KRAJSKÝ STAVEBNÝ ÚRAD V PREŠOVE
Námestie mieru č. 3, 081 92 Prešov
Číslo: 2012-715/3373-5/SP-KAM
Prešov 06.11.2012
V e r e j n á v y h l á š k a
R o z h o d n u t i e
Krajský stavebný úrad v Prešove, odbor štátnej stavebnej správy, ako vecne
a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 3 ods. 5 a § 4 písm. b)
ods. 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný
poriadok a bývanie a o zmenene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
a podľa § 58 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v spojení s § 63 ods. 1 zákona
o správnom konaní, na základe návrhu podaného Ing. Jánom Balaščíkom, bytom
Karpatská 6593/6, 080 01 Prešov, na obnovu konania vo veci rozhodnutia stavebného
úradu Mesta Prešov č. B/405/2010 – Se zo dňa 22.02.2010 rozhodol, že návrh na
povolenie obnovy konania podľa ustanovenia § 63 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok)
z a m i e t a.
Pôvodné rozhodnutie stavebného úradu Mesta Prešov č. B/405/2010 – Se zo
dňa 22.02.2010 ponecháva v platnosti.
O d ô v o d n e n i e
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad vydalo dňa 22.02.2010 rozhodnutie
č. B/405/2010 – Se, ktorým povoľuje zmenu nedokončenej stavby: ,,Obnova
bytového domu na ul. Karpatská 1-7 v Prešove“, ktorá je rozostavaná na pozemku
parc. č. 14325 v kat. území Prešov, stavebníkovi Bytovému družstvu Prešov,
v rozsahu zmeny termínu dokončenia stavby, s jeho predĺžením do dňa 28.02.2011.
Krajský stavebný úrad v Prešove, rozhodnutím č. 2010-593/2128-2/SP-KAM
zo dňa 18.06.2010 zamietol odvolanie Ing. Jána Blaščíka a rozhodnutie Mesta Prešov
č. B/405/2010-Se zo dňa 22.02.2010 potvrdil. Účastník konania Ing. Ján Balaščík,
bytom Karpatská 6593/6, 080 01 Prešov podal dňa 06.09.2012 na Krajský stavebný
úrad v Prešove, ako orgán, ktorý vo veci rozhodoval v poslednom stupni, návrh na
obnovu konania.
V návrhu na obnovu konania Ing. Ján Balaščík uvádza, že dôvody obnovy
konania sú podrobne, jednotlivo i vo vzájomných súvislostiach dostatočne
a zrozumiteľne uvedené vo výroku a odôvodnení Uznesenia číslo ČVS: ORP-283/JUPO-2012 zo dňa 08.03.2012 vydaného vyšetrovateľom Obvodného oddelenia PZ
Prešov – Juh, ktoré prikladá ako dôkaz č. 1, ako aj v Informácii o výsledku prešetrenia
oznámenia vyšetrovateľa z Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
číslo 05013/2012Ui-P1958/12-6 zo dňa 05.06.2012, ktorú prikladá ako dôkaz č. 2.
Dôrazne upozorňuje, že prvostupňový orgán nielenže neoznámil jeho
odvolanie ostatným účastníkom konania zákonným spôsobom, ale konal v rozpore so
zákonom, porušil jeho základné ľudské práva zverejnením jeho odvolania
a odvolací orgán odignoroval jeho odvolanie jednotlivo i ako celok, a nezákonnosťou
zverejnenia jeho osobných údajov ako zásadnou prekážkou zákonnosti správneho
konania sa ani nezaoberal.
Ďalej uvádza, že informácia o výsledku prešetrenia oznámenia vyšetrovateľa
z Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky číslo 05013/2012UiP1958/12-6 zo dňa 05.06.2012 obsahuje záver o nezákonnosti, ktorá mu bola
doručená proti podpisu dňa 21.06.2012.
Obsahom predložených dôkazov je:
- Obvodné oddelenie Policajného zboru Prešov – Juh, Vajanského 32, 081 08
Prešov vo výroku uznesenia ČVS: ORP-283/JU-PO-2012 zo dňa 08.03.2012 uvádza,
že podľa § 197 ods. 1 písm. a) /Trestného poriadku vec podozrenia zo spáchania
prečinu neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi podľa § 374 ods. 1, písm. b)
Trestného zákona, ktorého skutku sa mal dopustiť nezistený páchateľ ako
zamestnanec Stavebného úradu Mesta Prešov so sídlom na MsÚ v Prešove, ul. Hlavná
č. 73 a to tým, že verejnou vyhláškou č. B/2010/2012 zo dňa 27.01.2012, ktorej
prílohu tvorí podané odvolanie účastníkom staveného konania zo dňa 18.01.2012 voči
rozhodnutiu v konaní č. B/14433/2011-Se, zverejnil údaje o osobe podávajúcej
odvolanie, kde obdobne postupoval aj pri verejných vyhláškach č. B/5628/2010-Se
a č. B/4344/2011-Hč, odovzdáva Úradu na ochranu osobných údajov v Bratislave,
lebo výsledky skráteného vyšetrovania preukazujú, že v danej veci nie je dôvod na
začatie trestného stíhania alebo na postup podľa § 197 ods. 2 /Trestného poriadku, ale
javí sa podozrenie zo spáchania správneho deliktu podľa § 49 Zákona č. 428/2002
Z.z. v znení neskorších predpisov.
- Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Odborárske
námestie 3, 817 60 Bratislava 1, v informácii č. 05013/2012Ui-P1959/12-6 zo dňa
05.06.2012 o výsledku prešetrenia oznámenia uvádza, že na dosiahnutie účelu t.j.
informácie účastníkov konania o obsahu odvolania nie je nevyhnutné ich zároveň
informovať aj o tom, kto odvolanie podal (uvedením jeho osobných údajov) a ani
jeden z uvedených osobitných zákonov to neustanovuje, že podľa § 6 ods. 1 písm. i)
zákona č. 428/2002 Z.z., prevádzkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje v súlade
s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje tomuto zákonu ani iným
všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich neobchádza. V závere úrad
konštatuje, že prevádzkovateľ spracúval osobné údaje Ing. Jána Balaščíka v rozpore
s ustanoveniami § 6 ods. 1 písm. i) v nadväznosti na § 7 zákona č. 428/2002 Z.z a že
voči prevádzkovateľovi úrad uplatní postup podľa citovaného zákona.
Krajský stavebný úrad v Prešove, oznámením č. 2012-715/2904-4/SP-KAM
zo dňa 24.09.2012 a verejnou vyhláškou č. 2012-715/2904-4 zo dňa 09.10.2012
oznámil začatie konania o návrhu na obnovu konania a účastníkov konania
oboznámil s obsahom podaného návrhu s tým, že v lehote 7 dní odo dňa doručenia
oznámenia môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a uplatniť svoje pripomienky.
V stanovenej lehote sa nikto nevyjadril.
Krajský stavebný úrad v Prešove preskúmal návrh na obnovu konania v
súlade s ustanovením § 62 a § 63 správneho poriadku a porovnal ho so všeobecne
záväznými predpismi a v tejto veci aplikovateľnými a zistil nasledovné:
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad vydalo dňa 22.02.2010 rozhodnutie
č. B/405/2010 – Se, ktorým povoľuje zmenu nedokončenej stavby: ,,Obnova
bytového domu na ul. Karpatská 1-7 v Prešove“, ktorá je rozostavaná na pozemku
parc. č. 14325 v kat. území Prešov, stavebníkovi Bytovému družstvu Prešov,
v rozsahu zmeny termínu dokončenia stavby s jeho predĺžením do dňa 28.02.2011,
proti ktorému podal odvolanie Ing. Ján Balaščík, bytom Karpatská 6593/6, Prešov.
Odvolanie Krajský stavebný úrad v Prešove rozhodnutím č. 2010-593/2128-2/SPKAM zo dňa 18.06.2010 podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku zamietol
a rozhodnutie Mesta Prešov č. B/405/2010-Se zo dňa 22.02.2010 potvrdil.
Obnova konania je mimoriadny spôsob preskúmavania právoplatných
rozhodnutí správnych orgánov, ktorý sa uplatní vtedy, ak v ukončenom správnom
konaní nebol náležitým spôsobom zistený skutočný stav veci, alebo ak
nerešpektovanie procesných podmienok ustanovených zákonom vzbudzuje
pochybnosti o objektivite konania. To znamená, že obnova konania slúži na
dodatočnú elimináciu takých rozhodnutí, nezákonnosť ktorých je dôsledkom
porušenia jednej z kľúčových zásad správneho konania - zásady materiálnej pravdy,
podľa ktorej rozhodnutia správnych orgánov musia vychádzať zo spoľahlivo
zisteného stavu veci (§3 ods.4 správneho poriadku).
Dôvody na obnovu konania sú taxatívne dané v § 62 zákona o správnom
konaní, ktorý v ods. 1 uvádza, že konanie pred správnym orgánom ukončené
rozhodnutím, ktoré je právoplatné, sa na návrh účastníka konania obnoví, ak
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný
vplyv na rozhodnutie a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia účastníka
konania;
b) rozhodnutie záviselo od posúdenia predbežnej otázky, o ktorej príslušný
orgán rozhodol inak;
c) nesprávnym postupom správneho orgánu sa účastníkovi konania odňala
možnosť zúčastniť sa na konaní, ak to mohlo mať podstatný vplyv na
rozhodnutie a ak sa náprava nemohla urobiť v odvolacom konaní;
d) rozhodnutie vydal vylúčený orgán (§9 a 13), ak to mohlo mať podstatný
vplyv na rozhodnutie a ak sa náprava nemohla urobiť v odvolacom konaní;
e) rozhodnutie sa opiera o dôkazy, ktoré sa ukázali ako nepravdivé, alebo
rozhodnutie sa dosiahlo trestným činom.
Podľa ods. 2 a 3 toho istého ustanovenia, správny orgán nariadi obnovu
konania z dôvodov uvedených v odseku 1, ak je na preskúmaní rozhodnutia
všeobecný záujem a obnova konania nie je prípustná, ak bol rozhodnutím účastníkovi
konania udelený súhlas na občianskoprávne alebo pracovnoprávne konanie, alebo ak
sa rozhodlo vo veci osobného stavu a účastník konania nadobudol práva
dobromyseľne.
Správny orgán skúmal, či na základe dôvodov uvedených v návrhu je možné
ukončené konanie obnoviť a dospel k záveru, že neexistuje ani jeden z dôvodov
obnovy konania taxatívne uvedený v písm. a) – e) § 62 ods. 1 správneho poriadku,
preto nevznikol právny nárok na to, aby sa konanie obnovilo.
K podanému návrhu uvádzame, že na obnovu konania nestačí uvádzať
dôkazy len aby boli nové, musia byť takej kvality, že ak by sa uplatnili v pôvodnom
konaní mali by za následok zmenu názoru správneho orgánu rozhodujúceho vo veci.
Obnova konania sa musí povoliť vtedy, ak dodatočne vyjdú najavo nové skutočnosti
alebo dôkazy, pričom musí ísť o dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na
rozhodnutie a navyše sa nemohli v konaní uplatniť bez zavinenia účastníka konania.
Vychádzajúc zo spisového materiálu, námietky navrhovateľa na obnovu konania nie
sú takými námietkami, na základe ktorých by bol dôvod nariadiť obnovu konania.
Dôvody uvedené v návrhu nie sú dôkazmi, ktoré by mali vplyv na výsledok
rozhodnutia a ktoré by mali za následok, že rozhodnutie správneho orgánu by nebolo
vydané, alebo by bolo vydané také rozhodnutie, ktoré by stavebníkovi neumožnilo
stavbu ďalej uskutočňovať.
Navrhovateľ poukazuje na pochybenie stavebného úradu pri oznamovaní
písomnosti – upovedomení účastníkov konania o obsahu podaného odvolania.
Povolením obnovy konania uvedený nedostatok nie je možné odstrániť, možno iba
upozorniť stavebný úrad na toto pochybenie, aby sa takýto nedostatok v konaniach
podľa stavebného zákona neopakoval. Uvedené pochybenie stavebného úradu nemá
za následok nezákonnosť rozhodnutia.
Na uvedené pochybenie bol stavebný úrad upozornený Úradom na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky v informácii č. 05013/2012Ui-P1959/12-6 zo
dňa 5.6.2012 o výsledku prešetrenia oznámenia.
Pretože v návrhu na obnovu konania navrhovateľ nepredložil také nové
skutočnosti alebo dôkazy, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na pôvodné
rozhodnutie a nemohli sa v pôvodnom konaní uplatniť bez zavinenia účastníkov
konania, správny orgán obnovu konania nepovoľuje.
Vychádzajúc z vyššie uvedeného, keďže nie sú splnené podmienky na obnovu
konania, ktoré sú taxatívne uvedené v ustanovení § 62 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní bolo potrebné rozhodnúť tak, že návrh na povolenie obnovy
konania podľa ust. § 63 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa zamieta.
Pou čenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je v zmysle ustanovenia § 63 ods. 5 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) možné podať odvolanie do 15
dní odo dňa jeho doručenia na Krajský stavebný úrad v Prešove. Rozhodnutie je
preskúmateľné príslušným súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Ing. Andrea Marcinková
prednostka
v.r.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu
15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia. Rozhodnutie sa súčasne vyvesí na úradnej tabuli Mesta Prešov a bude
zverejnené aj na internetovej stránke Krajského stavebného úradu v Prešove.
Vyvesené dňa: 8.nov. 2012
Zvesené dňa:..........................................
otlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby
Download

KRAJSKÝ ÚRAD V PREŠOVE