měsíčník :: číslo 7 / 2011 :: vychází 30. 6. 2011
červenec 2011
neprodejné
Remeš - Slavnosti Johanky z Arku - 2011
Na základě oficiálního pozvání starostky města Remeše paní
Adeline Hazanové se zúčastnila
ve dnech 3. - 5. června 2011 delegace města Kutné Hory Slavností Jany
z Arku, které se v tomto roce konaly
ve znamení osmistého výročí katedrály Notre-Dame de Reims. Pozvání
se netýkalo pouze delegace z Kutné Hory (Jiří Franc, Karel Koubský, Dana Vepřková, Aleš Rezler),
ale současně byli pozváni zástupci
všech spřátelených měst, která navázala podobně jako Kutná Hora
dohody o spolupráci s francouzskou
Remeší – Arlington (USA), Canterbury (Velká Británie), Florencie (Itálie), Aachen (Německo), Salzburg
(Rakousko), Brazzaville (Kongo),
Meknes (Maroko). Vyvrcholením
bohatého programu Slavností Johanky z Arku, doprovázeného
stánky řemeslníků a historickými
Listujeme:
na straně 2
Zprávy z rady města
na straně 3
Setkání zástupců měst
na straně 4
Nové infocentrum
na straně 5
Centrum pro zdravotně postižené
na straně 6
Městská policie informuje
na straně 8
Kutnohorský hokej
pokračoval nejrůznějšími představeními a účastnilo se ho téměř tři
sta nejrůznějších umělců. Oslavy
připomínající unikátní výročí vzniku katedrály zahrnují mnoho částí
a potrvají až prakticky do října letošního roku. Zahájení oslav vzniku katedrály byl v květnu na krátké
oficiální návštěvě přítomen také starosta Kutné Hory Ivo Šanc.
(ar)
kostýmy ozbrojenců, rytířů, středověkých hudebníků, žonglérů, kejklířů a akrobatů, byla multimediální
světelně dynamická show „Barevný
sen“ promítaná na průčelí katedrály
v sobotu večer. V neděli ráno oslavy pokračovaly slavnostními ceremoniemi u sochy Jany z Arku před
katedrálou a přivítáním Johanky
z Arku a Karla VII. arcibiskupem
remešským monsignorem Thierry
Jordanem. Bylo vzpomenuto nejen
reálné události v den 17. července
1429, kdy sem Johanka z Arku přivedla ke korunovaci francouzského
krále. V četných proslovech představitelů církve zazněla slova o morálním významu Johanky z Arku
pro jednotu národa, obnovu víry,
morálky, osobní statečnosti a čistoty. Průvod za doprovodu několika
set dalších návštěvníků vstoupil
do katedrály a účastnil se velkolepé
slavnostní mše. Program slavností
Oslava sv. Jakuba, patrona farního kostela
Milí Kutnohořané, vrcholem
loňských oslav 600. výročí farnosti
u Sv. Jakuba byl bezesporu předposlední červencový víkend, kdy jsme
slavili svátek patrona našeho kostela
sv. Jakuba Většího, apoštola. Na letošní rok sice podobně kulaté výročí
nepřipadá, to však není důvodem pro
vynechání svatojakubských oslav.
Sobotní večer 23. července bude
ve farním kostele patřit koncertu
vokálního souboru Societas Incognitorum z Olomouce. Jistě to bude
příjemný kulturní zážitek a zároveň
pěkný úvod k bohatému programu
následujícího dne. Hlavní nedělní
slavnostní mši 24. července bude
u Sv. Jakuba celebrovat nový královéhradecký biskup Mons. Jan
Vokál, který tak svou přítomností
ještě posílí význam našich oslav.
Počasí nám snad letos bude přát víc
než loni, abychom si mohli po mši
svaté dopřát příjemně strávenou
chvilku na prostranství před Arciděkanstvím. Připraveno bude malé
občerstvení a k pohodové atmosféře
přispěje i jazzová hudba v podání
kroužku mladých muzikantů pod
vedením Bohumila Dvořáka.
Nedělní odpoledne nás přivítá
opět živou hudbou, a zatímco děti
pokračování na str. 5
červenec 2011
strana 2
Zprávy z rady města v měsíci květnu
V květnu se
sešla rada města Kutné Hory
dvakrát a to
11. a 25. května 2011. Obě
jednání měla
téměř totožný
průběh. Vždy
byly nejprve
projednány záležitosti kanceláře tajemníka, následovaly záležitosti jednotlivých odborů, při kterých byli
přítomni zástupci těchto odborů.
Jednání rady města 11. 5. 2011
Na jednání dne 11. května rada
města jmenovala pracovní skupinu, jejímž úkolem bude posuzovat
návrhy na čestná občanství města
Návrhy na udělení občanství mohou
občané zasílat na MěÚ průběžně
během celého kalendářního roku.
Na stránkách MěÚ je k dispozici formulář, do kterého lze návrh zapsat.
V dalším jednání rada města přijala usnesení na výpůjčku Preghausu Vlašského dvora pro sdružení
ROSKA Kutná Hora na 28. květen
za účelem uspořádání setkání při
Světovém dni roztroušené sklerózy.
Schváleny byly termíny rady města
na 2. pololetí roku 2011. Při projednávání záležitostí ekonomického
odboru byla schválena rozpočtová
opatření č. 10 - 11. Tato opatření budou předložena zastupitelstvu města
na nejbližším zasedání. Dále se členové rady zabývali problematikou
pozemků v areálu Nemocnice Kutná
Hora. Výsledkem je usnesení, na je-
hož základě je zastupitelstvu města
doporučeno souhlasit s darováním
části pozemků Středočeskému kraji
se sídlem Zborovská 11, Praha 5. Vytvořena byla pracovní skupina, která
se bude intenzivně zabývat situací
kolem společnosti U.T.C. Propertis
s. r. o a bude dále jednat o mimosoudním řešení závazku vyplývajícím
z kupní smlouvy. V dalším jednání
pak bylo projednáno několik návrhů
na koupi pozemků. Většina návrhů
byla členy rady doporučena a postoupena ke schválení zastupitelstvu. Naopak členové rady města nesouhlasili
s návrhem majetkové komise, aby
byla zřízena cenová mapa pozemků
města. Odsouhlaseno bylo zřízení
věcného břemene pro ČEZ Distribuce na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu. Následovaly záležitosti
majetkového oddělení. Šlo převážně
o problémy v souvislosti s pronájmy
bytů. Byl prominut poplatek z prodlení, prodlouženy pronájmy, vyhlášena
nová výběrová řízení na pronájmy
bytů, byly projednány sankce, které
se dotknou chronických neplatičů
nájmu. Vyhlášena byla výběrová řízení na prodej bytů. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o využívání
sportoviště s SK Sršni. Odbor správy
majetku byl na základě usnesení rady
města pověřen činit kroky k uznání dlužné částky ve věci pohledávky
TJ Stadion Kutná Hora vůči Městu
Kutná Hora. Na vědomí vzali členové rady zápis z jednání DR KH Tebis,
s. r. o. a DR Technické služby Kutná
Hora, na vědomí byl vzat také zápis
z jednání Komise pro městská sídliš-
Pokuta za odložený odpad
Městská policie se zaměřila na vyhledávání přestupců, kteří odkládají
odpady na kontejnerová stanoviště
města Kutná Hora.
Již v dubnu tak v několika případech úspěšně zjistila, kdo odložil
objemné odpady na kontejnerová
stanoviště na sídlišti Šipší. Většině
těchto občanů byla uložena výstražná bloková pokuta do 1000 Kč a určen termín do druhého dne, aby tyto
odpady dopravili do sběrného dvora,
kam patří. Vedení města pověřilo
strážníky MP, aby se na tento typ přestupků, které se označují za založení
černé skládky, přednostně zaměřili
i do budoucna. Připomínáme, že založení černé skládky je možné pokutovat až 50 000 Kč. V současné době
byly ukládány výstražné blokové pokuty. To se však v brzké době změní
a pokuty ukládané v přestupkovém
řízení vedeném před Přestupkovou komisí Městského úřadu Kutná
Hora budou o poznání vyšší. Mimo
ně pak bude každému přestupci uložena i náhrada za vedení přestupkového řízení, která může dosáhnout
několika dalších tisíc korun navíc.
Takoví občané, kteří svévolně odkládají vybouraná bytová jádra, odpady
z rekonstrukcí svých bytů, nábytek,
koberce či jinak dělají nepořádek
na kontejnerových stanovištích, budou dříve či později dohledáni. Nakonec za nepořádek na kontejnerovém stanovišti lze stíhat i jednotlivé
společenství vlastníků bytů v jeho
okolí. Jistě se tak najde někdo, kdo
jméno přestupce prozradí. Dnes,
v době, kdy máme sběrný dvůr v místě, které je coby kamenem dohodil
od sídlišť v Šipší a Hloušce, je to zcela
na místě. Připomínáme, že sběrný
dvůr má otevřeno pět dní v týdnu:
v úterý a ve čtvrtek od 10.00 do 17.00,
ve středu a v pátek od 7.00 do 19.00
a v sobotu od 8.00 do 17.00 hod.
Zavřeno je jen v neděli a v pondělí.
Shyamoli Hájková
tě - vedení města se bude zmíněnými
problémy zabývat. V poslední části
tohoto jednání byla schválena smlouva o dílo na akci ,,Oprava spárování
kamenné parapetní zdi se sochařskou
výzdobou v Barborské ulici‘‘ a na vědomí byl vzat záměr na zastřešení
Kamenné kašny na Rejskově náměstí.
Zastřešení by mělo zabránit průniku
vlhkosti do zdiva, a tím prodloužit
životnost této významné historické
památky.
Jednání rady města 25. 5. 2011
Na tomto jednání byla nejprve
projednána a schválena rozpočtová opatření č. 2 - 6. Ekonomickému odboru bylo radou města
uloženo, aby o těchto opatřeních informoval na nejbližším řádném
zasedání zastupitelstva města, to
znamená v červnu. Další jednání se
týkala vyhlášky o místních poplatcích
a daně z nemovitostí. Obsah jednání
se zaměřil hlavně na možnosti města
v souvislosti s platnou úpravou zákona o Dani z nemovitostí. Tímto úkolem se v současnosti intenzivně zabývá ekonomický odbor, jehož úkolem
je zpracovat návrh obecně závazné
vyhlášky, kterou by byl u daně z nemovitostí uplatněn od roku 2012
místní koeficient v hodnotě 2. V návrhu se počítá se zrušením platného
koeficientu 1,5 u staveb pro podnikání a u části obce Malín bude koeficient upraven na hodnotu 1. Rada
města doporučila zastupitelstvu
města tento návrh schválit. Ekonomický odbor dále předložil několik
žádostí na koupi pozemků. Většině
žadatelů bylo vyhověno. Na vědomí
vzali členové rady zápisy z jednání
majetkové, školské a kulturní komise a také komise cestovního ruchu.
Schválena byla výpůjčka a smlouvy
o nájmu nebytových prostor. Projednána a schválena byla smlouva o výpůjčce nádvoří Vlašského
dvora pro ochotnický spolek Tyl na 4. 8. 2011, kdy proběhne akce ,,Zapomeňte na Hérostrata‘‘. V souvislosti
s projednáváním nájemních smluv
byla projednána i výpověď z podnájemní smlouvy na část pozemkové
parcely, na které je v současnosti
umístěn útulek pro psy. V průběhu
roku bude tedy nutné najít pro útulek
novou lokalitu. V záležitosti odboru
památkové péče, kultury, školství
a tělovýchovy se projednával havarijní stav části oken školní budovy
Základní školy TGM a havarijní stav
omítky budovy školy. Členové rady
se shodli na způsobu financování
a na tom, že je nutno neprodleně informovat o této situaci zastupitelstvo
města. Na základě výsledku poptávkového řízení členové rady schválili
smlouvu o dílo s firmou Waldemar
Fibigr na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení
na využití tepla ze zimního stadionu pro provoz veřejného koupaliště.
Pro oblast sociálních služeb souhlasila rada města se záměrem postavit
novostavbu pro Centrum sociálních
služeb Kutná Hora v lokalitě Školní
ul. Kutná Hora.
Kompletní usnesení najdete na
www.mu.kutnahora.cz.
Dana Vepřková, členka RM
Informace odboru sociálních věcí
a zdravotnictví
Žádost pro nestátní neziskové organizace o finanční dotaci
z rozpočtu města Kutná Hora na
poskytování sociálních služeb
v roce 2012 lze podat v termínu
do 2. 9. 2011 na podatelně MěÚ
Kutná Hora nebo na odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Formulář žádosti je k dispozici
na podatelně MěÚ a na oficiálních
internetových stránkách www.
mu.kutnahora.cz.
Úřad práce informuje
Na
konci
měsíce května
letošního roku
evidovaly kontaktní pracoviště Kutná Hora
a Čáslav celkem
3423 osob (o 66 méně než před rokem). Míra registrované nezaměstnanosti činila 8,41 % (před rokem
8,55 %).
V průběhu měsíce května bylo
evidováno nově 351 osob a z evidence vyřazeno celkem 555 osob.
Nabízeno bylo 333 pracovních
míst. Nejžádanější profese – zámečník, svářeč, horizontář, obsluha laseru, obsluha CNC obráběcího
centra, řidič, jeřábník, kuchař.
Z našeho města bylo k 31. 5. 2011
evidováno 1048 osob. Míra nezaměstnanosti zde dosáhla hodnoty 9,29 %.
červenec 2011
strana 3
Na setkání přijala pozvání poslankyně Helena Langšádlová.
Setkání Kutné Hory, Poděbrad a Kolína se vydařilo
Zástupci města Kutné Hory se
již potřetí setkali se starosty a místostarosty měst Kolína a Poděbrad.
Po předešlých dvou schůzkách se
13. května sešli v Kutné Hoře. Hostující Kutnou Horu zastupoval starosta Ivo Šanc a místostarostové Jiří
Franc a Karel Koubský. Za město
Kolín se účastnil starosta Vít Rakušan s místostarostou Janem Pospíšilem a město Poděbrady reprezentoval starosta Ladislav Langr
a místostarosta Ivan Uhlíř.
Hlavním předmětem schůzky
bylo nejen přátelské setkání, ale byly
diskutovány záležitosti spojené s vedením města. „Dost důkladně jsme
se bavili o organizaci a řízení Technických služeb v našich městech
a o možnostech společného řešení
odpadového hospodářství v souvislosti s nově připravovanou legislativou a s chystanou koncepcí odpadového hospodářství Středočeského
kraje,“ objasnil starosta Kutné Hory
Ivo Šanc. Květnového setkání se
zúčastnila také poslankyně Helena
Langšádlová. Poslankyně Langšádlová je významný spojenec, který má opravdový zájem Kutné Hoře,
Kolínu a Poděbradům pomoci. Například Kutné Hoře zprostředkovává kontakty na členy vlády. Díky ní
mohla Kutná Hora jednat s ministrem kultury o některých projektech
v Kutné Hoře a v minulých dnech
s ministrem dopravy o rekonstrukci
malínského nadjezdu.
Důvodů k setkávání těchto tří
měst je opravdu mnoho. Na začátku
byl především zájem o spolupráci
v oblasti cestovního ruchu. Pro návštěvníky Kutné Hory může být Kolín i Poděbrady doplňkovým cílem.
Pro lázeňské hosty z Poděbrad zase
může být Kutná Hora a Kolín atraktivním cílem výletu. Je tedy výhodné koordinovat propagaci všech tří
měst a akcí pořádaných v nich, posílat si navzájem turisty atd. Důvodů
ke spolupráci je však více. „Navzájem konzultujeme některé svoje aktivity – v těchto dnech třeba úpravu
daní z nemovitostí nebo úpravu
nájemného v městských bytech.
Snažíme se najít i některá společná
technická řešení – třeba v energetice nebo v odpadovém hospodářství.
Protože jsme nezávislí starostové,
domlouváme se i na některých po-
litických záležitostech, jako je třeba
tlak na zákon o rozpočtovém určení daní nebo účast v krajských volbách,“ vysvětlil starosta.
Další setkání zástupců měst proběhne po prázdninách v Kolíně.
„Předpokládám, že se pobavíme
o řadě témat a některým se budeme věnovat podrobněji. Zatím jsme
nestanovili konkrétní předmět
jednání, ale osobně bych si rád vyměnil názory a zkušenosti se systémem správy sportovišť a podpory
sportu v našich městech, představu
o činnosti měst v sociální oblasti
v období sociální reformy či dopad zprovoznění obchvatu Kolína
na dopravu v Kutné Hoře,“ prozradil na závěr starosta.
Jana Mišutková
Petr Gazdík navštívil Kutnou Horu
Proběhlo otevření
Dvorku Na Sioně
Po návštěvě
místopředsedkyně
roz p o č tové ho
výboru
Pa rla ment u
ČR
Heleny
La ngšád lové
a ministra
kultury
Jiřího Bessera navštívil 1. června
Kutnou Horu i předseda poslaneckého klubu TOP 09 a STAN
Petr Gazdík. Vzácného hosta
Středisko rané péče Vás zve na
nové malé dětské hřiště, které bylo
slavnostně otevřeno dne 10. 6. 2011.
Vstup je ze střediska, které sídlí na
adrese Palackého náměstí 320,
vchod za rohem, ulice Na Sioně.
Hřiště se podařilo vybudovat
díky Dobročinnému fondu Philip
Morris a firmě Herold, která dodala
hrací prvky.
Nadále bude otevřeno dle provozního řádu. Všechny srdečně
zvou pracovnice střediska.
Markéta Sieglová
uvítal v Rytířském sále Vlašského dvora starosta Kutné Hory Ivo
Šanc a místostarosta Jiří Franc.
Na jednání, které probíhalo
v přátelské atmosféře, se kromě
aktuální politické situace projednávalo především rozpočtové určení daní, které v současné době
znevýhodňuje střední a malé
obce. Snahou ministerstva financí je tuto disproporci odstranit
a získat tak více finančních prostředků do obecních rozpočtů
těchto menších měst a obcí, což
se týká i Kutné Hory. Akce se
dále zúčastnila předsedkyně středočeského výboru STAN Věra
Kovářová, starostové okolních
měst a obcí a představitelé regionální organizace TOP 09 Kutná
Hora. Tato schůzka se uskutečnila
v rámci plánovaných setkání vedení města s vrcholnými představiteli vlády ČR. V současnosti je
připravována ve spolupráci s TOP
09 návštěva ministra financí Miroslava Kalouska.
Jaroslav Suk
červenec 2011
strana 4
Nové informační centrum na vlakovém nádraží
Za přítomnosti zástupců města
Kutná Hora, Průvodcovské služby
a Českých drah byl dne 1. června 2011
slavnostně zahájen provoz nového informačního centra na hlavním vlakovém nádraží v Kutné Hoře. Infor-
mační centrum je otevřeno denně od
9.00 do 13.30 hodin a je určeno především přijíždějícím turistům, kteří
zde dostanou potřebné informace
pro usnadnění cesty k informačním
centrům v Sedlci a v centru města,
kde je jim nabídnut kompletní informační servis. V nabídce infocentra
jsou propagační materiály a drobné
suvenýry.
Již první dny ukázaly, že turisté
tuto službu vítají a hojně využívají.
V areálu nádraží je turistům mimo
provozní hodiny infocentra k dispozici také přehledná mapa města s výrazně značenými historickými objekty,
informačními centry včetně kontaktů
a vzdálenostmi k vybraným cílům.
Eva Godlewská
rané péče informuje
Pel-mel zajímavostí v novém Středisko
V měsíci květnu strávilo šest zahrnovaly masáž těla, manikúru
rodin s pracovnicemi rané péče a pedikúru. Pod jejím vedením se
čísle Krásného města
společné čtyři dny na chatě Ne- také mohli naučit baby masáž. Jed-
Druhé letošní číslo Krásného
města nemá jednotné téma, ale přináší pel-mel zajímavostí, které jistě
zaujmou nejednoho čtenáře:
Archeologům z Akademie věd
ČR se loni podařilo objevit pozůstatky středověkého kostela sv. Jiří
u tzv. Kouřimské brány. Článek
o jejich nálezu doplňují zajímavé
fotografie. Jinou, v našem městě
naprosto neznámou kapitolou dějin
je pak historie poslední „vůdcovské
školy“. Tento nacistický ústav působil v letech 1943-45 v budově dnešní žižkovské základní školy. Krásné
město přináší také životopis Zdeňka Wirtha, historika umění a čest-
ného občana Kutné Hory, a na loňskou výstavu „Od obilí k chlebu“
navazuje putování za spletitými
dějinami kutnohorských mlýnů
a mlynářů. Článek o nich doplňují
mnohdy ještě nepublikované archivní fotografie.
Vše jako obvykle uzavírá Kronika, zaznamenávající převážně kulturní události posledních měsíců.
Nové číslo časopisu, který si právě
připomíná kulaté 20. výročí své
polistopadové obnovy, si lze koupit v Knihkupectví Kosmas nebo
U Stříbrného groše.
Lukáš Provaz,
ved. redaktor Krásného města
Z ÚŘEDNÍ DESKY
Pronájem majetku města
1) Výběrové řízení č. SN 19/11
na pronájem bytové jednotky v ul.
Masarykova č. p. 343, č. b. 8, v Kutné Hoře o velikosti 3+1 s celkovou
plochou bytu 127,27 m2. Cena minimálního měsíčního nájemného
je ve výši 7.600,- Kč. Uzávěrka přihlášek je dne 4. 7. 2011 ve 14.00 hod.
2) Výběrové řízení č. SN 20/11
na prodej bytové jednotky č. 6
v č. p. 918, ul. Růžová v Kutné
Hoře o velikosti 3+1 s celkovou
plochou jednotky o výměře 91,61
m2. Vyhlašovací kupní cena bytu
je 1.500.000,- Kč, prohlídky jsou
možné ve dnech 20. 7. 2011 v 16.00
hod. a 24. 8. 2011 v 16.00 hod. Uzávěrka přihlášek je dne 7. 9. 2011
v 15.00 hod.
3) Záměr Města Kutná Hora
pronajmout kanceláře v I. patře
nemovitosti č. p. 154-5 Šultysova
ul., Kutná Hora (jedná se o celkem
8 kanceláří a 1 sklad). Minimální
cena za pronájem 1.000,- Kč/m2/
rok za kanceláře a 500,-Kč/m2/rok
za sklad. Kanceláře lze pronajmout
jednotlivě.
Celá znění výběrových řízení
a záměrů, včetně zvláštních podmínek a termínů prohlídek, jsou
zveřejněna na úředních deskách
Města Kutná Hora a webové adrese:
www.mu.kutnahora.cz.
Kontakt: Odbor správy majetku –
oddělení správy nemovitostí MěÚ
Kutná Hora, tel.: 327 710 170
ratov v Orlických horách. Kromě
pravidelných setkávání se zpěvem
a povídáním, výletů, olympiády
a her pro děti, opékání vuřtů, prohlídky unikátního kostela, který je výjimečný svou prosklenou
střechou i historií, mohli rodiče
využít služeb paní Vlasty, které
no odpoledne se všichni věnovali
malování hrnečků v nedaleké keramické dílně, které si potom odvezli
domů jako suvenýr.
Jelikož se pobyt natolik vydařil,
již nyní jsme rezervovali termín na
příští rok.
Markéta Sieglová
červenec 2011
strana 5
Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje
Jsme organizace, která se zaměřuje na pomoc osobám s postižením všech věkových skupin a onemocnění, seniorům a osamělým
občanům, kteří potřebují poradit
i v banálních záležitostech běžného
života. Naše činnost se zaměřuje
i na rodiny pečující o postižené dospělé i děti.
Centrum zdravotně postižených
(CZP) svou činností napomáhá seniorům a handicapovaným lidem
co nejdéle zůstat ve svém domově,
mezi svými blízkými, kde prožili
převážnou část svého života. Pro
ty, ke kterým byl osud milostivější
a dopřál jim radovat se z pohybu,
i když s obtížemi, jsou určeny programy kulturní, vzdělávací i společenské. Nejvážnější klient je klient
psychicky nalomený, s pocitem
marnosti a osamění.
Centrum pro zdravotně postižené v Kutné Hoře se nachází
v budově v Sedlecké ulici č. p. 670,
prostory pro činnost CZP poskytlo Město Kutná Hora. K dispozici
máme vkusně zařízenou kancelář
s kuchyňským koutem a zasedací
místnost s kapacitou 15 – 20 míst
pro účely jednání. Vstup do CZP je
bezbariérový včetně sociálního zařízení. Klientům nabízíme jednání
i v domácím prostředí za účasti
svých blízkých. Projekty, které nabízíme spoluobčanům:
Oslava sv. Jakuba...
dokončení ze str. 1
jistě ocení přichystané hravé aktivity
a pohádkové divadelní představení
v prostoru pod lípou, dospělí se spíš
nechají oslovit povídáním o pouti
do Santiaga de Compostela v podání Jiřího Šťourače na Arciděkanství.
Svatojakubské oslavy pak uzavřou
podvečerní modlitby nešpor.
Letošní program bude pestrý
a každý si v něm jistě najde „to své“.
Věříme, že přijmete naše pozvání
a přijdete spolu s námi oslavit svátek, který je důležitý nejen pro
farnost, ale i pro celé naše město. Těšíme se na společné setkání
a příjemně strávený letní den.
přípravný výbor oslav
Odborné sociální poradenství
a konzultace při řešení obtížné
situace
Poskytováno klientům, informace o různých způsobech řešení,
zvládání nebo kompenzace obtížné
životní situace, právní aspekty, které z nich vyplývají. Činnost konaná
ve prospěch klienta - doprovod při
jednání na úřadě a sociálně právní
pomoc je součástí tohoto programu.
Konzultace při výběru kompenzační pomůcky, pomoc při vyhledání
odborného pracoviště při řešení
závažnějších problémů, vzdělávací
programy, pomoc při vypracování
žádostí a odvolání včetně informací
o právech a povinnostech zdravotně
postižených se staly hlavním pilířem naší činnosti v sociální oblasti. V roce 2010 jsme jednali s 1 487
klienty, převážně starších 55 let. Přínosem v této komunikaci je využití
propagačních materiálů. Spolupráce
se svazem neslyšících je založena
na pravidelném servisu a konzultacích, 1x za dva měsíce mají možnost
sluchově postižení občané a uživatelé sluchadel využít servisní službu
Natruc - 27. 8.
14. ročník hudebního festivalu
na Kmochově ostrově
Kontaktní a terénní práce
Spočívají na aktivním vyhledávání a navazování kontaktů s jedinci v obtížných situacích a pomoci
k prosazení práv a zájmů zdravotně
postižených a uplatňování předešlého projektu v terénu – domácím prostředí klientů, za přítomnosti svých
blízkých. K navázání kontaktů slouží kontaktní místa v Čáslavi, Uhlířských Janovicích, Zruči nad Sázavou
a ve Zbraslavicích. Nejžádanější
službou na kontaktních místech je
pomoc při vypracování žádostí
o příspěvky na péči i kompenzační
pomůcku, jak získat průkaz ZTP,
kontakty na organizace poskytující
pečovatelské a ošetřovatelské služby,
umístění do zařízení, prodej baterií
do sluchadel, opravy sluchadel.
Aktivizační služby
Spolupráce se základními organizacemi a svazy. Kulturní akce
nu 2010 byla poprvé uspořádána výstava prací ZP a seniorů v prostorách
závodu Philip Morris a. s. Vlídné
přijetí a obdiv zaměstnanců o výstavu otevřel cestu pro další spolupráci.
V popředí zájmu stojí i konzultační
hodiny Svět počítačů a internetu
pro seniory a zdravotně postižené.
Někteří z nich kromě základů práce
s počítačem začínají i s dalšími technikami – fotografie a počítač, hudba
a počítač.
Návštěvní hodiny
PO a ST 8. 00 - 12.00 hod.
ÚT
1. týden - Čáslav
3. týden - Zruč nad Sázavou a Zbraslavice
4. týden - Uhl. Janovice
Kontakty: Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje,
Sedlecká 670, 284 01 Kutná Hora,
Milada Vondrysová, ředitelka, tel.:
327 514 779, 605 571 234, e-mail:
[email protected]
Vítání občánků
Zajímavé akce v regionu
Kolín
Slavnostní otevření netradiční
železniční naučné stezky - 25. 6.
Pořádá Klub pro obnovu řepařské drážky Kolín - Sendražice
či poradit se o správném užívání
a ošetřování sluchadel, nákup baterií a drobných součástek je u této
služby samozřejmostí. Po dohodě
s klientem a servisním mechanikem
navštívíme klienty i doma. Tato
služba se osvědčila jako potřebná.
Navštěvuje ji nejen stálý okruh uživatelů, ale přicházejí i noví zájemci.
pro seniory a zdravotně postižené,
výstavní činnost, edukační programy a přednášková činnost je klienty
vítána, neboť je uvádí do společnosti
ze samoty a pocitu opuštěnosti. Pravidelná měsíční setkávání seniorů
na „Kavárničce dříve narozených“
s hudbou, tancem, soutěžemi je vyhledávanou aktivitou seniorů ze širokého okolí regionu. Návštěvnost se
pohybuje pravidelně kolem 75 osob.
Vánoční výstava spojená s prodejem
výrobků ZP osob, klientů domova
důchodců i dalších zařízení pečujících o osoby s postižením v našem
regionu se těší velkému zájmu občanů o tyto výrobky. V adventním týd-
Poděbrady
Evropa hraje Kmocha - 1. - 3. 7.
Mezinárodní soutěžní přehlídka
mládežnických orchestrů
Dance Bohemia - 8.- 9. 7.
Mezinárodní folklorní taneční
festival
V pondělí 13.
června
2011 se
ve velké
z asedací
síni Vlašského dvora uskutečnil
slavnostní akt přivítání našich
nejmenších občánků mezi občany města Kutná Hora. Členka
Zastupitelstva města Kutná Hora
paní Lenka Frankovicová popřála všem přítomným dětem hodně
rodičovské lásky, mnoho zdraví
a štěstí v celém jejich životě. Slav-
nostního aktu se zúčastnili se
svými rodiči, prarodiči a přáteli
Šimon Markup, Klára Zubcová,
Patricie Karla Veselá, Kateřina
Říhová, Daniel Hromčík, Petr
Chudoba, Nina Krupičková, Jan
Dvořák, Ondřej Černík, Petra
Malová, Anna Krátká, Julie Blažejovská, Lukáš Franc, Jolana
Náhlovská, Anežka Hovorková,
Nikola Trčková, Nella Tomková,
Karolína Jůnová a Natálie Francová. I my se připojujeme s přáním klidného a bezstarostného
dětství.
červenec 2011
strana 6
Informace městské policie
Počínaje dnešním vydáním budeme pravidelně informovat kutnohorskou veřejnost o činnosti
městské policie a o problémech,
s kterými se při každodenní činnosti setkává. Zároveň uvítáme
zpětnou vazbu od vás a rádi se
seznámíme s vašimi poznatky
a zkušenostmi, které nepochybně
s fungováním městských strážníků
máte. Nebráníme se samozřejmě
kritickým názorům, zároveň však
uvítáme i vaše pozitivní postřehy
a náměty. Každým podnětem se
budeme odpovědně zabývat s přesvědčením, že společným úsilím
odstraníme některé stávající nedostatky a přiblížíme se tak stavu,
který v oblasti bezpečnosti drtivá
většina obyvatel města právem očekává.
Na rozdíl od Policie České republiky, která je ozbrojeným bezpečnostním sborem, městská policie je orgánem města, který zřizuje
a zrušuje zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Jejím hlavním
posláním je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku
v rámci působnosti obce. V praxi
to znamená, že přispívá k ochraně
a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, na dodržování
vyhlášek a nařízení obce, podílí se
na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, na prevenci kriminality
ve městě, odhaluje přestupky a jiné
správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti města a provádí
dohled nad dodržováním čistoty
na veřejných prostranstvích v obci.
Úzce spolupracuje s Policií České
republiky, ovšem na rozdíl od jejich
příslušníků, kteří jsou ve služebním
poměru k České republice, strážníci městské policie jsou v pracovním
poměru k městu Kutná Hora. Práva a povinnosti příslušníků Policie
České republiky a strážníků městské policie se výrazně liší a proto
chceme občany postupně s těmito
odlišnostmi seznamovat tak, aby
získali přehled o tom, co mohou
od strážníků očekávat a pohled veřejnosti na jejich činnost se tak stal
opravdu objektivní. Nedílnou součástí těchto informací budou i zprávy o konkrétních událostech, které
se ve městě staly i způsob, jak městská policie danou událost vyřešila.
Nepořádek u kontejnerů
Strážníci městské policie od měsíce května zvýšili počet kontrol,
které jsou zaměřeny na čistotu
u kontejnerů.
Znečištěná stání kontejnerů
na směsný komunální odpad jsou
závažným problémem, který negativně ovlivňuje životní podmínky
v bezprostřední blízkosti obytných
domů a poškozuje vzhled našeho
města a to zejména v sídlištní zástavbě. Proto v této části - sídlištní
zástavby, hlídky městské policie vyvinou zvýšené úsilí, zaměřené k odhalování těch občanů, kteří mají nepořádek u kontejnerů na svědomí.
V této souvislosti chceme všechny občany města upozornit zejména na dodržování vyhlášky města
č. 2/02, tzv. ,,Vyhláška o odpadech“,
která jasně stanovuje povinnosti při
nakládání s komunálními odpady.
Hlídky městské policie budou
nekompromisně dle zákona postihovat protiprávní jednání těch občanů, jejichž konání bude v rozporu
s touto vyhláškou. Nebývá totiž výjimkou, že někteří spoluobčané neváhají odkládat svůj odpad mimo
sběrné nádoby. Toto jednání má
různé důvody.
Někdy je to proto, že sběrné nádoby jsou přeplněné a další odpad
již nepojmou, jindy se v kontejnerovém stání objevují části nábytku, koberce, umyvadla, záchodové
mísy, odpad související se stavebními úpravami domů a bytů (tzv. objemný komunální odpad a stavební
odpad), které se nevejdou do kontejnerů pro velké rozměry, avšak
tento objemný komunální odpad
a stavební odpad je určen pro Sběrný dvůr, který svůj provoz zahájil
v červenci loňského roku a sídlí
na adrese Zelenkova 644, Hlouška
– Kutná Hora (provozní doba: úterý
a čtvrtek od 10 hodin do 17 hodin,
ve středu a pátek od 7 hodin do 19
hodin a v sobotu bude otevřeno
od 8 hodin do 17 hodin, pondělí,
neděle a svátky zavřeno), a jehož
využití k uložení objemného odpadu je bezplatné.
Závěrem bych chtěl občany požádat, aby se sami aktivně zajímali
o informace o odpadovém hospodářství a neváhali využít telefonní
čísla městské policie 327 513 464,
327 710 130 anebo tísňovou linku
156 k oznámení porušování zákonných norem, protože pouze
vzájemnou spoluprací mezi občany
a policií dokážeme účinně bojovat
s chováním občanů, které poškozuje životní prostředí a vzhled našeho
města.
Čištění města
Na schůzce konané v měsíci
dubnu letošního roku v kanceláři
místostarosty France byli zástupci
města, Technických služeb, městské
i státní policie dohodnut další postup v otázce zlepšení čištění města.
Na začátek bylo jako vzorové
místo čištění vybráno sídliště Šipší.
Bylo dohodnuto rozdělení sídliště do čtyř úklidových zón (I. zóna
Jana Palacha, Studentů, II. zóna
17. Listopadu, Ortenova, III. zóna
Opletalova, IV. zóna Opletalova,
Šandova) označených zónovými
dopravními značkami. Dopravní
značení je schváleno dopravním
komisařem Policie ČR a v současné
době je předáno k vyřízení na odbor dopravy a silničního hospodářství místního městského úřadu.
Po vydání „rozhodnutí“ zmíněného odboru (cca v závěru měsíce
června) budou zmíněné dopravní
značky neprodleně instalovány tak,
aby v červenci letošního roku byly
komunikace na sídlišti Šipší uklízeny nově.
Po odzkoušení nového systému
dopravního značení a odstranění
případných nedostatků bude přikročeno postupovat stejným způsobem i v ostatních lokalitách města
(nejdříve v Puškinské ulici a jejím
okolí).
Díky novému dopravnímu značení pomocí zónových dopravních
značek (IP25a,b) dojde i k tomu, že
na celém sídlišti Šipší bude omezena rychlost na 30 km/h, nosnost
projíždějících vozidel bude omezena do hmotnosti 6t (mimo BUS)
a také k zákazu zastavení, vždy
v prvním pondělí v měsíci (úterý,
středa, čtvrtek dle zóny) v době
od 7.00 do 16.00 hod, v období duben až listopad.
Strážníci městské policie budou
tak moci účinněji postupovat proti
přestupcům, kteří notoricky páchají dopravní přestupky v uvedených
zónách. Řidiči, který tak spáchá
dopravní přestupek hrozí na místě uložení blokové pokuty dle z. č.
200/90 Sb. (zákona o přestupcích)
do výše 2000,- Kč, anebo postoupení přestupku do správního řízení.
Stávající
dopravní
značení
do značné míry neumožňuje strážníkům plně využívat své oprávnění
a účinně tak postihovat přestupkové jednání v oblasti dopravy. Není
bez zajímavosti ani to, že ze sídliště
Šipší zmizí celkem 25 ks, poté již
nepotřebných, dopravních značek.
Události, které se staly:
4. 5. 2011 - Vyhozený nábytek
Provedeným šetřením byl zjištěn
původce odložených věcí (nábytku
atd.) ke kontejnerovému stanovišti
v ulici Jana Palacha. Za neoprávněné odložení odpadu byla uložena
bloková pokuta.
6. 5. 2011 - Zadržení mladíci
Na žádost bezpečnostní agentury vyjížděli strážníci v odpoledních
hodinách do ulice Potoční, kde
v objektu bývalého mlýna došlo
k zadržení 26 letého muže pokoušejícího se z objektu odcizit železný
materiál. Strážníci v objektu našli
spolupachatele krádeže ve věku 17
a 20 let. Nejmladší z pachatelů byl
předán Policii ČR, na základě vyhlášeného pátrání po této osobě.
7. 5. 2011 - Bezdomovci
Dopoledne, při kontrolní činnosti na sídlišti Šipší, zjistili strážníci u dětského hřiště čtyři opilé
osoby (bezdomovce). Po uklizení
místa od poházených obalů krabicových vín, byli vykázáni z místa
do vhodnějších prostor ,,k odpočinku“.
Odcizené bedny
V ulici Masarykova byla pěší
hlídka strážníků upozorněna všímavým občanem, že pravděpodobně došlo k odcizení železných
beden. Strážníci podezřelé muže
ve věku 25 a 37 let s bednami
na kárce zadrželi v blízkosti sběrny druhotných surovin v bývalém
podniku Avie. Zjistilo se, že bedny
byly odcizeny firmě sídlící v tomto
areálu.
10. 5. 2011 - Návštěva
v mateřské školce
Dopoledne navštívili strážníci
mateřskou školku v Benešově ulici. Děti byly seznámeny s činností a výstrojí strážníků, byla také
předvedena práce psovoda městské
policie.
1. 6. 2011 - Stavební suť
U garáží v Potoční ulici byla
strážníky zjištěna složená stavební
suť. Původce, 52letý muž z Kutné
Hory, dostal termín k jejímu odstranění. Další stavební suť byla
zjištěna v ulici Pod Valy, i zde se
podařilo zjistit osobu (59 let), která
suť uložila na veřejném prostranství bez příslušného povolení MěÚ.
Krádeže krytů
K několika krádežím litinových
krytů veřejného osvětlení došlo
v ulicích Kutné Hory. Mimo způsobené škody městu zde hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Upozorňujeme, že občané mohou
protiprávní jednání oznamovat policii i anonymně.
2. 6. 2011 - Nabízeli plyn
Na Kaňku kontrolovali strážníci
dva podezřelé muže, kteří zde obcházeli domácnosti a nabízeli levnější odběr plynu. Obavy, že se jedná
o tzv. ,,tipaře“ se ukázaly jako liché.
pokračování na str. 7
červenec 2011
strana 7
Kutnohorská knihovna vám chce říct, že…
Je pro Vás, dospělé i děti, připravený soutěžní prázdninový kvíz
za skvělé ceny!
Pojďte se s námi nořit do tajů a krás
našeho města, poznávat neznámé
a bádat a vrtat v tom, co je i není vidět…
Právě si připomínáme půlstoletí
od vzniku městské památkové rezervace v Kutné Hoře. Ve spolupráci
s A. Pospíšilem (Národní památkový
ústav) jsme pro Vás po dobu letních
prázdnin připravili na webových
stránkách knihovny (a na tištěných
předlohách v knihovně) soutěžní
edukačně – společenský kvíz.
K tomu, abyste uspěli, můžou samozřejmě kromě internetu (který nebude tím nejspolehlivějším pomocní-
kem) především pomoci knížky, které
jsou pro Vás v knihovně k dispozici.
K odpovědi na některé otázky budete
muset i vážit své kroky a zvednout oči
výš než k chodníku. Odměnou (kromě té, o kterou soutěžíme) může být
i objevení toho, co denně míjíme. Tak
směle do toho.
Od 29. července můžete v prostorách knihovny shlédnout další zajímavou výstavu.
Hlavním tématem výstavy je fenomén chataření, chalupaření, rekreačního bydlení, trampingu – no
prostě „Druhé bydlení“, jak zní název. Chataření, jehož kořeny sahají
až k trampingu v dobách první republiky, dosáhlo nebývalého rozvoje
v normalizační době. Chalupaření se
podílelo na záchraně našich venkovských sídel nejen po odsunu obyvatelstva po 2. světové válce, ale i po odlivu venkovského obyvatelstva do měst
za prací v 60. až 70. letech. Výstava zachycuje i změny na přelomu tisíciletí
- období, kdy se senioři i mladé rodiny stěhují do chatařských a chalupářských oblastí natrvalo a v horských
a podhorských oblastech vznikají
netradiční sídliště rekreačních bytů
či domků pro domácí i zahraniční
klientelu, toužící po aktivním odpočinku v atraktivním prostředí. Přijďte
se podívat!
Na srpen jsme připravili kurz základní počítačové gramotnosti, určený seniorům - úplným začátečníkům. Zájemci se mohou hlásit na tel.
327 512 079 (Šárka Jungwirthová),
další informace jsou k dispozici
v knihovně.
Poslechli jsme rady Vás, našich čtenářů, a stanovili, že nově nakoupené
knížky, CD a další dokumenty jsou
a budou nyní pravidelně do knihovního fondu zařazovány vždy ve středu.
Po dobu letních prázdnin je
knihovna otevřena vždy v pondělí
a ve středu od 8.30 do 18.00, a dále
v sobotu od 8.30 do 14.00. Otevřena
jsou všechna oddělení knihovny.
Výpůjční doba poboček (Malín,
Kaňk) se nemění, sídlištní pobočka bude bohužel otevřena až od 5. 9.
2011 (probíhající stavební úpravy ZŠ
Jana Palacha).
Na přečtenou se těší Vaše knihovna
hodinku vernisáž výstavy „Putování po historických městech Čech,
Moravy a Slezska“ věnovaná právě probíhajícímu projektu a jeho
14 partnerům. Výstavu zahajoval
starosta a pár slov o projektu i o našem krásném městě přidala PhDr.
Lenka Štětinová ze Sdružení historických sídel ČMS, které je nositelem projektu. Všichni, kdo využili
možnosti osvěžení v příjemně chladivých prostorách Sankturinovského domu, se sklenkou kutnohorského vína od Vinných sklepů
Kutná Hora, s. r. o., byli jistě spokojeni. Slunečné odpoledne na
náměstí pak uzavřel malý koncert
formace BON SWING Bohumila
Dvořáka.
Eva Hnátková
TOP týden úspěšně zahájil
V pátek 3. 6. 2011 „odstartoval“
v Kutné Hoře sled TOP týdnů projektu Putování po historických
městech Čech, Moravy a Slezska –
14 měst – nositelů titulu „Historické
město roku“ tak postupně pozve své
občany a návštěvníky na návštěvu
jejich regionu.
Na Palackého náměstí se tak objevily stánky našich partnerských
měst - Čáslavi, Kolína, Nymburka
a Poděbrad, které nabízely množství informací z oblasti cestovního
ruchu, kultury i sportu. Po načerpání informací se návštěvníci moh-
li občerstvit u stánku cateringové
společnosti pana Hollase, odkud se
linula vábná vůně.
V Kutné Hoře zahájil TOP týden
starosta města Ivo Šanc a poté již
moderátoři - Veronika Lebedová
a Michal Trnka – provedli přítomné celým kulturním odpolednem.
Na pódiu i pod ním se postupně vystřídala hudební vystoupení žáků ze
třídy Marcely Radoměřské a malé
tanečnice ze třídy Vladimíry Gvothové. Náladu na náměstí pozvedl
i taneční orchestr SWING BAND
ZUŠ Kutná Hora pod vedením
Karla Hamra následován vynikající
formací Tomáše Honsy, která vystupuje pod názvem SWINGTET.
Odpoledne nesoucí se převážně
na vlnách swingu přerušila jen na
Informace městské policie
dokončení ze str. 6
3. 6. 2011 - Krádež alkoholu
V podvečer vyjížděla hlídka
do Kauflandu, kde došlo ke krádeži
11 láhví alkoholu zn. Fernet Stock
v hodnotě 1 836 Kč. Pachatelka
ve věku 51 let ze Slovenska z místa
ujela v připraveném osobním motorovém vozidle zn. Seat. Strážníci
ženu s ,,nakoupeným“ alkoholem
zadrželi v Sedlci.
hodinou ranní zjištěny dva hořící
velkoobjemové kontejnery. Strážníci ještě stačili dva sousedící velkoobjemové kontejnery od plamenů
zachránit. Další kontejnery byly
ohněm poškozeny na kontejnerovém stanovišti nedaleko od tohoto místa. Na místo přivolán HZS
k uhašení, věc dále šetří Policie ČR.
Předběžná škoda je vyčíslena na
12 000 Kč.
4. 6. 2011 - Dohled
na bezpečnost dětí
Při pořádání akce pro děti místní charitou Maják, zajišťovali strážníci bezpečný přechod dětí přes
silnici v ulici Táborská.
7. 6. 2011 - Zmožený alkoholem
V blízkosti autobusové zastávky,
v ulici Na Valech, si v odpoledních
hodinách ,,ustlal“ na zemi podnapilý postarší muž z Kutné Hory.
Vzhledem k problémům s koordinací svých pohybů musel být
strážníky převezen do místa svého
bydliště.
V. Smetáček,
V. Mareček
5. 6. 2011 - Kontejnery
v plamenech
V rámci hlídkové činnosti byly
v ulici Puškinská před druhou
WESELÉ
KRYLONOCE
v Kutné Hoře 2011
sobota
neděle
23. 7.
24. 7.
(u Chrámu sv. Barbory)
(u Pivovaru)
18.00 hod.
Kaple Božího těla
Pokračování a navázání
na občanský a umělecký
odkaz KARLA KRYLA
Prozatím přislíbili účast:
Marta Kubišová • Pepa Nos • Václav Koubek
Petr Lutka • Jan Kryl • Branislav Jobus
Lucie Nosová • skupina Lisopea • Dáša Vokatá
Bohumil Šitavanc |kněz|
Jan Šinágl |občanský aktivista|
Miroslav Václavek |básně + fotograe|
Děkujeme:
Jiří Pelka
(Belgie)
Jirka a Eva
Veselí
Z a f i n a n č n í p o d p o r y M ě st a Ku t n é H o r y.
Jana
Antošová
14.00 hod.
KD Lorec
19.00 - 21.00 hod.
Nádvoří pivovaru
(mokrá verze - KD Lorec)
- stánkové občerstvení
- otevřená scéna
- písně Karla Kryla
Šípáci
z Medenice
www.krylonoce.cz
červenec 2011
strana 8
Kutnohorský hokej začíná novou kapitolu
Situace kolem kutnohorského
hokeje byla v uplynulém půlroce
předmětem mnoha dohadů, značného mediálního zájmu, ale především intenzivních jednání. Předlužená TJ Stadion Kutná Hora se
ocitla v exekučním řízení kvůli pohledávce za autodopravu a hrozilo
kompletní ochromení její činnosti.
Nakonec vše dobře dopadlo. Lední
hokej se ve městě bude hrát nadále,
byť již ne pod hlavičkou TJ Stadion,
ze které vzešly dva nové subjekty.
SK Sršni Kutná Hora (předseda Michal Procházka) bude provozovat
mládežnické kategorie a po vzájemné dohodě by měl převzít i dosavadní béčko mužů v krajské soutěži. Dík účelové dotaci města se
podařilo vykoupit od exekutora registrace a materiální vybavení mládežnických mužstev TJ Stadion,
takže i příští sezónu budou v Kutné
Hoře fungovat všechny mládežnické kategorie. TJ Sršni Kutná Hora
(předseda Vladimír Muras) bude
zajišťovat tým mužů ve II. lize. Jednání o dalším osudu druholigového
hokeje ve městě byla velmi složitá,
ale nakonec se je podařilo dotáh-
Kutnohorské Hudební léto 2011
Občanské sdružení Kultura
do města připravilo na letošní rok
opět několik koncertů v projektu
Kutnohorské hudební léto 2011.
Všechny koncerty se tradičně
uskuteční v Hostinci Dačický, pokud počasí dovolí na tamní krásné zahradě, v případě deště pak
v altánu.
1. 7. se představí Mirek Kemel
s kapelou, jejich muzika balancuje na pomezí více žánrů od balad
přes šanson až po chytlavé hospodské písničky. Vždy jde především o osobní zpověď autora,
který do textů vtěluje své vnímání života a světa v mnoha zjevných i pouze tušených aspektech.
Písničky jsou založené na básnických textech a jednoduché
melodii, k čemuž autor dodává: „
Noty jsou součástí psaného textu,
nesmí v nich být ani slovo navíc“.
Mirek Kemel je též známý jako
dlouholetý karikaturista našich
předních deníků (Mladá fronta
Dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny).
V polovině července, 15. uvidíte a uslyšíte kapelu Střídmí klusáci v kulisách višní. „Jsme čtyři.
Našli jsme mezeru neboli díru
zející v současné české hudební
scéně, které si všimlo jen málo
jiných. Snažíme se, seč můžeme,
pomoci jim ji zaplnit a snad i více
než zarovnat. Navršit spíše kopec,
nový Říp, z nějž bylo by možno
opět zahlédnout slunce; a upozornit tak na to, že většina české
popmusic postrádá jakýkoli hudební nebo lyrický nápad a tvoří
nudně šedostejný překypělý oblak
národního mainstreemu dost nešikovně však efektivně zastiňujícího tvořivé umění. Navraťme
vkus cočechovi tomuzikantovi!“.
Tolik o sobě sama kapela.
Kuzmich Orchestra, to je název
dvojice, kterou uslyšíte 5. 8. Doro-
ta Barová a Josef Ostřanský mají
za sebou bohatou hudební kariéru v různých hudebních seskupeních. Dorota Barová např. v Tara
Fuki, Vertigo Quintetu nebo
v DoMa Ensemble, kytara Josefa
Ostřanského byla páteří takových
legend, jako byli E, Dunaj, Rale
či znovuvzkříšené BOO. Skladby
Kuzmich Orchestra oscilují mezi
intimní křehkostí umocňovanou výjimečným zpěvem Doroty
Barové, elektroakustickým neofolkem, v němž se prolíná akustická kytara s vrstvením vokálů
a ostřejší rockovou polohou, které dominují repetitivní kytarové
a baskytarové riffy s minimalisticky pojatými bicími…
Závěrečný koncert bude patřit,
v Kutné Hoře již dobře známé,
kapele Traband. Představí se 2. 9.
S kompletně novým repertoárem a s novým zvukem začal
Traband třetí kapitolu své existence a od počátku roku 2007 se
znova začíná objevovat na pódiích - nejprve jako „trojbend“
(Jarda Svoboda - harmonium,
kytary, baskytara, cimbál, zpěv,
Jana Modráčková-Kaplanová kytara, trumpeta, harmonium,
zpěv, Václav Pohl - bicí, beatbox,
zpěv), později v rozšířeném, čtyřčlenném obsazení (Robert Škarda
- tuba, suzafon). Divoké dechno
ustupuje do pozadí a nové písně se nesou spíše na klidnějších
lyrických vlnách. Po všežravém
období, kdy si trabandité přisvojovali takřka jakýkoli hudební
styl, přichází snaha rozhlédnout
se v domácí krajině.
Všechny koncerty budou začínat po 20. hodině, vstupné
bude lidové, doporučujeme však
reservaci místa k sezení na tel.
327 512 248. Více informací najdete na www.kulturadomesta.cz.
Pavel Apolen
nout do zdárného konce. Generálním partnerem klubu bude město
Kutná Hora, hlavním partnerem
a. s. Silnice Čáslav, významnou
roli při zajištění rozpočtu budou
hrát drobní sponzoři. Nový klub
převzal závazky TJ Stadion vůči
hráčům a hokejovým subjektům,
za což na něj bylo převedeno právo
účasti ve II. lize. Zde byli Kutnohoráci, opět po mnoha peripetiích
zařazeni do skupiny střed, kde jejich soupeři budou HC Trutnov,
Spartak Pelhřimov, NED Hockey
Nymburk, SKLH Žďár n. S., Spar-
tak Pelhřimov, HC Chotěboř, SHK
Hodonín, VSK Technika Brno,
SC Kolín, KLH Vajgar Jindřichův
Hradec a HC Passvilan Břeclav.
Základní část zahájí Sršni v neděli 11. září od 18 hodin doma právě
proti Břeclavi. První derby proti
Kolínu je na programu v neděli
12. října od 18 hodin v Kutné Hoře.
Základní část pak skončí ve středu
15. února, kdy Sršni od 18 hodni
přivítají loňského vítěze skupiny
Jindřichův Hradec, prvních osm
týmů si následně zahraje play-off.
(jb)
Zelené srdce Kutné Hory
pulsuje U Tří pávů
Májová zahradní slavnost ve středu 25. května otevřela dlouho uzavřený a zanedbaný park U Tří pávů
v samotném centru Kutné Hory.
Členové občanského sdružení Kutnohorsko.cz, spolu s dobrovolníky
a přáteli, nejprve zahradu vyčistili
a uklidili a pak pozvali veřejnost
na první program plný hudby, soutěžení a her pro děti, povídání o plánech a záměrech využití parku,
na pohádkové divadelní představení, malý jarmak i recitaci Máchova
Máje či výstavu fotografií Jaromíra
Procházky.
„Park čeká ještě spousta úprav
a maličkostí, proto prosíme návštěvníky o pochopení a shovívavost.
Všechno nejde hned a bez prostředků ještě hůře. Pomalými krůčky
a za spolupráce vás, spoluobčanů, se
nám ale může mnohé podařit,“ věří
členové sdružení. Kromě natírání
laviček, instalace osvětlení, pravidelného úklidu, osazení odpadkových košů nás čeká ještě stavba pó-
dia a hlediště pro různé koncertní
a divadelní produkce. Pokračuje
i benefiční akce Kup si svoje prkno,
kdy za příspěvek 150 korun bude mít
dárce své jméno umístěné na prkně
hlediště. „Chceme požádat i firmy
a podnikatele o spolupráci. Rádi bychom dětem pořídili nějaké herní
prvky, okrasné keře či květiny, zahradní nábytek…,“ vyjmenovávají
potřebný mobiliář pro zkrášlení parku. V červnu se tam konaly pořady
pro školáky, setkání různých sdružení a spolků, výstava obrazů, slavnost letního slunovratu, koncert Lucie Nosové a v den vysvědčení také
oficiální zahájení 3. Kutnohorského
léta s názvem Kutnohorské Létavítání s bohatým žonglérským, hudebním a divadelním programem.
Více informací najdete na www.
u3pavu.estranky.cz, www.kutnohorskeleto.cz nebo získáte pomocí
e-mailu na adrese: [email protected], [email protected]
Václav Veselý
Download

Remeš - Slavnosti Johanky z Arku - 2011