DOT smartDIRC
manuál
Distributed Independent Room Control
revize 0.12 – 2010
www.dotweb.cz
DOT smartDIRC – manuál
1 Obsah
2 Tento dokument..........................................................................................................................5
2.1 Co číst před školením obsluhy a co obsahuje dokument....................................................5
2.2 Čím začnete.........................................................................................................................5
3 Kontakt........................................................................................................................................6
4 Co nabízí DIRC.............................................................................................................................7
4.1 Úvod.....................................................................................................................................7
4.2 Funkce a principy.................................................................................................................7
4.3 Měření teploty......................................................................................................................8
4.4 Synchronizace......................................................................................................................9
4.5 Pojmy a názvosloví..............................................................................................................9
5 Otázky a odpovědi.....................................................................................................................14
6 Obsluha systému DIRC..............................................................................................................30
6.1 Spuštění systému DIRC......................................................................................................30
6.2 Spuštění WEB přístupu a navigace....................................................................................30
6.2.1 Spuštění WEB přístupu...............................................................................................30
6.2.2 Obecná pravidla navigace..........................................................................................30
6.3 Změna hodnoty atributu....................................................................................................31
6.4 Výběr časového období.....................................................................................................32
7 Uživatelský přístup....................................................................................................................33
7.1 Přihlášení uživatele............................................................................................................33
8 Poziční úrovně – doména, budovy, podlaží, zóny.....................................................................34
8.1 Doména..............................................................................................................................34
8.1.1 Hledání zón.................................................................................................................38
8.1.2 Žurnál.........................................................................................................................38
8.1.3 Svátky.........................................................................................................................39
8.2 Budovy...............................................................................................................................39
8.3 Podlaží................................................................................................................................40
8.3.1 Dynamický výkres okamžitého stavu zón v podlaží..................................................40
8.4 Zóny...................................................................................................................................41
9 Přístupové úrovně – správní, řídicí, transakční, zónová............................................................48
9.1 Správní úroveň...................................................................................................................48
9.2 Řídicí úroveň......................................................................................................................48
9.3 Transakční úroveň.............................................................................................................49
9.4 Zónová úroveň...................................................................................................................50
10 Provozní určení........................................................................................................................51
11 Ostatní nastavení....................................................................................................................52
11.1 Plátci................................................................................................................................52
11.2 Patní měřidla....................................................................................................................52
11.3 Typy aktuátorů.................................................................................................................52
12 Skupiny....................................................................................................................................54
12.1 Princip skupin...................................................................................................................54
12.2 Vytvoření skupiny............................................................................................................54
12.3 Změna atributů u všech členů skupiny...........................................................................55
strana 3/62
DOT smartDIRC – manuál
13 Harmonogram požadavků.......................................................................................................56
14 Analýzy a export......................................................................................................................57
14.1 Záznamy logu..................................................................................................................57
14.1.1 Princip logu...............................................................................................................57
14.1.2 Jak zobrazit log.........................................................................................................57
14.1.3 Typy zpráv................................................................................................................57
14.2 Záznamy monitoru..........................................................................................................58
14.2.1 Grafické znázornění monitorovacích záznamů........................................................58
14.2.2 Dokumentace k doméně..........................................................................................59
14.2.3 Analýza tepelné charakteristiky...............................................................................59
14.2.4 Export strategických údajů......................................................................................59
14.2.5 Podklad pro servis....................................................................................................59
14.2.6 Export teplot zón......................................................................................................59
14.3 Rozpočet nákladů............................................................................................................60
14.4 Generované sestavy........................................................................................................60
15 Uživatelé..................................................................................................................................61
15.1 Správa uživatelů..............................................................................................................61
15.2 Přístupové úrovně............................................................................................................61
strana 4/62
DOT smartDIRC – manuál
2 Tento dokument
2.1 Co číst před školením obsluhy a co obsahuje dokument
Tento dokument je návodem k využívání, konfiguraci, změnám a obsluze systému DIRC
ve variantě smartDIRC. Tento návod je hlavním zdrojem informací při vlastním studiu
a školení nových uživatelů a je také referenční příručkou.
Školení uživatelů pro obsluhu DIRC se skládá ze dvou fází. První tvoří vlastní studium
tohoto dokumentu, které je prerekvizitou pro druhou část školení. V druhé části Vám
budou zodpovězeny Vaše dotazy, pokud jste na ně nenašli odpovědi v tomto dokumentu
a dále se seznámíte s praktickými zásadami pro obsluhu systému.
V první fázi před samotným školením si prosím projděte tyto kapitoly:
●
Co nabízí DIRC
●
Otázky a odpovědi
●
Obsluha systému DIRC
Jako každý dokument také tento má být současně přehledný i podrobný. Aby se těmto
protichůdným požadavkům co nejlépe přiblížil, je rozdělen do tří významných částí.
●
V první části, kapitole Co nabízí DIRC, se dozvíte základní informace, principy
funkce, použitá řešení, výhody, nevýhody, omezení i schopnosti.
●
Druhá část, kapitola Otázky a odpovědi, se snaží čitelnou formou odpovědět na
nejčastěji pokládané otázky, které se objevují při provozech dosud realizovaných
instalací.
●
Další kapitoly tvoří třetí část obsahující popis všech prvků ovládacího rozhraní.
Dozvíte se, k čemu který konkrétní ovládací prvek slouží a jaké funkce lze
používat. Řadu zde uvedených funkcí běžní uživatelé vůbec nepoužívají, nicméně
v případě zájmu nebo nutnosti zde příslušné informace najdete. Tato část není
určena k souvislému čtení či studiu, ale pouze jako referenční příručka.
Novým uživatelům je určena k předstudiu první a druhá část a dále první kapitola třetí
části.
Přestože systémy typu DIRC jsou poměrně rozšířené, většina uživatelů se s takovým
systémem setkává poprvé. Autorská firma investuje prostředky do neustálého vývoje
a zdokonalování systému. Proto se jeho chování a zjev může pro běžného uživatele
v průběhu používání mírně měnit. Při aplikaci významnějších změn je uživateli dodána
změna tohoto návodu k obsluze v podobě dodatku. V případě rozsáhlejších úprav může
být dodán celý nový manuál.
2.2 Čím začnete
Přečtěte si prosím pozorně kapitolu Co nabízí DIRC, která obsahuje vysvětlení základních
principů systému. Následuje kapitola Otázky a odpovědi a kapitola Obsluha systému
DIRC o principech obsluhy. Přečtěte si důkladně zejména její úvod o základní navigaci.
Vlastní funkce jsou popsány od kapitoly Uživatelský přístup dále a svým členěním
odpovídají organizaci hlavního menu sezení při čtení směrem shora dolů. Další stěžejní
pojmy jsou shrnuty v kapitolách Poziční úrovně, Provozní určení a Skupiny. V textu jsou
pojmy a odkazy na jména kapitol značeny tučně, důležité atributy pro nejčastější použití
(viz redukované zobrazení) jsou značeny podtržením. Pouze tyto atributy jsou předmětem
školení.
strana 5/62
DOT smartDIRC – manuál
V kapitolách naleznete pomoc při jednotlivých úkonech konfigurace, nastavení i běžného
používání.
3 Kontakt
DOT CONTROLS a.s.
Velehradská 593
686 03 Staré Město
oblast Uherské Hradiště, kraj Zlínský, Česká republika
telefon :
fax:
e-mail:
url:
+420 572 549 041
+420 572 549 040
[email protected]
www.dotweb.cz
strana 6/62
DOT smartDIRC – manuál
4 Co nabízí DIRC
4.1 Úvod
DIRC je soustava zařízení primárně určených k zabezpečení zvolené tepelné pohody
v budovách a to v jednotlivých místnostech nezávisle. V řízených místnostech se snímá
okamžitá teplota, porovnává se s aktuálním požadavkem a na základě tohoto porovnání
se provede akční zásah na topném členu ovliňujícím tuto teplotu. Topným členem je
typicky radiátor a akční zásah se provede změnou míry škrcení ventilu na přívodu topné
vody do radiátoru. V dalším textu se prvek, provádějící tento akční zásah, obecně
označuje jako aktuátor, termopohon nebo krátce hlavice.
Aktuální požadavek na teplotu v místnosti je dán individuálními požadavky uživatele této
místnosti nebo např. pomocí hygienických či jiných norem.
Řešení popsané úlohy je možné různými způsoby. Řešení v podobě DIRC je založeno na
vytvoření sítě distribuovaných vzájemně komunikujících komponent. Vytváří se snadno
škálovatelný strom, v němž je každá úroveň odpovědná za určitou část řídicí funkce
celého systému.
Ve Vašem případě je systém DIRC instalován ve variantě smartDIRC a k jeho obsluze se
přistupuje z grafického internetového prohlížeče služby WWW běžícího na osobním
počítači. V současné době je pro tento účel podporován prohlížeč MS Internet Explorer
nejméně ve verzi 7 a prohlížeč Mozilla Firefox ve verzi 3. Testovány jsou také prohlížeče
Google Chrome a Opera v aktuálních verzích. Abyste mohli naplno využít nové
technologie SVG dynamického zobrazení aktuálního stavů zón na celém podlaží, budete
potřebovat prohlížeče v aktuálních verzích. Internet Explorer ve verzi 8 je nutné vybavit
doplňkem Adobe SVG Viewer, prohlížeče ostatních jmenovaných výrobců mají podporu
technologie SVG již vestavěnu.
4.2 Funkce a principy
Je velmi důležité pochopit co systém DIRC je a co není.
Začněme základními principy vytápění. V našich klimatických podmínkách je nutné po
jistou část roku vytápět prostory, ve kterých se zdržují lidé. Toto období se nazývá
topným obdobím. Vytápěný objekt musí mít zdroj tepla pro vytápění. Je jím např. kotel,
výměník nebo přímo přívod nějakého topného média do objektu. V konečném důsledku se
nejčastěji ohřívá jako médium voda, která se rozvádí do podlahového systému nebo
radiátorů.
Samotná teplota v místnosti je dána tepelnými ztrátami místnosti (např. kvalitou oken,
součinitelem prostupu tepla použitého zdiva, teplotou v sousedních místnostech, apod.)
a možnostmi podlahového systému nebo radiátorů odevzdat teplo vody do prostoru
místnosti a tím vyrovnávat tyto ztráty. Samozřejmě platí, že čím větší je teplota vody
a čím více jí proteče radiátorem, tím více tepla může v místnosti odevzdat a tím ji ohřát.
Teplota vody přiváděná do radiátorů se dnes většinou reguluje ekvitermním regulátorem,
který případně může provádět korekci podle tzv. referenční místnosti. Ekvitermní
regulátor sleduje venkovní teplotu a dle ní stanovuje a reguluje teplotu vody.
Systém DIRC zajišťuje, aby s takto ohřátou vodou a tedy i získaným teplem bylo
zacházeno co nejhospodárněji, tedy aby tato voda byla přiváděna pouze do místností,
které zrovna mají být vyhřívány. Činí se tak na základě okamžité změřené teploty a na
základě výpočtu požadované teploty v místnosti. Neustálým porovnáváním těchto dvou
hodnot (požadované a skutečné) se stanovuje požadavek na otevírání nebo zavírání
ventilů podlahového systému nebo radiátoru. Toto se děje pro všechny místnosti
regulovaného objektu samostatně.
strana 7/62
DOT smartDIRC – manuál
Jakmile systém DIRC začne omezovat dodávku teplé vody do radiátorů, klesne její teplotní
ztráta v objektu a ekvitermní regulátor nemusí dorovnávat ztracenou tepelnou energii
např. dalším zapínáním kotlů. Tím je dosahována úspora prostředků vynakládaných na
dodávku tepla do objektu.
Systém DIRC nemusí být nutně s ekvitermním regulátorem nijak komunikačně propojen
a jejich kooperace je dostatečně zajišťována pouze pomocí topné vody. Čím více jí systém
DIRC potřebuje, tím více klesá její teplota, kterou musí ekvitermní regulátor dorovnávat.
Jakmile je tepla dostatek, teplota vody stoupá a ekvitermní regulátor vypíná nebo
omezuje zdroj tepla. Je-li to ovšem technicky možné, je komunikační propojení systému
DIRC a ekvitermního regulátoru výhodou.
Lze tedy říci, že systém DIRC a ekvitermní regulátor spolupracují. Ekvitermní regulátor
dodá teplo dostatečné k topení, systém DIRC jej tlumí v době, kdy ho není třeba. Z toho
plyne důležitý předpoklad pro správnou funkci systému DIRC a to je neustálý dostatek
tepla.
Aby mohl systém DIRC správně pracovat, potřebuje znát správnou teplotu ve všech
regulovaných v místnostech, čas jejich reálného využití lidmi (případně jiné požadavky na
tepelnou pohodu) a musí znát alespoň základní tepelnou charakteristiku řízených prostor.
Jakmile na základě všech dostupných údajů a parametrů rozhodne, že se daná místnost
má začít ohřívat, pak otevře ventily podlahového systému nebo radiátorů a předpokládá,
že ekvitermní regulátor dodá dostatečně teplou vodu aby ohřála místnost. Toto může být
prováděno s předstihem až 12 hodin.
Co tedy systém DIRC je a co není ? Je odpovědný za otevírání a zavírání ventilů
podlahového systému nebo radiátorů v jednotlivých místnostech regulovaného objektu
samostatně dle předem stanoveného programu využití jeho místností. Snaží se takto
dosáhnout požadovaných teplotních průběhů přičemž bere v úvahu tepelné
charakteristiky místností a řídí tak ventily s předstihem. Není odpovědný za schopnost
vyhřát místnosti dodanou teplou vodou, to je věcí ekvitermního regulátoru.
Mají-li některé místnosti velké tepelné ztráty a jsou
možné tento problém řešit dostavením ekvitermního
omezením útlumového režimu), změnou nastavení
(snížením strmosti náběhu, snížením doby doběhu,
kombinací zmíněných možností.
tedy problematicky vytopitelné, je
regulátoru (zvýšením teploty vody,
systému DIRC pro tyto místnosti
zvýšením útlumové teploty), nebo
4.3 Měření teploty
Měření prostorové teploty vzduchu je zajišťováno prostorovým snímačem teploty. Tento
snímač je vnitřně vybaven digitálním čidlem s deklarovanou přesností 0,5°C (při teplotách
kolem 25°C) a rozlišením 0,0625°C. Snímač je v nových instalacích umístěn na zdi na
plastové podložce, která vytváří doplňkovou izolační vrstvu.
Snímač má být umístěn tak, aby nemohl být v denním čase rozhodném pro využití dané
místnosti (zpravidla dopoledne a poledne) osluněn. Snímač nesmí být zakryt (např.
kabátem na věšáku) a musí být kolem něho umožněno volné proudění okolního vzduchu.
Uvnitř místnosti může být poměrně nesourodé rozložení teplot. Při vytápění způsobuje
přítomnost teplého tělesa radiátoru cirkulaci vzduchu v místnosti, nasávání chladnějšího
vzduchu z dolní části, ohřev a stoupání teplého vzduchu nahoru.
Naše testy ukázaly, že z hlediska polohy vůči radiátoru je možné umístit snímač v zásadě
na kteroukoliv stěnu místnosti (vzhledem ke stěně s radiátorem) a proti ideální hodnotě
teploty (měřené ve výšce 1m nad nášlapnou vrstvou podlahy uprostřed místnosti) je
odchylka poměrně malá. Při teplém radiátoru vzniká velký rozdíl teplot ve vertikální
směru. Většina snímačů DIRC se umísťuje do výšky cca 1,3m nad nášlapnou vrstvu
podlahy.
strana 8/62
DOT smartDIRC – manuál
Srovnání údajů snímačů DIRC s údaji pokojových lihových nebo rtuťových teploměrů není
triviální. Při případném srovnání musí být známa přesnost (chyba) použitého teploměru
a musí být umístěn do stejné výše a přibližně na stejné místo jako snímač DIRC. Po
několika minutách stabilizace je možné srovnat oba údaje.
Hranice tepelné pohody je pro různé lidi různá. Objektivně dosažená a měřená teplota
v místnosti je člověkem vnímána subjektivně. Z výzkumů tepelné rovnováhy vyplývá, že
u velké skupiny lidí vystavených témuž prostředí bude vždy alespoň 5% nespokojených.
4.4 Synchronizace
Systém DIRC pracuje s databází, ve které jsou uloženy všechny budovy, podlaží,
programy a ostatní struktury popisující systém a jeho konfiguraci. Část těchto informací
musí být přenášena do podřízených struktur - řídicích, transakčních a zónových jednotek
umístěných ve Vašich budovách. Tomuto přenosu říkáme synchronizace. Kdykoliv
provedete změnu v databázi, která má vliv na regulační funkci (např. změníte požadavek
teploty z 20 na 22 stupňů), pak v nejbližší možné době dochází k synchronizaci této
a dalších informací do podřízených struktur, aby systém mohl na změnu co nejrychleji
reagovat.
K synchronizaci dochází zcela automaticky při provedení změny a také periodicky
přibližně každou hodinu provozu. Přesto ji uživatel může vyvolat i okamžitě na ruční
pokyn obsluhy.
4.5 Pojmy a názvosloví
Administrátor
Administrátor je správcem a školenou obsluhou systému. Přihlašovací jméno administrátora je
admin.
Aktuátor
Pojem představuje akční člen, do něhož vstupuje informace v podobě elektrického signálu
a jehož primárním úkolem je dle tohoto signálu omezit přívod topného média. Aktuátorem je
většinou motorový pohon nebo termopohon připevněný na ventil radiátoru nebo ventil
podlahového topení.
Motorové aktuátory většinou bez přívodu elektrické energie zůstanou v posledním nastaveném
stavu.
Termopohonové aktuátory v kombinaci s ventilem mohou být dvou typů. První (obvyklejší) typ
bez přívodu elektrické energie plně otevře ventil, druhý typ jej plně uzavře.
Aktuátory jsou buď v aktivním stavu (teče jimi proud, uzavírají ventil, snižují teplotu, radiátor
netopí) nebo neaktivním stavu (neteče jimi proud, otevírají ventil, zvyšují teplotu, radiátor topí).
Antiblokovací ochrana ventilů
Za běžného stavu dochází k aktivaci a deaktivaci aktuátorů v zóně dle potřeby. Mohou ovšem
nastat situace,kdy je aktuátor delší dobu trvale neaktivní nebo trvale aktivní (např. je-li teplo, ale
systém zatím není v letním režimu). Antiblokovací ochrana ventilů nutí aktuátor provést občas
akční zásah i mimo regulační funkci. Tím dojde k pohybu mechaniky ventilu a brání se tak jeho
zablokování dlouhým setrváním v jedné poloze.
Browser
Téměř zdomácnělý výraz pro prohlížeč internetové služby WWW. Další běžně používané názvy
jsou prohlížeč, internetový prohlížeč, webový prohlížeč, http klient, web klient.
V současné době u běžných uživatelů dominuje použití browseru Internet Explorer společnosti
Microsoft a browseru Mozilla Firefox komunity svobodného softwaru.
strana 9/62
DOT smartDIRC – manuál
Denní průběh
Definice požadavku na teplotu v zóně v průběhu 24 hodin jednoho dne od půlnoci do půlnoci.
Denní průběh je definován až 8 teplotními požadavky během dne.
První teplotní požadavek je platný od začátku dne, tedy 0 hodin 0 minut.
Druhý až osmý teplotní požadavek obsahuje hodinu a minutu ve dni, od které má platit. Není
nutné využít všech 8 možných požadavků.
Každý teplotní požadavek může obsahovat konkrétní teplotu ve stupních Celsia nebo obecně
stanovení, že od daného časového okamžiku dne je zóna v provozním nebo naopak
v mimoprovozním režimu. V takovém případě se teplota stanovuje dalším výpočtem s ohledem
na provozní určení zóny, jíž je tento denní průběh přiřazen.
DIRC
Akronym z Distributed Individual Room Control, tedy distribuované individuální řízení prostor.
Představuje systém řešící regulační úlohu samostatně v jednotlivých zónách.
Doména
Doménou označujeme komplet všech zařízení souvisejících se systémem DIRC spadající do
jedné správní úrovně. Doménu zastřešuje elektronická správní jednotka. Doména má
definováno jméno a popisek. Jméno má nejvýše 10 znaků a mělo by být jednoznačné v rámci
všech systémů DIRC spravovaných nebo dozorovaných jednou osobou. Doménou je např.
škola, sídliště, nemocnice. Konkrétní jméno domény může být např. DOTXX (objeví se v menu
vedle slova Doména po připojení webovým prohlížečem). Popisek je již libovolný popisný text,
např. „Objekt firmy DOT“.
Je-li to možné, při kontaktování naší asistence prosím uveďte jméno Vaší domény (např.
ABCDE), Asistující osoba jej pak nemusí dohledávat dle jména a adresy objektu.
Energetický manažer
Energetický manažer je osoba nebo firma, která je určena pro dohled nad hospodařením
s tepelnou energií (nebo její části) v objektu. Konkrétní instalace v konkrétní doméně může nebo
nemusí mít energetického manažera.
Firmware
Firmwarem se označuje software bezpodmínečně nutný pro provoz nějakého zařízení. V dnešní
době je obvyklé, že elektronická zařízení jsou obecné, málo specializované počítače, jejichž
specifická schopnost a vlastnosti jsou dány až firmwarem, který je do nich nahrán. Firmware
nahrává do zařízení jeho výrobce a může umožnit uživateli jeho pozdější nahrazení novější,
zpravidla vylepšenou verzí. Tento proces se nazývá upgrade firmware.
Instalátor
Instalátorem se rozumí uživatel systému s oprávněním install, který může provádět radikální
změny a zásahy do konfigurace systému, zejména při změnách kabeláže, doplněních
a opravách.
IPID
Akronym z Instance of Product Identification. Každý výrobek firmy DOT pro systém DIRC je při
výrobě vybaven jednoznačným výrobním číslem IPID. Toto číslo má 6 bajtů a obsahuje kontrolní
kód, který minimalizuje chyby vniklé např. chybným přečtením či vložením IPIDu.
IPID tedy jednoznačně identifikuje výrobek (instanci) nějakého typu (produktu) zařízení
vyrobeného firmou DOT.
strana 10/62
DOT smartDIRC – manuál
Letní režim
Zvláštní režim systému DIRC používaný mimo topnou sezónu. V tomto režimu je využívána
skutečnost chybějícího přívodu topného výkonu do radiátorů nebo podlahového topení.
Aktuátory jsou většinou bez přívodu energie místo trvalého pokynu k uzavření ventilů. Tento
režim šetří životnost některých typů aktuátorů.
Mimoprovozní režim zóny
Většina zón není člověkem využívána po celých 24 hodin. V době, kdy využívána není, a kdy je
tedy obvyklý požadavek na nižší teplotu, je zóna v tzv. mimoprovozním režimu (zóna je „mimo
provoz“). Zóny využívané neustále tedy nejsou nikdy v mimoprovozním režimu.
Monitorování
Monitorováním se rozumí záznam a uchování okamžitých teplot v zónách s nějakou periodou.
Systém DIRC dovoluje monitorovat s krokem ¼ hodiny. Úložná kapacita pro monitorovací data
je téměř neomezená (na několik let), běžně k dispozici je však typicky pouze poslední rok.
Monitorovací data je možné prohlížet, analyzovat, zobrazovat v podobě grafů a exportovat
v podobě tabulek pro programy typu tabulkový kalkulátor.
NTP
Akronym z Network Time Protocol. Internetový protokol používaný k synchronizaci vlastního
časového údaje pomocí informace z přesných časových serverů v internetu, které samotné
přebírají informaci např. pomocí systému GPS z družice.
Offline režim domény (správní úrovně)
Jedná se o speciální režim domény, kdy je správní úroveň odříznutá od nižších částí systému.
Tento režim se používá pro velké zásahy do konfigurace a instalace systému.
Okenní snímač
Zónová jednotka je standardně vybavena binárním vstupem pro připojení okenního snímače,
který snímá zda není v zóně otevřené okno. Ten může i nemusí být použit. V případě použití
může být kontakt rozpínací i spínací.
Při detekci otevřeného okna může zóna reagovat změnou teplotního požadavku nebo např.
přímo uzavřít přívod topného média do zóny.
Program zóny
Definice požadavku na teplotu v zóně v průběhu týdne nebo dvou týdnů. Ve druhém případě je
zvlášť definováno chování v lichém a sudém týdnu.
Např. týdenní program definuje pro každý den v týdnu denní průběh, který se má použít při
výpočtu požadované teploty v zóně. Existuje i program pracovní a denní.
Provozní režim zóny
Většina zón není člověkem využívána po celých 24 hodin. V době, kdy využívána je, a kdy je
tedy obvyklý požadavek na komfortní teplotu, je zóna v tzv. provozním režimu (v zóně je
„provoz“). Zóny využívané neustále jsou i neustále v provozním režimu.
Provozní určení zóny
Jeden z atributů zóny. Účel, k jakému se daná zóna obyčejně v reálném provozu používá,
označujeme jako její provozní určení. Takovým provozním určením může být např. „chodba“,
„učebna“, „kuchyně“, „trvale obývaný nemocniční pokoj“ apod. Stanovením provozního určení
zón je pak možné lépe hromadně ovlivňovat chování zón nějakého určení, např. všechny
chodby apod.
strana 11/62
DOT smartDIRC – manuál
Redukované zobrazení
Způsob zobrazení uživatelského rozhraní správní úrovně systému DIRC, kdy jsou přístupné
pouze nejčastěji používané funkce systému. Redukované zobrazení je standardně zapnuto pro
běžné uživatele uživatelského rozhraní, včetně administrátora. Přepnutí mezi redukovaným
zobrazením a úplným lze provádět na vybraných místech uživatelského rozhraní.
Řídicí úroveň
Úroveň systému DIRC mezi úrovní správní a transakční. V koncepci smartDIRC je realizována
jednotkou IPC.
Selhání komponent
Selhání má v systému DIRC význam nedostupnosti komponenty nebo její nesprávné činnosti,
zpravidla způsobené vnějším faktorem (např. poškození jednotky). Selhání je detekováno
a projeví se střídavým přepínáním ikony vykřičníku a loga DOT v levém horním rohu
navigačního menu. Podrobnější informace jsou k dispozici v menu domény.
Správní úroveň
Nejvyšší úroveň systému DIRC, je nadřazená řídicí úrovni. V koncepci smartDIRC je
realizována jednotkou IPC.
Standardní stav
Jeden z atributů zóny. V obvyklých případech se regulace zóny řídí dle nastaveného
standardního stavu, který má obvykle hodnotu "dle programu".
Svátkový stav
Jeden z atributů zóny. Stanovuje požadovaný stav zóny, pokud je svátek. Má přednost před
standardním stavem. Ve výchozím nastavení má hodnotu „dle standardního stavu“.
Transakční úroveň
Úroveň systému DIRC mezi úrovní řídicí a zónovou. V koncepci smartDIRC je realizována
jednotkou TRU-9K.
Útlumový režim zóny
Význam je podobný jako u mimoprovozního režimu. Typické použití je pro delší dobu útlumu,
kdy zpravidla postačuje nižší teplota než je mimoprovozní.
Uživatel
Uživatelem se rozumí osoba, která je buď správcem systému (administrátorem), nebo je to
obecně osoba, která se může nacházet v regulovaných prostorech.
Výchozí provozní teplota
Jeden z atributů zóny. Udává požadovanou teplotu v zóně v době, kdy je na základě vstupních
údajů a konfigurace rozhodnuto, že zóna je v tzv. provozním režimu, a současně této zóně není
jiným způsobem předepsán nějaký teplotní požadavek. Výpočet okamžité požadované teploty
v zóně je poměrně složitý postup a výchozí provozní teplota je jakýmsi koncovým záchytným
bodem při tomto výpočtu.
Výchozí mimoprovozní teplota
Jeden z atributů zóny. Význam je obdobný výchozí provozní teplotě, ale použije se v tzv.
mimoprovozním režimu zóny.
Výchozí útlumová teplota
Jeden z atributů zóny. Význam je obdobný výchozí provozní teplotě, ale použije se v tzv.
útlumovém režimu zóny.
strana 12/62
DOT smartDIRC – manuál
Výjimečný stav
Jeden z atributů zóny. Stanovuje požadovaný stav zóny ve výjimečných případech. Má přednost
před svátkovým stavem. Období, kdy tento případ nastává, se stanovuje pomocí rozmezí dnů.
Pro příklad: Ve škole jsou prázdniny od 21. do 25. února. V učebnách se nebude učit, ale
v kabinetech učitelé budou. Pak je možné přiřadit učebnám výjimečný stav (s nastavenou
mimoprovozní nebo útlumovou teplotou) v době mezi 21.2. a 25.2. Toto přiřazení je možné
provést kdykoliv (ale méně než 3 měsíce) předem.
Vzdálený přístup
Tímto pojmem se rozumí možnost získání částečné nebo úplné kontroly nad systémem DIRC
z jiného místa, než je systém fyzicky instalován, např. z kanceláře, z jiného města nebo třeba
ze zahraniční dovolené.
Zónová úroveň
Nejnižší úroveň systému DIRC, je podřízena úrovni transakční. Je vždy realizována jednotkou
PRE-BI-9K.
strana 13/62
DOT smartDIRC – manuál
5 Otázky a odpovědi
Co se rozumí pod pojmy „doména“, „zóna“, atd. ?
Výklad pojmů najdete v kapitole Pojmy a názvosloví.
Jaký je princip individuální regulace ?
Individuální regulace pracuje stejně jako absolutní většina ostatních regulátorů, v tomto případě
regulátorů teploty. Porovnáváním požadované a skutečné teploty v nějakém prostoru se
povoluje nebo omezuje dodávka topné energie. Slovo individuální vyjadřuje skutečnost, že za
pomoci technického řešení je možné měřit a řídit teploty v každé místnosti samostatně. To
znamená, že pro každou místnost je možné zadat různé požadované teploty v různých časech
dne a týdne.
Proč se individuální regulace vlastně používá ?
Důvodů je více. Jedním z nich je schopnost optimalizovat využití energie dodávané zdrojem
tepla (kotelna, výměníková stanice) směrováním pouze do míst, kde je potřebná. Individuální
regulace dokáže podchytit to, že odlišně využívané místnosti mohou být vytápěny na odlišné
teploty, ale také to, že se různé místnosti využívají v různých časových obdobích dne.
Druhým je snaha o správné hospodaření s energií. Dosud je většina energie vyráběna
z neobnovitelných zdrojů, za současného vzniku přírodě neprospívajících látek. Kontrolované
omezování spotřeby tam, kde je to možné, je jistě žádoucí.
Třetím může plnění hygienických požadavků na měření teplot v provozních místnostech budov,
nebo jako doklad o plnění legislativních požadavků o hospodaření s energií.
Čtvrtým je snaha o objektivní posouzení kvality prostředí z hlediska teploty. Toto je samozřejmě
zjednodušující, protože teplota není jediným faktorem této kvality.
Máme v kotelně/výměníkové stanici nový ekvitermní regulátor, může být pro nás
individuální regulace přínosná ?
Ano. Ekvitermní regulátor je téměř nutným předpokladem pro funkci individuální regulace.
Úkolem ekvitermního regulátoru je zajistit s ohledem na venkovní teplotu a předpokládané
časové využití objektu (např. budovy) jako celku dostatek topné vody (či jiného média) o vhodné
teplotě a tlaku. Není již schopen optimalizovat tok takto připravené energie do jednotlivých
místností s ohledem na míru a účel jejich využití, to je úkolem pro individuální regulaci.
Nikde to nemá žádný displej, žádné tlačítka ?
Ne. Veškerý uživatelský přístup k DIRC se provádí přes webový prohlížeč z osobního počítače
připojeného do počítačové sítě LAN objektu. Na těchto webových stránkách je možné zjistit
libovolné aktuální stavy, teploty, zavírání či otvírání termopohonů, atd. Přes webové stránky se
provádí také veškerá nastavení a změny. Tento dohled nemá být trvalý a není-li požadavek na
změny nastavení či podezření na poruchu, pak po úvodním nastavení DIRC se může omezit jen
na občasné kontroly (např. 1x týdně). Taková kontrola trvá, v případě že je vše v pořádku,
přibližně 1 až 3 minuty včetně přihlášení.
Na některých radiátorech zůstaly původní (nebo nové) termostatické hlavice. Proč
nebyla instalována elektronická regulace na všechny radiátory ?
Důvodů může být více. Pokud investor rozhodl o množství elektronicky řízených radiátorů a ve
skutečnosti je jich více, pak některé mohou zůstat bez regulace. Některé druhy místností (např.
WC a chodby) se někdy elektronickou regulací nevybavují, protože se může předpokládat
menší přínos jejího použití. Zpravidla jde o místnosti bez dlouhodobého pobytu osob, které
mohou být dlouhodobě udržovány na konstantní, zpravidla nižší, teplotě. Tuto funkci zastane
pasivní termostatická hlavice.
Jiným důvodem může být také skutečnost, že by případné selhání regulace v nějaké dané
místnosti mohlo vést k větší materiálové škodě.
strana 14/62
DOT smartDIRC – manuál
Jaké znalosti a zkušenosti má mít osoba školená pro obsluhu ?
Uživatel, školený pro obsluhu, musí rozumět základním principům, kterými lze regulovat přítok
tepelné energie do místností, Měl by chápat princip termopohonu a individuální regulace jako
celku. Měl by také znát princip ekvitermní regulace (viz jiné otázky).
Z hlediska praktické obsluhy PC musí mít základní zkušenosti práce s osobním počítačem
a manipulace s webovým prohlížečem. Často se takové školení označuje jako "Základní práce
na PC a práce s Internetem".
Často je školený uživatel také obsluhou hlavního tepelného zdroje objektu (kotelna, výměníková
stanice). Pokud tomu tak není, měla by obsluha DIRC vědět, kdo to je a jak jej kontaktovat.
Např. při zjištění, že do radiátorů v budově nejde vůbec teplá voda, je nutné nejprve řešit
dodávku teplé vody, než se snažit něco dělat s DIRC.
Jak často budu nucen systém obsluhovat a kolik to zabere času ?
Záleží na několika faktorech. Aby bylo vyhověno různorodým vysloveným i předpokládaným
požadavkům různých uživatelů, obsahuje DIRC spoustu nastavovacích možností. Uživatelé,
kteří mají zvláštní požadavky a chtějí proniknout do hloubky, mohou. Tito uživatelé mají k
dispozici tento návod (a případně konzultace s námi) a je zcela na nich, kolik svého času otázce
věnují.
Naopak jiní uživatelé si mohou vystačit s úvodním nastavením (korigovaným např. 1x ročně) a
občasnou (týdenní, čtrnáctidenní) kontrolou požadované funkce. Samozřejmě je nutná obsluha,
změní-li se nějak požadavky na teploty v místnostech (např. prázdniny, svátky, dny otevřených
dveří, podnět, apod.).
Pro navyklého uživatele trvá (včetně přihlášení) jedna změna požadované teploty nebo
časového programu v jedné místnosti asi 2 minuty. Je-li samostatných změn více, pak každá
další zabere přibližně čtvrt až půl minuty. Hromadné změny v předem definovaných skupinách
(např. nastavení výjimečného stavu pro zimní prázdniny) trvají 2-3 minuty celkem pro celou
doménu. Je pravděpodobné, že jako u jiných technických zařízení, budou tyto časy před
získáním návyku delší.
Důležitým faktorem je také, zda administrátor bude chtít okamžitě řešit jakékoliv návrhy na
změny či prověření od kterékoliv osoby a jak přesná nastavení časových programů bude chtít
používat.
Koncepce je navržená tak, aby u většiny instalací DIRC středního rozsahu byla nutná obsluha
minimální, jednoduchá a pokud možno rychlá. U větších instalací roste pravděpodobnost, že
bude žádán nějaký zásah např. po dvou třech dnech.
Jakmile je nutné provést nějaké úpravy, zásahy, změny nastavení, je manipulace pomocí
webového prohlížeče přehledná a rychlá. Zcela jistě je rychlejší než pomocí displeje, klávesnice
a příručky.
Když budu potřebovat s něčím pomoci, kam se můžu obrátit ?
Můžete se obrátit na asistenční službu konající osobu provádějící vzdálený dohled nebo na
energetického manažera, dle charakteru řešené věci.
Asistenční služba řeší pomoc s dostavením případných nejasností po instalaci, hlášení
případných poruch a jejich řešení.
Zmíněnou službu můžete využít také při běžné obsluze DIRC. Asistující osoba Vám může
pomoci se změnou nastavení (teplota, časový program). Tyto změny si má uživatel ovšem
provádět samostatně. Po dobu první topné sezóny po instalaci DIRC provede takovou změnu
i asistující osoba, pokud si ji uživatel vyžádá. Pokud by takové požadavky (tedy zásahy, na které
je uživatel školen) trvaly i po uplynutí zmíněného období, může být takový vzdálený zásah
zpoplatněn, ovšem asistující osoba na takovou skutečnost předem upozorní.
S energetickým manažerem je třeba řešit otázky převážně netechnického rázu, nejčastěji
vhodné nastavení provozních teplot. Hodnoty požadovaných teplot uváděné v tomto návodu
jsou pouze námi doporučované, konkrétní závisí na dohodách mezi uživatelem a energetickým
manažerem. Změnu v časových programech a nastavení teplot provede naše asistenční služba
strana 15/62
DOT smartDIRC – manuál
pouze na přímý pokyn uživatele či dlouhodobou dohodu s ním, nebo na pokyn energetického
manažera domény. Po instalaci by si uživatel a energetický manažer měli dohodnout, zda
a jakou formou chtějí být informováni o změnách, které provedla asistenční služba na pokyn
druhé strany.
Kontakty na asistenční službu budou sděleny při školení. Změní-li se, budete o tom informováni.
Kontakty na energetického manažera budou sděleny jím samotným.
Co se rozumí pod pojmy „doména“ a „zóna“ ?
Doménou zde rozumíme jednu provedenou instalaci DIRC v rámci jednoho řízeného celku,
mající jednoho uživatele/administrátora. Jedna škola skládající se z několika budov je typickou
doménou. Z technickoorganizačních důvodů dostává doména jednoznačné krátké jméno (např.
DOMXX), které se objeví vedle slova Doména při připojení k DIRC webovým prohlížečem. Je-li
to možné, při kontaktování naší asistence prosím uveďte toto jméno domény, asistující osoba jej
pak nemusí dohledávat dle jména a adresy objektu.
Chci se podívat na situaci v místnosti XY. Jak ji najdu v systému DIRC ?
Každé místnosti odpovídá většinou jedna zóna, u větších místností (sály, tělocvičny) i více zón.
Po přihlášení do webového rozhraní DIRC klikněte v levém navigačním menu na položku
Budovy. Po zobrazení seznamu budov klikněte na jméno budovy, ve kterém se zóna má
nacházet. Zobrazí se seznam podlaží. Klikněte na podlaží, na kterém by se zóna měla
nacházet. Po zobrazení seznamu zón na zvoleném podlaží vyberte požadovanou zónu, zobrazí
se situace v zóně a její nastavení.
Pokud si nejste jisti, jak se zóna jmenuje či kde se nachází, je možné lokalizovat zónu také
hledáním. Kliknutím na položku menu Doména si zobrazíte stránku domény. V horní části
klikněte na odkaz Najít zóny. Na stránce Hledání zón nyní můžete zadat část hledaného textu do
editačního pole. Podle toho, na které tlačítko kliknete, bude se hledat ve jménech všech zón
nebo v jejich popisech. Výsledkem hledání je seznam zón. Pokud jste našli správnou zónu,
postačí na ni v seznamu kliknout.
Co je to ekvitermní regulace a jak souvisí s individuální regulací ?
Ekvitermní regulace zajišťuje optimální pokrytí energetických potřeb objektu jako celku. Na
základě venkovní teploty a zvolených ekvitermních křivek počítá ekvitermní regulátor
požadovanou teplotu topné vody, která se posílá ze zdroje tepla do objektu. Ekvitermní regulátor
je dnes běžnou výbavou kotelny či výměníkové stanice.
Jak mám přestavit ekvitermní regulátor v kotelně/výměníkové stanici ?
Jste-li vyškolen pro obsluhu Vaší kotelny nebo výměníkové stanice, měl byste být schopen
přestavit tamní regulátor. V opačném případě se obraťte na dodavatele regulace Vaší kotelny
nebo výměníkové stanice. Neobracejte se na asistenční službu DIRC.
Po instalaci individuální regulace začal být ventil na radiátoru v místnosti XY velmi
hlučný (silný šum, bouchání). Co s tím ?
Instalace regulačních ventilů může změnit hydrauliku topné soustavy, což někde může vést
např. k silnému šumu nebo bouchání ventilů. Řešení nemusí být obtížné, ale situaci musí
posoudit odborník na hydrauliku topných soustav.
DIRC se začleňuje do počítačové sítě. Je nutné instalovat nějaký software na
firemní/školní síťový server ?
Ne. Řídící jednotka je sama serverem služeb WWW a poskytuje veškeré funkce pro řízení a
správu systému přes webový prohlížeč.
Prý existují podobné moderní bezdrátové systémy. Proč ten váš není bezdrátový ?
Bezdrátové systémy se podobně jako DIRC skládají ze servopohonů instalovaných na
radiátorových ventilech. Bezdrátové servopohony ovšem musí být napájeny bateriemi. I když je
spotřeba energie u servopohonu velmi snížena a baterie vydrží dlouho, přece jen se musí čas
strana 16/62
DOT smartDIRC – manuál
od času vyměnit, což také představuje zvýšené nároky na údržbu systému. Bezdrátový systém
může být vhodný pro domácí použití, ovšem u větších budov nebo komplexů budov jej
nepovažujeme z tohoto pohledu za udržovatelný.
Jaký význam má „provozní určení“ místnosti ?
Každá místnost je určena k nějakému druhu užívání, které nazýváme jejím provozním určením.
Tím je např. chodba, učebna, kancelář, WC, apod. Pokud přesně nestanovíme pro danou
místnost požadovanou provozní a mimoprovozní teplotu, použijí se tyto teploty dle jejího
provozního určení.
Do místnosti XY přichází lidé v 7:30 ráno. Mám
požadované teploty, třeba již na 5:30 ?
nastavit nějaký předstih
Ne. Časové programy budujte vždy bez předstihů či přesahů. Přichází-li do místnosti ráno lidé
např. na 7:30, zadejte do programu okamžik začátku provozního režimu 7:30. Podobně pokud
se v místnosti končí provoz v 16:00, nastavte čas začátku mimoprovozního úseku na 16:00.
Skutečně požadovaná teplota v místnosti v průběhu dne je totiž automaticky upravována
následujícím způsobem:
●
Při přechodu z nižší požadované teploty na vyšší (např. ranní zátop) se požadovaná
teplota nemění skokem, ale po náběhové rampě. Rampa je modelována tak, aby její
horní konec sedl na okamžik začátku provozního využití místnosti (přijdou lidé) a její
strmost je dána atributem zóny "Strmost náběhu". Zátop může tedy začít a probíhat již
časně ráno či v průběhu noci, aby pokud možno byla v okamžiku začátku provozu v
místnosti dosažena žádaná provozní teplota. Obvyklá hodnota strmosti náběhu při
počátečním nastavení je 0,5 až 1 stupeň Celsia za hodinu.
●
Při přechodu z vyšší požadované teploty na nižší (např. odpolední konec směny) se
požadovaná teplota změní skokem dolů, ale ještě několik desítek minut před
plánovaným odchodem osob z místnosti. Tuto dobu určuje atribut zóny "Doba doběhu" v
minutách. Důvodem je velká setrvačnost radiátorového vytápění. Po uzavření ventilu
radiátoru tento několik desítek minut chladne a i poté teplota v místnosti setrvává ještě
poměrně dlouhou dobu na vyšší hodnotě. Nicméně v této době již uzavřeným
radiátorem neteče energie. Obvyklá hodnota při počátečním nastavení je 30 minut.
Co znamenají zónové atributy „strmost náběhu“, „doba doběhu“ a „hystereze“ ?
Viz předchozí otázka.
Strmost náběhu udává předpokládanou schopnost topného systému v zóně na růst teploty při
zátopu. Udává se ve stupních Celsia za hodinu. Pokud by topení v zóně bylo schopné
rychlejšího zátopu, DIRC jej v průběhu zátopu dodávku topné vody zase omezí. Pokud by
topení v zóně nebylo schopné požadované strmosti náběhu, je možné hodnotu snížit. Efektem
bude menší strmost náběhové rampy, tedy zátop může začít dříve. Je třeba myslet na to, že
kdykoliv, když se očekává požadavek na dodávku topné vody v některé zóně, musí být zdroj
tepla (kotelna, výměníková stanice) nastaven tak, aby tuto energii mohl dodat. Proto může být
nutné časový program kotelny či stanice startovat v časnějších hodinách. Běžná hodnota
strmosti náběhu je 0,5 až 1 stupeň Celsia za hodinu. U zateplených a energeticky vyvážených
budov bývá obvykle vyšší hodnota než u jiných budov.
Doba doběhu udává předpokládanou schopnost zóny udržet nějakou dobu požadovanou
provozní teplotu i po uzavření radiátorů. Vyjadřuje, kolik minut před plánovaným koncem
provozu v zóně se již dá pokyn k přechodu na mimoprovozní teplotu a využije se tepelné
setrvačnosti radiátorů a místnosti. Běžná hodnota je 30 až 120 minut. U zateplených a
energeticky vyvážených budov bývá obvykle vyšší hodnota než u jiných budov.
Hystereze udává ve stupních Celsia absolutní hodnotu rozdílu, kterého musí být dosaženo při
porovnávání požadované a skutečné teploty v zóně, aby došlo ke změně regulačního zásahu
(otevřít/zavřít). Běžná hodnota je 0,1 stupně Celsia a není důvod ji měnit. Její účel je patrný
spíše u horkovzdušného či přímotopného vytápění a na radiátorech při regulaci motorickými
pohony. Při použití termopohonů je její význam zanedbatelný a má zůstat co nejnižší.
strana 17/62
DOT smartDIRC – manuál
Jaký je vlastně postup stanovení aktuálně požadované teploty ?
Poměrně velmi složitý, ale při běžném používání postačí vědět následující:
●
je-li v časovém programu v některém časovém úseku použita konkrétní teplota ve
stupních Celsia (což se ovšem nedoporučuje), použije se v tomto úseku takto zadaná
teplota,
●
jinak, je-li dle časového programu zrovna v zóně provoz, použije se hodnota atributu
Výchozí provozní teplota,
●
jinak, je-li dle časového programu zóna mimo provoz, použije se hodnota atributu
Výchozí mimoprovozní teplota,
●
jinak, je-li dle časového programu zóna v útlumu, použije se hodnota atributu Výchozí
útlumová teplota,
●
pokud některý z atributů výchozích teplot není vyplněn, pak se použije teplota daná
provozním určením zóny (chodba, kancelář, apod.), je-li toto vyplněno v atributu
Provozní určení,
●
pokud není nijak možné stanovit požadovanou teplotu (žádné definující atributy nejsou
vyplněny), použije se záchytná hodnota 20°C,
●
pokud je aktuálně požadována mimoprovozní nebo útlumová teplota, ale není nijak
stanovena, získá se odečtením 3°C od požadované provozní teploty.
Chci potvrdit vložený údaj kliknutím na ikonu diskety (OK), ale vložený údaj se
označí (modře) a dále se nic nestane. Proč ?
Takovým způsobem se dává najevo, že vložený údaj není možné akceptovat jako přijatelnou
hodnotu. Například při vkládání hodnoty ve stupních Celsia můžete používat číslice, desetinou
tečku, čárku. Nesmíte používat mezery, písmena a jiné znaky, V takovém případě se vkládaná
hodnota označí a musíte ji změnit, nebo kliknout na ikonu Storno (vpravo od diskety) pro volbu
původní staré hodnoty.
Stejným způsobem (označením) se dává najevo i vložení hodnoty, kterou nelze použít z jiných
důvodů, např. je-li mimo přípustný rozsah. Např. z důvodu protimrazové ochrany nelze zadat
požadovanou teplotu menší než 5 stupňů Celsia.
Pro popisky a jiné textové atributy můžete samozřejmě používat i mezery a písmena včetně
diakritiky. Jmenné atributy, což je např. jméno skupiny, jsou sice textové, ale musí splňovat
náročnější parametry: může obsahovat nejvýše 10 znaků z písmen a číslic, a nesmí obsahovat
mezery.
DIRC zobrazuje výrazně nižší teplotu, než je na nástěnném teploměru. Který údaj je
správný ?
Tato otázka se týká srovnání snímače teploty DIRC s jiným ukazatelem teploty v místnosti.
Podrobnější informace naleznete v kapitole "Měření teploty".
Tato situace může nastat také tehdy, je-li nástěnný teploměr lihový (nebo rtuťový) a sloupec
kapaliny v něm je roztržený na více hladin. Takový teploměr samozřejmě nemůže v žádném
případě ukazovat přijatelně správně.
DIRC zobrazuje výrazně vyšší teplotu, než je na nástěnném teploměru. Který údaj
je správný ?
Tato otázka se týká srovnání snímače teploty DIRC s jiným ukazatelem teploty v místnosti.
Podrobnější informace naleznete v kapitole "Měření teploty".
Teplotní čidlo je blízko radiátoru, nemůže ukazovat špatně ?
Nemělo by. Radiátor v místnosti se chová jako pomaluběžný ventilátor, který zjednodušeně
řečeno nasává chladnější vzduch z dolní části místnosti, ohřívá jej a nad radiátorem se vytváří
stoupající sloupec teplého vzduchu. Tento vzduch směřuje vzhůru a do místnosti. Šířka toho
strana 18/62
DOT smartDIRC – manuál
sloupce je poměrně přesně vymezena hranicemi radiátoru, takže již několik centimetrů
horizontálně mimo tuto hranici je již teplota poměrně dobře reprezentující teplotu v místnosti.
Uvědomme si prosím fakt, že běžně používané pasivní termostatické hlavice vlastně také
obsahují ve svém těle čidlo teploty (založené na čistě fyzikálním principu), dle kterého otvírá a
uzavírá přívod topné vody do radiátoru. Tato termostatická hlavice je montována přímo na ventil
a tedy velmi blízko radiátoru.
Mám digitální teploměr, který ukazuje i desetiny stupňů Celsia. DIRC zobrazuje
v témže místě odlišnou hodnotu. Co může být příčinou ?
Tato otázka se týká srovnání snímače teploty DIRC s jiným ukazatelem teploty v místnosti.
Podrobnější informace naleznete v kapitole "Měření teploty".
Je třeba zjistit, jaká je přesnost teploměru, nikoliv jeho rozlišení. Digitální teploměr zobrazující
třeba i desetiny stupňů může mít (a také mívá) přesnost třeba ±1,5°C. To znamená, že údaj na
displeji se může lišit (v teplotně vyváženém stavu) až o tuto hodnotu proti skutečné teplotě.
Všechny digitální snímače teploty DIRC instalované od roku 2005 (a většina z roku 2004) má v
oblasti kolem 25°C p řesnost ±0,5°C a rozlišení menší než 0,1°C.
V místnosti XY zobrazuje DIRC hodnotu, která subjektivně není možná. Co může
být příčinou ?
V případě poruchy některé části DIRC mohou zůstat ve webovém rozhraní zobrazeny hodnoty,
které byly platné ještě před poruchou. Okamžitou teplotu (resp. všechny online informace v
horní části webové stránky o zóně) je možné považovat za platnou pouze tehdy, pokud položka
Stav uvádí slovo "spojeno" (při redukovaném zobrazení) nebo pokud položka "Poslední spojení
s TRU" obsahuje skokově se měnící správný čas a položka "Stáří informace o zóně" je menší
než 120 (při úplném zobrazení).
Pokud je zobrazená hodnota aktuální a přesto ji není možné považovat za možnou, pak může
být příčina následující:
●
na snímač proudí chladný vzduch z otevřeného okna - po vyvětrání okno zavřete
●
snímač teploty je nevhodně umístěn (nad počítačem, chladničkou, kopírkou, tiskárnou,
nad přívodní trubkou radiátoru) - můžete předat instalační firmě podnět k prověření
snímače teploty, předtím ovšem zvažte možnost přemístění počítače, kopírky
●
snímač teploty je poškozený
Místnost XY se využívá převážně dopoledne (resp. odpoledne) a při slunečném dni
je v tuto dobu teplotní čidlo přímo osluněné. Co s tím ?
Při instalaci nemuselo být zcela jasné, kam a kdy dopadá přímé sluneční světlo v době
rozhodné pro správnou regulaci místnosti. Např. místnost s převážně dopoledním a časným
popoledním provozem by neměla mít snímač umístěn v poloze, ve které by mohl být osluněn
ráno a dopoledne. Místnost s převážně večerním provozem by neměla mít snímač osluněn
odpoledne. I když řada informačních zdrojů nedoporučuje umísťování snímačů teploty na vnější
zdi, může to být z pohledu úplné absence možného oslunění výhodné místo. Nebezpečí
plynoucí z toho, že tato zeď je chladnější než zdi vnitřní (přepážky) a že tedy bude snímač měřit
nižší hodnoty, je podstatně eliminováno vybavením snímače podložkou, která vytváří
vzduchovou izolační vrstvu. Všechny snímače instalované od roku 2006 jsou podložkou
vybaveny.
Již instalovaný snímač teploty je možné vybavit stínítkem proti přímému oslunění. Předejte
instalační firmě podnět k prověření snímače teploty.
DIRC zobrazuje na příslušném místě slovo „topí“, ale radiátor nehřeje. Proč ?
Existuje několik možných důvodů:
●
Není dodávka topné vody do radiátorů. Prověřte, zda někde v okolí hřeje nějaký jiný
radiátor.
strana 19/62
DOT smartDIRC – manuál
●
Radiátor je zavzdušněný, odvzdušněte jej.
●
Termopohon dostal před krátkou dobou pokyn k otevření radiátorového ventilu a nyní
chladne vnitřek termopohonu, je třeba vyčkat 15 až 40 minut na jeho ochlazení a
otevření ventilu.
●
Regulátor zrovna provádí antiblokovací ochranu ventilů (proběh proti zarostení),
k čemuž ovšem může dojít zpravidla pouze v noci.
DIRC zobrazuje na příslušném místě slovo „netopí“, ale radiátor hřeje. Proč ?
Existuje několik možných důvodů:
●
Termopohon může být v místnosti vystaven teplotě menší než cca 10°C (nap ř. u
otevřeného okna), což způsobí rychlejší ochlazování vnitřku termopohonu než je
schopen dodat elektrický topný člen.
●
Termopohon před krátkou dobou uzavřel radiátorový ventil (nebo jej zavírá) a radiátor
teprve chladne.
●
Regulátor zrovna provádí antiblokovací ochranu ventilů (proběh proti zarostení),
k čemuž ovšem může dojít zpravidla pouze v noci.
●
Pokud je současně hlášen podproud termopohonu, pak je utržen, poškozen nebo zcizen
a nemůže tedy plnit regulační funkci.
Co je to aktuátor a co znamenají termíny „aktivní“ a „neaktivní“ ?
Pojem aktuátor viz kapitola Pojmy a názvosloví. Aktivní znamená, že do aktuátoru je přiváděn
proud, obvykle používané termopohony v tomto stavu uzavírají ventil radiátoru. Neaktivní
znamená, že do aktuátoru není přiváděn proud a termopohony po svém ochlazení otevírají
ventil radiátoru.
Jak pracuje termopohon ?
Termopohon podobný pasivní termostatické hlavici, která má požadovanou teplotu nastavenu
na vysokou teplotu (30°C a více). Protože taková te plota se v topném období v místnosti běžně
nevyskytuje, termopohon vůbec neuzavírá ventil radiátoru. Jestliže DIRC rozhodne o tom, že se
má tento ventil uzavřít, pustí do termopohonu elektrický proud o malém napětí. Tento proud za
několik minut způsobí ohřátí vnitřního prostoru termopohonu nad přednastavenou vysokou
teplotu (cca 30°C) p ři současném roztahování silně tepelně roztažného materiálu uvnitř
termopohonu. Při tomto roztahování dochází k zatlačení pístu radiátorového ventilu a uzavření
přívodu topné vody do radiátoru.
Pokud regulátor rozhodne o tom, že se má radiátorový ventil opět otevřít, přeruší dodávku
elektrického proudu do termopohonu a jeho vnitřní část se začne ochlazovat do okolního
prostoru. Při ochlazování se samozřejmě roztažený materiál opět smršťuje a uvolňuje tlak na
píst radiátorového ventilu. Ventil se otvírá a topná voda může opět procházet radiátorem.
Rychlost ochlazování vnitřní části termopohonu je závislá na okolní teplotě a ventil může otevřít
i několik desítek minut po pokynu k otevření (15 až 40 minut). Termopohon na chladném
uzavřeném radiátoru v nepřetopené místnosti bude ovšem otevírat svižněji než termopohon na
horkém radiátoru ve vytopené místnosti, takže logika regulace je zvýrazňována, nikoliv
potlačována.
Funkční zdvih pístu radiátorového ventilu je přibližně 1 až 1,5mm. Řada radiátorových ventilů
má mechanický zdvih podstatně větší, ale stlačení pístu před funkčním rozsahem nemá v
podstatě žádný vliv na průtok topné vody radiátorem.
Nikde v budově nehřeje ani jeden radiátor a DIRC přitom zobrazuje „topí“. Co může
být příčinou ?
Pravděpodobně Vám zdroj tepla (kotelna, výměníková stanice) nedodává do objektu teplou
vodu. Příčin může být řada:
●
neinformovali jste Vašeho dodavatele tepla o své potřebě topit
strana 20/62
DOT smartDIRC – manuál
●
na výstupu z tepelného zdroje nebo někde v objektu jsou uzavřené ventily jednoho nebo
více topných okruhů
●
oběhové čerpadlo topné vody je vypnuté, vadné nebo chybně nastavené
●
dle časového programu je zdroj tepla mimo provoz (noc) nebo je v poruše nebo má
lokální výpadek dodávky elektřiny (např. jistič)
●
jsou chybně nastavené případné přepouštěcí ventily
Je léto, proč radiátory začaly najednou hřát ?
V létě je dodávka topné vody do radiátorů zastavena (uzavřené ventily, vypnuté čerpadlo, atd.) a
je zbytečné, aby všechny termopohony na radiátorech neustále zavíraly ventily. Proto se na léto
přepínají do letního režimu (přepnutí můžete provést Vy, energetický manažer nebo asistenční
služba), kdy se nereguluje a všechny aktuátory se deaktivují (čímž se zvětšuje jejich životnost).
Pokud za takového stavu z jakýchkoliv příčin začne zdroj tepla dodávat topnou vodu, začnou
radiátory hřát. K podobné situaci může také dojít, pokud dochází k pravidelnému (např.
týdennímu) proběhu ventilů a oběhových čerpadel v topném zdroji (proběh je ochrana proti
zarostení armatur nečistotami v topné vodě). Pokud se při tomto proběhu otevře např.
směšovací ventil a současně zapne čerpadlo, může se topná voda dostat do některých
radiátorů a ty hřejí. Proběh má však trvat pouze minimální dobu.
Místnost XY je zrovna využívána (např. probíhá výuka), ale radiátory nehřejí. Je to
správně ?
Pokud je v dané místnosti dosažena žádaná teplota, pak určitě ano. Chladné radiátory za
provozu v místnosti jsou vlastně známkou dobrého dimenzování a nastavení topné soustavy.
DIRC se snaží dosáhnout cílové teploty již před příchodem osob do místnosti po náběhové
rampě. Pokud se mu to podaří (což značí dobrou topnou soustavu) a žádaná teplota je
dosažena, uzavře ventily, radiátory postupně chládnou a čeká se na opětovný pokles skutečné
teploty v místnosti pod požadavek, aby regulátor znovu ventily otevřel.
Jinou otázkou je poměrně rozšířený vjem některých uživatelů, kteří netopící radiátor vnímají
subjektivně jako zdroj nepříjemného chladu (radiátor má přitom teplotu odpovídající místnosti
nebo mírně nad). I když je venku zima, radiátor nemusí hřát, je-li teplota v místnosti dosažena.
Například řada nově budovaných topných soustav je založena na podlahovém vytápění.
U podlahového topení uživatel snadno nepozná, zda se zrovna topí nebo netopí, takže je
oproštěn od zmíněného subjektivního vjemu. Samozřejmě u podlahového topení hraje roli také
velká tepelná setrvačnost betonového materiálu podlahy a také skutečnost, že podlahově
vytápěné prostory je pro dosažení stejné tepelné pohody nutné vytápět zpravidla na nižší
teplotu.
Uživatel v místnosti XY si stěžuje na zbytečné horko. Co s tím ?
Prověřte, zda radiátory v místnosti hřejí. Pokud ne, hledejte jiný zdroj tepla v místnosti. Pokud
ano, přihlaste se do webového rozhraní a zjistěte, zda mají hřát.
Pokud mají hřát, zkontrolujte u zóny nastavení časové programu, provozní určení a výchozí
provozní a mimoprovozní teploty.
Pokud radiátory hřejí a nemají hřát, prověřte selhání této zóny, jejího čidla a připojených hlavic
(např. vandalismus).
V počítačové učebně je téměř pořád horko a radiátory přitom nehřejí. Proč to
horko ?
Počítačové učebny jsou typickými místnostmi, kde není obvykle převážnou část roku nutné
topit. Každý zapnutý počítač uvolňuje do místnosti až několik set Wattů tepelného výkonu v
podobě vyfukovaného teplého vzduchu. Ještě více tepla uvolňují kopírky, laserové tiskárny, ale
také chladničky.
strana 21/62
DOT smartDIRC – manuál
Uživatel v místnosti XY si stěžuje na chlad. Co s tím ?
Prověřte, zda požadovaná teplota v daný okamžik v zóně je správně nastavena z hlediska teplot
a časového programu. Pokud ne, proveďte změnu nastavení zóny tak, aby odpovídala novým
požadavkům.
Dále se dá prověřit, zda je místnost natopená, tedy zda skutečná teplota dosahuje nebo
přesahuje požadovanou. Pokud ano, vysvětlete to uživateli a můžete se dohodnout např. na
navýšení požadavku. Naopak uživatel může akceptovat objektivní měřené a dosažené hodnoty
teplot.
Pokud místnost není natopená, prověřte míru nahřátí radiátorů. Pokud hřejí naplno a přesto se
místnost nedaří natopit, může být příčina v nastavení Vašeho zdroje tepla (dodávka topné vody
začíná příliš pozdě nebo má voda příliš nízkou teplotu). Podobně může být příčinou omezení
předávání tepla z radiátoru (bednění, jiné zakrytí) nebo omezení odchlazování termopohonu
(radiátory hřejí, ale málo).
Další možnou příčinou je, že topná soustava (včetně radiátoru) mohla být projektem
dimenzována na podstatně nižší výpočtovou teplotu, takže vlastně místnost vůbec nemusí být
schopna dosáhnout požadované teploty. Je-li topná soustava dimenzována na venkovní
výpočtovou teplotu -12°C a venkovní teplota je nižší, ne musí být topný systém vůbec schopen
dodat potřebné teplo pro dosažní výpočtové vnitřní teploty (která je navíc zpravidla nižší, než
dnes požadovaná).
Uživatel v místnosti XY chce nastavit provozní teplotu 24 °C. Mám to provést ?
To záleží na Vašem rozhodnutí. Spadá-li Vámi spravovaný objekt pod energetického manažera,
je třeba se dohodnout s ním, případně dodržet již dohodnuté postupy. Musíte také zvážit, zda se
na Váš konkrétní objekt a případ nevztahuje některé legislativní opatření (např. Zákon o
hospodaření s energií) či některé hygienické vyhlášky.
Jaká je optimální teplota v kancelářích/učebnách/chodbách/... ?
Můžeme uvést doporučené hodnoty, které jsou optimální z toho pohledu, že by měly vyhovovat
většině osob, a přitom by měly být ještě energeticky přijatelné. Spadá-li Váš objekt pod
energetického manažera, je třeba konkrétní hodnoty dojednat s ním. Můžete se dohodnout
například i na těchto doporučených hodnotách. Uvádí se provozní teploty.
●
chodby bez dlouhodobého pobytu osob, šatny, WC - 16°C
●
chodby s dlouhodobým pobytem osob - 19°C
●
kanceláře, kabinety, učebny, administrativa - 22°C
●
lázně, převlékárny, ordinace (dle druhu) - 24°C
Uživatel v místnosti XY si stěžuje, že má studené radiátory. Místnost je natopená.
Co s tím ?
Vysvětlete uživateli, že se jedná o normální provozní stav.
Mohu nastavovat požadované teploty větší (nebo menší), než stanovuje norma či
legislativa ?
Firma DOT představuje dodavatele popisovaného technického řešení regulace, nic víc. Volba
teplot je zcela ve Vaší kompetenci, mějte pouze na paměti, že schopnosti topných systémů jsou
omezené, se stářím klesají a zpravidla byly dimenzovány na výpočtové hodnoty. Ty jsou často
nižší, než je očekávaný standard předpokládaný některými uživateli. Také berte v úvahu
případné dohody s energetickým manažerem a v neposlední řadě také legislativu týkající se
hospodaření s energiemi a hygienických požadavků.
strana 22/62
DOT smartDIRC – manuál
Proč je teplotní přídavek k provoznímu určení na stránce „Doména“ nastaven na
hodnotu 1°C ?
Tento "teplotní přídavek" se přičte k provozní i mimoprovozní požadované teplotě, pokud pro
určitou zónu nebyla explicitně určena a byla stanovena pomocí provozního určení jako odkaz do
normy ČSN 06 0210. Hodnoty teplot dané touto normou jsou tzv. výpočtové vnitřní teploty, které
se dle vyhlášky č.152/2001Sb. mají zvyšovat o 1°C v místnostech s j ednou venkovní stěnou.
Protože většina místností má jednu venkovní stěnu, je tento přídavek vyhovující. Toto zvýšení
se nepoužije ve všech ostatních případech, tedy pokud požadovaná teplota je stanovena
některým z těchto způsobů:
●
je uvedena explicitně v časovém programu,
●
je uvedena explicitně jako výchozí provozní, mimoprovozní teplota nebo útlumová
teplota,
●
je stanovena na základě provozního určení daného legislativou,
●
je stanovena na základě Vašeho uživatelského provozního určení.
Stanovení požadovaných teplot na základě normy ČSN 06 0210 se příliš nepoužívá, takže se
nepoužívá ani uváděný teplotní přídavek. Může se použít např. pro některé chodby, pro něž
norma deklaruje výpočtovou teplotu 15°C. DIRC automaticky p řičte zmíněný teplotní přídavek,
takže stanoví požadovanou teplotu na chodbách na 16°C.
Proč se nemají zakrývat teplotní čidla ?
Zakrytím teplotního snímače (např. kabátem na věšáku) se kolem něj může vytvořit mikroklima,
které může být zcela odlišné od klimatu v místnosti, čímž se naruší správná regulační funkce.
Kolem snímače musí být umožněno volné proudění vzduchu.
Proč se nemají zakrývat radiátory ?
Ze dvou důvodů. Zakrytím radiátoru se značně omezuje jeho schopnost předávat teplo do
prostoru, což je jeho prioritní určení.
Občas je možné se setkat se zakrytím radiátorů masivním dřevěným bedněním. Dřevo je velmi
dobrý tepelný izolant, čímž vlastně odstiňuje radiátor zdroj tepla od místnosti. V takovém
případě je nanejvýš vhodné prověřit, zda toto krytí není možné redukovat, odstranit nebo
nahradit. Také je otázka, zda bylo s tímto krytím počítáno v okamžiku projektování topné
soustavy a není-li zakrytý radiátor tedy vlastně poddimenzovaný.
Druhým důvodem je, že krytí ztěžuje schopnost termopohonu odchladit se do okolního prostoru,
protože znemožňuje správné proudění vzduchu kolem jeho žebrování. Termopohon pak nemusí
být schopen úplně otevřít radiátorový ventil, protože bude neustále vyhříván shromážděným
teplem od radiátoru. V takovém případě můžete asistenční službě předat podnět k prověření
termopohonu.
Radiátor v místnosti XY stále topí, takže se tam musí stále větrat. Proč topí ?
Nejprve je třeba vyloučit selhání zónové jednotky, selhání čidla a selhání hlavice. Po přihlášení
klikněte na webové stránce Doména na tři tlačítka Selhání (jednotek, čidel, hlavic) a v
zobrazených tabulkách se místnost XY nesmí vyskytovat.
Pokud je v místnosti nějaké selhání, prověřte přímo v místnosti XY možnou příčinu a reagujte
dle této příčiny (pojistka, vandalismus, apod.)
Pokud v místnosti XY není hlášeno žádné selhání, může být příčinou právě ono větrání. Při
větrání dochází k prudkému ochlazení vzduchu v místnosti, na což DIRC reaguje otevřením
radiátorových ventilů a vzniká "začarovaný kruh". Z kruhu lze uniknout snadno, zavřít okno.
Zjistil(a) jsem, že ta černá skříňka na zdi na dotyk trochu hřeje. Je to správně ?
Ano. Černá skříňka na zdi je pravděpodobně řídící jednotka IPC staršího typu, ve které je
napájecí zdroj a řídící elektronika. Při provozu mírně hřeje.
strana 23/62
DOT smartDIRC – manuál
Řídící jednotka IPC na zdi je hlučná. Jde s tím něco udělat ?
Ano. V jednotce IPC staršího typu jsou dva zdroje zvuku, pevný disk a rychloběžný ventilátor.
Pevný disk musí zůstat v provozu, ale vytváří pouze tichý šum. Rychloběžný ventilátor zlepšuje
chlazení elektroniky, ovšem pro správný provoz není nutný. Pokud se IPC instaluje např.
v kanceláři, zpravidla se ventilátor vypíná, aby nerušil. Je-li instalován v místnosti kde není
dlouhodobý pobyt osob nebo v racku, nechává se zapnutý. Výška tónu vytvářeného
ventilátorem se může měnit. Pokud při instalaci zůstane zapnut a přejete si jej vypnout, musíte
kontaktovat asistenční službu. Vypnutí ventilátoru lze provést pouze otevřením IPC, což musí
provést technik instalační firmy.
V místnosti kde je umístěna řídící jednotka se bude malovat a jednotka musí být
na dva dny vypojena ze zásuvky. Bude systém pracovat ?
Ne. Řídící jednotka IPC je nutná pro funkci DIRC. Pokud je topná sezóna a má-li zůstat
zachována regulační funkce, je nutné přivést jednotce napájení odjinud, např. pomocí
prodlužovacího přívodu.
V souvislosti s malováním je vhodné zmínit ještě jednu věc. Zapnutá řídící jednotka IPC se
v žádném případě nesmí zakrývat, její větrací otvory musí zůstat volné.
Na řídící jednotce je tlačítko. K čemu slouží ?
Tlačítko se obvykle nepoužívá. Po krátkém stisku se vypnutá jednotka zapne. Po stisku tlačítka
na zapnuté jednotce se provedou činnosti k ukončení běhu a jednotka se vypne. Vždy ovšem
platí, že pokud je elektrický přívod jednotky IPC v zásuvce, pak po deseti minutách vypnutí se
IPC jednotka sama automaticky zapne. Stejně se zapne i po přerušení a obnovení dodávky
elektřiny.
Před týdnem jsem zvýšil(a) požadovanou provozní teplotu v místnosti XY na 24 °C,
ale dnes je tam opět nastaveno 22 °C. Jak je to možné ?
Pravděpodobně hodnotu změnila jiná osoba oprávněná provádět změny, např. energetický
manažer, kterého můžete kontaktovat. Nekontaktujte asistenční službu.
Potřebuji pomoci se změnou požadovaných teplot a/nebo programů a nejsem si
jist(a) jak to provést. Co mám dělat ?
Nastudujte si zásah v tomto návodu a proveďte jej. V odůvodněném případě můžete kontaktovat
asistenční službu a popsat co potřebujete. Protože tyto změny jsou předmětem školení, měl(a)
byste je provádět samostatně. Pokud je svěříte asistenční službě, může být Váš požadavek
vyřízen až po jiných důležitějších požadavcích.
Změnu požadované teploty provedete poměrně jednoduše. Nejčastěji se změna týká výchozí
provozní teploty. Pomocí levého navigačního menu nejprve vyberte budovu, poté podlaží a
nakonec zónu, které se změna týká. Na zobrazené webové stránce zóny najděte atribut
"Výchozí provozní teplota" a klikněte na tomto řádku na editační ikonu. Do editačního pole vložte
Vámi požadovanou teplotu (můžete použít buď celé číslo nebo desetinné s čárkou nebo tečkou)
a potvrďte kliknutím na ikonu diskety. V dolní části levého navigačního menu se objeví tlačítko
"Použít". Klikněte na něj, aby změna nabyla platnosti.
Porouchal/zničil se mi počítač ze kterého obsluhuji DIRC. Než si zajistím náhradu,
bude systém pracovat ?
Ano. Provoz DIRC je nezávislý na funkčnosti obslužného PC nebo jeho připojení. Nebudete jej
ovšem moci dozorovat ani měnit nastavení přímo. Můžete za tímto účelem využít asistenční
službu.
Pořídil(a) jsem si nový počítač a chci z něj obsluhovat DIRC. Co musím nastavit ?
Musíte mít instalován webový prohlížeč (klient služby WWW). Testovány jsou Internet Explorer
a Mozilla Firefox. V prohlížeči musí být korektně instalováno JRE (Java Runtime Environment)
strana 24/62
DOT smartDIRC – manuál
od společnosti Sun, minimálně ve verzi 1.5.0_10. Asistenční služba Vám může poradit, kde JRE
získat. Instalace je intuitivní.
Pokud je Vaše doména vybavena grafickým znázorněním podlaží pomocí technologie SVG
a používáte-li prohlížeč Internet Explorer, budete jej potřebovat ve verzi 8 a musíte do něj
doinstalovat doplněk Adobe SVG Viewer. Asistenční služba Vám může poradit, jde jej získat.
Webové rozhraní systému je přístupné po vložení správné URL adresy do adresního řádku
Vašeho webového prohlížeče. Tuto adresu Vám sdělí instalační firma při předání díla a zpravidla
se také začlení na obslužném PC do Oblíbených položek (bookmarks).
Člověk starající se u nás o počítače mi musel na počítači pro obsluhu DIRC
přeinstalovat operační systém. Co musí ještě nastavit ?
Viz předchozí otázka.
S operátorem/operátorkou asistenční služby jsem včera dohodl(a) nějakou změnu,
ale dnes ještě není provedena. Proč ?
Pokud se jednalo o změnu, na kterou jste byl(a) jako obsluha školen(a), mají před těmito zásahy
přednost požadavky jiných uživatelů. Asistující osoba může sice takový požadavek přímo vyřídit,
ale přednost při vyřizování dostanou požadavky a podněty se kterými si uživatelé nemohou
poradit sami.
Možným důvodem může být také přerušení vzdáleného Internetového přístupu do Vaší domény
v rozhodném čase. Pokud se tak stane, snaží se asistující osoba kontaktovat správce
informačních technologií (sítě) a zjistit možnou příčinu. Pokud ani pak není možné získat
vzdálený přístup, dohodne se další postup řešení.
Co se stane při výpadku dodávky elektřiny ?
Přestanou fungovat veškeré elektronické jednotky. Tím pádem také postupně otevřou všechny
zavřené termopohony. Při výpadku ovšem často nepracuje ani zdroj tepla do objektu (kotelna,
výměníková stanice). Po obnovení dodávky elektřiny všechny komponenty DIRC naběhnou cca
do 3 minut automaticky do původního stavu a pokračují v regulaci.
Může DIRC obsluhovat více osob současně ?
Ano. Webové rozhraní je navrženo tak, aby umožnilo současný přístup více uživatelů. Pokud
mají oprávnění nastavovat tytéž atributy a provedou to, použije se změna provedená
chronologicky později.
Chtěl bych mít přístup k DIRC z domova přes Internet. Je to možné ?
Záleží na technickém řešení, ale zpravidla ano. Kontaktujte asistenční službu a sdělte jí své
požadavky.
V části našich (regulovaných) prostor je v podnájmu firma XY. Může se tento
nájemník obracet na asistenční službu ?
Ne, pokud nájemník neprošel školením a není tedy administrátorem systému. Na asistenční
službu se může obracet pouze vyškolený uživatel, zpravidla administrátor. Asistenční služba
pohlíží na doménu jako na celek.
Náš dříve vyškolený zaměstnanec odešel a na jeho místo nastoupil nový. Jaký
zvolit postup ?
Je třeba, aby nový zaměstnanec prošel školením obsluhy. Obraťte se na asistenční službu pro
dojednání podrobností.
Máme šikovné studenty, nemohou se do systému nějak dostat ?
Ochrana před neautorizovaným přístupem je založená na několika principech. Hlavním
a zpravidla dostačujícím je ochrana přístupovým jménem a heslem. Pokud by tato ochrana byla
strana 25/62
DOT smartDIRC – manuál
shledána slabou, je možné použít kvalitnější heslo a zapnout ještě ochranu kontroly IP adresy.
Toto provede asistenční služba na vyžádání.
Energetické úspory v objektu XY nedosáhly očekávaných hodnot. Co může být
příčinou ?
Příčin může být řada. Především je nutné pečlivě prověřit, zda byly správně nastaveny
podmínky srovnávání. Existuje řada faktorů, které mohou srovnání v rozhodném období ovlivnit
a tyto by měly být uvažovány:
●
průměrné venkovní teploty za rozhodné období
●
změny v topném systému, např. jeho rozšíření
●
změna měřidla energie nebo principu měření
●
havárie na topném systému
●
změna teplotních požadavků uživatelů
●
nadměrné větrání
●
zvýšení procenta času provozního využití místností
●
zvýšení ceny energie
Zjistil(a) jsem vandalismus - utržení hlavice v místnosti XY. Co mám dělat ?
Termopohon s utrženým kabelem samozřejmě nepracuje a nebude tedy regulovat, radiátorový
ventil zůstane trvale otevřen. Pokud došlo ke zkratu na roztržených vodičích, zpravidla dojde
také k vybavení pojistky uvnitř zónové jednotky.
Následky vandalismu nebo mechanického poškození nejsou samozřejmě pokryty zárukou.
Pokud si přejete provést opravu, kontaktujte asistenční službu. Vzhledem k poměrně vysoké
ceně dopravy technika zhodnoťte, zda se případná objednaná oprava vyplatí provést ihned
nebo až při výskytu dalšího problému.
Dále si můžete zjistit, zda energetický manažer také neposkytuje služby drobných oprav.
V místnosti XY jsem zjistil(a) poškozené teplotní čidlo. Co to udělá a co s tím ?
Poškozený teplotní snímač se hlásí v systému jako porucha, selhání čidla. Zónová jednotka
s poškozeným snímačem nebude z bezpečnostních důvodů zavírat termopohony, i kdyby
skutečná teplota byla nad požadovanou.
Jak poznám, že nějaká část systému nefunguje nebo zda není něco poškozené ?
Přihlaste se do webového rozhraní. Načtěte stránku Doména a v její dolní části klikněte na
tlačítka Selhání jednotek, Selhání čidel, Selhání hlavic. Objeví-li se prázdné tabulky, je vše
v pořádku.
Jaké mimozáruční opravy si mohu případně provést sám/sama ?
Můžete provést výměnu pojistky v transakční jednotce, výměnu pojistky v zónové jednotce
a opravu poškozeného přívodu k termopohonu. Před výměnou pojistky nebo opravou je nutné
s asistenční službou konzultovat, zda nejsou známy nějaké skutečnosti, proč zásah neprovádět
samostatně.
Transakční jednotka obsahuje skleněnou přístrojovou tavnou trubičkovou pojistku T1,6A, pokud
není přímo na transakční jednotce u pojistkového pouzdra uvedena jiná hodnota. Pojistka se
vkládá do černého šroubovacího pojistkové pouzdra na čelním panelu transakční jednotky TRU9K umístěné v rozvaděči. Dojde-li po výměně k novému vybavení pojistky, musí obvod prověřit
instalační firma, kontaktujte prosím asistenční službu s požadavkem na opravu.
Zónová jednotka obsahuje skleněnou přístrojovou tavnou trubičkovou pojistku F500mA, pokud
není z vnitřní strany víčka zónové jednotky uvedena jiná hodnota. Před výměnou je vhodné
zkontrolovat v zóně poškození přívodních kabelů k termopohonům, protože k vybavení pojistky
v zónové jednotce dochází zpravidla pouze po utržení některého kabelu k termopohonu.
strana 26/62
DOT smartDIRC – manuál
Pojistka se vkládá do ležatého pojistkového držáku viditelného po odšroubování krycího víčka
zónové jednotky.
Trubky stupačky hřejí, ale připojený radiátor ani po sundání hlavice nezačne hřát,
jak je to možné ?
Nějaká překážka brání volnému průtoku topné vody radiátorem, obvyklé důvody jsou tyto:
●
Radiátor je zavzdušněný, odvzdušněte jej.
●
Někde je fyzická překážka bránící průtoku, jako např. zanesené potrubí, vadný nebo
zablokovaný ventil. Pokud lze vyloučit jiné důvody, můžete se obrátit na odbornou firmu
ke sjednání nápravy.
●
Hydraulický problém. Pokud lze vyloučit jiné důvody, měl by věc posoudit odborník na
hydrauliku topných soustav a navrhnout nápravu.
Začíná topná sezóna, co mám udělat ?
Začátek topné sezóny znamená, že do rozvodů začne znovu proudit horká topná voda. V DIRC
je nutné zrušit tzv. letní režim, což provede po přihlášení na stránce Doména. Atribut "Letní
režim" je třeba přestavit na hodnotu "ne". Po použití volby přejde celý systém do normálního
provozního "zimního" režimu.
Končí topná sezóna, co mám udělat ?
Pokud je jisté, že po nastávající významné období (léto) již nebude voda v rozvodech horká, je
zbytečné, aby radiátorové ventily regulovaly. V létě je tepleji než v zimě, takže po většinu doby
by je termopohony zavíraly. Proto převeďte DIRC do letního režimu. Po přihlášení na stránce
Doména změňte atribut "Letní režim" na hodnotu "ano". Po použití volby se deaktivují (vypnou)
všechny aktuátory všech zón, které mají v atributu "Reakce na letní režim" hodnotu "neaktivní
aktuátory". Tuto hodnotu tam obvykle mají všechny zóny v doméně. Deaktivací termopohonů se
prodlužuje jejich životnost a současně se nebrání pohybu vody v radiátorech při občasném
proběhu oběhových čerpadel (ochrana proti zarůstání).
Pokud Vám DIRC nepovolí přepnutí letního režimu, pak kontaktujte energetického manažera.
V termínu 27.2. až 3.3. včetně bude dovolená/prázdniny. Žádné místnosti nebudou
využívány a stačí je temperovat. Jak to mám nastavit ?
Použijete skupinové ovlivnění. Práce se skupinami je uvedena dále v tomto návodu. Pokud
nemáte, vytvořte si skupinu obsahující všechny budovy. Pro tuto skupinu pak změňte tyto tři
atributy:
●
"Výjimečný stav" nastavte na "mimo provoz".
●
"Výjimečný stav od" nastavte na "27.2."
●
"Výjimečný stav do" nastavte na "3.3."
Klikněte na tlačítko "Použít". Všem zónám byly nastaveny uvedené tři atributy na hodnoty, které
povedou k nucenému mimoprovoznímu režimu v období 27.2. až 3.3., obojí včetně.
V termínu 22.12. až 2.1. včetně budou zimní prázdniny. V učebnách se nebude učit,
ale administrativa a pavilon pronajatý firmě XY bude normálně provozovat. Jak to
mám nastavit ?
Použijete skupinové ovlivnění. Práce se skupinami je uvedena dále v tomto návodu. Pokud
nemáte, vytvořte si skupinu obsahující všechny zóny kromě administrativy a kromě prostor
pronajatých firmě XY. Tuto skupinu si musíte nějak pojmenovat. Další postup je pak podobný
jako v předchozí odpovědi, lišit se bude zvolená skupina a datumy.
Mohu v místnosti XY termopohon z radiátoru zčásti nebo úplně odšroubovat ?
Ano, ovšem pouze s vědomím asistenční služby a je nutné provést záznam do provozního
deníku. Pokud je důvodem např. hromadná inspekce radiátorových ventilů pod termopohony,
strana 27/62
DOT smartDIRC – manuál
postačí i obecný záznam, např. "všechny ventily v budově A". Po zpětném našroubování
záznam o tom doplňte nebo přidejte.
Za normálních okolností samozřejmě není důvod k sundání termopohonu z radiátorového
ventilu. Pokud systém hlásí, že termopohon zavírá a vy si to nepřejete, v žádném případě
nesundávejte nebo nepovolujte termopohon. Věc je třeba řešit správným nastavením parametrů
regulace, např. teplot a časových programů.
Povolení termopohonu může pomoci při hledání příčiny, proč termopohon uzavírá ventil, aniž by
k tomu dostával regulační pokyn (DIRC již delší dobu hlásí neaktivní aktuátor - "topí").
Co je to „programová reference“ a „tepelná a programová reference“ ?
Ve většině případů představuje jedna skutečná místnost jednu zónu v DIRC. Jde-li o větší
místnosti, sály, tělocvičny, apod., je taková větší místnost rozdělena z technických důvodů do
více zón. Ne všechny takto vzniklé zóny musí být vybaveny snímačem teploty. V takové větší
místnosti se pak zpravidla první obsažená zóna zvolí jako referenční.
●
Tepelná a programová reference znamená, že zóna nemá vlastní snímač teploty
a skutečnou teplotu a většinu nastavení přebírá od referenční zóny na které závisí.
Používá se pro zóny nevybavené vlastním snímačem teploty, které jsou součástí
větších místností.
●
Programová reference znamená, že daná zóna přebírá nastavení časového programu
od referenční zóny. Používá se pro zóny vybavené vlastním snímačem teploty, které
jsou součástí větších místností.
DIRC hlásí zásah protimrazové ochrany. Co to znamená ?
Můžete se setkat se dvěma hlášeními protimrazové ochrany, tzv. "t-protimrazovka" a "zprotimrazovka". Obojí znamená, že se aktivovaly funkce proti působení mrazu na topný systém,
které může DIRC ovlivnit. Funkce je jednoduchá, pokud snímač v zóně detekuje teplotu nižší
než 5°C, za čne bez ohledu na jakékoliv pokyny a programová nastavení otvírat termopohon.
Tuto kontrolu provádí jak transakční jednotky v rozvaděčích, tak zónové jednotky v místnostech.
Samotnou protimrazovou ochranu má i samotný termopohon, obvykle používaný 95REM-24. Při
správné montáži není při teplotě nižší než cca 10°C není schopen uzav řít ventil ani při průchodu
zahřívacího proudu. Ochlazování ventilu je větší, než jeho vnitřní ohřev.
Tyto ochrany ovšem nezbavují provozovatele topné soustavy odpovědnosti za ochranu topného
systému před působením mrazu.
Čas hlášený pod hlavním menu je jiný, než ukazují hodiny na mém počítači. Jak jej
opravím ?
Datum a čas uvnitř systému DIRC nelze uživatelsky nastavovat. Může jej sice nastavit operátor
asistenční služby vzdáleně, ale přesný čas je každou hodinu opravován údajem z internetového
zdroje přesného času, který jej získává zpravidla z družicového signálu GPS. Zdroj času lze
považovat za velmi přesný.
Přechod mezi zimní a letním časem se provádí zcela automaticky.
Jak zjistím, jestli je lichý nebo sudý týden ?
Ve stolním kalendáři. DIRC čísluje týdny stejně jako najdete v kalendáři. V DIRC je informace
o lichém/sudém týdnu uvedena ve spodní části menu vedle času.
Jak zkopíruji týdenní program z jedné připravené zóny do více jiných zón ?
Procházíte-li strukturou budov, podlaží a zón ve webovém prohlížeči, uvidíte před každou zónou
zaškrtávací políčko. Pokud jej u některé zóny zaškrtnete, tato zóna se tzv. označí. Pokud v
rámci celé domény takto označíte právě jednu zónu, můžete její časový program rychle
kopírovat do libovolné jiné zóny. Zobrazte si stránku zóny, do které chcete program zkopírovat.
U atributu "Typ programu" klikněte vpravo na ikonu Editovat/Zobrazit. Dole se objeví oblast
nadepsaná Program zóny. Následuje řádek s typem programu u kterého se objeví ikona
.
strana 28/62
DOT smartDIRC – manuál
Kliknutím na tuto ikonu se kompletní nastavení časového programu zóny zkopíruje z té jedné
dříve označené.
Nemůžu si vzpomenout na přístupové jméno/heslo. Co s tím ?
Výchozí startovací údaje pro přihlášení jsou sdělovány při školení. Pokud si provedete změnu
hesla, měli byste si toto poznačit nebo zapamatovat. Pokud heslo zapomenete, můžete
kontaktovat asistenční službu, která Vám jej sdělí nebo změní na nové.
strana 29/62
DOT smartDIRC – manuál
6 Obsluha systému DIRC
6.1 Spuštění systému DIRC
V případě varianty smartDIRC je systém v provozu vždy, jsou-li v provozu všechny
jednotky transakční úrovně TRU-9K a současně je v provozu jednotka IPC.
Systém DIRC je koncipován tak, aby mohl být trvale bezobslužně v provozu a je-li správně
nakonfigurován, není pro jeho správnou funkci nutné provádět žádné činnosti.
Vypnutí některé z jednotek systému DIRC vede typicky k trvalému otevření části nebo
všech ventilů podlahového systému nebo radiátorů.
6.2 Spuštění WEB přístupu a navigace
6.2.1 Spuštění WEB přístupu
Na osobním počítači určeném k obsluze systému DIRC spusťte webový prohlížeč.
V oblíbených položkách (záložkách) si vyberte odkaz na webový server systému DIRC. Tím
se Váš počítač připojí k webovému serveru systému DIRC a další postup je již velmi
podobný prohlížení internetových stránek. Systém DIRC používá principy dynamické
změny obsahu již načtených stránek. Proces připojování je dokončen v okamžiku, kdy se
v navigačním menu objeví jméno vaší domény (které Vám sdělí instalační firma). Tímto
připojením začíná tzv. sezení, tedy samotná obsluha systému DIRC.
WEB přístup může být spuštěn i na více počítačích a to i současně. Vzhledem k tomu, že
každý připojený uživatel odebírá část výpočetního výkonu správní jednotky, doporučuje
se omezit současný počet připojených uživatelů na tři. Typicky se ovšem připojuje pouze
administrátor systému, takže počet uživatelů je buď jeden nebo žádný.
WEB tak dovoluje nejen jednotný přístup, na který jsou uživatelé Internetu zvyklí, ale
současně stejně kvalitní vzdálený přístup přes Internet.
Sezení se ukončuje pouhým zavřením okna prohlížeče.
6.2.2 Obecná pravidla navigace
Pro navigaci platí zásady a zvyklosti podobné jako při prohlížení Internetových stránek.
V levé části okna prohlížeče je vždy načteno navigační menu systému DIRC. Při najetí
myší na funkční odkaz je toto zpravidla znázorněno změnou vzhledu kurzoru myši. Na
odkaz se kliká vždy levým tlačítkem myši.
Proti prohlížení Internetových stránek jsou při obsluze systému DIRC ovšem také tyto
podstatné rozdíly:
•
Nikdy nepoužívejte tlačítko Zpět ve Vašem prohlížeči a nikdy se nevracejte do Historie
prohlížených stránek. Tato činnost povede téměř vždy k nutnosti znovu se připojit
k systému.
•
Buďte trpěliví. Reakce systému na kliknutí na odkaz je sice většinou okamžitá, ale
někdy může v závislosti na zatížení systému trvat až několik sekund. V této době je
v horní části stránky vidět symbol přesýpacích hodin.
•
Uvidíte-li hlášení Aktivace dokumentu se nezdařila, došlo ke zrušení Vašeho sezení
(viz dále).
•
V horní části navigačního panelu vedle nadpisu DIRC je malý barevný obdélník. Jeho
barva odpovídá okamžitému stavu Vašeho sezení. Za normálních okolností svítí modře,
občas poblikává žlutě a zeleně. Pokud bude delší dobu černý nebo červený, došlo ke
zrušení Vašeho sezení (viz dále).
strana 30/62
DOT smartDIRC – manuál
•
V levé horní části je logo DOT. V případě selhání některé z komponent systému DIRC se
místo loga objevuje ikona vykřičníku. Podrobné informace o selhání jsou dostupné
v menu domény.
•
Kdykoliv zaznamenáte problém nebo zrušení Vašeho sezení, proveďte úplné
znovunačtení stránek (v Internet Exploreru jde o stisk kombinace CTRL+F5). Tím se
okamžitě zavře případné stávající sezení a otevře se nové. Pokud jste již byli přihlášeni
do systému DIRC jako nějaký uživatel, budete muset své přihlášení opakovat.
•
Problémy s obsluhou systému jsou převážně způsobeny ztrátou synchronizace mezi
systémem DIRC jako webovým serverem a Vaším prohlížečem jako webovým klientem.
Jakékoliv případné problémy s obsluhou systému DIRC nemají žádný vliv na samotnou
regulační funkci systému. Systém DIRC se z chyb obslužného systému automaticky
zotaví a je vždy připraven pro nové sezení. Problémy s obsluhou se týkají převážně
vzdáleného přístupu přes Internet, u kterého není možné zaručit jeho kvalitu.
•
Po několika sezeních získáte jistou zručnost a jistotu co je možné v prohlížeči provádět
a co ne aby nedocházelo ke ztrátám sezení.
Navigační menu obsahuje položky seřazené pod sebou. Vždy v levé části položky je
obecná volba vedoucí k zobrazení všech známých objektů spadající do dané kategorie.
Např. kliknutím na položku Budovy zobrazíte seznam všech budov v doméně. V každém
okamžiku uživatelské obsluhy může být nejvýše jeden objekt každé kategorie tzv. aktivní.
Pak se jeho jméno zobrazuje v levé části příslušné položky navigačního menu. Např.
pokud v seznamu budov kliknete na budovu JIDELNA, pak se tato budova stává tzv.
aktivní a zobrazí se vedle položky Budovy. Když nyní např. zvolíte položku Podlaží,
zobrazí se seznam podlaží v právě aktivní budově, tedy v jídelně.
6.3 Změna hodnoty atributu
Změny v nastavení systému DIRC se provádí změnou atributů (vlastností).
Příklad. Zóna X102 je chodba, trvale v provozu s výchozí provozní teplotou 15 stupňů
Celsia a Vy tuto teplotu chcete změnit. Výchozí provozní teplota je atribut zóny X102,
takže změnu teploty provedete jako změnu hodnoty tohoto atributu u dané zóny.
Provedení změny atributu je v celém systému až na výjimky jednotné.
Chcete-li změnit nějaký atribut, nejprve se ujistěte že v pravé části řádku na kterém leží je
. Pokud tam není, nemá právě přihlášený uživatel oprávnění měnit tento atribut.
Pokud tam ikona je, klikněte na ni. Původně staticky zobrazená hodnota atributu se nyní
objeví v editačním poli, kde ji můžete upravovat. Je třeba dodržovat omezení platná pro
jednotlivé atributy (např. teplotu je nutné zadávat jako číslo ve stupních Celsia
s desetinnou čárkou nebo tečkou apod.). Vedle editačního pole se objeví dvě ikony.
Kliknutím na
zrušíte provedenou změnu atributu a k žádné změně nedojde. Kliknutím
akceptovat (např. neodpovídá formátu, maximální délce, apod.), pak editační pole
nezmizí a Vy musíte provést správné vložení hodnoty nebo změnu zrušit kliknutím na
.
U některých atributů je při editaci ještě ikona
. Kliknutí na tuto ikonku má stejný
.
Pokud je vložená hodnota správná a změnu je možné akceptovat, pak si ji systém
zapamatuje, editační pole zmizí a zobrazí se místo něj nová hodnota atributu. Takto
můžete změnit i více atributů v tabulce. U každého změněného atributu se místo ikony
objeví ikona
. Tato ikona znázorňuje, že daný atribut změnil svou hodnotu, ale tato
nová hodnota ještě nebyla uložena do databáze.
strana 31/62
DOT smartDIRC – manuál
Jakmile je v tabulce atributů provedena alespoň jedna změna, objeví se v dolní části
navigačního menu tlačítko Použít. Pokud se nyní přepnete do jiné části systému, všechny
změny atributů, které mají u sebe ikonu
budou ztraceny. Aby byly změny naopak
potvrzeny a natrvalo uloženy do databáze, musíte ještě kliknout právě na tlačítko Použít.
Po kliknutí tlačítko zmizí a všechny změny jsou uloženy. Pokud jste provedli takové
změny, které mají okamžitě ovlivnit regulační funkci systému DIRC, pak systém v nejbližší
možné době provede synchronizaci. Kdykoliv systém provádí synchronizaci, zobrazí se v
dolní části navigačního menu na okamžik text Synchronizuje. Obsluha systému ani
regulační funkce tím není omezena.
6.4 Výběr časového období
Pro řadu funkcí je třeba znát časový interval, na kterém mají funkce pracovat. Tento se
zadává ve spodní části navigačního menu kliknutím na datum uvedený za textem „od:“ a
„do:“. Objeví se editační pole, ve kterém se přepíše datum. Potvrdit lze klávesou Enter
nebo kliknutím na na ikonu . Zrušit editaci lze klávesou Escape. Kliknutím na ikony a
lze posunovat editované datum o +/- 1 den. Kliknutím na ikonu
lze nastavit aktuální
den. Časové období pokrývá také oba zadané krajní dny včetně.
strana 32/62
DOT smartDIRC – manuál
7 Uživatelský přístup
V každém sezení provádíte obsluhu systému DIRC. Některá nastavení ovšem mohou
provádět a měnit jenom poučení uživatelé mající k tomu dostatečná oprávnění. Proto
systém zavádí systém uživatelů a jejich hesel. Po startu sezení je uživatel nepřihlášen
a nemůže provádět žádné úkony ani sledovat stav systému.
Abyste mohli provést nějakou změnu či zásah, je nutné se přihlásit jako uživatel. Při
instalaci se standardně vytváří uživatelé admin a install. Heslo uživatele admin se
sděluje při zaškolení obsluhy.
Uživatel admin představuje administrátora systému, tedy typicky osobu, která
absolvovala zaškolení obsluhy a je oprávněna provádět základní konfiguraci systému,
převážně změny teplot a časových programů.
Uživatel install představuje instalátora systému, což je typicky instalační firma.
Administrátorovi systému může být povoleno provádět změny i pod tímto uživatelem, ale
pouze po konzultaci s instalační firmou.
7.1 Přihlášení uživatele
Po startu sezení je v horní části navigačního menu položka Uživatel – nepřihlášen. Oba
texty jsou odkazy, na které lze kliknout. Klikněte na nepřihlášen, objeví se dvojice
editačních polí. Do horního vepište jméno uživatele (např. admin), do dolního heslo
uživatele. Pozor na velká a malá písmena, je třeba dodržet velikost písmen. Heslo se kvůli
zabezpečení zobrazuje pouze jako hvězdičky.
Přihlášení proveďte kliknutím na tlačítko Přihlásit nebo klávesou Enter. V navigačním
menu se musí vedle textu Uživatel objevit jméno přihlášeného uživatele (např. admin).
Pokud se neobjeví, přihlášení nebylo úspěšné a pravděpodobně jste uvedli chybné heslo.
Proces je možné opakovat.
Pokud jste přihlášeni jako nějaký konkrétní uživatel (např. admin), pak můžete vložením
prázdného uživatelského jména a hesla provést odhlášení.
Kliknutím na odkaz Uživatel v horní části navigačního menu lze zobrazit seznam aktuálně
pracujících uživatelů.
strana 33/62
DOT smartDIRC – manuál
8 Poziční úrovně – doména, budovy, podlaží, zóny
Nejprve je třeba objasnit pojem doména. Označuje celý instalovaný systém ve Vašich
objektech. Doména má přiřazeno krátké jméno, např. DOTXX může označovat doménu
firmy DOT.
Aby struktura domény byla pro Vás uživatelsky přístupná, člení se do tzv. pozičních úrovní
na budovy (např. A, B, JIDELNA apod.). Tyto se člení na podlaží (1PP, 1NP, apod.). Podlaží
obsahují zóny a ty jsou základním stavebním prvkem systému DIRC.
Je třeba vysvětlit rozdíl mezi místností a zónou. Místností se rozumí uzavřený vytápěný
prostor nesoucí nějaké jméno (např. F10, 502, X104, apod.). Toto jméno musí být
jednoznačné v rámci budovy. V každé místnosti se nachází jedna nebo více zónových
jednotek. Každá tato jednotka představuje jednu zónu. Následující odstavce uvádí
konvence používané při pojmenovávání zón v místnostech formou příkladů.
Příklad první. Školní kabinet se dvěma radiátory je na dveřích označen jménem F10 a je
vybaven jednou zónovou jednotkou se snímačem teploty a dvěma termopohony, které
ovládají ventily na radiátorech. V tomto případě místnost zcela odpovídá zóně, která
ponese jméno F10.
Příklad druhý. Školní tělocvična (sál označený např. T15) se čtyřmi radiátory, dva jsou na
severní straně, dva na jižní straně sálu. Vzhledem k velké vzdálenosti radiátorů je každý
řízen samostatnou zónovou jednotkou (tedy celkem 4). Jedna zónová jednotka na severní
a jedna na jižní straně je vybavena snímačem teploty. V tomto případě budou existovat
v místnosti čtyři zóny: T15A, T15B, T15C a T15D.
Zóna T15A je na severní straně sálu a je vybavena snímačem teploty.
Zóna T15B je na severní straně sálu a není vybavena snímačem teploty. Řídí se teplotou
změřenou zónovou jednotkou T15A.
Zóna T15C je na jižní straně sálu a je vybavena snímačem teploty.
Zóna T15D je na jižní straně sálu a není vybavena snímačem teploty. Řídí se teplotou
změřenou zónovou jednotkou T15C.
V sekci Zóny této kapitoly je podrobněji popsán princip teplotní a programové reference,
která se uplatňuje zejména ve větších místnostech a sálech.
8.1 Doména
Kliknutím na položku Doména v navigačním menu se zobrazí její atributy (tedy vlastnosti
domény).
Kliknutím na tlačítko Synchronizovat doménu můžete provést okamžitou vynucenou
synchronizaci všech regulačních údajů do podřízených řídicích úrovní systému DIRC. Za
normálních okolností se toto provádí automaticky při změně atributů a periodicky
přibližně každou hodinu.
Atributy domény
•
Jméno - jméno domény, jak bylo přiřazeno instalační firmou.
•
Popis – textový popis domény, např. „1. ZŠ Kunovice“.
•
Letní režim – ne – v topné sezóně, ano – mimo topnou sezónu, kdy je uzavřen přívod
topného média do podlahového systému nebo radiátorů.
•
Offline režim – pokud je nastaven na ano, je po celou tuto dobu přerušena komunikace se
zbylou částí systému. Pozná se podle červeného nápisu OFFLINE, který se objeví ve spodní
části menu, pod hodinami. Tento režim se používá pro velké zásahy do konfigurace
strana 34/62
DOT smartDIRC – manuál
a instalace systému, např. při změně jména zóny nebo jejím přidání/odebrání, případně při
výměně elektroniky zónového ovladače. Zbylá část systému není tímto režimem v činnosti
nijak ovlivněna. Při návratu z Offline do Online režimu se provede kompletní synchronizace
celé domény a pokud je navíc aktivní Automatická správa směrování, dojde k přepisu
směrovacích tabulek. Tento režim je určen pouze pro instalační firmu a za normálních
podmínek by neměl být používán.
•
Automatická správa směrování – umožňuje snadné přenastavení směrovacích tabulek pro
komunikaci se zbylou částí systému. Pro standardní instalace smartDIRC je vždy
povolena. Pokud je zakázána, je nutné při výměně nebo změně zapojení transakčních
jednotek provést přenastavení speciálním způsobem (jinak než přes webové rozhraní).
Konfiguraci tohoto atributu provádí instalační firma a neměl by být dále měněn.
•
IPID směrovače USB – identifikační číslo jednotky pro připojení sběrnice CAN na jednotku
IPC ve standardních instalacích smartDIRC. Má přímou souvislost s automatickou
správou směrování. Identifikátor stanovuje instalační firma.
•
IPID směrovače I2C – identifikační číslo jednotky pro připojení sběrnice I2C na jednotku IPC
ve standardních instalacích smartDIRC. Má přímou souvislost s automatickou správou
směrování. Identifikátor stanovuje instalační firma.
•
Watchdog-ping adresa – dNet adresa pro periodickou kontrolu. Typicky se hlídá přístup na
výše uvedený směrovač USB-CAN. Nastavuje instalační firma.
•
Max. počet sezení – maximální počet webových sezení. Při dosažení počtu se klientům
zobrazí hláška „Server odmítl spojení.“. Hodnota 0 vypne omezení počtu. To ale není
doporučeno, protože velký počet současných sezení zatěžuje jednotku IPC.
•
Šířka grafu monitoru – šířka grafů v pixelech
•
Výška grafu monitoru – výška grafů v pixelech
•
Semigrafické zobrazení monitoru – pokud není vyžadovaný přesný graf, je možné zapnout
semigrafické znázornění, kdy se průběh monitoru zobrazí pomocí textových znaků.
Semigrafické zobrazení je méně náročné na zatížení a rychlejší na vykreslení.
•
Povolit antialiasing v grafech monitoru – vyhladí grafy monitoru. Generování grafů se zpomalí
při současném zlepšení vizuální kvality.
•
Max. počet grafů monitoru – maximální počet grafů monitoru. Při překročení je zastaveno
generování monitoru. Tato volba umožňuje předejít přetížení při nesmyslných časových
mezích za současného velkého počtu vybraných zón pro zobrazení monitoru.
•
Max. počet generování – omezí počet současně probíhajících generačních úloh –
vygenerování monitoru, dokumentace k doméně, analýzu tepelné charakteristiky a rozpočtu
nákladů.
•
Teplotní přídavek k provoznímu určení – udává o kolik stupňů Celsia se má zvýšit teplota
daná provozním určením dle ČSN, aby byl zajištěn dostatečný komfort. Používá se typicky
ke korekci vlivu ochlazovaných stěn místností a obvykle má hodnotu 1.
•
Dolní mez potlačení Teplotního přídavku – minimální teplota, od které se již neaplikuje
Teplotní přídavek k provoznímu určení.
•
Seznam povolených IP adres – adresy místní sítě (LAN), ze kterých je povoleno připojit se
k webovému rozhraní. Adresy se oddělují mezerou, čárkou nebo středníkem. Zadat lze
samostatné IP adresy (např. 192.168.0.100) i adresy sítí (např. 192.168.0.0/24 nebo
192.168.0.0./255.255.255.0). Výchozí adresa 0.0.0.0/0 povoluje přístup všem IP adresám.
Ze zřejmých důvodů není možné zadat takový seznam adres (sítí), který by nezahrnoval IP
adresu, ze které je vedeno aktuální sezení.
•
Automatická optimalizace – pokud je povolena, optimalizují se na základě analýzy teplotní
charakteristiky zón parametry Strmost náběhu a Doba doběhu.
•
Kalibrace typu „Digital“ – globální aditivní kalibrace digitálních senzorů teploty ve stupních
Celsia. Použije se u všech zón s digitálním senzorem teploty, které nejsou kalibrovány.
strana 35/62
DOT smartDIRC – manuál
•
Lichý kalendářní týden je sudý provozní – pokud je povoleno, zamění se sudý a lichý týden.
•
Čas protáčení – minuta ve dni, kdy se provádí antiblokování (viz Antiblokovací ochrana
ventilů).
Tlačítka Selhání jednotek, Selhání čidel, Selhání hlavic a Selhání skriptů zobrazí
tabulku se seznamem příslušných komponent, u kterých došlo k selhání.
Tlačítkem Selhání jednotek zobrazíte tabulku zónových a transakčních jednotek, které
hlásí poruchu.
Tlačítkem Selhání čidel zobrazíte tabulku zón, které hlásí zcizené, zničené nebo
porouchané čidlo teploty.
Tlačítkem Selhání hlavic zobrazíte tabulku zón, u nichž byla některá hlavice zcizena,
zničena nebo elektricky poškozena.
Tlačítkem Selhání skriptů zobrazíte tabulku zón, u nichž došlo k selhání pomocného
skriptu u zóny. Skripty jsou definovány instalační firmou.
Při zobrazení tabulek je v závorce uveden časový údaj, kdy byla informace o případném
selhání získána. Je-li příslušná tabulka prázdná, jsou všechny komponenty v pořádku.
Pokud některá selhání trvají delší dobu, informujte instalační firmu kvůli provedení
případného servisu.
Tlačítkem Informace zobrazíte tabulku se souhrnnými statistickými online doménovými
atributy.
Online doménové atributy
•
Minimální okamžitá teplota
•
Maximální okamžitá teplota
•
Průměrná okamžitá teplota
•
Minimální požadovaná teplota
•
Maximální požadovaná teplota
•
Průměrná požadovaná teplota
•
Počet sledovaných teplot
•
Počet jistě aktivních aktuátorů
•
Počet jistě neaktivních aktuátorů
•
Počet aktuátorů jistě zvyšujících teplotu
•
Počet aktuátorů jistě snižujících teplotu
•
Počet pravděpodobně aktivních aktuátorů
•
Počet pravděpodobně neaktivních aktuátorů
•
Počet aktuátorů pravděpodobně zvyšujících teplotu
•
Počet aktuátorů pravděpodobně snižujících teplotu
•
Počet aktuátorů
•
Procento aktivace aktuátorů
•
Procento aktuátorů zvyšujících teplotu
•
Procento dostupnosti
Atributy mají výstižný název a vztahují se ke všem zónám v doméně. Slovo
„pravděpodobně“ znamená, že příslušná řídicí jednotka údaj o aktuátoru získala
strana 36/62
DOT smartDIRC – manuál
nestandardním
způsobem.
Např.
v případě
poruchy
pravděpodobností říci, že její aktuátory zvyšují teplotu.
jednotky,
lze
s velkou
Tlačítkem Grafy zobrazíte graf průměrné okamžité (modrý průběh) a požadované
(červený průběh) teploty a graf procenta aktuátorů zvyšujících teplotu (modře je procento
aktuátorů jistě zvyšujících teplotu a červeně je součet procent aktuátorů jistě
a pravděpodobně zvyšujících teplotu). Grafy pokrývají časové období nastavené ve spodní
části navigačního menu.
Tlačítkem Tepelná charakteristika zobrazíte seznam zón, které překročily minimální
% práh v příslušném ukazateli analýzy tepelné charakteristiky. Výchozí práh je 25 % a lze
změnit v uživatelském nastavení (viz Správa uživatelů). Podrobnosti o způsobu výpočtu
jednotlivých ukazatelů a jejich významu jsou uvedeny v samostatném dokumentu
Analýza tepelné charakteristiky – vysvětlivky pojmů.
V pravé horní části stránky se nachází odkaz Přepnout do úplného zobrazení. Kliknutím
na tento odkaz je možné přepínat mezi redukovaným a úplným zobrazením. Redukované
zobrazení zpřístupňuje uživateli pouze nejnutnější provozní informace a konfigurační
atributy. V úplném zobrazení má uživatel plnou kontrolu nad celým systémem v rámci
svých uživatelských práv. Tentýž odkaz pro přepnutí se nachází ještě na stránce
zobrazení parametrů zóny. Přepnutí se týká vždy celého sezení, je tedy jedno, jestli
přepínáte odkazem na stránce domény nebo na stránce zóny.
U většiny položek, jako jsou budovy, podlaží, zóny, provozní určení apod., se zobrazuje
zaškrtávací pole umožňující provést označení příslušného prvku. Toto označení slouží
k různým účelům, např. pro vytváření skupin (viz text dále). Pro manipulaci s označenými
prvky naleznete na stránkách odkazy Označit zobrazené, Odznačit zobrazené a
Odznačit všechny. Na stránce domény se navíc vyskytuje odkaz Zrušit všechna
označení, které odznačí veškeré dosud označené prvky. Označení je platné v rámci
sezení, po novém přihlášení jsou standardně všechny prvky neoznačené.
Odkaz Najít zóny zobrazí nástroj pro hledání zón v doméně (viz dále).
Odkaz Žurnál zobrazí nástroj k prohlížení žurnálovacích záznamů (viz dále).
Odkaz Svátky zobrazí plánovač svátků (viz dále).
Pokud se nacházíte v offline režimu, jsou přístupné následující funkce. Pozn.: přečtete si
prosím značení identifikace objektů domény (budova, podlaží, zóna) v popisech
příslušných objektů.
Funkce přesunutí zóny na jiné podlaží – zóna identifikovaná jako [budova/zóna], bude
přesunuta jiné podlaží [-/podlaží] ve stejné budově.
Funkce přejmenování zóny – zóna identifikovaná jako [budova/zóna] se přejmenuje
v rámci stejné budovy na [-/nová_zóna].
Funkce přejmenování podlaží – podlaží identifikované jako [budova/podlaží] se
přejmenuje v rámci stejné budovy na [-/nové_podlaží].
Funkce přejmenování budovy – budova identifikovaná jako [budova] se přejmenuje na
[nová_budova].
Funkce změna zóny – zóna identifikovaná jako [budova/zóna] se přejmenuje a/nebo
přesune na [nová_budova/nové_podlaží/nová_zóna].
Tyto funkce by se měly používat pouze ve speciálních případech po konzultaci s instalační
firmou. Při jejich provádění by mělo být přihlášeno právě jedno sezení a neměly by být
rozpracované žádné generační úlohy.
strana 37/62
DOT smartDIRC – manuál
8.1.1 Hledání zón
Hledání zón je možné provádět podle názvu, popisu, IPIDu a DO. Hledaný text se zadává
do pole za textem Hledat zónu. Hledání podle příslušného atributu se provede stiskem
jednoho z tlačítek podle názvu, podle popisu, podle IPID nebo podle DO. Stačí, když je
hledaný text pouze částí textu atributu. To neplatí pro hledání podle DO, kdy se musí
zadat celé identifikační číslo DO. Nejobvyklejším typem hledání je hledání podle popisu.
Zóny je možné vyhledávat také podle okamžité nebo požadované teploty. Hledání se
provede zvolením typu teploty, časového období, operace k porovnání (menší / větší),
teploty a kliknutím na tlačítko Najít.
Po dokončení hledání se zobrazí seznam nalezených zón obsahující jméno a popis zóny
a číslo IPID(DO), kde každá zóna se dá označit nebo zobrazit. Text „Hledání dokončeno.“
ve spodní části stránky informuje o úspěšném dokončení vyhledávání, v opačném případě
se zobrazí červené chybové hlášení.
Příklad. Je třeba najít všechny zóny v doméně, které pokrývají chodby, a umístit je do
nové skupiny (viz kapitola Skupiny) chodby. Víte, že byl již předem u všech zón důsledně
vyplněn popis, takže stačí zadat text „chod“ do pole pro vyhledání a stisknout tlačítko
podle popisu. Po nalezení zón se kliknutím nejprve na odkaz odznačit všechny a pak na
označit zobrazené označí právě pouze nalezené chodbové zóny. Pak v menu přejděte na
Skupiny. Do pole Přidat novou skupinu napíšete „chodby“ a kliknete na odkaz. Po
zobrazení nové skupiny „chodby“ se kliknutím na odkaz Přidat označené naplní skupina
všemi chodbovými zónami.
8.1.2 Žurnál
Žurnál slouží k zobrazení žurnálovacích událostí. To jsou záznamy o všech změnách v
konfiguraci systému DIRC a systémových událostech. Např. pokud některý uživatel
provede nechtěný zásah do konfigurace, pomocí žurnálu se dá tato změna dohledat a
napravit.
Záznamy v žurnálu se dají filtrovat vyplněním polí Typ, Prvek a Uživatel. Zaškrtnutím
pole Poslední záznamy (Jinak zvolené období) zobrazíte žurnálovací záznamy směrem
od nejnovějších k nejstarším, jinak budou zobrazeny chronologicky za zvolené období.
Tlačítka << Počátek, < Předcházející, Následující > slouží k pohybování se v žurnálu.
Atributy žurnálu
•
Čas – časový okamžik, kdy došlo k události,
•
Typ – udává, které části systému DIRC se událost týká, např. „Zóna / Výchozí provozní
teplota“.
•
Prvek – udává označení konkrétního prvku systému DIRC, např. jméno zóny „A/1NP/101“,
•
Uživatel – jméno uživatele, který provedl změnu nebo způsobil událost,
•
Akce – typ provedené akce:
•
Informace – informace o obecné systémové události, např. při přihlášení k systému,
•
Změna – změna atributu doménového prvku, např. při změně výchozí provozní teploty,
•
Smazání – smazání objektu, např. při smazání skupiny,
•
Přidání – přidání objektu, např. při přidání skupiny,
•
Přejmenování – přejmenování objektu,
•
Skupinová změna – podobně jako změna ale při skupinovém ovlivnění více zón, obsahuje
informaci o skupině, ze které byla skupinová změna provedena,
strana 38/62
DOT smartDIRC – manuál
•
Rekapitulace – obsahuje informaci o předchozí hodnotě některých atributů při mazání
objektů, např. při mazání z Harmonogramu požadavků by se ztratily údaje o atributech Do
a Požadovaný stav,
•
Předchozí hodnota – hodnota před změnou prvku,
•
Nová hodnota – nová hodnota po změně prvku.
8.1.3 Svátky
Zde je možné zobrazit a editovat svátky v systému DIRC. Systém DIRC automaticky počítá
nadcházející svátky na 1 až 2 roky předem. Mezi svátky řadíme státní a ostatní svátky,
které jsou dny klidu:
•
Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu (1.1.),
•
Velikonoční pondělí (23.3.-26.4.),
•
Svátek práce (1.5.),
•
Den vítězství (8.5.),
•
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (5.7.),
•
Den upálení mistra Jana Husa (6.7.),
•
Den české státnosti (28.9.),
•
Den vzniku samostatného československého státu (28.10.),
•
Den boje za svobodu a demokracii (17.11.),
•
Štědrý den (24.12.),
•
1. svátek vánoční (25.12.),
•
2. svátek vánoční (26.12.).
V každé zóně je možné nastavit požadovaný stav ve dny svátku (viz Zóny). Je možné
definovat uživatelský svátek (např. ředitelské volno) vyplněním data a popisu a kliknutím
na Přidat nový svátek. Svátek je možné smazat kliknutím na ikonku
v seznamu
svátků. Automaticky vypočtený svátek nelze smazat, lze pouze zakázat. Zakázaný svátek
je zvýrazněn šedě a lze následně povolit kliknutím na ikonku
. Uplynulý svátek je
odstraněn automaticky.
8.2 Budovy
Kliknutím na položku Budovy v navigačním menu se zobrazí seznam budov v doméně.
Novou budovu lze přidat vyplněním editačního pole za odkazem Přidat novou budovou
a následným kliknutím na tento odkaz.
Kliknutím na některou budovu se tato stane aktivní a zobrazí se v pravé části položky
Budovy v navigačním menu. Kliknutím na aktivní budovu se zobrazí atributy této budovy
a její podlaží. Zobrazenou budovu lze smazat kliknutím na odkaz Smazat budovu.
Atributy budovy
•
Popis – textový popis budovy, např. „jídelna“
Budova je v doméně jednoznačně identifikována pouze svým názvem – [budova], např
„[A]“. Symbol hranatých závorek se používá na některých místech pro zdůraznění
významu, že se jedná o identifikaci objektu domény.
strana 39/62
DOT smartDIRC – manuál
8.3 Podlaží
Kliknutím na položku Podlaží v levé části navigačního menu se zobrazí seznam podlaží
v právě aktivní budově.
Nové podlaží lze přidat vyplněním editačního pole za odkazem Přidat nové podlaží
a následným kliknutím na tento odkaz.
Kliknutím na některé podlaží se toto stane aktivní a zobrazí se v pravé části položky
Podlaží v navigačním menu. Kliknutím na aktivní podlaží se zobrazí atributy tohoto
podlaží a zóny v tomto podlaží. Zobrazené podlaží lze smazat kliknutím na odkaz Smazat
podlaží.
Atributy podlaží
•
Popis – textový popis podlaží, např. „mezipatro mezi budovou A a B“
Podlaží je v doméně jednoznačně identifikováno názvem budovy, ke které přísluší, a svým
názvem – [budova/podlaží], např „[A/1NP]“.
8.3.1 Dynamický výkres okamžitého stavu zón v podlaží
U některých domén jsou k dispozici dynamické výkresy jednotlivých podlaží. Tyto pak
zobrazují pohled na okamžitý stav všech zón v podlaží.
Na Obr. 1 je ukázka zobrazení dynamického výkresu. Každá tepelně řízená zóna s čidlem
teploty je zobrazena jako bublina (v jedné místnosti může být i více než jedna zóna).
Každá bublina obsahuje okamžitou teplotu (horní text, větší písmo) a požadovanou
teplotu (dolní text, menší písmo). Pokud není některá z teplot známa, je místo ní zobrazen
otazník. Barva bubliny určuje teplotní vyváženost zóny:
•
modré jsou nedotopené zóny,
•
červené jsou přetopené zóny,
•
zelené jsou vyvážené zóny,
•
šedé jsou zóny, u nichž nelze vyváženost zjistit.
Kromě teplot může bublina obsahovat v pravém dolném rohu písmenko vyjadřující
nenormální stav zóny:
•
T – značí nedostupnost nadřízené transakční jednotky,
•
Z – značí nedostupnost zónové jednotky,
•
S – značí selhání teplotního senzoru,
•
A – značí selhání aktuátoru,
•
N – značí neobvyklé nastavení zóny (standardní stav je jiný než „dle programu“ nebo zóna je
v letním režimu).
Označené zóny mají zvýrazněný obrys bubliny. Označení lze měnit kliknutím na bublinu.
Dvojitým kliknutím se zóna zobrazí. Pokud je ukazatel myši nad bublinou, zobrazí se
v pravém horním rohu popisek zóny. Výkres lze posunovat tažením myší (levé tlačítko),
případně přibližovat a oddalovat pomocí skrolovacího kolečka na myši. Přiblížení
a oddálení je rovněž možné pomocí ovladače -/+ v levém horním rohu výkresu. Zobrazení
ve výchozím měřítku je možné kdykoliv kliknutím na ikonku lupy.
strana 40/62
DOT smartDIRC – manuál
Obr. 1 Příklad dynamického výkresu okamžitého stavu zón v podlaží
8.4 Zóny
Kliknutím na položku Zóny v levé části navigačního menu se zobrazí seznam zón v právě
aktivním podlaží. Pro každou zónu je v seznamu nejen popis, ale navíc i provozní určení
a vyznačení případné programové reference (označeno [RP ref.zóna]) a tepelné a
programové reference (označeno [RT ref.zóna]). (Tyto atributy budou vysvětleny dále.)
Zobrazení seznamu zón lze rozšířit o další informativní údaje. To se provede kliknutím na
odkaz Zapnout rozšířené zobrazení (nepleťte si s úplným/redukovaným zobrazením!).
Ke každé zóně se zobrazí i druhý řádek, obsahující zkrácený typ ovladače zóny „Z=XX“,
počet aktuátorů „A=X“, výchozí provozní, mimoprovozní a útlumovou teplotu „T=X/X/X“,
typ programu a počet použitých denních programů „P=typ_programu X/X“, adresu
nadřízené transakční jednotky „[DNA/DIA]“ a hodnoty analýzy tepelné charakteristiky za
posledních 14 dní „X, X, X, X, X (X), X (X)“ ve stejném pořadí jako u zóny (viz dále).
Novou zónu lze přidat po vyplnění editačního pole Jméno, zvolení Typu, vyplnění počtu
aktuátorů a výrobního čísla IPID(DO-). Dále musí být označený typ aktuátoru pro
aktuátory nové zóny a transakční jednotka, ke které bude zóna náležet. Přidání se
provede kliknutím na odkaz Přidat novou zónu.
strana 41/62
DOT smartDIRC – manuál
Kliknutím na některou zónu se tato stane aktivní a zobrazí se v pravé části položky Zóny
v navigačním menu. Kliknutím na aktivní zónu se zobrazí okamžitý stav zóny a atributy
zóny. Zónu lze smazat kliknutím na odkaz Smazat zónu.
Okamžitý stav zóny je k dispozici během několika sekund po zobrazení zóny. Každých
několik sekund je opakovaně zjišťován aktuální stav.
Analýza tepelné charakteristiky obsahuje ukazatele vypočtené za posledních 14 dní.
Údaje jsou určeny k posouzení tepelného chování zóny kvalifikovanou osobou.
Podrobnosti o způsobu výpočtu jednotlivých ukazatelů a jejich významu jsou uvedeny
v samostatném dokumentu Analýza tepelné charakteristiky – vysvětlivky pojmů.
Atributy zóny jsou zobrazovány s ohledem na oprávnění právě přihlášeného uživatele
a s ohledem na druh zónové reference. Je-li totiž zóna tepelně a programově závislá na
jiné zóně, pak většina jejích atributů se nenastavuje a přebírá se z referenční zóny (ze
zóny na které závisí).
V horní části stránky zóny je možné kliknout na odkaz Monitorovací záznamy. Zobrazí se
stránka s grafy provedených monitorovacích záznamů pro danou zónu ve všech
sledovaných dnech. Rozsah sledovaných dnů se zadává v dolní části navigačního menu
uvedením dvou dat.
Kliknutím na odkaz Dohledat poruchy se spustí analýza nedostupnosti zóny z logovacích
záznamů. Po dokončení je možné kliknutím na odkaz Výsledky zobrazit v tabulce údaje
o poruchách jednotlivých subsystémů – zónové jednotky, snímače teploty a aktuátorů.
U každého je Stav (bez závad / porucha), Počátek poruchy a Způsob detekce (nikdy
v poruše / dříve v poruše / výpadek v logu / první porucha). Tyto údaje jsou
informativní a určeny k posouzení servisnímu technikovi.
Okamžitý stav zóny – úplné zobrazení
•
Požadavek – vyjadřuje aktuální požadavek dle kterého se zóna řídí. Přípustné jsou tyto
možnosti (vztahuje se pouze na aktuátory s nastaveným požadovaným stavem dle zóny)
•
neaktivní – všechny aktuátory zóny budou neaktivní,
•
aktivní – všechny aktuátory zóny budou aktivní,
•
zvyšovat teplotu – všechny aktuátory zóny budou ve stavu zvyšování teploty,
•
snižovat teplotu – všechny aktuátory zóny budou ve stavu snižování teploty,
•
regulovat – všechny aktuátory zóny budou regulovat na požadovanou teplotu.
•
Poslední spojení s TRU – uvádí čas posledního spojení s transakční jednotkou, tedy
okamžik, pro který je zobrazený stav zóny platný. Mělo by být přibližně rovno aktuálnímu
času Vašeho počítače, pokud jej máte správně nastaven.
•
Okamžitá teplota – uvádí okamžitou teplotu měřenou připojeným snímačem teploty v zóně.
Pokud zóna nemá snímač nebo je v poruše, je zde uvedeno slovo chybí. Pokud je zóna
teplotně závislá na jiné zóně a nepoužívá tedy zobrazenou teplotu k regulaci, je v závorce za
hodnotou uvedeno slovo nepoužito případně aktuální regulační teplota a její zdroj
(z reference, z jiné TRU, ze skriptu, z EXU).
•
Stáří informace – uvádí stáří zobrazené informace v transakční jednotce. Pokud je stáří
informace větší než 2 minuty, je zóna vyhodnocena jako nedostupná.
•
Požadovaná teplota – uvádí okamžitou požadovanou teplotu v zóně s ohledem na
konfiguraci zóny, program, strmost náběhu, dobu doběhu a další parametry.
•
Ostatní stavy – uvádí textově a pomocí ikon další důležité stavy zóny:
•
!! - chyba konfigurace zóny – při výskytu informujte instalační firmu,
strana 42/62
DOT smartDIRC – manuál
•
•
- chyba primárního snímače – zóna nemá k dispozici teplotní údaj ať už vlastní nebo
z jiné referenční zóny,
•
- chyba lokálního snímače – zóna nemá k dispozici vlastní teplotní údaj, zobrazení této
ikony je v pořádku u teplotně závislých zón, protože ty nejsou vybaveny vlastním lokálním
snímačem teploty,
•
- otevření okna – indikuje že bylo detekováno otevřené okno (je-li Váš systém DIRC
touto detekcí vybaven),
•
- zabírá t-protimrazová ochrana – teplota v zóně klesla pod mez protimrazové ochrany
a bez ohledu na její další požadavky se pokusí zvyšovat teplotu,
•
[123] – číslo v závorce uvádí nekalibrovanou teplotu ve zvláštním formátu spolu
s přepočtenou nekalibrovanou teplotou a je určeno pouze pro servisní účely.
Aktuátory A1 až A4 – uvádí textově a pomocí ikon okamžité stavy aktuátorů (šedý text
indikuje, že daný aktuátor není v zóně použit):
•
neaktivní – do aktuátoru není přiváděn proud (u většiny typů odpovídá otevírání),
•
aktivní – do aktuátoru je přiváděn proud (u většiny typů odpovídá přivírání),
•
(34 mA) – uvádí proud protékající aktuátorem – pro servisní účely,
•
- dynamika – indikuje že právě probíhá změna stavu aktuátoru,
•
- nadproud – indikuje že do aktuátoru tekl větší než povolený proud – informujte
instalační firmu,
•
- zabírá z-protimrazová ochrana – teplota v zóně klesla pod mez protimrazové ochrany
a bez ohledu na její další požadavky se pokusí zvyšovat teplotu,
•
- podproud – indikuje že do aktuátoru tekl menší než povolený proud – informujte
instalační firmu, objevuje se také např. při zcizení nebo utržení termopohonu,
•
- antiblokovací ochrana ventilů – indikuje že aktuátor zrovna provádí preventivní
antiblokovací otevření a uzavření ventilu,
•
- testování aktuátoru – indikuje, že je se provádí krátkodobé testování aktuátoru kvůli
detekci případného zcizení.
Okamžitý stav zóny – redukované zobrazení
•
Požadavek – vyjadřuje aktuální požadavek dle kterého se zóna řídí. Přípustné jsou tyto
možnosti (vztahuje se pouze na aktuátory s nastaveným požadovaným stavem dle zóny)
•
neaktivní – všechny aktuátory zóny budou neaktivní,
•
aktivní – všechny aktuátory zóny budou aktivní,
•
zvyšovat teplotu – všechny aktuátory zóny budou ve stavu zvyšování teploty,
•
snižovat teplotu – všechny aktuátory zóny budou ve stavu snižování teploty,
•
regulovat – všechny aktuátory zóny budou regulovat na požadovanou teplotu.
•
Stav – uvádí buď text spojeno nebo nespojeno, signalizující dostupnost zónové jednotky.
Ve stavu nespojeno nejsou informace o okamžitém stavu.
•
Okamžitá teplota – uvádí okamžitou teplotu měřenou připojeným snímačem teploty v zóně.
Pokud zóna nemá snímač nebo je v poruše, je zde uvedeno slovo chybí. Pokud je zóna
teplotně závislá na jiné zóně a nepoužívá tedy zobrazenou teplotu k regulaci, je v závorce za
hodnotou uvedeno slovo nepoužito případně aktuální regulační teplota a její zdroj
(z reference, z jiné TRU, ze skriptu, z EXU).
strana 43/62
DOT smartDIRC – manuál
•
Požadovaná teplota – uvádí okamžitou požadovanou teplotu v zóně s ohledem na
konfiguraci zóny, program, strmost náběhu, dobu doběhu a další parametry.
•
Ostatní stavy – uvádí textově a pomocí ikon další důležité stavy zóny:
•
- chyba primárního snímače – zóna nemá k dispozici teplotní údaj ať už vlastní nebo
z jiné referenční zóny,
•
- zabírá t-protimrazová ochrana – teplota v zóně klesla pod mez protimrazové ochrany
a bez ohledu na její další požadavky se pokusí zvyšovat teplotu,
•
Aktuátory A1 až A4 – uvádí textově a pomocí ikon okamžité stavy aktuátorů (šedý nebo
chybějící text indikuje, že daný aktuátor není v zóně použit):
•
•
•
•
topí/netopí – aktuální stav topení (odvozovaný ze stavu aktuátoru, reálná povrchová
teplota radiátoru se samozřejmě neměří)
- dynamika – indikuje, že právě probíhá změna stavu aktuátoru,
- nadproud – indikuje, že do aktuátoru tekl větší než povolený proud – informujte
instalační firmu,
- zabírá z-protimrazová ochrana – teplota v zóně klesla pod mez protimrazové ochrany
a bez ohledu na její další požadavky se pokusí zvyšovat teplotu,
•
- podproud – indikuje, že do aktuátoru tekl menší než povolený proud – informujte
instalační firmu, objevuje se také např. při zcizení nebo utržení termopohonu,
•
- antiblokovací ochrana ventilů – indikuje že aktuátor zrovna provádí preventivní
antiblokovací otevření a uzavření ventilu,
•
- testování aktuátoru – indikuje, že je se provádí krátkodobé testování aktuátoru kvůli
detekci případného zcizení.
Analýza tepelné charakteristiky
•
Hardwarová porucha – Maximální hodnota z procenta času selhání teplotního čidla a
procenta času nedostupnosti zóny.
•
Odchýlení od regulačního standardu – Procento času, kdy nebyl dodržen požadavek na
regulaci.
•
Náhlá teplotní nedostatečnost – Procentuální počet dnů, ve kterých došlo alespoň jednou k
negativní teplotní anomálii. Negativní teplotní anomálie nastane pokud kdykoliv během jedné
hodiny poklesne aktuální teplota o více než 1 °C. P oužívá se k posouzení, zda v místnosti
nedochází k častému větrání.
•
Náhlý teplotní přebytek – Procentuální počet dnů, ve kterých došlo alespoň jednou k pozitivní
teplotní anomálii. Pozitivní teplotní anomálie nastane pokud kdykoliv během jedné hodiny
vzroste aktuální teplota o více než 4 °C.
•
Teplotní nedostatečnost – Procentuální teplotní nedostatečnost je definována jako procento
poměru teplotní nedostatečnosti ve °C a 1 °C tak, že výsledek je omezen na ro zsah 0–
100 %.
•
Přetápění – Procentuální přetápění je definováno jako procento poměru přetápění ve °C
a 2 °C tak, že výsledek je omezen na rozsah 0–100 % .
Atributy zóny
•
Popis – textový popis zóny, např. „umývárna“
•
Referenční zóna – jméno zóny v téže budově, na které je právě právě aktivní zóna teplotně
nebo programově závislá.
•
Druh reference – vyjadřuje druh závislosti:
strana 44/62
DOT smartDIRC – manuál
•
•
žádná – zóna má vlastní snímač teploty a vlastní regulační program,
•
programová – zóna má vlastní snímač teploty ale časový program přebírá z referenční
zóny,
•
tepelná a programová – zóna nemá vlastní snímač teploty a teplotu i regulační program
přebírá z referenční zóny.
Standardní stav – dle toho stavu se bude zóna řídit za normální situace:
•
neaktivní – všechny aktuátory zóny budou neaktivní,
•
aktivní – všechny aktuátory zóny budou aktivní,
•
zvyšovat teplotu – všechny aktuátory zóny budou ve stavu zvyšování teploty,
•
snižovat teplotu – všechny aktuátory zóny budou ve stavu snižování teploty,
•
v provozu – zóna bude trvale regulovat na provozní teplotu,
•
mimo provoz – zóna bude trvale regulovat na mimoprovozní teplotu,
•
dle programu – zóna bude regulovat dle časového programu,
•
útlum – zóna bude trvale regulovat na útlumovou teplotu.
•
Svátkový stav – dle tohoto stavu se bude zóna řídit pokud je svátek (viz Doména – Svátky).
Pokud je nastaveno „dle standardního stavu“, nebude se svátkový stav používat, jinak je
výčet stavů stejný jako u Standardního stavu.
•
Alternativní stav – dle tohoto stavu se bude zóna řídit při otevření okna, je-li to povoleno
atributem Reakce na sepnutí okenního kontaktu. Výčet stavů je stejný jako u Standardního
stavu.
•
Výjimečný stav – dle tohoto stavu se bude zóna řídit v době platnosti výjimečného stavu.
Výčet stavů je stejný jako u Standardního stavu.
•
Výjimečný stav od – uvádí den, měsíc (případně hodinu a minutu) od kterého včetně má být
zóna ve výjimečném stavu. Formát d.m. h:m.
•
Výjimečný stav do – uvádí den, měsíc (případně hodinu a minutu) do kterého včetně má být
zóna ve výjimečném stavu. Pokud je tento datum časově před předchozím atributem, pak
jsou obě data považována jako dny ve dvou sousedních letech, tedy přes Nový rok. Formát
d.m. h:m.
•
Smysl aktivace okenního kontaktu – definuje zda je aktivace okenního kontaktu (tedy okno
otevřeno) detekována jako sepnutí nebo rozepnutí kontaktu. Vyplní instalační firma.
•
Reakce na sepnutí okenního kontaktu – definuje zda se při aktivaci okenního kontaktu nemá
nic změnit nebo zda se má použít alternativní stav zóny. Vyplní instalační firma.
•
Provozní určení – obsahuje značku provozního určení místnosti, tedy zda jde o učebnu,
jídelnu, chodbu, umývárnu apod.
•
Výchozí provozní teplota – udává požadovanou teplotu v zóně, pokud je na základě
programu nebo stavu stanoveno, že zóna je v provozu. Není-li vyplněna, použije se provozní
teplota dle provozního určení zvýšená případně o přídavek (viz kapitola Doména). Není-li ani
provozní určení vyplněno, použije se záchytná teplota 20 stupňů Celsia.
•
Výchozí mimoprovozní teplota – udává požadovanou teplotu v zóně, pokud je na základě
programu nebo stavu stanoveno, že zóna je mimo provoz. Není-li vyplněna, stanoví se
odečtením typicky 3 stupňů Celsia od výchozí provozní teploty.
•
Výchozí útlumová teplota – udává požadovanou teplotu, pokud je na základě programu nebo
stavu stanoveno, že zóna je v útlumu. Není-li vyplněna, použije se místo ní výchozí
mimoprovozní teplota.
•
IPID - jednoznační výrobní identifikátor zónové jednotky. Pro servisní účely.
•
TypeDO – jednoznačný výrobní identifikátor typu zónové jednotky. Pro servisní účely.
strana 45/62
DOT smartDIRC – manuál
•
Perioda monitorování – udává, po kolika čtvrthodinách se mají provádět monitorovací
záznamy.
•
Perioda statistiky – udává, po kolika čtvrthodinách se mají provádět statistické záznamy.
•
Kalibrační hodnota – udává kalibrační konstantu snímače teploty v zóně. Při kalibraci se
místo tohoto údaje vkládá okamžitá platná teplota považovaná za správnou. Systém si z
tohoto údaje a aktuální měřené teploty dopočte kalibrační konstantu.
•
Hystereze – hystereze dvoustavového regulátoru zóny ve stupních Celsia. Vhodná hodnota
je 0,1.
•
Reakce na letní režim – uvádí, zda v případě kdy je celá doména přepnutá do letního režimu
(mimo topné období), má tato zóna zůstat v regulaci nebo přejít do neaktivního stavu.
•
Strmost náběhu – parametr tepelné charakteristiky zóny. Udává předpoklad, jakou rychlostí
je schopná růst teplota v zóně pokud aktuátory zvyšují teplotu.
•
Doba doběhu – parametr tepelné charakteristiky zóny. Udává předpoklad, kolik minut po
zahájení snižování teploty se v zóně udrží vyhovující teplota.
•
DNA – adresa sítě transakční jednotky, ke které je tato zónová jednotka připojena. Pro
servisní účely.
•
DIA – adresa rozhraní transakční jednotky, ke které je tato zónová jednotka připojena. Pro
servisní účely.
•
Patní měřidlo – jméno patního měřidla, které bude použito pro rozpočet nákladů pro zónu.
•
Plátce – jméno plátce nákladů zóny.
•
Podlahová plocha – rozloha místnosti pro rozpočet nákladů.
•
Koeficient započitatelné podlahové plochy – slouží pro rozpočet nákladů.
•
Korekce náměru – slouží pro rozpočet nákladů.
•
Minimální průměrná směrodatná teplota – slouží k určení směrodatné teploty pro rozpočet
nákladů.
•
Pomocný skript – skript v jazyce UBJ, upravuje chování zpracování zónové jednotky v řídicí
jednotce. Je určeno k nastavení výhradně instalační firmou.
•
Pomocná skupina – jméno skupiny pro pomocný skript. Je určeno k nastavení výhradně
instalační firmou.
•
Typ programu – kliknutím na editační ikonu se pod tabulkou aktuátorů objeví parametry
programu (změna programu je popsána dále):
•
vždy v provozu – žádný program není definován, zóna má regulovat na provozní teplotu –
většinou jde o zóny s dlouhodobě stabilní teplotou, např. chodby,
•
vždy mimo provoz – žádný program není definován, zóna má regulovat na mimoprovozní
teplotu,
•
vždy v útlumu – žádný program není definován, zóna má regulovat na útlumovou teplotu,
•
denní – program pro jeden den se bude opakovaně používat pro každý den v týdnu
včetně soboty a neděle,
•
pracovní – pro pracovní dny (pondělí – pátek) je definován jeden společný program, pro
víkendy (sobota a neděle) se definuje druhý program,
•
týdenní – pro každý den v týdnu je definován samostatný program,
•
čtrnáctidenní – pro každý den v týdnu je definován samostatný program a to zvlášť pro
liché a sudé kalendářní týdny.
Aktuátory – pouze v úplném zobrazení
Každá zóna má 0 až 4 aktuátory z nichž každý má ještě své atributy:
strana 46/62
DOT smartDIRC – manuál
•
Popis – textový popis aktuátoru, např. „pod oknem vlevo“
•
Typ – textový typ aktuátoru. Vyplní instalační firma.
•
Požadovaný stav – uvádí požadovaný stav aktuátoru. Pro servisní účely. Za normálního
provozu by mělo být vždy nastaveno dle zóny.
•
neaktivní – bez ohledu na požadavek zóny bude aktuátor neaktivní,
•
aktivní – bez ohledu na požadavek zóny bude aktuátor aktivní,
•
zvyšovat teplotu – bez ohledu na požadavek zóny bude aktuátor zvyšovat teplotu,
•
snižovat teplotu – bez ohledu na požadavek zóny bude aktuátor snižovat teplotu,
•
dle zóny – aktuátor se bude řídit požadavkem zóny.
Program zóny
•
Typ programu – kliknutím na příslušné tlačítko je možné změnit aktuální typ programu.
Pokud snížíte počet dnů v programu, nastavení programů pro dny, které zmizí, je zachováno.
Při přechodu z týdenního programu na pracovní je pracovním dnům přiřazen pondělní
program a víkendům sobotní program, aby byla zachována kompatibilita mezi těmito dvěma
typy. To samé platí i při opačné změně.
Kliknutím na velkou ikonu
vedle volby typu programu načtete původní uložené celé
programové nastavení zóny, pokud jste provedli změny programu a místo jejich uložení se
chcete se vrátit k původním.
Kliknutím na velkou ikonu
vedle volby typu programu se do aktuální zóny zkopíruje celé
programové nastavení z právě označené zóny. Ikona se objeví pouze když je označena právě
jedna zóna (jejíž program má být takto kopírován).
Jednotlivé dny programu jsou zobrazeny v tabulce. Sloupec Program uvádí textově výčet
programových změn v daném dni. Jde tedy o soustavu dvojic čas-teplota, které znamenají že od
daného času dne je požadována daná teplota. Místo konkrétní teploty ve stupních Celsia může
být uveden znak „M“ pro mimoprovozní teplotu, znak „P“ pro provozní teplotu, znak „I“ pro
útlumovou teplotu, znak „+“ pro „vždy zvyšovat teplotu“ a znak „-“ (mínus) pro „vždy snižovat
teplotu“. Doporučuje se v programech používat právě pouze zástupné znaky M, P a I
a konkrétní hodnoty teploty nastavovat pomocí provozního určení a výchozích provozních,
mimoprovozních a útlumových teplot.
u některého dne se v pravé části tabulky zobrazí program pro tento den
v podobě grafu. Kliknutím na ikonu
je možné program u daného dne změnit. Po provedení
změn klikněte na tlačítko OK. Další editace (a případná synchronizace) je pak již shodná
s editací běžného atributu.
Kliknutím na ikonu
u některého dne dojde k okamžitému zkopírování aktuálně zobrazeného
)do příslušného dne.
Nedoporučuje se započítávat do časů v programech nějaké předstihy a přesahy. Ty by měl
vyřešit systém automaticky pomocí strmosti náběhu a doby doběhu.
Zóna je v doméně jednoznačně identifikována názvem budovy, ke které přísluší, a svým
názvem – [budova/zóna], např „[A/203]“. Protože někdy není pro uživatele jasné, ke
kterému podlaží zóna patří, zobrazuje se na některých místech i příslušné nadřazené
podlaží – [budova/podlaží/zóna], např. „[A/2NP/203]“.
strana 47/62
DOT smartDIRC – manuál
9 Přístupové úrovně – správní, řídicí, transakční,
zónová
V navigačním menu se vyskytují odkazy na správní, řídicí, transakční a zónovou úroveň.
Funkce této části jsou určeny převážně pro servisní účely a pro běžného uživatele nemají
praktický význam.
Přístupové úrovně tvoří hierarchii přístupového stromu, což je způsob propojení všech
jednotek za účelem řízení systému DIRC. Přístupový strom může do jisté míry odpovídat
pozičnímu, ale ve většině případů tomu tak není. Přístupový strom je tvořen adresami
jednotek.
9.1 Správní úroveň
Kliknutím na položku Správní úroveň v navigačním menu se zobrazí identická stránka
jako byla Doména v pozičním stromu se stejným ovládáním. Zatímco doména je vrchol
pozičního stromu (všechny objekty – budovy, podlaží, zóny), správní úroveň je vrcholem
přístupového stromu (všechny jednotky). Jedná se tedy stále o totéž, jen z jiného
hlediska.
9.2 Řídicí úroveň
Kliknutím na položku Řídicí úroveň v navigačním menu se zobrazí seznam řídicích
jednotek v doméně.
Kliknutím na některou z řídicích jednotek se tato stane aktivní a zobrazí se v pravé části
položky Řídicí úroveň v navigačním menu. Kliknutím na aktivní řídicí jednotku se zobrazí
atributy této jednotky a její transakční jednotky.
V systému smartDIRC je pouze jedna řídicí jednotka, která je integrovaná spolu s řídicím
softwarem správní úrovně do jediného řídicího počítače IPC. Tato má vždy adresu
127.0.0.1.
Větší systémy pak mohou mít více řídicích jednotek. Řídicí jednotku je možné přidat
vyplněním polí IP adresa a DNA/DIA a kliknutím na odkaz Přidat řídicí jednotku
v seznamu řídicích jednotek. Zobrazenou řídicí jednotku je možné smazat kliknutím na
odkaz Smazat řídicí jednotku.
Kliknutím na tlačítko Synchronizovat řídicí jednotku můžete provést okamžitou
vynucenou synchronizaci všech regulačních údajů do aktivní řídicí jednotky. Za
normálních okolností se toto provádí automaticky při změně atributů a periodicky
přibližně každou hodinu.
Účelem řídicí jednotky je především konfigurace podřízených jednotek, regulace dle
programu zóny a sběr online dat určených pro archivaci a analýzu včetně hlášení
chybových stavů.
Atributy řídicí jednotky
•
IP adresa – IP adresa řídicí jednotky,
•
Primární DNA – dNet adresa sítě,
•
Primární DIA – dNet adresa rozhraní,
•
Popis – textový popis řídicí jednotky,
•
Budova – jméno budovy, ve které je řídicí jednotka umístěna,
strana 48/62
DOT smartDIRC – manuál
•
Zóna – jméno zóny, ve které je řídicí jednotka umístěna,
•
IPID – identifikační číslo jednotky.
Řídicí jednotka je v doméně jednoznačně identifikována svou IP adresou např. [127.0.0.1].
9.3 Transakční úroveň
Kliknutím na položku Transakční úroveň v navigačním menu se zobrazí seznam
transakčních jednotek příslušejících k právě aktivní řídicí jednotce.
Novou transakční jednotku lze přidat vyplněním její dNet adresy pole Adresa, zvolením
typu Typ, identifikačního čísla v poli IPID(DO-) a kliknutím na odkaz Přidat novou
transakční jednotku.
Kliknutím na některou z transakčních jednotek se tato stane aktivní a zobrazí se v pravé
části položky Transakční úroveň v navigačním menu. Kliknutím na aktivní transakční
jednotku se zobrazí okamžitý stav a atributy této jednotky a její zónové jednotky.
Transakční jednotku lze smazat kliknutím na odkaz Smazat transakční jednotku.
Okamžitý stav transakční jednotky je k dispozici během několika sekund po zobrazení
transakční jednotky. Každých několik sekund je opakovaně zjišťován aktuální stav.
Účelem transakční jednotky je distribuovat požadavky nadřízené řídicí jednotky do
podřízených zónových jednotek a provádět regulaci.
Okamžitý stav transakční jednotky
•
Sběrnice dPowerLink – stav zapnuto/vypnuto sběrnice
•
Poslední spojení s TRU – čas poslední komunikace s transakční jednotkou (vyjadřuje tedy
stáří všech informací okamžitého stavu)
•
Okamžité napětí – napětí [V] na sběrnici dPowerLink
•
Ostatní stavy
•
•
antiblok – signalizuje provádění antiblokovací ochrany ventilů
- chyba konfigurace transakční jednotky – při výskytu informujte instalační firmu
Atributy transakční jednotky
•
Popis – textový popis transakční jednotky,
•
Budova – jméno budovy, ve které je transakční jednotka umístěna,
•
Zóna – jméno zóny, ve které je transakční jednotka umístěna,
•
IPID – identifikační číslo jednotky,
•
TypeDO – typové identifikační číslo jednotky,
•
Požadovaný stav sběrnice dPowerLinku – musí být zapnuto, pokud se má provádět
jakákoliv regulace. Při vypnuto jsou všechny podřízené zónové jednotky vypnuté a jejich
aktuátory neaktivní.
•
IP adresa (má-li jednotka Ethernet rozhraní) – některé jednotky jsou vybavené Ethernetem,
v tom případě mají uvedenou IP adresu,
•
Port (má-li jednotka Ethernet rozhraní) – pokud má jednotka Ethernet rozhraní a port je
vyplněn, určuje nestandardní port pro připojení k jednotce.
Transakční jednotka je v doméně jednoznačně identifikovaná svou primární dNet
adresou [DNA/DIA], např. [3/2].
strana 49/62
DOT smartDIRC – manuál
9.4 Zónová úroveň
Kliknutím na položku Zónová úroveň v levé části navigačního menu se zobrazí seznam
zónových jednotek v právě aktivní transakční jednotce. Seznam je totožný se seznamem
zón uvedených v pozičním stromu s tím rozdílem, že je uváděno kompletní jméno zóny ve
tvaru Budova/Podlaží/Zóna. Dále platí pro zobrazení zóny stejná pravidla jako v pozičním
stromu.
strana 50/62
DOT smartDIRC – manuál
10 Provozní určení
Provozní určení definují způsob používání místnosti (zóny) pomocí předepsané výchozí
provozní, mimoprovozní a útlumové teploty.
Existují 3 typy provozních určení. Původní provozní určení vycházejí z normy ČSN 06
0210. Nová provozní určení označovaná „dle legislativy“ vycházejí z vyhlášek
č. 410/2005 Sb. a č. 6/2003 Sb. Seznam těchto provozních určení je pevný. Provozní
určení mohou být dále rozšířena o uživatelsky definovaná provozní určení.
Kliknutím na jedno ze tří tlačítek zvolte, zda chcete pracovat s tabulkou provozních určení
vycházející z normy, s uživatelsky definovanými nebo dle legislativy.
Ve všech seznamech, normovém, uživatelském i dle legislativy, je možné si zaškrtnutím
označit libovolné množství provozních určení, které pak budou nabídnuty v rozbalovacím
seznamu při editaci atributu provozního určení zóny.
K provozním určením dle ČSN 06 0210 se připočítává tzv. „přídavek k provoznímu určení“,
který se konfiguruje v Doméně. Přídavek se připočte ke všem třem teplotám – provozní,
mimoprovozní i útlumové.
Uživatelsky definovaná provozní určení je možné přidávat, měnit i odstraňovat. Každé
provozní určení má značku, popisek druhu místnosti, provozní a mimoprovozní teplotu.
Přidání provozního určení se provede vyplněním značky nového provozního určení (max.
10 alfanumerických znaků bez mezer) a kliknutím na odkaz Přidat nové provozní určení.
Po přidání je provozní určení v editačním režimu. Pokud nebude uloženo klepnutím na
ikonu
, zahodí se. Pro editaci platí stejná pravidla (ikony) jako např. při editaci atributů
zóny (viz kapitola Obsluha systému DIRC).
V případě, že pro Vaši doménu je stanoven energetický manažer, mohou být uživatelsky
definovaná provozní určení použita ke stanovení smluvních teplot. V takovém případě
může být omezeno oprávnění administrátora měnit tyto teploty.
strana 51/62
DOT smartDIRC – manuál
11 Ostatní nastavení
11.1 Plátci
Seznam plátců slouží jako podklad pro rozpočet nákladů. Je zpravidla definován
investorem a spravován instalační firmou.
Atributy plátce
•
IČO – identifikační číslo plátce nebo jiné označení
•
Popis – nejčastěji celé jméno plátce nebo organizace
•
Ulice, Město – adresa plátce
•
DIČ – daňové identifikační číslo
11.2 Patní měřidla
Údaje z patních měřidel se použijí pro rozpočet nákladů. Seznam je zpravidla definován
investorem a spravován instalační firmou.
Atributy patního měřidla
•
Název – označení patního měřidla
•
Popis – popis patního měřidla
•
Ulice, Město – umístění patního měřidla
•
Minimální teplota média [°C] – minimální teplota mé dia pro vytápění
•
TAS1, TAS2 – snímače venkovní teploty; jedná se o zónové jednotky bez aktuátorů
11.3 Typy aktuátorů
Seznam typů aktuátorů je spravován instalační firmou.
Atributy typu aktuátoru
•
Popis – popis typu aktuátoru; nejčastěji typ hlavice, napájení
•
Smysl reakce,
•
aktivace snižuje teplotu – při aktivaci aktuátoru hlavice se snižuje teplota (nejčastější
případ – použití většiny termopohonů),
•
aktivace zvyšuje teplotu – při aktivaci aktuátoru se zvyšuje teplota.
•
Potlačit testování – zakáže testování hlavice; používá se pro detekci odpojení (přetržení,
zcizení) hlavice,
•
Minimální proud [mA] – minimální proud aktuátorem; používá se pro detekci odpojení
(přetržení, zcizení) hlavice,
•
Maximální proud [mA] – maximální proud aktuátorem; používá se pro detekci poruchy
(zkratu),
•
EXU jednotka – číslo EXU jednotky; používá se pouze pro EXU výstupy (název typu
aktuátoru začíná „EXU“),
•
Výstup EXU jednotky – číslo výstupu EXU jednotky; používá se pouze pro EXU výstupy.
•
Protáčení – nastavení antiblokovací ochrany ventilů.
•
neprotáčet,
strana 52/62
DOT smartDIRC – manuál
•
1 min. neaktivní, 1 min. aktivní,
•
5 min. neaktivní, 5 min. aktivní,
•
30 min. neaktivní, 15 min. aktivní.
strana 53/62
DOT smartDIRC – manuál
12 Skupiny
12.1 Princip skupin
Často budete chtít měnit nějaké atributy zóny hromadně. Např. všem zónám nastavit aby
v době vánočních svátků přešly nuceně do mimoprovozního režimu. Takovou změnu
můžete provést buď pro každou zónu samostatně, nebo rychleji hromadně.
Skupiny sdružují libovolně kombinované budovy, podlaží a zóny (souhrnně označované
jako objekty). Do skupiny je možné objekty přidávat i odebírat.
Když potřebujete u většího množství zón provést změnu některého atributu, vytvoříte
skupinu obsahující tyto zóny a provedete změnu atributu u této skupiny. Systém DIRC pak
zajistí totéž, jako by změna byla provedena samostatně u každé zóny ve skupině.
Vzhledem k charakteru není možné tímto způsobem měnit všechny atributy, ale pouze
vybrané. Není možné tímto způsobem např. měnit kalibraci nebo časový regulační
program zón.
Je-li objektem ve skupině budova, pak do této skupiny patří všechny zóny v této budově,
je-li objektem podlaží, pak všechny zóny na tomto podlaží.
Kromě účelu sdružování objektů domény může skupina sloužit i k vymezení přístupu
k vybraným objektům domény pro některé uživatele. Těmto skupinám se pak říká
„omezující skupiny“ a jejich využití je popsáno ve Správě uživatelů.
Skupina může být použita i pro hromadné nastavení aperiodického požadavku, viz
Harmonogram požadavků.
12.2 Vytvoření skupiny
Pro správu skupin klikněte v navigačním menu na položku Skupiny. Zobrazí se seznam
existujících skupin z nichž některou můžete zvolit jako aktivní.
Novou skupinu můžete vytvořit vyplněním jejího Vámi zvoleného jména do editačního
pole Přidat novou skupinu a kliknutím na tento odkaz. Vytvoří se nová prázdná skupina.
Nelze vytvořit již existující skupinu. Jméno vytvářené skupiny smí obsahovat jen písmena
anglické abecedy, číslice, podtržítka a nesmí být delší než 10 znaků. Především nesmí
obsahovat české znaky s diakritikou a mezery.
Důležité je podotknout, že seznam skupin je spravován pro každého uživatele odděleně.
Pokud např. pracujete jako uživatel admin, nemáte přístup ke skupinám, které si
nadefinoval uživatel install. Můžete mít samozřejmě stejně pojmenované skupiny, jako
má jiný uživatel. Výjimkou jsou uživatelé s oprávněním install, kteří mají skupiny
společné (viz Správa uživatelů). Do skupiny můžete zařadit pouze objekty, na které máte
oprávnění.
V seznamech budov, podlaží a zón jsou vždy vedle těchto objektů zaškrtávací políčka.
Objekty, kterým toto políčko zaškrtnete, jsou pro dané sezení tzv. označeny.
Kliknutím na některou skupinu se tato stane aktivní a její jméno se zobrazí v pravé části
položky Skupiny v navigačním menu. Do této skupiny můžete kliknutím na příslušné
odkazy přidávat označené objekty (budovy, podlaží, zóny), odebírat je, smazat skupinu
a především měnit atributy všech členů skupiny.
strana 54/62
DOT smartDIRC – manuál
12.3 Změna atributů u všech členů skupiny
Provedení změny atributu nebo atributů je identické se změnou atributu u jedné zóny.
Hlavní rozdíl je v tom, že po kliknutí na tlačítko Použít v dolní části navigačního menu se
změny provedou ve všech zónách patřících do skupiny. Systém poté automaticky provede
patřičné synchronizace.
Lze si také představit, že po kliknutí na tlačítko Použít se změněné atributy propíšou do
jednotlivých zón skupiny jako "přes kopírák".
strana 55/62
DOT smartDIRC – manuál
13 Harmonogram požadavků
Harmonogram aperiodických požadavků je uživatelem definovaný seznam požadavků na
výjimečné ovlivnění stavu zón či skupin. Lze jej chápat jako zobecnění výjimečného stavu
u zóny. Zatímco pro běžné případy lze popsat chování zóny jejím programem, který se
pravidelně opakuje (např. školy, nemocnice), aperiodické požadavky využijeme v zónách,
kde se často mění program (např. v hotelích).
Požadavky je možné třídit buď podle času (Od / Objekt / Do) nebo podle objektu (Objekt /
Od / Do). Zobrazit lze buď všechny požadavky nebo jen zvolené období. Přidání nového
požadavku se provede kliknutím na odkaz Přidat požadavek, vyplněním nastavení
požadavku a potvrzením.
Definice aperiodického požadavku
•
Od – počáteční datum a čas požadavku; pokud je nevyplněn, použije se aktuální datum a
čas; pokud je vyplněn pouze datum, použije se čas 0:00.
•
Do – koncový datum a čas požadavku; pokud je nevyplněn, použije se počáteční čas plus 24
hodin; pokud je vyplněn pouze datum, použije se čas 23:59.
•
Objekt – zóna nebo skupina, na kterou se tento požadavek použije.
•
Stav – požadovaný stav zóny, výčet stavů je stejný jako u výjimečného stavu.
•
Uživatel – uživatel, který definoval tento požadavek.
•
Operace – možnost editovat nebo smazat aperiodický požadavek.
strana 56/62
DOT smartDIRC – manuál
14 Analýzy a export
14.1 Záznamy logu
14.1.1 Princip logu
Log je třeba chápat jako seznam událostí, ke kterým v průběhu provozu dochází. Např. při
poruše některé zónové jednotky je tato skutečnost zařazena do logu. V dalších sekcích
této kapitoly je uveden seznam nejčastějších typů zpráv, které v logu najdete.
Každá zpráva logu je nějakého typu. Např. zpráva zóna nedostupná se zapíše do logu
tehdy, pokud se nedaří navázat komunikaci s některou zónovou jednotkou. Další
informace v záznamu pak uvádí o kterou jednotku jde. Pokud je tento problém dočasný
a komunikaci se po čase opět podaří navázat, zapíše se do logu zpráva KONEC: zóna
nedostupná.
Většina typů zpráv je párových, tedy při výskytu události se tato zapíše do logu a při
odeznění příčiny se zapíše tatáž událost s prefixem KONEC.
14.1.2 Jak zobrazit log
Log zobrazíte kliknutím na položku Záznamy logu v navigačním menu. Zobrazí se typicky
posledních 20 záznamů za posledních 24 hodin. Instalační firma si může kvůli servisu
zobrazit logové záznamy v libovolném období provozu systému.
14.1.3 Typy zpráv
Tato sekce uvádí přehled zpráv logu, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Při
výskytu jakékoliv zde neuvedené zprávy je vhodné tuto skutečnost sdělit instalační firmě.
Nedostupná TRU
Po významnou dobu se nepodařilo komunikovat s některou transakční jednotkou.
Zóna nedostupná
Po významnou dobu se nepodařilo komunikovat s některou zónovou jednotkou.
Zabrala t-protimrazovka
Protimrazová ochrana na transakční úrovni zjistila podlimitní teplotu a snaží se ji kompenzovat.
Nadproud aktuátoru
Byl detekován nadproud aktuátoru. Pokud se tato zpráva opakuje u téhož aktuátoru vícekrát, je
pravděpodobně aktuátor poškozen.
Podproud aktuátoru
Byl detekován podproud aktuátoru. Pokud se tato zpráva opakuje u téhož aktuátoru vícekrát, je
pravděpodobně aktuátor poškozen, utržen nebo zcizen.
Zabrala z-protimrazovka
Protimrazová ochrana na zónové úrovni zjistila podlimitní teplotu a snaží se ji kompenzovat.
Následující zprávy mají spíše informativní charakter a mohou se čas od času v logu
vyskytnout. Pokud byste jejich výskyt považovali za výjimečně častý, informujte instalační
firmu.
strana 57/62
DOT smartDIRC – manuál
Reset m-levelu
Došlo k automatickému resetu správní úrovně.
Reset c-levelu
Došlo k automatickému resetu řídicí úrovně.
Bezpečnostní vypnutí TRU
Řídicí úroveň přikázala transakční jednotce vypnout napájení sběrnice, aby mohla inicializovat
všechny připojené zónové jednotky.
Aktivní okenní kontakt
Detekováno otevření okna.
14.2 Záznamy monitoru
Záznamy monitoru obsahují data změřená v rámci zóny (požadovaná a skutečná teplota,
stavy aktuátorů a čidla) typicky za poslední rok. Starší záznamy se automaticky archivují
a nejsou dále přístupné přes webové rozhraní.
14.2.1 Grafické znázornění monitorovacích záznamů
Základní funkcí je zobrazení monitorovacích záznamů v grafické podobě. To lze provést
pomocí odkazu Vygenerovat pro všechny vybrané zóny, kdy musí být dopředu
označeny zóny, pro které se budou vykreslovat grafy. Odkazem Vygenerovat pro
všechny zóny se vykreslí grafy pro všechny zóny v doméně. Pro každou zónu se
vykresluje vždy jeden graf pro každý den vybraného časového rozsahu (nastavuje se v
navigačním menu: datum od – do).
Obr. 2 příklad grafu jednodenního monitoru zóny
Po spuštění generování monitoru se v menu za textem Generované sestavy objeví
symbol přesýpacích hodin . Tento značí, že se generování grafů ze zaznamenaného
monitoru provádí na pozadí a nijak neblokuje aktuální sezení – po dobu generování je
možné provádět libovolnou činnost. Jakmile generování skončí, symbol přesýpacích hodin
zmizí a pod nadpisem Vygenerované záznamy se objeví odkaz na stránku, která
obsahuje vytvořené grafy. Tato se otevírá v novém okně (případně na nové záložce).
Stránka se automaticky smaže následující den, ruční smazání je možné provést kliknutím
na odkaz Smazat, který je hned vedle.
Pokud je před generováním grafů monitoru zaškrtnuto pole Nevykreslovat body
v grafech, graf nebude obsahovat znázornění jednotlivých bodů pomocí čtverců
a koleček. Pokud je zaškrtnuto pole Pevné měřítko v grafech, budou všechny grafy mít
stejné měřítko, tj. zobrazí +/- 5 °C v okolí středu požadované teploty.
strana 58/62
DOT smartDIRC – manuál
14.2.2 Dokumentace k doméně
Dokumentace k doméně obsahuje dokument Poziční strom, který popisuje souhrnnou
hierarchii z hlediska objektů domény – budov, podlaží a zón, dokument Přístupový
strom, který popisuje členění z hlediska hardwarového propojení řídicí, transakční
a zónové úrovně a dokument Šablony programů, který lze použít pro předchystání
požadavků na provoz v jednotlivých zónách v papírové podobě.
Dokumentaci vygenerujete kliknutím na odkaz Vygenerovat dokumentaci k doméně.
Pro generování jinak platí stejná pravidla, jako při generování grafů monitoru. Vždy
existuje maximálně jedna vygenerovaná dokumentace k doméně.
14.2.3 Analýza tepelné charakteristiky
Účelem analýzy je rychlý přehled a kategorizace tepelného chování všech zón v doméně,
což by jinak vyžadovalo zdlouhavé prohlížení všech grafů monitoru a zkušený expertní
odhad obsluhy. Podrobnosti o způsobu výpočtu jednotlivých ukazatelů a jejich významu
jsou uvedeny v samostatném dokumentu Analýza tepelné charakteristiky –
vysvětlivky pojmů.
Analýza se zjišťuje pro všechny zóny v doméně za právě vybrané časové období. Analýza
se spustí kliknutím na odkaz Analýza tepelné charakteristiky. Pro analýzu platí opět
stejná pravidla, jako při generování grafů monitoru.
14.2.4 Export strategických údajů
Export vygeneruje tabulkový soubor ve formátu XLS, který obsahuje strategické údaje
o každé zóně:
•
Jméno a popis,
•
Referenční zóna a typ reference,
•
Provozní určení, popis, provozní, mimoprovozní a útlumová teplota,
•
Typ zónové jednotky a počet aktuátorů,
•
Výchozí provozní, mimoprovozní a útlumová teplota,
•
Maximální teplota v programu, pokud překračuje provozní teplotu,
•
Program zóny a požadovaný standardní stav,
•
Údaje z poslední čtrnáctidenní analýzy tepelné charakteristiky.
14.2.5 Podklad pro servis
Podklad pro servis je seznam všech selhání v doméně tj. transakčních jednotek, zónových
jednotek, čidel a hlavic. Vytvoříte jej kliknutím na odkaz Podklad pro servis. Podklad lze
smazat kliknutím na příslušný odkaz Smazat.
14.2.6 Export teplot zón
Funkce slouží k exportu skutečných teplot do tabulkového souboru formátu XLS. Export se
provádí na vybraném časovém období a pro vybrané zóny. Zahájíte jej kliknutím na odkaz
Export teplot vybraných zón.
Výstupem exportu jsou dva soubory – soubor ve formátu XLS a soubor ve formátu ZIP,
který obsahuje jeden soubor XLS. Exportovaná tabulka má sloupce pojmenované podle
zón a řádky obsahují jejich teploty podle času měření. Provedený export lze smazat
kliknutím na příslušný odkaz Smazat.
strana 59/62
DOT smartDIRC – manuál
Před provedením exportu je nutno vybrat typ exportu:
•
bez dopočtu – v tabulce budou pouze skutečně změřené teploty, chybějící pole zůstanou
prázdná
•
konstantní dopočet – teplota mezi okamžiky měření je dle dopočtu rovna poslední měřené
•
lineární dopočet – teplota mezi dvěma okamžiky měření se dopočte pomocí lineární
aproximace
•
dopočet na periodické časy – v tabulce budou pouze teploty dopočtené na periodické časy
pomocí lineární aproximace
14.3 Rozpočet nákladů
Rozpočet nákladů je funkce určená především pro větší objekty (domény), kde může
existovat více než jeden plátce, který se podílí na úhradě nákladů na vytápění. Webové
rozhraní samo o sobě rozpočet neprovádí, pouze připravuje podklad pro doplňkovou
externí aplikaci DOT SDIRC Rozpočet nákladů – tzv. rozpočtový soubor.
Rozpočet se zpravidla provádí za celé topné období, které je nutné mít předem nastavené
v hlavním menu (od - do). Pro samotný rozpočet lze použít buď aktuální nebo
směrodatnou teplotu. Aktuální teplota je běžná teplota, která byla skutečně naměřena
v zóně. Směrodatná teplota je minimum z aktuální (skutečné) a požadované teploty.
Vygenerování rozpočtového souboru se provede kliknutím na odkaz Vygenerovat
pomocí aktuální teploty resp. Vygenerovat pomocí směrodatné teploty. Pro
generování platí stejná pravidla jako při generování grafů monitoru.
Výstupem generování je soubor s příponou .tai, který je zároveň vstupním souborem pro
aplikaci DOT SDIRC Rozpočet nákladů. Podrobnosti o rozpočtu nákladů jsou uvedeny
v samostatném dokumentu DOT DIRC – rozpočet nákladů.
14.4 Generované sestavy
Sestavou je generovaná skupina grafů monitoru, dokumentace k doméně, analýza
tepelné charakteristiky a podklad pro rozpočet nákladů. V době vytváření více než jedné
sestavy je vedle textu Generované sestavy symbol přesýpacích hodin , jak už bylo
psáno výše. Současně je na stránce tabulka generovaných sestav.
V každém řádce je uvedena právě generovaná sestava a její parametry. Sestava přísluší
uživateli, má svůj typ a popis. Navíc lze sledovat průběh generování sestavy v %. Po
dokončení generování sestava ze seznamu zmizí. Pouze uživatel install vidí všechny
probíhající generované sestavy. Ostatní uživatelé vidí pouze svoje vlastní sestavy.
strana 60/62
DOT smartDIRC – manuál
15 Uživatelé
15.1 Správa uživatelů
Kliknutím na položku Správa uživatelů se zobrazí seznam všech nadefinovaných
uživatelů v doméně. Uživatele je možné přidat napsáním jména nového uživatele
a kliknutím na odkaz Přidat nového uživatele.
Kliknutím na jméno uživatele v seznamu se zobrazí podrobné atributy uživatele a v menu
se vedle textu Správa uživatelů objeví jméno zobrazeného uživatele. (Toho odkazu lze
později využít pro rychlejší zobrazení atributů uživatele, podobně jako např. při navigaci
pozičním stromem.)
Každý uživatel může zobrazit pouze sám sebe a navíc uživatel, který má oprávnění ke
správě uživatelů (install), může zobrazit všechny uživatele.
Atributy uživatele
•
Popis – popis funkce uživatele nebo jméno osoby.
•
Heslo – slouží pro změnu hesla. Při změně hesla nejprve nastavte tento atribut a pak atribut
Heslo (kopie).
•
Heslo (kopie) – po nastavení nového hesla a jeho kopie dojde ke změně uživatelského hesla.
•
Přístupové úrovně – primární přístupové úrovně, jejichž je uživatel členem:
•
admin – má právo provádět běžnou správu v doméně včetně synchronizace a změny
běžných atributů (např. v zóně),
•
manager – má právo zobrazovat a měnit rozšířené atributy (např. provozní určení,
nastavení pro rozpočet nákladů, celkový přehled o systému), typicky odpovídá
energetickému manažerovi,
•
install – má právo na správu uživatelů a změnu speciálních atributů, typicky odpovídá
pracovníkům instalační firmy.
•
Omezující skupina – skupina, která omezí přístup uživatele k pozičnímu stromu. Uživatel
bude mít přístup pouze do objektů nadefinovaných ve vybrané skupině.
•
Uživatelské nastavení (nastavení doménových parametrů specifické pro uživatele):
•
Hystereze teplotní vyváženosti – hystereze ve °C, v ymezuje šířku pásma tepelné
vyváženosti při zobrazení vizualizace zón v podlaží,
•
Skrýt vizualizaci – zakazuje zobrazovat vizualizaci zón v podlaží,
•
Výchozí práh analýzy tepelné charakteristiky – změní minimální %, od kterého se
zobrazují zóny překračující svým ukazatelem analýzy tepelné charakteristiky tuto hodnotu
(viz Doména – Tepelná charakteristika).
15.2 Přístupové úrovně
Přístupová úroveň je seznam oprávnění pro jednotlivé prvky domény. Každý uživatel
může být členem více přístupových úrovní, v tom případě získává maximální oprávnění
ze všech těchto přístupových úrovní.
Přístupové úrovně dělíme do 3 skupin:
•
Primární – obsahuje ucelený výčet uživatelských oprávnění. Uživateli mohou být definicí
přiděleny pouze tyto primární úrovně. Výchozí primární úrovně jsou admin, manager
a install.
strana 61/62
DOT smartDIRC – manuál
•
Sekundární – uživatel se stává členem těchto úrovní automaticky a to pouze v případě, že je
členem všech závislých úrovní. Např. úroveň domainadmin závisí na primární úrovni
admin a virtuální úrovni domain. Podobně např. domainmgr = manager + domain,
installoffline = install + offline.
•
Virtuální – uživatel se stává členem těchto úrovní automaticky na základě jiné podmínky.
Existují 2 virtuální úrovně:
•
super – členství má uživatel, pokud nemá vyplněnou omezující skupinu. Používá se pro
administrátory s omezeným přístupem, kteří nemají přístup k prvkům na úrovni domény.
•
offline – členství má uživatel, pokud je systém přepnut do Offline režimu.
Přístupovou úroveň je možné přidat vyplněním jména a kliknutím na odkaz Přidat novou
přístupovou úroveň v seznamu přístupových úrovní.
Zobrazenou přístupovou úroveň je možné smazat v případě, že není použita, kliknutím na
odkaz Smazat přístupovou úroveň. Vyplněním nového jména a kliknutím na odkaz
Duplikovat přístupovou úroveň, se provede vytvoření její kopie se všemi oprávněními.
Atributy přístupové úrovně
•
Popis – popis přístupové úrovně,
•
Závislé přístupové úrovně – seznam závislých přístupových úrovní,
•
Oprávnění – zde je možné přidat jednotlivá oprávnění s následujícími právy:
•
nepřístupný (I) – uživatel nemá na tento prvek žádné právo,
•
viditelný v úplném zobrazení (RF) – uživatel má právo zobrazit prvek, ale jen v úplném
zobrazení,
•
viditelný (R) – uživatel má právo zobrazit prvek,
•
měnitelný v úplném zobrazení (WF) – uživatel má právo zobrazit a změnit prvek, ale jen
v úplném zobrazení,
•
měnitelný (W) – uživatel má právo zobrazit a změnit prvek.
strana 62/62
Katalogový list
smartDIRC Systém individuální regulace
Kontakt
DOT, Velehradská 593, 686 03 Staré Město, Czech Republic
e-mail: [email protected]
www: www.dotweb.cz
tel: +420 572 549 041, fax: +420 572 549 040
DO-73457
Obsah
1 Použití
2 Popis
2.1 Správní úroveň
2.2 Řídící úroveň
2.3 Transakční úroveň
2.4 Zónová úroveň
3 Příklad dosažených úspor energie
Design Organization Technology
www.dotweb.cz
Strana 1 z 3
Katalogový list
smartDIRC Systém individuální regulace
1 Použití
Spotřebu energie nutnou na vytápění objektu je s ohledem na náklady a efektivitu provozu samozřejmě vhodné správně
regulovat. Regulaci samotného zdroje tepla pro objekt (ať už se jedná např. o kotel nebo výměník kompaktní stanice)
v dnešní době většinou řídí ekvitermní regulátor, který zajišťuje optimální pokrytí energetických potřeb objektu jako celku.
Ekvitermní regulátor má být naprogramován tak, aby při sledovaném vývoji teploty exteriéru s ohledem na tepelné ztráty
objektu (dané jeho konstrukcí) zajistil dostatečný výkon otopných těles pro komfortní tepelnou pohodu v objektu. Konkrétní
lokální požadavky na teplo se však v jednotlivých místnostech objektu obvykle liší.
Splnění těchto odlišných požadavků nabízí až systém inidviduální regulace. Firma DOT vyvinula a vyrábí řadu systémů pod
souhrnným označením DIRC - Distributed Independent Room Control, tedy systémů distribuované individuální regulace.
Systém smartDIRC je vhodný pro objekty střední velikosti, větší budovy, školy, areály s několika pavilony.
2 Popis
Celý systém DIRC je navržen jako distribuovaný výpočetní systém, který se pro konkrétní aplikační nasazení skládá z několika
komponent. V každé aplikaci jsou vytyčeny 4 funkční úrovně. Každá tato úroveň poskytuje určité regulační funkce a to v trvalé
nebo dočasné spolupráci s úrovněmi ostatními. Komponenty systému DIRC jsou popsány v samostatných katalogových
listech. Každá komponenta realizuje funkce jedné nebo několika úrovní. Členění do úrovní není samoúčelné, pomáhá při
návrhu aplikace při tvorbě hierarchie distribuovaného řízení.
Systém DIRC je tvořen správní, řídící, transakční a zónovou úrovní. Pro další text je nutné osvětlit, že pojmem zóna se
označuje každý prostor, ve kterém je požadován určitý individuální průběh teploty v čase. Typicky jde o jednu místnost
v objektu. Pojmem aktuátor se rozumí akční člen regulující míru přiváděné tepelné energie do zóny, v případě systémů DIRC
jde o termopohon umístěný na ventilové armatuře radiátoru, případně rozdělovače podlahového vytápění.
2.1 Správní úroveň
Správní úroveň je nejvyšší úrovní v hierarchii. Obsahuje komponenty nutné pro komfortní přístup uživatele ke všem modifikovatelným parametrům aplikace. Dále prezentuje uživateli nastalé stavy systému, okamžité teploty, prováděné regulační
zásahy a případné poruchy. Realizuje tedy uživatelský interfejs aplikace. Uchovává databázi konfigurace a nastavení časových
a teplotních programů pro každou zónu. Dále dlouhodobě uchovává monitorovací a statistická data vznikající v nižších
úrovních systému DIRC. Správní úroveň je v systémech smartDIRC pokryta jednotkou IPC-9K.
2.2 Řídící úroveň
Řídící úroveň je odpovědná za splnění časových a teplotních požadavků v zónách. Neustále analyzuje časové a teplotní
programy ve všech zónách a vypočítává aktuální požadovanou teplotu v každé zóně a aktuálně požadovaný stav zóny a vše
předává do transakční úrovně. Dále krátkodobě shromažďuje monitorovací a statistické údaje a občasně je předává nahoru
do správní úrovně. Řídící úroveň je schopná plnohodnotné samostatné regulace teploty v čase a pro svou činnost nevyžaduje
aktuálně spuštěnou správní úroveň. Řídící úroveň také počítá náběhovou teplotní rampu a doběh pro každou zónu tak, aby
se optimalizovalo využití setrvačnosti otopné soustavy. Řídící úroveň je v systémech smartDIRC pokryta jednotkou IPC-9K.
Fyzicky se jedná o tutéž jednotku, která zabezpečuje správní úroveň.
2.3 Transakční úroveň
Transakční úroveň se nachází pod řídící úrovní a je také schopná samostatné regulace. Pro každou zónu dostává z řídící
úrovně požadavek na stav aktuátorů a především na požadovanou teplotu v zóně, kterou pro daný čas řídící úroveň stanovila.
Transakční úroveň se tedy v každé zóně porovnáváním skutečné a požadované teploty a řízením aktuátorů snaží docílit
tuto stanovenou teplotu. Je zajištěna také protimrazová ochrana. Transakční úroveň je v systémech smartDIRC pokryta
jednotkami TRU-9K.
Design Organization Technology
www.dotweb.cz
Strana 2 z 3
Katalogový list
smartDIRC Systém individuální regulace
2.4 Zónová úroveň
Zónová úroveň je nejnižší úrovní v hierarchii DIRC. V této úrovni se provádí měření aktuálních teplot v zónách, snímání
binárních vstupů, jejich základní digitální filtrace a přenos nahoru do transakční úrovně. Odtud je vracen požadavek na spínání
proudu do termopohonů na radiátorech pro dosažení regulačního efektu. Komponenty zónové úrovně dále měří skutečný
proud tekoucí do termopohonů, detekují případné problémové stavy a opět zajišťují svou vlastní protimrazovou ochranu.
Zónová úroveň je v systémech smartDIRC pokryta jednotkami PRE-BI-9K, digitálními snímači teploty a termopohony.
3 Příklad dosažených úspor energie
Design Organization Technology
www.dotweb.cz
Strana 3 z 3
Katalogový list
TRU-9K-xy Transakční jednotka
Kontakt
DOT, Velehradská 593, 686 03 Staré Město, Czech Republic
e-mail: [email protected]
www: www.dotweb.cz
tel: +420 572 549 041, fax: +420 572 549 040
DO-73599
Obsah
1 Poznámka
2 Použití
3 Fotografie
3.1 Fotografie rozvaděče se zdrojem a transakční jednotkou
3.2 Fotografie rozvaděče s otevřenými dvířky
4 Popis
4.1 Funkce napájecí
4.2 Funkce komunikační - dOutsideLink
4.3 Funkce komunikační - Ethernet
4.4 Funkce komunikační - dPowerLink
4.5 Funkce bezpečnostní
4.6 Funkce regulační
4.7 Funkce monitorovací, testovací a statistické
5 Technické parametry
6 Výkresy
6.1 Zapojení transakční jednotky TRU-9K-11
6.2 Zapojení transakční jednotky TRU-9K-2x
7 Instalační pokyny
Design Organization Technology
www.dotweb.cz
Strana 1 z 6
Katalogový list
TRU-9K-xy Transakční jednotka
1 Poznámka
Variantní typové označení dřívějších aplikací těchto jednotek může být RU-D-9K-xy.
2 Použití
Transakční jednotka je jednou z komponent pro tvorbu systémů individuální regulace (dále jen DIRC). Ve smyslu členění
systému DIRC pokrývá všechny funkce transakční úrovně. Transakční jednotky se s nadřízenou řídící jednotkou propojují
sběrnicí dOutsideLink nebo Ethernet, s podřízenými zónovými jednotkami sběrnicí dPowerLink, pro které současně plní
funkci řiditelného napájecího zdroje.
3 Fotografie
3.1 Fotografie rozvaděče se zdrojem a transakční jednotkou
3.2 Fotografie rozvaděče s otevřenými dvířky
Design Organization Technology
www.dotweb.cz
Strana 2 z 6
Katalogový list
TRU-9K-xy Transakční jednotka
4 Popis
Transakční jednotka (dále jen TRU) plní řadu funkcí - napájecí, komunikační, bezpečnostní, regulační, monitorovací, testovací
a statistickou. Podrobněji je uvádí následující odstavce.
4.1 Funkce napájecí
Jedna nebo více transakčních jednotek se umísťuje spolu s napájecím zdrojem a jistícím prvkem do rozvaděče, který se
montuje zpravidla na méně exponovaná místa - rozvodny, sklady, kanceláře, kabinety apod. Termopohony na radiátorech
vyžadují napájení bezpečným napětím 24V. Vzhledem k potenciální rozloze regulovaného objektu a množství termopohonů
v areálu není vhodné distribuovat toto napájecí napětí z jednoho zdroje i do vzdálených míst. TRU tedy spolu s napájecím
zdrojem vytvoří řízený zdroj tohoto bezpečného napětí vždy ve vhodném místě objektu či areálu z přívodního síťového napětí
230V/50Hz. TRU je vyráběna v několika provedeních, které se liší druhem napájecího zdroje a možností připojení do sítě
Ethernet. Jednotka TRU-9K-11 je v rozvaděči umístěna spolu s jištěním, případnou přepěťovou ochranou a transformátorem.
Doporučené typy transformátorů (výrobce TBP Blatná) uvádí tabulka. Jednotky TRU-9K-24 a TRU-9K-25 používají místo
transformátoru spínaný zdroj stejnosměrného napětí (výrobce BKE), jeho parametry jsou v téže tabulce. Oba transformátory
i zdroj mají vstupní napětí 230V/50Hz. Pro větší přehlednost je tabulka rozdělena do dvou částí.
Označení
TUZB5031001
TUZB5031008
JS-30-260/DIN
Napětí primáru
230 Vst
230 Vst
230 Vst
Napětí sekundáru
26 Vst
26 Vst
26 Vss
Proud sekundáru
1,15 A
1,73 A
1,2 A
Označení
Proud vyhrazený pro
zónové jednotky a aktuátory
1A
1,3 A
1,1 A
Max. počet ZJ
Max. počet 95REM-24
30
30
30
21
30
27
TUZB5031001
TUZB5031008
JS-30-260/DIN
Poslední sloupec uvádí počet připojitelných aktuátorů v případě, že by šlo o termopohony Coterm 95REM-24.
4.2 Funkce komunikační - dOutsideLink
Transakční jednotky jsou mezi sebou a s nadřízenou řídící jednotkou propojeny vysokorychlostní sběrnicí dOutsideLink
(označuje se také DOL). K realizaci této sběrnice se doporučuje kabel SYKFY 2x2x0,5 nebo počítačové kabely STP nebo
FTP. Je třeba dodržet topologii typu sběrnice (z každého uzlu vede vždy nejvýše ke dvěma sousedním uzlům) a celková délka
sběrnice nesmí přesáhnout 400 m. Každá TRU je vybavena zkratovací propojkou pro zakončení sběrnice, která musí být
osazena (poloha spojeno) právě u obou koncových uzlů. U ostatních uzlů se dává do parkovací pozice (poloha nespojeno).
Z kabelového svazku se použije jeden kroucený pár a to tak, že barevný vodič z páru se zapojí do svorky DH a bílý do
svorky DL. Stínění se zapojí do svorky SH, ale vždy pouze v jednom bodě, tedy svorky SH více transakčních jednotek nemají
být přes stínění propojeny mezi sebou. Vedení a obvody sběrnice dOutsideLink jsou uvnitř TRU galvanicky izolovány od
ostatních obvodů, tedy obvodů zdroje a sběrnice dPowerLink.
4.3 Funkce komunikační - Ethernet
Jednotka TRU-9K-25 je navíc vybavena ještě možností zapojení do běžného rozvodu počítačové sítě Ethernet 10/100M.
Tato jednotka se využije v případech, kdy není možné (nebo výhodné) natažení kabelu sběrnice dOutsideLink od nějaké
skupiny propojených transakčních jednotek až ke vzdálené řídící jednotce a žádá se využití rozvodů existující počítačové sítě.
TRU-9K-25 použitá na tomto místě pak funguje jako komunikační brána mezi sítí Ethernet a sběrnicí dOutsideLink. Řídící
jednotka (IPC-9K) pak může komunikovat skrze TRU-9K-25 se všemi na ni připojenými transakčními jednotkami.
Design Organization Technology
www.dotweb.cz
Strana 3 z 6
Katalogový list
TRU-9K-xy Transakční jednotka
4.4 Funkce komunikační - dPowerLink
Všechny typy TRU jsou vybaveny sběrnicí dPowerLink (označuje se také DPL), kterou se přivádí napájení a komunikace
k zónovým jednotkám. K realizaci této sběrnice se doporučuje použití třívodičového kabelu CYLY nebo CYSY s barvami
vodičů červená, černá, hnědá. Napájení je vedeno po červeném (P+) a černém vodiči (P-). Komunikace je vedena po hnědém
vodiči (PD). Minimální průřez vodičů je třeba stanovit odvyklým postupem z očekávané proudové zátěže a měrného odporu
mědi. Odpor kabelového vedení musí být tak malý, aby souhrnný napěťový úbytek na napájecích vodičích (červeném a černém)
nepřekročil 2 V. Jinak řečeno, nejvyšší napěťový úbytek na jednom vodiči mezi transakční jednotkou a kteroukoliv zónovou
jednotkou při jakékoliv zátěži (především největší, tedy všechny aktuátory zapnuty) nesmí překročit 1 V.
Nejmenší přípustný průřez jednoho vodiče je 0,35 mm2, v případě nasazení termopohonů Coterm se obvykle používají kabely
2x0,5+1x0,35, 3x0,5, 3x0,75. Proudová zátěž se stanovuje buď jednoduše součtem odběrů všech termopohonů a zónových
jednotek (jakoby byly všechny umístěny co nejdále od TRU) nebo složitější analýzou beroucí ohled na skutečné délky
kabelových úseků mezi zónovými jednotkami. Sběrnici dPowerLink je možné vést s libovolnou topogií (sběrnice, hvězda,
kombinace) a není třeba ji jakkoliv zakončovat. Největší kabelová vzdálenost mezi transakční jednotkou a kteroukoliv zónovou
jednotkou je 50 m. TRU měří okamžité napětí sběrnice dPowerLink a detekuje případné poruchy.
4.5 Funkce bezpečnostní
TRU je schopná samostatného provozu bez řídící jednotky po dobu jedné hodiny. Pokud se ovšem spojení s řídící jednotkou
z nějakého důvodu přeruší a neobnoví do této doby, TRU z bezpečnostních důvodů vypne napájení sběrnice dPowerLink
a tedy všechny zónové jednotky. Všechny termopohony typu NO (také 95REM-24) otevřou. Po obnovení spojení se vše vrátí
do provozního stavu.
Zjistí-li TRU v kterékoliv podřízené zóně aktuální meřenou teplotu pod 5 C, aktivuje se protimrazová ochrana zóny a TRU
přikáže deaktivaci všech jejích termopohonů. Z tohoto důvodu také není možné použít termopohonů NC (normálně uzavřeno)
kdekoliv, kde existuje potenciální možnost, že se protimrazová ochrana aktivuje. Pokud je v objektu tato možnost vyloučena,
je možné použít i termopohony typu NC.
4.6 Funkce regulační
TRU dostávají od řídící jednotky pokyny k regulaci na vypočtené aktuálně platné požadované teploty pro všechny zóny
spadající pod působnost dané TRU. Transakční jednotka neustále čte údaje z připojeným podřízených zónových jednotek,
provádí případnou opravu aktuální teploty kalibrační konstantou a porovnává ji s aktuálním požadavkem. Zpětně přikazuje
zónovým jednotkám zapnout nebo vypnout proud do termopohonů a tím ovlivnit přívod topné energie do zóny (místnosti).
V rámci systému DIRC může být teplota měřená některou zónovou jednotkou použita jako reference pro jiné zónové jednotky
bez vlastního snímače. Toto uspořádání se používá v prostorách s velkým počtem radiátorů (např. tělocvičny, haly). Teplota
je měřena např. pouze dvěmi zónovými jednotkami a tyto tvoří tzv. referenční zóny pro libovolné množství dalších závislých
zónových jednotek bez vlastních snímačů, ale s aktuátory. Vždy musí platit, že obě zónové jednotky z každé dvojice referenční
zóna-závislá zóna jsou na téže transakční jednotce.
4.7 Funkce monitorovací, testovací a statistické
Případné poškození nebo zcizení termopohonu se projeví jako absence přiváděného proudu, který je neustále měřen.
V takovém případě se tato skutečnost předá ke zpracování nahoru řídící a správní jednotce, která jej uloží do logu systému
(žurnál) a případně prezentuje uživateli. Podobně je vyhodnocováno také poškození snímačů teploty nebo celých zónových
jednotek. Kvůli detekci poškození nebo zcizení termopohonu jsou i vypnuté termopohony občas na krátký okamžik zapínány,
aby se zjistil správný průtok proudu jejich topnými členy.
TRU dále udržuje základní monitorovací a statistické údaje o každé podřízené zóně a předává jej na vyžádání řídící a správní
úrovni systému DIRC.
Design Organization Technology
www.dotweb.cz
Strana 4 z 6
Katalogový list
TRU-9K-xy Transakční jednotka
5 Technické parametry
Napájecí napětí
Odběr vlastní jednotky bez
DPL
Max. počet zónových jednotek
Jištění pojistkou 5x22 m
Sběrnice
Mechanické provedení
TRU-9K-11
26 Vst
100 mA
TRU-9K-24
26 Vss
50 mA
TRU-9K-25
26 Vss
50 mA
30
30
30
T 1,6A
dOutsideLink, dPowerLink
T 1,6A
dOutsideLink, dPowerLink
4M DIN
4M DIN
T 1,6A
dOutsideLink,
dPowerLink
4M DIN
Ethernet,
6 Výkresy
6.1 Zapojení transakční jednotky TRU-9K-11
Design Organization Technology
www.dotweb.cz
Strana 5 z 6
Katalogový list
TRU-9K-xy Transakční jednotka
6.2 Zapojení transakční jednotky TRU-9K-2x
7 Instalační pokyny
Jednotka se instaluje zabudováním do pomocného rozvaděče o velikosti 12M se zabudovaným jištěním a případnou přepěťovou
ochranou a napájecím zdrojem. Jednotlivé použité sběrnice v dané aplikaci jsou přivedeny do rozvaděče, připojeny na násuvné konektory podle výkresů. Z vhodného připojovacího místa je do rozvaděče přivedeno hlavní napájecí napětí 230V/50Hz
kabelem o minimálním průřezu 3x1,5.
Od výstupu napájecího zdroje se jedná o obvody SELV. Žádný z následných vodičů nesmí být spojen s nulovým ani ochranným
vodičem napájecí sítě a to ani případné stínění kabelů.
Design Organization Technology
www.dotweb.cz
Strana 6 z 6
Katalogový list
PRE-BI-9K-xy Zónová jednotka
Kontakt
DOT, Velehradská 593, 686 03 Staré Město, Czech Republic
e-mail: [email protected]
www: www.dotweb.cz
tel: +420 572 549 041, fax: +420 572 549 040
DO-73519
Obsah
1 Použití
2 Fotografie zónové jednotky připravené k instalaci na omítku
3 Popis
4 Označení
5 Technické parametry
6 Zapojení jednotky v provedení na omítku
7 Instalační pokyny
Design Organization Technology
www.dotweb.cz
Strana 1 z 5
Katalogový list
PRE-BI-9K-xy Zónová jednotka
1 Použití
Zónová jednotka je jednou z komponent pro tvorbu systémů individuální regulace (dále jen DIRC). Slouží pro relizaci nejnižší regulační úrovně systému. Umísťuje se přímo v regulovaných místnostech, ve kterých měří teplotu a ovládá termopohony (akční členy - aktuátory). Prostřednictvím sběrnice dPowerLink (DPL) je jednotce přiváděno napájení a komunikace
s nadřízenou jednotkou. dPowerLink představuje tedy výkonovou nízkorychlostní sběrnici řízení radiátorů.
2 Fotografie zónové jednotky připravené k instalaci na omítku
3 Popis
Ve smyslu hierarchie systému DIRC pokrývá jednotka všechny funkce zónové úrovně. Všechny funkce zajišťuje integrovaný
mikrořadič. S nadřízenou transakční jednotkou se propojuje sběrnicí dPowerLink.
Jednotka obsahuje svorky pro připojení snímače či snímačů teploty a svorky pro připojení aktuátorů. Provedení pod omítku
je určeno k vestavbě do běžné kulaté přístrojové instalační krabice.
Výstupní napětí spínané pro aktuátory odpovídá vstupnímu napájecímu napětí jednotky. Proud každým aktuátorem je měřen
a přenášen do vyšších úrovní systému DIRC, čímž je zabezpečena včasná detekce poškozeného nebo zcizeného aktuátoru
(termopohonu).
Design Organization Technology
www.dotweb.cz
Strana 2 z 5
Katalogový list
PRE-BI-9K-xy Zónová jednotka
4 Označení
Písmena xy v označení určují provedení jednotky takto:
Označení
Provedení
na omítku
Povolené
adresy
snímačů
0
Max. připojitelných
aktuátorů
1
PRE-BI-9K11
PRE-BI-9K12
PRE-BI-9K13
PRE-BI-9K14
PRE-BI-9K50
PRE-BI-9K51
PRE-BI-9K52
na omítku
0
2
na omítku
0
3
na omítku
0
4
pod omítku
0 až 3
0
pod omítku
0 až 3
1
pod omítku
0 až 3
2
5 Technické parametry
Jmenovité napájecí napětí
Rozsah napájecího napětí
Odběr elektroniky se snímačem bez aktuátorů
Max. odběr jednoho aktuátoru
Max. odběr souhrnný odběr aktuátorů
Vestavěná pojistka
Design Organization Technology
24 Vss
22 až 28 Vss
5 mA, typicky 3 mA
350 mA
450 mA
F 500 mA, trubičková 5x20 mm
www.dotweb.cz
Strana 3 z 5
Katalogový list
PRE-BI-9K-xy Zónová jednotka
6 Zapojení jednotky v provedení na omítku
Design Organization Technology
www.dotweb.cz
Strana 4 z 5
Katalogový list
PRE-BI-9K-xy Zónová jednotka
7 Instalační pokyny
Provedení na omítku se umísťuje zpravidla skrytě, obvykle pod snímač teploty. Nejprve se umístí plastová krabička do níž
se přivede veškerá kabeláž. Pak se do krabičky vloží deska zónové jednotky a přišroubuje se jedním vrutem v horní středové
části desky. Identifikační štítek dodaný spolu s jednotkou se nalepí na bok krabičky tak, aby byl snadno viditelný a dostupný.
Krabička se zakrytuje víčkem a přichytí dvěma dodávanými vruty.
Provedení pod omítku se volně vkládá do připravené kulaté přístrojové instalační krabice. Kabely se připravují předem.
Identifikační štítek se lepí zpravidla na na vnitřní stranu uzavíracího víčka instalační krabice.
Design Organization Technology
www.dotweb.cz
Strana 5 z 5
Katalogový list
TS-40-536 Vnitřní prostorový snímač teploty pro DIRC
Kontakt
DOT, Velehradská 593, 686 03 Staré Město, Czech Republic
e-mail: [email protected]
www: www.dotweb.cz
tel: +420 572 549 041, fax: +420 572 549 040
DO-73508
Obsah
1 Použití
2 Fotografie
3 Popis
4 Technické parametry
5 Instalační pokyny
Design Organization Technology
www.dotweb.cz
Strana 1 z 3
Katalogový list
TS-40-536 Vnitřní prostorový snímač teploty pro DIRC
1 Použití
Snímač teploty je jednou z komponent pro tvorbu systémů individiální regulace (dále jen DIRC). Je umístěn na kabelu
a připojuje se přímo ke svorkám zónové jednotky PRE-BI-9K. Jeho účelem je měřit teplotu v místnosti.
2 Fotografie
3 Popis
Snímače obsahuje kalibrovaný snímač, který po digitální sběrnici přenáší do zónové jednotky hodnotu aktuální teploty. Ke
stejným svorkám zónové jednotky je možné připojit až 4 snímače, pokud to daný typ jednotky podporuje. Každý snímač
musí mít z výroby nastavenu odlišnou adresu 0 až 3. Požadované adresy můžete uvést při objednání, standardně se dodává
snímač s adresou 0. Adresa snímače je rozlišena barvou bužírky navlečené na kabelu snímače takto:
chybějící nebo černá
červená
modrá
bílá
adresa
adresa
adresa
adresa
0
1
2
3
4 Technické parametry
Měřící rozsah
Rozlišení
Přesnost
Maximální délka kabelu
Design Organization Technology
-30 až 70 C
0,0625 C
+-0,5 C při 25 C, +-1 C v pásmu -10 až 45 C
3m
www.dotweb.cz
Strana 2 z 3
Katalogový list
TS-40-536 Vnitřní prostorový snímač teploty pro DIRC
5 Instalační pokyny
Snímač se instaluje na zeď místnosti přibližně do výše obličeje. Nedoporučuje se instalace na obvodové zdi a nesmí být
osluněn. Instalujte jej dostatečně daleko od zdrojů tepla (např. radiátory, kopírky, počítače) i chladu (např. z otevřených
oken). Vhodná je instalace na nosnou nebo nenosnou dělící zeď či příčku uvnitř místnosti. Prostor kolem snímače nesmí být
omezen pro cirkulaci vzduchu (instalace za nábytkovou stěnou apod.).
Kabel se upraví na vhodnou délku a zapojí do svorek zónové jednotky PRE-BI-9K. Zapojení jednotlivých barev vodičů je
uvedeno v intalačních pokynech a výkresech zónové jednotky. Snímač se přichytí vrutem do připravené hmoždinky.
Design Organization Technology
www.dotweb.cz
Strana 3 z 3
Katalogový list
95REM-24 Termopohon Coterm
Kontakt
DOT, Velehradská 593, 686 03 Staré Město, Czech Republic
e-mail: [email protected]
www: www.dotweb.cz
tel: +420 572 549 041, fax: +420 572 549 040
DO-73479
Obsah
1 Poznámka
2 Použití
3 Fotografie příkladu umístění
4 Fotografie příkladu umístění
5 Fotografie detailu
6 Popis
7 Technické parametry
8 Instalační pokyny
Design Organization Technology
www.dotweb.cz
Strana 1 z 3
Katalogový list
95REM-24 Termopohon Coterm
1 Poznámka
Údaje tohoto katalogového listu jsou převzaty z dokumentace výrobce termopohonu - Coterm Příbram.
2 Použití
Termopohon vyráběný firmou Coterm s.r.o. Příbram je ověřeným akčním členem pro začlenění do systémů DIRC. Pracuje
v režimu NO - normálně otevřeno. Termopohon je prostřednictvím dodávaného příslušenství možno instalovat na radiátorové
ventily všech obvykle se vyskytujících výrobců (Danfoss, Oventrop, Heimeier, Myjava, Giacomini, Comap, Coterm atd.).
3 Fotografie příkladu umístění
4 Fotografie příkladu umístění
Design Organization Technology
www.dotweb.cz
Strana 2 z 3
Katalogový list
95REM-24 Termopohon Coterm
5 Fotografie detailu
6 Popis
Nosné části jsou vyrobeny z vysoce jakostních plastů. Pohon obsahuje pasivní snímač teploty vyhřívaný elektrickým topným
členem. Po připojení na napětí se snímač začne ohřívat a uzavírat radiátorový ventil. Doba od sepnutí napětí do úplného
uzavření je asi 8 minut. Odpojením napětí dojde postupně k ochlazení snímače a k plnému otevření ventilu. Aby nedocházelo
k překrývání funkce se zavíráním vlivem pokojové teploty, je uzavírací teplota snímače nastavena na 30+-1 C. Jiné nastavení
je možné dohodnout s výrobcem. Regulační knoflík hlavice je zablokován proti otáčení.
7 Technické parametry
Odpor topného členu
Jmenovité napájecí napětí
Proud při jmenovitém napětí
680 ohm
24Vss nebo 24Vst efektivní hodnoty
35 mA
8 Instalační pokyny
Termopohon se montuje na ventil přišroubováním a dotažením převlečné matice. Přívodní dvouvodičový kabel se upraví na
vhodnou délku a připojí do svorek zónové jednotky PRE-BI-9K. Na polaritě vodičů nezáleží.
Ventil s temrophonem musí být umístěn tak, aby při případné netěsnosti ventilu nedošlo k zatečení vody do termopohonu.
Musí být umístěn tak, aby nebyl omezen průtok vzduchu kolem žebrované části.
Design Organization Technology
www.dotweb.cz
Strana 3 z 3
Download

DOT smartDIRC - manuál - srpen 2010