo môže spôsobiť problémy s toleranciou
voči ošetrované plodine. V týchto prípadoch môže byť urobený test fytotoxicity na
malej časti pozemku alebo niekoľkých rastlinách.
5. SPARTAN je zakázané použiť s močovinou.
66
Download

Untitled - Sumi Agro