firemní časopis září 2014 / číslo 66
Vánoční posezení 20. 12. 2013
Jihlavské terasy - Betoňák
VYSOČINA
Jihlavské terasy,
rekonstrukce objektu Betoňák
Konec prázdnin předznamenal i konec prací na Betoňáku
a jeho II. etapy výstavby. Dílo jsme na konci července
úspěšně předali investorovi. Do konce měsíce září proběhne
odstranění veškerých vad a nedodělků z předávacího řízení.
Dne 19. 8. 2014 proběhla kolaudace prádelny, Montessori
školy a školky. Ostatní prostory, které zde vznikly, jako je
restaurace, kuchyně atd., jsou zatím nevybavené a čekají
na své provozovatele. Dík patří celému realizačnímu týmu
ve složení Zbyněk Šťastný, Jitka Vávrů a Michal Rys za
úspěšné dokončení díla.
Horská usedlost Modrava
Koncem srpna je stavba Modrava ve znamení neustálých
změn, předělávání, záměn povrchových materiálů a dalších
a dalších změn. Venkovní objekty jsou po dlouhých měsících
konečně vyjasněny. Některé zůstaly, jiné jsou naprosto
odlišné od původních projektů a několik se jich ruší úplně.
V současné chvíli probíhá montáž povrchu okružní cesty
a ocelové konstrukce Treehousu, kompletace zabezpečení
pozemku i montáž nového plotu, zahradníci provádí
částečné terénní úpravy a nové výsadby. Vnitřek objektu je
stále v hrubém stavu. Avšak i tady je vidět mírný pokrok
a jakmile bude vše vyjasněno, rozjedeme práce na plné
obrátky. Největší proměny doznaly střecha a fasáda objektu,
které v těchto dnech dokončujeme. Dokončení celého díla
je v současné době stanoveno na konec února, pokud
nenastanou další převratné změny. Celý realizační tým věří
v jeho dokončení (ale ta víra je čím dál slabší...).
1 |
Technologický park Jihlava
Technologický park Jihlava
Je tomu již 9 měsíců, co jsme převzali staveniště pro tuto
stavbu. Přes 200 let starý objekt během této doby velmi
výrazně změnil svou tvář. Byly dokončeny veškeré bourací
práce, monolitické jádro objektu včetně nástavby a vyzdívek
nosných stěn, tedy hrubá stavba. Dále byla osazena nová
plastová okna, nataženy hrubé rozvody zdravotní instalace,
vzduchotechniky, ústředního topení, elektro a také nosná
ocelová konstrukce prolamované fasády kolem nástavby.
V současnosti pracujeme na přípojkách inženýrských sítí,
okolních terénních úpravách, na konstrukci prolamované
fasády nástavby a střešním plášti. Také zateplujeme fasády,
vnitřní omítky a vyzdíváme nenosné příčky v suterénu.
V průběhu podzimních měsíců bychom chtěli dokončit
vše, co se týče exteriéru a terénních úprav tak, abychom
se v zimě mohli soustředit pouze na interiér. Máme před
sebou ještě mnoho práce, ale vše směřujeme ke zdárnému
dokončení stavby.
Základní škola a mateřská škola
Nad Plovárnou
Tato nová zakázka se skládá ze dvou akcí. Nástavba
základní a mateřské školy Nad Plovárnou 5 v Jihlavě nad
| 2
stávajícím objektem jídelny a energeticky úsporná opatření
základní školy, zateplení všech fasád a střech celého areálu.
V rámci rekonstrukce bude obnoveno sportovní hřiště
a vybudováno hrací hřiště pro mateřskou školu. S nástavbou
je spojeno nové samostatně stojící schodiště s komunikací
přes podchozí spojovací krček a rozšíření půdorysu nad
stávající zásobovací rampu a část stávajícího spojovacího
krčku. Staveniště jsme převzali 12. 6. 2014. Celé léto jsme
pracovali na nástavbě mateřské školy a úpravách 1. NP, kde
je školní kuchyně a jídelna. Dokončení veškerých úprav
a změn v 1. NP je časově směřováno na poslední týden
v srpnu, tak aby provoz kuchyně a jídelny byl připraven
pro nový školní rok. Střechu nástavby tvořenou dřevěnými
příhradovými vazníky vynáší ocelová konstrukce, kterou
pro nás montovaly Strojírny Podzimek. Momentálně
je dokončeno i obvodové zdivo 2. NP z pórobetonových
tvárnic a výtahová šachta včetně železobetonových věnců.
Provádí se vyzdívání atik, aby se co nejdříve mohl dokončit
střešní plášť. Na polovinu září je naplánována montáž
okenních výplní a tím bude nástavba kompletně uzavřena
a připravena na vnitřní práce i v zimních měsících. Práce na
zateplení ostatních budov jsme přizpůsobili provozu školy.
Během prázdnin byla provedena hlavní fasáda, kde jsou
orientovány vstupy a zateplení vnitřních atrií. Realizační
tým tvoří Michal Vilímek, Jan Polák a Kateřina Pecková.
problémy s výškami máme zdárně za sebou. V současné době
dokončujeme jádrové omítky a štuky a připravujeme se na
montáže podhledů. Realizační tým na této zakázce je ve složení
Zdeněk Novotný, Jan Pechek a Jitka Vávrů.
Vysoká škola polytechnická Jihlava
– Rekonstrukce střešních plášťů,
fasád vnitrobloku a auly
Základní a mateřská škola Jihlava nad Plovárnou
Zateplení objektu
víceúčelové budovy Třešť
Na konci června jsme převzali staveniště pro akci Zateplení
objektu víceúčelové budovy a kina v Třešti. Našim úkolem
je kompletně zateplit celý objekt a výměna starých oken za
nová. Pracovní podmínky jsou o něco těžší vzhledem k tomu,
že veškeré práce probíhají za plného provozu všech obchodů,
banky a restaurace. Montáž oken proběhla přesně v daných
termínech a zateplení pokračuje dle harmonogramu. Věříme
proto, že v řádném termínu (30. 9. 2014) stavbu zdárně
dokončíme a předáme zpět do rukou investora. Realizační tým
je ve složení Zdeněk Novotný, Jaroslav Šťastný a Jitka Vávrů.
Jedná se o novou zakázku našeho střediska a to o rekonstrukci Vysoké školy polytechnické Jihlava. Předmětem
rekonstrukce je výměna střešních plášťů, fasáda vnitrobloku
včetně oken a rekonstrukce hlavní auly včetně kompletního
vybavení. Staveniště jsme převzali koncem července. Během
srpna zde probíhaly hlavně bourací práce. Zahájili jsme
práce na výměně střešních plášťů, opravě fasád a lešení.
Zakázka má být realizována do konce listopadu 2014.
Jako na všech stavbách, i zde se pereme v letních měsících
s nedostatkem kapacit vlastních i subdodavatelů. Realizační
tým je zatím ve složení Zbyněk Šťastný, Kateřina Pecková
a na praxi zde během prázdnin působil Ondřej Navrátil.
Stavební úpravy podkroví a střechy
Penta Jihlava
Další zakázkou v krajském městě je rekonstrukce sídla
projekční firmy Penta. Jedná se o menší zakázku. V druhé
polovině srpna jsme převzali staveniště a zahájili bourací
práce. Předmětem díla je demontáž střechy, nástavba 4.NP
a provedení nové střechy a podkroví. Největší komplikací na této
stavbě je, že vše probíhá za „normálního“ provozu kanceláří,
které jsou ve spodních třech patrech. Doufáme, že konec léta
bude konečně beze srážek a podaří se nám uchránit veškeré
prostory od možného zatečení. Realizační tým je ve složení
Zbyněk a Pavlína Šťastní a na několik týdnů byl propůjčen
z Modravy zkušený horal Standa Symonides.
Martin Urbánek, výrobní ředitel pro Vysočinu
Mechanická biologická úpravna –
ekologické centrum Mníšek pod Brdy
Víceúčelová budova Třešť
Centrum odborné výuky
základní školy Masarykova Telč
Poslední týden v červnu jsme od investora – města Telč
– převzali staveniště na akci Centrum odborné výuky základní
školy Telč. Ihned jsme zahájili práce na kompletní rekonstrukci
3.NP, na kterou máme 105 dní. Vedle rekonstrukce 3.NP
budou realizovány nové rozvody vody v celém objektu jako
příprava pro budoucí rekonstrukce dalších pater. Na začátku
nás čekaly kompletní bourací práce – škrábání maleb a omítek,
demontáž starých instalací a rozvodů a především demontáže
stávajících podlah a vyvážení násypů. Následně jsme
ztužovali stávající trámové stropy, což nebylo bez obtíží. Byly
objeveny ohořelé trámy a naprosto jiné výškové úrovně než
s čím počítal projekt. Během bouracích prací byly, vzhledem
k termínu, započaty práce na elektroinstalacích a rozvodech
plynu, ústředního topení a zdravotní techniky. Na začátku
srpna jsme rozběhli betonáže podlah, které přes drobné
Zakázku jsme ještě nezahájili, probíhají poslední jednání
s investorem nad projektem a zajišťuje se financování.
O startu, nebo „nestartu“ zakázky se rozhoduje v těchto
dnech. V příštím čísle našeho časopisu už bude snad
o osudu této zakázky konečně rozhodnuto.
Kadlec Josef, technický ředitel
Základní škola Masarykova Telč
3 |
PRAHA
Tělovýchovná jednota PRAGA
dokončení pokládky 425 m2 travertinových leštěných
nebo kartáčovaných velkoformátových obkladů, dokončení
300 m2 keramických obkladů a dlažeb a skleněné mozaiky
v bazénové vaně. Dům se tak připravuje pro druhou etapu
výstavby, tentokrát ve vlastní režii investora, v podobě
dodávky na míru projektovaných a vyráběných interiérů.
Antonín Novák, stavbyvedoucí
Praha 10
Základní škola Olešská dokončujeme rekonstrukci zdravotní techniky ve dvou pavilonech. Tyto práce zůstaly po
rekonstrukci v loňském roce a přešly do letošního roku
z důvodu nepřipravenosti ze strany školy. Akci zajišťuje
technicky kolega Tomáš Figura.
Tělovýchovná jednota PRAGA
Zateplení fasády bytových domů Černokostelecká 2,
97, 99, 101, 103, Malínská 2, 4 a oprava střechy domů
Černokostelecká 97, 99, 101, 103, 105, 107, Malínská 2,
4. Tyto práce v současné době ukončujeme, předáváme.
Technicky zajišťují kolegové Jiří Rosendorf a Franta Molzer.
Od posledního příspěvku do našeho firemního časopisu
jsme se stavbou Zázemí sportoviště dosti pohnuli. Zdárně
se nám daří plnit uzlové body v harmonogramu – základové
konstrukce, monolitické konstrukce, kompletní vyzdívky
(obvodové zdivo a vnitřní příčky). V současné době máme
dokončeny přípojky (vody, kanalizace, plynu), dokončenou
montáž plastových oken a dveří a fasádního lešení.
Dokončujeme vnitřní rozvody a skladby střech. Provádíme
vnitřní omítky, zateplení objektu a pomalu rozjíždíme
skladby podlah a venkovní terénní úpravy okolo objektu
včetně nového parkoviště. Do dokončení stavby nám zbývá
něco málo přes dva měsíce, tak doufejme, že se naše plány
podaří naplnit a stavbu na konci října zdárně předáme
investorovi.
Lukáš Vykydal, vedoucí projektu
Rodinný dům Kutná Hora
Základní škola Jiřího z Lobkovic
Pro Prahu 3 jsme právě dokončili výměnu oken základní
školy na nám. Jiřího z Lobkovic. Zde jsme vyměnili 196
sestav oken a balkonových dveří za 2,5 měsíce. Technicky
zajišťoval Honza Laurin.
Rekonstrukce části budovy Základní školy Břečťanová
na mateřskou školku. Práce dokončíme do 20. 9. 2014.
Technicky zajišťuje Franta Molzer.
Začali jsme zateplení Základní školy V Rybníčkách.
Technicky zajišťuje Jiří Rosendorf a Honza Laurin.
Ondřej Březina, vedoucí projektu
Vila Vista
Rodinný dům Kutná Hora
Novostavba s dokončenými klientskými změnami
v podobě koncových prvků zdravotní techniky, instalace
sauny, tvaru podhledů, montáži předstěn a posuvných
stěn se těší na nový kabátek obezděný z bulharské ruly
(cca 650 m2) a související dokončení žaluzií a atik, na
| 4
V měsíci srpnu stavba v Praze-Dejvicích pokročila do
montáže oken, fasády a střešního pláště. Uvnitř jsou
připravené montáže podlahového vytápění, dvou výtahových
technologií, vzduchotechnických rozvodů, chladících stropů a pomalu začínáme na vybetonovaných podlahách
zaklápět sádrokartonové konstrukce podhledů. Venkovní
práce začínají dokončováním železobetonových konstrukcí
opěrných zdí a vyzdívkami plotů s následnými montážemi
zámečnických prvků. Dále vrcholí kompletační instalatérské
práce podomítkových částí baterií a připojovacích sad
zařizovacích předmětů a kompletace elektrických rozvaděčů.
Na startovní čáru se řadí bazénář s montáží technologií
protiproudu, whirpoolky, sauny a technologie venkovního
jezírka, montér mrazícího boxu, dlaždič a omítkář. V šatně
se rozcvičuje krbař a malíř. Malinko jim kazí radost z dobře
odvedené práce, provedené rádoby v jednom zátahu, architekt projektu se svými věčnými změnami, jež roztříští
celistvost díla na tisíce malých střípků, které se snaží
poskládat na stavbě znovu do uceleného obrazu kolektiv
tří stavebních techniků v obsazení Ondřej Michna, Zdeněk
Strejček a Miroslav Ballay. Stavba luxusní vily Visty se blíží
ke svému závěru a i díky technikům ve výrobní přípravě,
jmenovitě Ing. Martinu Veselému a Jakubovi Jandovi dílo
nabírá sílu závěrečnému finiši v blížící se tříměsíční cílové
rovince. Co myslíte, stihnou to naši borci? Bude věrně
zrcadlit obraz díla architektovy předpoklady v projektu?
Zdeněk Plevač, stavbyvedoucí
Rodinný dům Lysolaje
Havlova knihovna
Investorovi se stále nepodařilo zajistit územní rozhodnutí
a ani stavební povolení, proto zde stále pracujeme
v omezeném režimu na základě nařízení SÚ MČ P1.
Objekt Havlovy knihovny je kompletně staticky zajištěn
směrem do Loretánského náměstí i do ulice Úvoz a byla
dokončena rekonstrukce pavlačí v atriu objektu.
V současné době bylo ukončeno statické zajištění arkýře
směrem do ulice Úvoz. Toto statické zajištění bylo aktivováno
a byly zahájeny práce na výměně kamenných prvků arkýře
a restaurátorské práce na arkýři. Byla vyměněna okna
v arkýři. Práce budou pokračovat rekonstrukcí historické
fasády arkýře, která by měla být dokončena do poloviny
měsíce října 2014.
K dnešnímu dni jsou dokončeny veškeré práce na
rekonstrukci renesanční fasády v ulici Úvoz, která byla
opravena speciální metodou s použitím historických
postupů. V průběhu rekonstrukce byla osazena nová okna
a vyměněny nebo restaurovány kamenné prvky na fasádě.
Byla provedena i rekonstrukce okraje střechy.
Další pokračování prací je závislé na vydání stavebního
povolení, protože práce, které byly obsaženy v dosud
vydaných nařízeních SÚ MČ P1, budou zajištěním arkýře
a realizací fasády na jižní části objektu vyčerpány.
Jan Tomek, vedoucí projektu
Rodinný dům Lysolaje
V příjemném prostředí poklidné části Prahy staví naše
společnost rodinný dům.
Svým pojetím se jedná o moderní zázemí pro rodinu
s dětmi, kdy 1.PP slouží jako technické zázemí s relaxační
zónou. Když po rušném dni přijde vhod sauna nebo
tělocvična.
V 1.NP určitě ocení mužské osazení rodiny prostornou
kuchyň s jídelnou, tato část domu nejspíš nebude po chuti
osazenstvu něžného pohlaví, při představě strávených hodin
u plotny. Celá rodina však ráda usedne v obývacím pokoji
do prostorné sedací soupravy a společně se budou kochat
nádherným výhledem na Prahu, či pozorovat přistávající
letadla na letišti Ruzyně.
V 2.NP se nachází odpočinková zóna, kde osazenstvo po
perném dni složí své unavené tělo ke spánku.
Výstavba rodinného domu probíhá dle harmonogramu,
jen malé extempore se zloději kovů a neustálé pokukování
dělníků po studentkách Vysoké školy zemědělské, které
pracují na přilehlém poli, zpomalují stachanovské tempo
výstavby.
Milan Šíp, příprava staveb
Havlova knihovna
5 |
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
Třešť
V předchozím období naše oddělení získalo několik
menších zakázek.
Vysoká škola polytechnická Jihlava – Rekonstrukce
střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly,
Mateřská a základní škola Nad Plovárnou 5, Jihlava,
Centrum odborné výuky základní škola Masarykova Telč,
Zateplení objektu víceúčelové budovy Třešť,
Stavební úpravy podkroví a střechy pro firmu Penta
Jihlava.
Před podepsáním smlouvy je také Rekonstrukce
skladovacího objektu firmy MHA v Humpolci. Chceme zde
navázat na spolupráci se stejným investorem, pro kterého
jsme postavili hotel Ta Fabrika, kterému byl udělen titul
Stavba roku 2012.
Jak to tak bývá, mnohé zakázky skončily také neúspěchem.
Např. Transformace ústavu sociální péče pro mentálně
postižené Těchobuz v Počátkách a v Horní Cerekvi, Přístavba
haly technických služeb v areálu Automotive Lighting s.r.o.
v Jihlavě, kde si investor po vícekolovém jednání vybral
jiného dodavatele a mnoho dalších.
Nedávno jsme podali nabídku na další část Rekonstrukce
Vysoké školy Polytechnické v Jihlavě a v současné době
máme před odevzdáním nabídky na základní školu Pacov
náměstí – Škola pro život; Základní škola Jihlava, Seifertova
a znovu vypsanou soutěž na Pohodář – pohodový stacionář
v Lukách nad Jihlavou. Hlavním úkolem, který ale máme, je
zajistit dostatek zakázek na rok 2015, a tak držte palce, ať se
nám to společnými silami podaří.
Pepa Studnička, vedoucí obchodního oddělení Třešť
Praha
V současné době připravujeme k předání do výroby zakázku
na rekonstrukci školy v Praze 4. Dále se nám podařilo získat
několik menších zakázek na snížení energetické náročnosti
škol a bytových domů v Praze 10.
V současné době dále připravujeme obchodně-technickou
nabídku do soutěže na zhotovitele bytového domu v Praze
6-Bubenči, nabídku na rekonstrukci a půdní vestavbu
objektu v Praze 5.
Také jsme postoupili do posledního kola výběrového řízení
na zhotovitele náročné rekonstrukce bytového objektu
v centru Prahy.
V soutěžích na realizaci bytového projektu v Praze
10-Hostivaři, na rekonstrukci velkého bytového domu
v Praze-Vinohradech či na výstavbu administrativního
zázemí a showroomu motorek v Dolních Měcholupech jsme
bohužel neuspěli.
Martin Sojka, vedoucí obchodního oddělení Praha
Rabínský dům v Polné je nominovaný do celostátního kola Cen Národního památkové ústavu Patrimonium pro Futuro, a to
jako nejlepší příklad obnovy kulturních památek za loňský rok. Na fotografii je detail synogogy v Rabínském domě v Polné.
| 6
Nové prostory PPP Podlahy v Praze Modřanech
Hi-Macs
Jedním z nejčastějších způsobů uplatnění materiálu Hi-Macs® jsou kuchyňské pracovní desky.
Na této opravdu velmi namáhané a po všech
směrech zatěžované pracovní ploše předvede
Hi-Macs® nejlépe všechny svoje výjimečné vlastnosti.
Po rozpadu prodejní sítě kuchyní značky Koryna
se snažíme navázat spolupráci s kuchyňskými
a interiérovými studii, která se věnují náročnějším
zákazníkům. Abychom uspěli mezi silnou konkurencí,
musíme tato prodejní místa vybavit nejen vzorky
materiálu, ukázkami opracované pracovní desky, ale
také prospekty s poutavými fotografiemi. Pro tento
účel jsme sestavili a vytiskli Kuchyňský Hi-Macs®
speciál – s českým textem a realizacemi českých
a slovenských zpracovatelských firem. Zákazníci
dobře reagují na ukázky práce domácích designérů
a zpracovatelů, které snesou srovnání s nejlepšími
pracemi ze zahraničí (bohužel, dobrých fotografií není
zdaleka tolik jako krásných a zajímavých realizací).
Informační leták je k dispozici v elektronické i tištěné podobě.
Renata Kotálová, ředitelka společnosti
Hi-Macs
7 |
Forum Karlín
Forum Karlín
aneb koncert před koncertem
V polovině června letošního roku přivítal nový
multifunkční sál v útrobách moderní osmipodlažní administrativní budovy FORUM KARLÍN první návštěvníky, kteří
přišli na vydatnou porci hutného rocku. Elektronický
industriální rock, který nadšenému publiku nekompromisně
naservírovala světově proslulá americká skupina Nine Inch
Nails, korespondoval naprosto přesně s duchem moderní
industriální novostavby.
| 8
Většina z přítomných fanoušků však netušila, že ještě před
samotným rockovým koncertem proběhl v sále s kapacitou
3000 diváků koncert zcela jiný. Koncert zručných rukou
a řemeslného umu.
Koncert tuzemské parketářské skupiny ze společnosti
DŘEVOVÝROBA PODZIMEK s.r.o. Při sledování pracovního
nasazení, zaujetí pro detail i celek a sladění celého pracovního
„orchestru“ při pokládce dřevěné podlahy na ploše více než
2000 m2 si i nezaujatý divák mohl jen povzdechnout, jaká
to škoda, že toto představení je skryto před zraky veřejnosti.
Tak jako špičková hudební skupina potřebuje pro svůj
výkon dokonalé nástroje a výkonnou aparaturu, tak se
Forum Karlín - interiér
profesionální řemeslníci neobejdou bez kvalitního nářadí
a stavebního materiálu. Jen symbióza řemeslné zručnosti
a zkušenosti spolu se správným výběrem výrobků pro
provádění pokládky podlahy jsou zárukou perfektního
výsledku v požadované kvalitě a čase.
Parketáři začali svůj pracovní part pěkně zostra
zbroušením betonového potěru, který bylo nutno vyrovnat
pro budoucí pokládku dubových prken s napojením na
systém pero/drážka, v některých případech i přes dva
metry dlouhých. Případné lokální vysprávky podkladu
byly provedeny rychle tvrdnoucí cementovou vyrovnávací
hmotou. Následovalo celoplošné vysátí a napenetrování
podkladu dvousložkovou epoxidovou penetrací, která
především napomohla k uzavření zvýšené zbytkové vlhkosti
v podkladu a umožnila rychlý postup následných prací
(na galeriích byla použita penetrace na bázi polyuretanu,
a to jednosložková rychlá reaktivní penetrace). S ohledem
na projektovaný účel multifunkčního sálu nebyla dřevěná
prkna lepena přímo na napenetrovaný podklad, ale do
konstrukce byla ještě vložena speciální izolační podložka
o tloušťce 3 mm, která výrazně tlumí kročejový a prostorový hluk (konstrukce podlahy spolu s instalovanými
speciálními obvodovými absorpčními panely přispívá
k dokonalé akustice celého prostoru). Podložka, stejně jako
bzučivou melodií brusek na okraje. Finále bylo završeno
jemným pobrukováním parketové brusky s třemi brusnými
kotouči. Nahlédnutím do „notového“ zápisu jsme se dozvěděli,
že na základní hrubé broušení byla použita válcová bruska
ELF, okraje byly zbroušeny bruskou FLIP a závěrečné
jemné broušení bylo provedeno parketovou bruskou TRIO,
všechny z dílny největšího výrobce parketových brusek na
světě LÄGLER. Díky minimálním výškovým přesahům mezi
jednotlivými prkny mohlo být započato broušení brusivem
hrubosti 60´, po kterém následovalo celoplošné vytmelení
spár. Finálním broušením a brusivem hrubosti 80´ dosáhli
mistři svých nástrojů optimální povrchové úpravy pro
následné olejování.
Řemeslný koncert gradoval do svého finále. Díky aplikaci
dvousložkového parketového oleje nemuseli parketáři
„odehrát“ svůj závěrečný výstup v tradičním podřepu, či na
kolenou, ale hrdě ve stoje. Výsledkem byla impregnovaná
podlaha příjemného sametově matného vzhledu se zvýrazněnou kresbou dubových prken.
Pokládka olejované podlahy byla provedena i na galeriích
prvního a druhého podlaží, čímž celková plocha dřevěné
podlahy dosáhla cca 2300 m2. Neodmyslitelnou součástí
prostoru jsou foyer na každém patře, občerstvovací bary
a sociální zázemí.
Pražský Karlín, dříve spíše známý jako průmyslová
a dělnická čtvrť, získal důstojný kulturní stánek, který si co
do velikosti nezadá s pražskou Lucernou. Přejme mu proto,
aby se časem mohl pyšnit stejně slavnou historií. Řemeslný
i rockový koncert byly více než slibným začátkem.
František Petrásek, vedoucí montáže
HI-MACS
S blížící se letní sezonou jsme zaznamenali přibývající
počet zakázek. V mnoha případech se jednalo o velmi pěkné
zakázky moderně designově navržené. Mezi ty nejzajímavější
patřily recepce do vestibulu budovy technologického parku
v Brně nebo recepce do nejvyšší budovy – AZ Toweru v Brně.
Obě tyto zakázky spojovaly především perfektně navržené
tvary a zajímavé osvětlení.
Dokončena byla také atypicky a moderně navržená
koupelna na Slovensku, kam jsme dodávali umyvadlovou
stěnu s prosvícenými obklady. Zajímavými tvary oplývala
také kuchyně, která byla navržena do továrny u Strakonic.
V následujícím období nás čeká práce na umyvadlových
pultech v administrativní budově, atypických vaničkách
nebo zajímavě navržených stolech do kancelářských
prostorů.
Libor Vítek, vedoucí výroby úseku zpracování HI-MACS
Forum Karlín - pracovníci finišují
dřevěná prkna, byla nalepena dvousložkovým lepidlem na
bázi polyuretanu. Toto velmi kvalitní parketové lepidlo,
které v sobě neobsahuje rozpouštědlo ani vodu, s tvrdým,
smykově pevným lepidlovým hřebínkem umožňuje
v ideálním případě broušení nalepených parket již po šesti
hodinách. A jak bylo zmíněno výše, faktor času byl vedle
výsledné kvality pokládky přísně sledovaným parametrem.
Po krátké přestávce zazněly prostorem charakteristické
řezavé tóny válcových parketových brusek, doplněné
Recepce budovy AZ Tower, Brno
9 |
Výroba protizávaží pásového vozu pro lom Bílina
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING
V květnu 2014 naše firma začala realizovat zakázku
Ocelová konstrukce ramena protizávaží pásového vozu do
lomu Bílina pro firmu VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
Na tuto zakázku byly použity, mimo jiné i pro nás
neobvyklé, jemnozrnné ocele a tloušťky materiálů, kvůli
kterým jsme museli vypracovat speciální svařovací postupy
a ty nechat schválit objednatelem.
I z tohoto důvodu si firma následně rozšiřuje kvalifikaci
na svařování vysokopevnostních ocelí.
Především z důvodu bezpečnosti byl kladen zvýšený
nárok konstrukce na kvalitu a bylo použito také rentgenové
kontroly svarů.
Složitost výroby spočívala v hmotnosti 19,2 t a především
velikosti výrobku 19,5m x 5,5m, která stěžovala manipulaci.
I přes počáteční problémy s dodávkou materiálu od
zákazníka a složitosti výrobku, byla hotová konstrukce
ramene 27. 7. 2014 ve večerních hodinách nadrozměrným
nákladem expedována na místo určení.
Franěk. Součástí zakázky je také oprava historického zdiva
a rekonstrukce osvětlení, na kterém spolupracujeme se
střediskem elektro firmy Podzimek a synové.
Z vrcholu této věže bude krásný výhled do okolí a zároveň
se zvýší turistická atraktivita Humpolce a jeho okolí.
Předpokládaná kapacita hlavní vyhlídky je 12 osob. Podle
slov památkářů návrh není v konfliktu se zájmy památkové
péče a nepoškodí státem chráněné památkové hodnoty.
Realizace byla zahájena v červenci letošního roku a předání kompletního díla je naplánováno na konec září 2014.
Martina Kubelíková, obchodní oddělení
Jan Drtina, konstruktér
Vyhlídková věž na hradě Orlík
u Humpolce
Začátkem června 2014 naše firma vyhrála veřejné
výběrové řízení na zakázku Vyhlídková věž hradu Orlík
u Humpolce. Hlavním investorem je Město Humpolec.
Firma bude dodávat vnější a vnitřní vřetenové schodiště
podle návrhu, který zpracoval jihlavský architekt Martin
| 10
Expedice hotové zakázky pro lom Bílina
P&S
Čistící stroj Štětí
Vizualizace vyhlídkové věže na hradě Orlík u Humpolce
Personální změny ve Strojírnách
Podzimek
Na začátku to byl docela lehký úkol – vzít stroj Litoměřice,
upravit pár detailů, vyrobit jej a zkasírovat solidní zisk.
Snadné, rychlé, levné... To by ale ten stroj nesměl vznikat
v P&S a.s. Ve firmě, kde do každého dalšího stroje musíme
dát nové nápady a vylepšení, protože jinak bychom se
unudili k smrti.
Tak jsme se do toho pustili, upravili jsme kola, kladky
a pochozí plošinu. A když jsme již byli tak hezky rozběhlí,
tak jsme pokračovali dál a začali upravovat to i tamto až...
až žádná z dvou tisíce součástek nezůstala stejná se strojem
Litoměřice. Pardon, omlouvám se, jedna zůstala – kontejner.
A co je na stroji nového? Třeba z čistícího stroje Liběchov
jsme převzali nápad na trvalé a elektronicky hlídané
napínaní všech třech lan hrabla, čímž se chrání řadící
mechanizmus hlavního kladkostroje, dále systém hlídání
dovření překlápěcí desky, který dokáže signalizovat již
2 mm odchylku. Poprvé vůbec v historii firmy jsme použili
pojezdové kola v samostatných domečkách, které umožňují
jejich snadnou demontáž a opravy. Po zkušenostech
z Litoměřic, kdy nám stroj přimrzal ke kolejnicím a betonové
ploše, jsme stroj vybavili vyhříváním dolní nerezové zástěry
a tak silnými převodovkami pojezdu, že teď dokážou
utrhnout i kompletně přimrzlý stroj z kolejové dráhy. Dále
jsme výstupový žebřík na horní podlaží stroje upravili na
dveře, takže teď je možné se lehce dostat na překlápěcí
desku stroje a odstranit z ní případné zaklíněné větve ( jen
to nesmí vidět bezpečnostní technik ). A spoustu dalších
věcí...
V naší firmě došlo k významným personálním změnám ve
vedení firmy. Vedoucím výroby byl jmenován Luboš Hronek,
který dřív pracoval v naší firmě jako vedoucí projektant,
a mistrem výroby byl jmenován Oto Sejrek, který dřív
pracoval v našem technickém oddělení jako konstruktér.
Tyto změny vešly v účinnost k 1. 6. 2014.
Nové vytápění výrobních hal
Ke snížení spotřeby zemního plynu a komfortnějšího
vytápění si firma jako cíl environmentálního systému na rok
2014 stanovila nahradit stávající způsob vytápění výrobních
hal, konkrétně předvýrobní a výrobní haly a pracoviště
elektroúdržby. Vedení firmy se rozhodlo pro vytápění
sálavými panely. Tento způsob vytápění se osvědčil ve
svařovně. Z tohoto důvodu dojde k přestěhování pracoviště
obrobny do svařovny a vyklizení kotelny. Vzniknou nám zde
volné prostory o jejichž budoucím využití vedeme diskusi.
S montáží topidel se začalo v červnu 2014. V současné
době máme nainstalované topné panely včetně přívodu
plynu, chybí montáž elektroinstalace. Zkušební provoz je
naplánován na konec září 2014. Předpokládané náklady na
celý projekt jsou 850 000 Kč, předpokládaná návratnost je
3 roky.
Markéta Kalábová, sekretářka ředitele
Čístící stroj Štětí
Aby toho nebylo málo, tak se nám díky novému 3D
software vyhranému souboji o výkonnější počítače, povedlo
snížit hmotnost stroje o 5 tun při současném zvýšení tuhosti
konstrukce o 20 %. Jestli nás počítač neobelhává jsme si
ověřili při zátěžové zkoušce, když jsme na stroj pověsili 20
tun ocelového závaží. Nekecal! Průhyby přesně odpovídaly
výpočtům.
Peter Ferenc, námětek ředitele
11 |
Historie, zajímavosti a humor (2)
Je zajímavé, že první výrobní poradu vedení
firmy Podzimek a synové jsme měli na zahradě
naší rodinné vily v Třešti (1995) a po téměř 20
že jí ze hry vyškrtne. Ale František Škroup ho
přesvědčil, aby jí tam nechal, i když on jí také
považoval za méně zdařilou.
Hned vedle radnice stojí rodný dům maminky
mojí ženy Hany. Naopak rodný dům jejího tatínka
Jana Mazáče stojí na horní části náměstí. Měl zde
železářství, které prozíravě prodal před rokem
1948 a tím obchod ochránil před jeho znárodněním.
Peníze vložil do nakladatelství svého kamaráda
Vladimíra Žikeše, které znárodnili až v roce 1950.
V železářství mého tchána často nakupoval významný
český malíř zejména krajiny východních Čech, žák
prof. Švabinského, národní umělec Vojtěch Sedláček
(1892–1973). Ten žil v 5 km vzdálené Javornici
a do Rychnova nad Kněžnou rád jezdil na koni.
Tu potřeboval tři visací zámky k uzavření kůlny,
jindy zas špalíčky k brzdění kočárku. Tchánovi dal
originál obrázek a bylo vyrovnáno.
letech se schází širší vedení firmy v rodném
městě mé ženy Hany v Rychnově nad Kněžnou.
A protože znám vyčerpávající program našich
zasedání, rozhodl jsem se alespoň touto stručnou
formou Vás seznámit s tímto překrásným městem
a jeho slavnými rodáky.
Začneme na krásném Starém, dříve Soukenickém
náměstí, kde stojí překrásná renesanční radnice,
ve které naleznete informační středisko i stálou
výstavu hraček. Zároveň je to dům, ve kterém
žila Magdalena Dobromila Rettigová, mimořádná
vlastenka, kuchařka a spisovatelka, proslavená
hlavně knihou Domácí kuchařka pro dcery české
a moravské (1825). Pro nás je jistě poučné vědět,
že se u ní přiučovalo kuchařskému umění více jak
200 děvčat. Při hovorech s nimi dbala, aby jejich
mluva byla správná, a tak v její společnosti byly
ukládány malé pokuty za „cizomluvy, jichžto výnosů
bylo použito k dobrým účelům“. Dcera M. D. Rettigové
Jindřiška byla vynikající zpěvačkou, kterou sám
Čelakovský nazýval „slavíčkem z českých luhů“.
Právě ona dne 21. 12. 1834 poprvé zpívala jako
Lidunka v opeře Fidlovačka od Josefa Kajetána Tyla.
Ten večer zde poprvé zazněla píseň Kde domov můj,
pozdější naše hymna. Tehdy J. K. Tyl zaznamenal, že
tato píseň je nezáživná a dokonce prý přemýšlel,
| 12
Nesmím zapomenout na Dům kocourkovských učitelů,
neboť dcera textaře kocourkovských učitelů Jiřina
Bendová, dříve Hrnčířová, je dobrou kamarádkou
ženy Hany. V tomto domě v roce 1914 místní gymnazisté
založili studentské dvacetičlenné pěvecké těleso.
Teprve však po 1. světové válce vznikla Červená
sedma, k jejímu založení přispěl i Karel Poláček.
Největší sláva Kabaretu Kocourkovští učitelé, jak
se začali nazývat, vrcholila v 30. letech 20. století.
Někdy s nimi zpíval i Vlasta Burian. Drželi se až
do 50. let, kdy jim zakázali černé fraky a mohli
zpívat jenom v civilním obleku.
V Rychnově se nachází i Nedvídkův mlýn, kde se
narodila první skautská vedoucí mé skautky Hanky.
Zde také tvořil akademický malíř Lumír Nedvídek
(1920–1997), pravnuk Josefa Kajetána Tyla. Nesmím
však zapomenout, že jeho sestra Maruška byla
studentskou láskou Jiřího Šlitra.
Tím jsem se dostal obloukem k nám všem známému
bohem nadanému umělci, partnerovi Jiřího Suchého
z divadla Semafor. Na rodném domě Jiřího Šlitra
v Rychnově nad Kněžnou naleznete jeho pamětní
desku. To by nebylo tak zajímavé, jako její osud.
Tato pamětní deska byla pořízena za evropské
peníze a měla být umístěna na domě v Praze 2,
kde Jiří Šlitr žil a také navždy odešel. Avšak
s tím nesouhlasila majitelka domu, a tak se hledalo
vhodné umístění a až po třech letech byla osazena na
jeho rodný dům v Rychnově nad Kněžnou. Jiří Šlitr
maturoval v roce 1943 na rychnovském gymnáziu,
ze kterého byl za války vyloučen i další snad
nejznámější rodák Karel Poláček. Není snad nikdo,
kdo by neznal jeho román Bylo nás pět. Pět rošťáků
z této slavné knihy v čele s Péťou Bajzou, do jehož
postavy se autor sám vtělil, dále vynálezce Tonda
Bejval, pobožný Čenda Jirsák, kamarád Eda Kemlink
a Pepa Zilvar z chudobince, mají sochu v blízkosti
Poláčkova náměstí.
To že všechno víte? Tak přidám další zajímavost.
Novinář Karel Poláček byl jediný, který na vlastní
oči viděl atentát na prvního ministra financí ČR
Aloise Rašína, který 18. února 1923 podlehl jeho
následkům. Když se to dozvěděl jeho šéfredaktor,
zařval: „Kde je vůbec Poláček?“ Ten se zanedlouho
objevil a vše vysvětloval: „To máte tak, pane
šéfredaktore, ráno jsem se vypravil do redakce.
Procházím zrovna Žitnou ulicí, když někdo přede
mnou zastřelil nějakého starého pána. Udělalo se
mi z toho nanic, to jistě chápete. Práci jsem měl
předem hotovou, tak jsem se vrátil a šel jsem se
uklidnit do hospody“.
Ale jestli si myslíte, milí spolupracovníci, že
tím dlouhá řada rychnovských zajímavostí končí,
tak se mýlíte. Pouze ve stručnosti.
Ve Staré zvonici nad zámeckým parkem je třetí
největší zvon v České republice. A to hned za pražským
Zikmundem a královehradeckým Augustinem. Nese
název zvon Kryštof a byl odlit v roce 1604. V roce
2002 jej restauroval nám známý zvonař Petr Rudolf
Manoušek, jehož největší pojízdná zvonohra na
světě nám hrála v Třešti k 115. výročí založení
firem Podzimek.
Nechci popisovat zámek Kolowratů s překrásnou
zámeckou zahradou. To mi nepřísluší, pouze doporučím prohlídku unikátní barokní obrazárny.
Zaujala mne informace z rukopisu rychnovského
profesora Karla Weisse z roku 1953, kde je uvedeno,
že „úřední komise“ zjistila, že zámecké místnosti
by se znamenitě hodily na sýpky a že v kolonádě je
možno umístit víc než 85 traktorů.
Pro sportovce uvádím, že s brankářskou hokejkou
od rychnovského koláře Oldřicha Šklíba hrál
legendární Boža Modrý na mistrovství světa ve
Stockholmu v roce 1949, kde naše mužstvo poprvé
v historii stálo na stupních vítězů.
Za prohlídku stojí i Židovské museum umístěné
v synagoze z roku 1787. V tom je uložen i řád
T. G. Masaryka, udělený 28. října 1995 prezidentem
republiky Václavem Havlem in memoriam Karlu Poláčkovi. Před synagogou je žulový pomník s 58 jmény
rychnovských obětí holocaustu za 2. světové války.
Mohl bych takto pokračovat až do úplného
vyčerpání sebe i čtenářů. Skončím proto jenom
zmínkou o místě zasedání širšího vedení firmy
Podzimek a synové v roce 2014.
Letovisko Studánka, jako léčebné lázně jsou zde
připomínány již v 17. století. Studánka se nachází
v přírodním parku Les Včelný. Je zde zátiší Elišky
Krásnohorské, Josefa Dobrovského a dalších jmen,
která mají souvislost s Rychnovem nad Kněžnou.
Okolí Studánky s Ivanským jezerem, přehradou
a velkou kamennou sochou vodníka si prohlédnete
sami.
Váš Josef Podzimek
Právě před 80 lety tyto firmy podpořily
jubilejní výstavu v Rychnově nad Kněžnou
1734 - 1934
Použitá literatura: Rychnovské proměny, Jan Tydlitát, Jaroslav Kos (2012); Průvodce a čtení o Rychnově, Josef Krám (2007)
13 |
TŘEŠŇOVKA 2014
Poslední pátek v měsíci květnu patří našemu tradičnímu
setkání na Třešňovce. Přípravy nebyly jednoduché. Vzhledem
k dlouhotrvajícím dešťům byla země rozmoklá a doprava
stanů, lavic, stolů a proviantu se komplikovala. Musel pomoci
traktor, který vytáhnul avii s nákladem až na místo. Parta
chlapů ze střediska dopravy, zásobování a správy budov se
pustila do práce a už před třetí hodinou bylo vše připraveno na
odpolední a večerní posezení. Bylo pod mrakem, ale nepršelo,
tak jsme se museli jen trochu více obléct.
Tradičně jsme popřáli šéfovi k jeho narozeninám. Předali
jsme mu dort s motivem rozkvetlé třešně – symbol Třešňovky.
S blahopřáním i s dárky přišli i gratulanti z ostatních firem
Podzimek.
Pro dobrou zábavu hrála skupina pana Marečka, která už
neodmyslitelně patří k tomuto našemu posezení. František
Sedláček se s úsměvem a ochotou postaral o to, aby nikdo
z přítomných nestrádal. Nosil všemožné dobroty, které
připravili řezníci z Hodic. Hosté mohli pít a jíst, co hrdlo ráčilo.
Tančilo se a bavilo až do rána. Partička z Prahy, okouzlena
krásou našich luhů a hájů vydržela u kytary a ohně až
do ranních hodin. Zábavu jim přerušila až ranní směna,
která vše uklidila, takže by nikdo nepoznal, že se zde něco
konalo. Všem, kteří pro nás Třešňovku připravili mnohokrát
děkujeme a těšíme se zase za rok na shledanou.
Dana Koubová
Franta Sedláček v akci
| 14
Šéf s tričkem Vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe
Oslavenec s manželkou
Zleva Bára Podzimková se svým Honzou, Jakub Podzimek se svou Kelly a Eliška Podzimková
TENISOVÝ TURNAJ
Dějištěm XXI. ročníku tenisového turnaje byl první zářijovou
neděli opět areál Šiškova mlýna ve Vanově. Za krásného počasí
se na místních kurtech utkalo 7 dvojic. Hrálo se systémem
každý s každým, takže všechny dvojice hrály celkem šestkrát.
Po 3,5hodinovém boji zaslouženě zvítězili Pavel Lindner
a Martin Urbánek, kteří s nikým neprohráli. Druhá skončila
dvojice Josef Kadlec a Rudolf Kašparovský. Třetí místo obsadili
Zdeněk Novotný a Pavel Podolský. Všichni účastnicí byli se
svými sportovními výkony spokojeni i příjemně unaveni.
Mnozí účastníci tenis aktivně nehrají, turnaje se účastní pro
dobrý pocit a možnost zasportovat si.
Bylo to letos opět moc fajn. Děkujeme vedení společnosti za
podporu a budeme se těšit zase za rok na shledanou!
CYKLOVÝLET
Dana Koubová
Dne 20. 6. 2014 se uskutečnil již osmý ročník cyklovýletu,
který byl tentokrát namířen do Lhotky. Dvakrát jsme změnili
termín odjezdu z důvodů povinností účastníků a na třetí pokus
jsme vyrazili. Z Třeště nás odjelo pouze sedm statečných
a cestou jsme navštívili prameny Dyje. Od Telče nám již jeli
naproti další tři účastníci a všichni jsme společně mezi Mysliboří
a Telčí projeli „přívalákem“ a promokli, jak se říká na kost.
V Telči v restauraci Melodie jsme se zahřáli, občerstvili se
a přes Lipky, Hostětice jsme přijeli do Lhotky. Zde jsme se
potkali s dalšími třemi Podzimky, kteří jeli rovnou ze školení
na kolech a čtyři další Podzimci přijeli auty.
Sedmnáct kolařů, bavičů a zpěváků se do tří hodin ranních
v penzionu pana Housera u ohně v krbu dobře bavilo.
Děkujeme firmě za finanční podporu.
Aleš Lacina
Účastníci tenisového turnaje
VODNÍ LYŽOVÁNÍ
Eva Machynková v akci
Účastníci cyklovýletu
První zářijovou sobotu se opět po roce sešli příznivci
vodního lyžování na Kosteleckém rybníku. Počasí
bylo téměř letní, tak se odvážlivci i zkušení lyžaři
mohli dosytosti prohánět po hladině. Zájemci byli jak
dospěláci, tak děti. Všem se podařilo obkroužit rybník.
Po sportovním výkonu se všichni mohli občerstvit
a využít pohostinnosti členů klubu vodního lyžování.
Byl to příjemně strávený den. Děkujeme klubu vodního
lyžování za příjemné prostředí a servis a vedení
společnosti za uskutečnění této akce.
Dana Koubová
15 |
UKONČENÍ LÉTA
VE STROJÍRNÁCH PODZIMEK
PERSONÁLNÍ KOUTEK
K firmě Podzimek a synové nastoupili:
Brancuzský Ondřej Bc., Koša Eduard,
Pechek Jan, Vilímek Michal
stř. 210
Ballay Miroslav, Borovička Libor, Hodys Jaroslav, Hojer
Petr, Chyla Petr, Janda Jakub DiS., Michna Ondřej, Mgr.,
Panocha Petr, Pluhařová Alice,Slušná Michaela, Ing.,
Strejček Zdeněk, Šíp Milan, Takáč Marian stř. 220
Podolský Martin, Václavek David
Z firmy Podzimek a synové odešli:
Smrčka Josef, Ševčík Jan
Matal Filip, Velíšek Jaroslav, Svoboda Michal K firmě Dřevovýroba Podzimek nastoupili:
Kasalý Adam BcA., Petrásek František
stř. 230
stř. 210
stř. 220
Z firmy Dřevovýroba Podzimek odešli:
Brychta Miroslav, Schläferová Hana, Uhlíř Pavel
Již potřetí jsme se sešli poslední prázdninový
pátek, tentokrát 29. srpna 2014, při grilování
selátka. Grilovali jsme opět v areálu naší firmy.
Nevyzpytatelné počasí letošního léta, až na malou
přeháňku, nám přálo. Selátko bylo letos obzvláště
krásně opečené a také větší než obvykle
, každý
měl masa, co hrdlo ráčí. Také bychom tímto chtěli
poděkovat paní Pivoňkové za přípravu ovarové hlavy,
byla výborná.
Hráli a zpívali jsme do pozdních nočních hodin.
Všichni zúčastnění akci hodnotí jako úspěšnou a těší
se na příští rok.
Markéta Kalábová, sekretářka ředitele
PODĚKOVÁNÍ
Dovolujeme si touto cestou poděkovat paní Haně
Schläferové za odvedenou práci pro firmu Podzimek
a synové a následně pro Dřevovýrobu Podzimek,
kterou svědomitě a kvalitně odváděla téměř 21 let.
Paní Schläferová v květnu letošního roku odešla
do starobního důchodu. Přejeme jí na zaslouženém
odpočinku hodně zdraví, štěstí a pohody.
PODĚKOVÁNÍ
1. září 2014 to bylo již 50 let co nastoupil do pracovního
poměru u Stavebního podniku Třešť pan František Sedláček.
Nejprve se vyučil, pak pracoval jako elektromontér. Později
jako revizní technik, energetik, vedoucí střediska hospodářské
správy a posledních 19 let jako vedoucí střediska elektro.
Středisko elektro pod jeho vedením dosahuje vždy velmi
dobré výsledky. Jeho zásluhou bylo pracovních zakázek
vždycky dost a středisko elektro je díky kvalitně a profesně
odvedené práci hodnoceno velmi vysoko. Františka
v pracovní den můžete pravidelně zastihnout ve firmě již
před pátou hodinou ranní, kdy většina z nás ještě tvrdě spí.
Je to energický, nezničitelný, ochotný, pracovitý kolega,
vždy s úsměvem na tváři. Takových není mnoho.
Vedení společnosti děkuje Františku Sedláčkovi za příkladnou a profesionální práci, kterou stále vykonává pro naši firmu.
| 16
K firmě Strojírny Podzimek nastoupil:
Urbánek Milan
Z firmy Strojírny Podzimek odešli:
Jura Pavel, Kříž Karel Ing., Novák Milan,
Procházka Roman, Robotka Vlastimil
K firmě PPP podlahy nastoupil:
Škuthan Ondřej
Z firmy PPP podlahy odešel:
Kraus David
ŽIVOTNÍ JUBILEA VE FIRMÁCH
SESKUPENÍ PODZIMEK OSLAVÍ
Ve firmě Podzimek a synové:
25
30
35
40
let 2. 9. 20. 10.
let 27. 11.
let 25. 9.
4. 10 let 25. 9. 23. 12.
Janda Jakub DiS.
Pěnička Tomáš
Houser Jakub
Novák Antonín ing.
Studnička Josef ing.
Šťastná Pavlína
Škarda Michael
Ve firmě Dřevovýroba Podzimek:
stř. 210
stř. 230
stř. 220
stř. 501
stř. 210
stř. 210
30 let 22. 10. Kasalý Adam, BcA.
55 let 15. 11. Hron Vlastimil
Ve firmě Strojírny Podzimek:
60 let 24. 9. Smejkal Jiří
12. 11. Pavlů Václav
9. 12. Novotný Josef
Ve firmě PPP podlahy:
25 let 14. 10. Škuthan Ondřej
BLAHOPŘÁNÍ
Prostřednictvím našeho časopisu si dovolujeme
pogratulovat Michalu Rysovi, který 5. července 2014
vstoupil do svazku manželského se Soňou Šteflovou.
Stejně tak Zdeňkovi Novotnému a Petře Podsedníkové,
jejichž významný den byl 23. srpna 2014. Oběma
novomanželským párům přejeme do společného života
hodně štěstí, spokojenosti, lásky a pohody.
Redakce: Dana Koubová Jazyková korektura: Dr. Jan Mazáč
Download

Číslo 66 - Seskupení firem Podzimek