Výroční zpráva o
činnosti školy za školní
rok 2011/2012
I.
Základní údaje o škole
1. Přesný název školy:
Mezinárodní Konzervatoř Praha – International conservatory
Prague, s.r.o.
Sídlo: 110 00 Praha 1, Kozí 1
IČ: 281 78 840
IZO: 151 036 985
Doručovací adresa: Haštalská 28, 110 00 Praha 1
2. Vedení školy:
ředitel: JUDr. Emil Ščuka
jednatelka: Mgr. Jarmila Turková
3. Webové stránky školy:
www.konzervatorpraha.eu
4. Telefonické spojení:
224816617, 222314959
776600060, 608359995
5. Nejvyšší povolený počet studentů ve škole:
320
6. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří, které škola vyučuje a
jsou zařazeny ve školském rejstříku:
Škola
název oboru
kapacita
oboru
Konzervatoř 82-44-M/001
Hudba
120
Konzervatoř 82-44-N/001
Hudba
120
Hudba
120
Konzervatoř 82-45-M/001
Zpěv
120
Konzervatoř 82-45-N/001
Zpěv
120
Zpěv
120
Konzervatoř
Konzervatoř
kód
82-44-P01
82-45-P/01
Konzervatoř 82-47-M/001 Hudebně dramatické umění
180
Konzervatoř 82-47-N/001 Hudebně dramatické umění
180
Konzervatoř
82-47-P/01
Hudebně dramatické umění
180
7. Místa poskytovaného vzdělání
a) Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů, odborné teorie, povinného klavíru,
hlavních oborů - hra na klavír, klasický zpěv, jazzový zpěv, hra na hudební
nástroje: Haštalská 28, 110 00 Praha 1
b)Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů, odborné teorie, povinného klavíru,
hlavních oborů - hra na klavír, klasický zpěv, jazzový zpěv, populární zpěv, hra
na hudební nástroje, muzikál a herectví:
Kandertova 1a. 180 00 Praha 8
Rozčlenění budovy:
1. patro: zrcadlový sál
divadelní sál
2. patro: výuka herectví
3. patro: výuka populárního zpěvu
4. patro: výuka muzikálu
5. patro: kancelářské prostory
c) Výuka tanečních předmětů: ZŠ Havlíčkovo nám. 10/300, 130 00 Praha 3
d) Výuka hlavního oboru herectví a koncertní činnost:
Divadlo v Korunní, Korunní 30, 120 00 Praha 2
e) Školící a rekreační středisko
Hájemství u Dvora Králové
obec Vítězná 3
PSČ: 544 01
II.
Pracovníci školské právnické osoby
Oddělení klavíru
Vedoucí oddělení:
Mgr. Drahomíra Pellantová
Tel:604 242 854
[email protected]
kancelář: 3/6 Hašt.
[Zástupce vedoucí oddělení: Mgr. Norbert Heller, CSc.]
Kayoko Zemanová (klavír), Emil Viklický (jazzové
mistrovské kurzy), Marie Šestáková (klavír), Debora
Konečná (klavír),August Kužela (klavír), Mgr.Norbert Heller,
CSc. (klavír),Jaromír Klepáč (klavír), Jan
Bartoš (klavír), Pavel Voráček(klavír), František
Jirka (klavír), Vladimír Strnad (klavír)
Práce na našem oddělení ve školním roce 2011/2012
probíhala v klidné, přátelské
atmosféře. Všichni pedagogové pracovali s nasazením, mezi
sebou velmi dobře komunikovali.
Také spolupráce mezi studenty probíhala ve většině případů
velmi dobře.
Stejně jako v 1. pololetí se konaly každý měsíc semináře za
velké účasti studentů a zájmu
ostatních pedagogů. Také jako v 1. pololetí, tak i tento půl
rok byly různé koncerty a
přehrávky.
Pololetní i závěrečné zkoušky hlavního oboru klavír proběhly
velmi uspokojivě, studenti byli
řádně připraveni. Pedagogové klavírního oddělení
vypomáhají aktivně při všech
příležitostech, kde je náhle potřeba klavírní doprovod
(přijímací zkoušky, pěvecké a houslové
koncerty). Naše oddělení plánuje na další školní rok klavírní
přehlídku pod názvem ,,International piano comtetition
Prague". Garantem této soutěže se stal pan profesor Ivan
Klánský.
Mgr. Drahomíra Pellantová
Oddělení odborné hudební teorie:
Vedoucí oddělení:
Doc. Mgr. Štěpán Žilka
kancelář: 5/2 Hašt.
Doc.Mgr.Štěpán Žilka (Dějiny hudby), MgA.Jiří
Gemrot(Skladba, Nauka o
nástrojích...), Mgr.Afrodita Kathmeridu(Skladba,
Hudební formy...), MgA.BcA.Tomáš
Krejča(Harmonie, Všeobecná hudební
nauka...), MgA.Jan Pellant(Dějiny
hudby), MgA.Jan Pařík,Ph.D (Pedagogika,
Didaktika),
Mgr.Adam Viktora (Harmonie,
Kontrapunkt...), Mgr. Klára
Dolejšová (Psychologie), Eva
Zikmundová (Hlasová výchova
skladatelů), Doc.Mgr.Štěpán Žilka (dějiny
hudby), PhDr.Radek Menoušek (vhn,soh), Jan
Svejkovský (Intonace,rytmus a sluchová
analýza), Taťána Klánská
Odchodem pana bývalého vedoucého oddělení a
dalších dvou kolegů nenastalo vakuum, jen jsem
dostal úkol doplnit obsazeni odd. novými
odborníky a zajistit hladký chod výuky. Mohu
zodpovědně říci, že kvalita výuky a teoretické
práce absolventů splnily očekávající úroveň
odborného uměleckého subjektu. Ostatně
teoretická vybavenost absolventů jistě přispěla i
k jejich profesnímu uplatnění. Na stránkách
školy je možno sledovat jak obsahovou hodnotu
a kvalitu absolventských prací tak i jejich další
profesionální dráhu. Z toho mám největší radost
a věřím,že se mi během mého vedení oddělení
zdařila kvalitativní změna ku prospěchu našich
klientů.
Vedoucí oddělení odborné hudební teorie MKP
2011 až 2012
Doc. Mgr. Štěpán Žilka
Oddělení populárního zpěvu:
Vedoucí oddělení:
Marcela Březinová
Tel:602 288 927
[email protected]
kancelář: 201 Kand.
[Zástupce vedoucí oddělení: Mgr. Jana BalašTrčková]
Marcela Březinová (zpěv,interpretace), Mgr.Jana
Balaš-Trčková (zpěv,interpretace), Richard
Tesařík (zpěv, interpretace), Jana
Feriová (zpěv), Ilona Vozníčková (zpěv),Peter
Strenáčik (zpěv), Alena
Grillová (korepetice), Miroslav Dvořák,
DiS. (jevištní mluva), Michaela
Dolinová (herecká výchova), Zuzana Roušarová,
DiS (pohybová výchova),Ing.Zdeněk
Pilecký (step a improvizace)
Oddělení populárního zpěvu v tomto školním
roce zaznamenalo spoustu úspěchů jako např:
POPSTAR- 1. místo Sophia Lamoš (HLO-J.
Balašová,INTERPRETACE - M.Březinová)
2. místo Zuzana Šmejkalová (HLO
J.Feriová,INTERPRETACE - M.Březinová
Divadlo na Vinohradech " Jak udělat kariéru
snadno a rychle"
Ilona Maňasová,Veronika Stýblová.
Jana Machová pokračuje ve studiu v Anglii,
Michaela Rezníčková v Minesotě studuje
Hudební fakultu-pop. zpěv a managing.
František Ciml- natáčí již druhé CD s kapelou
Kianid u České hudby.
Anna Vondrysková zpívala na FEBIOFESTu
Ilona Maňasová spolupracuje s agenturou 5P.
Oddělení funguje v přátelské atmosféře a v
komunikaci mezi pedagogy a studenty není
problém. Oddělení pořádalo také několik
koncertů, které měli úspěch.
Marcela Březinová
Vedoucí oddělení populárního zpěvu
Oddělení klasického zpěvu:
Vedoucí oddělení:
Jiřina Marková-Krystlíková
Tel:603 210 239
[email protected]
kancelář: 3/1 Hašt.
[Zástupce vedoucí oddělení: Martina Bauerová]
Martina Bauerová (zpěv), Jiřina Marková (zpěv), Roman
Janál(zpěv), Jan Ježek (operní herectví), Barbora
Ježková (jevištní řeč), Mgr.Zuzana
Lászlóová (zpěv), Tacherya Menaždinová(zpěv), MUDr.Jana
Dubová (fonetika), Lenka Navrátilova(korepetice), MgA.
Markéta Halířová (zpěv), Martin Matoušek(zpěv), MgA.
Michaela Růžičková Rózsa (interpretační seminář,
ansámblový zpěv)
Oddělení klasického se během školního roku 2011/2012
mírně rozšířilo o nové studenty. Toto oddělení pořádalo
soutěž lidových písní ,,Haštalský Slavík“. Tato soutěž byla
otevřena i pro studenty jiných konzervatoří. Oddělení funguje
a má i úspěch v soutěžích.
Jiřina Marková - Krystlíková
vedoucí oddělení klasického zpěvu
Oddělení zpěvu - zaměření rocková opera:
Vedoucí oddělení:
Ing. arch. Pavla Forest
Tel:603 195 440
[email protected]
kancelář: 4/1 Hašt.
[Zástupce vedoucí oddělení: Iveta Kováčová
Petr Opava dipl.um (zpěv, ethnické
nástroje), Bc.Roman Štolpa (režie,
herectví), Andrea Šebek Procházková (režie,
herectví), Daniel Wunsch (korepetice,
arrangement), Milan Steigerwald (skladba,
arrangement), Miloš Kočí (etnické nástroje,
didgeridoo), Michaela Fišerová
(multimédia), Tereza
Doležalová (multimédia), Iveta
Kováčová (zpěv), Taťána
Roskovcová (zpěv), Vlasta
Horváth (interpretace), MgA. Alice
Šnirychová (jevištní mluva), Helena
Kubelková (zpěv), Zuzana Janiššová dipl.um.
(zpěv)
Výuka na oddělení rockové opery v současné
době plně běží ve všech
předmětech oboru. Všichni studenti nastoupili bez
větších problémů k denní výuce.
Někteří studenti jsou už zahrnuti jako zpěváci v
rockových operách v divadle Milenium.
Ing. Arch. Pavla Forest
vedoucí oddělení rockové opery
Oddělení muzikálu:
Vedoucí oddělení:
Galla Macků
Tel:777 712 475
[email protected]
kancelář: 301 Kand.
[Zástupce vedoucí oddělení: Lukáš Kumpricht]
Hana Talpová (muzikálový zpěv), Jana Scholzeová(muzikálový
zpěv), Jana Nováková (muzikálový zpěv),MgA.Eva
Deaková (muzikálový zpěv), Vlastimil Bičík(korepetice), Mgr.
Vlasta Žehrová (herectví), Lukáš Kumpricht(muzikálový
zpěv), Lukáš Pečenka,DiS (herectví), Mgr.Alice Kovářová (klasický
tanec), Ing.Zdeněk Pilecký (step a improvizace), MgA.Peter
Veslár (akrobacie), Daniela Kalvodová (korepetice), MgA. Oldřich
Smysl , Dr.Jelena Nosková (korepetice), Karel
Bláha (zpěv), Miroslav Dvořák, DiS. (hlasová výchova), Dalibor
Gondík (muzikálové herectví),Renáta Podlipská (muzikálový
zpěv), Tereza Vacíková,DiS(herectví), Klára Šedová, DiS (hlasová
výchova), Kristina Brachtlová (korepetice), Michael
Prostějovský (historie a současnost světového muzikálu), Rita
Jasinská (interpretace),Štěpánka Kindlmanová (zdr.estetická
průprava)
Za dobu své existence dosáhlo muzikálové oddělení řady úspěchů,
zejména aktivní účast některých studentů v
profesionální sféře muzikálových divadel nebo samostatných
koncertů je důkazem fungování oddělení. Jedním z
nejdůležitějších cílů oddělení je dosáhnout propojení všech tří
složek, to je pěvecké, herecké a taneční.
V prvním pololetí školního roku 2011/2012 se podařilo výrazně
zvýšit toto propojení s důrazem na každou ze
složek muzikálu. Důkazem velkého posunu byl vánoční koncert
studentů, který zároveň ukázal vynikající
výsledky většiny studentů. Velká většina studentů pracuje dobře a s
nadšením, což se projevuje na jejich
stále rostoucí pěvecké úrovni, která jim, po absolvování
konzervatoře, usnadní hledání angažmá v divadlech.
Příkladem byl i červnový závěrečný koncert v divadle v Korunní.
Kolektiv pedagogů na muzikálovém oddělení pracuje bez větších
problému, dodržuje stanovené vyučovací hodiny
a účastní se předepsaných porad a schůzek.a soustředění, seminářů
na školícím stř. na Hájemství.
Důležitým úspěchem muzikálového oddělení v minulém pololetí je
účinkování L. Vilta v muzikálu Quasimodo a Lucrecia Borgia.
Dále se velmi slibně jeví V.Bošjaková, která dostala jednu z rolí v
muzikálu Pomáda.(divadlo Kalich)několik studentů bylo vybráno do
muzikálu Prezidentem snadno a rychle do Vinohradského
divadla,M.Bujárek začíná připravovat svoje představení Hrabě
Monte Christo.
Tito studenti jsou skvělou reklamou oddělení i celé konzervatoře a
zároveň dobrým příkladem ostatním studentům.
Galla Macků
vedoucí oddělení muzikálu
Oddělení herectví:
Vedoucí oddělení:
Valérie Zawadská
Tel:777 712 473
[email protected]
kancelář: 105 Kand.
[Zástupce vedoucí oddělení: René Přibil]
Gabriela Vránová (umělecký přednes), René
Přibil(herectví), Miroslav Hrabě (herectví), MgA.Alice
Šnirychová(jevištní mluva), Jindra
Brendlová (herectví), Zdeněk Pilecký(taneční
výchova), Jana Epikaridis ,Irena Machová, Zuzana
Roušarová, DiS (taneční výchova), Mgr.Romana
Goščíková(dějiny divadla), Jaroslav
Sypal (herectví), Renata Drössler(šanson), Lucie
Kožinová (jevištní mluva), Pavlína Matiová(zpěv), Petr
Vízdal (jevištní mluva), Helena Dytrtová(herectví), Karel
Vlček (herectví)
Studenti řádných čtyř ročníků pracovali více či méně
úspěšně podle míry svého talentu a
hlavně podle své píle, snahy získat co nejvíce od svých
pedagogů, kteří odvedli velký kus
poctivé práce. V celku považuji tento školní rok za
úspěšný.
Oddělení pracuje velmi dobře. Tento školní rok
maturovalo 5 studentů - všichni úspěšně.
Valérie Zawadská
vedoucí oddělení herectví
Oddělení strunných nástrojů a cimbálu:
Vedoucí oddělení:
Zdeněk Dvořák, DiS
Tel:603 258 098
[email protected]
kancelář: 6/1 Hašt.
[Zástupce vedoucího oddělení: Miloš Knopp,
DiS]
Zdeněk Dvořák, DiS (klasická kytara), Jan
Braunstein (lyra),Martin Křehnáč (obligátní
kytara), Miloš Knopp, DiS (el.kytara),Filip
Spálený (bas.kytara), Václav Veselý (akordeon,
el.kytara), Zuzana Lapčíková (cimbál)
Ve školním roce 2011/2012 proběhlo několik
úspěšných koncertů
Cílem výuky našeho oddělení ve školním roce
2011/2012 je zdokonalovat a zatraktivovat
výuku i hru našich studentů po stránce praktické i
teoretické.
Oddělení pracuje velmi dobře.
Zdeněk Dvořák, Dis.
vedoucí oddělení strunných nástrojů
Oddělení dechových nástrojů
Vedoucí oddělení:
Mgr. Lenka Kozderková
Tel:776 211 119
[email protected]
kancelář: 5/4 Hašt.
[Zástupce vedoucího oddělení: David Fárek,
DiS]
Mgr. Lenka Kozderková (flétna), Ladislav
Kozderka (trubka),Miroslav Hloucal (jazz
trubka), Jansová Kateřina (flétna),MgA.Petra
Hoďánková (flétna), MgA. Jaroslav
Halíř (trubka),Luboš Fait (fagot), Vladislav
Kozderka (trubka), David Fárek,
DiS (saxofon), Dipl. um. Róbert
Mitrega (saxofon), Julius Baroš(Souborová
hudba), Michal Kostiuk (klarinet)
Dechové oddělení se může pochlubit vynikajícím
maturitním prospěchem Alice Jandovské,
odmaturovala s vyznamenáním. Studentka nadále
reprezentuje školu v prestižním souboru pro
soudobou hudbu Prague Modern Young, který se
právě chystá na koncertní turné na Slovensku,
v Polsku a v Turecku.
Vynikající výkon podal na svém absolventském
koncertě trumpetista Ondřej Michalec, který
absolvoval se samými výbornými a skvěle
reprezentuje školu dále v koncertní praxi.
Studenti se poctivě připravovali na všechny
koncerty oddělení a dobře se zhostili také
účinkování na koncertech jazzového Big bandu,
které výborně připravil prof. Robert Mitrega.
Nebyly žádné problémy s výukou ani s velkou
absencí.
V červnu se studenti zúčastnili seminářů na
Hájemství, pobyt se jim velmi líbil a těší se na
další.
Lenka Kozderková
Vedoucí oddělení dechových nástrojů
Oddělení smyčcových nástrojů:
Vedoucí oddělení:
Mgr. Jindřiška Auředníková
Tel:777 044 512
[email protected]
Mgr.Petr Ries (kontrabas), Josef Fečo (jazzový
kontrabas),Mgr.Jindřiška Auředníková (housle), MgA.Jan
Pellant (housle),Mgr.Petr Maceček (housle), Mgr. Marie
Hixová (violoncello),Mgr.Jiří Richter (viola), Mgr.Petr
Louženský (dirigent Kom.orch.MKP), Jan Pellant
ml. (dirigování), Mgr.Lenka Kůsová(organizace
Kom.orch.MKP), Mgr. Marie Hixová (violoncello)
Prvním úspěchem smyčcového oddělení byl společný
koncert 2.12.2011, kde se představili studenti ze všech tříd
pedagogů s.odd.
Poprvé vystoupil i komorní orchestr s dirigentem P.
Louženským
(výborné sólové výkony flétnistů P.Chlupáčové a Tomáše
Johanscíka )
3 úspěšné koncerty KOMKP v prosinci : v Betlémské
kapli a kostele sv. Salvátora
DALŠÍ AKCE:
- Seminář smyčcového oddělení 23.1.2012 , kde mj.
představili studenti p.P.Riese nový kontrabas .
- Společný koncert oddělení MK -sólistů i To nejlepší
z klasiky
1.2. 2012 v sále Hlaholu
-Spolupráce s ostatními odděleními např. v komorní a
orchestrální hře –
s odd. dechovým (studenti p.L. Kozdrerkové) a strunným
( studenti p.Z.Dvořáka)
- Spolupráce na představení dramatického odd.
(p.V.Zavadská a R.Přibil) ( Martin Sedlák)
- Spolupráce studentů v orchestru při koncertě Superstar
MK ( dir.p.Mittrega)
- Další reprezentační koncerty :
Hommage á Bohuslav Martinů – Modlitebna Korunní 60
8.12.2011 ( studenti komorní hry L. Kůsová, Jan Palouček)
Koncert barokní hudby v kostele sv. Salvatora (L. Kůsová,
Jan Palouček)
Koncert v Kostele Povýšení sv. Kříže Litomyšl : 25.8.2012
Letní orchestr mladých – s dirigenty V. Spurným a
M.Šedivým ( 5 studentů)
Jindřiška Auředníková
Vedoucí oddělení smyčcových nástrojů
Oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů:
Vedoucí oddělení:
Mgr. Klára Dolejšová
Tel:777 712 478
[email protected]
kancelář: 4/8 Hašt.
[Zástupce vedoucí oddělení: MgA. Markéta Halířová
BcA. Terezie Švarcová (italština, hlasová výchova),
Mgr.Jarmila Ščukova (občanská nauka), JUDr. Emil
Ščuka(občanská nauka), Mgr.Klára Dolejšová (občanská
nauka),Richard Šťastný (informatika), Doc.Mgr.Štěpán
Žilka (kulturní dějiny), MgA. Markéta Halířová (AJ,hlasová
výchova),Mgr.Helena Stiborová (ČJ), Mgr.Jarmila
Šiková (ČJ), Tomáš Kulišťák (AJ), Mgr.Regina
Hořejší (AJ,DEJ)
Oddělení všeobecné teorie mělo v minulém školním roce 9
pedagogů.
Prioritou oddělení byla příprava studentů na státní maturitu
z českého a anglického jazyka a k absolutoriu z anglického
jazyka.
Úspěšnost studentů u maturit i u absolventských zkoušek
byla stoprocentní.
Klára Dolejšová
Vedoucí oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů
Oddělení jazzového zpěvu a alternativních trendů:
Vedoucí oddělení:
Filip Gondolán, DiS
Tel:777 254 862
[email protected]
Filip Gondolán, DiS (Zpěv), Martina
Balogová (Zpěv), Ondřej Ruml, DiS (Zpěv)
Oddělení jazzového zpěvu a alternativních trendů je nové
zaměření na Mezinárodní konzervatoři Praha. O tento obor
byl projevován velký zájem a tak nebyl problém aby toto
oddělení nemohlo fungovat. Oddělení jazzového zpěvu a
alternativních trendů pořádalo několik koncertů v divadle v
Korunní a studentka Sophia Lamoš se stala vítězkou školní
soutěže Popstar.
Filip Gondolán
vedoucí oddělení jazzového zpěvu a alternativních trendů
Oddělení bicích nástrojů:
Vedoucí oddělení:
Radek Němejc, Dis
Tel:602 211 349
[email protected]
Radek Němejc (bicí), Pavel Polívka (bicí melodické
nástroje),David Řehoř (bicí)
Za bicí oddělení: Kromě plnění povinností na HLO-bicí
nástroje(etudy,koordinační cvičení,atd) žáci navštěvovali
zkoušky a koncerty předních českých orchestrů a kapel.
Někteří si díky prof. P.Polívkovi měli možnost zahrát ve
studentském orchestru a v současné době jsou již členy
tohoto orchestru mimo školu. Díky prof. P.Polívkovi má též
škola k dispozici tympány.
Byla založena bluesová kapela Spektrumband, skládající
se z žáků MKP pod vedením J. Kouta žáka kytarového
oddělení a R.Němejce na jehož popud tato kapela vznikla.
Jádro této kapely hrálo v min.šk.roce na školním koncertě v
divadle v Korunní ul . Jinak Spektrumband úspěšně
vystupoval na různých akcích mimo školu.
V rámci MKP se odstartovalo Jazzové Combo pod
výborným vedením J.Baroše, které společně se školním
Bigbandem úspěšně účínkovali na koncertě též v divadle v
Korunní ul. Školní Bigband je též výborně veden
R.Mitregou. Tyto skutečnosti považuji za velmi užitečné k
vývoji bicího oddělení a též pro celou MKP.
Žáci též navštěvovali na popud R.Němejce pravidelné
jamsessiony pořádané kapelou Radek N. session v
Jazzovém clubu Jazztime, tyto jamsessiony pokračují i
nadále. Źáci zde mají se v druhé části večera podílet na
těchto jamsessionech a též se setkávat s předními hráčí
tuzemské i zahraniční jazzové scény.
Za velký úspěch považuji přítomnost svých kolegů P.
Polívky a D.Řehoře kteří se s velkou trpělivostí podílejí na
všeobecném hudebním rozhledu studentů na bicím
oddělení.
Věřím že budeme moci tyto aktivity rozvíjet i nadále
reprezentovat tak MKP.
Radek Němejc
vedoucí oddělení bicích nástrojů
Oddělení povinného klavíru:
Vedoucí oddělení:
Mgr. Jaromír Klepáč
Tel:602 204 493
[email protected]
kancelář: 3/6 Hašt.
Jaromír Klepáč (klavír), Kayoko
Zemanová (klavír), MgA.Marie Šestáková (klavír), Debora
Konečná (klavír), August Kužela(klavír), Mgr. Norbert
Heller (klavír), Marcela Mrštíková(klavír), Tomáš
Kačo (klavír), Jan Bartoš (klavír), Pavel
Voráček (klavír), Mark Aanderud (klavír), Lucie
Kaucká(klavír), Kryštof Pobořil (klavír) , Martin
Rada (klavír), Jakub Uhlík (klavír), František
Jirka (klavír), Jurko Růžička (klavír)
Klavírní oddělení bylo rozděleno do několika odvětví.
Oddělení povinného klavíru pojímá všechny studenty
konzervatoře. Oddělení funguje a docházka studentů je
uspokojivá.
Jaromír Klepáč
vedoucí oddělení povinného klavíru
Oddělení korepetic a komorní hry:
Vedoucí oddělení:
Mgr. Norbert Heller, CSc.
Tel:604 369 924
[email protected]
kancelář: 3/6 Hašt.
Mgr. Norbert Heller, CSc. (korepetice), David
Bach(korepetice), Daniel Wunsch (korepetice), Kristina
Brachtlová(korepetice), Alena Tesařová
Grillová (korepetice), MgA. Jakub Uhlík (korepetice), Jana
Nácovská (korepetice), Lenka
Navrátilová (korepetice), Tomáš Kačo (korepetice), Václav
Tobrman (korepetice), Jelena Nosková (korepetice), Daniela
Kalvodová (korepetice), František Jirka (korepetice)
Toto oddělení je odvětvím klavírního oddělení. Funguje v
přátelské náladě a pedagogové jsou k dispozici ostatním
oddělením jak na hodiny korepetice, tak na koncertní činnosti
školy.
Norbert Heller
vedoucí oddělení korepetice a komorní hry
Oddělení pohybu a tance:
Vedoucí oddělení:
Mgr. Alice Kovářová
Tel:731 572 735
[email protected]
Mgr.Alice Kovářová (tanec), MgA. Peter
Veslár (akrobacie),Ing.Zdeněk Pilecký (step a
improvizace), Zuzana Roušarová(pohybová výchova), Libuše
Vojtková (taneční výchova)
Naše oddělení se zabývá pohybovými předměty, jako jsou
klasický tanec, akrobacie, step a improvizace, pohybová
výchova a taneční výchova. Pedagogové tohoto oddělení
pracují s velkým nasazením a spolupráce se studenty je velmi
dobrá.
Mgr. Alice Kovářová
vedoucí oddělení pohybu a tance
1. Pedagogičtí pracovníci
a) Počty osob
Ředitel a
zástupce
ředitele
fyzické
osoby
celkem
Ředitel a
zástupce
ředitele
přepočtení
na plně
zaměstnané
Interní
učitelé
fyzické
osoby
celkem
Interní
učitelé
přepočtení
na plně
zaměstnané
Pedagogičtí
pracovníci
fyzické
osoby
celkem
Pedagogičtí
pracovníci
přepočtení
na plně
zaměstnané
4
4
156
156
156
160
b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků
Počet pedagogických pracovníků
% z celkového počtu ped. pracovníků
kvalifikovaných
156
96,88%
nekvalifikovaných
1
3,12%
c) jazykové vzdělávání a jeho podpora
Počet učitelů cizích jazyků
s odbornou kvalifikací
(dle zákona o ped. prac.)
bez odborné
kvalifikace
z toho
Celkem (fyzické osoby)
4
0
(dle zákona o ped. prac.)
rodilý mluvčí
1
2. Nepedagogičtí pracovníci
Počty osob
Fyzické osoby celkem
Přepočtení na plně zaměstnané
12
12
III.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání
1. Počty tříd a počty žáků
a) Denní vzdělávání
Počet tříd
Počet žáků
17
278
Změny v počtech žáků v průběhu školního roku
- přerušili vzdělávání: 3
- nastoupili po přerušení vzdělávání:
- sami ukončili vzdělávání: 1
- vyloučeni ze školy: 6
- nepostoupili do vyššího ročníku: 1
- přestoupili z jiné školy: 3
- přestoupili na jinou školu: 2
2. Průměrný počet studentů na třídu a učitele
Průměrný počet studentů na třídu
Průměrný počet studentů na učitele
16,4
1,7
3. Žáci studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji
Kraj
Počet studentů celkem
Z toho nově přijatí
Jihočeský
18
3
Jihomoravský
7
3
Karlovarský
8
1
Vysočina
7
2
Královéhradecký
15
6
Liberecký
12
2
Moravskoslezský
12
2
Olomoucký
8
1
Pardubický
8
3
Plzeňský
12
2
Středočeský
40
14
Ústecký
20
3
Zlínský
5
1
CELKEM
172
43
4. Údaje o výsledcích vzdělávání studentů
prospělo s vyznamenáním
66
neprospělo
6
opakovalo ročník
1
Z celkového počtu
studentů
počet studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6.
155
t.j % z celkového počtu studentů
35,00%
průměrný počet zmeškaných hodin na studenta
56,5
z neomluvených
3
5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií
ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
Počet žáků, kteří konali zkoušku
z toho konali zkoušku opakovaně
počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni
ke zkoušce v řádném termínu
MATURITNÍ ZKOUŠKY
Počet žáků, kteří konali zkoušku
z toho konali zkoušku opakovaně
počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni
ke zkoušce v řádném termínu
Počet žáků, kteří byli
hodnoceni:
počet žáků
278
0
0
počet žáků
16
0
2
prospěl s vyznamenáním
8
prospěl
7
neprospěl
1
ABSOLUTORIA
počet žáků
Počet žáků, kteří konali zkoušku
3
z toho konali zkoušku opakovaně
0
počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni
ke zkoušce v řádném termínu
Počet žáků, kteří byli
hodnoceni:
0
prospěl s vyznamenáním
1
prospěl
2
neprospěl
0
6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2012/2013
počet přihlášek celkem
168
počet kol přijímacího řízení celkem
3
přijímací řízení pro počet přijatých celkem
školní rok
z toho v 1. kole
2012/2013
z toho ve 2. kole
75
z toho v dalších kolech
30
z toho na odvolání
2
40
23
počet nepřijatých celkem
91
počet volných míst po přijímacím řízení
obor: hudba
17
obor: zpěv
6
obor: hudebně dramatické umění
9
počet přijatých ke vzdělání při zaměstnání do 1. ročníku
7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
0
Stát
Počet studentů
Rakousko
1
Japonsko
2
Slovensko
10
Ukrajina
2
CELKEM
15
IV.
Aktivity právnické osoby
Prezentace zařízení na veřejnosti
Výchovné poradenství
Na Mezinárodní konzervatoři Praha funguje výchovná poradkyně, a to Mgr. Klára
Dolejšová.
Mezinárodní konzervatoř Praha má jednoho výchovného poradce ( dále jen VP) :
Mgr.Kláru Dolejšovou, která má na starost žáky hudebních, pěveckých a hudebně
dramatických oborů.
Spolupráce s PPP.
Během školního roku se VP účastnila seminářů a školení, pořádaných PPP pro
Prahu 1.
Mgr. Klára Dolejšová, která je členkou asociace výchovných poradců, se
zúčastnila během školního roku Kongresových dnů výchovného poradenství.
Kongres byl zaměřen na problematiku vztahu české školní inspekce a výchovného
poradce, problematiku legislativy výchovného poradenství a problematiku
sebepoškozování mládeže.
Komunikace s pedagogy Mezinárodní konzervatoře Praha.
Spolupráce s vedoucími oddělení probíhala po celý školní rok. Pokračoval i
osvědčený model řešení problémů žáků s vedoucími oddělení, s jednotlivými
vyučujícími hlavních oborů a třídních učitelů.
Práce výchovné komise, spolupráce se studijním oddělením a ročníkovými
učiteli.
Výchovná komise se scházela ve složení : zástupce pro studijní záležitosti a VP.
Na těchto společných schůzkách byla rozebírána a diskutována aktuální témata:
-
problémy se školní docházkou
nevhodné chování některých studentů
individuální vzdělávací plány,
žádosti o přestupy, uvolnění a opakování ročníku studentů.
Velmi dobrá je spolupráce se studijním oddělením.
VP se účastnila i schůzek s rodiči. Během školního roku potom probíhaly i
individuální rozhovory s rodiči, konzultace po telefonu a formou e-mailu.
Žákům, kteří po skončení školy uvažovali o studijních oblastech mimouměleckého
směru, byly poskytovány aktuální informace o vysokoškolských oborech studia, a
to formou individuálních konzultací, brožurek, letáků, apod.
Adaptační kurzy 1. ročníku
Od roku 2009 pravidelně probíhají adaptační kurzy prvních ročníků.Dosavadní
zkušenosti ukazují,
že zejména pro 1. ročníky je tato aktivita velkým přínosem pro:
- začlenění do kolektivu
- vzájemné poznání a navázání nových přátelských vztahů v třídním kolektivu
- vybudování optimálního klimatu třídy
- snadnější překonání mnohdy stresujícího období, kdy přichází spousta nových
změn.
Prevence sociálně patologických jevů
Mgr.Klára Dolejšová je
současně také i metodikem prevence sociálně
patologických jevů (dále jen SPJ ). S tématy SPJ se studenti seznamují především
na hodinách OBN, psychologie a pedagogiky. Osvědčily se zejména projektové
práce v jednotlivých ročnících, z nichž nejzajímavější je poslední fáze – prezentace
před třídou a následná otevřená diskuse mezi studenty k dané problematice.
Mimoškolní aktivity
Studenti některých oborů se zúčastnili odborných kurzů ve školícím a rekreačním
středisku Hájemství. Studenti měli možnost zúčastnit se odborných kurzů pod
vedením pedagogů konzervatoře a dalších jiných profesionálů.
Školící a rekreační středisko Hájemství bylo vybudováno nejen pro tyto
příležitosti, ale také pro adaptační kurzy, výše zmíněné odborné kurzy, lyžařské kurzy
apod.
Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby
do mezinárodních programů
Naše škola využila příležitost a zapojila se do projektu IES a umožňuje tak
maturantům získat mezinárodní osvědčení o kvalitě absolvované školy.
Naše vzdělávací instituce je mezinárodně certifikovaná International Education
Society London (IES), a naši studenti mají možnost získat mezinárodní certifikát IES
(www.ies-info.com)
Škola tedy může maturantům předat kromě maturitního vysvědčení ještě certifikát
IES. Ten bude vystaven na jméno absolventa v naglickém jazyce a ponese řadu
informací důležitých pro další kariéru našich absolventů.
Za vystavení certifikátu absolvent uhradí administrační poplatek.
Jsme členy v asociací a profesních sdružení:
Spolupráce právnické osoby s partnery a dalšími
institucemi
Divadlo pod Palmovkou - Mezinárodní konzervatoř Praha s. r. o. využívá prostor
tohoto divadla k pořádání koncertů a divadelních
představení.
SUE Rider - Mezinárodní konzervatoř Praha s. r. o. využívá prostor domova SUE
Rider k pořádání divadelních představení, různých porad a setkání
pedagogů i studentů.
KC Vltavská - Mezinárodní konzervatoř Praha s. r. o. využívá prostor KC Vltavská
k pořádání koncertů a dalších akcí pořádané MKP.
Umělecké agentury - studenti MKP jsou registrováni v několika uměleckých
agenturách které studenty doporučují např. jako komparz do
různých filmů a reklam.
Divadlo na Vinohradech - zařazení některých našich studentů do divadelních her.
Záštita Karel Gott
Úspěchy studentů konzervatoře
DIPLOM
Sbina Havlíková
studentka MKP
International of children and youth creativity AVE Bohemia - 3.místo
DIPLOM
Jakub Uhlík
pedagog MKP
Soutěž nadace Bohuslava Martinů - 2.místo
Ocenění Daniel Klánský
Oddělení klasického zpěvu - žák profesorky Lászloové
Žák Mezinárodní konzervatoře Praha Daniel Klánský získal I.
cenu a stal se absolutním vítězem soutěže
"Písňová soutěž Bohuslava Martinů"
Zároveň získal Mimořádné ocenění od NADACE ŽIVOT
UMĚLCE.
Soutěže a koncerty
Dne 20. června 2012 proběhlo v Divadle v Korunné finále soutěže PopStar,
kterou pořádala Mezinárodní konzervatoř Praha. Do finálového klání postoupilo
celkem dvanáct studentů konzervatoře, kteří svým pěveckým talentem bojovali o titul
absolutního vítěze. Na toho čekala finanční odměna.
V porotě soutěže zasedly známé osobnosti složené z pedagogů konzervatoře, kterými
jsou například Marie Rottrová, Kamil Střihavka, Václav Noid Bárta, Aleš Brichta,
Marcela Holanová, Bára Basiková, Lída Nopová a loňská vítězka Pavlína Matiová.
Vítězem soutěže PopStar 2012 se stala Sofia Lamoš
druhé místo Zuzana Šmejkalová
třetí místo Josef Šutara
čestné uznání Daniela Novotná
Koncert oddělení jazzového zpěvu
15.6.2012 od 18h, Divadlo v Korunní - Korunní
30, Praha 2
Vystoupilo celé oddělení jazzového zpěvu
Divadelní představení
Gazdina Roba
8. 6. 2012 v 18:00, Divadlo v Korunní, Korunní 30
Režie - Inka Brendlová, Hrají studenti 2.B
Koncert oddělení populárního zpěvu
18.6.2012 od 19h, Divadlo v Korunní
Vystoupili všichni žáci oddělení pop zpěvu.
Koncert oddělení Muzikálu
13. 6. 2012 od 18h v Divadle v Korunní, (Korunní 30, Praha 2)
Režie: Jana Nováková, Lukáš Kumpricht
Divadelní představení
Sluha dvou pánů
14.6.2012 od 17:50,
Divadlo v Korunní, Korunní 30
Režie – Jana Epikaridis, Pohybová spolupráce – Libuška
Vojtková, Odborný poradce – Marie Lorencová
Závěrečný koncert oddělení rockové opery
11.6.2012 od 19h. Divadlo v Korunní.
(Korunní 30, Praha 2)
Vstup Zdarma
Závěrečný koncert oddělení klavíru
15.6.2012 od 17h. ZUŠ Štefánikova 19.
Vstup Zdarma
Vystoupili studenti celého klavírního oddělení.
Koncert oddělení klasického zpěvu
7.6.2012 od 17h, Divadlo v Korunní - Korunní 30, Praha 2
Vystoupilo celé oddělení klasického zpěvu
Koncert Dechového oddělení
23. 5. 2012 od 18h v Divadle v Korunní, (Korunní 30, Praha 2)
Vystoup žáků ze třídy profesorky Kozderkové, Petry Hoďánkové a Michala Kostiuka.
Koncert Orchestru MKP
31.května od 19h LATINSKO-AMERICKÁ hudba v podání
Swingového Orchestru MKP
Orchestr řídí Róbert Mitrega.
Jazz kombo MKP pod vedením Juliuse Baroše zahájilo latinsko
americký večer jazzovou hudbou a to již od 18:00h. (Divadlo v
Korunní)
Soutěž otevřena i pro všechny ostatní zájemce z celé
České republiky!
Zahájení soutěže 10.5.2012 v 14h - rozezpívání,15h začátek soutěže, Divadlo v
Korunní (Korunní 30)
Koncert vítězů ve středu 16.5.12 v 19h
Soutěžní repertoir: (max 8.minut)
Lidová píseň
Umělá píseň
Libovolná skladba
Soutěžilo se ve dvou kategoriích:
Kategorie A (1-3 ročník - studenti konzervatoře) (15-18 let - ostaní soutěžící)
Kategorie B (4-6 ročník - studenti konzervatoře) (19 a více let - ostatní soutěžící)
Koncert oddělení smyčcových nástrojů
4.5.2012 od 19h, Divadlo v Korunní - Korunní 30, Praha 2
Výstup studentů oddělení smyčcových nástrojů a komorní orchestr
MKP
Marie Anna Bukačová
Shoko Kono
Blahopřejeme Marii Anně Bukačové(studentka profesorů N. Hellera a
J. Klepáče) k přijetí na Univerzitu Karlovu obor hra na klavír (1.
místo! z celkem 40ti uchazečů). Blahopřejeme také naší další
studentce Shoko Kono (studentka profesora Norberta Hellera) k
přijetí na Ostravskou univerzitu (také z 1.místa !)
Koncert oddělení strunných nástrojů
15. 5. 2012 od 18h v Obci křesťanů,
Na špejcharu 3, Praha 7
Divadelní představení LORETKA
7. a 8.5.2012 Divadlo v Korunní
Srdceryvný retro příběh o pražské Manon
Hrají studenti oddělení herectví MKP
Režie: Marie Lorencov
Koncert oddělení jazzového zpěvu
11.5.2012 od 19h, Divadlo v Korunní - Korunní 30, Praha 2
Vystoupilo celé oddělení jazzového zpěvu a zazní například skladby od
Miles Davise, Burta Bacharacha a dalších.
V divadle Ta Fantastika proběhl vánoční
koncert Mezinárodní konzervatoře Praha
Ta Fantastika v Karlově ulici, hned pár kroků od stejnojmenného mostu, pohostila třetí
adventní víkend studenty 1. - 3. ročníku Mezinárodní konzervatoře Praha.
Studenti oboru muzikál, se publiku představili minulou sobotu na pódiu pražské scény Ta
Fantastika. Výběr písní i scéna byly povětšinou motivovány atmosférou blížících se svátků
vánočních, ale nechyběly pochopitelně klasické muzikálové melodie, jako známá písnička Zpívat
jako déšť z hollywoodského muzikálu Zpívání v dešti. Tu zazpíval Lukáš Ondruš. I domácí autoři
nepřišli zkrátka, a to díky zařazení písničky dvojice Šlitr – Suchý Proč se lidi nemaj rádi v podání
Barbory Selešiové. S vlastní skladbouObrázky vystoupila Zdeňka Čermáková, tancem ji
doprovázel Lukáš Vilt. Mnoho a mnoho dalších studentů potěšilo diváky v setmělém sále.
Závěrem studenti poděkovali pedagogům, kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli. Svůj
podíl na úspěchu měli mnozí, za všechny je nutno zmínit Gallu Macků, vedoucí muzikálového
oddělení, režiséra a muzikálového zpěváka Lukáše Kumprichta, Hanu Talpovou a Janu
Novákovou, lektorky zpěvu, Zdeňka Pileckého, vyučujícího step a improvizaci, Alici Kovářovou,
odbornici na klasický tanec, na moderní tanec Michala Vlka a živě v některých číslech zpěváky
na piano doprovázející korepetitory Kristinu Brachtlovou a Václava Tobrmana. Závěrečné slovo
měl ředitel Ščuka. Podle bouřlivých potlesků během celého vystoupení bylo patrno, že
několikaměsíční práce studentů i pedagogů nepřišla nazmar.
Zajímavostí školy je, že záštitu nad ní převzal Karel Gott a v početném kádru vyučujících na této
škole nechybí jména známých muzikantů a herců, jako jsou Jiří Stivín, Emil Viklický, Otakar
Brousek, Štěpán Žilka, Marcela Březinová, Richard Tesařík, Filip Gondolán, Dalibor Gondík,
Gabriela Vránová nebo textař Michael Prostějovský.
Členové rady
prof. Ivan Klánský - předseda
Norbert Heller - tajemník
Petr Maceček, Charles Olivieri Munroe
Zdeněk Dvořák, Radim Smetana
Mgr. Zuzana Lapčíková, Jaroslav Krček
Emil Viklický, JUDr. Josef Vedlich
PhDr. Jiří Vejvoda, Hana Jarolímková
Dr. Zdeněk Mahler, Valérie Zawadská
Mgr. Drahomíra Pellantová, Roman Janál
Umělecká rada Mezinárodní konzervatoře Praha je koncepčním a odborným orgánem
školy. Projednává dlouhodobé záměry MKP, navrhuje koncertní činnosti a dalších
aktivit. Členové umělecké rady napomáhají k šíření dobrého jména konzervatoře,
usilují i o její prezentaci ve sdělovacích prostředcích a je poradním orgánem ředitele
školy. Umělecká rada má 12 členů, z toho šest jsou pedagogové MKP a šest jsou další
významné osobnosti české kultury. Uměleckou radu jmenuje ředitel školy.
Další vzdělávání realizované právnickou osobou
Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení)
Typ vzdělávání
Přípravné kurzy
Zaměření
Hudba, zpěv,
hudebně
Určeno pro
Akreditace MŠMT
Zájemce o studium
NE
dramatické umění
(obory vyučované
na
MKP)
Hospitační činnost
Ve školním roce 2009/2010 z pokynu a Směrnice ředitele školy byly provedeny
hospitace jednotlivých vyučujících na všech odděleních konzervatoře.
Hospitace provedli ve svých odděleních vyjma oddělení smyčcových nástrojů
všichni vedoucí oddělení v období od 1. 3. 2009 do 30. 5. 2009.
Hospitace byli zaměřeny na tyto oblasti:
1. Autoevulace přímé pedagogické práce učitele
a) hodnocení prospěchu žáků
b) příprava na výuku
c) kázeň
d) klima třídy
e) řízení výuky
f) realizace vyučovací jednotky
2. Žákovské posuzování přímé pedagogické práce učitele
3. Pozorovací arch
4. Hodnotící arch
5. Předhospitační rozhovor
6. Hospitační rozhovor
Hospitační činnost je důležitým prvkem posuzování kvality přímé pedagogické
činnosti učitele. Z výsledku hospitační činnosti učinila v novém školním roce
závěry ke zkvalitnění personální práce na konzervatoři.Profilace školy
Přestože Mezinárodní Konzervatoř Praha zahájila svojí činnost teprve v září
2007, od začátku klade důraz na specifiku její výuky. Při tvorbě učebních
programů sice vychází z podobných dokumentů ostatních konzervatoří, ale
aplikuje potřeby podle složení žáků s přihlédnutím k jejich stávajícím studijním
schopnostem.
Vyučující využívají moderních pedagogických postupů a i žákům sdělují
bohatou sumu vědomostí, kterou lze označit jako optimální.
To znamená, že žáci nejsou přetěžovaní množstvím nadbytečných informací, ale
naopak, že je kladen důraz na tvorbu samostatného úsudku. I o průběhu výuky
podává důkaz pozitivní hodnocení ministerské inspekční kontroly č.j.: ČŠI1318/07- S 10 v průběhu školního roku 2007/2008.
VI.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a
výsledcích kontrol
Mezinárodní Konzervatoř Praha – International Conservatory Prague, s. r. o.
byla dle zprávy České školní inspekce ze dne 10. 12. 2007 hodnocena
nadprůměrně a je nedílnou součástí této výroční zprávy.
Závěr
Škola se neustále rozrůstá, stoupá počet studentů i kvalitních vyučujících ve
všech oborech, zlepšuje se vybavení hudebními nástroji, výpočetní technikou i
jinými zařizovacími předměty. O průběžně se zlepšující kvalitě školy svědčí
stále vyšší a vyšší zájem ze strany studentů o studium. Výuka probíhala v plném
rozsahu dle příslušných plánů a směrnic MŠMT.
…...........................................
V Praze dne : 12. 10. 2010
............................................
JUDr. Emil Ščuka
ředitel školy
Download

2012 - Mezinárodní konzervatoř Praha