Základní škola profesora Josefa Brože
Vlachovo Březí
Komenského 356, PSČ: 384 22
IČO: 47258721
tel.: 388 320 215
okres Prachatice
SMĚRNICE K VEDENÍ POKLADNY
I. Obecná ustanovení
1. Na základě ustanovení zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v
platném znění a zákona č. 563/1991Sb. o účetnictví v platném znění vydávám jako statutární
orgán školy tuto směrnice. Směrnice je součástí organizačního řádu školy
2. Ustanovení této směrnice vymezuje podmínky pro vedení pokladny zaměstnancem pověřeným
touto agendou.
3. Podle této směrnice postupují správci rozpočtových prostředků. Kontrolu dodržování
směrnice o oběhu účetních dokladů zajišťuje statutární orgán příspěvkové organizace – ředitelka
školy.
4. Pokladní službou se rozumí příjem a výdej finančních prostředků v hotovosti včetně cenin.
5. Technické podmínky:
1. Na ZŠ profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice je zřízena jedna pokladna.
Limit pokladny určuje ředitel.
Limit je stanoven na 35 000 Kč. Ředitel, zástupce a ekonomka školy vybírají hotovost
v bance.Předávají hotovost s řádně vyplněným příjmovým dokladem pokladníkovi. Místnost
pokladny je zabezpečena v souladu s podmínkami smlouvy o pojištění majetku školy.
2. Pokladník uschovává veškerou hotovost a ceniny v ohnivzdorné pokladně. Musí
pokladnu řádně zamykat. Klíče od pokladny si ponechá u sebe a zodpovídá za ně.
Náhradní klíče od pokladny jsou zapečetěny v úschově v ředitelně.
6. Pokladní doklady
Pokladní operace se provádějí jen na podkladě příjmových nebo výdajových pokladních
dokladů. Příjmové i výdajové doklady jsou zvlášť číslovány vzestupnou řadou.
Příjmové a výdajové pokladní doklady musí být před uskutečněním pokladní operace
schváleny a podepsány ředitelem a podepsány pokladníkem.
Jména a podpisy pracovníků oprávněných podepisovat příjmové a výdajové pokladní doklady
musí být oznámeny pokladníkovi – viz pokladní vzory.
Pokladník je povinen přezkoušet, zda pokladní doklady jsou podepsány oprávněnou osobou a
potvrdit svým podpisem správnost pokladní operace.
Výdajový pokladní doklad musí být vystaven na jméno příjemce. Výplata každé hotovosti
musí být stvrzena podpisem příjemce nebo jeho oprávněného zástupce – zplnomocněného. Při
výplatě hotovosti příjemci, kterého pokladník osobně nezná, poznamená pokladník do
pokladního dokladu jeho číslo OP.
Výdajové pokladní doklady musí obsahovat:
pořadové číslo ( celoročně)
datum
jméno a příjmení příjemce
částku Kč i slovy
účel nákupu
podpis schvalující osoby – ředitelky
podpis příjemce
podpis pokladníka
podpis účetní
Příjmové pokladní doklady musí obsahovat:
pořadové číslo (celoročně)
datum a od koho přijato
Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice , příspěvková organizace
částku Kč i slovy
účel příjmu
podpis schvalující osoby – ředitel školy
podpis pokladníka
7. Pokladní kniha
Pokladní operace prováděné na základě pokladních dokladů se evidují v
pokladní knize. Po každé pokladní operaci se vyčíslí zůstatek v pokladně. Pokladník je povinen
vykázaný pokladní zůstatek odsouhlasit se skutečným stavem hotovosti v
pokladně. Pokladní kniha je uzavírána k poslednímu dni v měsíci. Originál pokladní knihy je
předložen spolu s doklady řediteli k provedení kontroly zápisů v pokladní knize a pak předán
účetní k zaúčtování.
8 .Inventarizace pokladny
Inventarizace pokladny a cenin se provádí pravidelně poslední den každého měsíce. Tuto
činnost provádí pokladník.
Nejméně 1x za čtvrtletí je provedena kontrola pokladny ředitelem školy.
Inventarizaci pokladny je nutno provést i při změně pokladníka.
Vnitro – podpisové vzory k provádění pokladních operací:
Mgr. Michal Novotný
ředitel školy ..........................................
Mgr. Marta Kadlecová
pokladník ..............................................
Ing. Jana Capůrková
ekonomka školy………………………..
II. Závěrečná ustanovení
Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1.9.2013
Mgr. Michal Novotný
ředitel školy
Download

směrnice k vedení pokladny