firemní časopis prosinec 2013 / číslo 64
Budujeme firmy
pro naše spokojené
a odpovědné
spolupracovníky
Vážení spolupracovníci,
četl jsem si své příspěvky do časopisu z let minulých a přemýšlel, co Vám sdělím na konci roku 2013. Před rokem byla
jedna z nosných myšlenek vyjádřena ve větě: Bez spokojeného zákazníka nemůže být ani spokojená a zisková firma.
Toto platí stále. Tomáš Baťa kladl na srdce svým spolupracovníkům: „Náš zákazník – náš pán“. Máme-li totiž zákazníka, který není spokojený, vždy na to doplatíme. Musíme
tedy nacházet rovnováhu mezi naší snahou o zisk stavby
a dělání radosti našemu objednateli. Musíme ho přesvědčit,
že vše co děláme, děláme v jeho prospěch.
Platí tedy, že ne jenom dobré řemeslo dělá úspěšnou stavbu, ale také musíme pečovat o dobrou náladu objednatele.
Přečetl jsem si Mise a vize firmy Podzimek a synové, přečtěte si je také. Možná nám v nich chybí právě to pečování
o dobrou náladu objednatele. Bez spokojeného objednatele
a úspěchu firmy, nemůžou být spokojení ani zaměstnanci.
Alespoň ne všichni.
Za majitele bych rád řekl, že se opravdu snažíme o spokojenost našich spolupracovníků. Někdy je to obtížné, ale snažíme se. Předpokládá to však také Vaši pomoc, Vaši snahu
o vytváření zdrojů pro to, abychom i Vám, našim spolupracovníkům, mohli dělat radost. Je mnoho těch, kteří chtějí
a velmi nám pomáhají. Děkuji za to. Jsou však stále tací,
kteří buď nechtějí, nebo se jim nedaří.
Rozdíl mezi jednotlivými pracovníky je v převzetí odpovědnosti. Buďme všichni odpovědní za to, co děláme, převezměme každý tu svou odpovědnost. Odpovědnost za sestavení nabídky. Odpovědnost za podpis smlouvy. Odpovědnost
za dodržování zákonů a smluv. Odpovědnost za zakázku.
Odpovědnost za kvalitní dílo, za převzetí práce od subdodavatele. Odpovědnost za naše závazky vyplývající ze smluv.
Odpovědnost za plnění zadaných úkolů. Odpovědnost za
plnění harmonogramu výstavby. Odpovědnost za včasné nastudování projektové dokumentace. Odpovědnost
za dodržování vnitrofiremních pravidel. Odpovědnost za
včasné a řádné nasmlouvání subdodávky. Odpovědnost za
řádné využití a ochranu svěřeného majetku. Odpovědnost
za přiměřené čerpání režijních nákladů. Odpovědnost za
dodržování pravidel BOZP. Odpovědnost za řádné plnění
Slavnostního odhalení plakety ZUŠ Jihlava se
zůčastnil i předseda Senátu ČR Milan Štěch
úkolů. Odpovědnost za dodržování termínů. Odpovědnost
za organizaci práce či dobré řemeslo. Odpovědnost za řádné
plnění reklamací. Odpovědnost za kontrolu odpracovaných
hodin. Odpovědnost za přípravu na porady a vytýkací řízení. Odpovědnost za řádné předložení a zpracování účetních dokladů. Odpovědnost za předání stavby. Odpovědnost
za kvalitní zapisování do stavebních a montážních deníků.
Odpovědnost za včasné vystavení faktur. Odpovědnost za
plnění smluvních a normových parametrů stavby.
Odpovědnost za ……….
Bez toho, abychom byli odpovědní za svou práci, to nepůjde.
Nezodpovědností vzniká ztráta. Někdy jen ztráty na firemní
prestiži, někdy ztráty času nebo finanční ztráty. Každá ztráta bolí, ale hlavně chybí. Musíme pracovat na tom, abychom
pracovali beze ztrát.
Těžký úkol. Jak na to. Nejlepší je samokontrola. Nežijeme
totiž ve skleníku a stále jsme vystavováni snaze konkurence nás dostat ze hry. Jen tím, že budeme lepší či nejlepší
ochráníme firmu a umožníme ji vytvářet kvalitní podmínky
k práci a životu nás všech.
Není možné jen brát, musíte i dávat. Dejte nám, prosím, svou
odpovědnou práci a my se vždy budeme snažit o spokojenost
Vás, našich spolupracovníků.
Věřím, že převezmeme-li každý svůj díl odpovědnosti a budeme-li dobře plnit naše úkoly, bude se našim firmám dařit
dobře a firmy se budou moci starat o spokojenost svých pracovníků. A tak to má být.
Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a vydařený vstup
do nového roku 2014.
Martin Podzimek
1 |
Technologický park Jihlava
VYSOČINA
Horská usedlost Modrava
Konec listopadu a začátek prosince je na stavbě „Modravy“
ve znamení dokončování monolitických konstrukcí přístavby
hlavního objektu. Navzdory veškeré snaze se nám nepodaří
dokončit celou konstrukci monolitů, malá část těchto
prací sklouzne do jara příštího roku. Z venkovních úprav
pozemku se podaří značnou část hrubých prací dokončit, na
jaro nám zbydou kousky monolitu a drobné technologické
objekty. V současné chvíli probíhají úpravy vnitřku objektu,
od řemesel počínaje a truhlářskými a kamenickými prvky
konče. Dále se dokončují izolace střech a zásypy celého
objektu. Přestože jsou všechny venkovní práce závislé na
místních klimatických podmínkách, počasí se k nám zatím
chová vstřícně a tím nám umožní dokončit některé práce
ještě letos. Realizační tým je ve složení Stanislav Man
– vedoucí projektu, Pavel Kozina – stavbyvedoucí a Stanislava
Malá – přípravářka.
Dne 18. 11. 2013 jsme převzali staveniště Technologického
parku v Jihlavě. Jedná se o rekonstrukci rozsáhlého,
částečně podsklepeného objektu, s pěti nadzemními
podlažími, jehož vznik se datuje k začátku 19. století.
Stavba bude rozmanitá svým využitím. Velkou část objektu
má tvořit datové centrum se spoustou kanceláří. Dále se
v objektu bude nacházet kavárna, prodejna, vzorkovna,
dílna, technologické místnosti a také informační centrum.
Cena rekonstrukce se vyšplhá až na 160 milionů korun.
Realizační tým tvoří: vedoucí projektu – Pavel Podolský,
výrobní příprava – Pavlína Šťastná, stavbyvedoucí
– Ing. Michal Rys a Tomáš Pěnička.
Technologický park - původní stav
Modrava
Realizace energetických úspor
domu seniorů v Třešti
U této zakázky se jednalo o kompletní výměnu všech
oken a dveří v obvodovém plášti budovy, o zateplení
stropní konstrukce v půdním prostoru krovu a o provedení
kontaktního zateplovacího systému celé fasády. Stavba
probíhala od srpna do října letošního roku a její cena byla
řádově 4,5 milionu korun. S potěšením mohu konstatovat,
že se nám podařilo předat tuto stavbu v bezvadném stavu
a v daném termínu. Děkuji všem pracovníkům, kteří se na
stavbě podíleli a zejména Tomáši Pěničkovi a Jitce Vávrů.
| 2
Technologický park - budoucí stav
Hala Swoboda - Stamping Hruškové
dvory, I. etapa - zemní práce a kanalizace
Dne 14. 11. 2013 jsme převzali staveniště a zahájili stavbu
skrývkou ornice v objemu 5500m3. Následovaly výkopy
a násypy – cca 6600m3 zeminy, pokládka splaškové
a dešťové kanalizace v délce cca 450 m včetně revizních
šachet. Při čtení tohoto čísla by měla být tato zakázka
o objemu 2,4 mil již dokončena. Doufáme, že budeme úspěšní
v soutěži o druhou etapu výstavby kompletní haly o objemu
cca 150 milionů. Výrobní tým pracoval ve složení Zbyněk
Šťastný, Standa Symonides a Kateřina Pecková.
Betoňák
Spolkový dům - Slavonice
Během podzimních měsíců se na stavbě „Betoňáku“ po
podpisu smlouvy rozběhly práce na fasádě a betonové
střeše. Uvnitř objektu se provádí osazování zárubní, sanační
a klasické omítky, sádrokartonové konstrukce a podhledy,
hydroizolace. V předstihu pracujeme na rozvodech vody,
kanalizaci, topení a vzduchotechnice. Františkovi šikovní
elektrikáři tahají stovky metrů kabelů, kam se dá. Celkový
objem díla se nám rozrostl díky zmiňovaným řemeslům
o cca 19 mil. Kč. na zatím necelých 64 mil. Kč. Celý tým ve
složení Zbyněk Šťastný, Tomáš Rejcha a Jitka Vávrů doufá,
že počasí bude příznivé, tak, abychom mohli zejména na
venkovním plášti budovy dokončit vše, co potřebujeme.
RD v Jihlavě
Od konce léta, kdy jste naposledy byli informováni o této
stavbě prostřednictvím článku v našem časopisu, uběhly již
3 měsíce. Tzv. babí léto a celé podzimní počasí nám výrazně
pomohlo a pomáhá i teď začátkem prosince, kdy finišují
venkovní práce. Proběhlo kompletní vybourání konstrukcí
starého jezírka, vybetonování větší a hlubší plavecké zóny
a modelace okolního biotopu včetně nové podzemní místnosti
jezírkové technologie a ostatních zemních prací okolo
objektu. Samotný objekt RD se výrazně posunul. V současné
době jsou dokončeny hydroizolační vrstvy střech a svislých
konstrukcí včetně zasypání zeminou a oplechování atik. Dále
jsou osazeny obvodové výplně otvorů a provedeny kontaktní
fasády – připravené pro betonové stěrky. Uvnitř objektu se
po týdenní odmlce začátkem listopadu, kdy se dokončilo
podlahové topení a proběhla betonáž podlah, naplno rozběhly
práce na rozvodech všech řemesel. První týden v prosinci byla
naplánována montáž vnitřních zárubní a následně provedení
sádrových omítek. Také byla dokončena přípojka elektro, vody
a plynu, která nám společně se zkompletovanou kotelnou
umožňuje objekt vytápět a urychlit tak jeho vysoušení. Veškeré
zařizovací předměty, povlakové konstrukce podlah a obklady
stěn jsou postupně, po výběru architektů, odsouhlasovány
investorem. Vzhledem k tomu, že větší část je importována
ze zahraničí, věříme a doufáme, že nebudou příliš brzdit
dokončení celého díla, které je naplánováno na jaro 2014.
Betoňák
Revitalizace Spolkového domu
ve Slavonicích
Od posledního článku v našem časopisu se na stavbě ve
Slavonicích hodně změnilo. Byly ukončeny epoxidové stěrky
různých barev, dále dodány truhlářské výrobky (vnitřní
výplně, kuchyňské linky atd.) a vybavení pro audio a video
systém. Na vnitřním dvoře byla od akademického sochaře
Čestmíra Sušky uvedena do provozu „vodní laboratoř“.
K 30. 10. 2013 byla tak ukončena další zakázka naší firmy.
Úspěšná kolaudace proběhla v plánovaném termínu 30. 10.
2013 a slavnostní otevření objektu proběhlo 23. 11. 2013. Na
závěr bych chtěl poděkovat všem našim pracovníkům, kteří
se na této akci podíleli, že byl dodržen termín předání stavby
přesto, že stavba byla zahájena s dvouměsíčním zpožděním.
Nasazení všech dělníků na této zakázce bylo skvělé
a příkladné. Zvláštní poděkování patří vedení stavby Michalu
Rysovi, Karlu Hlaváčovi, Katce Peckové a Stáně Malé.
RD v Jihlavě
Zámek Třešť–modernizace 35 koupelen
Rekonstrukce všech koupelen na zámku v Třešti je
v současné době minulostí. Všechny koupelny jsme již v nové
hezčí podobě předali investorovi, i když termín dokončení
byl dle smlouvy až v roce 2015.
Martin Urbánek, výrobní ředitel pro Vysočinu
3 |
PRAHA
Při svém nástupu do funkce výrobního ředitele jsem
převzal velké množství reklamací na našich stavbách.
Jejich počet se daří postupně snižovat, bohužel za značných
finančních a časových obětí. Se současným stavem nejsem
spokojen, ale zároveň děkuji všem spolupracovníkům, kteří
se na odstraňování reklamací úspěšně podílí, zvláště pak
Alexandru Krascsenitsovi.
Petr Turek, výrobní ředitel
RD Maštěřovského
K dnešnímu dni máme hotovou fasádu, vydláždění sjezdů
ke garáži a plochu garáží. Probíhá montáž okapových
chodníků a začínají se dělat chodníky a obklady venkovních
schodišť. Vnitřní omítky jsou již hotové a probíhá pokládka
parket a osazování interiérových dveří, tyto dodávky jsou
v plné kompetenci investora. Začíná se dokončovat oplocení
z uliční strany. Probíhají terénní úpravy a oplocení celého
pozemku
Filip Matal, stavbyvedoucí
Polyfunkční objekt v Hůrkách.
Změna užívání pro CT
Po necelých dvou letech jsme opět zpátky na místě, na
kterém to již velmi dobře známe. Po předchozích, dalo by
se říct i zdařilých akcích – přístavba ke stávajícímu objektu
pro provoz magnetické rezonance (08/2008–03/2009),
kompletní rekonstrukce přízemí stávajícího objektu (05–
11/2011) a stavební úpravy včetně technologií v 1. NP
pro instalaci očního laseru (01–02/2012), opět pro MUDr.
Leštáka realizujeme akci, která spočívá zejména v dosti
záludných úpravách nedávno zrekonstruovaných prostor
přízemí stávajícího objektu.
RD Mašterovského
Černická č. 5,7,9
Výměna oken + zateplení fasády celkem za 4 miliony Kč.
Termín realizace 05/2013–08/2013.
ZŠ Břečťanová
Výměna oken ve třech pavilonech, výměna světel ve
třídách a kabelové propojení všech pavilonů v areálu školy
za cca 5. mil. Kč. Termín realizace 07/2013 – 08/2013
ZŠ Olešská pavilony
Úprava polyfunkčního objektu v Hůrkách
Samotné změně užívání pro CT (Computed Tomography –
počítačová tomografie) předcházely stavební úpravy jednotlivých prostor druhé části přízemí a ve druhém nadzemním
podlaží objektu. Do těchto prostor se po dokončení úprav
přestěhovaly ordinace a vyšetřovny z části přízemí, ve které měly být úpravy pro CT prováděny. Změna využití vyvolala kompletní předělání všech sádrokartonových příček,
minerálních podhledů, obkladů, dlažeb, veškerých rozvodů
a koncových prvků vody, kanalizace, elektriky, vzduchotechniky a chlazení, skladeb podlah a podlahovin, vnitřních dveří a hliníkových konstrukcí. Samotná kabina vyšetřovny CT
má odolávat RTG záření, a tak byla zhotovena ze speciálních
desek s barytovým vláknem Knauf SafeBoard a veškeré dveře a okna do této místnosti byly vyráběny jako stíněné proti
rentgenovému záření – s olověnou vložkou.
Zakázku, na kterou máme tři a půl měsíce a o finančním
objemu bezmála 6 mil. Kč, má na starosti Lukáš Vykydal
jako vedoucí projektu a výrobní přípravu mu zajišťuje
Martin Veselý.
Lukáš Vykydal, vedoucí projektu
| 4
Výměna oken v tělocvičně (2x47,5 m), pavilonu a vstupních
portálech školy, výměna ZTI a zařizovacích předmětů ve
4 pavilonech včetně navýšení prací na havárii topného kanálu
v délce 105 m za cca 11 mil. Kč. Termín realizace 07/2013
–08/2013. Dva pavilony přecházejí s realizací do roku 2014.
ZŠ Bčečťanová
Vily Bubeneč
ZŠ Olešská modernizace jídelny
Kompletní rekonstrukce pavilonu jídelny včetně kuchyně
a celého zázemí a likvidace azbestu z původní vzduchotechniky
za 13 mil. Kč. Termín realizace 07/2013–08/2013.
Ondřej Březina, stavbyvedoucí
RD Kutná Hora
Poslední cihla příčného nosného systému ve druhém patře
byla vyzděna na konci října a od té doby měsíc a půl trvalo
vybetonovat stropy se všemi balkony, markýzami, atikami
a systémem opěrných zídek. Na zimu se stavba uzavřela
pojistnou izolací na střeše a zafóliováním oken, abychom
mohli pokračovat vyzděním příček a rozvody instalací.
Antonín Novák, stavbyvedoucí
RD Kutná Hora - příprava staveniště
Vily Bubeneč
V srpnu 2012 byla zahájena výstavba dvou reprezentačních
vil v pražské Bubenči. První vila byla vybudována v místě
původní vily, která byla odstraněna před naším nástupem
na stavbu. Druhá vila je umístěna v původní zahradě.
Autorem návrhu obou vil je Ing. arch Oldřich Hájek
z architektonického ateliéru SHA a projektantem je firma
AED. Obě vily jsou dokončeny, zkolaudovány a dílo je předáno
investorovi k užívání. V současné době se do obou vil stěhují
nájemníci. Stavba obou vil byla velmi náročná a to zejména
proto, že se jedná o architektonicky velmi náročnou stavbu,
u které byl kladen velký důraz na provedení jednotlivých
detailů a všech celků, které jsou sladěny do výrazných
navazujících prvků. Také oživení nadstandardně řešeného
vybavení technologiemi byl náročný úkol, který stál všechny
zúčastněné velmi mnoho sil a nervů. Náročnost investora
spočívala v několikastupňové kontrole i nejmenších detailů
této nádherné stavby. Všichni návštěvníci, kteří obě vily
navštívili, vyzdvihují nevšední kvalitu provedení a ojedinělý
architektonický návrh celého komplexu obou vil. Naše firma
opět realizovala dílo které je chloubou moderní architektury
a bude dlouho obdivována.
Stavbu prováděl tým pod vedením Petra Zacha.
Stavbyvedoucími byly Jiří Josza a Jaroslav Velíšek a přípravu
měla na starosti Božena Slížková.
Petr Zach, vedoucí projektu
5 |
Havlova knihovna, historický snímek a současný stav
Havlova knihovna
Investorovi se stále nepodařilo zajistit územní rozhodnutí,
ani stavební povolení, proto zde stále pracujeme v omezeném
režimu, na základě nařízení SÚ MČ P1.
V současné době máme staticky zajištěn v podstatě
celý objekt mimo arkýře v ulici Úvoz, který byl pro zimní
období provizorně přitažen k objektu. V současné době je
dokončena kompletně fasáda na severní straně objektu,
směrem do Loretánského náměstí, včetně demontáže lešení.
Je ukončena kompletní sanace krovu v severním a západním
křídle a před dokončením je i nová střešní krytina v těchto
částech objektu. Dokončili jsme i náročnou sanaci jižní
fasády, která byla vyvolána statickým narušením kamenných
prvků a nadpraží v ploše fasády. Sanace spočívala v zajištění
nadpraží oken pomocí helikální výztuže a výměnou nejvíce
porušených kamenných prvků. Dokončeno bylo i stažení
jižního křídla táhly.
Zahájili jsme rekonstrukci pavlačí v atriu objektu,
dokončeno máme 4. NP a část 3. NP, v plynulejším průběhu
prací nám brání projekční nepřipravenost – neustálé
změny vyvolané špatným zmapováním současného stavu,
zdlouhavý rozhodovací proces ze strany projektanta
a manažera projektu.
Ke konci prosince budou po dohodě s investorem práce
na zimní období přerušeny a objekt bude do 28. 2. 2013
uzavřen. Další práce budou zahájeny 1. 3. 2014 a budou
se týkat především jižní fasády a arkýře. Jižní fasáda by
měla být dokončena včetně osazení oken. U arkýře by mělo
dojít k jeho kompletní rekonstrukci včetně definitivního
statického zajištění tak, aby byla zajištěna jeho stoprocentní
stabilita. Po statickém zajištění budou na arkýři opraveny
nebo vyměněny kamenné prvky, provedena fasáda
a vyměněna okna. V současné době je v podstatě dokončen
archeologický průzkum. Další pokračování prací je závislé
na vydání stavebního povolení, neboť práce, které byly
obsaženy v dosud vydaných nařízeních SÚ MČ P1, budou
dokončeny.
Jan Tomek, vedoucí projektu
| 6
Informace o zakázce MBU –
ekologické centrum Mníšek pod Brdy
Investor: UVR Mníšek pod Brdy a.s.
Projektant: Valbek spol s r.o.
Finanční objem zakázky: 238 mil. Kč
Doba realizace: listopad 2013–říjen 2015
Realizační tým: Ing. Josef Kadlec, Filip Matal, Šárka Milatová
Jedná se o rekonstrukci stávajících dvou hal v areálu investora, které v minulosti sloužily Ústavu výzkumu rud
v Mníšku pod Brdy jako drtírny a třídírny rud. Po rekonstrukci hal v nich bude instalována technologie na třídění a mechanicko-biologickou úpravu směsného komunálního odpadu o kapacitě 40 000 t/rok. Součástí díla je
i projekt a dodávka této technologie. Kromě zmíněných
rekonstrukcí hal a dodávky technologie, je součástí díla
i kompletní rekonstrukce areálových komunikací přiléhajících k halám, vybudování nových přípojek inženýrských sítí
(elektro, voda, kanalizace) a výstavba kontejnerové čerpací
stanice pohonných hmot.
Do realizačního týmu je zatím nominován Filip Matal jako
stavbyvedoucí a Šárka Milatová jako příprava výroby. Práce
na zakázce byly zahájeny pracemi na projektu v měsíci
listopadu. Celý tým se jistě těší, až se práce na zakázce plně
rozběhnou. Předpoklad zahájení vlastních rekonstrukčních
prací dle pokynů investora je začátek příštího roku (leden,
únor).
Jelikož je to poslední číslo našeho časopisu v letošním
roce, využívám této příležitosti a děkuji všem pracovníkům
naší firmy za odvedenou práci. Opět to nebyl jednoduchý
a snadný rok, dle mého názoru jsme jako celek obstáli. Díky.
Na závěr mého příspěvku přeji všem spokojené a radostné
prožití následujících vánočních svátků a v nadcházejícím
roce 2014 nám všem přeji pohodu, klid, spokojenost, zdraví
a jen samé úspěchy, jak v osobním tak i pracovním životě.
Pepa Kadlec, technický ředitel
Strategické cíle
plnit umíme
• Zavést speciální vzdělávání pro „rychlé koně“
• Nabízet praxi studentům učňovských středisek,
průmyslových a vysokých škol
Přesně takto zněly dva z mnoha dalších hlavních cílů, které
si v září 2011 vedení naší společnosti stanovilo k naplnění
strategie společnosti pro období 2012–2015.
Prostřednictvím mého příspěvku bych ráda informovala
všechny čtenáře časopisu o dvou projektech, které vznikly
jako prostředek k naplnění jmenovaných strategických cílů.
Projekt Rychlí koně
Kdo to vůbec jsou ti „rychlí koně“ (dále jen RK)? Přesná
definice tohoto pojmu zřejmě neexistuje, takže pokud bych
já měla říct svými slovy, koho si představuji pod tímto
označením, bylo by mi pravděpodobně nejblíže přirovnání
RK=talent projektů pro realizaci RK=talent management.
Jednoduše řečeno, RK je člověk, zaměstnanec, který disponuje
talentem, potenciálem a vůlí dále se rozvíjet, rozšířit své
současné i budoucí pracovní uplatnění, má potenciál být
zástupcem a případně i budoucím nástupcem na některé
z klíčových manažerských pozic v organizaci. Takový
zaměstnanec je vzhledem ke svému potenciálu (talentu)
pro svého zaměstnavatele velmi cenným kapitálem a každý
dobrý zaměstnavatel by měl umět takového pracovníka
rozpoznat a následně si ho hýčkat a věnovat mu zvýšenou péči
a pozornost.
I my chceme patřit k dobrým zaměstnavatelům a proto se
zhruba před rokem vedení firmy při svých jednáních rozhodlo tyto spolupracovníky z našich řad vybrat a nabídnout
jim možnost nadstandardního přístupu a péče. Tímto krokem tedy odstartoval projekt RK, do kterého byli vybráni
konkrétně tito zaměstnanci naší firmy:
Ing. Stanislava Malá, výrobní přípravářka, a Tomáš
Pěnička, mistr HSV, za stř. 210.
Filip Matal, stavbyvedoucí, a Lukáš Vykydal, stavbyvedoucí, za stř. 220.
Martin Sojka, vedoucí obchodního oddělení v Praze, Ing.
Josef Studnička, vedoucí obchodního oddělení v Třešti,
a Ing. Lucie Benešová, rozpočtářka pražského obchodního
oddělení (v současné době na mateřské dovolené) za stř.
501.
V současné době máme 6 vybraných zaměstnanců, 6 RK
(talentů), 6 z celkového počtu zhruba 140 zaměstnanců naší
firmy. Po poměrně složitém a dlouhém procesu jednání,
schůzek, diskuzí, kterých se účastnili jmenovaní RK, jejich
přímí nadřízení, ředitel společnosti Ing. M. Podzimek i já
osobně, se nám podařilo pro každého sestavit individuální
rozvojový plán, který obsahuje konkrétní časový a obsahový
rámec rozvoje (vzdělávacích aktivit) ve třech základních
rovinách. Jsou to měkké dovednosti, obecné dovednosti
a odborné znalosti. Tyto plány odráží společné požadavky
a představy o dalším rozvoji RK ve jmenovaných třech
rovinách, společné představy jednotlivců samotných, jejich
přímých nadřízených a ředitele společnosti.
My všichni ostatní, přejme této šestičlenné skupince
nadstandardní péči a přístup. Vytvořme jim pro jejich další
rozvoj ty nejlepší podmínky, protože jejich úspěch je naším
společným úspěchem. Nám všem pak popřejme úspěšný
průběh a hlavně výsledek tohoto snažení a zamysleme se,
zda by třeba někdo z nás ostatních neměl nebo nechtěl
k této vybrané skupince patřit?
Stipendijní program
a spolupráce se Střední
školou stavební Jihlava
Myšlenka spolupráce se středními školami a také
myšlenka podpory technických, zejména pak učňovských
oborů na středních školách se touto firmou nesou již velmi
dlouhou dobu. Zájem rodičů a především dětí o technické
vzdělávání, lépe řečeno učňovské obory, nejen z oblasti
stavebnictví, není již dlouhodobě uspokojivý. Tento problém
není regionální, ale celorepublikový. Společenské povědomí
o učňovských oborech je špatné, vyučit se zedníkem,
tesařem, truhlářem nebo nastoupit ke studiu jiného
řemeslného oboru, je pro mnohé rodiče i děti ostudou,
hanbou nebo dokonce ponižující skutečností. Všichni víme,
že jde především o práci manuální a o tu v dnešní společnosti
opravdu velký zájem není. K této situaci nepřispívá ani
pokles kritérií pro přijetí nových žáků ke studiu maturitních
oborů na středních školách, do kterých jsou přijímáni
i žáci se špatným studijním prospěchem. Vyučených tesařů,
zedníků a zástupců ostatních řemesel tedy dlouhodobě
ubylo a stále ubývá a naše firma byla nucena s ohledem na
dlouhodobý vývoj a personální strategii společnosti na tuto
situaci reagovat.
Rozhodli jsme se vytvořit stipendijní program (dále jen
SP), který spočívá především ve finanční podpoře žáků při
studiu oborů zedník, tesař a elektrikář. Individuálně mohou
být do tohoto programu začleněny i jiné učňovské obory a to
dle aktuální potřeby firmy.
Na podzim minulého roku jsme navštívili základní školy
v Telči, Třešti, Dolní Cerekvi, Batelově, Stonařově a Brtnici,
abychom žáky devátých tříd, jejich rodiče i zaměstnance
seznámili s podmínkami našeho studijního programu
a především s jeho zahájením od září 2014. Na podporu
této myšlenky jsme v listopadu 2012 uspořádali i Den
otevřených dveří v našich třešťských firmách, kam jsme
pozvali žáky, jejich rodiče, zástupce středních škol, úřadu
práce i širokou veřejnost. Všichni tak měli možnost přijít
se podívat do reálného prostředí, přímo do praxe, seznámit
se blíže s děním a pracemi ve stavební, dřevozpracující či
strojírenské firmě. Rodiče i žáci pak měli možnost přímo
u nás prodiskutovat volbu studia se zástupci škol i úřadu
práce, zejména z hlediska uplatnění zvoleného oboru na trhu
práce po ukončení studia.
V průběhu letošních letních školních prázdnin jsme ve
spolupráci s ředitelem jihlavské Střední školy stavební
PhDr. P. Tomanem a s učiteli odborného výcviku na této
škole vybrali 6 žáků prvního ročníku, konkrétně 3 zedníky,
2 tesaře a 1 elektrikáře. Hlavním kritériem pro výběr a jejich
zařazení do našeho studijního programu bylo jejich bydliště
(přednostně máme samozřejmě zájem o žáky s bydlištěm na
Telčsku nebo Jihlavsku), dále pak prospěch z odborného
výcviku (žák nesmí být v tomto předmětu na konci prvního
ročníku hodnocen horším stupněm než 2 a žák nesmí být na
konci prvního ročníku z žádného z předmětů teoretické ani
praktické výuky hodnocen stupněm 5. Do našeho programu
7 |
může žák vstoupit nejdříve na začátku druhého ročníku
na základě podpisu stipendijní smlouvy, u nezletilých
k této smlouvě přistupuje i zákonný zástupce. Stipendijní
smlouva upravuje požadavky na kázeň a prospěch žáka
v průběhu studia a žák se v ní zavazuje, že po úspěšném
ukončení studia uzavře s poskytovatelem stipendia (tedy
naší společností) pracovní smlouvu na dobu dvou let.
Zařazení do našeho programu přináší žákovi kromě
finanční podpory ve výši 500 kč, která je mu měsíčně
poskytována, i další výhody. Žák má možnost vykonávat
praktickou výuku ve druhém a třetím ročníku u poskytovatele
stipendia, v našem reálném pracovním prostředí, seznámit
se tak s konkrétními pracovními podmínkami svého
učebního oboru a také s budoucími spolupracovníky
ještě dříve, než do firmy vstoupí jako náš zaměstnanec.
Dále budou mít naši stipendisté možnost zúčastnit se
některé ze vzdělávacích nebo třeba společenských akcích
pořádaných naší firmou a samozřejmě, a to je hlavní cíl
celého programu, po úspěšném ukončení studia, budou
přijati do pracovního poměru. Tedy mají jistotu, že po
ukončení studia u nás najdou v oboru, na který se studiem
připravovali, pracovní uplatnění.
Všech šest žáků zahájilo v polovině listopadu povinnou
praktickou výuku, kterou u nás budou souvisle vykonávat
do poloviny dubna příštího roku. Žáci byli firmou pro tuto
praktickou výuku dle svých studijních oborů vybaveni
základním pracovním nářadím a firemním pracovním
oblečením. Pod vedením stavbyvedoucího střediska 210
Ing. Z. Šťastného a vedoucího elektrostřediska F. Sedláčka
tak získávají praktické a neocenitelné zkušenosti při
pracích na stavbě „Betoňáku“ v Jihlavě. Všem žákům,
našim budoucím zaměstnancům, popřejme, ať se jim u nás
líbí a Zbyňkovi, Františkovi i ostatním spolupracovníkům,
kteří mají nebo budou mít naše stipendisty při jejich praxi
svěřené do péče, dostatek sil a trpělivosti při výkonu
této užitečné činnosti, která jim přibyla nad rámec jejich
běžných pracovních povinností.
Ředitel společnosti Podzimek a synové Ing. Martin
Podzimek a ředitel SŠ stavební v Jihlavě PhDr. Pavel
Toman 14. 11. 2013 zpečetili svoji spolupráci v oblasti
podpory učňovského školství podpisem rámcové smlouvy
o spolupráci firmy a školy.
Žaneta Zemanová, personalistka
Nově instalovaný betlém ve firmě Podzimek a synové 2013
| 8
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
Třešť
Blíží se konec roku 2013, a tak můžeme začít bilancovat.
Jistě si vzpomenete na minulé číslo časopisu, kde jsme
zmiňovali finišující práce na podání nabídky na zakázku
Technologický park Jihlava. Nabídku se s nemalým úsilím
podařilo zkompletovat (téměř 700 stran) a odevzdat.
K nemalé radosti nejenom našeho oddělení jsme z výběru
vzešli jako vítězný zhotovitel a v této chvíli již probíhají
stavební práce.
Další zajímavou stavbou je hala Swoboda–Stamping
v Jihlavě v Hruškových Dvorech. Zadavatel si nás vybral na
přípravu území a zemní práce. Nyní doufáme, že tento malý
krůček nás posune k získání zakázky na samotnou halu
v několikanásobně větším finančním objemu.
Nelenili jsme ani ve veřejných zakázkách pro město
Jihlava. Bohužel zakázky Český mlýn a Revitalizace parku
Malý Heulos získala konkurence. Před vánoční besídkou
v Třešti odevzdalo naše obchodní oddělení také nabídku
na rekonstrukci Základní školy v Přibyslavi. Bude na nás
po Vánočních svátcích v práci čekat dárek v podobě zisku
zakázky? Nechme se překvapit…
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakkoliv
zasloužili o získání nových zakázek. Vždyť v letošním roce
naše oddělení podepsalo smlouvy v objemu přesahující 500
mil. Kč. Přejeme tedy výrobním týmům mnoho úspěchů, aby
získané zakázky dovedly do zdárného konce.
Za kolektiv obchodního oddělení Vám přeji krásné a klidné
prožití vánočních svátků.
Pepa Studnička, vedoucí obchodního oddělní
Praha
Obchodní oddělení v Praze se v nedávné době rozrostlo
o dva nové kolegy Karla Hrubého a Ing. Hanu Roztočilovou,
kterým bych chtěl na úvod popřát mnoho úspěchů a aby se
jim v naší firmě líbilo.
Začátkem prosince jsme na obchodním oddělení v Praze
zaznamenali do knihy zakázek 170. obchodní případ
v tomto roce. (do tohoto čísla nejsou započítány obchodní
případy, které jsem hned v úvod museli, z různých důvodů,
odmítnout).
Některým zakázkám jsme se věnovali krátce, u jiných jsme
již v několikátém kole výběrového řízení.
Mezi zakázkami, které jsme v poslední době dotáhli do
vítězného konce bych jmenoval např. výměnu oken školy
v Praze 3, kde jsme nabídku podávali ve sdružení s naší
Dřevovýrobou, nebo několik menších zakázek v rámci
revitalizace bytového fondu MČ Prahy 10.
Ve výběrovém řízení na zhotovitele luxusního bytového
komplexu za více jak 150 mil. Kč jsme v době, kdy píšu tento
článek, postoupili mezi dva poslední uchazeče.
Stejně tak jsme v posledním kole výběrového řízení na
realizaci luxusní vily za cca 30 mil. Kč v Praze 5, či na
rekonstrukci prvorepublikové dvojvily na byty v Praze 6.
Kolegům v obchodním oddělení v Praze bych chtěl
poděkovat za jejich pracovní nasazení, se kterým se věnovali
a věnují jednotlivým zakázkám a všem potom hodně zdraví
a úspěšný rok 2014.
Martin Sojka, vedoucí obchodního oddělení
Milí kolegové a kolegyně, přátelé.
Při čtení románu Doma lidé umírají od Jarmily
Loukotkové jsem se najednou zarazil a jednu pasáž
četl snad desetkrát. To je NĚCO! Moudro, které jsem
dosud nedocenil, nevnímal. Proto spěchám, abych se
o ně s vámi podělil!
Řím 400 let n. l. je velmi bohaté město. Každý rok
se konají volby a ty určí nové vládce města. Po dobu
jednoho roku budou požívat věčnou slávu, budou
mít v rukou život statisíců lidí, osud Říma. Stávají se
správci nekonečných zdrojů bohatství – polí, lesů,
luk, dolů, domů, vody, cest. Vládci se proto chtějí
udržet v křesle i další období, a tak řeší, jak se zalíbit
lidu, svým voličům. Jak se zbavit svých konkurentů
a opět uspět.
A jak si zajistit věčnou slávu. Zde je slibovaný citát,
při kterém mi zamrazilo: „Není důležité, má-li člověk
nejlepší úmysly, když něco říká nebo činí, nýbrž
důležité je, jak si jeho počínání vyloží druzí.“
Závěr a memento pro ty, kteří slibují s nejlepšími
úmysly: Dejte si prosím velmi záležet na tom, aby lidé
vaše nejlepší úmysly vždy pochopili a správně si je
vyložili. Mluvte s nimi, vysvětlujte, stále a pořád. Pro
všechny nás ostatní – zkoumejme úmysly těch, kteří
nám něco slibují. Ptejme se, stále a pořád.
Přeji nám hezký rok 2014. Šťastný a veselý, naplněný realizací jen nejlepších úmyslů.
Jiří Kotrba, ředitel společnosti
P.S. V roce 476 n. l. zanikla Římská říše, když se císař
Augustus vzdal germánskému veliteli římské armády.
Řešíme navýšení výroby
Naší firmě se podařilo v průběhu září a října získat
několik velkých zakázek. To je pro všechny dobrá zpráva.
Složitý proces výroby tímto teprve začíná. Jelikož dojde
k navýšení výroby a my musíme dostát všem závazkům
vůči odběratelům, byli jsme nuceni učinit jistá personální
opatření.
V říjnu jsme na hlavní pracovní poměr přijali tři nové
pracovníky. Dále jsme se rozhodli využít služeb personální
agentury zabývající se naším odvětvím průmyslu. Požádali
jsme o pomoc naše bývalé kolegy, kteří jsou již v důchodu.
O víkendech vypomáhají brigádnicí z řad studentů.
V současné době je tedy ve výrobě dvacet devět našich
stálých zaměstnanců, šest agenturních strojních zámečníků
a svářečů a tři důchodci. Celkově je tedy ve firmě devět
„nových lidí“.
Tato situace není pro nikoho jednoduchá. Toto vše klade
vyšší nároky na naše mistry, ale také na naše stávající
zaměstnance, kteří musí svou měrou přispět k začlenění
„nováčků“ do kolektivu a pracovního procesu. Současná
hospodářská situace a situace na trhu práce ukazuje, že se
budeme s těmito problémy potýkat opakovaně, a proto je
nutné se je naučit komplexně řešit. Touto cestou chceme
všem poděkovat za trpělivost a pracovní nasazení a popřát
mnoho sil.
Věříme, že dojde k úspěšnému dokončení všech zakázek
ke spokojenosti našich zákazníků a že se tímto přičiníme
o další dobré reference a získáme další nové projekty.
Markéta Kalábová, sekretářka ředitele
Polští přátelé oslavili 20 let trvání
Polského svazu výrobců kameniva
Těžební unie (TU) byla při tom
K oslavám 20. výročí založení Polského svazu výrobců
kameniva (PZVK) se sjelo 30. 9. 2013 na 25 nejvýznamnějších
producentů kameniva z Polska. Spolu s nimi a na jejich
pozvání dorazili hosté – zástupci vysokých škol, báňských
úřadů, ministerstev a orgánů Evropské unie. Za slovenskou
stranu se setkání zúčastnil předseda Svazu výrobců
kameniva Slovenska Ing. Eduard Duda a místopředseda Ing.
Vladimír Bálint (Eurovia SK). Českou stranu reprezentovala
naše dvojice, Milena Šandová, ředitelka Těžební unie a Jiří
Kotrba, člen představenstva Těžební unie.
Do starobylého města Kielce, což je asi 150tisícové město
uprostřed Polska, se tato událost nedostala náhodou. Bylo
a dosud je zde sídlo první báňské a hornické fakulty
v Polsku, a je to také přirozené centrum štěrkařů a cestářů.
Vlastní oslavy se konaly v Geoparku, nové, krásné a moderní
stavbě, která slouží, mimo jiné, jako školicí středisko.
V diskusích, které se odehrávaly v příjemné atmosféře za
řízení pana Alexandra Kabzinského, předsedy PZVK, bez
jakýchkoli powerpointových prezentací a bez tlumočníků,
bylo vzpomenuto, jak mnoho se změnil nejenom polský
kamenoprůmysl od doby založení sdružení, tedy od roku
1993.
Těžební unie na setkání obdržela pamětní medaili za
vzornou spolupráci s PZVK při řešení jak aktuálních
problémů, tak i strategických záměrů při přijímání
energetické a surovinové koncepce EU, Polska, Česka
a Slovenska. Bylo oceněno, že všechny tři země máme
společný zájem na udržitelném rozvoji těžebního průmyslu.
Jeho význam si dosud mnoho lidí neuvědomuje, ač by si při
jeho neexistenci nebo útlumu nemohli doma ani rozsvítit
lampu.
Představitelé obou organizací byli pozváni na podzimní
setkání těžařů, které pořádá Těžební unie na Vysočině
u Devíti skal.
Jiří Kotrba, ředitel společnosti
9 |
Oslavy 20 let trvání Polského svazu výrobců kameniva se konaly ve městě Kielce - Geopark Kielce
Sportovní přístav
Hluboká nad Vltavou
Součástí splavnění Vltavy z Prahy do Českých Budějovic je
mimo jiné výstavba plavebních komor a jezů. Po dodávkách
technologie pro plavební komory České Vrbné, Hněvkovice,
Hluboká nad Vltavou a jezu České Vrbné se nám podařilo
získat i další akci.
Sportovní přístav v Hluboké nad Vltavou se právě nyní
buduje. Strojírny Podzimek budou dodávat „zdvižnou lávku“
a provizorní hrazení.
Výroba „zdvižné lávky“ pro nás znamená dodat cca 22 tun
ocelových konstrukcí. Konstrukce je pohyblivá a je usazena
na hydraulických válcích. S jejich pomocí bude možno celé
těleso lávky zvedat do výšky 2m a umožní vplutí motorových
člunů a ostatních plavidel do přístavu a z přístavu.
Montáž tělesa proběhne do konce tohoto roku, úplné
zprovoznění lávky se plánuje na jaro roku 2014.
Josef Mezera, vedoucí projektu
Zdvižná lávka v přístavu Hluboká nad Vltavou
| 10
Opět exportujeme do Ruska
V říjnu 2013 se nám po dlouhých jednáních podařilo získat
zakázku na dodávku devatenácti pásových dopravníků. Tyto
dopravníky znamenají vyrobit 160 tun ocelových konstrukcí
v prvotřídní kvalitě. Pásové dopravníky jsou určeny do
technologie kamenolomu Berniki, který se nachází na území
Ruské federace nedaleko Tuly (cca 200 km jižně od Moskvy).
Tam jsme již dodávali v roce 2011.
Sedmnáct dopravních pásů je určeno do hlavní technologie kamenolomu pro zpracování vápence, dva jsou
určeny do objektu mlýnice pro jemné drcení nacházejícího
se vedle hlavní technologie. Původně měla tato linka
zrcadlově kopírovat stávající technologii dodanou v roce
2011, konečné řešení projektu je však zcela odlišné. Celá
zakázka bude vyrobena do 15. prosince letošního roku. Po
tomto termínu následuje expedice auty objednatele. Montáž
u investora je plánována na jaro příštího roku a jednáme
o tom, aby šéfmontér naší firmy byl přítomen u uvedení díla
do provozu.
Luboš Hronek, vedoucí projektant
Technologie pro kamenolom Berniki
Kuny Design
Na podzim jsme dokončili a předali koupelnové
interiérové vybavení na Slovensko zahrnující výrobu
a montáž dvou atypických van. S objednatelem jsme
se již dohodli na další spolupráci a realizaci nové
kuchyně.
V současné době pracujeme na výrobě 4 kusů pracovních desek na Slovensko, dále vyrábíme stolové
desky do laboratoří vysoké školy a doděláváme
korpus atypické vany.
Další významnou akcí, kterou do Vánoc dokončíme,
je výroba pracovních desek včetně dřezů na zubní
kliniku do Prahy.
Po Novém roce nás čeká jak výroba kuchyňských
desek, tak výroba atypických prvků do interiéru.
Libor Vítek,
vedoucí výroby úseku zpracování HI-MACS
Terasy - Florentinum
Florentinum
V době, kdy budete tento článek číst, už bude projekt Terasy Florentinum téměř hotov. Přesto dovolte
ještě pár slov k této akci. Jednalo se o největší akci PPP
podlahy v hodnotě 4,8 mil. Kč. Předmětem smlouvy
bylo dodat a zajistit montáž cca 1700 m2 deckingu
z brazilské dřeviny Massarranduba 21x120 mm na
roštu Merbau 45x70 mm. Dodávka dřeva byla zajištěna ve třech kontejnerech v období září–listopad 2013.
Montáž zajišťovala firma Dřevovýroba Podzimek
a Prodeck.
Právě dopravení materiálu na střechu objektu
a následně montáž se ukázaly jako nejobtížnější část
projektu. Část materiálu byla vynesena do 8. patra
jeřábem. Druhá část (cca 800 m2) se dopravovala
výtahem a trvalo to více než 15 hodin.
Montáž teras v 5.–9. patře se vyznačovala potížemi
se stavební připraveností. Firmy, které prováděly na
plochách izolace a přípravu zábradlí, byly permanentně
ve skluzu. Doba zahájení se tím odkládala, ale termín
dokončení zůstal nezměněn.
Některé detaily na terasách nebo schodech architekti
dokreslovali těsně před pokládkou.
To vše kladlo zvýšené nároky na montážníky, kteří ve
zkrácené době museli zvládnout nasmlouvané metry.
Montážníci firmy Prodeck se osvědčili a patří jim plné
absolutorium za práci o víkendech, v noci i při teplotě
2 stupně Celsia.
Věříme, že akce Florentinum bude dobrá reference
pro další období činnosti PPP podlahy. Rudolf Kašparovský, ředitel společnosti PPP podlahy
Kuny Design
11 |
P&S
Design pro náročné obstál
Dům a Byt shopping centrum
Dům a Byt
V minulém čísle jsme vás informovali o spolupráci
s designéry společnosti Aquatrade a v té době se právě
dokončovaly dva koupelnové sety, které dostaly obchodní
názvy Frame (Hi-Macs + dřevo) a Iron (Hi-Macs + kov).
Po úspěšné prezentaci v italské Bologni je bylo možné
shlédnout v Praze na výstavě Designblok 2013. Přestože
bude nutné provést drobné konstrukční změny u obou
výrobků, obě sestavy se těšily velkému zájmu veřejnosti.
A navíc – koupelnový nábytek Frame zvítězil v národním
kole designové soutěže Elle Deco International Design
Award 2013 a postupuje do mezinárodního kola. Vyhlášení
výsledků je již tradičně součástí prestižní přehlídky
designu Salone del Mobile v Miláně (duben 2014).
Gratulujeme všem, kteří sebemenším příspěvkem napomohli k realizaci úspěšného díla.
Renata Kotálová, ředitelka společnosti
Na jaře letošního roku jsme se ve stálé expozici naší
společnosti Dům a Byt rozhodli zvrátit její nepříznivý vývoj. Změnili jsme koncepci a pod novou značkou db shopping (db–dům a byt) jsme začali bojovat.
V létě expozice Dům a Byt prošla menší rekonstrukcí.
Vymalovali jsme, vybudovali sklad pro výdej zboží z eshopů,
uvedli do chodu kamerový systém. Ve volných prostorách
vznikly showroomy eshopů, které nabízejí nábytek, matrace,
infrasauny, dveře, kování, podlahy, ale i domácí potřeby, jako
jsou nože ze Sedlčan. Takto se nám podařilo obsadit většinu volných prostorů. Z původního zaměření expozice jsme
se tedy tolik neodchýlili. Sklad funguje jako výdejna zboží, které si zákazníci objednají přes různé eshopy. V tomto
předvánočním období denně odbaví kolem 100 lidí. Ovšem
abychom uspěli, potřebujeme denní výdej zvýšit o cca 20-30
objednávek. Proti loňskému roku jsme udělali velký pokrok
jak v obsazenosti expozice, přijmech, tak i v návštěvnosti.
Zákazníci si totiž nechodí zboží jen vyzvedávat, ale chodí si
zkoušet matrace, vybírat potahy na sedačky, nebo si od nás
nechají udělat návrh na vestavěnou skříň. Vyhráno zdaleka
nemáme, ale věříme, že jsme na dobré cestě. Samozřejmě
také díky důvěře našeho vedení, kterou jsme dostali.
Tento email obdržel ředitel Ing. Martin Podzimek:
Dobrý den,
s radostí Vám oznamuji, že:
FRAME zvítězil v národním kole designové soutěže
Elle Deco International Design Award 2013 a postupuje
do mezinárodního kola s vyhlášením na Salone del
Mobile v Miláně Gratulujeme a děkujeme za spolupráci.
S přáním pěkného dne
Ing. Roman Kalousek, Majitel AQUA TRADE s.r.o. Romana Havlíčková, vedoucí expozice
Frame - realizace
| 12
Prezentaci firem Podzimek a synové a Jinřišské věže
poctila návštěvou i První dáma ČR
Jindřišská věž a Podzimek a synové
na Pražském hradě
Ve dnech 23. 9.–20. 10. 2013 proběhl v Jiřském klášteře
na Pražském hradě 7. ročník mezinárodního festivalu
architektury a urbanismuArchitecture Week Praha 2013 pod
záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana s tematikou
Architektonické dědictví a současná architektura. Firma
Podzimek a synové spolu s Jindřišskou věží byly jedním
z vystavovatelů. Jindřišská věž byla také partnerem projektu
Hravý architekt pod záštitou první dámy Ivany Zemanové.
Umožnili jsme tak 600 dětem z celé České republiky
navštívit výstavní prostory, také pracovní dílnu, kde byl pro
děti připraven zajímavý a tvůrčí program, dále návštěvu
výstavy Příběh Pražského hradu a návštěvu katedrály sv.
Víta a katakomb. Věříme, že právě tito návštěvníci se budou
do Jindřišské věže vracet, tak jak slibovali u komentované
prohlídky vystaveného modelu Jindřišské věže.
Podzimní cyklovýlet
Lucie Dolfi, kastelánka
V pátek 27.září jsme se již po sedmé sešli a uspořádali
firemní akci – cyklovýlet. Počasí nám přálo a trasu cca 25
km jsme absolvovali v dobré a pohodové náladě. Cestou jsme
navštívili hrad Roštejn, kde jsme se občerstvili a pokračovali
přes Řídelov, Řásnou, Vanov na Šiškův mlýn, kde byla naše
druhá zastávka. Ubytovali jsme se ve Vanůveckém dvoře
a prožili večer plný zábavy a zpěvu. Za účasti devíti lidí z firmy Podzimek a synové a rekordních deseti lidí ze Strojíren
Podzimek byla celý akce vydařená. Za podpory druhé kytary Markéty Kalábové jsme obstáli též jako pěvecká skupina. Jako v předešlé šesté etapě patří dík firmě Podzimek
a synové za finanční podporu.
Aleš Lacina
zprava: Ivana Zemanová,
arch. Petr Ivanov a Lucie Dolfi
Loutkové představení Čert a Káča
Dne 5. prosince 2013 jsme se sešli v loutkovém sále
Kulturního domu v Třešti při společné akci třešťských
loutkařů a seskupení firem Podzimek při loutkové pohádce
Čert a Káča. Sál loutkového sálu byl zcela zaplněný. Po
shlédnutí představení byla pro děti připravena mikulášská
nadílka. Akce se zúčastnil i majitel firem Podzimek Josef
Podzimek se svojí ženou Hanou. Všem se představení moc
líbilo a těší se na další setkání a spolupráci. Třešťští loutkaři
tímto chtějí poděkovat za morální i finanční podporu rodině
Podzimků.
Za Třešťské loutkaře Luděk Kovář
BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme Petru Hlávkovi k jeho významnému
životnímu kroku. Dne 28. září 2013 vstoupil do svazku
manželského s Radkou Talpovou. Novomanželům
přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky v jejich společném
životě.
Mikuláš v Třešti
13 |
A4_podzimek_casopis_Sestava 1 02.12.13 11:06 Stránka 1
PŘEDPOKLÁDÁM, ŽE MYSLÍTE JEN ZŘÍDKA.
JE JEN MÁLO LIDÍ, KTEŘÍ MYSLÍ TŘIKRÁT NEBO ČTYŘIKRÁT DO ROKA.
JÁ JSEM SE STAL SLAVNÝM TÍM, ŽE MYSLÍM JEDENKRÁT NEBO DVAKRÁT TÝDNĚ.
G.B.Shaw
Protože tuto moudrost slavného spisovatele, nositele Nobelovy ceny za literaturu z roku 1925, uznávám celý život,
tak raději sbírám a aplikuji moudrosti jiných, neboť vše chytré bylo již řečeno. Mám jich ve své knihovně jistě víc
jak 100 000. Dovolím se s Vámi podělit o několik z nich. Poprvé jsem si vyzdobil citáty svou kancelář ředitele
závodu Dolní Vltava v roce 1964, tedy právě před půl stoletím. Citáty jsem si napsal vlastní rukou na karton
dlouhý 150 cm a zavěsil na zeď.
Moudrost nejdéle sloužícího prezidenta USA je uprostřed.
DNES JSME ZVÍTĚZILI NAD NEJNEBEZPEČNĚJŠÍM Z NAŠICH NEPŘÁTEL,
PŘEMOHLI JSME STRACH.
Franklin D. Roosevelt
V.I.Lenin
Bernard Shaw
TGM
rus
s Sy
liliu
b
u
P
Pompeius
Pindaros
Nap
oleo
nB
ona
Franklin D. Roosevelt
TomበBaÈa
par
te
Lord Bernard Russel
Karel Marx
Jan Werich
Missore Romanum
TomበEdison
Ernst Schiller
Pod tímto „obrazem“ po roce 1968 seděla tříčlenná prověrková komise. Když jsme všechny pracovníky závodu prověřili,
tak ZV KSČ neprověřil mě a moje angažmá v čele závodu Dolní Vltava dne 20.10.1970 definitivně končilo slovy:
„Problémy na závodě DV se táhnou 1-2 roky a vyplynuly v absolutní soběstačnost závodu, podnik již nepotřebují. Proto
výbor KSČ souhlasí s návrhem na odvolání s. Podzimka z funkce ředitele závodu.“ Taková byla doba.
Tuto legendární ceduli s citáty, kterou jsem musel nechat ve své kanceláři, mi po týdnu přivezl jeden můj bývalý
pracovník se slovy: „Svoje lidi máme všude“ a přidal kopii zápisu ze schůze ZV KSČ, z kterého jsem Vám citoval.
Cedule pak se mnou putovala z kanceláře do kanceláře v Praze, Brně, Zlíně, opět v Praze a posléze byla téměř
20 let v mé kanceláři ve 2. patře naší firmy v Třešti. Doufám, že „obraz“, který mě provází 2/3 mého života po
českých a moravských zemích, nyní najde svůj definitivní domov v rodinné vile v Třešti.
| 14
A4_podzimek_casopis_Sestava 1 02.12.13 11:06 Stránka 2
Druhá tabule s citáty, opět téměř 1 m vysoká, kterou jsem obdržel před několika lety k vánocům od mé snachy Verunky,
visela pár let u mne doma na Vyšehradě a nyní jí mám na zdi v mé pražské kanceláři. Moudrosti Tomáše Bati si rád
téměř denně pročítám a dodávají mi sílu v této složité době. Když u mne byla asi před 3 roky Česká televize a točila se
mnou rozhovor o vodním koridoru D-O-L, nevěděli jak pořad ukončit. Přivedl jsem je proto k ceduli a oni natočili citát:
ZBAVME SE SVÉ MALOSTI
A VELIKOST NÁS NALEZNE SAMA.
Tomáš Baťa
Snad i Vás, moji milí spolupracovníci, uvedené citáty moudrých mužů posílí do následujícího roku 2014, do kterého
Vám i Vašim nejbližším přeji mnoho štěstí.
Váš Josef Podzimek
15 |
PERSONÁLNÍ KOUTEK
K firmě Podzimek a synové s.r.o. nastoupil:
Jirků Jakub, Rosendorf Jiří, Ing.
Hrubý Karel, Roztočilová Hana, Ing.
Z firmy Podzimek a synové s.r.o. odešli:
Vávrů Jaromír Bc., Filípek Jaromír
Lhota Václav
Z firmy Dřevovýroba Podzimek s.r.o. odešel:
Nosek Libor
stř. 220
stř. 501
stř. 210
stř. 220
K firmě Strojírny Podzimek s.r.o. nastoupili:
Andrle Tomáš, Drtina Jan, Procházka Roman
Z firmy Strojírny Podzimek s.r.o. odešli:
Čápová Vlasta, Ing. Navrátil Ladislav, Ježek Aleš
Z firmy Polytrade odešel:
Havlišta Miloš
životní jubilea
v Seskupení firem Podzimek oslaví:
Navštivte Třešťské betlémy v pražské Jindřišské věži
PODĚKOVÁNÍ
V září tohoto roku odešel do invalidního důchodu
dlouholetý zaměstnanec třešťského výrobního střediska
Jaromír Filípek. Ve středisku pracoval od roku 1971, tedy
neuvěřitelných 42 roků. Pracoval na mnoha stavbách jako
tesař. Chtěli bychom mu za jeho dlouholetou, pečlivou
a spolehlivou práci pro firmu poděkovat a popřát mu mnoho
spokojenosti a zdraví do dalších let.
Ve firmě Podzimek a synové s.r.o.:
30 let 6. 1. 2014
Veselý Martin, Ing.
9. 1. 2014
Polák Jan Ing.
16. 2. 2014
Škulavík Ondřej
19. 2. 2014
Vykydal Lukáš
24. 2. 2014
Rys Michal, Ing.
25. 2. 2014
Nápravník Ondřej
50 let 23. 4. 2014
Lindner Pavel, Ing.
Ve firmě Dřevovýroba Podzimek s.r.o.:
30 let 10. 3. 2014
Mezera Zdeněk
40 let 27. 1. 2014
Kučera Martin
60 let 2. 2. 2014
Ernýgr Pavel
13. 3. 2014
Schläferová Hana
stř.
stř.
stř.
stř.
stř.
stř.
stř.
220
210
220
220
210
210
501
Ve firmě Strojírny Podzimek s.r.o.:
30 let 21. 3. 2014
Uhlířová Hana
55 let 6. 1. 2014
Hamršmídová Jana
7. 2. 2014
Gutvald Lubomír
Anketa o nejlepšího pracovníka
Každoročně na sklonku roku probíhá soutěž o nejlepšího pracovníka v dělnické a technické profesi.
Josef Podzimek, primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal a arch.
Jaroslav Huňáček přebírají ocenění za stavbu ZUŠ Jihlava
v Senátu České republiky
GRATULUJEME
rodičům k narození miminek. Ondřeji Škulavíkovi k synovi
Matějovi, který se narodil 1. 10. 2013, Lucce Benešové
k dcerce Barunce, která se narodila 2. 11. 2013. a Martinu
a Janě Venkrbcovým k narození syna Jakuba, který se
narodil 22. 11. 2013. Všem rodinám přejeme spoustu
radosti, spokojenosti a zdraví.
| 16
Kandidáti z dělnické profese byli nominováni
vedoucími středisek:
Čurda Josef, Fašina Karel, Obdrlík Karel,
Tetour Miloslav – stř. 210 – HSV Třešť ,
Kaňa Jaroslav – stř. 220 – HSV Praha,
Němeček Roman – stř. 230 – elektro,
Píša Bohumír – stř. 252 – doprava,
Jiráková Lucie – stř. 262
Kandidáti z technické a ekonomické profese vzešli
z předkola hlasování mezi techniky:
Březina Ondřej – stavbyvedoucí stř. 220 Praha,
Páral Jiří, Ing. – samostatný ekonom stř. 601,
Pěnička Tomáš – stavbyvedoucí stř. 210 Třešť,
Turek Petr, Ing. – ředitel výr. stř. Praha stř. 220,
Vykydal Lukáš – vedoucí projektu, stř. 220 Praha
Redakce: Dana Koubová Jazyková korektura: Dr. Jan Mazáč
Download

Číslo 64 - Seskupení firem Podzimek