Vyhlásenie o zhode
Názov organizácie:
Adresa:
IČO:
Schneider Electric Slovakia, s.r.o
Borekova 10, 821 06 Bratislava
35723394
Výrobca:
SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
Le Hive, 35 rue Joseph Monier
92506 Rueil Malmaison
FRANCE
Výrobok:
Ovládacie a signalizačné hlavice, priemer 22mm
Katalógové čísla:
XB4 R, XB5 R, ZB4 R, ZB5 R, ZBR T, ZBR R, ZBR A, ZBR M, XAL-D
Nezávislé ovládacie tlačidlo bez batérií a káblov, príjimače, anténa, skrinky pre ovládacie tlačidlá, a
príslušenstvo.
Horeuvedený výrobok bol posudzovaný podľa § 12 ods. 3, písmeno a/ zákona
264/1999 Z.z. a je v zhode s technickými požiadavkami nasledovného vládneho nariadenia:
č.
Číslo:
Názov:
308/2004 v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre
elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia
Číslo:
Názov:
254/2004 v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády o technických
elektromagnetickej kompatibility
požiadavkách
na
výrobky
z hľadiska
Pri posudzovaní zhody boli použité nasledovné technické normy:
Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM)
Zariadenia s krátkym dosahom - rádiové zariadenia pracujúce
vo frekvenčnom rozsahu od 1 GHz do 40 GHz.
EN 300440-2 (2009)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby.
Časť 3: Osobitné podmienky na zariadenia s krátkym dosahom (SRD) prevádzkované na frekvenciách
medzi 9 kHz a 40 GHz
EN 301489-3 (2002)
Schneider Electric Slovakia spol. s r.o.
Poštová adresa obchodnej pobočky:
Borekova 10, SK - 821 06 Bratislava 214
Zákaznícka linka : 0850 123 455
Fax: 02/45 52 40 00
http://www.schneider-electric.sk
Sídlo firmy: Borekova 10, 821 06 Bratislava, Slovensko
IČO: 35723394
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
Oddiel: Sro Vložka: č. 15154/B
E-mail: [email protected]
Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia
Elektromechanické prístroje riadiacich obvodov
IEC 60947-5-1 (2003)
+ A1 (2009)
Je dôležité, aby boli výrobky inštalované, udržiavané a používané v zhode s účelom ich
použitia, v zhode s aplikovateľnými predpismi a normami, v zhode s dodávateľovými
inštrukciami a s nasledovnými európskymi nariadeniami:
Rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia (R&TTE smernica)
1999/5/EC
Nízkonapäťové zariadenia
2004/108/EC
Vydané v Bratislave dňa 15.8.2011
Meno:
Jakub HAJNIK
Funkcia: Produktový manažér
Podpis:
Schneider Electric Slovakia spol. s r.o.
Poštová adresa obchodnej pobočky:
Borekova 10, SK - 821 06 Bratislava 214
Zákaznícka linka : 0850 123 455
Fax: 02/45 52 40 00
http://www.schneider-electric.sk
Sídlo firmy: Borekova 10, 821 06 Bratislava, Slovensko
IČO: 35723394
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
Oddiel: Sro Vložka: č. 15154/B
E-mail: [email protected]
Download

Vyhlásenie o zhode - Schneider Electric