TECHNICKÁ UNIVERZITA
ILMENAU
IPID
International Promovieren in Deutschland
D
AAD - nemecká akademická
výmenná služba podporuje z
prostriedkov nemeckého ministerstva
pre vzdelanie a výskum Program IPID
- International Promovieren in Deutschland a to až do výšky 100 tis. Euro
ročne.
P
rogram IPID má dve programové línie:
1. programová línia: Internacionalizácia doktorandského štúdia na nemeckých vysokých školách
2. programová línia: Bi-nacionálne
siete doktorandov.
doktorandov.
C
•
•
•
•
2
IELE PROGRAMU IPID:
získanie nadnárodných dizertácií
spolupráca nemeckých a
zahraničných vysokých škol v oblasti vzdelávania doktorandov
získanie vysokokvalifikovaného
vedeckého dorastu
vybudovanie vedeckých
kooperačných vztahov medzi
zúčastnenými krajinami
IPID
International Promovieren in Deutschland
•
•
•
P
RÍSPEVOK PRE DOKTORANDOV:
jednorázový príspevok na cestu vo výške
200 Euro
príspevok na pobyt od 33 Euro/den; od
23 dní pobytu max. 1.000 Euro/mesiac;
maximálna dlžka pobytu: 60 dní
J
AZYKOVÉ KURZY:
1. nemecký jazyk:
- úroven A1, A2, B1 (ekonomicky orientované)
- úroven B1/B2 (vedecké práce)
- úroven B1 - jazykový kurz technickej nemčiny
- úroven B2/C1 - nemčina pre pokročilých
2. anglický jazyk:
- úroven C1 - odborná technická angličtina
- kurz zameraný na osvieženie anglickej slovnej zásoby
- kurz zameraný na osvieženie anglickej gramatiky
- kurz zameraný na diskusiu o prezentácii
- kurz vedeckého písania
- kurz zameraný na úspešné napísanie žiadosti do zamestnania
Raster k vlastnému ohodnoteniu:
www.tu-ilmenau.de/sparcheninstitut/raster-zur-selbstbeurteilung/
3
IPID
International Promovieren in Deutschland
P
ROJEKTOVÍ PARTNERI:
1. Technická univerzita Ilmenau:
3. Slovenská technická univerzita
Bratislava:
- Materiálovotechnologická fakulta
so sídlom v Trnave
- Fakulta elektrotechniky a informatiky so sídlom v Bratislave
2. Technická univerzita Košice:
- Fakulta elektrotechniky a informatiky
4. Žilinská univerzita Žilina:
- Fakulta riadenia a informatiky
- Elektrotechnická fakulta
- Katedra biomedicínskej techniky
- Katedra spracovania biosignálov
- Katedra mikromechnických systémov
- Katedra elektronickej meracej techniky
- Centrum mikro a nanotechnológií
4
IPID
International Promovieren in Deutschland
K
ATEDRA SPRACOVANIA
BIOSIGNÁLOV
ŠPECIÁLNE VYBAVENIE:
Univ.Prof.Dr.-Ing. habil. Peter Husar
vedúci katedry a projektu IPID
•
TAŽISKO VÝSKUMNEJ ČINNOSTI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
nové metódy dynamickej časovofrekvenčnej analýzy v medicínskej
technike (multidimenzionálne signály)
spracovanie biosignálov v medicínskej meracej technike (EKG, EEG,
EMG)
klinické informačné systémy a zabezpečenie kvality
extrémne rýchle spracovanie obrazu (CMOS-senzory, FPGA)
objektívna diagnostika psychických
a neurologických ochorení
•
•
•
•
•
elektrofyziologické laboratórium
zamerané na multikanálové zachytenie a vyhodnotenie elektrofyziologických dát
Eye-Tracking systémy v reálnom
čase (bez kalibrácie, infračervené)
systémy k vizuálnej simulácii
pohladom riadený perimeter
laboratórium na krvný obeh
(viackanálové EKG, EMG, krvný
tlak, dýchanie, saturácia kyslíkom,
dermálna vodivost)
technika na elektrickú stimuláciu k
diagnostike a liečbe ochorení svalov
ultrazvokový farebný Doppler
röntgenové laboratórium a experimentálne CT
rádiologické laboratórium
oftalmologické laboratórium
5
IPID
International Promovieren in Deutschland
K
ATEDRA BIOMEDICÍNSKEJ
TECHNIKY
ŠPECIÁLNE VYBAVENIE:
Univ.Prof.Dr.-Ing. habil. Jens Haueisen
vedúci katedry
•
TAŽISKO VÝSKUMNEJ ČINNOSTI:
•
bioelektrické potenciály a biomagnetické polia (meracia technika,
stimulačná technika, stanovenie
vodivostného rozloženia)
oftalmologická technika
analýza a modelovanie dát (optimalizácia a inverzné postupy,
rozkladové postupy pre viacdimenzionálne dáta, oscilačná analýza a
analýza prenosu informácií)
rádiologická technika (zobrazovanie, použitie žiarenia, ochrana
pred žiarením)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
elektrofyziologické laboratórium
(o.i. viaceré EEG systémy do 256
kanálov, EKG, EMG, EOG; meracie systémy magnetického pola;
Eye-Tracking systémy, somatosenzorické, auditorické a vizuálne
stimulačné systémy; technika na
elektrickú stimuláciu)
oftalmologické laboratórium
optické laboratórium
laboratórium na TMS (transcranial
magnetic simulation), systém robotov, neuronavigácia, kombinované EEG
laboratórium na krvný obeh
(viackanálové EKG, EMG, krvný
tlak, dýchanie, saturácia kyslíkom,
dermálna vodivost)
röntgenové laboratórium
laboratórium jadrového žiarenia
IPID
International Promovieren in Deutschland
K
ATEDRA ELEKTRONICKEJ
MERACEJ TECHNIKY
ŠPECIÁLNE VYBAVENIE:
Univ.Prof.Dr.-Ing. habil. Reiner S. Thomä
vedúci katedry
•
TAŽISKO VÝSKUMNEJ ČINNOSTI:
•
•
•
•
•
meranie a modelovanie smerových
mobilných rádiových kanálov
optimálne spracovanie signálov
pre mobilné rádiové systémy s
viacerými anténami na obidvoch
stranách prenosovej cesty (turboMIMO)
Link & System-Level-Simulation z
mobilných rádiových systémov s
adaptívnymi anténami
UWB, Ultra-Wide-Band radarovej
techniky
hybridno a monoliticky integrované vysokofrekvenčné logické obvody pre UWB systémy
•
•
•
•
•
•
Real-Time-Channel-Sounder s lineárnymi, planárnymi a zirkulárnymi Antennenarrays MEDAVRUSK
(šírka pásma 240 MHz, frekvenčný
rozsah 1.4... 2.6, 5.0 ... 6.0 GHz)
3D anténovy regulátor polohy,
8-kanálový simulátor rádiového
kanálu
technika na zachytenie a spracovanie meraných dát (paralelné DSPsystémy)
digitálny pamätový osciloskop, HF
signálny generátor do 6 GHz a 40
GHz
spektrálne analyzátory do 26 GHz,
vektoriálne analyzátory obvodov
až do 40 GHz
GPS príjimače a Telemetry-Systems,
GPR radarový skener
viackanálový UWB radarový systém
7
IPID
International Promovieren in Deutschland
K
ATEDRA MIKROMECHANICKÝCH SYSTÉMOV
ŠPECIÁLNE VYBAVENIE:
Univ.Prof.Dr.-Ing. habil. Martin Hoffmann
•
vedúci katedry
•
TAŽISKO VÝSKUMNEJ ČINNOSTI:
•
mikrofluodika (mikroventily, mikropumpy, miesič, reaktory)
pasívne mikromechanické komponenty a mikroštruktúry
AIN ako mechanický materiál
mikroovládače
(piezoelektrické,
elektromagnetické a elektrostatické)
optické MEMS (aktívna mikrooptika)
mikrosenzory (o.i. pasívne senzory
pre RFID)
Black Si/Silicium-Gras a usporiadané nanoštruktúry
mikro a nano integrácia
•
•
•
•
•
•
•
8
•
•
•
•
•
•
•
zariadenia na plazmové leptanie
(ICP na Si prip. SiO2)
LPCVD zariadenia na vysoké teploty (dotované) Si, SiO2, Si3N4
PECVD (nízka teplota)
mokrá chemická procesová technika (KOH a diverzné metály)
otolitografia
(na
UV
báze,
rozlíšenie do 1 μm)
Sputter a odvzdušnovacie zariadenie
meracia technika pre mikromechanické systémy (taktilná a optická
povrchová profilometria, optická
mikroskopia)
rastrový elektronický mikroskop
obligačné techniky (anodická obligácia, Silicon Fusion Bonding
(SFB), drôtová obligácia
IPID
International Promovieren in Deutschland
C
ENTRUM MIKRO A NANOTECHNOLÓGIÍ
Centrum mikro a nanotechnológií
patrí k prevádzkovým jednotkám univerzity. Je technologickou platformou
ako pre základný, tak aj pre aplikovaný
výskum v oblasti mikro a nanosystémov. K tomu patria základné technológie na vrstvovanie, štrukturovanie
ako aj na opracovanie povrchov silícií,
metálov, oxidov, skliel, keramiky pre
hybridné technológie. Celková úžiková
plocha centra predstavuje 2000m2,
z čoho sú 750m2 čisté priestory
rozličných tried a špeciálne laboratóriá, ako napr. na prácu s biologickými vzorkami (stupen bezpečnosti S1).
Vedeckým partnerom Centra mikro
a nanotechnológie je Inštitút pre mikro a
nanotechnológie. Jeho odborné oblasti
(katedry) dodávajú vlastné technológie
a pracovníkov. Vzhladom na priestorovú blízkost týchto rôznych odborov (katedier) a výskumných skupín vzniká intenzívna vedecká výmena v kreatívnom
okolí. Interdisciplinárnost je v popredi!
ŠPECIÁLNE VYBAVENIE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
polymérovo-elektronické laboratórium
laboratórium techniky merania
vrstiev
laboratórium optickej a E-Beam litografie
laboratórium mokrého chemického leptania
PVD/RIE laboratórium
laboratórium na vysokoteplotné
procesy
laboratórium konštručnej techniky
a spojovacej techniky
MBE a analýza povrchov
laboratórium na analýzu pevných
látok
technológie „backend“
laboratórium na ultraprecízne
spracovanie
laboratórium optickej meracej
techniky
elektrónová mikroskopia
9
IPID
International Promovieren in Deutschland
Š
TRUKTÚRA TECHNICKEJ UNIVERZITY ILMENAU:
FAKULTY:
•
•
•
•
•
Fakulta elektrotechniky a informačnej techniky
Fakulta informatiky a automatizácie
Strojárska fakulta
Fakulta matematiky a prírodných vied
Ekonomická fakulta
NADFAKULTNÉ INŠTITÚTY:
•
•
•
•
•
Inštitút pre automobilovú a výrobnú techniku
Chemický, elektrotechnický a galvanotechnický inštitút
Inštitút pre systémovú, energetickú, hnaciu techniku a techniku životného
prostredia
Inštitút pre mikro a nanotechnológie
Inštitút pre techniku materiálov
PREVÁDZKOVÉ JEDNOTKY:
•
•
•
•
•
•
PATON-krajinské patentové centrum
Univerzitné výpočtové stredisko
Univerzitná knižnica
Univerzitné športové centrum
Centrum pre energetickú techniku
Centrum pre mikro a nanotechnológie
10
Stand Juni 2011
P
P
P
Großer Teich
88
P
0
20
40
60
80
100 m
Hans-Stamm-Campus
P
P
© TU Ilmenau, Dezernat Planung, U. Holzbecher, 1995-2011
N
International Promovieren in Deutschland
IPID
11
IPID
International Promovieren in Deutschland
K
ONTAKTNÉ OSOBY:
Univ.-Prof.Dr.Ing. Peter H u s a r
vedúci projektu
Dipl.-Ing. Darina H u s a r
koordinátorka projektu
D
ALŠIE INFORMÁCIE:
www.tu-ilmenau.de/ipid
www.daad.de/ipid
12
Download

1. Technická univerzita Ilmenau