firemní časopis září 2013 / číslo 63
Pan Josef Podzimek, paní Alena Kottová, architekt Jaroslav Huňáček a Martin Urbánek přejímají nominaci na titul Stavba roku 2013
Slavnostní otevření
Základní umělecké školy v Jihlavě
Poslední květnový pátek proběhlo slavnostní předání Základní
umělecké školy v Jihlavě. Několik desítek hostů, kteří se
shromáždili v překrásném koncertním sále, vyslechli rekapitulaci
vzniku projektu, průběhu a dokončení této krásné stavby.
Slova chvály jsme slyšeli z úst primátora Jaroslava Vymazala,
zástupce projekční firmy Jaroslava Huňáčka, zástupkyně ROP
Eriky Šteflové a našeho ředitele Martina Podzimka, jako
dodavatele celé stavby. Slavnostního aktu se osobně zúčastnil
i sochař Olbram Zoubek, který vytvořil krásnou bronzovou
sochu Můza. Socha byla slavnostně odhalena a spolu s krásným
vitrážním stropem a nádhernými alabastrovými lustry doplňuje
vznešenost tohoto sálu. Přítomní hosté si mohli již zabydlenou
základní uměleckou školu dopodrobna prohlédnout. Žáci školy
a jejich učitelé připravili vtipnou a příjemnou prohlídku na téma
Egypt, zpestřenou mnoha hudebními, divadelními, tanečními
i výtvarnými ukázkami.
Jak všichni řečníci zdůraznili, tato stavba, která respektuje
celou historii domu na náměstí, již plnohodnotně slouží více jak
tisícům žáků a to je známka opravdu smysluplně vynaložených
prostředků. Městu Jihlava se povedlo zrealizovat další
potřebný projekt, kterého jsme měli možnost se zúčastnit. Díky
profesionálnímu vedení střediska 210 pod vedením Martina
Urbánka a šéfa projektu Standy Mana, výrobní přípravy
a mistrů, jsme odvedli velmi dobrou práci.
Dana Koubová
Jsme ve finále Stavby roku 2013
a obdrželi jsme cenu časopisu
Stavitel
Tuto stavbu jsme přihlásili do soutěže o Stavbu roku
2013. Do letošního 21. ročníku bylo přihlášeno 54
soutěžních projektů. Do druhého kola soutěže porota
vybrala 27 staveb, které osobně během července
navštívila.
Nominační večer proběhl 5. 9. 2013 v Domě ABF
na pražském Václavském náměstí a stavba ZUŠ byla
nominována mezi 16 finalistů této soutěže, ze které
vzejde pět vítězů bez rozlišení pořadí. Toto finále
proběhne 10. 10. 2013 v Senátu ČR.
Mimo nominaci na Stavbu roku 2013 jsme na
nominačním večeru obdrželi také Cenu časopisu
Stavitel, který je hlavním mediálním partnerem Stavby
roku 2013.
Nominace na tento titul byla udělena „za příkladnou
rekonstrukci a dostavbu historických objektů se
zřetelem k citlivé rehabilitaci historických detailů“.
Martin Urbánek, výrobní ředitel
do výšky 4 m, výmalba omítnutých stěn a hydrofobizace
svislých betonových pohledových částí. Na dně jámy byly
osazeny nerezové odvodňovací žlaby a vybetonováno 50 patek
pro osazení stojatých tanků. Toto vše muselo být připraveno
do začátku června, poněvadž od 3. června probíhala
montáž nerezových tanků. Poté následovalo dokončení
ocelové konstrukce haly nad jámou včetně jejího zastřešení
a opláštění, provedení rozvodů a kompletace elektro, pokládka
venkovních zádlažeb, provedení terénních úprav a dozdívek
oplocení. Současně probíhaly práce ve druhé části stávajícího
objektu, kde po výměně střešní konstrukce a po zastřešení byly
prováděny dozdívky stěn, omítky a výmalba a to vše za plného
provozu pivovaru. Nakonec byla provedena finální podlahová
stěrka v jámě. Při této práci nás potrápila vlhkost starých zdí.
Vše bylo vyřešeno a dílo dokončeno. Za realizační tým ve
složení Pavel Kozina, Stanislav Symonides a Pavlína Šťastná
děkuji tímto všem těm, kteří přiložili ruku k dílu a zasloužili
se o zdárné ukončení této nelehké zakázky. Dík všem našim
lidem v dělnických profesích i subdodavatelům.
VYSOČINA
Horská usedlost Modrava
V krásném prostředí Národního parku Šumava jsme
začátkem května převzali zakázku soukromého investora od
pražských kolegů ze stř. 220. Původní projekt na sanaci střechy
v objemu cca 8 mil. Kč v červnu „narostl“ do dnešního objemu
cca 230 mil. Kč obsahující rozšíření objektu, úpravy pozemku
a přestavbu interiéru včetně technického zařízení budov.
Spolkový dům ve Slavonicích
jako je vzduchotechnika, zdravotní a technická instalace,
ústřední topení, elektroinstalace a slaboproudé rozvody, byly
dokončeny minulý měsíc.
Nyní pracujeme na dřevěném obložení vnitřních interiérů.
Tento měsíc se také dokončují venkovní úpravy před a za
objektem. Tím vznikne nový dvůr s výhledem na slavonické
štíty a prostor mezi vlastním domem a potokem. Předání díla
a kolaudace je naplánována na konec října, a tak nás čeká
spousta práce, abychom svůj úkol zvládli. Realizační tým
tvoří Kateřina Pecková, Michal Rys a nově Karel Hlaváč.
Terasy Jihlava-Betoňák
Polná - interiéry rabínského domu
V synagoze byl namontován nový oltář – aron ha-kodeš vyrobený
restaurátory dle historických fotografií a dále osazeny kopie
historických lavic, provedeny rozvody elektro včetně topných
sálavých panelů a proveden nátěr – mramorování dřevěného
čela a podhledu ženské galerie. Dále byla opravena novodobá
fasáda a sanován opěrný zděný val. Realizační tým, který na
této zakázce pracoval a zdárně stavbu dokončil, byl ve složení
vedoucí projektu Pavel Kozina, výrobní příprava Kateřina
Pecková a naši tesaři, zedníci, malíři, elektrikáři, klempíř
a pomocní dělníci.
Modrava - sanace střechy a přístavba objektu
Stavba 2. etapy Betoňáku se pozvolna rozbíhá. Pro
náročného investora budujeme v pořadí druhou stavbu
v areálu bývalé Tesly Jihlava. Věřím, že když čtete tyto řádky,
máme již smlouvu o dílo s investorem podepsanou. Práci na
stavbě rozběhl Lukáš Teplý, který v polovině prázdnin přešel
na druhou stranu barikády k investorovi. Nyní stavbu vede
Mateřská škola Třešť
Na začátku letošního dubna jsme přebrali staveniště
v areálu mateřské školy v Třešti. Jednalo se o tři objekty
k výměně oken, k zateplení obvodového pláště, včetně střech,
a o vybudování nové kotelny. Tyto změny pomohou městu
výrazně ušetřit energie a tím náklady na provoz. Celková
investice se pohybovala těsně kolem 10 milionů korun.
Předpokládá se, že se částka do deseti let navrátí. S radostí
mohu konstatovat, že se nám oficiální termín konce stavby
podařil zkrátit téměř o měsíc, a tudíž se děti mohou těšit
z nové školky již od 2. září. Závěrem bych chtěl poděkovat
všem pracovníkům, kteří se na stavbě podíleli. Zejména nový
vedoucí projektu Tomáš Pěnička, který zde dostal šanci sám
vést stavbu, pracoval skvěle a byla radost ho při práci sledovat.
Velkou oporou mu byla jeho výrobní přípravářka Jitka Vávrů.
Přístavba přetlačných tanků
v pivovaru Bernard v Humpolci
Práce se nabytím právní moci stavebního povolení naplno
rozjely začátkem července, což o dva měsíce zpozdilo
předpokládaný harmonogram prací. V současné době jsou
práce v plném proudu. Úpravy vnitřních prostorů zahájíme
až po příchodu zimy. Realizační tým na stavbě je ve složení
Stáňa Malá, Standa Symonides, Pavel Kozina a Standa Man,
předpokládaný termín výstavby je květen 2013 až září 2014.
Tato stavba je v současné době již také minulostí. V jarních
měsících a počátkem léta pokračovaly práce na zakázce
v nezadržitelném tempu. Byla dokončena hydroizolace stěn
jámy, armatura, jednostranné bednění a následně betonáž
stěn. Poté následovaly omítky zdiva, obklady spodní části
„Betoňák“
Zbyněk Šťastný, který se k nám vrátil, s nováčkem Tomášem
Rejchou a výrobní přípravu stále zajišťuje Jitka Vávrů. Po
bouracích pracech a části kanalizace jsme v červenci a srpnu
zahájili vyzdívky ve třech patrech, která jsou předmětem
díla. V současné době se připravují otvory ve fasádě, kterou
zahájíme v nejbližší době společně s kompletní rekonstrukcí
betonové sedlové střechy. Finanční objem zakázky je cca 45
mil. Kč, ale s Pepou Studničkou a Radkem Křížem doufáme,
že po rozhodnutí o všech řemeslech se tento objem rozroste.
Rekonstrukce synagogy a rabínského
domu v Polné
Hurá, rekonstrukce objektů už je dokončena. V uplynulém
období práce probíhaly ve vnitřní i na vnější části objektů.
V rabínském domě jsme dokončili opravy omítek, v místnostech
provedli dřevěné prkenné podlahy a dlažbu z kamenných desek
a cihelné dlažby, dokončili restaurování maleb, byly osazeny
masivní dřevěné dveře včetně obložek, provedena kompletace
zdravotní a technické instalace, elektro, namontována
elektrická kachlová akumulační parapetní a sloupová
kamna a osazeny mosazné lustry. V černé kuchyni jsme
postavili zděnou kopii pece, k zimní modlitebně byl osazen
restaurovaný oltář ze synagogy, nainstalovány historické
dřevěné lavice a v mikvi byl provedena oprava původního
kamenného a cihelného schodiště a dozděna stropní klenba.
Byla dokončena fasáda objektu včetně průchodu a proveden
nátěr a nad kamenným balkonem bylo provedeno zastřešení.
Revitalizace Spolkového domu ve
Slavonicích
Rodinný pivovar Bernard - přítlačné tanky
2
Ve Slavonicích se stavba dostává do závěrečné etapy.
Od posledního článku v našem firemním časopise dostal
spolkový dům nový venkovní kabát v podobě nové střechy,
nové fasády a nových oken. Hrubé technologie objektu,
Mateřská školka Třešť
3
Havlova knihovna
praha
Investorovi se stále nepodařilo zajistit územní rozhodnutí
a stavební povolení, proto zde stále pracujeme v omezeném
režimu.
Staticky jsme zajistili severní křídlo objektu, zahájili práce
na severní fasádě a sanaci krovu severního křídla (1. etapa)
a sanaci krovu západního křídla. Zde se neustále potýkáme
s projekční nepřipraveností a upravovaným zadáním od
manažera projektu a jen velmi těžce jsme do konce července
2013 udrželi stavbu v chodu.
Dále jsme v dubnu 2013 zahájili sanaci fasády jižního křídla
v ulici Úvoz. Po montáži lešení a prohlídce fasády bylo zjištěno
značné statické narušení kamenných prvků a nadpraží v ploše
fasády. Dále byl zjištěn pokles a odtržení arkýře od objektu
s výraznou až totální degradací dřevěných a kamenných prvků
tohoto arkýře. Arkýř byl staticky zajištěn plným podepřením.
V současné době se připravuje tzv. nařízení 3 SÚ MČ-P1,
které bude řešit statické zajištění fasády a arkýře. Technické
řešení je průběžně konzultováno s památkáři. V jižním křídle
probíhá archeologický průzkum a odstranění násypů. S naší
Dřevovýrobou jsme provedli odbornou demontáž parket.
V západním a východním křídle provádíme statické zajištění,
které přímo souvisí se snesením a novou konstrukcí pavlačí.
Projekt pavlačí jsme obdrželi začátkem srpna 2013. V současné
době probíhá snesení (bourání) pavlačí. Dále připravujeme
projekt zasklení atria. Manažer projektu stále nerozhodl
a nedokončil jednání s dotčenými orgány o vysoké nebo nízké
variantě zasklení atria. Před dokončením je statické zajištění
světlíků pod bytem nájemníka. Byla dokončena sanace
dřevěných prvků metodou profesora Rojíka, další statická
zajištění objektu jsou prováděna pomocí klasických metod
ocelovými konstrukcemi, dále pomocí helikálních výztuží.
Rodinný dům Bylanka v Kutné Hoře
Rodinný dům Horní Kosov
Rodinný dům Horní Kosov
stavbu jsme převzali v polovině července a oficiální termín
dokončení stavby se předpokládá ke konci října letošního
roku. V současné chvíli máme vyměněna všechna okna, dveře
a balkonové sestavy a je dokončeno zateplení stropu objektu.
Probíhají práce na kontaktním zateplovacím systému. Pevně
věřím, že se nám termín předání podaří dodržet a stihneme
stavbu dokončit před příchodem zimy na Vysočinu. Stavbu
opět vede Tomáš Pěnička s podporou Jitky Vávrů.
Jak jsme již psali, tak na jaře letošního roku nám bylo
předáno staveniště na akci rodinného domu v Jihlavě, Horní
Kosov. Dům se nachází v místě zástavby rodinnými domky v
mírně svažitém terénu na vlastním pozemku investora. Jedná
se o jednopodlažní objekt bez podsklepení, který navazuje
na stávající objekt sauny vedle zahradního jezírka. Rodinný
dům o jedné bytové jednotce s garáží a bazénem je navržen ve
tvaru kruhové zástavby s obdélníkovou přístavbou bazénu. Po
celou dobu výstavby se potýkáme s nedořešenou projektovou
dokumentací, kterou projekční kancelář nebyla schopná do
dnešního dne kompletně předat. Veškeré změny vyvolané
požadavky investora nejsou ze strany projektantů průběžně
řešeny a jsou nám předávány po částech těsně před realizací
dílčích částí až po našich opakovaných urgencích, tak
abychom alespoň zčásti mohli plynule pokračovat. Nejvíce je
to znát na místech, kam už se stěží dostáváme s mechanizací
a musí se kvůli tomu zajišťovat náhradní opatření. V současné
době je dokončena hrubá stavba – kombinace vyzdívek a
monolitických konstrukcí, vodorovné hydroizolace, ležaté
kanalizace, osazení bazénové vany a jsou zahájeny zpětné
zásypy kolem nejvíce zahloubených částí objektu. Ty budou ve
finále opticky schovány pod terénem díky zeleným střechám
rodinného domku zapuštěného do svahu. Dílo realizuje tým:
Pavel Podolský, Jenda Polák a Pavlína Šťastná
Martin Urbánek, výrobní ředitel pro Vysočinu
Vizualizace rodinného domu Bylanka.
V červnu letošního roku jsme zahájili zemní práce na stavbě
rodinného domu Bylanka v Kutné Hoře pro soukromého
investora.
Jedná se o nadstandardní bydlení v zeleni s důrazem na soukromí rodiny nerušeném další případnou výstavbou či zvědavými pohledy kolemjdoucích. Komfort bydlení v prostorných
pokojích doplňuje bazén, sauna, fitness a inteligentní řízení
domu. Konstrukce do svahu zapuštěného domu sestává z monolitických betonů bílé vany doplněných nosným keramickým
zdivem druhého patra a monolitických stropů, charakteristickými rysy exteriéru domu jsou zelená střecha, dřevem obložená fasáda a kamenná obezdívka opěrných zdí.
Zajímavostí výstavby je kompletní založení objektu na
navážkách z důlní činnosti za použití beraněných pilot
systému HLV – zarážení ocelolitinových trubek za současné
tlakové injektáže betonem.
Antonín Novák, stavbyvedoucí
Petr Turek, výrobní ředitel pro Prahu
Vila Vista
Realizace energetických úspor Domu
seniorů v Třešti
Další třešťskou tzv. ,,úsporovou akcí“ je zateplení Domu
seniorů v Palackého ulici. Jedná se o výměnu oken, provedení
kontaktního zateplovacího systému obvodového pláště a o zateplení stropní konstrukce v prostoru půdy objektu. Tuto
Dům seniorů v Třešti
4
V květnu 2013 jsme zahájili práce na výstavbě bytového
domu Vila Vista pro investora Apartments Prague 6 s.r.o.
Vyřešili jsme složité zakládání pomocí pažení stavební jámy
a provedli 10 vrtů a jejich vystrojení pro tepelná čerpadla
do hloubky 135 m pro každý vrt. V současné době probíhá
montáž ležatých rozvodů pod objektem a příprava pro jeřáb.
Interní plán pro dokončení železobetonových konstrukcí
objektů je do konce roku 2013. Tím by se nám mělo podařit
zajistit práce na této akci na zimu (uzavírání objektu, rozvody
profesí). Průběžně se potýkáme s aktivitou místních sdružení.
Stavbu aktivně a pružně řídí Zdeněk Plevač, přípravu
zajišťuje Ing. Martin Veselý, který se na této akci zaškoluje na
pozici stavbyvedoucího a zároveň se při stavbě připravuje na
autorizační zkoušku. Fotodokumentace není, neboť nesmíme fotit.
Havlova knihovna
5
Praha 10
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
Na prázdninové dva měsíce jsme od Městské části Praha
10 získali k realizaci celkem čtyři akce, a to na objektech
základních škol Břečťanová, Olešská a bytový dům v Černické
ulici.
Třešť
Základní škola Břečťanová
Na této akci se jednalo u tří pavilonů o výměnu původních
dřevěných oken a vstupních dveří za nová plastová okna
a hliníkové vstupní dveře, včetně zednického začištění
a výmalby vnitřních prostor a o kompletní výměnu venkovních
el. vedení a nové propojení všech sedmi pavilonů, včetně
zemních prací, oprav chodníků ze zámkové dlažby a terénních
úprav.
Bytový dům Černická
Bytový dům Černická
Na tomto bytovém domě jsme v první řadě provedli výměnu
původních dřevěných oken, balkonových a vstupních dveří
za nová plastová okna a balkonové dveře a nové hliníkové
vstupní dveře. Následně po této výměně se začalo stavět lešení
pro fasádníky, aby mohli provést zateplení tohoto objektu.
Společně s fasádníky se po lešení pohyboval i klempíř, který
prováděl nové parapety a oplechování balkonů, obkladač,
který pokládal novou dlažbu na balkonech a zámečník,
který upravoval stávající zábradlí na balkonech a mříže na
suterénních oknech.
O všechny tyto akce se společně starají Ondřej Březina jako
vedoucí projektů, Lukáš Vykydal jako stavbyvedoucí a Božena
Slížková zajišťující výrobní přípravu. Na „Černické“ nám ještě
vypomáhal jako brigádník Petr Lindner.
Základní škola Olešská - modernizace jídelny
Základní škola Olešská – pavilony
se kterými jsme odevzdávali ne nevýznamnou nabídku do
veřejné soutěže. Není však čas ohlížet se zpět. Nyní finišujeme
na dalších zakázkách, a tak nám držte palce, ať se v dalším
vydání našeho časopisu máme čím pochlubit.
Hned v úvodu začneme radostně. Letní období nám
přálo a získali jsme hned několik zakázek. Podařilo se nám
vyhrát zakázku soukromého investora na zajímavou stavbu
nadstandardního rodinného domu v Kutné Hoře. Obchodní
oddělení v Třešti tuto akci získalo pro pražské středisko,
které stavbu v těchto dnech již realizuje. Neméně významnou
událostí je výhra v soutěži pro město Třešť Realizace
energetických úspor – Dům seniorů v Třešti. Tato stavba není
ani tak zajímavá svým finančním objem, odměnou nám je však
zviditelnění naší firmy v blízkém okolí. Dalším úspěchem je
podepsaná smlouva na dodávku vybavení interiéru ZUŠ
v Jihlavě se zajímavými interiérovými prvky z umělého
kamene Himacs. Velice kladně musíme také ohodnotit
vítěznou spolupráci obchodu s třešťskými „výrobáky“ na
významné stavbě v samém srdci Šumavy (inu, když se spojí
síly, jde to snadněji).
Ne vše se podaří, a tak nás potkaly i některé neúspěchy.
Říká se: „Co tě nezabije, to tě posílí“. Ve zkratce bychom chtěli
připomenout akce, které nás „posílily“ nejvíce. Přístavba domu
s pečovatelskou službou v Dačicích – 2. místo, Úspory energie
v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III – Nemocnice
Jihlava – oddělení dlouhodobě nemocných – 2. místo, SPŠ a
SOU Pelhřimov – rekonstrukce kuchyně – 3. místo, Zateplení
a výměna oken u veřejných budov v Telči – Realizace úspor
energie v objektu ZŠ Hradecká, Telč – 3. místo a mnoho
dalších, jak pro soukromé, tak i státní investory.
V nedávné době jsme utužovali vazby s našimi Strojírnami,
Zdena Jeřábková, obchodní oddělení Třešť
Praha
Na úvod bych se rád podělil o dobrou zprávu. Týká se zakázky
za více jak 200 mil. Kč nedaleko Prahy, kde jsme byli před
několika měsíci vyrozuměni, že jsme uspěli ve výběrovém řízení.
Během léta proběhly všechny potřebné administrativní úkony,
bylo vydáno stavební povolení a v těchto dnech začíná příprava
zakázky pod vedením technického ředitele Josefa Kadlece.
Také jsme získali k realizaci několik menších zakázek
v Praze 10, jejichž náplní jsou dílčí rekonstrukce škol
a bytových domů.
Do výroby byla předána zakázka na stavební úpravy
polyfunkčního objektu oční kliniky, kde jsme v minulosti již
různé stavební práce prováděli.
Ze zakázek, kde výběr zhotovitele dosud probíhá, bych
jmenoval rezidenční bytový projekt v centru Prahy za cca
150 mil., stavební úpravy objektu na Václavském náměstí
za cca 30 mil. Kč, či novostavbu rodinné vily v Praze 5.
Ze soutěží, kde jsme neuspěli, bych jmenoval například
výstavbu bytového domu v Praze 5 či výstavbu několika
nízkoenergetických rodinných domů v Praze 6.
Martin Sojka, vedoucí obchodního oddělení
Lukáš Vykydal, stavbyvedoucí
Z původního plánu rekonstrukce zdravotní a technické
instalace ve všech sedmi pavilonech se po otevření páteřního
instalačního kanálu v hlavní chodbě velmi rychle upustilo,
protože instalace které neměly být měněny, vykazovaly dosti
havarijní stav a investor rozhodl o opravě tohoto instalačního
kanálu na úkor tří pavilonů. Rekonstrukci zdravotní a technické
instalace jsme tedy prováděli jen ve čtyřech pavilonech,
včetně zednických, sádrokartonářských, obkladačských
a podlahářských prací a výmalby tříd, kabinetů a chodeb. Dále
byla ve dvou pavilonech vyměněna původní okna a copilty za
nová plastová okna a hliníkové vstupní portály.
Vily Bubeneč
V srpnu 2012 byla zahájena výstavba dvou reprezentačních
vil v pražské Bubenči. Vila V1 je umístěna v místě původní
vily, která byla odstraněna před naším nástupem na stavbu.
Druhá vila je umístěna v původní zahradě. Autorem návrhu
obou vil je Ing. arch Oldřich Hájek z architektonického
ateliéru SHA a projektantem je firma AED. Výstavba je těsně
před dokončením a předáním díla, které je naplánováno na 20
září. Provádí se závěrečné finální povrchy, dřevěné podlahy a
obklady stěn dřevem. Dokončuje se monumentální schodiště
ze dřeva na ocelové nosné konstrukci s celoproskleným
zábradlím. Montují se kuchyně včetně vybavení. V jednotlivých
koupelnách se osazuje vybavení včetně koupelnového
atypického nábytku. Oživuje se technologie v obou vilách,
které jsou plně chlazené. V suterénu je umístěna sauna
a fitness spolu se zázemím celého objektu a strojovna bazénu.
V 1. nadzemním podlaží je kuchyně a obývací prostory
domu, ve druhém podlaží jsou ložnice se třemi koupelnami
a v posledním patře je střešní altán s velkou terasou. Na
venkovních plochách probíhají terénní úpravy, výsadba zeleně
a závlahy. Rekonstruují se původní zahradní stavby altánu
a venkovního sezení. Dokončují se venkovní bazény a dlážděné
plochy chodníčků a komunikací.
Stavbu zajišťuje tým pod vedením Ing. Petra Zacha,
stavbyvedoucí Jiří Josza a Ing. Jaroslav Velíšek a přípravu má
na starosti Božena Slížková.
Petr Zach, vedoucí projektu
Základní škola Olešská
– modernizace jídelny
Jednalo se o samostatnou akci, která spočívala v kompletní
rekonstrukci a modernizaci školní jídelny, kuchyně,
kuchyňského zázemí a skladovacích a manipulačních prostor.
V dosti krátkém čase a v začátku omezeni výskytem azbestu
ve stávající vzduchotechnice jsme museli vybourat veškeré
původní instalace, přizdívky, omítky a obklady stěn, skladby
podlah, výplně otvorů a původní ležatou kanalizaci pod
objektem a následně začít se vším nanovo… Rozvody vody,
kanalizace, plynu, elektro, vytápění, vzduchotechniky, nové
omítky a obklady stěn, skladby podlah, dlažby, marmoleum,
hliníkové výplně otvorů, dřevěné interiérové obklady stěn,
zárubně, dveřní křídla, malby, nátěry a do toho všeho
otevření dosti zánovní foliové střechy pro osazení nových
vzduchotechnických jednotek.
6
Vily Bubeneč
7
0-2 mm při nakládce, transportu a také jako prachové částice
ze skládky.Předešlé odsávání prachových částic z finálního
třídiče bylo nedostatečné. Projekční firma podle zadání
investora navrhla novou technologii odsávání, která byla
zrealizována naší firmou.
V technologickém uzlu koncového třídiče jsme zdemontovali
stávající skluzy, odsávání a stávající dopravní pás frakce
0-2 mm. Tento pás byl nahrazen novým dopravním pásem
unikátní šířky 2100 mm vyrobeným v našich dílnách. Dále
jsme vyrobili a namontovali novou sadu ocelových skluzů,
dopravní pás pro frakci 2-4 mm, konstrukci pro filtrační
jednotku se zásobníkem odprašků. Na poslední ocelové silo
za finálním třídičem byla namontována dvojice vzduchových
třídičů, které zbavují frakci 0-2 mm prachových částic. Na závěr
byla dvojice vzduchových třídičů zastřešena a prodloužena
stávající jeřábová dráha. Takto zbudovaná technologie byla
zapojena do stávajícího řídícího systému.
Montáž proběhla v rekordně krátkém čase během tří týdnů
v naplánované odstávce provozu. Zařízení byla uvedena do
trvalého provozu 26. července 2013. První zkoušky potvrzují,
že ve finálních produktech zůstává pouze méně než 5%
odprašků.
Věříme, že tato nová část technologické linky kamenolomu
bude sloužit našemu dlouhodobému zákazníkovi společnosti
KÁMEN A PÍSEK k plné spokojenosti.
Plovoucí nástupní molo
Veslařský klub Smíchov
– nová nástupní mola
Během jednoho dne byla spuštěna na vodu všechna čtyři
mola a následným vzájemným propojením, vyvázáním soulodí
k tažnému remorkéru. Následovala plavba na Smíchov. Při
plavbě bylo nutné překonat plavební komoru Praha- Modřany.
Všechny práce včetně závěrečného začepování na místě
se povedly na první pokus, bez dalších montážních úprav
a jiných zdržení.
Karel Bambula, vedoucí technického oddělení
Firma Strojírny Podzimek byla oslovena soukromým
investorem k výrobě atypické plovoucí konstrukce pro
Veslařský klub Smíchov, Praha.
Veslařský klub Smíchov, jehož tradice sahá do roku 1927,
používal ke snášení lodí na vodu zastaralou konstrukci. Tu
tvořila ocelová vydřevená tribuna, dále čtveřice ocelových
vydřevených plovoucích lávek, pro snášení lodí k plovoucím
molům a nakonec čtyři samostatná plovoucí mola. Plovoucí
mola byla z různých materiálů, dvě z oceli a dvě ze
železobetonu. Vzhledem k rozdílným ponorům samostatných
mol a jejich vzájemnému nepropojení, bylo nastupování do
lodí problematické, navíc hrozilo velké riziko možného
zranění, pokud by se veslařům dostala končetina do spáry
mezi mola.
Firma Vodní cesty a.s. vypracovala projekt, který řešil
celkovou rekonstrukci tribuny, plovoucích lávek a zhotovení
čtyř nových vzájemně propojených ocelových mol.
Ocelové molo se skládá z plováku o rozměrech 8x3 m a čtyř
rámů podlahy. Plovák má výšku 0,3 m a je vybaven dvěma
kontrolními otvory pro jeho dovážení. Celková váha jednoho
plováku činí 2,5 t. Do rámů podlahy je vsazeno impregnované
exotické dřevo. Stejné dřevo pak pokrývá opravené části
tribuny a snášecích lávek. Dodávku a montáž dřeva zajistila
firma Dřevovýroba Podzimek. Každý plovák je osazen oky,
pro spojení se sousedním plovákem, takže ve finále vzniklo
soulodí o délce 32 metrů. Povrchová úprava plováků a zbylých
ocelových konstrukcí je zajištěna speciálním vícesložkovým
nátěrem, vhodným pro trvalý styk s vodou.
Srdečním přáním investora bylo, doplout se soulodím
čtveřice mol do veslařského klubu Smíchov po vodě. Strojírny
Podzimek, jakožto výrobce a dodavatel, zajistily plavbu
z přístavu Praha-Radotín směrem do Smíchovského klubu.
Ševětín – odprášení finálního třídiče
Firma Strojírny Podzimek, s.r.o. v dubnu letošního roku
vyhrála ve výběrovém řízení zakázku na snížení prašnosti
koncového třídiče v kamenolomu Ševětín. Kamenolom patří
společnosti KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o., která se zabývá
především těžbou a zpracováním kameniva.
Při třídění zpracovávaného materiálu na koncovém třídiči
Svedala o rozměru 2x6 m vzniká velký podíl prachových
částic, které se dostávají do ovzduší při manipulaci s frakcí
Ševětín - třídič
8
P&S
Vodní elektrárna Liběchov na řece
Labi byla uvedena do zkušebního
provozu
Roman Hrůza, vedoucí projektant
Čistící stroj Liběchov
Vzdělávání zaměstnanců
V průběhu května a června 2013 proběhlo v naší firmě
vzdělávání pracovníků technického oddělení v kreslících
programech AutoCAD a Inventor. Podařilo se nám na
základě žádosti získat na tuto vzdělávací aktivitu dotaci na
Úřadu práce v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst v Kraji
Vysočina“. Do tohoto projektu jsme se rozhodli přihlásit
hlavně z důvodu lepší kvality a efektivity procesu návrhu řešení
zakázek. Získané znalosti se mají projevit i v lépe připravených
nabídkách a slibujeme si i vyšší konkurenceschopnost na
trhu. Karel Bambula, Aleš Kudrna, Luboš Hronek a Roman
Hrůza pod vedením zkušeného lektora vyzkoušeli teoreticky
i prakticky možnosti a schopnosti výše uvedených programů.
Pro informaci: do pořízení AutoCADu a Inventoru
vynaložila naše firma náklady ve výši 1 223 400 Kč.
Věříme, že tato aktivita bude pro ně i pro firmu přínosem.
Navzdory červnovým povodním a tím vzniklému zpoždění
dokončovacích prací na technologii elektrárny došlo po
dílčích zkouškách jednotlivých zařízení k jejímu uvedení
do zkušebního provozu. Vodní elektrárna má výkon více jak
2 MW při spádu 2,4 m a průtočném množství 48 m3/sec.
Spolu se Strojírnami Podzimek jsme se podíleli na
dodávkách čistícího stroje česlí, vtokových a výtokových
hradidel. Čistící stroj obsluhuje česlové pole šířky 12 m
a hloubky 15 m, hradidla uzavírají nátok rozměru 9,8x11,5 m
a výtok 8x10,5 m. Z průběhu realizace této zakázky máme
řadu nových poznatků a zkušeností dobrých i méně dobrých,
vyplývajících jak z našich nedořešených technických otázek,
tak z neobvyklého přístupu investora.
U čistícího stroje se stal rozhodující otázkou hodnocení
stroje jeho estetický vzhled. Bohužel generální dodavatel
Mavel a.s., náš odběratel a smluvní partner, nenechal
investora schválit návrh vzhledu stroje a tím měl investor
otevřenou cestu k uplatnění svých představ. Také snaha
investora měnit některé smluvně potvrzené parametry stroje
byla částečně eliminována složitými jednáními a snášením
technických důkazů. Počátek funkčních zkoušek stroje
poznamenala zmíněná povodeň, která stroj zatopila do výše
cca 2 m. Pak muselo být demontováno veškeré zařízení,
technologické celky, elektrovybavení, které bylo pod vodou,
provedeny jejich repase u odborných dodavatelů, některé
výměny a následné opětné oživování a ladění stroje. Po více
jak měsíčních úpravách a opravách byl stroj opětně uveden
do provozu a postupně laděn při chodu turbíny. Problém byl
i s povrchovými ochranami stroje, vrchní odstín musel být
sjednocen s vrchním odstínem hradidel. V současné době je
stroj ve zkušebním provozu a dokončují se na něm některé
drobné úpravy.
Markéta Kalábová, sekretářka ředitele
Vzdělávání zaměstnanců ve Strojírnách
9
Také při dodávce hradidel vznikly některé problémy, které
zapříčinily nárůst montážních prací, v nichž má největší podíl
nájem mobilních jeřábů (50 a 90 t) pro opakované manipulace
s hradidly. Došlo k nutné výměně tří těsnících pryžových pasů
se sníženou tvrdostí pro lepší utěsnění drobných nerovností
dosedacích ploch.
Technická nevyjasněnost potřebných parametrů napouštěcích otvorů ve vtokovém stavidle zapříčinila nutnost jejich
přepracování. Zde se jasně projevilo, že těmto otázkám musí
být napříště věnována větší péče hlavně při projektování
a konstruování. Po všech provedených úpravách a změnách
(úprava napouštěcích otvorů stavidla vtoku ještě probíhá)
se povedlo přesvědčit investora, že stavidla plní svou funkci
a zabezpečují utěsnění turbínového prostoru pro případné
provádění oprav turbíny.
V současné době začíná stavba II. etapy MVE dalším
turbínovým polem. Přes obtížná jednání s investorem,
potažmo generálním dodavatelem, se snažíme získat
i tuto zakázku v rozsahu dodávky a montáže hradidel vtoku
a výtoku turbíny. Jsme přesvědčeni, že po zkušenostech
z I. etapy by dodávka těchto komponent byla již bezproblémová.
Zámecká jízdárna v Lednici
na loděnici v Praze na Smíchově. Pevně věřím, že bude sloužit
ke spokojenosti milovníků vodních sportů dlouhá léta.
V dohledné době nastoupí naše firma pro PPP Podlahy na
akci Florentinum, která se rozsahem (cca 1700 m2 teras)
řadí k těm větším zakázkám. Naši pracovníci již absolvovali
potřebná školení a jsou připraveni zahájit práce, jakmile to
stavba povolí.
Léto bylo krásné a dlouhé. Věřím, že jsme si sluníčka užili na
dovolených všichni dost, ať už v cizině, nebo někde u rybníka
a nabiti energií se pustíme do dalších výzev. Naše obchodní
oddělení pracuje v současné době na cca 100 potencionálních
zakázkách a doufáme, že se nám podaří alespoň nějakou část
převést do realizace.
Pavla Uhlířová
Josef Vaverka
Dílna HI-MACS
Oprava zámecké jízdárny v Lednici
Z nástupem teplejších dnů se na naší HI-MACSové dílně
začaly shromažďovat zajímavé zakázky k realizaci. Velice
zajímavou zakázkou byla výroba atypických lavic do ZUŠ
Jihlava, které navrhl ateliér Fortis v Jihlavě z kombinace
materiálu HI-MACS a masivního dřeva.
Následně jsme začaly vyrábět kuchyně a parapety na akci Dům u
vody v jižních Čechách. Zvláštností bylo to, že snad všechny vyráběné prvky byly různě zkroucené a velmi dobře designově navržené.
Nyní se v dílně dokončují vany a další interiérové vybavení na Slovensko. Během léta se zrealizovalo několik menších
akcí převážně na Slovensko.
Výhledově nás čeká práce především s kuchyňskými
deskami, které jsou již objednány a v jednání jsou velmi pěkné
designové prvky (světla, recepční pulty a jiné).
Libor Vítek
Naše největší a nejprestižnější zakázka tohoto roku byla
úspěšně dokončena
Přes počáteční skluz zapříčiněný nepřízní počasí (zvýšená
vlhkost nám nedovolila nastoupit na pokladačské práce
v dohodnutém termínu) se tato akce dotáhla do konce
a zámecká jízdárna se vyloupla do celé své krásy. Pro představu
uvádím: položeno bylo cca 800 m2 dubových parketových
vlysů a cca 850 m2 dubových palubek včetně podpodlah
a složitých dokončovacích prací.
Spolupráce se sdružením realizačních firem (OHL ŽS,
Unistav a IMOS Brno) byla na dobré úrovni a rozcházeli jsme
se s techniky s tím, že se snad v brzké době sejdeme u další
zajímavé akce. Pokud se dílo podaří a rozcházíte se s partnery
s takovými vizemi, je jasné, že jsme udělali kus dobré práce.
Ve stejném časovém období jsme pracovali na dalších,
rozsahem menších zakázkách.
Dvě byly i v našem regionu a jejich výsledek si možná někteří
z nás prohlédnou osobně. Jednalo se o podlahu v kulturním
zařízení v Řídelově, kde jsme pokládali průmyslovou mozaiku
pro firmu Terni Jihlava a dřevěnou lávku pro obec Růžená.
Pak následovaly zakázky na podlahy v Brně pro firmy ZK
Stavby (byt v ul. Šeránkova v Brně, pokládka dubových
palubek), firmu SANECO (byt v ul. Vackova, pokládka
a repase parketových vlysů). V Praze jsme pracovali pro firmu
Teracon, v rodinném domě se pokládaly palubové podlahy.
V současné době ještě pracujeme na zámku v Hřešihlavech,
kde naši pracovníci repasují a doplňují podlahy z drásaných
fošen přibíjených kovanými hřeby.
Ještě zmíním společné dílo podzimkovských firem – akce
Molo Smíchov. Zde se ukázala síla našeho sdružení – v krátké
době se podařilo zajistit, vyrobit a namontovat molo (ocelová
konstrukce s použitím exotického dřeva a modřínových trámců)
Kuchyňská deska s vystupujícím stolem
10
Nástupní plovoucí molo
Pracovní schůzka s firmou Aquatrade
Hi-Macs + dřevo + kov
= design pro náročné
V červenci 2013 firma PPP zajistila dodávku dřevěného
materiálu na stavbu a instalaci mola pro Veslařský oddíl
Praha-Smíchov. Cena dodávky 325 000 Kč. Byla doporučena
a po schválení dodána prkna z dřeviny BADI, původem
z afrického Kamerunu. Toto dřevo se vyznačující dobrou
stabilitou a odolností proti trvalému působení vody.
V Holandsku je toto dřevo používáno tradičně a s úspěchem na
stavbu mostů. Předpokládáme tedy, že i v Praze na Smíchově
svoji roli bezezbytku splní.
Již delší čas se společnost Aquatrade (dovozce a prodejce
koupelnového vybavení) zajímá o možnosti spolupráce
s využitím materiálu Hi-Macs pro své obchodní záměry. Mladí
designeři předložili návrhy, které ve společných diskusích
pracovníků Aquatrade, Dřevovýroba Podzimek a Polytrade CE
prošly mnoha připomínkami a změnami až do realizovatelné
podoby. Tak vznikají v dílně v Třešti originální designové
kousky – spojují materiály na první pohled protikladné
– surový kov, vyzrálé masivní dřevo a sofistikované části
z materiálu Hi-Macs. Jedná se o umyvadlové stěny, které
jsou v době psaní tohoto textu před dokončením. Již v druhé
polovině září by se měly představit na evropsky významném
veletrhu Cersaie v italské Bologni. Každou ze dvou sérií bude
prezentovat jiná firma – dodavatel koupelnového vybavení.
Budeme velmi napnutí, jaký budou mít výrobky ohlas a zda
je firmy zařadí do svých nabídkových katalogů. Poté se,
počátkem října, prototypy opět vrátí do Prahy ke společné
prezentaci s firmou Aquatrade s.r.o. na veletrhu Design Blok
7. –13. 10. 2013.
Renata Kotálová, ředitelka společnosti
V poslední době nejvíce pozornosti a času pracovníků
PPP podlahy (a nejen pracovníků PPP podlahy) zabírá
projekt FLORENTINUM. Ambiciozní projekt firmy PENTA
DEVELOPMENT v centru Prahy, kde na jednom místě mají
být kanceláře ale i obchodní středisko, vstupuje do své finální
části. Je potěšitelné, že firmě PPP podlahy se podařilo získat v
tomto projektu smlouvu na dodávku a montáž (bude provádět
DŘEVOVÝROBA PODZIMEK) celkem 1680 m2 čisté plochy
dřevěných terasových prken v horních patrech objektu.
Celková hodnota zakázky je 4,88 mil. Kč a termín dokončení
se předpokládá 30. 11. 2013.
Rudolf Kašparovský, ředitel PPP podlahy a.s.
Vizualizace projektu Florentinum
Lavice Torus
11
6. ročník cyklistického výletu
Poděkování
Akce se uskutečnila v pátek 17. května za účasti nejen
cyklistů z firmy Podzimek a synové, ale i ze Strojíren
Podzimek, kterým děkuji za účast.
Přestože foukal silný vítr a mraky se nám nad hlavami
honily, tak jsme vyrazili směr Panenská Rozsíčka. Cestou se
k nám přidávali další účastníci, takže na první občerstvovací
stanici v Telči na náměstí jsme již byli v plánovaném počtu.
Další občerstvovací zastávka byla ve vesničce Vanov, kde žije
náš bývalý spolupracovník a kamarád František Vítů. Ten pro
nás připravil bohaté energetické občerstvení, po kterém jsme
zvesela odjížděli do Řásné. V restauraci Radost jsme prožili
večer plný zábavy a zpěvu. Zde nás přijeli posílit i další
spolupracovníci, kteří na kolech nemohli přijet.
Celou akci považuji za vydařenou a jenom škoda, že se
jí nezúčastňuje více spolupracovníků. Do dalšího ročníku
bychom si přáli pěkné počasí a více cyklonadšenců. V neposlední řadě děkuji firmě Podzimek a synové za finanční
podporu.
Aleš Lacina, vedoucí dopravy
Nemusím nikomu představovat našeho řidiče Lojzíka
Procházku, který ze zdravotních důvodů musel ukončit
pracovní poměr u naší firmy.
Ve firmě pracoval bez jednoho
měsíce 44 let jako řidič a strojník UNC. Několikrát získal
titul Pracovník roku. Pro jeho
kamarádský a pohodový přístup ke spolupracovníkům byl
velice oblíbený. Najezdil více jak milion kilometrů bez
nehody. V Praze se autem pohyboval stejně tak dobře,
jako ve své rodné Lhotce. Za vše, co pro naši firmu udělal
mu děkuji nejen já, ale i celé středisko dopravy.
Výjezdní zasedání - Lipno 2013
Aleš Lacina, vedoucí dopravy
Na kopci s Danou
Blahopřání
Třešňovka
Srdečně blahopřejeme Zdence Drbalové, které se 16. května
narodil syn Ondřej. Zároveň napravujeme nepozornost
a dodatečně blahopřejeme i Barboře Veselé k narození synka
Matěje. Oběma chlapečkům a jejich rodičům přejeme mnoho
radosti, rodinné pohody, spokojenosti a zdraví.
Vodní lyžování
Náš PODZIMek na Lipně
Uprostřed července, mezi stromy, na kopci nad Třeští, jsme
se sešli, abychom společně oslavili moje kulaté narozeniny.
Krásné počasí a dobrá společnost, to vše přispělo k příjemnému posezení a popovídání se všemi, kteří se mohli dostavit.
Chtěla bych všem moc poděkovat za to, že jste přišli, za milé
dárky a přání. Velmi si toho vážím. Po pár dnech, kdy už vše
bylo uklizeno a vráceno, jsem v klidu a pohodě seděla pod
těmi stromy a s krásným pocitem jsem vzpomínala na to,
jak to bylo fajn… Tak se budu těšit na viděnou zase u někoho
jiného na oslavě…, a nebo za deset let zase u nás na kopci.
Dana Koubová
Prožili jsme spolu krásné dny v blízkosti nejvýše položené
přehrady na Vltavě. Hlavním důvodem bylo každoroční
výjezdní zasedání širšího vedení firmy Podzimek a synové.
Pro Vás to bylo mimo práce ještě mnoho prožitých sportovních
aktivit, jedno drama s dobrým koncem a krásně prožité
společné večery. Pro mne a pro celou naši rodinu ještě velké
vzpomínky na profesní vodohospodářské a sportovní vodácké
mládí, které u Vašeho ředitele Martina je prodlouženo
aktivním jachtařením jeho Tondy. Vše se mi honilo a honí
hlavou, a proto bych se rád s Vámi o některé zážitky podělil.
Začnu tím hlavním, proč jsme na Lipno jeli. Výjezdní
zasedání naší firmy považuji za mimořádně dobré. Zvláště
úvodní slovo ředitele Martina Podzimka, který vyhodnotil
současnou hospodářskou situaci v České republice a ve
stavebnictví i stabilitu naší firmy. Stejně přesvědčivě zazněly
přehledně prezentované výsledky daňového období 2012 naší
firmy z úst finančního ředitele Mariuse Svobody a zajímavé
byly i právní informace Milady Kusákové. Vše bylo na vysoké
profesionální úrovni.
Když ředitel firmy rozdával zasloužilým pracovníkům
dárky ve formě luxusního pera zn. Porsche, vzpomněl jsem
si, jak mám často ve zvyku, opět na Tomáše Baťu. V roce
1927 v přednášce pražským technikům doporučil: „Vyzbrojte
se do práce co nejlépe a co nejúčelněji. Pohleďte na tuto tužku,
upevněnou na řetízku. Uvázanou tužku lze mnohem rychleji
uchopit než volnou. Využitím tohoto způsobu ušetříte tisíce
vteřin denně“. Tak nevím, neměli jste k tužce Porsche dostat
i stříbrný řetízek? Přimluvíme se, budete-li je používat jako
Tomáš Baťa při osobních příkazech a jejich kontrole.
Ale vraťme se k výjezdnímu zasedání.
Děkuji všem od užšího až po širší vedení za Váš zásadový
postoj k otázce nevyplacení nezaručené složky mzdy, který
dává jistotu pro dobrý chod naší firmy do budoucna. A o to
nám přece společně jde. Pozoroval jsem bedlivě Vaše obličeje
a reakce při konkrétním a otevřeném projevu Vašeho ředitele.
Jste perfektní kolektiv, což se projevilo i při pozdějším
incidentu na bobové dráze. Zde se ukázalo, že jsme sehraný
kolektiv. Vaše aktivní reakce při pomoci Pepovi Kadlecovi,
psychická podpora Alešovi Lacinovi i vlastní organizace
záchranné akce i zpětný odvoz Pepy z nemocnice v Českých
Budějovicích opět mezi nás na Lipno, by se mohl uvádět jako
příklad dobré firemní spolupráce do všech příruček. Byli jste
výborní.
Dort pro Šéfa
Letošní osmnáctiletá Třešňovka byla oproti zvyklostem
o týden dříve, neboť poslední den v měsíci květnu se v Jihlavě
konalo slavnostní předání Základní umělecké školy, kterou
jsme úspěšně zrekonstruovali.
Navzdory dlouhodobě špatnému počasí můžeme konstatovat,
že počasí bylo ucházející. Sice bylo chladněji, ale hlavně nepršelo.
Tým střediska zásobování, dopravy a elektra připravil
zázemí a vše pro to, aby mohla Třešňovka proběhnout ke
spokojenosti jejích návštěvníků.
Hodičtí řezníci připravovali masové speciality, kapela
pana Marečka se postarala o zpříjemnění slavnostního dne.
Každoročně využíváme této příležitosti k tomu, abychom
popřáli našemu šéfovi k narozeninám. Zástupci jednotlivých
firem se předhánějí, kdo předá originálnější dárek. Naše firma
Podzimek a synové tradičně nechává vyrobit domácí dort
s motivem významné události, která se týká šéfa. Tentokrát to
byl vládní speciál, kterým šéf 26. dubna 2013 cestoval spolu
s prezidentem Milošem Zemanem na státní návštěvu Rakouska.
I přes předsevzetí, že tentokrát půjdeme domů dříve, jsme
Třešňovku s pár dalšími opozdilci zavírali před půlnocí.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách, průběhu
a konečném úklidu Třešňovky. Těšíme se na viděnou opět za rok.
Dana Koubová
12
Tonda Podzimek si také zajezdil na lyžích
Již po jedenácté jsme se sešli na Kosteleckém rybníku,
abychom si opět po roce vyzkoušeli jízdu na vodních lyží.
Díky krásnému počasí přišlo mnoho zájemců, takže člun
se téměř nezastavil. Členové klubu vodního lyžování se
nám ochotně věnovali nejen při jízdách na lyžích, ale také
v zázemí. Připravili nám výborné občerstvení. Díky nim zde
panuje velmi milá a přátelská atmosféra, takže se budeme těšit
příští rok opět na viděnou.
Upomínkové foto z oslav na kopci
P.S. Bylo to přesně, jak tyto oslavy Dana popsala.
Díky za pozvání
Josef Podzimek
XX. ročník tenisového turnaje
Sportovní firemní víkend ukončil tenisový turnaj na Šiškově
mlýně. Tentokrát se konal opravdu dvacátý – jubilejní ročník.
Jako vždy se hrály pouze čtyřhry. Bylo nás celkem 6 dvojic,
takže jsme využili všechny 3 kurty a hrál každý s každým.
Po tříhodinovém boji zaslouženě zvítězila dvojice Pavel
Lindner a Martin Urbánek. Všichni účastníci měli dobrý pocit
z aktivně prožitého sportovního dne, který jsme zakončili
společným obědem v Golfovém klubu Vanov. Děkujeme firmě
za podporu obou těchto akcí a budeme se těšit opět za rok!
Dana Koubová
Účastníci tenisového turnaje
13
Sám jsem vše pouze sledoval, neboť jsem byl pamětliv
příhody při požáru v továrně ve Zlíně, kterou vyprávěl sám
Tomáš Baťa: „... bylo nebezpečí, že se rozšíří na ostatní objekty.
Tehdy jsem přispěchal k ohni a nařídil hasičům, aby upustili od
zachraňování ohořelé pily a betonárky. Hlavní mou starostí bylo,
aby nechytlo skladiště benzinu. Pobíhal jsem sem a tam a udílel
rozkazy, když v tom mě velitel hasičů, mladík asi osmadvacetiletý,
popadl za límec a zařval mi do uší. Kdo je tady velitelem hasičů,
Vy nebo já? Vy si hleďte svých bot a jděte stranou. Zarazil jsem
se a šel stranou.“
Proto i já jsem byl stranou a díval se, jak vše kmitá
kolem záchrany našeho Pepy. Také mi procházela hlavou
moje bouračka na D1 na mé 65. narozeniny a střízlivě jsem
hodnotil situaci. Vy všichni jste byli perfektní a pracovali jako
dokonalý kolektiv. U večeře, když byl Pepa ještě v nemocnici,
jsme vše probírali a Pavel Šárka mi řekl: „Vše dobře dopadne.
Já tomu věřím“. Přitakal jsem a měli jsme pravdu. Ochota,
s jakou spolupracovníci chtěli dovézt Pepu zpět na Lipno, byla
kouzelná. Avšak málokdo nepil, a tak Pepu nakonec přivezla
Lenka Brychtová a Marius Svoboda. Opět opakuji, byli jste
báječní.
Tehdy jsem si také uvědomil slova Milady Kusákové po
jejím návratu z nějakého školení: „Vysvětlili nám, že rodinná
firma nejsou jen Podzimkové, ale my všichni spolupracovníci“.
Prolítlo mi taky hlavou, že jsme nejstarší stavební firma
v České republice, která byla založena mým dědečkem Josefem
již v roce 1896. A když jsem se rozhlédl po našem širším
vedení firmy, připomněl jsem si personální složení firmy
v roce 1939, aniž bych to chtěl komentovat:
celkem pracovníků 352
z toho: 1 šéf (můj otec), 2 stavitelé, 1 účetní, 1 sekretářka,
1 praktikant, 4 mistři, 206 dělníků, 19 učňů, 28 tesařů, 84
zedníků, 2 kočí a 3 šoféři.
Ale pro nás Podzimky je Lipno ještě víc. Ještě za svobodna
jsem se svou budoucí ženou Hanou jezdil na pramičkách
„vodu“ a plavba po Vltavě začínala často pod Lipnem. Poprvé
jsme společně sjížděli Vltavu v roce 1954. Tehdy se napouštěla
i Slapská přehrada, a tak jsme často vjížděli i do zatopených
garáží i skákali jezy. Zde také začínaly plavby našich synů,
Jana ve žluté vestě a Martina na „háčku“, jak ukazuje fotografie
z r. 1974 pod přehradou Lipno II.
Abyste byli po návštěvě Lipna I více informováni
o historii a současnosti vodních děl na Vltavě, uveřejňuji
kresbu z roku 1980, z které je patrno, že veškerá výstavba
energeticky využitelných přehrad na Vltavě se zastavila
před 35 roky s jedinou výjimkou vodního díla Modřany,
které bylo dokončeno roku 1984. Jsem proto velmi rád, že
v posledních letech se začalo pracovat alespoň na dokončení
splavnosti horní Vltavy do Českých Budějovic. Je to i velký
odborný a hospodářský přínos pro Strojírny Podzimek, které
v posledních letech dodávaly technologii na jez, plavební
komoru a sportovní přístav České Vrbné, plavební komoru
Hluboká n/Vltavou, plavební komoru Hněvkovice. V současné
době se připravujeme na dodávku zdvižného mostu při vjezdu
do sportovního přístavu Hluboká n/Vltavou. O všech těchto
akcích Vás náš časopis průběžně informuje a proto se opět
vraťme na Lipno.
Pro Vaše další poučení přikládám příčný řez betonovou
hrází vodního díla Lipno I s přilehlou podzemní elektrárnou,
který jsem uveřejnil ve své knize Povodí Vltavy již v roce
1970. Byl jsem velmi potěšen, když mi tyto zvětšené výkresy
ukazoval v sobotu po výjezdním zasedání sám ředitel
závodu Horní Vltava a současný starosta Lipna nad Vltavou
Ing. Zdeněk Zídek ml. se slovy: „Jsou nejlepší, které mám
R. 1954 - zatopené garáže při napouštění nádrže Slapy
a proto jsem je použil na našich nástěnkách.“ Pak nás
i s mou ženou Hanou a s jeho Jindrou provedl vodním dílem
a sjeli jsme výtahem do podzemní elektrárny, kde právě
probíhá rekonstrukce dvou Francisových turbín o hltnosti 2
x 46 m3/s, max. spádu 161,65 m a instalovaném výkonu 220
MW. Byla to pro mne velká nostalgie, neboť jak víte, byl jsem
v letech 1965–1970 ředitelem závodu Dolní Vltava a v té době
jsem jmenoval otce nynějšího ředitele, také Zdeňka Zídka,
do funkce vedoucího hrázného na vodním díle Orlík. Dále
se nám Zdeněk Zídek ml., který je již 22 let starostou obce
Lipno nad Vltavou, pochlubil, co všechno se za tuto dobu
ve městě vybudovalo. Musím přiznat, že jsem mu vysekl
hlubokou poklonu nejenom za to, co zde vykonal, ale hlavně
pro jeho nadšení a profesní zaujatost. Pozval jsem ho proto
i s jeho Jindrou na oplátku do Třeště a rád se pochlubím, co
jsme společně s Vámi ve firmě za stejné období vybudovali my.
Příčný řez přehrady LIPNO I
Děkuji Vám všem za krásné zážitky na Lipně.
Váš Josef Podzimek
R. 1954 - sjíždění jezu na Vltavě
Příčný řez podzemní elektrárny s přivaděčem
vlevo: Vodní dílo LIPNO I
Paní Hana Podzimková, Jindra a Zdeněk Zídek, ředitel závodu
Horní Vltava a starosta Lipna nad Vltavou
Výjezdní zasedání 2013
– Lipno nad Vltavou 13. 9. 2013
Pracovní výjezdní zasedání všech technickohospodářských
pracovníků firmy Podzimek a synové s.r.o. se tentokrát konalo
v krásném prostředí Lipna, konkrétně v Loděnice Lipno.
S předstihem jsme pečlivě připravili nejen pracovní program,
ale i program odpočinkový.
Vše podstatné již popsal šéf ve svém příspěvku. Já si jen
dovolím připomenout odpolední překvapení. Ředitel naší
společnosti představil Soutěžení ve firmě, které vzniklo za
účelem motivace pracovníků k lepším a lepším výsledkům.
Soutěžení se zatím rozděluje do osmi hodnocených pozic.
Hodnocení za rok 2012 dopadlo takto:
R. 1974 - Jan Podzimek ve žluté vestě a Martin Podzimek
„na háčku“ pod přehradou LIPNO II
14
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nejlepší vedoucí projektu 2012 – Pavel Podolský
Nejlepší výrobní přípravář 2012 – Pavlína Šťastná
Nejlepší obchodník 2012 – Ing. Josef Studnička
Nejlepší mladý technik 2012 – Tomáš Pěnička
Stavba roku 2012 – Základní umělecká škola Jihlava
Propadák roku 2012 – BD Veleslavín
Pomocník roku – JUDr. Milada Kusáková
Zaměstnanec roku – Martin Urbánek
Současná i plánovaná Vltavská kaskáda - kresba z r. 1980
15
Jak již šéf zmiňoval všichni „prozatím“
dostali jako dárek tužku Porsche. Martin
Urbánek – zaměstnanec roku – TOP cena,
dostal jako bonus zlatou pracovní helmu.
Vítěze vybral ředitel společnosti.
PERSONÁLNÍ KOUTEK
K firmě Podzimek a synové s.r.o. nastoupil:
Madola Miroslav, Rejcha Tomáš,
Šťastný Zbyněk, Ing.
Plevač Zdeněk, Tomek Jan, Ing.
Vrkoslavová Zuzana, Ing. Rajský Michal
Pro vaši informaci, našeho zasedání se
zúčastnilo 61 zaměstnanců. Odpolední
program jsme společně strávili na Stezce korunami stromů.
Bobovou dráhu již komentovat nebudu. Po výborné večeři
se průběžně sehrál bowlingový turnaj. Vítězem v mužské
kategorii je Tomáš Rejcha ze stř. 210 a v kategorii žen Pavlína
Holíková z stř. 501.
stř. 210
stř. 220
stř. 261
Z firmy Podzimek a synové s.r.o. odešli:
Škrábálek Martin, Vávrová Magdaléna,
Veselý Milan, Ing. Hriň Ján
Procházka Alois
Widerlechner František
Dovolím si za všechny „nás pracovníky“ poděkovat našemu
vedení za pozvání na výjezdní zasedání, za společně strávený
den i večer, za výběr luxusního prostředí – jak ubytování, tak
večerního posezení. Budeme se těšit zase za rok na shledání.
Dana Koubová
stř. 220
stř. 240
stř. 252
stř. 261
K firmě Dřevovýroba Podzimek s.r.o. nastoupila:
Dvořáková Veronika, Ernýgr Pavel
Z firmy Dřevovýroba Podzimek s.r.o. odešli:
Bíbrle Jiří, Petrů Rostislav, Šimek Daniel
K firmě Strojírny Podzimek s.r.o. nastoupili:
Ježek Aleš, Mezera Josef, Mikeš Pavel
Z firmy Strojírny Podzimek s.r.o. odešli:
Říšský Miroslav, Vávra Zbyněk, Choboda Jan
K firmě PaS a.s. nastoupil:
Havlíček Petr
K firmě Polytrade nastoupil:
Wolf Martin Ing. arch.
Životní jubilea v Seskupení firem
Podzimek oslaví:
Pohled do zasedací místnosti
Ve firmě Podzimek a synové s.r.o.:
25 let 30 let 35 let 50 let 70 let
18. 12.
24. 7.
3. 8. 1. 9. 9. 10. 17. 12. 9. 8. 2. 7. Šťastný Jaroslav Hlávka Petr Drbalová Zdenka, Ing. Oliva Petr
Venkrbec Martin Jiráková Lucie Černý Oldřich Widerlechner František
stř. 210
stř. 230
stř. 501
stř. 210
stř. 230
stř. 262
stř. 240
stř. 261
Ve firmě Dřevovýroba Podzimek s.r.o.:
60 let 7. 8.
Svoboda Jaroslav
Ve firmě Strojírny Podzimek s.r.o.:
20 let Transport Pepy Kadlece do Českých Budějovic
5. 11.
Smrčka Jan
Ve firmě PaS a.s.
45 let 70 let 6. 7. Hana Klingorová
13. 10. Bryscejn Milan, Ing.
Poděkování – bobová dráha Lipno.
Upřímně děkuji vám všem, účastníkům výjezdního
zasedání, za pomoc při mé nehodě na dojezdu bobové
dráhy na Lipně. Jste skvělý kolektiv a moc si vážím toho,
co jste pro mě udělali.
Ještě jednou vám všem díky.
Váš Pepa K.
Vítězové bowlingového turnaje
Redakce: Dana Koubová Jazyková korektura: Dr. Jan Mazáč
16
Download

firemní časopis září 2013 / číslo 63