l
a
i
r
o
t
i
Ed
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
ve spolupráci s Barum Continental spol. s r.o., B-Projekting spol.
s r.o., Duslo a.s., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU,
Fakulta priemyselných technológií TnUAD, FATRA a.s., GRANITOL
a.s., UNIPETROL RPA, ITC a.s., SYNTHOS Kralupy a.s., KORD Holding
Company, MATADOR a.s., Mitas a.s., Plastika a.s., Polymer Institute
Brno spol. s r.o., Semperflex Optimit spol. s r.o., Slovnaft a.s.,
Spolana a.s., Svaz zpracovatelů plastů ČR, SYNPO a.s., UNIPLAST
Pardubice spol. s r.o., Univerzita Pardubice, Ústav makromolekulární
chemie AV ČR, Ústav polymerů VŠCHT Praha, Ústav polymérov SAV,
VIPOTEST spol. s r.o., VÚSAPL a.s.
RADA VYDAVATELE
Kave Bareš, Ivan Dobáš, Vratislav Ducháček, Petr Janypka, Jaroslav
Hell, Eleonóra Hudecová, Zdeněk Chmela, Ivan Chodák, Miroslav
Chromek, Dušan Jagoš, Ondřej Kebrle, Vladimír Klepal, Metoděj
Kozák, Karel Kučera, Vendelín Macho, Miroslav Maňas, František
Mátel, Antonín Náplava, Ladislav Pospíšil, Jindřiška Ondráčková,
Jindřich Pytela, Miroslav Raab, Petr Sáha, Karel Špaňhel, Eugén Špirk,
Jaroslav Štaufčík, Pavel Svoboda, Jaromír Šňupárek, Otakar Walter
REDAKCE
Fakulta technologická, UTB ve Zlíně
Plasty a kaučuk, nám. T. G. Masaryka 275, 762 72 Zlín
tel.: +420 576 031 384, +420 576 031 324, +420 602 776 813
fax: +420 576 032 733
e-mail: [email protected]
web: http://www.plastyakaucuk.cz
šéfredaktor: Roman Čermák
výkonný redaktor: Jana Navrátilová
redakce: Alena Kalendová, Yvona Mužná, Miroslav Janíček
ext. spolupracovníci: František Tomis, Václav Matys, Bohumil
Tesařík, Dana Kreizlová
DTP: Stanislav Hradil, e-mail: [email protected]
tisk: Reprocentrum
Předplatné a objednávky inzerce přijímá redakce na výše uvedené
adrese.
Vychází jednou za 2 měsíce jako dvojčíslo.
Registrováno MK ČR E4888
EDITOR
Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Technology
editorial office:
Plastics and Rubber, Faculty of Technology, Tomas Bata University in
Zlín, TGM 275, 762 72 Zlín, Czech Republic
tel.: +420 576 031 384, +420 576 031 324, +420 602 776 813
e-mail: [email protected]
editor in chief: Roman Čermák
Subcription and orders of advertising should be sent to editorial
office address.
Ve dnech 11. až 12. dubna 2012 se v prostorách Academia centra
Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně uskutečnil v pořadí již 20. ročník
odborné konference Plastko. Konference se zúčastnili zástupci podniků
zabývajících se zpracováním plastů a pryže s odborníky na polymerní
chemii z akademického prostředí a studenty.
Letošní výroční ročník svou odbornou náplní a bohatou účastí odborníků navázal na předchozí úspěšné ročníky. Konference byla již podruhé
uspořádána v rámci projektu Od rozvoje znalostí k inovacím, dotačně
podpořeného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Díky tomu účastníci neplatili žádný vstupní poplatek. S ohledem na finanční situaci podniků i škol to všichni zájemci ocenili a účast na konferenci byla srovnatelná s předchozím ročníkem.
Celkový počet účastníků dosáhl počtu 247. Zúčastnili se zástupci 54
firem a akademičtí a vědečtí pracovníci ze šesti vysokých škol.
Z významných českých firem, které na konferenci vyslaly své zástupce, lze jmenovat Barum Continental, Bayer, D-Plast, Fatra, Spur a další.
Akademická pracoviště byla zastoupena vědeckými odborníky z Centra
polymerních systémů a Ústavu inženýrství polymerů UTB ve Zlíně,
Technické univerzity Liberec, Ústavu chemie materiálů VUT v Brně,
Ústavu chemického inženýrství VŠCHT v Praze a Ústavu polymérnych
materiálov STU a SAV v Bratislavě.
Dvoudenní program konference byl rozdělen do šesti odborných
sekcí a bylo předneseno 34 zajímavých přednášek. Plenárních odborných přednášek se ujali přední odborníci prof. RNDr. David Lukáš, CSc.
a prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. a úvodní přednášku sekce 1 přednesl
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. Zajímavou plenární přednášku o vzniku
významného výzkumného oddělení ve Zlíně ve firmě Baťa, a. s. pod
vedením prof. Landy přednesl Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D.
Osm studentů doktorského studia využilo příležitosti prezentovat své
výsledky v anglickém jazyce v rámci sekce Research and Future Trends
in Polymers.
Mladí vědečtí pracovníci hojně využili příležitosti k posterovým sdělením. V posterové sekci se představilo 24 studentských a pět firemních
posterů. Postery byly hodnoceny odbornou komisí, která vyhodnotila
a následně ocenila tři nejlepší v pořadí: M. Ilčíková, M. Urbánková,
J. Chmelař.
Poděkování za úspěšnou akci patří všem, kteří k úspěchu přispěli.
Děkujeme zejména prof. Ing. Petru Sáhovi, CSc., který se ujal role odborného garanta konference. Poděkování dále patří vědeckým pracovníkům Fakulty technologické a Univerzitního institutu UTB ve Zlíně, kteří
sestavili odborný program konference, podíleli se na koordinaci přednášejících a předsedali odborným sekcím. Naplnění programu konference
zaštítila odborná komise ve složení prof. Ing. Berenika Hausnerová,
Ph.D., doc. Ing. Věra Kašpárková CSc., doc. Ing. Dagmar Měřínská Ph.D.,
Ing. Michal Staněk Ph.D., doc. Ing. Marián Lehocký Ph.D., doc. Ing. et
Ing. Ivo Kuřitka Ph.D. et Ph.D.
Organizačně konferenci zajistili pracovníci Univerzitního institutu
UTB ve Zlíně, který je řešitelem projektu Od rozvoje znalostí k inovacím.
Věříme, že konference přispěla k výměně znalostí a zkušeností mezi
účastníky, k upevnění existujících partnerských vztahů a navázání nových kontaktů.
Za organizační výbor
Ing. Petr Boček
Univerzitní institut, UTB ve Zlíně
Obrázky na titulní straně: Atalanta Motors, vůz
Revival. Integrální součástí vozu je inovativní šasi ze speciálního konstrukčního materiálu firmy Inrekor, Dorset,
Anglie. Tento materiál je založen na expandovaném polypropylenu ARPRO firmy JSP.
ROČNÍK 49-2012 • PLKCAS 49 (5–6) • ISSN 0322-7340
Editorial
VYDAVATEL
Úspěch konference Plastko 2012
129
Plasty a kaučuk
2012/5–6
Abstrahovaný do CHEMICAL ABSTRACTS
Obsah
R o č n í k 49
2012
č í s l o 5–6
ČLÁNKY PŮVODNÍ A PŘEHLEDNÉ
„
Udržitelné
plasty –
Polystyreny
Plasty a kaučuk
2012/5–6
130
132
František Vörös
Sdružení EPS ČR, Kancelář sdružení – objekt PKK, Na Cukrovaru 74, 278 01
Kralupy nad Vltavou
E-mail: [email protected]
Celosvětově jsou polystyrenové (PS) plasty čtvrtým nejvíce vyráběným a používaným plastem. V historickém úvodu jsou popsány různé typy PS hmot od kompaktních po vysoce lehčené pěnové typy. Dále jsou popsány environmentální přístupy výrobců,
zpracovatelů a asociací při řízení životních cyklů polystyrenů.
„
Optimalizácia 3D
rozmerov krytky
ostrekovača svetlometu
139
Miroslav Koprna, Ernest Gondár
Ústav technológií a materiálov, Strojnícka Fakulta, Slovenská Technická Univerzita
v Bratislave, Námestie Slobody 17, 812 31 Bratislava 1, Slovenská republika
E-mail: [email protected], [email protected]
Simulácia vstrekovania plastov je kľúčovým faktorom počas vývoja a skúšania nových výrobkov. Tento článok je zameraný na
optimalizáciu 3D rozmerov plastovej krytky vyrobenej z vstrekovaním (PC+PBT) zmesi. Optimalizácia sa vykonala prostredníctvom softwarového produktu MoldFlow 6.2 MPI, ktorá pomohla určiť optimálnu kombináciu procesných parametrov počas
vstrekovania. Bola analyzovaná fáza plnenia a dotlaku. Na základe toho sa definovala rýchlosť vstrekovania, tlak pri prepnutí na
dotlak, profil dotlaku, rozsah teploty taveniny a chladiaceho média. Optimalizáciou uvedených parametrov sa získal priaznivejší
priebeh tlaku v dutine formy a zlepšila geometrická presnosť výrobku. Výsledky simulácie boli overené v praxi.
„
Vplyv kyseliny
maleinovej ako reaktívnej
látky a trikrezylfosfátu
vo funkcii zmäkčovadla
na vlastnosti modelových
gumárenských zmesí
Jana Ďurfinová1,*, Ignác Capek2, Pavol Alexy1, Pavel Husa3, Peter Počarovský1,
Martina Šarlajová1, Petra Skalková4, Ľuboš Krišťák3,
Janka Jurčiová5, Ivan Chodák2
143
Ústav polymérnych materiálov, Oddelenie plastov a kaučuku, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovenská republika
Slovenská akadémia vied, Ústav polymérov, 812 37 Bratislava, Slovenská republika
3
Katedra fyziky, elektroniky a aplikovanej mechaniky, Technická univerzita vo Zvolene, T. G.
Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Slovenská republika
4
Fakulta priemyselných technológií, TNUAD v Púchove, I. Krasku 491/30, 020 01 Púchov,
Slovenská republika
5
Saar Gummi Slovakia, spol. s r. o., Gumárenska 397/21, 972 23 Dolné Vestenice,
Slovenská republika
*Email: [email protected]
1
2
Príspevok je zameraný na porovnanie účinku reaktívnej prísady kyseliny maleinovej a zmäkčovadla trikrezylfosfát v prítomnosti
tenzidov Etoxon – alkylpolyglykolétersulfát sodný, Triton – oktylfenoletoxylát, Tween – natrium-14[p-(1-nonyl)fenyloxy]-3,6,9,12-tetraoxatetradekanylsulfát, ich zamiešaním do modelovej gumárenskej zmesi na báze SBR, so zmesami bez obsahu tenzidov,
na vybrané vlastnosti vulkanizátov. Na porovnanie bola pripravená i referenčná zmes, ktorá bola bez obsahu kyseliny maleinovej,
trikrezylfosfátu i tenzidov. Z vyhodnotenia výsledných vlastností vyplýva, že tenzidy zlepšili účinok oboch prísad v gumárenskych
zmesiach a je ich možné použiť do reálnej zmesi s konkrétnou receptúrou používanou v gumárenskom priemysle.
Osobní zprávy a výročí
147
Nové materiály a výrobky
162
Recenze
149
Stroje a zařízení
174
Konference a výstavy
151
Zprávy
182
Patentová hlídka
154
Odpady a jejich využití
190
Technické a ekonomické aktuality
156
Stručně
192
ORIGINAL AND REVIEW ARTICLES
František Vörös
132
Sdružení EPS ČR, Kancelář sdružení – objekt PKK, Na Cukrovaru 74, 278 01
Kralupy nad Vltavou, Czech Republic
E-mail: [email protected]
131
Worldwide, polystyrene (PS) plastics are the fourth most produced and used plastic. In the historical introduction, different
types of the PS plastics are described, from the compact ones to the highly porous foam grades. Further, environmental approaches of manufacturers, processors and associations in the management of the life cycles of polystyrenes are described.
„
Optimalization
of plastic cover 3D
dimensions
Miroslav Koprna, Ernest Gondár
139
Institute of Technologies and Materials, Faculty of Mechanical Engineering, Slovak
University of Technology in Bratislava, Námestie Slobody 17, 812 31 Bratislava 1,
Slovak Republic
E-mail: [email protected], [email protected]
Injection moulding simulation is the key factor during new product development. This paper is focused on optimalization of
plastic cover 3D dimension by injection moulding of the (PC+PBT) blend. Optimalization was performed by software product
MoldFlow 6.2 MPI that helped to determine the ideal combination of processing conditions during injection moulding. Base on
this there were followed fill and pack analysis, melt temperature and cooling medium range. There was gained better pressure
course in the mould and the geometric accuracy improved. Simulation was verified in the real production.
„
Influence of maleic acid
as reactive substance
and tricresyl phosphate
as a plasticizer on the
properties of model
rubber compounds
Jana Ďurfinová1,*, Ignác Capek2, Pavol Alexy1, Pavel Husa3, Peter Počarovský1,
Martina Šarlajová1, Petra Skalková4, Ľuboš Krišťák3,
Janka Jurčiová5, Ivan Chodák2
143
Institute of Polymers, Department of Plastic and Rubber, The Faculty of Chemical and Food
Technology, STU in Bratislava, Radlinskeho 9, 812 37 Bratislava, Slovak Republic
2
Slovak Academy of Sciences, Institute of Polymers, 812 37 Bratislava, Slovak Republic
3
Department of Physics, Electrical Engineering and Applied Mechanics, Technical University
in Zvolen, T.G.Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Slovak Republic
4
Faculty of Industrial Technologies in Puchov, TNUAD in Puchov, I. Krasku 491/30, 02001
Púchov, Slovak Republic
5
Saar Gummi Slovakia s.r.o., Gumárenska 397/21, 972 23 Dolne Vestenice, Slovak Republic
*Email:[email protected]
1
The contribution is aimed to compare the effect of reactive additives maleic acid and plasticizer tricresyl phosphate in the presence
of surfactants Etoxon – alkylpolyglykoletersulphat sodium, Triton – octylphenoletoxylat, Tween – Natrium-14 [p-(1-nonyl) phenyloxy]
-3,6,9,12-tetraoxatetradekanylsulphat and their incorporation into a model rubber compound based on SBR, with free-surfactant
mixtures, on chosen properties of vulcanizates. For comparison reference compound was prepared, which was free of maleic acid,
tricresyl phosphate and surfactants. From the evaluation of the resulting characteristics is clear that surfactants enhance the effect of
both additives in the rubber compounds and can be used as filler into real blends with the specific recipe used in the rubber industry.
Personal News
147
Novel Materials and Technologies
162
Book Reviews
149
Machinery and Equipment
174
Conferences and Exhibitions
151
News
182
New Patents
154
Waste Recycling
190
Technical and Economic News
156
Briefly
192
Plasty a kaučuk
2012/5–6
„
Sustainable
Plastics –
Polystyrene
Obsah
V o l u m e 49
2012
N o . 5–6
Download

5-6/2012 - Plasty a kaučuk