14. března 2013
Ročník 22
Číslo 6
Cena 9 Kč
Školka na spadnutí
Dočkají se předškoláci
výstavby tolik potřebné
nové mateřinky na
Žižkově?
2
Umělci z východu
Do Handicap centra Srdce
na Ostende zavítali studenti
z bývalých států Sovětského
svazu.
5
Filmové hity
Pokračování trháku
Smrtonosná past nebo
Troškovy Babovřesky. Poděbradské
kino nabízí i v březnu pestrý program.
7
Kouč z Varnsdorfu
Jak vnímá trenér
Milan Suchomel
fotbalové podmínky
v Poděbradech?
8
Oslavy
Dne Poděbrad:
pomník
malíři Kubovi
a upřímná
městská díky
Jako každý rok si Poděbrady připomínají jeden
z nejdůležitějších mezníků v historii města. Přesně
před 541 lety byly povýšeny na město. Oslavy Dne
Poděbrad – dvoudenní maratón kulturních akcí
a oceňování významných osobností – se stal i letos
důstojnou přehlídkou poděbradské kultury a lidí, kteří
svými činy a úspěchy dělají městu dobré jméno i za
jeho hranicemi.
› Bývalá tenistka Vlasta Holečková (vpravo) obdržela z rukou poslankyně Heleny Langšádlové čestnou medaili
Pocta Ludvíku Kubovi
Letošní březnové Oslavy Dne
Poděbrad začaly v chladném neděl­
ním odpoledni v Kubových sadech
odhalením pomníku poděbradského
rodáka malíře Ludvíka Kuby u příle­
žitosti 150. výročí jeho narození. Na
výšku téměř dvoumetrový betonový
reliéf, vážící tunu a půl, navrhla
a vymodelovala sochařka Zuzana
Čížková. Keramickými prvky ho dopl­
nil výtvarník David Exner. „Námět
jsem hledala poměrně dlouho. Děl
Ludvíka Kuby je mnoho, ale vybrat
takový motiv, který by se dal sochařsky
ztvárnit a zároveň se hodil do daného
prostoru, bylo poněkud náročnější.
Přípravné práce a samotná realizace
mi zabraly téměř rok,“ uvedla Čížková.
Reliéf je podle ní koncipován tak,
aby komunikoval s lidmi. „Nemá to
být takový ten pomník na vysokém
podstavci, na který se lidé jen dívají
a nemohou si na něj sáhnout,“ podot­
kla autorka. Současně vysvětlila, proč
je na vyvýšeném místě. „Park je dost
rozsáhlý, a proto jsme se rozhodli
monument umístit tak, aby nezanikl.
V dohledné době dojde k úpravám
jeho okolí. Čeká nás ještě hodně
práce. Jejím výsledkem bude mírně
svažitý terén dobře přístupný i lidem
na vozíčku.“
„Magnetem“ obraz zvoničky
Zajímavá řeč starosty města Ladislava
Langra o výtvarníku, hudebníku
a folkloristovi Ludvíku Kubovi při
odhalení jeho pomníku přirozeně
navodila atmosféru také pro násled­
nou akci – vernisáž výstavy „Ludvík
Kuba (1863–1956)“ v Polabském
muzeu. Úvodní slovo přenechal její
tvůrce Petr Šorm krátkému filmu
z roku 1951 o této vskutku renesanční
osobnosti. Účastníci vernisáže, kteří
zcela zaplnili výstavní sál, mohli vidět
Ludvíka Kubu při práci nad venkov­
skými motivy, vyslechnout si jeho
životní krédo i hru na klavír a zpěv.
Současně mohli vyjádřit svůj obdiv
při informaci, že se v sedmdesáti letech
začal učit čínsky. Poté už bylo možné
vychutnat si sbírku jeho děl, které
Polabské muzeum v Poděbradech
nashromáždilo za dobu své existence.
Portrét rodiny nebo kněžny Charicley,
autoportrét, plakát, črty z Poděbrad
a okolí. Největší obdiv však získal
obraz zvoničky u Havířského kostelí­
ka, který je současně posledním dílem
Ludvíka Kuby s tématikou rodného
města. Výstava bude otevřena pro
veřejnost do 19. května.
Uhlíř. „Moc mě toto ocenění zahřálo
u srdce, jsem opravdu nadšená. Sice
jsem 35 let pracovala v ČSAD a také
tam obdržela vyznamenání, ale toto
Poděbrady oděné do gala
Večerní program oslav s názvem
Gala Poděbrady – výběr toho nejlep­
šího z poděbradské kultury, zahájila
v Divadle Na Kovárně flétnistka
Kateřina Mičánková ze základní
umělecké školy. Během akce se dále
představili například poděbradští
tamburaši, dechový kvintet ZUŠ,
pěvecký sbor Kvítek, country taneční
soubor při SPCCH, zpestřením
bylo sportovní vystoupení mladých
boxerů pod vedením Daniela Vencla
a Poděbradských mažoretek. Během
večera starosta Poděbrad Ladislav
Langr předal několik ocenění v oblasti
kultury a sportu, jmenovitě herečce
DS Jiří a pedagožce Janě Pospíšilové,
Františku Křížovi za oživení tradice
tamburašů, dlouholetému pedagogu
ZUŠ Milanu Prokešovi, talentovaným
hudebníkům Kateřině Mičánkové
a Šimonu Janákovi, pěveckému sboru
Kvítek, mažoretkám Janě Drahné
a Daniele Průšové za úspěšnou
reprezentaci města a organizátoru
kulturního života Martinu Váchovi
in memoriam. V rámci večera byla
pokřtěna publikace „Poděbradské
stromy“ Borise Cacary, jenž také obdr­
žel pamětní list starosty (rozhovor
s autorem přineseme v příštích PN).
Poklona těm, co pomáhají
Druhý den Oslav Dne Poděbrad patřil
především poděkování a ocenění
občanů města, kteří se svou prací
a nasazením výrazným písmem zapi­
sují do jeho dějin i jeho každodenního
života. Jako první zavítali do zasedací
síně městského úřadu společensky
angažovaní senioři, sociální pracovníci
a lékaři. Právě jim poděkovali slovně
a poté i předáním čestných ocenění
poslanec Parlamentu České republiky
Miroslav Jeník, předseda Výboru pro
sociální věci Středočeského kraje
Jiří Svoboda, starosta Poděbrad
Ladislav Langr a místostarosta Ivan
že se mohou k postiženým dětem
chovat naprosto normálně, ale musí
se také naučit tolerovat jejich handicap.
V jejich dalším životě se jim to může
určitě hodit,“ vysvětlila Třeštiková,
která si dle svých slov přála být učitel­
kou už od 1. třídy základní školy a mezi
mladými studenty se cítí stále moc
příjemně.
Vděk za poslání
je vskutku něco mimořádného,“ řekla
Marie Hlavíková (na snímku), která
si ocenění zasloužila dlouholetou
a obětavou prací v Českém červeném
kříži. Zaměstnankyni Centra sociál­
ních a zdravotnických služeb (CSZS)
v Poděbradech, terénní pečovatelku
Pavlínu Křížkovou, navrhli na ocenění
sami senioři. „Co mě na mé práci baví?
Toho je spousta. Jednak – pokud vím,
že má rodina je zdravá – cítím, že
mám ještě energii pomáhat ostatním,
kteří to potřebují. A také je opravdu
naplňující, když vidíte, že si sami
senioři vaší práce váží, a že má smysl,“
uvedla Křížková, která byla oceněna za
obětavou práci v sociálních službách
v CSZS, kde zajišťuje hospicovou péči
v domácím prostředí.
Pochvala do „žákovských“
Po poledni pak do Kongresového sálu
na kolonádě zamířili na výroční oběd
žáci, studenti a pedagogové podě­
bradských škol. Také oni si za svou
práci a studijní výsledky zasloužili
poděkování a čestná ocenění. Ta jim
vedle starosty Langra a místostarosty
Uhlíře předala poslankyně Helena
Langšádlová. Jednou z vyzname­
naných profesorek byla i Dagmar
Třeštiková z poděbradského EKO
Gymnázia. „Od města je to moc hezké
gesto. Se svými studenty připravuji
akce pro děti ze Speciální školy. Tato
spolupráce trvá už nějakých 12 let. Je
výborné, když si studenti uvědomí,
Další profesní skupinou, která převzala
čestná ocenění, byli hasiči, městští
strážníci, policisté a další členové
integrovaného záchranného systému.
„Chci vám upřímně poděkovat za
úsilí, které věnujete ochraně životů,
zdraví a majetku občanů v našem
městě. Všichni víme, že jste vždy
v prvních řadách při řešení závažných
kritických událostí. Oceňujeme, že své
povinnosti a úkoly chápete jako svoje
poslání,“ řekl úvodem starosta Langr.
Ocenění převzalo třináct mužů a žen.
Společně s profesionály z řad Policie
ČR a HZS je obdrželi i dobrovolní
hasiči a hasičky ze Sborů dobrovol­
ných hasičů ve Velkém Zboží, Polabci,
Kluku a Přední Lhotě.
„Z uděleného ocenění mám oprav­
du příjemný pocit. V Hasičském
záchranném sboru působím čtyřia­
třicet let, ale prakticky už od dětství
patřím i k dobrovolným hasičům
v Přední Lhotě. Mám malého vnouč­
ka, tak věřím, že bude pokračovat
v mých stopách. Ostatně ti nejmladší
hasiči v Přední Lhotě se úspěšně věnují
požárnímu sportu,“ projevil radost
podporučík HZS Jaroslav Stehlík.
V Hotelu Golfi pak při „čaji o páté“
ocenilo vedení města i úspěšné spor­
tovce, kteří reprezentují Poděbrady na
významných domácích i zahraničních
akcích a další osobnosti, které se
dlouhodobě podílely či podílejí na
výborné propagaci sportu ve městě.
Vyznamenána tak byla například
Zdeňka Formánková za dlouholetou
obětavou práci pro Klub českých turis­
tů nebo Miroslav Šára za mnohaletou
práci pro poděbradský Sokol. Z nastu­
pující mladé generace sportovců pak
byli oceněni mimo jiné plavec Tomáš
Havránek či tenista Tomáš Kalužík.
„Fascinuje mě, že město nepodporuje
pouze výkonnostní sport a sport pro
Text: A. Kubelka, M. Langrová, M. Čejka
Foto: Steven Ibinson a Redakce PN
mládež, ale také nezapomíná na aktiv­
ní seniory. Tím by se měla inspirovat
i jiná města,“ podotkla poslankyně
Langšádlová.
Malé „Uffizi“ ve foyer
„Chutným“ kulturním předkrmem
vyvrcholení Oslav Dne Poděbrad se
stala vernisáž výstavy k 60. výročí
založení Základní umělecké školy
(ZUŠ) ve foyer Divadla Na Kovárně.
To se zcela zaplnilo návštěvníky, kteří
mohli obdivovat závěrečné práce
pětice absolventů výtvarného oboru
ZUŠ. Nadané umělce představila
jejich lektorka Regina Prokešová.
„Každý z žáků si mohl vybrat libovol­
né téma a zvolit si techniky, které se
v průběhu studia naučil. Za tyto práce
pak dostanou i známku na vysvědče­
ní,“ vysvětlila Prokešová. Zajímavý
námět s názvem Senegal (na snímku)
si vybrala Anna Volejníková. „Vždy mě
zajímaly odlišné kultury. Narazila jsem
na portrét senegalské ženy, který mě
zaujal, a tak jsem se do tohoto tématu
pustila,“ řekla nadějná umělkyně,
která by ráda v budoucnu studovala
medicínu. Výstava ZUŠ potrvá ve
foyer divadla až do 2. dubna.
Legendy sklidily aplaus
Pomyslnou třešničkou na povedeném
dortu s názvem Oslavy Dne Poděbrad
byl Večer výročních městských cen
v Divadle Na Kovárně. Ten opět
s osobitým kavalírským vtipem
moderoval Jan Pokorný. Záslužný
list obdrželi od 2. místostarosty
města Miloše Mikolandy Bohumil
Balcar za příkladný patriotský vztah
k Poděbradům, trochu nesmělá
hvězdička aerobiku Dominika
Herzánová, věčně mladá učitelka
a kulturní protagonistka Bedřiška
Rybáčková, mistryně republiky
v kanoistice Kateřina Slivanská a také
Marie Tomášová za dlouholetou práci
pro Poděbrady v oblasti městské samo­
správy a školství. „V publiku mám dnes
hodně svých bývalých žáků, dokonce
i zastupitelů,“ prozradila Tomášová.
„Tak dobře se učili?“ glosoval s úsmě­
vem moderátor Pokorný.
Jako libozvučná nit táhnoucí se
celým večerem rozezpívala obecen­
stvo cimbálová muzika Réva, které
nedělalo obtíž zahrát klasickou Vltavu,
rock´n´rollové Beatles, Franka Sinatru
a především moravské cimbálové šlá­­
gry. Ty v závěru večera rozpohybovaly
ruce i nohy mnoha diváků.
Křišťálový štít pak z rukou místosta­
rosty Uhlíře obdrželi Jiří Havlík za
obětavou práci pro poděbradský
sport a udržování sokolské tradice,
hudební pedagog Pavel Pichl, za které­
ho z důvodu zdravotní indispozice
převzal ocenění jeho syn, a vedoucí
oddílu aerobiku Monika Sobotková.
Finále večera obstarali nestárnoucí
laureáti čestných medailí. Stále agilní
bývalá úspěšná československá tenist­
ka Vlasta Holečková (rozhovor nalez­
nete na str. 2, pozn. red.) prokázala, že
ani věk na jejím smyslu pro humor nic
nesebral. „Tuto slávu musím absolvo­
vat bohužel vsedě,“ řekla s úsměvem
druhá oceněná – historička Jana
Hrabětová, která i s přetrhanými vazy
přijela na pódium na vozíku. Poslední
ocenění patřilo Růženě Dusilové,
olympioničce z Londýna 1948
a bývalé úspěšné kanoistce. Ta se ale
musela pořadatelům večera omluvit
ze zdravotních důvodů. Všechny tři
oceněné dámy sklidily dlouhotrvající
potlesk.
Jak vidno, město na osobnosti,
které pro lesk a slávu Poděbrad dělají
spoustu práce, nezapomíná. Tak jako
ony nezapomínají na Poděbrady…
Fotoreportáž
z Oslav Dne Poděbrad
naleznete na straně 2
2
Zpravodajství
www.podebradskenoviny.cz
14. března 2013
Fotoreportáž: Oslavy Dne Poděbrad 2013
Text: A. Kubelka, M. Langrová
Foto: S. Ibinson, redakce PN
1
Pokračování z titulní strany
Třetí a čtvrtý březnový den si Poděbrady připomínaly povýšení na město.
Jak Oslavy Dne Poděbrad zachytil objektiv fotografů?
2
3
1
HRAVÝ RELIÉF › Pomník Ludvíka Kuby autorky Zuzany
Čížkové je nejen pohledové, ale současně interaktivní
výtvarné dílo. Svádí ke komunikaci – prozkoumání zajímavých
prvků nejen očima, ale také rukama, nebo třeba focení se skrz
otvory. Během jara proběhnou nezbytné terénní úpravy jeho
bezprostředního okolí
PODĚBRADSKÝ PATRIOT › Návštěvníci vernisáže „Ludvík
Kuba (1863 – 1956)“ v Polabském muzeu mohli zhlédnout
obrazy umělce, který se i po odchodu do světa vracel
k rodičům do rodných Poděbrad. Zde také před 99 lety Kuba
poprvé představil své výtvarné dílo na vůbec první veřejné výstavě
a odstartoval tak dráhu uznávaného malíře
2
3
FLÉTNISTKA A KLAVÍRISTKA › Studentka Kateřina
Mičánková při gala večeru nejen zahrála, ale převzala
také pamětní list starosty za úspěšnou reprezentaci města
na krajských i celostátních soutěžích a přehlídkách. Jejími
vyučujícími jsou na ZUŠ v současnosti Marie Bláhová – na flétnu
a Gabriela Dostalová – na klavír
4
4
5
PODĚBRADSKÉ STROMY › 30 druhů stromů, 60 fotografií
různých exemplářů, zajímavé informace. Tak by se dala
stručně charakterizovat publikace Borise Cacary, která je
malým průvodcem po památných a jiných zajímavých stromech
ve městě. Jejího křtu se ujal Tomáš Czernin, jeden z největších
majitelů lesů v okolí Poděbrad
6
5
POSLANCOVO „DĚKUJI“ › Udělení čestných ocenění
společensky angažovaným seniorům, sociálním
pracovníkům a zdravotníkům se zúčastnil i poslanec
Parlamentu ČR a nymburský rodák Miroslav Jeník (vpravo)
6
OD TABULE K TABULI › Úspěšní pedagogové, žáci a studenti
si v rámci výročního oběda po předání pamětních listů (mimo
jiné také z rukou poslankyně Heleny Langšádlové) pochutnali
v Kongesovém sále na lázeňské kolonádě na čtyřchodovém menu
8
9
10
7
7
OCHRÁNCI ŽIVOTŮ I MAJETKU › Vedení města Poděbrady
ocenilo i nikým nezastupitelné policisty, strážníky a hasiče.
Ti si po převzetí čestných ocenění společně připili číší vína.
Na snímku Ppor. Jaroslav Stehlík, dlouholetý člen hasičského
záchranného sboru a jednotky SDH
8
OBRAZY V DIVADLE › Absolventi Základní umělecké školy
v Poděbradech předvedli ve foyer Divadla Na Kovárně vernisáž
svých absolventských výtvarných děl. Rádiovky, Senegal,
Help, Vesmír a Vendovy perkuse. Tak zní názvy témat prací tohoto
talentovaného kvintetu žáků ZUŠky
9
MLADÁ A ÚSPĚŠNÁ › Mistryně republiky v aerobiku
Dominika Herzánová převzala za své vynikající sportovní
výsledky záslužný list z rukou 2. místostarosty Poděbrad
Miloše Mikolandy
10
VĚRNÝ SOKOL › Křišťálový štít. Tímto vysokým městským
oceněním se může od 4. března pyšnit Jiří Havlík, který je
členem Sokola už od svých pěti let. Energie a humor mu však
stále nedochází
Vlasta Holečková: Já bych pořád tancovala!
Krajské ANO nadjezdu
Bývalá mistryně republiky a jednička celostátního žebříčku z let 1951–52 v tenise Vlasta Holečková převzala od
města čestnou medaili. Stále agilní dámě by jen málokdo hádal 95 let. Při vystoupení skočné cimbálové kapely na
slavnostním večeru tleskala do rytmu a vesele se pohupovala v křesle.
Text: Aleš Kubelka
Text: Aleš Kubelka
Foto: Steven Ibinson
Jedrzejovskou a dostala se tak mezi
nejlepší hráčky Evropy. Wimbledonu
jsem se bohužel nemohla zúčastnit,
tak jsem se tam byla alespoň podívat
za svým synem.
S jakými pocity jste přebírala
čestnou medaili?
Měla jsem obrovskou radost.
Pamatuji, jak jsem v mých šestnácti
Všiml jsem si, že jste nesku- letech vyhrála s otcem dnešního
tečně prožívala hudební
starosty Langra východočeský „kraj“
vystoupení cimbálové
ve družstvech.
skupiny…
Jéjééé (smích). Já jsem včera u tele­
vize celý večer protancovala. Sice
s mým chodítkem, to ale nevadí. Já
bych pořád jen tancovala, až bych
brečela.
Jaký máte recept na vaši stále
usměvavou náladu?
Já ani nevím, je mi prostě dobře
(úsměv). Jsem v Poděbradech ve
stacio­náři, kolem sebe mám své
rodinné anděle, kteří mě opatrují.
Jsem zkrátka moc šťastná.
Co považujete za váš největší
sportovní úspěch?
V roce 1952 jsem porazila na
Mezinárodním mistrovství Polska
finalistku Wimbledonu Jadwigu
Mateřská škola na Žižkově je v kritickém
stavu. Kdy se děti dočkají nové budovy?
Neuspokojivý stav budovy mateřinky na poděbradském Žižkově vnímají rodiče dětí i zaměstnanci školky.
Takřka havarijní stav chce město konečně řešit.
Text a foto: Aleš Kubelka
Téměř 40 let stará budova mateřinky
Žižkova, kterou navštěvuje přes 100
dětí, dosluhuje. Podle mnohých už
vlastně dosloužila. Léta se čeká, kdy se
s nevyhovujícím stavem školky bude
něco dít. Vedení města slibuje zahájit
stavbu nové budovy na místě té staré
v letošním roce.
Nefunkční školka
„Nedostatků ve školce je nepočítaně.
Máme obrovské problémy s topením,
zvláště nyní v zimě byla situace oprav­
du dost špatná. V hrozném stavu je
kuchyň a odpady. Budovu už ani nelze
rekonstruovat. Zkrátka se musí zbourat
a co nejdříve postavit úplně nová,“ míní
ředitelka poděbradských mateřinek
Marie Taussigová.
V havarijním stavu je i tunel, což
je spojovací chodba mezi kuchyní
a třídami. „Kolem budovy se navíc
propadávají chodníky, vypadávají nám
elektrojističe. Současný stav je pro nás
z mnoha důvodů nevyhovující i proto,
› Š
kolka na
Žižkově má
být brzy
nahrazena
kompletně
novou
že každá třída má svůj samostatný
vchod venkem, kudy děti musí chodit
do jiných tříd. Stejně tak i kuchařky.
Budoucí školka by měla mít jediný
vchod, ušetří se tím spousta energie
a také komunikace mezi zaměstnanci
bude rychlejší. Dojde tak ke zkvalitnění
provozu i variabilitě přesunování dětí
a zaměstnanců,“ říká vedoucí školky
na Žižkově Hedvika Oberdörferová.
V hrozivém stavu jsou i okna, která
nejdou vůbec otvírat.
„Už deset let, co v této školce jsem,
se uvažuje o stavbě nové budovy,
a proto se neinvestuje do oprav, jen do
nezbytných havárií. Z tohoto důvodu
je stav budovy tak zanedbaný,“ tvrdí
Oberdörferová. Stejně tak se neupra­
vuje zahrada, protože v nejasné situaci
je vkládání peněz do míst, která mají
být v dohledné době zcela změněna,
logicky nesmyslné. Podle plánu by
měla být nová zahrada umístěna před
školkou, na rozdíl od současnosti.
Jako v Polabci
Město o bídném stavu školky na
Žižkově ví a snaží se jej řešit. „V součas­
nosti se zpracovává projekt nové školky,
na který hledáme dotační titul. I kdyby
se nám jej ale nepodařilo získat, stavbu
zahájíme na vlastní náklady,“ pozna­
menává starosta Poděbrad Ladislav
Langr. Podle něj má město jasný
plán: na místě současné kuchyně chce
ještě letos postavit novou, 2 pavilony
pro třídy a v příštím roce dostavět
další 3 pavilony. Děti by tak ve školce
i v průběhu stavby zůstaly, stejně jako
například při vybudování nové školky
v Polabci.
„Na zahájení stavby čekáme opravdu
jako na smilování. Rádi bychom i my,
zaměstnanci mateřinky, řešili a konzul­
tovali přímo s projektantem jednotlivé
prvky v nové školce, aby poté nedošlo
k možnému nedorozumění,“ doplňuje
Oberdörferová.
„Situace je neudržitelná, to všichni
víme. Předpokládám, že by se na
Žižkově mohlo začít stavět už letos.
Do poloviny března máme dostat
projektovou dokumentaci, se kterou
začne úřední kolečko. Z minulého roku
máme na školku přesunuto 4,5 mili­
onu korun do letošního rozpočtu,“
vysvětluje závěrem Langr. Celkové
náklady na stavbu důstojné mateřinky
na Žižkově by se měly pohybovat okolo
25 milionů korun.
Rada Regionálního operačního
programu Střední Čechy schválila
finanční spoluúčast na vybudování
nadjezdu v Poděbradech ve výši 85%
vysoutěžené ceny.
Zastupitelstvo kraje poté schválilo
zařazení nadjezdu v Poděbradech do
zásobníku projektů s odhadovanými
náklady ve výši zhruba 240 milionů
korun. „Věřím, že se nám podaří tuto
cenu ve výběrovém řízení ještě snížit,
a že bychom se mohli reálně dostat na
nějakých 150 – 170 milionů korun.
Jsem rád, že zastupitelstvo podpořilo
realizaci tohoto projektu, protože jsem
se byl v Poděbradech sám podívat
a osobě jsem se přesvědčil o tom, že
tuto stavbu město pro svůj rozvoj
skutečně potřebuje,“ řekl hetman
Středočeského kraje Josef Řihák.
Město Poděbrady vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní
místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola
T. G. Masaryka, Poděbrady, Školní 556, okres Nymburk.
Bližší informace najdete
na stránkách www.mesto-podebrady.cz
Pocta prezidentu
Masarykovi
Text a foto: Monika Langrová
153. výročí narození Tomáše
Garrigue Masaryka si 7. března
připomněli u sochy Prezidenta
Osvoboditele na lázeňské kolo­
nádě zástupci města, ředitelé
a studenti poděbradských škol
a další občané Poděbrad. Dvě
oblíbené Masarykovy písně zapěl
Pěvecký sbor Kantiléna při SPCCH
Poděbrady.
Zpravodajství
www.podebradskenoviny.cz
3
14. března 2013
Cizinci v Poděbradech biflují češtinu, oceňují klid Z DENÍKU POLICIE
maloměsta a spřádají vysokoškolské plány
Z materiálů OO Policie Poděbrady zpracoval Aleš Kubelka
Denně prochází kolem nás, často nijak nevyčnívají, ale v Poděbradech je jich mnoho.
Zahraniční studenti, kteří se vydali do našeho města stovky či tisíce kilometrů od své
rodiny, přátel a domova.
Text a foto: Denisa Čechová
Rozhodli jsme se zjistit, jak vnímají svůj nový domov – Poděbrady. Na čtyři anketní otázky odpovídal stejný počet studentů ÚJOP Poděbrady.
1. Proč jste se rozhodl studovat právě v Poděbradech?
2. Jak se vám v Poděbradech líbí, případně máte ve městě oblíbené místo?
3. Překvapilo vás v Poděbradech respektive v ČR něco?
4. Chystáte se v ČR studovat i nadále, případně jaký obor?
Engo Alliu
Abror
Korganbayev
věk: 19 let
Albánie
1.Rozhodl jsem se proto, že chci
stipendium. České univerzity jsou
podle mě moc dobré a hlavně to byla
výborná příležitost se sem podívat.
2.Poděbrady jsou nádherné malé
město. Potkal jsem tu spoustu
nových, zajímavých lidí. Kde se mi
líbí nejvíce? Nevím, asi na zámku,
kde také bydlím. Hlavně se mi ale
líbí náš studentský život.
3.Nic speciálního, ale je to skutečně
velmi dobrá zkušenost. Česko je
velmi pěkná země.
4.Ano, plánuji to. Chtěl bych studovat
v Praze na Karlově univerzitě obor
informační technologie. Vidím to
ještě tak na 7 až 8 let.
věk: 18 let
Kazachstán
Náif Alsillah
věk: 21 let
Saudská Arábie
1.Protože chci studovat medicínu
a jedna ze škol, kde se lze připravit,
je v Poděbradech.
2.Na Poděbradech se mi líbí nejvíce
to, že je tu ticho. Příjemně se mi tu
studuje. Lidé jsou tu navíc velmi
přátelští.
3.Potkal jsem tu i mnoho nepřátel­
ských lidí. Těch, kteří nemají rádi
cizince.
4.Ano, plánuji. Jak jsem již zmínil,
tak medicínu na Karlově univerzi­
tě. Po dobu ještě zhruba sedmi let.
1.Chtěl jsem studovat na české
univerzitě. A obzvlášť Poděbrady
se mi moc zalíbily. A hlavně je tu
hodně hezkých českých dívek.
2.Poděbrady jsou tiché a velmi
krásné město. To se mi na nich
líbí nejvíce. ÚJOP je navíc velmi
dobrá škola.
3.Je tu moc dobré pivo a milí lidé.
Překvapilo mě, že jsou tak milí.
Ještě také krása České republiky,
obzvlášť Poděbrad.
4.Ano, samozřejmě. Chci studovat
ekonomii na Karlově univerzitě.
Jsem tu už půl roku a myslím, že
studovat budu ještě tak 5 let.
Nikola
Trivkovič
věk: 19 let
Bosna a Hercegovina
1.Dostal jsem stipendium. Chtěl jsem
studovat někde v Evropské unii,
protože jsem z Bosny, a tam je to
v tomto ohledu špatné.
2.Pro nás zahraniční studenty je lepší
studovat první rok v Poděbradech,
protože jsou zde lidé vstřícnější při
studiu českého jazyka než v Praze.
V neposlední řadě se chci naučit
dobře česky.
3.No, Česká republika je opravdu
skvělá. Architektura je tu naprosto
úžasná. A Češi jsou vážně příjemní
lidé.
4.Chtěl bych studovat ekonomii, ale
doufám, že se přestěhuji i někam
jinam. Například do Německa,
protože umím německy.
Kraj pomůže Záchranné stanici pro živočichy v Pátku
Krajští radní na svém únorovém zasedání doporučili zastupitelstvu, aby Středočeský kraj svojí spoluúčastí pomohl
s financováním rekonstrukce Stanice pro zraněné a handicapované živočichy, o které ho požádala Základní
organizace Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) v Pátku.
hospodářský objekt, sklad na štěpky
a pelety, objekty voliér a další objekty
související se zajištěním provozu areá­
lu. V souvislosti se zajištěním péče pak
bude pořízen i hmotný majetek.
Stanice pro handicapované živoči­
chy při základní organizaci Českého
svazu ochránců přírody Polabí
je jednou ze zakládajících stanic
Národní sítě stanic ČR. V hlavním
sídle v Pátku u Poděbrad se nachází
zázemí zahrnující vybavenou ordina­
ci, karanténní místnosti s přípravnou
a sklad krmení, včetně technického
vybavení pro odchyt a převoz zvířat.
Ve venkovních prostorách je umístě­
no 27 voliér včetně rozlétávací voliéry.
Hlavní náplní stanice je péče o zraně­
né volně žijící živočichy a především
praktická ochrana přírody. Předním
cílem je uzdravení a navrácení vyléče­
ných živočichů zpět do volné přírody.
Text: A
. Kubelka, N. Mertinová
Foto: zachranazivocichu.cz
Záměrem ochranářů je rekonstruovat
stanici, ale vzhledem k nedostatku
vlastních finančních prostředků
a rozsahu celkových předpokládaných
nákladů akce ve výši téměř 52 milionů
korun požádali kraj o finanční spolu­
účast ve výši 4 miliony korun, což je
7,7 % celkových nákladů.
„Provoz stanice pro zraněné
a handicapované živočichy v Pátku
je součástí našeho celokrajského
systému péče o zraněné volně žijící
živočichy, a proto rádi na zlepšení
podmínek pro její činnost přispějeme
spolufinancováním tohoto projektu,“
říká hejtman Josef Řihák.
Předmětem podpory je konkrétně
výstavba stanice, v jejímž rámci bude
vybudována hlavní provozní budova,
objekt nepřetržité péče o zvířata,
› V Pátku se starají o desítky handicapovaných živočichů
Zprávy z města
Text: Aleš Kubelka | Studie: Petr Němec
loňské usnesení, kterým rozhodli poskytne zdarma hotovou projek­
Tradiční středeční trhy u podě­ o uzavření smlouvy o budoucí tovou dokumentaci stavby.
bradského nádraží začaly 6. března
za velkého zájmu veřejnosti. Trhy,
které pořádají Technické služby
města Poděbrad, s. r. o., se konají
každou středu od 7 do 17 hodin
v Družstevní ulici. Zájemci
o prodej naleznou kompletní infor­
mace na internetových stránkách
www.tsmp.cz
Středeční trhy začaly
Inspekce bez újmy
Únorová kontrola České inspekce
životního prostředí Čističky
odpadních vod ve Velkém Zboží
sice odhalila spoustu nedostatků, ale
pokutu městu Poděbrady neudělila.
Důvodem bylo doložení platného
územního rozhodnutí a smlouvy se
společností Vodovody a kanalizace
Nymburk, a. s., o rekonstrukci
čistírny. Ta má být podle původních
plánů hotová příští rok.
› Původní grafická studie záchodků na kolonádě
Tiráž
kupní smlouvě s Lázněmi
Poděbrady, a. s., pro účely výstavby
veřejných toalet, které na kolonádě
několik let citelně chybí. Lázně
však nakonec odmítly pozemek,
na kterém by měly záchodky
stát, prodat. Nyní se jedná
o možnosti, že by WC v zadní části
Kongresového centra na lázeňské
kolonádě postavily a provozovaly
Budou v parku záchodky?
Zastupitelé Poděbrad zrušili své samy Lázně s tím, že jim město
Poděbradské noviny
▶ Vydavatel: Městské kulturní Centrum Poděbrady,
IČO: 16577434
▶ Redakce: Aleš Kubelka (vedoucí redakce),
Monika Langrová
E-úřední deska
V prostorách vchodu do budovy
Městského úřadu na Jiřího náměstí
bude v brzké době nainstalována
elektronická oboustranná dote­
ková úřední deska s komunikač­
ním softwarem. Deska nabídne
podstatně komfortnější uživatelské
prostředí a pohodlnější přístup ke
kompletním informacím městské­
ho úřadu. Instalací elektronické
▶ Grafická úprava: Just B. – just-be.cz
▶ Korektury: Jana Balcarová
▶ Stálí spolupracovníci: Milan Čejka, Michal Kozák, Karel
Liška, Lucie Procházková, Olga Šolcová
▶ Inzerce: [email protected]
Ukradl notebook z nosiče kola
Neznámý pachatel využil 5. února odpoledne nepozornosti poškozené a z košíku
umístěného na nosiči jízdního kola v Družstevní ulici jí odcizil dámskou tašku
s peněženkou, doklady, mobilním telefonem, platební kartou a přenosným
počítačem zn. Asus. Škoda byla vyčíslena na 15 900 Kč.
Kapsář řádil (nejspíše) v Tescu
Mezi 9. a 13. únorem odcizil neznámý zloděj z kapsy kabátu, který měl poškozený
na sobě, nejpravděpodobněji v prodejně Tesco Poděbrady tyto věci: občanský
a řidičský průkaz, kartu VZP, kartu open card a elektronickou čipovou kartu
k bezklíčovému ovládání vozidla Renault. Svým jednáním způsobil majiteli
škodu ve výši 10 000 Kč.
Přišel o modrého Peugeota
V průběhu února odcizil neznámý pachatel v Kunšťátské ulici na Žižkově
uzamčené motorové vozidlo Peugeot 406, combi, modrá metalíza. Majiteli
automobilu tak zloděj způsobil škodu v hodnotě 60 000 Kč.
Nenapravitelná kleptomanka
Policejním orgánem OOP Poděbrady bylo sděleno podezření z přečinu krádež
čtyřiadvacetileté ženě z Kolínska. Na základě zjištěných skutečností je dostatečně
odůvodněn závěr, že dne 3. března v době kolem 15:50 hodin v obchodním
domě Albert vzala z prodejních regálů 4 kusy šampónů a 3 kusy klobás, uvedené
zboží schovala pod bundu a při průchodu pokladní zónou toto zboží nezaplatila.
Zboží bylo po krádeži navráceno do prodejny. Uvedeného jednání se dopustila
i přesto, že byla rozsudkem Okresního soudu za takový čin v posledních třech
letech odsouzena nebo potrestána.
Další krádež auta na Žižkově
V Budovcově ulici v noci ze 4. na 5. března odcizil neznámý pachatel nezjištěným
způsobem uzamčené vozidlo tovární značky VW Multivan, stříbrné barvy. Tím
jeho vlastníkovi přivodil ztrátu ve výši 300 000 Kč.
Za volantem bez řidičáku
Obvodním oddělením Policie ČR
v Poděbradech bylo sděleno podezření ze
spáchání přečinu maření výkonu úřední­
ho rozhodnutí a vykázání, ze kterého je
podezřelý padesátiletý muž z Nymburska.
–ilustrační
27. února v odpoledních hodinách totiž řídil
foto archiv–
v ulici Pražská osobní vozidlo, přestože mu
byl rozsudkem okresního soudu mimo jiné uložen zákaz řízení všech motorových
vozidel v délce 12 měsíců.
Obchůzky městem pokračují
První obchůzka roku 2013, kde se představitelé města a pracovníci klíčo­
vých odborů městského úřadu opět vrátí na území Velkého Zboží, se
uskuteční ve středu 20. března od 16.30.
Sraz účastníků je u trafostanice v ulici Poděbradská (u odbočky z cyklo­
stezky). Odtud se zájemci vydají napříč Velkým Zbožím po trase, kterou
připravil místní výbor této městské části. Na závěr obchůzky přibližně
v 18.00 proběhne beseda s občany v hasičské zbrojnici.
Vedení města Poděbrady
JASNĚ A PŘEHLEDNĚ
www.podebradskenoviny.cz
Internetové stránky Poděbrad­
ských novin změnily kompletně
svůj vzhled.
Nyní je orientace na webu PN
daleko přehlednější – rozčleněna
do rubrik. To Vám usnadní vyhle­
dávání informací o Vašem městě.
(Redakce PN)
desky současně dojde k šetrnější­
mu přístupu k životnímu prostředí
ve vazbě na výraznou úsporu
papírů. Dodavatelem E-úřední
desky se stala Starmon, s. r. o.,
za nabídkovou cenu 405 000 Kč
včetně DPH.
inzerce
Strojní a tlakové čištění
ucpané kanalizace.
Poděbrady podpořily Tibet
Vedení města souhlasilo s připo­
jením Poděbrad k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“
konané u příležitosti 54. výročí
povstání Tibeťanů proti čínské
okupaci. Tibetská vlajka tak byla
na poděbradské radnici vyvěšena
10. března 2013.
Nový předseda komise
Zastupitel ka
za
ODS
PaedDr. Romana Mollinariová
rezignovala na funkci předsed­
kyně kulturní a školské komise
a současně i odmítla nadále v této
komisi města pracovat. Rada města
následně jmenovala novým předse­
dou této komise Zdeňka Havlase.
Instalatérské potřeby – prodej, montáž
www.instal-hampl.net
tel. 603 206 370
Kevex Poděbrady
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
Půjčovna minibagrů
ww
w.k
Půjčovna minibagrů s obsluhou
eve
Zemní práce
x.c
z
Bourací práce hydraulickým kladivem, minibagrem
Kontejnerová přeprava s hydraulickou rukou
Písky, sutě, odpad, uhlí, dřevo, stavební materiál, paletová přeprava
Dodávková přeprava
info
na tel.:
▶ Adresa redakce: Poděbradské noviny, Jiřího náměstí 1/1,
290 01 Poděbrady, telefon: 325 612 505,
www.ipodebrady.cz, e-mail: [email protected]
▶ Tisk: TNM Print s.r.o.
▶ Registrační číslo: MK ČR E 10868*
▶ Příští číslo vyjde ve čtvrtek 28. března 2013.
602 657 084
853903_SC_NYMB_180612_Jelínek_800x600_MV
4
Lidé / Názory
www.podebradskenoviny.cz
14. března 2013
Projekt „Biodiverzita planety Země“ Dobře utajená škola!
V Poděbradech?
na EKO Gymnáziu
Od září 2012 do února 2013 probíhal na naší škole
projekt „Biodiverzita planety Země“.
Text a foto: Mgr. Bohdana Glierová, školní koordinátorka EVVO
Výukový program byl vytvořen a realizován za přispění
Středočeského fondu životního
prostředí. Projekt sestával ze dvou
aktivit. První měla za úkol seznámit studenty 3. ročníku gymnázia
v rámci předmětu environmentalistika s podivuhodnými organismy –
rypošem lysým, wolémií vznešenou,
latimérií podivnou, ptakopyskem
podivným a loděnkou hlubinnou.
Studenti se například dozvěděli, že
dlouhověký rypoš lysý nikdy neonemocní rakovinou, wolémie vznešená
byla po svém znovuobjevení v roce
1994 rozšířena do všech velkých
botanických zahrad světa nebo že
živoucí fosilie latimérie podivná –
o které se myslelo, že vyhynula
v druhohorách – byla uznána za
objevenou v roce 1952. Dále se
mohli dozvědět, proč ptakopyska
podivného nechová žádná z evropských zoologických zahrad a proč
se nádherné loděnce hlubinné říká
živoucí zkamenělina. Program se
osvědčil, a tak si ho v hodinách předmětu základy ekologie vyzkoušeli
i studenti 1. ročníku Multimediální
tvorby.
Ve druhé aktivitě se studenti
4. ročníku gymnázia stali v hodinách environmentalistiky mezinárodními vědeckými expedicemi,
které objevují na jednotlivých
kontinentech a v hlubinách moře
nové, dosud neznámé organismy.
Jejich úkolem bylo zjistit o pěti
organismech ze „svého“ kontinentu
určité informace, především jejich
jména. K dispozici měli rok a místo
objevení a fotografi i neznámého
živočicha. Jednotlivé skupiny
vytvářely postery a poté svá zjištění
prezentovaly ostatním vědeckým
expedicím.
Součástí druhé aktivity se stala
také Konference o biodiverzitě
planety Země, která se uskutečnila
v hodinách předmětu občanský
a společenskovědní základ. Sešly
se na ní mezinárodní vědecké
týmy, aby připravily návrhy
a opatření k problematice biodiverzity pro nastávající summit Země.
Výsledkem bylo společné prohlášení, ve kterém všechny skupiny
dospěly k určitému závěru, co je pro
zastavení ubývání druhů v příštích
letech nejdůležitější.
Aktivita zabývající se živočichy
objevenými v posledních deseti
letech zaujala i studenty 1. ročníku
Multimediální tvorby, kteří na toto
téma vytvořili studentský projekt,
s nímž se přihlásili do soutěže
Národní galerie. Vytvářeli v něm
3D objekty – modely zvířat, které
upravovali na digitálně manipulovatelné fotografie.
Výukový program se na naší škole
setkal s mimořádným ohlasem
a bude umístěn na webových stránkách školy ke stažení. Současně
bude prostřednictvím školních
koordinátorů EV VO nabídnut
k realizaci ve školách Středočeského
kraje.
Projekt pomáhá dětem se speciálními
vzdělávacími požadavky
Text: Mgr. Martina Kučerová a Kateřina Kupcová za tým CPV, o. s.
Foto: Centrum pro všechny, o. s.
Grantov ý projekt s názvem
Integrací k ink luzi (s reg.
č. CZ.1.07/1.2.33/01.0028), který
je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním
rozpočtem ČR, je právě probíhajícím cyklem aktivit naší neziskové
organizace Centrum pro všechny, o. s. Pomáháme díky němu
dětem se speciálními vzdělávacími
požadavky (se zdravotním postižením, s vadami řeči, s více vadami,
s autismem, se specifickými
poruchami učení nebo chování)
z Nymburka, Poděbrad a okolí, aby
si mohly plnohodnotně užívat volný
čas tak, jak si ho užívají zdravé děti.
Aktivity pro děti podpořené
z projektu začaly již v červnu 2012.
Od té doby jsme uskutečnili pět
jednodenních výletů v rámci akce
Integrace je in, a to za kulturou
a zážitky do pražských divadel, kin,
za sportem a relaxací do hradeckého
Aquaparku či na hudební festival do
Milovic. Sobota či neděle se jednou
v měsíci nesla v duchu tvořivosti a arteterapie v rámci akce Artíkův den, na
kterém se děti a mládež s postižením
věnovaly výtvarně-pracovním činnostem, hrám a přípravou vlastního
oběda, mnohdy i svačinky. O letních
prázdninách minulého roku jsme
díky financím z projektu mohli v sídle
sdružení, v nedalekých Jizbicích,
uskutečnit dvě týdenní akce s názvem
Hurá, jedeme na tábor, kterých se
zúčastnilo 31 dětí a mládežníků
s autismem či mentálním postižením
ze Středočeského kraje spolu s dobrovolníky osobními asistenty. Děti měly
úžasné počasí, takže mohly celé dny
trávit při venkovních aktivitách, ať
už na zahradě, v lese, na hřišti nebo
místním koupališti. Uskutečnil se
i výlet na zámek Loučeň a další bohatý
program s tématem Cesta kolem světa.
Táborníci měli pobyt zdarma, grant
pro ně umožnil zakoupit dokonce
dva nové stany, nové matrace, drobné
vybavení a výtvarný materiál. Víkend
naplno, jak název napovídá, je akce
víkendová a děti ji se svými asistenty
zažily v rámci projektu již dvakrát.
Jednou v Nymburce a jednou v Liberci
a pokaždé naplno jak se sportem
v bazénu, s poznáváním a vzděláváním
v IQ parku, tak samozřejmě nechyběla
ani zábava a hry.
Protože naším cílem a také cílem
projektu je, aby se děti se SVP mohly
plnohodnotně zapojit do běžného
života, je zapotřebí mnoha dobrovolníků, kteří jim při těchto akcích
pomáhají. V rámci grantu oslovujeme
nové dobrovolníky především z řad
studentů středních škol v Nymburce
a Poděbradech, a pak je následně
před zapojením do činnosti s dětmi
vyškolíme na Školení dobrovolníků
na základě nově vytvořené metodické příručky. Zkušené lektorky
seznámí dobrovolníky se základy
speciální pedagogiky, s osobní asistencí po teoretické i praktické stránce
a s dalšími specifi ky. V měsíci květnu
a listopadu minulého roku jsme
v rámci této akce vyškolili celkem
61 dobrovolníků. Další víkendové
školení bude probíhat od 22. do
24. března 2013.
Dne 18. června 2013 se koná
Závěrečná hodnotící konference celého projektu Integrací
k inkluzi v prostorách auditoria
ZŠ Komenského v Nymburce. Jejím
cílem je představení výsledků a výstupů projektu, včetně konkrétních
ukázek a příkladů. Tímto vás srdečně
zveme a těšíme se na shledání.
Aktuální informace o probíhajícím
projektu najdete na internetových
stránkách Centra pro všechny
www.centrumprovsechny.cz a v provozovně na adrese MSS Tortuga,
Kolínská 282, Nymburk.
Beseda s cestovatelkou
V dnešní zrychlené počítačové době
je stále těžším úkolem pro učitele
i rodiče probudit v dětech skutečný
zájem o knihy a čtení. Na základní škole
T. G. Masaryka patří k mnoha dalším
aktivitám směřujícím k zlepšení čtenářzpět, uvědomím si, že snaha a úsilí
vše se naučit nebylo, v některých ské gramotnosti také pravidelná setkání
případech, tak docela zbytečné. přímo se spisovateli knih pro děti.
Naučila jsem se spoustu věcí, ať
už je to psaní, počítání nebo třeba Text a foto: Mgr. Radka Vrchotová vázeno nádhernými fotografiemi.
Seznámila nás i se svými knihami,
dějiny, sem tam i něco navíc. Jsem
ráda, že jsem mohla být na této V pátek 1. března jsme přivítali paní malé čtenáře zaujal hlavně příběh
škole T. G. M. Poděbrady, protože Zuzanu Samkovou, cestovatelku, Míša z Aljašky a Simba, dítě Afriky.
vše, co jsem se za devět let školní fotograf ku a spisovatelku. Děti Na závěr besedy zbyl prostor i na
docházky na naší škole naučila, se z 2. až 5. tříd se dozvěděly mnoho otázky dětí, na které paní Samková
mi zdá být dobrým základem pro zajímavostí ze života zvířat v Africe ochotně odpovídala. Její rozsáhlé
studium na střední škole i pro život. či Austrálii, za Jackem Londonem znalosti z geografie, zoologie,
Tak ahoj moje základko!
a jeho Bílým Tesákem se vypravily až a v neposlední řadě také schopnost
Markéta Harazínová, na dalekou Aljašku. Poutavé vyprá- přiblížit je dětem, za to vše patřil
žákyně 9.A vění paní spisovatelky bylo dopro- paní Zuzaně Samkové náš dík.
Zpověď žáka 9. ročníku
Vzpomínám si na ten den, kdy
jsem šla poprvé do školy. Pamatuji
si, že jsem nemohla ani dospat, jak
moc jsem se těšila. Chtěla jsem
poznat nové kamarády, naučit se
číst, psát a počítat, jak mi slibovali.
První dva roky školní docházky
jsem se do školy těšila, učivo bylo
snadné. Nejvíce jsem se ale, jak
jinak, těšila na přestávky, až si
budeme se spolužáky hrát. Láska
k přestávkám ve mně přetrvala
dodnes. Každým rokem bylo učivo
těžší a těžší, nebylo vždy lehké vše
zvládnout. Když se však ohlédnu
PODĚBRADSKÉ NOVINY – TERMÍNY 1. pololetí 2013
Číslo PN
PN 7
PN 8
PN 9
redakční uzávěrka pro přispěvatele
18. 3.
1. 4.
15. 4.
termín vydání
28. 3.
11. 4.
25. 4.
Číslo PN
PN 10
PN 11
PN 12
PN 13
redakční uzávěrka pro přispěvatele
29. 4.
13. 5.
27. 5.
10. 6.
termín vydání
9. 5.
23. 5.
6. 6.
20. 6.
Za 45 let své existence (ano, letos slavíme právě tyto
narozeniny) Hotelová škola Poděbrady ke svému městu
neodmyslitelně patří. Překvapením pro mnohé obyvatele
je ale fakt, že není školou tohoto druhu v našem městě
jedinou. Už 17 let existuje vedle hotelové školy i vyšší
odborná škola se zaměřením na hotelnictví a turismus.
Text: PhDr. Eva Svobodová,
zástupkyně ředitelky pro VOŠ
hotelnictví a turismu
Poděbradská veřejnost téměř
netuší, že za tuto dobu absolventský diplom a titul Diplomovaný
specialista obdržely stovky
studentů. Obě školy mají totiž
společnou budovu a vedení, jinými slovy jedinou paní ředitelku.
Poté, kdy se zázemím školy stal
poděbradský zámek a posléze
i základní škola kdysi Na Valech,
dnes Václava Havla, se obě školy
nacházejí opět pod jednou společnou střechou.
V dalším se však výrazně liší.
Studenty vyšší odborné školy
(VOŠ) se každoročně na podzim
stávají úspěšní absolventi
gymnázií, obchodních akademií,
učňovských škol s maturitou.
Značný je i počet absolventů
hotelových škol, kteří si ve vyšší
formě studia, jež je společně
s univerzitami a vysokými školami
součástí terciárního vzdělávání,
doplňují převážně manažerské
dovednosti. Kromě dnes už
„klasických“ znalostí nezbytných pro práci na manažerských
pozicích, jako jsou ekonomické
předměty, management a marketing, studují budoucí manažeři
minimálně dva jazyky, základy
práva, ale také dějiny kultury,
turistický zeměpis, průvodcovskou činnost a metodiku cestovního ruchu. Vedle teoretických
předmětů absolvují studenti
i praktická cvičení z vaření (takto
Technologie přípravy pokrmů),
obsluhy (Gastronomický servis),
z nauky o potravinách či zahraniční gastronomie. Učí se, jak
navrhnout hotelový interiér i jak
se postarat o handicapovaného
klienta. Prakticky zaměřené studium zvýhodňuje absolventy na trhu
práce. Zvlášť pokud si studium
doplní pobytem na zahraniční
praxi, nejčastěji v Německu,
Francii, Švýcarsku, Řecku a Irsku.
Učitelé na VOŠ jsou autory
řady učebnic, jež se používají
i za „hradbami města“. Škola je
členem Asociace VOŠ v České
republice i sekce pro vyšší odborné
vzdělávání při Asociaci evropských hotelových škol (AEHT).
Pro školní rok 2013–2014 škola
získala European University
Charter, který ji zrovnoprávňuje
s ostatními vysokými školami
při čerpání grantů z programu
Erasmus. Studium na poděbradské VOŠ absolvovala a absolvuje
i řada cizinců z Ruska, Ukrajiny,
Tuniska, Indie, Slovenska, jedinou
podmínkou jejich přijetí je přiměřená znalost češtiny. A jak hodnotí
svoje studium absolventi? Jejich
odpovědi se příliš neliší, takže za
všechny můžeme ocitovat slova
absolventky Lenky: „Nemohla
jsem si vybrat lépe. Myslím, že
jsme dostali správnou míru praxe
i teorie a příprava pro zaměstnání
byla nenahraditelná… Právě
kombinaci studia a praxe vidím
dodnes jako velmi přínosnou,
myslím, že mi to pomohlo i při
hledání prvního zaměstnání,
nebyla jsem ‚pouze‘ absolvent, ale
ovládala kancelářské práce, počítače, jazyky, uměla jsem jednat se
zákazníky…“
Nesedět jen tak doma…
… ale setkávat se s lidmi s podobnými problémy. Tak
zní motto Místní organizace Svazu tělesně postižených
v Poděbradech, která v současnosti sdružuje 240 členů.
Text: Výbor MO STP Poděbrady
Místní organizace Svazu tělesně
postižených (MO STP) působí
ve městě již devátým rokem.
Předsedkyní je po celou dobu
Marie Nováková, jejími nejbližšími
spolupracovnicemi pak místopředsedkyně Dana Čudová a hospodářka Margita Melechovská. Členskou
základnu tvoří tělesně postižení
nejen z Poděbrad, ale také z okolních obcí jako je Pátek, Choťánky,
Okřínek, Senice, Kostelní Lhota,
Sány, Sokoleč a další. Několik členů
působí v chráněné dílně Filipa
s. r. o. se sídlem v Poděbradech.
Jak již bylo zmíněno, cílem
organizace je snaha začlenit tělesně postižené do kolektivu, dát jim
možnost setkávat se s jinými lidmi,
kteří mají stejné nebo podobné
zdravotní problémy. Výbor MO
STP se zaměřuje na akce, jež tělesně postižení mohou zvládnout:
plavání, návštěvu solné jeskyně,
lehkou turistiku, jednodenní výlety. Ty jsou vybírány velmi citlivě
tak, aby se jich mohli účastnit i hůře
se pohybující členové.
Veškeré aktivity může organizace vykonávat jen díky fi nančním
dotacím města Poděbrady a drobným příspěvkům od některých
z výše uvedených obcí.
Kdo má zájem, může nás
navštívit v poděbradském
Centru volného času, na náměstí
T. G. Masaryka 1130 (budova
„Pentagon“) každé úterý od
13.30 do 15.30 hodin.
Dne 1. února jsme si připomněli
nedožitých 32. narozenin
Leoše BILINY z Poděbrad
a 12. března uplynulo
již 5 dlouhých let
od jeho tragického úmrtí.
Za tichou vzpomínku všem,
kdo jste ho znali, děkuje rodina.
V SOUTĚŽI o 4x2 vstupenky na turistickou atrakci Stezka korunami
stromů Lipno, vyhlášené ve vydání PN 14. února, byli vylosováni
tito výherci: Květa Hovorková, Radek Jánský, Leoš Eger a Lucie
Němečková. Gratulujeme!
Redakce PN
Redakce nezodpovídá za obsahovou a formální kvalitu příspěvků na této
straně, stejně jako za jejich pravdivost. Zveřejněné příspěvky vyjadřují subjektivní názor čtenářů. Redakce si vyhrazuje právo vymazat jakoukoliv část
příspěvku v případě, že je rasistický, navádí ke kriminálním činům nebo jinak
porušuje všeobecné etické normy. Pokud příspěvek přesáhne délku normostrany (1 800 znaků), bude jeho zbylá část otištěna na internetových stránkách
www.podebradskenoviny.cz. Uvítáme Vaše příspěvky, nápady, ohlasy
a připomínky na adrese: [email protected]
Lidé / Události
www.podebradskenoviny.cz
14. března 2013
Lili a Vili míří do školy
aneb ITV ve výuce
1. třídy
Mladí umělci z Východu
navštívili Handicap
centrum Srdce
Základní škola T. G. Masaryka informuje o novinkách
ve výuce.
Koncem února se uskutečnilo přátelské setkání klientů
poděbradského Handicap centra Srdce s mladými umělci
z několika zemí bývalého Sovětského svazu.
Text: Mgr. Lenka Mončeková, učitelka ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady
Pedagogové, ale i širší veřejnost už si
zvykla na zkratky běžně používané
ve školním prostředí. ICT, ŠVP,
RVP – to jsou namátkou tři z nich,
které zdomácněly, mnohé se hodlají
prosadit v nastávajícím období.
ITV – tedy nezkráceně integrovaná tematická výuka není žhavou
novinkou. V odborné literatuře se
s ní běžně setkáváme již několik
desetiletí.
Na ZŠ T. G. M. se od příštího
školního roku 2013/2014 chystáme
nabídnout rodičům ve vybraných
třídách budoucího 1. ročníku využití ITV v hodinách českého jazyka,
matematiky a prvouky. Co konkrétního si po přečtení této informace
může představit laik, „nepedagog“,
rodič? Smysluplné propojení učiva
zmíněných tří předmětů prostřednictvím jednoho tématu. V praxi to
vypadá tak, že když děti zdokonalují
své čtenářské dovednosti, využijí
v učebnici českého jazyka a čítance
text s tematikou lesa, v prvouce se
dozvídají vše potřebné o lesním
prostředí, zvířatech, stromech,
v matematice počítají to, co s lesem
souvisí.
Nic nového, namítnou mnozí
čtenáři a já s nimi tak trochu souhlasím. Nic nového pro učitele, kteří
už dávno pochopili, že mezipředmětové propojení vede k většímu
zájmu o dané téma i vyšší efektivitě
při vzdělávání. Takoví kantoři však
musí svým přípravám věnovat dostatek času při vyhledávání vhodných
materiálů, které následně díky svým
dovednostem propojují. Současně
nabízené učebnice a pracovní sešity
totiž ITV tolik nesledují, takže děti
čtou ve slabikáři pohádkový text,
na který ovšem často nenavazuje
učivo matematiky ani prvouky.
To by se mohlo změnit právě od
příštího školního roku. Využijeme
příležitost pracovat s ojedinělou,
mezipředmětově propojenou učební sadou Lili a Vili nakladatelství
Klett , s níž jsme se seznámili na
semináři pro učitele 1. stupně. Za
zmínku stojí i to, že tato výuková
sada je doplněna o širokou nabídku
elektronických pracovních materiálů, z níž si učitelé vybírají pro
žáky jen to, co skutečně potřebují.
Děti mohou nabývat a procvičovat
své znalosti také doma na počítači
prostřednictvím portálu, který je
5
součástí této sady a nabízí celou
řadu aktivit navazujících na výuku.
Domácí příprava se tak díky této
formě může stát pro děti i jejich
rodiče příjemnější záležitostí.
A proč jsme se rozhodli jít průkopnicky právě cestou ITV? Z názorů
a zkušeností mnoha rodičů vyplývá,
že chtějí pro své děti školu 21. století,
takovou, která učí v souvislostech
a ve spojení s reálným životem.
Školu, v níž se každý den něco
smysluplného děje a do které chodí
děti s radostí naplňovat svou přirozenou zvídavost. Jsme přesvědčeni,
že ITV nabízí žákům dostatek
příležitostí propojit dané téma
s vlastní zkušeností, životem, a tím si
rychleji a účinněji osvojit probíranou
tematiku. K tomu nemalou měrou
přispívá i genetická metoda čtení,
díky níž děti rychleji startují své
čtenářství a možnost zaznamenat
vlastní myšlenky. O genetické
metodě čtení se můžete více dočíst
v příštím čísle PN.
Pokud jsme předchozími řádky
probudili váš zájem o zmíněné
metody, rádi bychom vás pozvali na
dubnové setkání rodičů nejen budoucích prvňáčků, kde vám poskytneme
dostatek odborných informací tak,
abyste na jejich základě mohli
vyjádřit svá rodičovská očekávání –
zjednodušeně řečeno, co byste pro
své děti ve škole při výuce uvítali, co
považujete za priority a co naopak
nevnímáte jako zásadní. Zajímá nás
váš názor, chceme společně s vámi
naplňovat cíle Rámcového vzdělávacího programu a jít cestou vedoucí
ke škole 21. století…
Text a foto: Milan Čejka
Děti strávily prázdniny
„po italsku“
Dvacítka poděbradských dětí ve věku od sedmi do čtrnácti
let se rozhodla strávit letošní jarní prázdniny v Itálii, aniž by
musela opustit hranice Středočeského kraje. Na slunný jih
je koncem února přenesl pětidenní příměstský tábor „Prázdniny po italsku“, který pořádal Dům dětí a mládeže Symfonie.
Text a foto: Lucie Procházková
Je pátek, poslední den tábora, a já
přicházím krátce před polednem do
DDM Symfonie. Zvenčí by těžko
někdo hádal, jak je uvnitř živo. Dvě
skupinky kluků a holek po deseti,
jedna v kuchyni a druhá ve výtvarné
dílně. „Děti se musejí vystřídat, aby
se ke všemu pořádně dostaly. První
kuchtíci už uvařili, obědvali a teď si
malují vařečky. Druhá skupinka snad
bude obědvat do půl hodiny, záleží
to hlavně na nich,“ říká s úsměvem
vedoucí příměstského tábora Adéla
Sobotová a hned nato vysvětluje
malé kuchařce, jak správně vyválet
nudličku z těsta na domácí noky.
Neodmítnu pozvání k obědu
a musím jeho tvůrcům vystřihnout
poklonu. Skutečně jsem si pochutnala.
„Kromě těchto noků se sýrovou omáčkou a kuřecím masem se děti naučily
připravovat boloňskou omáčku na
špagety a dokonce pizzu,“ uvádí
Adéla, která po celý týden dohlížela
také na to, aby si účastníci tábora po
sobě umyli nádobí a uklidili kuchyň.
„Dneska doma vařím večeři,“ pochlubí
se jeden z mých spolustolovníků. Není
jediný, po kom si rodiče vyžádali, aby
doma předvedl, co se na táboře naučil.
„Dnes budeme ještě míchat nealkoholické drinky a nejvíc se těšíme na to, až
z ledničky vyndáme dezerty Panna
cotta (česky vařená smetana, tradiční
italský moučník, pozn. red.), které se
nám tam chladí,“ prozrazuje vedoucí
tábora a já při jejích slovech lituji, že
nemohu zůstat déle.
Kromě kuchyně se děvčata a kluci
celý týden činili také ve výtvarné
dílně. Vyrobili si kuchařské čepice,
pomalovali zástěry, vyzdobili si
vařečky i hrníčky. „Líbí se mi, co děti
vytvořily. Na některé jejich nápady
budu ještě dlouho vzpomínat,“ uzavírá
spokojená Sobotová.
Při této příležitosti vystoupila
v prostorách střediska na Ostende
skupina zpěváků, zpěvaček
a tanečních pár ů zejména
z Ukrajiny, ale i Ruska, Moldávie
a Litvy a dalších států. Vysokou
úroveň měla zejména produkce
moldavského tanečního seskupení,
ani trochu pozadu však nezůstali
domácí kumštýři – svoje dovednosti předvedlo kouzelnické trio
z Handicap centra Srdce. „Mladí
umělci zavítali do Poděbrad na
týdenní pobyt a přitom se také
seznámili s prostředím a klienty
našeho centra. Cílem takovýchto
setkání zůstává pomáhat a projevovat podporu lidem se zdravotním,
zejména mentálním postižením.
Díky tomu mohou kvalitně trávit
volný čas a zároveň mají šanci
předvést svoji šikovnost a zručnost. Každý podnět může trochu
přispět našim klientům při zapojení do praktického života,“ uvedla
vedoucí sociálně terapeutické dílny
Valérie Prokopová. Srdečné setkání však mělo i jinou rovinu. „Není
sporu o tom, že v porovnání s námi
bývají ukrajinská sociální zařízení
na nízké úrovni. Díky bohatším
kontaktům se dobře situované
děti mohou v této oblasti daleko
lépe orientovat a do budoucna je
naděje na kvalitativní posun i na
Ukrajině,“ optimisticky doplnil
ředitel Handicap centra Srdce
Michal Šmíd.
› Z vystoupení moldavského tanečního souboru
Jak se žilo v Poděbradech za mého dětství
Poděbradské noviny přinášejí vzpomínky významné osobnosti města – MUDr. Jarmily Hellichové.
Text a foto: Jana Hrabětová, Polabské muzeum v Poděbradech
Před více než třiceti lety si čtenáři V lastivědného zpravodaje
„Polabí“ mohli přečíst vzpomínky
MUDr. Jarmily Hellichové na kulturní
život a zábavy obyvatel v Poděbradech
kolem roku 1900. Známou dětskou
lékařku si určitě ještě dnes pamatují nejméně tři generace narozené
v našem městě a nejbližším okolí do
šedesátých let minulého století.
Dr. Jarmila
Hellichová se
narodila 18. srpna
1889 v domě na
náměstí čp. 33/I
jako páté ze šesti
dětí po dě bradského lékárníka
Jana Hellicha. V patře nad lékárnou prožila celé své dětství
a v Poděbradech vychodila obecnou
i měšťanskou školu. Vyšší dívčí
a gymnázium absolvovala v Praze.
Nesplnila se sice její touha stát se
profesorkou tělocviku, o to více mohla
být prospěšná mládeži svého rodného
města coby lékařka. Zapsala se nejen
do myslí svých malých pacientů, ale
pro široké kulturní zájmy také do
paměti většiny místních obyvatel.
Po skončení lékařských studií
v roce 1923 a tříleté praxi v České
dětské nemocnici v Praze se Jarmila
Hellichová vrátila do Poděbrad, aby
je už nikdy neopustila. V roce 1926
se stala první odbornou dětskou
lékařkou pro celé Poděbradsko. Svou
ordinaci si otevřela v dnešní Palachově
ulici, v přízemí domu proti školní
zahradě a v ní nepřetržitě ordinovala
až do jejího zrušení po únoru 1948.
Pak do roku 1965, do svých pětasedmdesáti let, pokračovala jako dětská
lékařka ve zdravotním středisku
Na Dláždění.
Od mládí byla nadšenou sokolkou
a řadu let i náčelnicí zdejší sokolské
jednoty. Druhou její velkou láskou
bylo poděbradské muzeum založené
jejím otcem. Jemu svou znalostí
Poděbrad i neúnavnou propagací
mezi širokou poděbradskou veřejností
poskytovala neocenitelné služby až do
konce svého života.
Největší tragédií, která dr. Hellichovou postihla, byla postupná
ztráta zraku. Vědoma si toho, co ji
čeká, stačila na stroji napsat rozsáhlé
vzpomínky na své mládí, studia
a dlouholetou pediatrickou praxi.
Bohužel posledních patnáct let jejího
života bylo vyplněno úplnou slepotou.
Kdo neznal jejího činorodého ducha,
nepochopí, jak těžce se s tím vyrovnávala. Až do svých devadesátin, kterých
se dočkala v jinak dobrém zdravotním
i duševním stavu, stále doufala, že po
odstranění šedého zákalu ještě uvidí.
inzerce
Lékaři si však už na takovouto oční
operaci netroufl i a tak zbývajících
sedm let zůstala zcela odkázaná na
věrnou hospodyni Aničku (která
zemřela v den jejího pohřbu) a neteř
prof. Růženu Fričovou dojíždějící za
ní dlouhá léta z Prahy. MUDr. Jarmila
Hellichová zemřela 24. února 1986
v požehnaném věku 97 let a byla
uložena jako poslední do rodinné
hrobky vedle hřbitovní kaple na
městském hřbitově v Kluku.
Připomeňme si alespoň pár
drobných vzpomínek na dobu
jejího dětství. Tak se bavila místní
maloměstská společnost asi deset
let předtím, než tu byl objeven první
minerální pramen a než se Poděbrady
začaly měnit ve známé a vyhledávané
české lázně…
„Mé rodné město, jak je mám
z dětství v paměti, bylo tiché,
spokojené a vzorně čisté venkovské
městečko. Ticho přerušil občas
venkovský povoz nebo fasuněk,
který byl tažen koňským či kravským
spřežením. Denně projížděl přes
náměstí kočár dr. Bohumila Boučka,
který jel do vesnic za svou povinností, za pacienty. Občas se objevil
v kočáře ředitel panství nebo manželé
knížecí. Rovněž inženýr Vojtěch
Obereigner, pak Vojtěch Hlaváč ze
dvora, dr. Vondrovic a stavitel Fiala
měli pěkné kočáry k vlastní potřebě.
Když se ozval nezvyklý hluk, hned
se ukázaly v oknech hlavy zvědavců,
aby zjistily, co se kde děje. Proto také
my děti jsme bez nebezpečí úrazu
byly se svými obručemi a káčou na
chodníku a předháněly se, kdo to
dovede nejlépe. V době mého dětství
bylo náměstí osvětleno dvěma
petrolejovými lampami, které každý
den rozžíhal nějaký muž s žebříčkem
přes rameno. Jedna lampa byla
v místě, kde je dnes pomník krále
Jiřího a druhá mezi ‚statují‘ a dnešní
radnicí. V Nymburské ulici byla svítilna u kašny a na dnešním Riegrově
náměstí také u kašny. Jakmile byla ve
městě zavedena elektrika, přišly na
místa těchto luceren krásné vysoké
kovové stožáry, na nichž se houpaly
velké obloukové lampy. To bylo jiné
osvětlení proti petrolejkám.
Tanečních zábav bylo proti dnešní
době poskrovnu. Nejvíc se tancovalo
v masopustě a poslední den masopustu
končila také taneční sezóna. V tomto
období byl tradiční hasičský bál, pak
bál Řemeslnické besedy, Zpěváckého
spolku a nakonec sokolské šibřinky.
Možná, že byly ještě nějaké věnečky
pro mládež, ale nemohu to s určitostí
potvrdit. Pak byl klid, neboť církev
zakazovala v postní době jakékoliv
veselí. Po dlouhém klidu byly
taneční zábavy o pouti, která byla
v Poděbradech 15. srpna na mariánský
svátek. Další veselice byla o posvícení
a druhý den o ‚zlaté hodince‘. To se
mládež vydováděla. Posvícení bylo
vždy v neděli po svátku ‚Povýšení
sv. Kříže‘ 14. září. Před koncem
prázdnin pořádali studenti svou
tradiční merendu. Pak byl do Kateřiny
klid. V ten den bývala uspořádána
‚zástěrková‘ taneční zábava. Konala se
v některé poděbradské hospodě, snad
U lva, kde byla vzadu větší místnost.
Služebná děvčata, ustrojená v černých
nebo bílých šatech, měla přes šaty bílé
ozdobné zástěrky, které byly skutečně
jen pro parádu a ne k běžné potřebě.
Děvčata měla i tu výhodu, že mohla
vybídnout tanečníka k tanci sama.
Zda tuto zábavu pořádala sama nebo
s chasníky společně, to jsem si nezapamatovala. Jasně si jen vzpomínám, jak
naše děvčata se vždy na to těšila, aby
měla zástěrku co nejhezčí.
Na den sv. Cecilie, patronky
hudebníků a zpěváků, měl každoročně
taneční zábavu Zpěvácký spolek. Byla
to spíš jakási rodinná spolková zábava.
Na poslední den roku – na Silvestra po
veselém programu následovala také
taneční zábava.“
Pokračování příště
6
Kultura / Akce
www.podebradskenoviny.cz
14. března 2013
STRUČNĚ
Text: Milan Čejka, Josef Bacílek a redakce
Ocenění pro dlouholetou
mecenášku Sokola
V polov ině února farářka
Církve československé husitské
v Poděbradech Mgr. Drahoslava
Benešová obdržela z rukou Jiřího
Havlíka a Zdeňka Talíře pamětní
medaili za svoji více jak dvacetiletou podporu poděbradské
TJ Sokol.
Ochotníci uspěli na krajské
přehlídce
Dvěma souborům z Poděbradska
přinesla úspěch jejich účast na
krajské přehlídce ochotnického
divadla v Lomnici nad Popelkou.
Poděbradský DS Jiří se svou
hrou Křest svatého Vladimíra
získal hned tři čestná uznání za
herecké výkony, jmenovitě Jakub
Charvát, Miky Mejstřík a Ivana
Illichmanová. Jan Pavlíček si
z festivalu odnesl cenu za režii
a dramaturgickou úpravu textu.
Znamenitý úspěch zaznamenal
také libický Divadelní spolek
Vojan, který s francouzskou
komedií Půldruhé hodiny zpoždění získal cenu za inscenaci
a tedy doporučení na celostátní
přehlídku ve Volyni, navíc Jaroslav
a Helena Vondruškovi obdrželi
čestná uznání za ztvárnění svých
rolí.
Ozvěny ekofilmu: dvoudenní
filmový maratón
Začátkem března proběhla
v Zámeckém biografu dvoudenní
přehlídka fi lmů z mezinárodního
festivalu o životním prostředí,
přírodním a kulturním dědictví
„Ozvěny ekofilmu“, určená
školám i veřejnosti. Diváci mohli
zhlédnout například snímek
o nemocnici v Pákistánu, unikátním norském fjordu, gorilách
v Kongu, inteligentních zvířatech
nebo portrét herce Jaroslava Duška
a samozřejmě fi lmy s ekologickými
tématy.
Líbilo se nám, že chce nějaký výtvarník
pracovat s betonem, říká ředitel Mikšovský
Na vzniku pomníku malíře Ludvíka Kuby, který byl slavnostně odhalen v rámci Oslav Dne Poděbrad (více se o nich
dočtete na straně 1 a 2), se významně podílela akciová společnost Dywidag Prefa z Lysé nad Labem. Co ji k tomu
vedlo? O tom více v rozhovoru s ředitelem Michalem Mikšovským.
Ludvíka Kuby v Poděbradech? Spolupracovali jste
rodinný domek sami nebo s pomocí již někdy na podobném
firmy, zajistíme realizaci stropních projektu?
Text: Monika Langrová | Foto: Monika Langrová a Jaroslav Svoboda
V charakteristice akciové
společnosti Dywidag Prefa
je výroba a prodej železobetonových prefabrikovaných
konstrukcí. Ale víme, že
z vašich dílen vycházejí také
„křehká“ umělecká díla.
Můžete produkci firmy blíže
představit?
konstrukcí včetně schodišť a balkonů, a to od návrhu do projektové
dokumentace až po samotnou stavbu.
To samé samozřejmě dodáváme
také pro bytové domy a průmyslové
stavby. Dále vyrábíme halové systémy – stěnové, rámové, zateplené
i nezateplené a v neposlední řadě
pak železobetonové nádrže různých
objemů určené pro různorodé účely,
kupříkladu rezervoáry užitkové vody
či jiných kapalin, dešťové usazovací
nádrže a další.
Nespolupracovali, jednalo se o náš
vůbec první počin v tomto směru.
Lákalo nás, že sochařka Zuzana
Čížková projevila zájem dělat něco
z betonu. I když se jedná o velmi
trvanlivý přírodní materiál, mnoho
Je pravda, že spolupráce na pomníku
Ludvíka Kuby byla pro nás opravdu
výjimečnou záležitostí. Především co
do rozměrů. Pracujeme totiž s poněkud jinými objemy betonových prvků
(úsměv). Naše společnost se zabývá
navrhováním, výrobou a finální
instalací železobetonových prefab- Proč jste se rozhodli podpořit
rikovaných systémů. Například nemalou částkou sto tisíc
pro lidi, kteří si chtějí postavit korun vznik pomníku
Jak dlouho práce
v betonárce trvaly?
Sokolská akademie: svátek sportu se vší parádou
Zájem o sokolskou akademii byl takový, že v sobotu 2. března proběhla hned dvakrát, aby se dostalo na všechny
diváky. Oslava 150 let od založení Sokola v Poděbradech se vydařila – cvičenci všech věkových kategorií, členky
a členové oddílu aerobiku a gymnastiky sklízeli v nabité sokolovně upřímný a obdivný potlesk.
Text a foto: Lucie Procházková
„Nazout modré návleky a honem
do velkého sálu, brzy to začne,“
honí se mi hlavou a rychle hledám
místo, odkud bych mohla dobře
fotit a sledovat dění. Polovinu sálu
zabírá tribuna, na druhé se bude
cvičit. Nacházím si vhodnou pozici
právě včas. Akademie k výročí
150 let poděbradského Sokola za
chvíli začíná.
Každý dvacátý osmý
Poděbraďák je sokol
Jakmile se v sokolovně při slavnostním nástupu seřadí všech sto
padesát účastníků, je mi jasné, že
dnešní akce bude stát za to. Podle
mého odhadu je v sále na dvě stě
diváků a přicházejí další. Část
z nich ani nenajde místo k sezení
a musí cvičence sledovat vestoje.
Při úvodním slovu starosty poděbradského Sokola Radka Smejkala
se dozvídám, že na pódiu je jenom
menší polovina ze všech aktivních
členů. Celkem má dnes jednota
přes pět set jedinců včetně těch
již necvičících. Podobně jako
on také starosta města Ladislav
Langr ve své řeči vzpomněl na
slavné sokolské cvičitele a velké
osobnosti Poděbrad. Připomněli
současně skutečnost, že to byli
právě poděbradští sokolové, jež se
před sto třiceti lety rozhodli svým
dílem přispět ke zbudování pomníku Jiřího z Poděbrad na náměstí.
mnoho hodin práce, při vystoupení
to vypadá jako nejpřirozenější věc
na světě. Všichni, nezávisle na
věku, jsou jedním slovem skvělí.
Nejmenší děti pak navíc roztomilé.
Druhou pozoruhodnou věcí bylo
vystoupení s nenápadným názvem
Ukázka vývoje sportovní gymnastiky, které šlo po stopách slavných
gymnastických vystoupení v historii. Nebyla jsem určitě jediná, komu
jeho propracování do nejmenších
detailů doslova vyrazilo dech. Třetí
a poslední věcí je atmosféra celé
akademie. Rodiče přišli podpořit
své děti a vnoučata zase fandila
svým babičkám při vystoupení
oddílu sokolské všestrannosti.
výtvarníků z něj
netvoří. Zřejmě
je to tím, že když
už se složitě
vyrobí poměrně nák ladná
forma, většinou
chtějí použít
ušlechti lejší
materiál jako je bronz. Dalším
důvodem byla určitě i skutečnost, že Poděbrady jsou kousek
od Lysé nad Labem a tím, že
jsme Zuzaně Čížkové hradili
výrobu formy u specializované
firmy, převoz a instalaci monumentu, pomohli jsme současně
také jmenovanému městu dílo
zrealizovat.
› Zadní část pomníku Ludvíka
Kuby s informací o jeho
tvůrcích a akciové společnosti
Dywidag Prefa, která vznik
reliéfu finančně podpořila
Když se forma k nám dopravila,
museli jsme do ní vložit ještě
výztuž a další díly tak, aby v reliéfu
vznikly otvory. Takže první den
se forma tak zvaně strojila, další
den se to odlilo a třetí den jsme
formu odstranili. Jednalo se tedy
o relativně krátký proces.
Více informací o společnosti
Dywidag Prefa, a. s., je možno najít
na stránkách www.dprefa.cz.
inzerce
Odcházím jako jedna z posledních s příjemným pocitem.
Nejstarší tělovýchovná jednota
v Poděbradech spojuje lidi, kteří
dovedou vytvořit skvělou sportovní atmosféru, v níž se každý dobře
cítí.
Od čtyřletých po seniory
První jde na řadu mužský oddíl
sokolské všestrannosti a pak už
program pokračuje ve velmi rychlém sledu. Moderátor akce Martin
Kočí do něj vnáší humor a snaží
se držet krok se cvičenci všech
věkových kategorií. Pokud bych
měla na celém sportovním svátku
něco vyzvednout, jednalo by se
o následující tři věci. Zaprvé: i když
stojí za výkony všech účastníků
Anketa: Co pro vás
osobně Sokol znamená?
Pavlína Vosejpková, 24 let,
cvičí od 3 let a jako trenérka
aerobiku začala už ve 14 letech po boku své maminky,
nyní je hlavní trenérkou
a choreografkou pódiových
skladeb, její svěřenci sklidili
již řadu úspěchů
Viktorie Ondrová, 7 let, cvičí
od tří let
„Je to můj nejoblíbenější sport
a moc mě to tady baví.“
Jiří Havlík, 75 let, cvičil
odmalička do roku 1952,
kdy měl vážný úraz a musel
přestat, znovu se ke cvičení
vrátil před deseti lety
a už nepřestal, je členem
Věrné gardy a plní funkci
praporečníka
„Sama studuji historii, takže to pro
mě znamená velmi moc. Jsem velice ráda, že jsem v této organizaci
a mohu napomoci pokračování
sokolské tradice. Samozřejmě jsem
tu také našla přátele.“
„Každý mě obdivuje, jak jsem na
tom. Dělám to hlavně pro zdraví.
Radek Smejkal, 34 let, staros- I když už ty výkony nejsou, jako
ta TJ Sokol Poděbrady, cvičil bývaly, je to pro mě rozptýlení.“
odmalička a se Sokolem
přestal jenom na pár let
v pubertě, ale sportovat
nepřestal nikdy, v sokolovně
tráví čas jako cvičenec i jako
trenér, ke cvičení pomalu
vede také svou dceru
„Sokol byla pro mě jako kluka
rodina, která mě vychovala a já
mu to jako slušný synek teď
vracím. Poslání Sokola se od
dob, kdy vznikl, jistě změnilo.
Již nebojuje tolik za vlastenectví,
ale spíše se snaží postavit proti
civilizačním chorobám, jakými
je například obezita. V tom bych
viděl dnešní význam Sokola.
I když je pravda, že má v sobě,
kromě toho sportu, stále i určité
duchovní hodnoty.“
Veronika Szabóová, 17 let,
cvičí od pěti let
„ Pro mě je to hlavně relax a odpočinek od školy. Ale je to také součástí
mé identity. Vím, kam patřím
a mám tu spoustu přátel.“
Hana Matolínová, 68 let,
začala ve třinácti letech,
když se potřebovala naučit
šplhat, s malými přestávkami cvičila celý život
„Teď, když už nejsem aktivní
v práci, je pro mě velice důležitý
pravidelný pohyb. Jakmile něco
nacvičujeme, trénujeme nejen tělo,
ale taky paměť. Někdy s menším,
někdy s větším úspěchem (smích).
V našem věku je to už potřeba.“
Pozvánka na Velikonoční trhy
V sobotu 30. března od 9 do 17 hodin proběhnou na Jiřího náměstí
Velikonoční trhy.
Roztočte to v Poděbradech!!!
Pátek 29. 3. 2013
15:30 – 17:00 Zámecké taneční salony
Vernisáž secesních plakátů s cyklistickou tématikou na druhém nádvoří
poděbradského zámku
Výstava originálů ze sbírky Zdeňka Harapese bude přístupná také v sobotu
a neděli od 9 do 17 hodin.
16:00 – 19:00 Lázeňská kolonáda
Starostenský závod, půjčování a závody koloběžek a šlapacích aut pro malé
i velké, exhibice freestyle bruslení, přehlídka historických bicyklů
Sobota 30. 3. 2013
9:00 – 16:00 Lázeňská kolonáda
Exhibice biketrialu, půjčování koloběžek a šlapadel, závody a soutěže pro
děti i dospělé: tříkolky, odrážedla, kolečkové brusle, koloběžky vítány,
slalom rodičů s kočárky, jízdy na trakaři, orientační závod jízdních kol;
prezentace invalidních vozíků společnosti Meyra
14:00 Hudební pavilon lázní
Koncert skupiny The Tap Tap
16:00 – 19:00 Skatepark na Ostende
Exhibice a volné jízdy skateboardů, kolečkových bruslí, kol a koloběžek
14. 3. od 8.30 - 12.00 a 13.00 - 18.00 hod. - prodejní výstava knih.
19. 3. v 17.00 hod. - „Energie a její vliv na naše zdraví“ - Reiki. Kulturnì-vzdìlávací
pøednáška. Vstupné zdarma.
21.3. od 13.00 do 16.00 hod. - Setkání se starostou PhDr. Ladislavem Langrem trochu
jinak. Starosta se ujme role „knihovníka" a bude pùjèovat knihy z fondu MK Podìbrady.
27. 3. od 13.00 - 16.30 hod. - Velikonoce v pohádkách: pùvod, zvyky, pohádky
a drátování v dìtském oddìlení.
PO CELÝ BØEZEN:
Prodejní výstava dìtských knih spisovatelky a ilustrátorky Lucie Seifertové.
Jaroslav Vrchlický 1853 – 1912 - výstava k 160. výroèí narození a 100. výroèí úmrtí Jaroslava Vrchlického.
Mìstská knihovna a poboèka Žižkov. Vstupné zdarma.
Vzpomínky na Otu Pavla - pro ètenáøe balíèek knih a CD/DVD s dárkem.
Po celý mìsíc pro ètenáøe èaj a káva v èítárnì.
Amnestie pro zapomnìtlivé ètenáøe.
Kultura / Akce
www.podebradskenoviny.cz
14. března 2013
POZVÁNKY
Hrají: D. Matásek, M. Večerka, J. Slánský, A. Štréblová, P. Pěknic,
Z. Dolanský, E. Nádaždyová, D. Marková
Cena vstupenky: 350 Kč
Text a foto: Milan Čejka a red.
Přednáška přiblíží vzdálený Uzbekistán
Polabské muzeum v Poděbradech zve na vyprávění Romana Šulce
nazvané Uzbekistán – srdce hedvábné stezky. Přednáška se koná ve
středu 20. března od 17.30 hodin. „Přeneseme se do Střední Asie, kde
se již několik tisíciletí míchají národy, jazyky i kultury a kde tvořili
neobyčejní učenci středověku a bohatla města s pohádkovými jmény,“
uvedl autor přednášky.
Vítání jara v zahradním centru
Zahradní centrum Parkon v Libici nad Cidlinou pořádá prodejní výstavu
jarních květin a rostlin. Zájemci si mohou prohlížet také stylově upravené
dekorace. Expozici lze navštívit od 18. do 24. března, v pondělí až sobotu
od 9 do 17 hodin, v neděli pak od 9 do 15 hodin.
Galerie zve na olejomalby koní a dřevěné plastiky
Do konce března je v Galerii Ludvíka Kuby k vidění výstava dvou
výtvarníků. Svoje obrázky koní, ale také foto-malby a foto-koláže zde
představuje Helena Grocholová. „Koně mám ráda od mládí a je to
láska na celý život. Ráda se však věnuji také krajině nebo architektuře,“
prozradila autorka. Druhým vystavujícím je řezbář Jaroslav Kundrát.
Pozornost budí především jeho lipové reliéfy a hlavně pak roztomilé
figurky mnoha velikostí. „Zveme každého do pohádkového prostředí
čertů, vodníků, mořských panen a dalších bytostí,“ uvedla při zahájení
výstavy manželka výtvarníka Milada Kundrátová.
Výstava dětských prací v lázeňském parku
Do konce března probíhá v kryté kolonádě výstava prací dětí všech
poděbradských mateřinek. Akce je pořádána u příležitosti 10. výročí
sloučení mateřských škol v Poděbradech v jednu organizaci.
10. 4. / St / 19.00
SLAVNOSTNÍ KONCERT UČITELŮ K 60. VÝROČÍ ZUŠ
Cena vstupenky: 50 Kč
16. 4. / Út / 19.00
KOMORNÍ KONCERT
Další z řady abonentních koncertů pořádaných společností Otakara
Vondrovice, o. s.
Účinkují: Pavel Eret – housle, Franck Leblois – fagot (Francie)
Program: Geminiani, Telemann, Paganini, Domicus
Cena vstupenky: 100 Kč
18. 4. / Čt / 18.00
PODANÉ RUCE – ZUŠ
Cena vstupenky: 50 Kč
22. 4. / Po / 19.00
KONCERT ABSOLVENTŮ 2013 K 60. VÝROČÍ ZUŠ
Cena vstupenky: 50 Kč
25.–28. 4. / Čt–Ne
51. PODĚBRADSKÉ DNY POEZIE
Další ročník festivalu nejen na téma poezie a mluvené slovo. Na
speciálním programovém plakátu bude k dispozici detailní program.
24. 4. / St
HANKY PANKY
Nejúspěšnější česká travesti skupina míří do našeho města se zbrusu
novým pořadem „Na přání diváků“.
Cena vstupenky: 250 Kč (předprodej), 270 Kč (na místě)
30. 4. / Út / 19.00
VIRTUOSI DI BASSO
Další z řady abonentních koncertů pořádaných společností Otakara
Vondrovice, o. s.
Soubor violoncell a dvou kontrabasů České fi lharmonie. Umělecký
vedoucí koncertní mistr František Host.
Program: Musorgskij, Filas, Ille, Blodek
Cena vstupenky: 100 Kč
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.DIVADLOPODEBRADY.CZ
ZÁMECKÝ BIOGRAF
14.–15. 3. / Čt–Pá / 19.00
SMRTONOSNÁ PAST: OPĚT V AKCI
Akční / USA / titulky / od 12 let / 120 Kč
Bruce Willis se vrací se svou nejslavnější fi lmovou rolí, tedy jako John
McClane, „lidový“ hrdina, který díky svým schopnostem nakonec přežije
všechno a všechny. Tentokrát vyrazí do Moskvy, aby pomohl synovi
Jackovi. Režie: John Moore, dále hrají: Jai Courtney, Amaury Nolasco
DIVADLO NA KOVÁRNĚ
18. 3. / Po / 19.00
MOTANI – DIVOKÝ MADAGASKAR
Cestopisná diashow. Tentokrát vás Kateřina a Miloš Motani zavedou na
fascinující tajuplný ostrov. Červený Madagaskar prozkoumáte od východu
na západ a od severu na jih. Obklopí vás podivný zvířecí a rostlinný svět,
který nikde jinde nenajdete.
Cena vstupenky: 100 Kč
19. 3. / Út / 19.30
COLUMBO
Původní detektivní divadelní hra,
která byla základním kamenem
k celému slavnému 69 dílnému seriálu
o poručíku Columbovi z Los Angeleské
kriminální policie, oddělení vražd…
On stage!
Autor: William Link a Richard
Levinson
Režie: Roman Štolpa a Martin Novotný
Hrají: J. Dulava, K. Macháčková / D. Morávková / H. Sršňová, J.
Sedláčková / M. Nohýnková, M. Maděrič, J. Laufer / D. Gondík
Cena vstupenky: 360 Kč
21. 3. / Čt / 19.30
RECITÁL PAVLÍNY JÍŠOVÉ
Pavlína Jíšová se hudbě věnuje celý život. Výraznou jihočeskou osobností
se stala především jako zpěvačka folkové hudby a příbuzných žánrů. Její
hlas je možné slyšet na více než šedesáti albech. Své písně, texty a hudbu
představuje především ve své kapele Pavlína Jíšová a přátelé, ve které se
také doprovází na akustickou kytaru.
Cena vstupenky: 160 Kč (předprodej), 180 Kč (na místě)
25. 3. / Po / 18.00
JARNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ PODĚBRADY
Cena vstupenky: 50 Kč
28. 3. / Čt / 19.30
NA DRÁTĚ JE KLOKAN
Konverzační crazy komedie ze současnosti.
Autor textu a režisér: Ladislav Langr
Účinkuje: DS Jiří Poděbrady
Cena vstupenky: 100 Kč
4. 4. / Čt / 19.30
JAROMÍR JÁGR,
KLADEŇÁK
Jeviště jako hokejové kluziště.
Hrdinský epos se zpěvy o Jaromíru
Jágrovi, balancující na hraně
tragikomedie, pohádky, grotesky
a možná i muzikálu.
Městské divadlo Kladno
Autoři: Petr Kolečko a Tomáš Svoboda
Režie: Tomáš Svoboda
7
16.–17. 3. / So–Ne / 17.00
MOCNÝ VLÁDCE OZ – 3D
Fantasy / USA / dabing / přístupný / 125 min. / 165 Kč
Když se druhořadý cirkusový kouzelník s pochybnou morálkou
dostane do životem pulsující Země Oz, myslí si, že vyhrál v loterii. Sláva
a bohatství jsou jeho, dokud nepotká tři čarodějky a nechtěně se zaplete
do velikých problémů. Režie: Sam Raimi, hrají: James Franco, Mila
Kunis, Rachel Weiss
16.–17. 3. / So–Ne / 19.00
MARTIN A VENUŠE
Komedie / ČR / přístupný / 120 min. / 100 Kč
Výtvarnice Vendula se seznámí s Martinem, vezmou se, mají spolu tři
děti. Jednoho dne se Martin vsadí, že se měsíc bude starat o domácnost.
Nastane kolotoč humorných a nečekaných událostí, jenž oba partnery
vrátí na začátek vztahu. Režie: Jiří Chlumský, hrají: Marek Taclík,
Kristýna Boková-Lišková, Zuzana Stivínová ml.
18. 3. / Po / 19.00
KRYCÍ JMÉNO KRTEK
Drama / Polsko, Fr. / titulky / od 12 let / 108 min. / 90 Kč
Třicetiletý Pawel společně se svým otcem Zygmundem dováží secondhandové zboží ze severu Francie na jih Polska. Při jedné ze zpátečních
cest vidí v bulvárních novinách fotku otce s titulkem „zrádce“. Zygmund,
hrdina v boji proti totalitě z 80. let, je nyní náhle označen za tajného
informátora komunistického režimu. Režie: Rafael Lewandowski, hrají:
Borys Szyc, Marian Dziedziel, Wojciech Pszoniak
19.–20. 3. / Út–St / 19.00
NA ŠROT
Komedie / USA / titulky / od 15 let / 92 min. / 100 Kč
Jeffovi je právě jedenadvacet a plnoletost se musí pořádně oslavit. „Zpít se
na šrot“ se však nedoporučuje noc před nejtěžší zkouškou na medicíně.
Režie: Jon Lucas, Scott Moore, hrají: Miles Teller, Sarah Wright, Justin
Chon
21.–22. 3. / Čt–Pá / 19.00
SPRING BREAKERS
Dobrodružný / USA / titulky / od 12 let / 92 min.
Snímek pojednává o čtyřech kamarádkách, které se chtějí o prázdninách
pobavit tím, že spáchají zločin. Jejich pokus o vykradení restaurace
však skončí zatčením, a ven se dostanou jen díky dealerovi, jenž od nich
vyžaduje protislužbu. Režie: Harmony Korine, hrají: Selena Gomez,
James Franco, Heather Morfia
23.–24. 3. / So–Ne / 17.00
CROODSOVI – 3D
Animovaný / USA / dabing / přístupný / 90 min. / 150 Kč
Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první pravěké rodiny
na světě. Ta se musí, ač nerada, přestěhovat ze své zničené jeskyně a žít
někde jinde. Režie: Chris Sanders, Kirk De Micco
23.–24. 3. / So–Ne / 19.00
BABOVŘESKY
Komedie / ČR / přístupný / 133 min. / 100 Kč
Film Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze života současné jihočeské
vesnice Babovřesky. Ta s nadhledem a nadsázkou sleduje kupící se
nedorozumění a souhry náhod, jež zamotají hlavu jejím obyvatelům.
Hrají: Lukáš Langmajer, Veronika Žilková, Jana Synková
25. 3. / Po / 19.00
NEDOTKNUTELNÍ
Komedie / FR / titulky / přístupný / 112 min. / 80 Kč
Ochrnutý a bohatý aristokrat Philippe si za svého nového opatrovníka
vybere Drisse, živelného mladíka z předměstí, kterého právě propustili
z vězení. Podaří se jim propojit nemožné a jejich přátelství se stane
„nedotknutelným“. Režie: Olivier Nakache, Eric Toledano, hrají: François
Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny, Audrey Fleurot
26.–27. 3. / Út–St / 19.00
RENOIR
Drama / Francie / titulky / od 12 let / 111 min. / 90 Kč
Azurové pobřeží, 1915. Na sklonku života je malíř Renoir zasažen ztrátou
milované ženy, trpí artritickými bolestmi a zprávami, že jeho syn byl
zraněn v boji. Jako zázrakem do jeho života vstoupí mladá dívka a umělec
je naplněn novou, zcela nečekanou energií. Režie: Gilles Bourdos, hrají:
Michel Bouquet, Christa Theret, Vincent Rott iers
28.–29. 3. / Čt–Pá / 19.00
G. I. JOE 2: ODVETA – 3D
Akční / Kanada, USA / titulky / od 12 let / 120 min. / 150 Kč
Modrá planeta se ocitla na pokraji zkázy vinou intrik mocné organizace
Cobra, která má s jednotkou G. I. Joe nevyřízené účty. Ovládne Bílý dům,
zahájí likvidaci příslušníků této jednotky a s prstem na jaderném tlačítku
si začne podmaňovat celý svět. Režie: Jon Chu, hrají: Channing Tatum,
Bruce Willis, Ray Park
30.–31. 3. / So–Ne / 19.00
GAMBIT
Krimi / USA / titulky / od 12 let / 89 min. / 100 Kč
Harry Dean se chystá ukrást obraz jednomu boháči. Jeho plán však postrádá
důležitou část – pomoc krásné ženy. Ideální kandidátku objeví v Nicole. Sám
je jí natolik okouzlen, že následuje série několika chyb, které naruší jeho plán.
Režie: Michael Hoff man, hrají: Colin Firth, Cameron Diaz, Alan Rickman
1.– 2. / Po–Út / 19.00
JENÍČEK A MAŘENKA: LOVCI ČARODĚJNIC – 3D
Akční / USA, Německo / titulky / od 12 let / 83 min.
Typické středověké městečko sužují únosy dětí, jež prý mají na svědomí
čarodějnice z okolních lesů. Proto starosta pozve na záchrannou misi
legendární lovce čarodějnic Jeníčka a Mařenku. Režie: Tommy Wirkola,
hrají: Gemma Arterton, Jeremy Renner, Famke Janssen
3.–4. 4. / St–Čt / 19.00
HOSTITEL
Sci-fi / USA / titulky / od 12 let / 125 min.
Po úspěšné invazi přebírají neviditelní mimozemšťané kontrolu nad myslí
člověka tím, že si berou jejich tělo. Hlavní hrdinkou fi lmu je mladá dívka
Melanie, která by prožila celkem obyčejnou love-story, kdyby si její tělo
nevzala Duše jménem Poutnice. Režie: Andrew Niccol, hrají: Saoirse
Ronan, Max Irons, Diane Kruger
OSCAROVÝ VÍKEND
5. 4. / Pá / 19.00
NESPOUTANÝ DJANGO
Western / USA / titulky / od 12 let / 165 min.
Kultovní režisér Quentin Tarantino natočil jižanské drama z období před
vypuknutím Občanské války, jehož hlavním hrdinou je otrok Django,
který může získat svobodu. Ale nebude to zadarmo… Hrají: Jamie Foxx,
Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio
6. 4. / So / 17.00
REBELKA – 3D
Animovaný / USA / dabing / přístupný / 100 min. / 130 Kč
Merida je zkušená lučištnice a impulzivní královská dcera, která se
vzepře starému zvyku, což vyvolá v království chaos a běsnění. Když se
obrátí o pomoc k podivínské čarodějnici, dostane prokleté přání a objeví
význam skutečné odvahy. Režie: Mark Andrews, Brenda Chapman
6. 4. / So / 19.00
ARGO
Th riller / USA / titulky / od 12 let / 120 min. / 90 Kč
4. listopadu 1979 obsadila skupina iránských studentů americké
velvyslanectví v Teheránu. Studenti zajali 52 lidí, které drželi v zajetí 444
dnů. Šest zajatců uteče a najde útočiště na kanadském velvyslanectví.
Do USA je cesta jediná – jako fi lmový štáb kanadské televize. Režie: Ben
Affleck, hrají: Bryan Cranston, Ben Affleck, John Goodmanan
7. 4. / Ne / 17.00
PÍ A JEHO ŽIVOT – 3D
Dobrodružný / USA / titulky / od 12 let / 150 Kč
Příběh se soustřeďuje na Pí Patela z Indie, syna majitele zoologické
zahrady, který si vyjede lodí na moře. Ztroskotá a na záchranném člunu
s ním plují hyena, samice orangutana, zebra a tygr. Režie: Ang Lee, hrají:
Suraj Sharma, Irrfan Khan, Tabu, Gérard Depardieu
7. 4. / Ne / 19.00
LÁSKA
Drama / Fr., Německo / titulky / od 12 let / 125 min. / 90 Kč
Manželé Georges a Anne jsou učitelé hudby. Jejich letitá láska je
vystavena těžké zkoušce, když Anne prodělá mozkovou mrtvici a okolí
se musí smířit s její proměnou. Režie: Michael Haneke, hrají: Jean-Louis
Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert
8. 4. / Po 19.00
BEZ DOTEKU
Drama / ČR / od 12 let / 72 min. /
Příběh dospívající dívky Jolany, která je předmětem sexuální touhy
nevlastního otce. Problémy v rodině nedokáže řešit, ztrácí schopnost
komunikace s kamarády a stále více se propadá do světa svých představ.
Režie: Matěj Chlupáček, hrají: Tereza Vítů, Adrian Jastraban, Marian Roden
9. –10. 4. / Út / 19.00
MAMA
Horor / Španělsko / titulky / od 12 let / 100 min.
Pět let Lucas vytrvale hledal malé neteře, které po matčině násilné smrti
zmizely i s otcem neznámo kam. Obě dívky se najatým pátračům podaří
najít v opuštěné chatě uprostřed hlubokých lesů. Dívky jsou zubožené,
ale naživu, což si nikdo neumí vysvětlit. Režie: Andres Muschiett i, hrají:
Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Waldau, Javier Botet
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.KINOPODEBRADY.CZ
8
Sport
www.podebradskenoviny.cz
14. března 2013
V Poděbradech se fotbalový čas zastavil někdy v roce 1965, říká trenér Suchomel
Milan Suchomel. Trenér s jasnými vizemi by měl nastartovat poděbradský fotbal ke světlejším zítřkům. Nejen o své nové výzvě hovořil v prvním rozhovoru pro Poděbradské noviny.
Text: Aleš Kubelka
Foto: archiv, SK Vilémov
Je to reálné?
Dlouhou dobu jste působil ve
Varnsdorfu v roli zastupitele
i trenéra fotbalového týmu.
Jak jste se vůbec ocitl
v Poděbradech?
Překvapilo vás něco – ať
v pozitivním nebo negativním smyslu slova – při vašem
nástupu do funkce kouče
týmu?
To ukáže až čas.
Mí předci pocházejí z Poděbrad. Každé
léto jsem jako kluk jezdil za babičkou
do Polabce na chatu a také jsem často
chodil na fotbal – jak na Slovan, tak na
Jiskru. Město mi přirostlo k srdci, až
jsem si zde později koupil byt.
Nyní tedy žijete zároveň ve
Varnsdorfu i Poděbradech
současně?
Bohužel to jsou určitě podmínky, které
zde hráči mají. Na krajské úrovni se
totiž takový stav klubu málokdy vidí.
Opět se budu muset opakovat: přijde
mi, jako by se tu zastavil čas a píše se
tu rok 1965.
› Trenér Suchomel při zápase
Vzhledem k tomu, že nejste
na každém tréninku, může to
ovlivnit váš pohled na tým?
Ano, do Poděbrad několik dní v týdnu
Určitě. Už když jste mě v novinách
dojíždím, protože ve Varnsdorfu mám se zde čas zastavil někdy v 60. letech uváděli jako hlavního trenéra
matku, o kterou se starám.
minulého století.
týmu, byl jsem trochu v rozpacích.
Plnohodnotný trenér by měl být
v téměř každodenním kontaktu
Můžete s vašimi bohatými
Jak vnímáte úroveň dalších
zkušenostmi v komunální
sportovišť ve městě?
s hráči, sdílet i jejich mimofotbalové
politice porovnat podporu
Není dobrá. Dnes si děti v Poděbradech problémy a poznat je detailněji. Přeci
sportu ve Varnsdorfu
nezaplavou, nezabruslí a nezaběhnou jen to mám z Varnsdorfu do Poděbrad
a Poděbradech?
ani 400 m, protože tu není atletický nějakých 130 kilometrů. Na podzim
Vše je samozřejmě závislé na financích, stadion a logicky ani atletický oddíl. jsem se snažil jezdit na každý trénink,
nejen sport. Ve Varnsdorfu jsme ročně Sice je tu školní hřiště, ale to je pro ale není to pro mě jednoduché.
do sportu investovali zhruba 6 milionů kvalitní atletiku málo.
korun, jednalo se především o placení
Pojďme k A týmu Poděbrad,
v jakém stavu jste jej na
energií. Další peníze do sportu puto­ V průběhu podzimu jste se
podzim převzal?
valy z různých dotací. Podobné je, že stal trenérem A mužstva
areály sportovních oddílů vlastní sama Bohemia Poděbrady. Jak se
Rozhodně nechci urazit mého před­
města. Jde poté o to, jak se o ně radní vše seběhlo?
chůdce, ale převzal jsem ho v takovém
starají. Obecně si myslím, že fotbalo­ Poděbrady jsou pro mě srdeční záleži­ stavu, jaký jeho rozpočet dovoluje.
vé kluby v Poděbradech jsou velice tostí, to musím zopakovat. S nabídkou Není až tak důležité, jestli si někdo
zanedbané. Když jsem slyšel, jaký je o pomoc Bohemii mě oslovil předseda myslí, že část hráčů na krajský přebor
rozpočet FK Bohemia Poděbrady, řekl oddílu Milan Kaipr. Rozhodně mi nemá, jako to, že si plní svou funkci.
jsem si, „co za tyto peníze vlastně chce­ nejde o peníze; přál bych si, aby měli Někdo je atlet, jiný psycholog, další
te?“ O to víc mě mrzí, že zde potenciál opět Poděbraďáci z fotbalu radost, stmelující prvek v mužstvu. Umění
na dobrý fotbal opravdu je. Nechci na čemž bych se rád podílel. Bylo by trenéra je v tom, poskládat tým
nikoho urazit, ale když jsem přišel do fantastické, aby se tu jednou hrála divi­ z jednotlivých rozdílných individua­
kabiny na stadionu, měl jsem pocit, že ze, jako před několika desítkami let. lit. A nejde ani tak o profesionální
Hokejisté se zachránili
Jedno kolo před koncem play-out krajské ligy si hráči HC Poděbrady mohli konečně
definitivně oddychnout. Sestupu do krajské soutěže se totiž určitě vyhnou.
Text: Aleš Kubelka
Foto: Roman Havlík
Ač předsezonní cíl, kterým byla
účast v play-off pro osm nejlepších
týmů soutěže, svěřenci kouče Kubáta
nesplnili, zas až tolik smutnit nemusí.
Krajskou ligu si zahrají i příští rok.
Tuto jistotu si zajistili vítězstvím nad
hokejisty Benešova (7:4). Otázkou
zůstává, zda už v příští sezoně nastoupí
Poděbraďáci na svém novém zimním
stadionu, nebo budou muset opět hrát
domácí zápasy v Nymburce.
Černý Petr v podobě sestupu do
krajské soutěže zůstal v rukou hoke­
jistů Kralup nad Vltavou.
přístup fotbalistů k tréninku
či zápasu?
Město má připravené finance na
tento projekt. Klub však bude
potřebovat následnou dotaci,
o kterou bude žádat u Ministerstva
školství a tělovýchovy. Náklady
by měly činit 12 – 15 milionů
Co jste jim řekl?
korun. Nejpozději příští rok by
Že časem uvidí, jestli to dokážu, hřiště s umělým trávníkem mělo
nebo ne. Pokud budeme hrát atrak­ v Poděbradech být.
tivní fotbal, tak lidé přijdou. Pro mě
osobně je to velká výzva. A doufám,
že i pro hráče.
Ano, může to svou roli sehrát. Když
hráč vidí, že je klub na ekonomické
úrovni, na které je, motivaci to nepřidá.
To je ale přirozené. Uvedu vám na toto
téma příklad. Ve Vilémově, kde jsem
dříve trénoval, brali hráči finanční
odměny za vítězství.
Plánujete nějaké změny
v kádru?
Rádi bychom začali spolupracovat
s kolínským klubem. Zde se jistá
Absolutně ne. Ale je to ještě horší. pomoc nabízí, vše je však stále
Někteří fotbalisté nemají ani odpoví­ v jednání.
dající vybavení, protože na to zkrátka
nemají! Nebo se řečnicky zeptám Spekulovalo se i o odchodu
i odpovím: Máme svého maséra? střelce Herzána…
To neexistuje! Každý se „namatlá“ Bohužel Roman odešel do divizní
svou emulzí, kterou si navíc koupí Litole. Ale i tak je naší metou
za své peníze. O to víc oceňuji, že se udržení přeboru v Poděbradech
mužstvo dokáže sejít v dohodnutý čas a stabilizace kádru spojená se zlep­
na trénink a pracovat.
šováním podmínek – aby hráči cítili,
že se někam posouváme. Ale teď mě
Vaši svěřenci však budou
v této souvislosti napadla jedna věc.
mít zřejmě na jaře sestupové
Víte, co nepochopím?
V Poděbradech žádné odměny nejsou?
starosti…
vizitka
Domnívám se, že ano. Boje o záchra­
nu krajského přeboru budou velice
těžké. Pokud se sestoupí, bude to
škoda minimálně jednoho roku. Ale
věřím, že se tak nestane a v „kraji“ se
zachráníme. Na rovinu, posun fotbalu
v Poděbradech je během na dlouhou
trať.
Povídejte…
Přeci jen, bývaly doby, kdy
Bohemie hrála atraktivní
fotbal, a diváci do ochozů
chodili…
Delší dobu se mluví o vybudování hřiště s umělou
trávou u stadionu Bohemie.
Jaká je současná situace?
Nerozumím tomu, proč třeba klub
z Libice může hráčům Poděbrad
nabídnout lepší podmínky, než
mají tady! Když jsem toto poprvé
zaslechl, řekl jsem: „To si ze mě dělá­
te „prču“, když vám takové vesnice
přetahují hráče!“
Milan Suchomel, trenér FK Bohemia
Poděbrady
věk: 61 let
hráčská kariéra: FK Varnsdorf
trenérská kariéra: Dukla Čáslav, FK
Varnsdorf A, B, Nový Bor, Žitava, SK
Vilémov
rodina: ženatý, 2 děti
koníčky: sport obecně
Křížová zpověď Milana
Suchomela:
Nejlepší hráč v ČR: Ladislav Krejčí
(Sparta)
Messi nebo Ronaldo? Messi
Nejkrásnější
stadion,
který jsem
kdy viděl:
Wembley
Má nejvyšší výhra: 8:1 v divizi
Má nejvyšší prohra: 0:6 v Polepech;
(raději bez komentáře)
Největší fotbalové zklamání: právě
nyní nevím, ale věřím, že to nebude
v Poděbradech (úsměv)
Basketbalisté vyhráli základní část „kraje“
a ve čtvrtfinále vyzvou posílený Beroun
Zcela jednoznačně ovládli basketbalisté Poděbrad základní část krajského
přeboru I a cesta k postupu do 2. ligy je tak otevřená.
Text: Redakce PN
Foto: Basket Poděbrady
›L
ázeňští hokejisté (v bílém) začali úspěšnou pouť v play-out
proti Vlašimi
Dvanáctiletá slečna se mezi muži neztratila
První letošní ping-pongový turnaj v Bételu byl zároveň malou oslavou k pátým
narozeninám těchto soutěží a především poskytl odpověď na dlouho pokládanou
otázku, jak si povede šikovná dvanáctiletá Eliška Vecková v kategorii mužů.
Text: Petr Geldner
Foto: Petr Kolenčík
Ale vezměme to popořadě. První
„vítězství“ si už v pátek před turna­
jem připsaly viry, bacily a bakterie,
které výrazně zasáhly do listiny
přihlášených.
Kategorie mladšího dorostu dlouho
vypadala na to, že svým složením bude
přesně kopírovat sestavu vánočního
turnaje, ale právě viry byly proti.
Nicméně medailisté si svá umístění
přesně zopakovali, byť Anežka
Růžičková Davidu Pinkasovi trochu
„zatápěla“.
Starší dorostenci odehráli řadu
vyrovnaných zápasů, a tak se na koneč­
né pořadí, zejména mezi 2. a 5. místem,
muselo čekat až do posledního zápasu
a následné počítání rozhodčích.
Kategorie žen se poprvé zúčast­
nila bývalá registrovaná hráčka paní
Marta Váňová, která tím překonala
hned dva rekordy. Stala se totiž nejen
nejstarší účastnicí bez rozdílu kate­
gorií, a jelikož vyhrála, tak i nejstarší
vítězkou. Protože se však u dam věk
gentlemansky nezveřejňuje, čtenáři
licenci kouče, ten musí zkrátka hráčům Na to si pamatuji. Když jsem přišel
rozumět.
k týmu, tak jsem chlapcům řekl, že
mým cílem je, aby na naše zápasy
Mohou mít vliv zmíněné
chodilo alespoň 700 diváků. A oni
tristní podmínky klubu na
se začali smát…
› M
edailisté v kategorii mužů:
(zleva) Ivan Mašinda, Michal
Dzurko a Eliška Vecková
jistě prominou, že dané číslo zůstane
pouze v kanceláři hlavního rozhodčí­
ho. Nicméně dosavadní držitel obou
těchto rekordů slibuje, že to nenechá
bez odezvy.
A nakonec tedy muži. Předně
je třeba se zmínit o stále rostoucí
formě Michala Dzurka, který ve
svých 16 letech poprvé dosáhl až na
samotný vrchol a stal se teprve šestým
mužem, který v nejsilnější kategorii
došel až ke zlatu. Navíc byla jeho
cesta docela suverénní, když v osmi
zápasech neztratil jediný set a finále
začal setem v poměru 11:0! Těšíme
se na jeho konfrontaci s někým z tria
dosud dominujících hráčů.
A jak to tedy bylo s Eliškou? V říjnu
vyhrála bez ztráty setu kategorii doros­
tenců (tehdy ještě spojenou), když se
chvílemi evidentně nudila. V prosinci
vyhrála kategorii žen, opět bez ztráty
setu. A tak rodiče požádali o zařazení
mezi muže. Jak si zde vedla?
Jako první se střetla s Evženem
a vyhrála 2:0, potom zdolala jednoho
z favoritů – Ivana Mašindu. Ten jí
dokázal sebrat aspoň set. I Kuba s ní
pak prohrál 0:2. Až teprve čtvrtý
soupeř na ní vyzrál, po boji 2:1. Kdyby
tento článek psal kdokoliv jiný, mohl
by i uvést jeho jméno, ale já to ze
skromnosti udělat nemohu.
A když potom přišly na řadu vyřa­
zovací boje, probila se dvanáctiletá
slečna pavoukem až k docela senzační
bronzové medaili.
Na konci minulé sezony sestoupili
lázeňští borci z II. národní ligy a ihned
si vytyčili jasný cíl. Tím je návrat zpět
o patro výše.
Ve dvaadvaceti zápasech krajského
přeboru našli Poděbraďáci jen jednoho
přemožitele, když ve 13. kole podlehli
o čtyři body Kolínu. V tabulce základ­
ní části vybojovali 43 bodů, v průměru
nastříleli soupeřům více než 79 bodů
oproti 55 inkasovaným. Poděbradský
pivot Robert Vašíček vytvořil sezonní
maximum v počtu zaznamenaných
bodů v jednom utkání – Českému
Brodu nastřílel 43 bodů. Michal
Skořepa je navíc s průměrem 23,16
bodů na utkání druhým nejlepším
střelcem soutěže.
Ve čtvrtfinále narazí poděbradský
tým na „béčko“ Berouna. To ve
skutečnosti do B týmu přepsalo celý
druholigový tým, když ve skupině
A druhé ligy získalo jistotu sestupu.
Touto cestou si chce druholigovou
příslušnost vybojovat zpět. „Do druhé
ligy ale chceme i my, před dvěma týdny
jsme s Berounem hráli ještě v základní
části a jasně zvítězili. Čekáme však
velmi těžkou sérii, protože především
v Berouně se velmi špatně hraje,“
předpokládá tuhé středočeské bitvy na
palubovkách trenér Poděbrad Mirek
Paskovský.
I Poděbradský tým však před
play-off posílil. Do týmu zapracovává
› Poděbradští basketbalisté (v bílém) vstupují do play-off
mladé hráče Nymburka, kteří mají
šanci získat cenné zkušenosti. „Nový
a Holý do týmu perfektně zapadli
a neskutečně zrychlili naši hru. Kovář
a Cestr jsou sedmnáctiletí dorostenci
a já věřím, že jejich čas v našem dresu
teprve přijde,“ doplňuje Paskovský.
První čtvrtfinále odehraje tým
Poděbrad v sobotu 16. 3. 2013 v domá­
cí hale BIOS.
Konečná tabulka krajského přeboru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Basket Poděbrady o.s.
BK Kaučuk Kralupy n. Vlt. A
AŠ Mladá Boleslav B
BC Slaný
BK Brandýs nad Labem, o.s., A
BC Kolín B
Sokol Kutná Hora
BK Beroun B
BK R&J EBC Mělník
BK Kladno B
Basketbal Čelákovice, o.s.
TJ Slavoj Český Brod
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
21
16
13
13
13
12
11
10
8
7
4
4
1
6
9
9
9
10
11
12
14
15
18
18
1746:1215
1625:1387
1454:1286
1584:1517
1458:1360
1435:1413
1663:1634
1524:1558
1476:1546
1330:1505
1309:1754
1301:1730
43
38
35
35
35
33
33
32
30
29
26
26
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
V PODĚBRADECH Vás zve:
• dne 17. března 2013 na výlet do Prahy, na Dívčí hrady a Ctirad
• dne 23. března 2013 na cyklovýlet: odjezd v 9.00 z Jiřího náměstí
od sochy krále Jiřího po trase Poděbrady – V. Osek – Němčice –
Dománovice – Sány – Žehuň – Oškobrh – Poděbrady
16. – 18. března
Celostátní turnaj kategorie C – dorostenci
Pro bližší informace, časy odjezdů, srazy, případné změny a kontaktní osoby sledujte
vývěsky na nádraží a u sokolovny.
30. března
Celostátní turnaj kategorie C – baby tenis
TJ LTC Poděbrady pořádá:
Download

Oslavy Dne Poděbrad: