NÁVOD NA MONTÁŽ ČERPADLOVÉ STANICE ZPS s řídící jednotkou GECO.
1. Účel použití a popis čerpadlové stanice s řídící jednotkou.
Čerpadlová stanice ZPS je určena pro nepřímotopný přenos tepla prostřednictvím teplonosného média
s řízenou regulací průtoku mezi kolektory a zásobníkem vody.
Čerpadlová stanice ZPS je integrovaná čerpadlová stanice, která má již instalované veškeré nezbytné prvky
v polypropylenové schránce, pro okamžitý provoz solárního systému. Její instalace je jednoduchá a velmi
rychlá.
Sestava čerpadlové stanice a popis (obr. č.1) :
Popis čerpadla a řídící jednotky :
1 Obal (kryt) čerpadla a řídící jednotky
G422 – řídící jednotka s LCD
2 obrazovkou
3 Vyvzdušňovací ventil
4 Horní napouštěcí ventil
5 Pojistný ventil – 6 bar
6 Kulový ventil se zpětnou klapkou
7 Oběhové solární čerpadlo WILO 15/6
8 Průtokoměr s regulací
9 Spodní napouštěcí a vypouštěcí ventil
10 Teploměr 0 – 120°C
11 Separátor vzduchu
12 Tlakoměr 0 – 6bar
13 Přívodní kabel s vidlicí
Obr.č.1.
Rozteč otvorů pro uchycení na stěnu pr.10
Obr.č.2
Schéma zapojení solárního systému :
Obr. č. 3
Montáž čerpadlové stanice ZPS :
Postup –
a) připevněte čerpadlovou stanici ZPS na stěnu třemi vruty do hmoždinek dle roztečí dle obr.č.2
b) čerp.stanici ZPS propojte potrubím se solárními kolektory,zásobníkovým ohřívačem a expanzní nádobou
dle schéma zapojení – obr.č. 3
c) připojte studenou vodu v souladu s obr. č. 3
d) instalujte teplotní čidla na správných místech systému a řídící jednotky (pokud již není instalováno)
v souladu s elektrickými schématy uvedenými v Návodu k použití el.řídící jednotky GECO 422.
Teplonosná nemrznoucí kapalina solárního systému.
Použijte teplonosnou nemrznoucí kapalinu – vodní roztok na bázi propylenglykolu s teplotou krystalizace min. -25°C
s inhibitory koroze a stabilizátory.
UPOZORNĚNÍ !!! Kapalinu nikdy neřeďte. Používejte vždy pouze kapalinu, která má atesty a certifikát.
Napouštění solárního systému pomocí ruční pumpy.
1.
2.
3.
4.




5.
6.
7.
Postup :
Připojte přívodní hadici ruční pumpy na spodní napouštěcí ventil (9).
Otevřete odvzdušňovací ventil u solárního kolektoru.
Naplňte ruční pumpu teplonosnou kapalinou a pumpujte do té doby dokud se neobjeví kapalina
v odvzdušňovacím ventilu u kolektoru. Uzavřete tento ventil a pokračujte v pumpování, dokud nebude
dosaženo tlaku p = 2,5 bar, který se zobrazuje na tlakoměru (12).
Zasuňte zástrčku do zásuvky s napájením 230V a aktivujte oběhové čerpadlo v manuálním režimu. K aktivaci
čerpadla v manuálním režimu:
Aktivujte řídící jednotku stiskem
Vstupte do MENU stiskem
Používejte tlačítka
a
vyberte „Manual Control” a potvrďte stiskem
Aktivujte čerpadlo P ručně, přepnutím „Off” na „On”, pomocí tlačítka
Vzduch v potrubním systému by měl být automaticky odstraněn vyvzdušňovacím ventilem (3).
V případě poklesu nebo zastavení průtoku teplonosné kapaliny (na regulátoru průtoku plovák klesne),
odšroubujte šroubení na separátoru vzduchu (11) a nahromaděný vzduch se uvolní. Tento postup opakujte,
dokud není všechen vzduch odstraněn z potrubního systému.
V případě poklesu tlaku pod 1,5 bar (kontrola na tlakoměru (12), doplňte na požadovaný tlak p = 2,5 bar.
8.
Odpojte přívodní hadici ruční pumpy od ventilu (9).
Dále, pomocí šroubováku, upravte na průtokoměru šroubem (8) průtok teplonosné kapaliny takto : ploché
kolektory - 1.5l/min pro každý solární kolektor / trubicové kolektory – 0,1l/min pro každou
trubici vakuového kolektoru (správný průtok je indikován dnem plováku).
10. Uveďte řídící jednotku do automatického režimu stisknutím
.
9.
Napouštění solárního systému pomocí turbínou poháněným čerpadlem.
1.
2.
5.
6.
7.
Postup :
Hadice čerpadla : připojte přívodní hadici na horní napouštěcí ventil (4), vratnou hadici na spodní vypouštěcí
ventil (9). Naplňte nádobu čerpadla teplonosnou kapalinou, otevřete spodní vypouštěcí ventil (9) a spusťte
čerpadlo.
Nepřestávejte, dokud nebude všechen vzduch vytlačen z potrubního systému - tedy až do okamžiku, kdy se
nebudou tvořit vzduchové bubliny u vratné (přepadové) hadice.
Uzavřete horní napouštěcí ventil (4) a čerpadlo, pokud je dosaženo požadovaného tlaku v potrubním
systému p = 2,5 bar, viz tlakoměr (12).
Dále proveďte stejný postup bodů 4 - 10 (jako u pokynů pro napouštění pomocí ruční pumpy).
Odpojte hadice čerpadla od ventilů (4 a 9).
G422-P01 dotyková elektronická řídící jednotka
Řídící jednotka - nezávislý kontrolní komponent je určen k ovládání oběhových čerpadel a dalších zařízení, která
mohou být součástí instalace solárního systému. G422-P01 řídící jednotka má 4 teplotní čidla (v závislosti na výběru
jednoho z možných 9 modifikací programů), které by měly být umístěny ve vhodných oblastech měření teploty podle
uvedených 9 různých instalačních schémat (viz: G422-P01 nezávislá kontrolní řídící jednotka - návod k obsluze)
[
Čelní pohled
Zadní
pohled
Popis měření a zapojení výstupů a relé vstupů pro modifikaci č. 1 :
Vstup / Výstup
220V~
O1
O2
O3
T1
T2
T3
T4
Popis
Připojení elektrické napájení : 230V~/50Hz
Čerpadlo solárního systému – Maximální kapacita : 1 A
Reléový výstup – beznapěťový výstup
Oběhové čerpadlo - Maximální kapacita : 8 A
Teplotní čidlo na solárním kolektoru
Teplotní čidlo ohřívače – spodní výměník
Teplotní čidlo na separátoru vzduchu – koeficient vratné teploty teplonosné
kapaliny
Teplotní čidlo ohřívače – horní výměník
Elektrické schéma instalace pro modifikaci č. 1
Popis řídící jednotky G422-P01.









Řídící jednotka má LCD obrazovku a 7 tlačítek. (Info tlačítko není aktivní).
Po správném zapojení elektrické zástrčky, aktivuje řídící jednotku stiskem
.
Za normálního provozu řídící jednotky se zobrazí na LCD obrazovce :
Aktivační číslo modifikace programu a instalační schéma
Aktuální datum a hodina
Aktuální teplota v místech měření (chyba senzoru je indikováno zobrazením - - -, a poškození snímače Err)
Během provozu čerpadla (symbol čerpadla bliká) je zobrazen okamžitý výkon slunečních kolektorů.
Stiskem
vyberete další možnosti nastavení řídící jednotky.
Použitím směrových tlačítek
a
vyberte požadovanoné nastavení a potvrďte stiskem
Funkce řídící jednotky :

Výběr možnosti nastavení modifikace programů – možnost výběru 1 z 10 programů. Po výběru čísla
programu, potvrďte tlačítkem

Parametry - možnost nastavení provozních parametrů

Výběr parametrů – možnost nastavení provozních parametrů pro zvolený program

Časový program C – možnost nastavení pracovního času pro solární oběhové čerpadlo C

Časový program K – možnost nastavení pracovního času pro kotle K topení nebo K

Teplonosná kapalina – bod tuhnutí (tento parametr je nezbytný pro správný výpočet momentálního
výkonu kolektoru)

Průtokoměr “Flow/rotametr” – průtok teplonosné kapaliny z průtokoměru (dno plováku) - (tento
parametr je nezbytný pro správný výpočet momentálního výkonu kolektoru)
UPOZORNĚNÍ ! Nastavení "Flow / rotametr" (průtokoměr) způsobí, že čerpadlo se zapne na maximální
efektivitu.

Datum a hodina – možnost nastavení aktuálního času a data,

Ruční ovládání – možnost ruční kontroly každého zařízení připojeného k řídící jednotce,

Jazyk – možnost změny jazyka.
Informace o označování a sběru použitých elektrických a elektronických přístrojů
POZOR! Tento symbol umístěný na produktu nebo jeho obalu informuje o selektivním sběru
použitých elektrických a elektronických zařízení. Znamená to, že produkt nesmí být likvidován
spolu s jinými odpady z domácnosti. Správnou likvidací starých a opotřebených elektrických a
elektronických zařízení pomůžete zabránit nepříznivému vlivu tohoto druhu odpadů na životní
prostředí a lidské zdraví.
Odpovědnost za selektivní sběr použitých zařízení má uživatel, který tato zařízení musí
odevzdat na příslušných sběrných místech.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Účel použití :
Čerpadlová stanice ZPS je určena pro solární systémy.
Čerpadlová stanice ZPS je integrovaná čerpadlová stanice v polypropylenové schránce, která obsahuje
veškeré nezbytné provozní a bezpečnostní prvky pro bezpečnou instalaci a provoz solárního systému.
Technická specifikace :
- rozměry : 840 x 240 x 145 mm
- hmotnost : 8,5 kg
- max. provozní tlak : 6 bar
Záruční doba :
Firma Tempner Solar Systems s.r.o. poskytuje prostřednictvím námi autorizovaného prodejce nebo jeho
pověřené osoby záruku v délce 2 let ode dne data prodeje a za podmínek uvedených v těchto záručních
podmínkách.
Záruční podmínky :
1. Během záruční lhůty vzniká nárok na bezplatnou opravu vady způsobenou výrobcem.
2. Zákazník (objednatel) oznámí na adresu smluvního servisního partnera nebo přímo u prodávajícího druh
závady, výrobní číslo, datum instalace systému (ze záručního listu) společně se stručným popisem
závady. Nikdy nedemontujte součásti (komponenty) systému (důležité pro posouzení a identifikaci
závady) - v případě neoprávněné reklamace budou náklady s reklamací spojené účtovány přímo
zákazníkovi.
3. V případě neodstranění závady v průběhu reklamační lhůty má zákazník nárok výměny za novou
čerpadlovou stanici, pokud není možné závadu odstranit.
4. Záruka bude neprodleně ukončena v těchto případech :
- používáním, vadami a poruchami způsobenými v příkrém rozporu s účelem použití výrobku, nebo v
rozporu s bezpečnostními pokyny a předpisy
- prováděním oprav, úprav nebo modifikací servisní organizací bez smluvního vztahu k
autorizovanému distributorovi
- poruchou čerpadla instalovaného v čerp.stanici ZPS v důsledku vypouštění a napouštění systému v
pracovním režimu “na sucho” a veškeré mechanické závady a poškození tímto způsobené
- závady a poškození způsobené povětrnostními vlivy, požárem, povodní, bleskem nebo přepětím v
síti
5. Záruční list je platný pouze s dokladem o koupi. V případě reklamace předkládejte tento doklad o koupi
a řádně vyplněnou záruční registrační kartu.
Potvrzuji tímto, že jsem byl obeznámen v celém rozsahu se záručními podmínkami.
Datum : …………………………………….
Zákazník : ……………………………………………
ZÁRUČNÍ REGISTRAČNÍ KARTA
Čerpadlové stanice ZPS typ. 18a-01, 18e-01, 28-01
Typ čerp. stanice : ……………………….
Výrobní č. : …………………………………
Datum výroby : .…………………………..
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Výrobek označený výrobním názvem „čerpadlová stanice ZPS“ určený pro instalaci a provoz
solárních systémů je v souladu s ustanoveními Směrnice LVD 2006/95/WE a EMC 2004/108/WE.
Rozsah studie splňuje požadavky PN – EN 60335 – 1:2004 –„Bezpečnost elektrických spotřebičů
pro domácnost a podobné účely. Obecné požadavky“.
Datum prodeje :
………………………………………………………….
Razítko a podpis prodejce :
………………………………………………………….
Datum instalace :
………………………………………………………….
Razítko a podpis odpovědného pracovníka :
………………………………………………………….
Download

Čerpadlová skupina s řídící jednotkou GECO