Bankovní spojení: Komerční banka
43-1814280237/0100
Firma je zapsaná v OR u MS V Praze
oddíl C, vložka 136881
IČO: 28372158
DIČ: CZ28372158
EMPORO, s.r.o.
Brandýská 84/10
CZ, 181 00 Praha 8
tel.: +420 242 428 600
fax: +420 242 428 601
mail: [email protected]
web: www.emporo.cz
HL_1000N
Paletový vozík s nůžkovým zdvihem
nosnost 1 t, ruční ovládání
Návod na použití a údržbu
Popis výrobku a základní technická data
Nůžkový paletový vozík je kombinací základního paletového vozíku a
pracovního stolu. Lehce přemístí palety a zdvihne materiál o hmotnosti až
1000kg do ergonomicky vyhovující polohy. Teleskopická hydraulika složená ze
3 pístů zajistí lehký zdvih bez nutnosti velké síly a podpůrné nůžkové podpěry
zaručí dobrou stabilitu vozíku při naložení.
Základní technické údaje jsou v tabulce č. 1.
Tab. 1
Model
Nosnost
Max. zdvih
Min. výška
Délka vidlic
Šířka vidlic vnější
Šířka vidlic vnitřní
Rychlost zdvihu
Rychlost spouštění
Hmotnost
HL_1000N
1000 kg
800 mm
85 ±2 mm
1140 mm
520 mm
680 mm
196 mm
356 mm
9 mm/ stlačení
<0.1 mm/s
105 kg
112 kg
Bezpečnostní pokyny
1. Vozík používejte pouze v souladu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze.
2. Nevkládejte končetiny pod zdvižnou vidlici.
3. Neobsluhujte vozík na šikmých plochách.
4. Funkce rychlozdvihu je omezena hmotností břemene max. 300kg. Jaká-koli
manipulace na pojistném ventilu je zakázána. Montáž, seřizování a údržba
vozíku musí být prováděna kvalifikovaným personálem. Tyto osoby musí být
řádně obeznámeny s bezpečnostními předpisy pro přepravu a manipulaci.
5. Ukládání břemen na vidlici musí být rovnoměrné, na střed těžiště. Je
zakázáno ukládat břemeno na jedno rameno zdvižné vidlice.
6. Přeprava osob na vozíu je zakázána.
7. Při obsluze vozíku se doporučuje nosit ochrannou obuv.
-1-
Instalace a seřízení
I.
Šroub ( díl č. 158)
Aby se zamezilo úniku oleje z nádrže během přepravy, je ve výrobním závodě
odvzdušňovací šroub (158) nahrazen zátkou. Před uvedením do provozu musí
být toto opět vyměněno.
Výměna: vyšroubujte zátku, a zašroubujte odvzdušňovací šroub, který je
zavěšen na čerpadlu, tak je udrženo spojení nádrže s ovzduším.
II.
Ovládací oj
Ovládací oj je z přepravních důvodů odmontována od vozíku a je
přepravována samostatně. Před uvedením do provozu musí být tato
namontována na vozík.
Sestavení ovládací oje
připojení se provede pomocí 3 ks matice M10 (158) a podložek, které se
nachází v sáčku s náhradními díly. Ovládací oj musí mít stejné výrobní číslo
jako vozík.
Nasaďte oj na držák oje (181), poté řádně utáhněte matice M10 a podložky.
Nasaďte šroub s okem (110) na přední stranu ovládací páky spouštění (112)
Seřízení ovládací oje
Ovládací páčka (106) má tři různé polohy s různými funkcemi ( viz obr 1)
Ovládací páčka
(č. 106)
Pozice č.I – rychlozdvih
Pozice č.II – pomalý zdvih
Pozice č.III – spouštění
Šroub
(č.187)
Obr. 1
Zkontrolujte funkčnost ovládací páčky, odzkoušením všech tři poloh.
V případě potřeby páčku seřiďte pomocí matice ovládací páky spouštění (113) dle
následujícího postupu. Viz obr. 2
-2-
Závada
Otáčení pojistnou maticí
Vidlice se nezdvihá
( proti směru hodinových ručiček)
Vidlice se nespouští
+
( ve směru hodinových ručiček)
Pomalý zdvih nefunguje
+
( ve směru hodinových ručiček)
Rychlozdvih nefunguje
( proti směru hodinových ručiček)
Funkčnost seřizovacího šroubu (187) na ovládací páčce ( viz. obr. 1)
Pro řádné zajištění ovládací páčky (106) v jejich třech polohách pomocí
seřizovacího šroubu, tím můžete nastavit ovládací sílu ovládací páčky.
Aby se zamezilo náhodnému stisknutí ovládací páčky, které by způsobilo
náhlé klesání vidlice, můžete utáhnout šroub (187) v poloze I či II ovládací
páčky (106) - viz.obr. 1
Šroub s okem
(110)
Ovládací páka
spouštění
Matice ovl.páky
spouštění (113)
Obr. 2
Odvzdušnění čerpadla a doplňování hydraulického oleje - viz. obr. 3
Při stlačení ovládací oje se vidlice ihned nezdvihá. Uvolněte šroub (130) na
čerpadle, zatímco pomalu stlačujete ovládací oj směrem dolů dochází
k odvzdušnění čerpadla. Poté šroub utáhněte.
130
Doplnění hydr.oleje
Odvzdušnění
Obr. 3
Jestliže se vidlice nezdvihá do nejvyšší polohy je nutné doplnit hydraulický
olej do nádrže. Použitá hydraulická kapalina musí být kvality dle ISO VG22 či
-3-
ekvivalentní. Použití různých druhů hydraulických olejů je zakázáno.
Příčiny závad a jejich odstranění
Závada
Vidlice se
nezdvihá
Vidlice neklesá
Příčina závady
1. Nedostatek hydraulického
oleje
2. V hydr.systému je obsažen
vzduch
3. Matice ovl. páčky není
řádně seřízena
1. Vidlice je blokována
2. Matice ovl.páčky není
řádně seřízena
Nedostatek hydraulického
oleje
Vidlice se
nezdvihá do
nejvyšší polohy
Rychlost zdvihu Matice ovládací páčky není
není rozdílná
řádně seřízena
pro polohu I a
II ovl.páčky
-4-
Odstranění závady
1. Doplňte hydr. olej
2. Několikrát zapumpujte ovl. ojí.
Systém se odvzdušní.
3. Seřiďte matici. (viz.obr.2)
1. Zkontrolujte a odstraňte příčinu
zablokování
2. Seřiďte matici. (viz.obr.2)
Doplňte olej
Seřiďte matici. (viz.obr.2)
2004年12月HLT1总装分解图
-5-
2004年12月HLT1阀体分解图
-6-
-7-
Download

návod 111155.pdf