ZPRAVODAJ MĚSTYSE
STRUNKOVICE NAD BLANICÍ
Květen 2012
Vládní eutanázie ...
Že naše republika není v nejlepší ekonomické kondici,
víme všichni. Že jsou občané stávajícím politickým
děním otráveni a panuje tady „blbá“ nálada, je rovněž
neoddiskutovatelný fakt.
Stav pacienta vládní lékaři diagnostikovali shodně. Na čem
se ale nemohou dohodnout, je způsob léčby. Kompromisním
řešením pak je střídání diety ve finančních příjmech občanů
s klistýrem v našich peněženkách způsobeným růstem cen.
Pacient v zájmu brzkého uzdravení rád podstoupí dietu.
Ozdravný proces se ale musí týkat celého těla. Nelze
vynechat ministerské partie, kde metastázuje korupce spolu
s vymýšlením neúčelných tabulek a zbytečných hlášení.
Nelze vynechat naše zákonodárce vytvářející zákony
a jejich přílepky, kterými hájí především zájmy svých
peněženek a peněženek spřízněných firem.
V této situaci bych se přikláněl k eutanázii vlády formou
předčasných voleb. Změna lékaře nemůže a asi nebude
samospasitelná. Naši občané si ale zaslouží alespoň naději
namísto bezradného čekání v agónii.
Ing.Karel Matějka, starosta
Informace ÚM
• Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovic nad Blanicí • Schválilo celoroční hospodaření městyse a závěrečný
se uskuteční ve středu 16. května 2012 od 19:30 hodin
účet městyse za rok 2011 včetně zprávy Krajského úřadu
v budově Úřadu městyse Strunkovic nad Blanicí.
o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2011
• Připomínáme občanům, že splatnost poplatku za
bez výhrad.
komunální odpad je k 30. dubnu 2012.
• Schválilo výběr dodavatele veřejné zakázky „Digitalizace
• Příspěvky do červnového čísla Zpravodaje můžete
kina Strunkovice nad Blanicí“, kterým se stala firma
odevzdat na Úřad městyse Strunkovic nad Blanicí, nebo
ALTEI spol. s r.o. s cenou 1.947.780,- Kč bez DPH
zaslat e-mailem (adresa je v tiráži na poslední straně), a to
a schválilo uzavření smlouvy o dílo s touto firmou.
nejdéle do pondělí 21. května.
• Schválilo přijetí úvěru na financování akce „Digitalizace
kina Strunkovice nad Blanicí“ od České spořitelny a.s. ve
Ze zápisu ze zasedání
výši do 2 mil. Kč s dobou splatnosti 5 let a fixací na 5 let.
Zastupitelstva městyse Strunkovic nad Blanicí
• Schválilo úhradu nákladů spojených s konáním svěcení
ze dne 18.4.2012
hasičské stříkačky ve Velkém Boru ve výši 20.000,- Kč.
Zastupitelstvo po projednání a hlasování:
• Neschválilo prodej pozemku KN 68/7 v k.ú. Protivec.
• Schválilo koupi pozemku 757/17 díl d v k.ú. Strunkovice • Neschválilo pronájmem části pozemku KN 2/9 v k.ú.
nad Blanicí (44m2) za cenu 300,- Kč/m2.
Velký Bor.
• Schválilo zveřejnění záměru na prodej pozemku 749/5 • Vzalo na vědomí pověření starosty pro zastupitele
díl b v k.ú. Strunkovice nad Blanicí (1m2) za cenu
Ing. Karla Kubičku a Mgr. Evu Sahulovou k výkonu
300,- Kč/m2.
uzavírání manželství v matričním obvodu městyse.
• Schválilo zveřejnění záměru na prodej části (cca 85 m2) • Vzalo na vědomí informaci o uzavření smlouvy o výpůjčce
pozemku KN 1351 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí za cenu
sportovní střelnice Sdružení sportovních aktivit Šumava,
50,- Kč/m2.
základní organizace Strunkovice nad Blanicí.
Kultura v květnu
• Sbor dobrovolných hasičů Velký Bor zve na slavnost • Městys Strunkovice nad Blanicí zve všechny občany na
u příležitosti svěcení nové hasičské stříkačky, která se
tradiční sportovní klání Strunkovice versus Strunkovice,
které se uskuteční ve sportovním areálu na Sokolské louce
uskuteční v sobotu 5. května od 10:00 hodin u kapličky
ve Velkém Boru. Stříkačce požehná Jeho Milost Michael
v sobotu 12. května od 9:00 hodin. Družstva ze Strunkovic
Josef Pojezdný, O. Praem, opat strahovský. Po ukončení
nad Blanicí a Strunkovic nad Volyňkou se utkají v těchto
soutěžních disciplinách: nohejbal, volejbal, stolní tenis,
slavnostního vysvěcení stříkačky je připravena zábava
s tancem a hudbou. Vstupné 50,- Kč, děti zdarma.
petanque, hokejbal, víceboj družstev a soutěže pro děti.
Zájemci o reprezentaci Strunkovic nad Blanicí ve výše
• SDH okrsek Strunkovice nad Blanicí zve v sobotu
12. května 2012 na Okrskovou hasičskou soutěž. Začátek
uvedených soutěžích se mohou hlásit na tel. č. 736 642 811
ve 13:00 hodin na hřišti ve Strunkovicích nad Blanicí.
nebo 723 890 886. Občerstvení zajištěno.
1
• ČSŽ Strunkovice nad Blanicí a ČČK Strunkovice
píseň z Prachatic a děti ze ZŠ a MŠ ve Strunkovicích.
Vystoupení se uskuteční v sobotu 26. května v sále KD
nad Blanicí ve spolupráci s Kulturní komisí městyse
pořádají v neděli dne 13.5.2012 v kulturním domě ve
ve Strunkovicích nad Blanicí. Začátek v 18:00 hodin.
Vstupné dobrovolné.
Strunkovicích nad Blanicí od 14:00 hodin oslavu Dne
matek. Čeká Vás hudba, kulturní program a občerstvení.
Všichni jste srdečně zváni.
Připravujeme na červen 2012:
• TJ Sokol Strunkovice, oddíl gymnastiky pořádá v sobotu • XII. ročník výstavy Foto na provázku a další doprovodné
akce (KD a hřiště Strunkovice, 2. - 3.6.)
26. května VII. ročník soutěže v gymnastice. Začátek
od 9:00 hodin v sále KD ve Strunkovicích nad Blanicí. • Dětský den - soutěže pro děti (sportovní areál Strunkovice,
9.6.)
Srdečně zveme všechny občany.
• Kulturní komise městyse ve spolupráci se Základní školou • Sportovní den - závody na in-line bruslích a turnaj
v petanque (sportovní areál Strunkovice, 23.6.)
a Mateřskou školou Strunkovice nad Blanicí zve na pořad
Humor v písni, ve kterém vystoupí pěvecký sbor Česká
Aktuální seznam všech kulturních akcí pro rok 2012 naleznete na webových stránkách městyse na adrese
www.strunkovicenadblanici.cz/kultura_2012.htm.
Kino
Začátky představení jsou v 19:00 hodin. Vstupné stále bezkonkurenčních 40,-Kč!!!
04. května • Lidice • ČR, Petr Nikolaev, válečný, původní znění
11. května • Čertova nevěsta • ČR, Zdeněk Troška, pohádka
18. května • Mission: Impossible – Ghost Protocol • USA, Brad Bird, akční thriller, české titulky
25. května • Twilight sága: Rozbřesk - 1. část • USA, B. Condon, romance, thriller, české titulky
Kontaktní místo pro seniory U Šedého vlka
Potřebujete se s někým poradit, ale nemáte s kým? Rádi
byste si popovídali, ale nikdo na vás nemá čas? Máte
problém, se kterým se obáváte svěřit? Přijeli jste k lékaři
a zpáteční autobus vám jede až za hodinu? Nebo si
chcete jen popovídat u kávy nebo čaje? Potřebujete něco
okopírovat nebo najít na internetu? Navštivte Kontaktní
místo pro seniory U Šedého vlka. Otevřeno každou středu
od 8:00 do 16:00 hodin na adrese Nemocniční 204, 383 01
Prachatice (budova polikliniky, druhý vchod od silnice).
E-mail: [email protected], mobil 724 367 840.
Z naší školy
ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí se ve školním roce
2011/2012 zapojila do tří veřejných sbírek. Na podzim
jsme pomohli občanskému sdružení Život dětem výtěžkem
1.165,- Kč. Částka bývá nejčastěji použita na pomoc
dětským oddělením nemocnic. V lednu jsem pro CPK
Chrpa, což je sdružení zabývající se výchovou koní pro
hiporehabilitaci, vybrali prodejem hopíků 750,- Kč. Na
jaře nás oslovilo občanské sdružení Píšťalka se sbírkou na
pomoc dětem a mladým lidem se získaným handicapem. Na
účet tohoto sdružení jsme přispěli částkou 1.050,- Kč. Na
uvedených webových stránkách se můžete blíže seznámit
s činností jednotlivých sdružení (www.zivotdetem.cz,
www.cpkchrpa.cz, www.ospistalka.cz). Děkujeme všem,
kteří se zapojili. Bez Vašeho přispění bychom pomoci
nemohli!
Mgr. M. Mušková
Dne 24. dubna 2012 se uskutečnil zápis do naší mateřské
školy. Spolu se svými maminkami přišlo 7 dětiček. Jelikož
má naše školka 3 třídy, máme zde stále volná místa.
Mgr. Hana Pártlová
KŘÍŽENÍ ANEB ZACHRAŇTE PAMĚTNÍ KŘÍŽE
Iniciovalo
jej
Občanské
sdružení DEMDAAL o.s. a je
společným dílem dobrovolníků
a místních občanů.
Komunitní projekt, na jehož
realizaci
byl
poskytnut
finanční příspěvek Nadací VIA
z prostředků programu „ČSOB
a Era pro podporu regionů“
a jehož výsledkem je vznik
monumentální křížové cesty.
Autorka projektu a lektorka keramického tvoření:
Mgr. Iva Bukačová
2
Sponzoři:
• STS Prachatice, a.s., Těšovice
• SMV, s.r.o., stavební obchodní společnost Vimperk
• Domus Prachatice, s.r.o.
vikáři, a Ing. Karlu Matějkovi, strunkovickému starostovi,
za podporu a záštitu projektu.
• Veliké díky patří panu Květoslavu Pálkovi (STS
Prachatice, a.s., Těšovice) a panu Petru Staňkovi (SMV,
s.r.o., stavební obchodní společnost Vimperk) za darování
kovových komponentů a stavebního materiálu.
Záštita:
• P. Mgr. Josef Sláčík, prachatický vikář
• Ing. Karel Matějka, starosta Městyse Strunkovice nad
Blanicí
• Dobrovolníci DEMDAAL o.s.: Mgr. Stanislav Grill,
Ing. Petr Šmíd, Ing. Michaela Šmídová, Ing. Renata
Nováková, Růžena Nováková
Veliké díky patří všem z následujícího seznamu, neboť
to byli oni, kdo osobně přiložili ruce k dílu:
Josef Dvořák, Milena Dvořáková, Tomáš Dvořák, Tomáš
Brych, Pavel Friedek, Tomáš Friedek, Jiří Marek, Jiří Mařík,
Josef Mařík, Jiří Podlešák, Mgr. Bohumila Podlešáková,
Klárka Podlešáková, Anežka Podlešáková, Ing. Bohumil
Jak to všechno začalo a dále probíhalo:
Marušák, Ing. Lucie Kozlerová, Jakub Kozler, Matěj
9.6.2011 se uskutečnilo setkání dobrovolníků DEMDAAL Kozler, Pavlínka Kozlerová, Bc. Josef Capůrka, Marie
o.s. a zájemců z řad veřejnosti za účasti starosty městyse Capůrková, Jana Capůrková, Pepíček Capůrka, Jeníček
Ing. Karla Matějky, vikáře P. Josefa Sláčíka a stavebních Capůrka, Anna Plachtová, Ing. Marie Stará, Ing. Alžběta
a památkových odborníků. Komunitní projekt byl Stará, Ing. Marie Šandová, Jan Koštejn, Ing. Milan Heřta,
představen a byla prodiskutována jeho základní koncepce, ke Petr Toman, Pavla Tomanová, Metůdek Toman, Pavla
které se vyjádřili všichni zúčastnění. Z nastíněných variant Tomanová ml., Bc. Markéta Nováková, Jiří Plánský, Eliška
provedení byla nakonec vybrána realizace křížové cesty Plánská, Blanka Plánská, Blanka Plánská ml., Růžena
gradující ve svém závěru pozitivní, nadějnou vizí. Cesty, Brychová, Zuzka Sládková, Jaroslava Sládková, Anetka
která odráží životní pouť každého jednotlivce bez ohledu na Pudivítrová, Marie Šímová, Jaroslava Šímová, Václav Čech,
jeho zaměření, vyznání či víru, cesty, která je individuální Bc. David Michal Říha, Michaela Pudivítrová, Matýsek
a současně společná všem. Je pokračováním života generací, Šmíd, Fanoušek Bukač.
je stále aktuální a vypovídající v čase. A právě myšlenka Nezištně pomáhali při vyzvedávání, čištění, převážení,
pokračování, předávání a propojování cest byla pojata coby natírání a kompletaci křížů, při odkorňování a opracovávání
ústřední motiv. Využili jsme původních křížů jako odkazu dřevěných dílců, při úpravě terénu a rozvážení hlíny,
našich předků a symbolu přesahujícího život a navázali na při betonování patek a montáži konstrukcí, při tvorbě
ně vlastním dílem (keramické kachle). Dne 31. 3. 2012 se keramických artefaktů, při instalaci jednotlivých zastavení
projekt završuje. Tři čtvrtě roku probíhaly intenzivní práce a při zajišťování veškerého zázemí.
a poničeným, odloženým křížům se dostalo důstojného Společné keramické ztvárnění cesty v širším pojetí rodů
osazení do novodobě pojaté kompozice. P. Josef Sláčík zástupně vytvořila rodina Podlešákova, Kozlerova, Šímova,
křížovou cestu vysvětil a na Velký pátek jsme ji s panem Starých, Pudivítrova, Sládkova, Šandova, Tomanova,
jáhnem Františkem Bendou prošli v modlitbě. Slávek Novákova, Brychova a Plánských. Jsme rádi, že se na
Klecandr a skupina Oboroh přispěli ke slavnostní atmosféře projektu mohly podílet i nevidomé sestry Šímovy, které
zakončení projektu hudebním pásmem žalmů.
s dopomocí i přes svůj zrakový handicap hliněnou modeláž
reliéfů zvládly bez problémů. Zapojily se vícegenerační
Rádi bychom vyjádřili poděkování všem, bez jejichž rodiny, které mají v obci již hlubší kořeny, ale také rodiny,
pomoci a práce by toto dílo nemohlo vzniknout.
kterým se Strunkovice staly domovem teprve nedávno.
• Veliké díky patří Nadaci VIA za poskytnutí finanční Poděkování dále patří Mgr. Haně Pártlové, ředitelce místní
částky, ze které byla uhrazena převážná část nákladů.
ZŠ, za poskytnutí prostor školních dílen, v nichž vznikaly
• Veliké díky patří Mgr. Ivě Bukačové, autorce projektu, za keramické kachle, paní Ivě Tesárkové za vypálení kachlů
zpracování námětu, umělecké vedení a lektorskou činnost. a za pomoc s jejich konečnou úpravou, panu starostovi
Díky za ponechání prostoru všem, kdo se na projektu Ing. Karlu Matějkovi za poskytnutí objektu sběrného dvora,
chtěli spolupodílet.
v němž jsme opracovávali dřevěné dílce a natírali kříže,
• Veliké díky patří Ing. Václavu Kozlerovi (Domus manželům Bukačovým a Ing. Janu Pártlovi za darování
Prachatice, s.r.o.) za odborné vedení, všestranné dřeva, panu Miroslavu Borovkovi a panu Janu Šrámkovi
zajišťování a vlastní realizaci prací.
za vypískování litěných křížů a panu Josefu Fatkovi za
• Veliké díky patří P. Mgr. Josefu Sláčíkovi, prachatickému kovářskou práci.
Foto: Tomáš Dvořák
3
také za duchovní podporu a za provázení modlitbou.
Věříme, že se dílo, které jsme společnými silami vytvořili,
může stát inspirací a nadějným povzbuzením.
R.Nováková, DEMDAAL o. s.
Poděkování patří samozřejmě i těm, jejichž jména nejsou
uvedena konkrétně a kteří se podle vlastních možností a sil
do komunitního projektu „KŘÍŽENÍ“ jakkoli zapojili.
Díky všem za snahu dovést prvotní myšlenku ke zdárnému
konci a vytvořit soubor, který zrcadlí příběh života. Díky
Udílení svátosti biřmování ve Strunkovicích n. Bl. v 18. a 19. století.
Pokračování článku Bohumila Tetoura zpracovaného pro v pátek odpoledne půjdou biřmovanci k svaté zpovědi
a v sobotu ráno k svatému přijímání. V sobotu k večeru
Sborník Prachatického muzea Zlatá Stezka 17, rok 2010.
O příjezdu Msgr. Františka de Paula hraběte ze Schönbornu přijede Jeho Biskupská Milost a žádám osadníky, by se
a průběhu slavnosti biřmování máme uchovány dva zápisy. k uvítání jeho co nejvíce zúčastnili, v neděli bude Jeho
Prvý je zaznamenán v pamětní knize Obecní školy ve Biskupská Milost v sedm hodin sloužit mši svatou a pak bude
Strunkovicích n. Bl., zapsaný řídícím učitelem Tomášem udílet svaté biřmování.“41) Příjezd Msgr. Dr. M. Říhy byl
Slunečkem: „Dne 16. července 1884 odbýval nově zvolený očekáván ve směru od Netolic, kde udílel netolickým věřícím
biskup Budějovický veledůstojný P. pan hrabě Šenborn v sobotu 1. května svátost biřmování, jak bylo ohlášeno
František de Paule visitaci a uděloval svaté biřmování. tamtéž v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie
Přijel ráno v 7 hodin z Libějic a odebral se hned do kostela, o prvé neděli velikonoční 25. dubna: „(..) V sobotu pak opět
kdež po obřadech sloužil mši svatou, při které se vokální v sedm hodin bude Jeho Biskupská Milost sloužiti tichou mši
mše od Škroupa provozovala, pak následovalo kázání a po svatou, po které bude kázání a pak biřmování a odpoledne
něm svaté biřmování, po biřmování odbývala se ve škole odjede Jeho Biskupská Milost do Strunkovic.“42)
zkouška z náboženství. Důstojný pan biskup počínal si Záznam o jeho příjezdu a pobytu ve Strunkovicích
velmi blahoskloně a s uspokojením odebral se odpoledne n. Bl. je uložen v pamětní knize Obecní školy: „Dne
k svatému Vojtěchu.“36) Druhý zápis je uveden v pamětní 1. května 1897 zavítal důstojný biskup p. Dr. Antonín Říha
knize farního úřadu tamtéž, zapsaný duchovním správcem z Budějovic ku šesté hodině odpolední do Strunkovic. V jeho
farní osady P. Josefem Maříkem: „22. července 1884 bylo průvodu nacházel se kanovník pp. P. Dychtl a ceremonář
zde biřmování Jeho Biskupská Milost a Osvícenost hrabě ze p. P. Zeman. Školní mládež se sborem učitelským očekávala
Schoenbornů měl radost, že se sešlo 25 duchovních. Přes vysokého hosta před kostelem. Večer uspořádal řídící
noc zůstali zde a ráno se jelo k svatému Vojtěchu.“37) Mezi učitel zastaveníčko a zapěl se zpěváckým kostelním
oběma zápisy je však rozpor. Oproti záznamu v pamětní sborem čítajícím 28 členů čtyři sbory. Důstojný pan biskup
knize farního úřadu, který lze považovat za správný, uvádí překvapen srdečně děkoval a vyslechl přednes. Druhého dne
pamětní kniha obecní školy chybnou dataci biřmování sloužil mši svatou a po té uděloval svaté biřmování, pak se
a zaznamenává odjezd hraběte ze Schönbornu k svatému odebral do školní budovy a odbýval zkoušku z náboženství.
Vojtěchu ještě tentýž den v odpoledních hodinách. Patrně je V první a druhé třídě neobstála valně, za to ve třetí a ve
to způsobeno dodatečným pozdějším zápisem do pamětní čtvrté třídě šlo náboženství dobře. Pan biskup ukázal se
knihy obecní školy, kdy již pisatel pozapomněl správné býti dobrým peadagogem s výbornou methodou. Odpoledne
datum a přesný průběh celé slavnosti. Pro úplnost je zde ve tři hodiny měl požehnání a pak odjel do Budějovic. Jej
ještě možné dodat, že svátost biřmování přijalo celkem 270 přivítalo a vyprovodilo banderium. Obec zdejší vystavěla
slavnostní bránu proti kupci Šaškovi na vyzvání pana faráře
věřících.38)
Dne 27. března 1885 zemřel ve Vídni kardinál a kníže P. Jakuba Sládka. Někteří výborové obecní uvolili se bránu
– arcibiskup pražský Bedřich Josef kníže ze Schwarzenberku. zdarma stavěti, ale počítali přec, neboť stála 40 zlatých.
Jeho odchodem se v Praze uprázdnil arcibiskupský stolec, Obec se v ten čas vydlužila 400 zlatých z Prachatické záložny
na který byl dosazen císařem Františkem Josefem I. jeho a proto bylo reptání proti tomu výdeji.“43) Nahlédnutím do
nejvyšším rozhodnutím z 21. května 1885 českobudějovický pokladního deníku obce Strunkovice n. Bl. však zjistíme,
biskup František de Paula hrabě Schönborn. Jmenování bylo že: „Výdej vzniklý s přivítáním pana biskupa [činil] 9 zl. 11
kr.“44)
potvrzeno papežem Lvem XIII. 27. července téhož roku.39)
Poslední, v pořadí již šesté udílení svátosti biřmování Také duchovní správce farnosti P. Jakub Sládek provedl
ve Strunkovicích n. Bl. v 19. století, vykonal (již šestý) zápis do pamětní knihy farního úřadu: „Dne 2. května 1897
českobudějovický biskup ThDr. Martin Josef Říha (1885 odbývalo se zde svaté biřmování spojené s kanonickou
– 1907) o druhé neděli velikonoční 2. května 1897. Věřícím generální visitací. Nejdůstojnější Biskupská milost
strunkovické farnosti byl tento termín sdělen v neděli Dr. Martin Josef Říha přijela dne 1. května v sobotu z Netolic
18. dubna na Hod Boží velikonoční takto: „Dne 2. května okolo hodiny šesté odpoledne do budovy farní. U vrat
1897 bude Jeho Biskupská Milost zde udíleti svátost očekávalo pana biskupa domácí duchovenstvo s veškerým
biřmování, ti, kteří tu svátost přijmouti chtějí, nechť se co okolním duchovenstvem, školní mládež se sborem učitelským,
nejdříve přihlásí.“40) Týden na to, o prvé neděli velikonoční obecní výbor se svým starostou D. Mrázem a sbor hasičský.
25. dubna, při dopoledních službách Božích zaznělo: Žákyně Krbečková Frant. přivítala zde Jeho Biskupskou
„Odpoledne bude ve dvě hodiny požehnání a zároveň cvičení Milost proslovem složeným od domácího kaplana Josefa
pro biřmovance, ve čtvrtek po mši svaté bude cvičení druhé, Horkýho, načež odebral se pan biskup do budovy farní
4
a zde se přistrojiv šel v průvodu do chrámu Páně, kde bylo
požehnání, proslov pana biskupa a visitatio ecclesiae.
Ježto počasí bylo deštivé odbyto officium defunctorum v
kostele, ač pan biskup chtěl jíti na hřbitov. V neděli dne 2.
května bylo pak svaté biřmování a zkouška z náboženství,
což trvalo do jedné hodiny. Po krátkém obědě bylo
požehnání a okolo hodiny čtvrté odjela Biskupská Milost
zpět do Budějovic. Ač visita oznámena na 14 dní toliko
napřed, dopadla přec k úplné spokojenosti Jeho Biskupské
Milosti.“45) Pro úplnost lze ještě dodat, že celkový počet
biřmovanců činil 315 věřících.46)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
SOkA PT, FÚ Strunkovice n. Bl., Pamětní kniha 17571934. sign. I-1, kn. 1., s. 242.
Ordinariátní list Budějovické diecése, 1885, č. 11, psaný
8. dubna 1885.
45)
46)
Kadlec, Jaroslav: Z dějin Českobudějovické diecése.
Příloha č. 3. k oběžníku č. 1/87, s. 33.
SokA PT, FÚ Strunkovice n. Bl., Kniha ohlášek
bohoslužeb, 1893-1902, sign. II-42.
Tamtéž.
SOkA PT, DÚ Netolice, Kniha ohlášek bohoslužeb,
1888-1904, sign. II–111.
SOkA PT, ZDŠ Strunkovice n. Bl., Pamětní kniha 18221939, sign. kn. 2., s. 72.
SOkA PT, AM Strunkovice n. Bl., Deník pokladní,
1897, sign. IV-89, kn. 134, oddíl Výdaje, běžné číslo 21.
Zaplaceno 17. května 1897.
SOkA PT, FÚ Strunkovice n. Bl., Pamětní kniha 17571934, sign. kn. 1., str. 243 - 244.
Ordinariátní list Budějovické diecése, 1898, č. 2, psaný
14. ledna 1898.
Koncert pěveckého sboru jihočeských učitelek
Takovou koncentraci učitelek jsme u nás ve Strunkovicích
ještě neměli. Nekonalo se žádné školení, ani školský seminář.
To v pátek 13. dubna zavítal do Strunkovic Pěvecký sbor
jihočeských učitelek při Biskupském gymnáziu v Českých
Budějovicích. Důvodem byl koncert ve zdejším kostele
sv. Dominika, který se uskutečnil za podpory Městyse
Strunkovice nad Blanicí, Římskokatolické farnosti
a KDU-ČSL. Pěvecký sbor se představil pod taktovkou
Theodora Pártla a Anny Voříškové s téměř dvacítkou
skladeb, při kterých vystoupila řada sólistů a hudebníků
(Svatopluk Sem - baryton, Bohuslav Matoušek - housle
a viola, Vítězslav Ochman - housle, Vlastimil Ochman
- housle, Jaroslav Janutka - hoboj, Jaroslav Sebera - fagot,
Mikoláš Troup - klavír). Mezi nezapomenutelné zážitky
patřil přednes v podání Alfréda Strejčka. Třešničkou na dortu
celého vystoupení bylo Otevírání studánek od Bohuslava
Martinů. Toto vystoupení Sboru jihočeských učitelek bylo
první velké a samostatné vystoupení tohoto tělesa zde ve
Strunkovicích nad Blanicí za 49 let jeho působení na hudební
scéně. Jsem rád, že se tento koncert mohl uskutečnit zde,
v rodišti zakladatele a sbormistra souboru Theodora Pártla.
Zasloužený potlesk pak lze považovat nejen za poděkování
za krásné vystoupení (včetně přídavků), ale i za dlouholetou
činnost a práci souboru.
Ing. Karel Matějka, starosta
Strunkovičtí divadelníci ve Vřesovicích
V sobotu 21.dubna vyrazili strunkovičtí
ochotníci do družební obce - hanáckých
Vřesovic. Kromě dobré nálady s sebou
přivezli pohádku Kuba a loupežníci,
kterou v místní sokolovně sehráli
pro více jak stovku malých i velkých návštěvníků. Podle
potlesku na konci představení mělo vystoupení našich
divadelníků úspěch. A protože naše obce pojí kromě konání
řady společných akcí i osobní přátelství, bylo večer o čem
povídat. Jako symbolická se pak jevila zpráva o narození
nového strunkovického občánka, jehož maminka pochází ze
sousední moravské obce Dobrochov. A protože byl na místě
i dobrochovský děda a bába, bylo o důvod víc posedět nad
sklenkou. V neděli jsme si prohlédli, co nového budují ve
Vřesovicích (a budují toho opravdu hodně) a po vynikajícím
obědě se vydali k domovu. Velký dík touto cestou posíláme
panu starostovi z Vřesovic Jožkovi Ficovi a všem, kteří se o
nás a naše žaludky tak vzorně starali.
za Strunkovický Ochotnický Spolek Rudolf Toušek
Turnaj ve stolním tenise
Občanské
sdružení
„Sport
pro ve skupinách byly k vidění zajímavé zápasy plné pestrých
všechny“ uspořádalo 31. března 2012 výměn. K favoritům turnaje opět patřil domácí Josef
již VI. ročník turnaje ve stolním tenisu Komrska, vítěz posledních dvou ročníků turnaje, který tak
jednotlivců „Mexiko open 2012“. útočil na třetí vítězství v řadě.
Turnaj je každoročně pořádán na počest Po odehrání 108 zápasů ve skupinách následovaly boje
kamaráda Jirky Michálka. Letos se v příjemném prostředí o konečné umístění.
sálu KD Strunkovice nad Blanicí sešla dvaadvacítka Do finálové „čtyřky“ se kvalifikovali strunkovičtí Josef
hráčů. Nechyběla početná skupina místních „playerů“, ale Komrska a Miroslav Kašpar, dále LeQuangTrung (Vietnam)
přijela i řada přespolních. Turnaje se účastnili hráči z ČR, a Roman Vintonyak (Ukrajina). Zápasy ve finálové skupině
Ukrajiny a Vietnamu. Po rozlosování do dvou skupin se byly skutečným vyvrcholením turnaje. Hráči se střetli opět
naplno rozjely zápasy systémem „každý s každým“. Už „každý s každým“. Všech šest zápasů mělo skvělou úroveň.
5
Turnaj měl tradičně i své večerní společenské pokračování.
Zde byla jasným vítězem kapela „Přímý přenos“ pod
vedením Stanislava Novotného. Hrála skvěle a bavila
účastníky turnaje až do nedělního rána. Sport pro všechny
už nyní zve všechny příznivce na další akce občanského
sdružení – 23. června 2012 pořádáme III. ročník turnaje
dvojic v pétanque a závody na in-line bruslích.
Výsledky VI. ročníku turnaje „Mexiko open 2012“:
1. místo LeQuangTrung (Vietnam)
2. místo Josef Komrska (ČR)
3. místo Roman Vintonyak (Ukrajina)
4. místo Miroslav Kašpar (ČR)
Vladimír Trávníček, Sport pro všechny
Divácky nejatraktivnější bylo utkání mezi zkušeností,
reprezentovanou Josefem Komrskou, a dravým mládím,
zastoupeným LeQuangTrungem. Skvělé výměny, hrané
často daleko za stolem, přivedly k vítězství vietnamského
hráče, který během celého turnaje nepoznal hořkost porážky.
O 3. místo si to ve finálové čtyřce rozdali domácí Miroslav
Kašpar a ukrajinský Roman Vintonyak. Také v tomto zápase
si hráči nic nedarovali a bojovali doslova o každý míček.
Nakonec byl úspěšnější Roman Vintonyak. Také ostatní
zápasy o umístění byly zajímavé a nikdo z hráčů neprodal
svoji kůži lacino. Motivací pro všechny bylo umístit se lépe
než v loňském roce. „Skokanem roku“, který zaznamenal
největší posun v umístění a skočil až na 10. místo, byl Josef
Wágner. Gratulujeme.
Jarní vlaštovkování
V kulturním domě ve Strunkovicích nad Blanicí létaly opět
po roce papírové vlaštovky, to když občanské sdružení
„Sport pro všechny“ uspořádalo v sobotu 12. dubna 2012
IV. ročník Jarního vlaštovkování. Kdo přišel, mohl
si vlastnoručně vyrobit papírovou vlaštovku a zasoutěžit
si v doletu papírové vlaštovky. K favoritům letošního
ročníku patřil obhájce vítězství loňského ročníku Josef
Wágner – úřadující rekordman (17,22 m). Mládež se letos
jaksi zapomněla dostavit, o to více se „hecli“ dospěláci
a výsledkem bylo létání, které trvalo po celé dopoledne.
Rekord letos sice odolal, ale třeba padne v příštím ročníku.
Už nyní víme, že příští vlaštovkování proběhne jako klubová
akce pouze pro dospělé. A jak celé letecké klání dopadlo?
1. místo Vladimír Trávníček (16,44 m), 2. místo Jiří Holub
(15,19 m), 3. místo Josef Wágner (13,23 m).
Vladimír Trávníček, Sport pro všechny
Inzerce
Prodám renault Clio 1.2, rok výroby 1996, najeto
100.000 km, STK do 6/2013, cena 13.000,- Kč.
Tel.: 723135434, J. Sládek.
Oznámení
• Program klubu dovedných rukou:
9.5.2012 – Pokračování tvoření z Fima
Pomůcky – nožík, špejle, kdo má, tak strojek na nudle.
Blahopřejeme jubilantům
6.6.2012 – Zhotovení vitráže – dekorace do oken
Pomůcky – žádné.
Bernard Lainka • Šipoun
• Farníci a KDU-ČSL ze Strunkovic nad Blanicí zvou Josef Alenka • Strunkovice nad Blanicí
všechny zájemce na nedělní vycházku do Blanice a ke Anna Fackenbergová • Strunkovice nad Blanicí
kapličce sv. Gertrudy. Sraz v neděli 20. května 2012 ve Zoltán Sobotovič • Strunkovice nad Blanicí
14:00 hodin u kostela sv. Dominika ve Strunkovicích nad Jarmila Anna Seberová • Strunkovice nad Blanicí
Blanicí. Předpokládaný návrat je kolem 17. hodiny.
Antonín Janošťák • Strunkovice nad Blanicí
• Sauna Strunkovice ukončila v dubnu provoz. Po letní Květoslav Pálka • Strunkovice nad Blanicí
přestávce bude opět pokračovat v provozu od začátku Václav Rokůsek • Strunkovice nad Blanicí
října.
Zdeňka Švecová • Strunkovice nad Blanicí
• Městys Strunkovice touto cestou děkuje sborům Rozálie Kaňková • Strunkovice nad Blanicí
dobrovolných hasičů ze Strunkovic, Protivce, Šipouna,
Svojnic a Velkého Boru, kteří se podíleli na tradičním
Do života vítáme
jarním úklidu odpadků kolem cest a místních
komunikací.
David Vašíček • Strunkovice nad Blanicí
• E.ON. Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných Matěj Šanda • Strunkovice nad Blanicí
prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena
dodávka elektrické energie dne: 11.05.2012 od 9:00 do
Naše řady opustila
16:00 hodin v osadě Blanička, Blanický Dvůr, Šipoun
Růžena Králová • Řídký
a Šipoun Samoty.
Zpravodaj městyse Strunkovice nad Blanicí, vydává Městys Strunkovice nad Blanicí jako měsíčník.
Adresa redakce: 384 26 Strunkovice nad Blanicí 86, e-mail: [email protected]
Registrační číslo: MK ČR E 15135 • Cena: zdarma.
Jazyková korektura: Mgr. H.Pártlová. Odpovědný redaktor: Bohumír Džubej ([email protected], tel.: 777 22 92 73).
Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři.
Sazba: DTP studio BoD - Blanička, e-mail: [email protected], tel.: 777 22 92 73
6
Download

ZPRAVODAJ MĚSTYSE STRUNKOVICE NAD BLANICÍ