Bankovní spojení: Komerční banka
43-1814280237/0100
Firma je zapsaná v OR u MS V Praze
oddíl C, vložka 136881
IČO: 28372158
DIČ: CZ28372158
EMPORO, s.r.o.
Brandýská 84/10
CZ, 181 00 Praha 8
tel.: +420 242 428 600
fax: +420 242 428 601
mail: [email protected]
web: www.emporo.cz
Návod k použití a katalog náhradních dílů
Vysokozdvižný vozík s ručním ovládáním
MSX_E500/1600, nosnot 500 kg
MSX_E1000/1600, nosnost 1000 kg
Úvod
Tento vysokozdvižný vidlicový vozík byl vyroben z vysoce kvalitní ocele a byl navržen pro snadné a
bezpečné používání. Před prvním použitím vozíku si pečlivě přečtěte tento návod k použití.
V tomto návodu k obsluze naleznete pokyny o bezpečnostních předpisech a ovládání zařízení, a
to včetně odkazů ohledně uchování vysokozdvižného vozíku v bezvadném stavu za pomoci programu
denní údržby. Dodržujte prosím všechny výstražné pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze a štítky
upevněné na vysokozdvižném vozíku, abyste předešli nehodám a úrazům.
1. Všeobecné informace
Paletový hydraulický vysokozdvižný vozík MSX_E500/1600 a MSX_E1000/1600 s ručním vedením je
dvojím způsobem využitelný nástroj, určený k vysokozdvižnému skladování a přesunu na krátké
vzdálenosti. Je určen pro nakládání a vykládání břemen ve výrobě, ve skladech, na překladištích,
skládkách, v obchodních domech apod. Při práci s vozíkem nedochází ke vzniku žádných zápalných
jisker či elektromagnetických polí. Tento vysokozdvižný vozík se proto hodí i pro manipulaci a převoz
hořlavých a explosivních látek.
Díky svým vlastnostem stabilního zdvihání, velké pohyblivosti, snadného ovládání, bezpečné a
spolehlivé manipulace a díky oboustranným brzdám je tento zdvihací přístroj ideálním prostředkem k
usnadnění práce a současně i zvýšení produktivity.
2. Technické parametry
Nejdůležitější technické parametry hydraulického zdvihacího vozíku vyčtete z tabulky 1 a obr.1.
Tabulka 1
Parametr
Max. zdvihová zátěž
Rozložení zátěže
Max. výška zdvihu
Výška podjetí
Délka vidlic
Max. šířka vidlic
Rychlost zdvihu
Rychlost spouštění
Rozměry vozíku
délka
šířka
výška
Kola
přední
zadní
Světlost nad zemí
Poloměr otáčení
Vlastní hmotnost
Obr. 1
ozn.
Q
C
H
h
L
E
A
B
F
X
R
jednotka MSX_E500/1600 MSX_E1000/1600
kg
500
1000
mm
600
mm
1600
mm
90
mm
1150
mm
560
mm
≥20
≥16
ovladatelná, plynulá
mm
1650
1650
mm
630
680
mm
1970
2020
mm
80
150
mm
30
mm
1540
1590
kg
154
223
3. Konstrukce a funkčnost
Ručně ovládaný hydraulický zdvihací vozík se skládá z hydraulického systému a zdvihacího sloupku.
Tento přístroj zdvihá břemena pomocí ručně ovládaného hydraulického čerpadla a přepravuje je za
pomoci manuální tlačné síly. Rám je svařen z vysoce kvalitní ocele pomocí vysoce jakostního a
průběžného svarového spoje. Zadní kolečka jsou otočná o 360°, což zajišťuje maximální pohyblivost.
Všechna pojezdová kolečka jsou z nylonu a uložena na nápravách v kuličkových ložiskách. Jsou odolná
vůči opotřebení, s dlouhou životností a působí šetrně na pracovní pojezdovou plochu.
4. Provozní postup
Zasuňte vidlice pod břemeno a v případě potřeby zabrzděte zadní kolečka. Pohybujte tažnou ojí nebo
nožním pedálem, abyste na hydraulické jednotce vytvořili tlak. Tím je olej z olejové nádrže vháněn do
spodku pístu čerpadla a čerpací válec je zdvihán do výše. Rám vidlic a samotné vidlice jsou pak přes
řetěz postupně zdvihány vzhůru. Poté, co dosáhnou vidlice maximální výšky zdvihu, se olej vrací přes
přepouštěcí ventil zpět do olejové nádrže. Tím je zamezeno, aby se vidlice zdvihaly dále a nedošlo k
nechtěnému poškození.
Tlačte zdvihací vozík před sebou nebo ho táhněte za sebou, abyste břemeno přemístili z jednoho
místa na druhé. Pro spuštění břemena dolů zatáhněte za páčku v ojnici, čímž dojde k otevření
vřetenového ventilu. Přes tento vřetenový ventil protéká hydraulický olej tlačený váhou břemena
pístem čerpadla zpět do olejové nádrže.
5. Použití a údržba
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Doporučená okolní teplota pro práci s vozíkem činí -25-45°C.
Pojezdová plocha by měla být hladká, bez děr a překážek.
Sklon terénu by měl být menší než 2%.
Měl by být používán pouze filtrovaný olej a měl by být pravidelně měněn.
Před použitím zdvihacího vozíku prosím zkontrolujte veškeré šroubové spoje a zda některé
součásti nejsou ohnuté.
Nikdy nepřekračujte maximálně přípustnou zdvihovou zátěž.
Na vidlicích delší dobu neskladujte těžká břemena.
Páčku vřetenového ventilu ovládejte zlehka a pomalu. Břemena nikdy nenakládejte překotně,
zamezíte tak mimo věcných škod také pracovním úrazům.
Příliš rychlé spouštění břemen může vést k jejich poničení a poškození zdvihacího vozíku.
Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny a zátěžový diagram.
Bezpečnostní opatření:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Obsluha si musí před prvním použitím řádně přečíst tento návod k použití, včetně všech
bezpečnostních štítků umístěných na vozíku.
Před prvním použitím vozíku musí být obsluha řádně proškolena.
Před použitím vozíku zkontrolujte jeho stav. Zvláštní pozornost věnujte pojezdovým kolům,
ovládací hlavě, zdvižnému rámu, otočným kolům, atd.
Vozík používejte na pevné a rovné ploše.
Je zakázáno přepravovat osoby na zdvižné vidlici.
Obsluha by při manipulaci měla používat ochranné rukavice.
Při zdvihání a přepravě břemen se ostatní osoby musí nacházet v bezpečné vzdálenosti
600mm od zdvižné vidlice.
Nepřekračujte jmenovitou nosnost vozíku.
9.
10.
11.
12.
Břemeno musí být rovnoměrně rozloženo na zdvižné vidlici, nepřepravujte břemeno jen na
jedné ližině zdvižné vidlice. Střed těžiště břemene se musí nacházet ve středu mezi oběma
ližinami zdvižné vidlice.
Je zakázáno pohybovat se pod zdviženou vidlicí.
Břemeno přepravujte se zdvižnou vidlicí zdviženou 300mm od podložky.
Při manipulaci s vysokozdvižným vozíkem na nerovném povrchu musí obsluha dbát zvýšené
opatrnosti.
6. Chybová hlášení
Závada
Vidlice se nezdvihá do max.
1
polohy
2
3
4
5
Vidlice nelze zvednout, ačkoliv
se pohybuje tažnou ojí.
Vidlice se nespouští
Netěsnosti, ztráta oleje
Vidlice se spouští , ventil
spouštění nepracuje
Příčina
Nedostatek hydraulického
oleje
1. Použitý hydraulický olej je
viskózní nebo nedostatečné
množství oleje.
2. Hydraulický olej je
znečištěn. Nečistoty zamezují
uzavření ventilu.
3. Ventil nedovírá, páka nebo
napínací pružiny jsou
vyvěšeny, nebo nejsou
v horní pozici nebo jiné cizí
účinky.
4. Páka, která ovládá ventil,
není ve správné poloze.
1. Nefunguje uvolňovací
olejový ventil.
2. Čerpadlo je pokřivené nebo
zdeformované.
3. Zablokovaný rám vidlic nebo
řetězové kolo.
1. Těsnění je defektní nebo
netěsné.
2. Na některých dílech se
vyskytují vlásenkové trhliny
nebo otvory.
3. Uvolněné šroubové spoje.
1.Nečistoty v hydr.oleji
způsobují, že ventil spouštění
se nemůže zavřít.
2. Některé díly hydr. systému
jsou prasklé či poškozené.
3.Do hydr. oleje vnikl vzduch.
4. Těsnící kroužky jsou
opotřebeny či poškozeny.
Odstranění závady
Doplňte olej
1. Vyměňte hydraulický olej
nebo doplňte stejnou sortu
hydraulického oleje.
2. Odstraňte znečištění nebo
vyměňte hydraulický olej.
3. Zkontrolujte pružiny,
nastavte páku do nejvyšší
polohy, odstraňte nečistoty.
4. Vyměňte napínací pružiny a
ruční páku. Upevněte upínací
čepy a nastavte je do správné
polohy.
Seřiďte, opravte nebo
vyměňte čerpací táhlo nebo
ložiska výše zmíněnou
metodou.
Vyměňte těsnění, upevněte,
opravte nebo vyměňte
příslušné díly.
Vyměňte olej.
Zkontrolujte a vyměňte
poškozené díly.
Odvzdušněte hydr. Systém.
Vyměňte poškozené díly.
7.
Údržba – praktické pokyny
1.Hydraulický olej
Každých šest měsíců kontrolujte hladinu hydraulického oleje. Používejte hydraulický olej: ISO VG32, či
jiný hydraulický olej s viskositou 32cSt při 40°C, celkový objem hydraulického oleje cca 2,0l.
2. Denní kontrola a údržba
Pravidelnou kontrolu je nutné provádět denně. Zvláštní pozornost věnujte kolům, osám nejsou li
nadměrně opotřebena, poškozena atd., poté zabrzděte kola a proveďte kontrolu zdvižné vidlice a
zdvižného rámu. Po ukončení kontroly spusťte zdvižnou vidlici do její nejnižší polohy.
3. Mazání
Pohyblivé součásti zařízení namažte motorovým olejem.
4. Odvzdušnění
Během přepravy vozíku může dojít k zavzdušnění hydraulického agregátu, což může způsobit klesání
pístnice ve zvýšené poloze s břemenem. Odvzdušnění proveďte následujícím způsobem: Ovládací
páčku (62) stiskněte nahoru a několikrát pumpujte ovládací rukojetí (70) nahoru a dolů.
Pozor!
Po delším používání zdvihacího vozíku může dojít k ucpání otvorů pro průtok oleje a olej se nemůže
vracet, takže zdvihací vozík se nedá spouštět.
Pokud by k tomuto případu došlo, zajistěte, aby následující kroky prováděli pouze odborníci:
1. Uvolněte šroub ze sedla ventilu, poté vypusťte hydraulický olej společně s ocelovou kuličkou.
2. Vedle ventilu se nachází malý otvor, jehož průměr se pohybuje mezi 0,5 až 0,8 mm.
Pokuste se tento otvor vyčistit pomocí tenkého drátu.
3. Ocelovou kuličku opět vraťte na své původní místo. Orientujte se přitom podle výkresu. Sedlo
ventilu pak opět uzavřete.
Dbejte na to, aby nedošlo k ohnutí čepu a poškození sedla ventilu.
Katalog náhradních dílů – MSX_E500/1600 (Obr.2, Obr.3)
číslo dílu/
part num.
popis
description
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Válec
šroub
Měděný pásek
Pružina
Kolík tažný
Ocelová patka
Ventil levý
Pásek měděný
Pružina listová
Těsnící kroužek 11,80x2,65
Kolík/zarážka 3 x 16,8
Pojistný kroužek
Víčko pružiny
Pružina
Píst
O-kroužek těsnící 18x2,5
Pojistný kroužek
Prachové těsnění
Závlačka 8x40
O-těsnící kroužek 14x1,8
Měděný pásek
Ventil
Ocelová patka 5
Kolík tažný
Pružina
Šroub
O-Těsnící kroužek 8x1,8
Ocelová patka 8
O-Těsnící kroužek 11,8x2,65
Pásek měděný
Ventil pravý
O-Těsnící kroužek 4,5x1,8
Pružina
Olejová západka
Šroub M6x35
Matice M6
Konzole
Nožní pedál
Nástavec na pedál
Váleček
Ložisko
Kolík
44
Ložisko
45
Osička
Cylinder
Screw
Copper Liner
Spring
Lift Pin
Steel Bead 5,55
Left Valve Bush
Copper Liner
Flat spring
O-Seal Ring 11,80x2,65
Stop Pin 3 x 16,8
Snap Ring
Spring Cup
Spring
Pump Plunger
O-Seal Ring 18x2,5
Snap Ring
Dust Seal Ring
Spring Cotter 8x40
O-Seal Ring 14x1,8
Copper Liner
Valve Bush
Steel Bead 5
Lift Pin
Spring
Bolt
O-Seal Ring 8x1,8
Steal Bead 8
O-Seal Ring 11,8x2,65
Copper Liner
Right Valve Bush
O-Seal Ring 4,5x1,8
Spring
Return Oil Rahm
Bolt M6x35
Nut M6
Bracket
Foot pedal
Pedal Pad
Roller
Oilless Bearing 1028
Pin
Oilless Bearing
26/20x18x11
Handle Axle
množst
./Qty
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
1
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Obr. 4
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
Pojistný kroužek
Těsnící podložka
Těsnící kroužek UN27
Podložka
Pístnice
Olejové těsnění
Horní matice
O-těsnící kroužek 29,5x3,65
Prachový těsnící kroužek
38,5x28x6,5
Zátka
Závlačka 4x60
Závlačka 6x30
Pružina listová
Pružina
Kladka nylonová
Závlačka 4x20
Ovládací páčka
Závlačka 4x12
Ovládací táhlo
Řetěz
Stavitelné šrouby
Matice M6
Pružinová západka 4x30
Tažná osa
Rukojeť
Snap Ring
Plane Washer 16
Seal Ring UN27
Bush
Piston Rod
Oil Seal
Top Nut
O-Seal Ring 29,5x3,65
Dust O-Seal Ring
38,5x28,5x6,5
Stopper
Spring Cotter 4x30
Spring Cotter 6x30
Flat Spring
Spring
Nylon Roller
Spring Cotter 4x20
Return Oil Handle
Spring Cotter 4x12
Tie Rod
Chain
Adjustable Bolt
Nut M6
Spring citer 4x30
Extension Spring
Handle Instrument
Ochranná mřížka
Rám vozíku
Kladka
Krytka kola
Osa kola
Pojistný kroužek 30
Ložisko 6206
Pojistný kroužek 62
Těsnící podložka 12
Podložka pružná
Šroub M12x35
Řetěz
Řetězový kolík
Řětězový plát
Řětězový plát spojovací
Řětězový kloub
Matice M16
Těsnící podložka 16
Podložka
Šroub M6x20
Třmenový šroub
Net Cover
Truck Frame
Carrier Wheel
Carrier Wheel Cover
Carrier Wheel Axle
Snap Ring 30
Bearing 6206
Snap Ring 62
Plane Washer 12
Spring Washer 12
Bolt M12x35
Chain
Chain Pin
Chain Sheet
Chain Lock Sheet
Chain Joint
Nut M16
Plane Washer 16
Flat
Bolt M6x20
Clevis Bolt
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
4
4
1
2
2
2
1
3
2
4
4
1
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Těsnící podložka 8
Podložka pružná 8
Matice M8
Matice M10
Podložka pružná 10
Těsnící podložka 10
Držák kola
Šroub M10x25
Matice M12
Podložka pružná 12
Ložisko 6204
Zadní kolo
Osa
Podložka
Šroub M12x85
Těsnící podložka 10
Podložka pružná 10
Šroub M10x25
Pojistný kroužek 20
Podložka
Ložisko 6204
Přední kolo
Pojistný kroužek 47
Osa
Šroub M12x20
117
Ložisko 43/34x30x24
118
119
120
Váleček
Ocelová kulička
Vidlice
Plane Washer 8
Spring Washer 8
Nut M8
Nut M10
Spring Washer 10
Plane Washer 10
Wheel Rack
Bolt M10x25
Nut M12
Spring Washer 12
Bearing 6204
Rear Wheel
Axle Cover
Push Cover
Bolt M12x85
Plane Washer 10
Spring Washer 10
Bolt M10x25
Snap Ring 20
Push Cover
Bearing 6204
Front Wheel
Snap Ring 47
Axle
Screw M12x20
OillessBearing
43/34x30x24
Roller
Steel Bead 12
Fork Arm Carrier
2
2
2
8
8
8
2
8
2
2
4
2
2
4
2
2
2
2
4
4
4
2
4
2
4
4
4
4
1
Obr. 2
Obr. 3
Katalog náhradních dílů – MSX_E1000/1600 (Obr.4, Obr.5)
číslo dílu/
part num.
popis
description
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Válec
šroub
Měděný pásek
Pružina
Kolík tažný
Ocelová patka
Ventil levý
Pásek měděný
Pružina listová
Těsnící kroužek 11,80x2,65
Kolík/zarážka 3 x 16,8
Pojistný kroužek
Víčko pružiny
Pružina
Píst
O-kroužek těsnící 11,2x2,65
Těsnící kroužek D16
Pružinové lůžko
Prachové těsnění 18
Závlačka 8x40
O-těsnící kroužek 14x1,8
Měděný pásek
Ventil
Ocelová patka 5
Kolík tažný
Pružina
Šroub
O-Těsnící kroužek 8x1,8
Ocelová patka 8
O-Těsnící kroužek 11,8x2,65
Pásek měděný
Ventil pravý
O-Těsnící kroužek 4,5x1,8
Pružina
Olejová západka
Šroub M6x35
Matice M6
Konzole
Nožní pedál
Nástavec na pedál
Váleček
Ložisko
Kolík
44
Ložisko
Cylinder
Screw
Copper Liner
Spring
Lift Pin
Steel Bead 5,55
Left Valve Bush
Copper Liner
Flat spring
O-Seal Ring 11,80x2,65
Stop Pin 3 x 16,8
Snap Ring
Spring Cup
Spring
Pump Plunger
O-Seal Ring 18x2,5
Seal Ring D16
Spring Seat
Dust Seal Ring 18
Spring Cotter 8x40
O-Seal Ring 14x1,8
Copper Liner
Valve Bush
Steel Bead 5
Lift Pin
Spring
Bolt
O-Seal Ring 8x1,8
Steal Bead 8
O-Seal Ring 11,8x2,65
Copper Liner
Right Valve Bush
O-Seal Ring 4,5x1,8
Spring
Return Oil Rahm
Bolt M6x35
Nut M6
Bracket
Foot pedal
Pedal Pad
Roller
Oilless Bearing 1028
Pin
Oilless Bearing
26/20x18x11
množst
./Qty
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Obr. 4
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Osička
Pojistný kroužek
Těsnící podložka
Těsnící kroužek UN27
Podložka
Pístnice
Olejové těsnění
Horní matice
O-těsnící kroužek 31,5x3,55
Prachový těsnící kroužek
32x45x8
Zátka
Závlačka 4x60
Závlačka 6x30
Pružina listová
Pružina
Kladka nylonová
Závlačka 4x20
Ovládací páčka
Závlačka 4x12
Ovládací táhlo
Řetěz
Stavitelné šrouby
Matice M6
Pružinová západka 4x30
Tažná osa
Rukojeť
Handle Axle
Snap Ring
Plane Washer 16
Seal Ring UN27
Bush
Piston Rod
Oil Seal
Top Nut
O-Seal Ring 31,5x3,55
Dust O-Seal Ring
32x45x8
Stopper
Spring Cotter 4x30
Spring Cotter 6x30
Flat Spring
Spring
Nylon Roller
Spring Cotter 4x20
Return Oil Handle
Spring Cotter 4x12
Tie Rod
Chain
Adjustable Bolt
Nut M6
Spring citer 4x30
Extension Spring
Handle Instrument
1
Ochranná mřížka
Rám vozíku
Kladka
Krytka kola
Osa kola
Pojistný kroužek 30
Ložisko 6306
Pojistný kroužek 72
Těsnící podložka 12
Podložka pružná
Šroub M12x35
Řetěz
Závlačka 2x30
Řetězový kolík
Řětězový kloub
Matice M18
Těsnící podložka 18
Podložka
Šroub M6x20
Třmenový šroub
Net Cover
Truck Frame
Carrier Wheel
Carrier Wheel Cover
Carrier Wheel Axle
Snap Ring 30
Bearing 6306
Snap Ring 72
Plane Washer 12
Spring Washer 12
Bolt M12x35
Chain
Split Pin 2x30
Chain Pin
Chain Joint
Nut M18
Plane Washer 18
Flat
Bolt M6x20
Clevis Bolt
1
1
1
1
1
2
1
1
4
4
4
1
4
2
1
3
2
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Těsnící podložka 8
Podložka pružná 8
Matice M8
Matice M10
Podložka pružná 10
Těsnící podložka 10
Držák kola
Šroub M10x25
Matice M12
Podložka pružná 12
Ložisko 6204
Zadní kolo
Osa
Podložka
Šroub M12x85
Těsnící podložka 10
Podložka pružná 10
Šroub M10x25
Pojistný kroužek 20
Konektor
Ložisko 6204
Přední kolo
Podložka
Osa
Upínací trn
Kolík 5x50
Šroub M12x20
Váleček
Ložisko 6206
Pojistný kroužek 62
Pojistný kroužek 30
Ocelová kulička
Vidlice
Plane Washer 8
Spring Washer 8
Nut M8
Nut M10
Spring Washer 10
Plane Washer 10
Wheel Rack
Bolt M10x25
Nut M12
Spring Washer 12
Bearing 6204
Rear Wheel
Axle Cover
Push Cover
Bolt M12x85
Plane Washer 10
Spring Washer 10
Bolt M10x25
Snap Ring 20
Connector Plate
Bearing 6204
Front Wheel
Push Cover
Axle
Mandrel
Pin 5x50
Screw M12x20
Roller
Bearing 6206
Snap Ring 62
Snap Ring 30
Steel Bead 12
Fork Arm Carrier
2
2
2
8
8
8
2
8
2
2
4
2
2
4
2
2
2
2
8
4
8
4
8
4
2
2
4
4
4
4
4
4
1
Obr. 4
Obr. 5
Download

Návod k použití a katalog náhradních dílů