VYDAVATEL
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
ve spolupráci s Barum Continental spol. s r.o., B-Projekting spol.
s r.o., Duslo a.s., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
STU, Fakulta priemyselných technológií TnUAD, FATRA a.s.,
GRANITOL a.s., UNIPETROL RPA, ITC a.s., SYNTHOS Kralupy a.s.,
KORD Holding Company, MATADOR a.s., Mitas a.s., Plastika a.s.,
Polymer Institute Brno spol. s r.o., Semperflex Optimit spol. s r.o.,
Slovnaft a.s., Spolana a.s., Svaz zpracovatelů plastů ČR, SYNPO
a.s., UNIPLAST Pardubice spol. s r.o., Univerzita Pardubice, Ústav
makromolekulární chemie AV ČR, Ústav polymerů VŠCHT Praha,
Ústav polymérov SAV, VIPOTEST spol. s r.o., VÚSAPL a.s.
RADA VYDAVATELE
Kave Bareš, Ivan Dobáš, Vratislav Ducháček, Petr Janypka, Jaroslav
Hell, Eleonóra Hudecová, Zdeněk Chmela, Ivan Chodák, Miroslav
Chromek, Dušan Jagoš, Ondřej Kebrle, Vladimír Klepal, Metoděj
Kozák, Karel Kučera, Vendelín Macho, Miroslav Maňas, František
Mátel, Antonín Náplava, Ladislav Pospíšil, Jindřiška Ondráčková,
Jindřich Pytela, Miroslav Raab, Petr Sáha, Karel Špaňhel, Eugén
Špirk, Jaroslav Štaufčík, Pavel Svoboda, Jaromír Šňupárek, Otakar
Walter
REDAKCE
Fakulta technologická, UTB ve Zlíně
Plasty a kaučuk, nám. T. G. Masaryka 275, 762 72 Zlín
tel.: +420 576 031 384, +420 576 031 324, +420 602 776 813
fax: +420 576 032 733
e-mail: [email protected]
web: http://www.plastyakaucuk.cz
šéfredaktor: Roman Čermák
výkonný redaktor: Jana Navrátilová
redakce: Alena Kalendová, Petra Koňárková, Yvona Mužná, Pavlína
Vltavská
ext. spolupracovníci: František Tomis, Václav Matys,
Bohumil Tesařík, Dana Kreizlová
DTP: Stanislav Hradil, e-mail: [email protected]
tisk: Reprocentrum
Předplatné a objednávky inzerce přijímá redakce na výše uvedené
adrese.
Vychází jednou za 2 měsíce jako dvojčíslo
Registrováno MK ČR E4888
plastics andrubber
EDITOR
Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Technology
editorial office:
Plastics and Rubber, Faculty of Technology, Tomas Bata University in
Zlín, TGM 275, 762 72 Zlín, Czech Republic
tel.: +420 576 031 384, +420 576 031 324, +420 602 776 813
e-mail: [email protected]
editor in chief: Roman Čermák
Subcription and orders of advertising should be sent to editorial
office address.
Vážení čtenáři,
když jsem vás na začátku roku zvala na odbornou konferenci
Plastko 2010, netušila jsem, jakou pozitivní odezvu bude pozvání
mít. Pro ty z vás, kteří jste se konference nemohli zúčastnit, přináším
stručnou rekapitulaci.
Plastko 2010 se konalo 13. a 14. dubna 2010 v Academia centru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zúčastnilo se ho více než 250
účastníků, přičemž přibližně polovina byla z firemní sféry (zastoupeno bylo cca 60 firem) a druhou polovinu tvořili akademičtí a vědečtí
pracovníci ze tří českých a jedné slovenské univerzity. Předneseno
bylo 39 příspěvků, z toho čtyři plenární přednášky, čtrnáct zvaných
příspěvků firem, šest zvaných příspěvků akademických pracovišť,
deset vědeckých příspěvků studentů doktorandů a pět příspěvků
na podporu inovačních procesů. V rámci posterové sekce bylo prezentováno 54 odborných sdělení.
Přednesu plenárních přednášek se ujali přední čeští odborníci prof. RNDr. Miroslav Raab, CSc., prof. RNDr. Josef Jančář,
CSc., doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc. a zástupkyně žen ve vědě
doc. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D. Z významných českých firem,
které vyslaly své zástupce, lze jmenovat Barum Continental, Deza,
Fatra, Granitol, Gumotex, ITC, Silon, Spur a další. Akademická pracoviště byla zastoupena odborníky z Centra polymerních materiálů
a Ústavu inženýrství polymerů UTB ve Zlíně, Ústavu chemie materiálů VUT v Brně, Ústavu chemického inženýrství VŠCHT v Praze
a Ústavu polymérnych materiálov STU v Bratislavě.
Konference byla průběžně natáčena, takže klíčové příspěvky
můžete shlédnout ze záznamu. Odkaz na záznam naleznete na webových stránkách Univerzitního institutu.
To, co se nepodařilo zachytit na záznam, byla vynikající atmosféra v přednáškovém sále a foyer. Nadšená setkání bývalých spolužáků či spolupracovníků, živá diskuse během přestávek a v průběhu
posterové sekce, předem domluvené schůzky v rámci technologické
burzy a dvě soutěže, to vše přispělo k vytvoření velmi přátelské
a neformální atmosféry, která alespoň na chvilku překryla starosti
všedních dnů.
Plastko svým charakterem bylo vždy jedinečnou akcí právě díky
propojení světa firem a akademického prostředí, díky účasti velmi
zkušených odborníků a současně začínajících inženýrů – plastikářů
či studentů doktorandů. Pokud jste účast na konferenci využili k výměně zkušeností, poznatků a názorů, pak je to právě ten cíl, který
jsme sledovali.
Chtěla bych poděkovat všem účastníkům konference, kteří
projevili zájem o novinky v oblasti polymerů a procesů, a svou
účastí přispěli k naplnění cíle konference. Poděkování patří také
prof. Ing. Petrovi Sáhovi, CSc., odbornému garantu konference,
a doc. Ing. Františku Tomisovi, CSc., díky jehož záznamům se podařilo určit pořadí Plastka, které bylo již devatenáctým ročníkem.
Letošní setkání odborníků plastikářského a gumárenského
průmyslu bylo v mnoha směrech mimořádné a já se už teď těším
na jubilejní 20. ročník Plastko 2012.
Za realizační tým
Ing. Martina Manová
Univerzitní Institut, UTB ve Zlíně
Obrázky na titulní straně: Polášková, M., Verney, V.,
Costa Gomes, M. F., Čermák, R. Celulózové vlákno připravené z roztoku iontové kapaliny. Vnořený snímek ukazuje
původní strukturu mikrokrystalické celulózy před rozpuštěním v iontové kapalině (1-etyl-3-metylimidazolium
acetát) a vysrážením ve vodě. Tato nadějná technologie
by v budoucnu mohla sloužit k přípravě aktivních plniv
pro polymerní materiály na bázi obnovitelných zdrojů.
Snímky z optické mikroskopie, zvětšení 100x (nahoře)
a 200x (dole).
RO Č N Í K 47 - 2 01 0 • P L KCA S 47 ( 5 – 6 ) • I S S N 0 3 2 2 - 7 3 4 0
129
Plasty a kaučuk
2010/5–6
Abstrahovaný do CHEMICAL ABSTRACTS
Editorial
l
a
i
r
o
t
i
d
E
R o č n í k 47
2010
č í s l o 5–6
Obsah
ČLÁNKY PŮVODNÍ A PŘEHLEDNÉ
Plasty a kaučuk
2010/5–6
130
„
Vlastnosti ekologického
změkčovadla v PUR
těsnicích prostředcích
a NBR
Karsten Job1, Melanie Wiedemeier1, Milan Kožený2,*
132
1
Lanxess Deutschland GmbH, Functional Chemicals Business Unit,
Prevention Application Development, Kaiser-Wilhelm Allee 40, 51369
Leverkusen, Německo
2
Lanxess Central Eastern Europe, s. r. o., Stetinova 4, 811 06 Bratislava,
Slovenská republika
*
E-mail: [email protected]
Těsnicí prostředky s polyuretanem (PUR) jsou účelné hlavně ve stavebním a automobilovém průmyslu. Polyuretanové těsnicí prostředky jsou
široce použitelným druhem výrobků nabízejících výhody dobré přilnavosti k rozmanitému množství podkladů, jakož i dobré mechanické vlastnosti. S pomocí změkčovadel se snižuje viskozita těsnicího prostředku v procesu, zlepšuje se reologie receptury a zpracovatelnost. Změkčovadla
umožňují tvůrcům receptur těsnicích prostředků upravit pružnost a tvrdost podle konkrétních požadavků dané aplikace. Změkčovadla také umožňují konkurenceschopnější poměr plniva a polymeru bez významného dopadu na základní vlastnosti konečné receptury těsnicího prostředku.
Nitrilbutadienový kaučuk (NBR) se používá pro výrobky, které přicházejí do kontaktu s oleji, pohonnými hmotami a rozpouštědly, a to pro jeho
dobrou chemickou a mechanickou odolnost proti těmto materiálům. Typické aplikace zahrnují hadice, plochá těsnění, membrány, těsnění a dopravní pásy.
Kompozitné materiály
s magnetickými
plnivami a elastomérnou
matricou pre konštrukciu
inteligentných plášťov
Jana Rekošová1,*, Ivan Hudec1, Ján Kruželák1,
Rastislav Dosoudil2, Vladimír Olah2
135
1
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav polymérnych materiálov, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Radlinského 9, 812 37
Bratislava, Slovenská republika
2
Fakulta elektroniky a informatiky, Slovenská technická univerzita
v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovenská republika
*
E-mail: [email protected]
Práca sa zaoberá hodnotením vplyvu magneticky tvrdých feritových plnív na vlastnosti plnených gumárenských zmesí používaných na bočnicové
zmesi pri konštrukcii plášťov. Pri hodnotení vulkanizačných charakteristík sa zistil malý vplyv prídavku plnív. Sieťová hustota vulkanizátov a fyzikálno-mechanické vlastností vulkanizátov sa so zvyšovaním obsahu feritového prášku v kaučukovej zmesi mierne znižujú s výnimkou tvrdosti,
ktorá sa so zvyšujúcim obsahom magnetického plniva mierne zvyšovala. Magnetické charakteristiky s nárastom obsahu feritového plniva sa
naopak takmer lineárne zvyšujú. Zistené výsledky poukazujú na možnosť prípravy elastomérnych magnetických kompozitov, pričom pripravené
vulkanizáty majú vhodné magnetické a vyhovujúce fyzikálno-mechanické vlastnosti na použitie vo funkcii senzorov tzv. inteligentných pneumatík.
Vliv jakosti povrchu
formy na délku zatečení
polymerních materiálů
Michal Staněk
142
Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
nám. T. G. Masaryka 275, 762 72 Zlín
E-mail: [email protected]
Technologie vstřikování patří mezi nejrozšířenější technologie zpracovaní polymerních materiálů. Hlavní fází vstřikovacího procesu je doprava
roztaveného polymeru do formy, kde polymer tuhne a získává tvar požadovaného výrobku. Vstřikování probíhá za neizotermních podmínek, kdy
dochází k procesu tuhnutí taveniny ovlivněným souborem reologických vlastností polymerů. Příspěvek se zabývá studií vlivu jakosti obráběných
ploch vstřikovací formy, které přicházejí do styku s polymerní taveninou a technologických parametrů (velikost vtoku, vstřikovacího tlaku a rychlosti vstřikování) na tokové odpory charakterizované délkou zatečení v definovaném kanálu.
RUBRIKY
Osobní zprávy a výročí
145
Nové materiály a výrobky
160
Recenze
145
Stroje a zařízení
173
Konference a výstavy
148
Zprávy
182
Patentová hlídka
152
Odpady a jejich využití
190
Technické a ekonomické aktuality
153
Stručně
192
V o l u m e 47
2010
N o . 5–6
Properties
of ecological plasticizer in
sealants based on PUR
Karsten Job1, Melanie Wiedemeier1, Milan Kožený2,*
132
1
Lanxess Deutschland GmbH, Functional Chemicals Business Unit,
Prevention Application Development, Kaiser-Wilhelm Allee 40, 51369
Leverkusen, Germany
2
Lanxess Central Eastern Europe, s. r. o., Stetinova 4, 811 06 Bratislava,
Slovak Republic
*
E-mail: [email protected]
131
Sealants based on polyurethane (PUR) are instrumental in the construction, building and automotive industries. Polyurethane sealants are a widely
applicable class of products offering the advantages of good adhesion to a diverse number of substrates as well as good mechanical properties.
With the help of plasticizers, the process viscosity of the sealant is lowered, the rheology of the formulation is enhanced, and its workability is
improved. Mesamoll plasticizer, a phthalate free alkane sulfonic acid ester, has a proven track record in the PUR sealant industry. Nitrile butadiene
rubber (NBR) is used in articles that come into contact with oils, fuels and solvents because of its good chemical and physical resistance with such
materials. Typical applications include hoses, gaskets, diaphragms, seals and conveyor belts. With the help of plasticizers, the viscosity, tackiness,
cold flex behavior and extrusion properties of NBR compounds are optimized so as to achieve the desired properties. Phthalates have historically
been the plasticizers of choice.
Composite materials
with magnetic fillers and
elastomeric matrix for
construction of intelligent
tyres
Jana Rekošová1,*, Ivan Hudec1, Ján Kruželák1, Rastislav
Dosoudil2, Vladimír Olah2
135
1
Faculty of Chemical and Food Technology, Institute of Polymer Materials,
Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, 812 37
Bratislava, Slovak Republic
2
Facutly of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak
University of Technology in Bratislava, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava,
Slovak Republic
*
E-mail: [email protected]
The influence of preparation of magnetic hard ferrite fillers on the properties of filled mixtures used in construction of tyre sidewall was studied.
By the evaluation of vulcanization characteristics a minor influence of fillers addition was observed. With the increasing content of ferrite powder
crosslink density and physical-mechanical properties of vulkanizates the tensile strength and the elongation at break was decreasing slightly but
the hardness was slightly increasing with the ascending content of the magnetic filler in the rubber mixtures. On the other hand the magnetic
characteristics with the increasing content of ferrite fillers are almost linearly rising. The obtained results showed the possibility to prepare the
elastomeric magnetic composite materials which have a convenient magnetic and physical-mechanical properties for application as a sensor in
intelligent tyres.
Influence of mold
surface quality on polymer
materials flow length
Michal Staněk
142
Faculty of Technology, Tomas Bata University in Zlín, nám. T. G. Masaryka
275, 762 72 Zlín, Czech Republic
E-mail: [email protected]
Polymer injection molding is the most used technology of polymer processing nowadays. It enables the manufacture of final products, which do not require
any further operations. Working of shaping cavities is the major problem involving not only the cavity of the mold itself, giving the shape and dimensions
of the future product, but also the flow pathway (runners) leading the polymer melt to the separate cavities. The runner may be very complex and in most
cases takes up to 40 % volume of the product itself (shape cavity). In practice, high quality of flow pathway surface is still very often required. Hence surface
polishing for perfect conditions for melt flow is demanded. The stated finishing operations are very time and money consuming leading to high costs of the
tool production. This work gives the results of studying the influence of the quality of flow pathway surface and influences of other technological parameters
on the polymer melt flow.
SECTIONS
Personal News
145
Novel Materials and Technologies
160
Book Reviews
145
Machinery and Equipment
173
Conferences and Exhibitions
148
News
182
New Patents
152
Waste Recycling
190
Technical and Economic News
153
Briefly
192
Plasty a kaučuk
2010/5–6
„
Obsah
ORIGINAL AND REVIEW ARTICLES
Download

5-6/2010 - Plasty a kaučuk