(Czech)
DM-0001A-002
Sada 6770
Příručka prodejce
Sada 6770
OBSAH
INTRODUCTION ··············································································································································· 4
BEZPEČNÉ POUŽÍVANÍ ····································································································································· 5
ELEKTRONICKÝ SYSTÉM ŘAZENÍ PŘEVODŮ ·································································································· 12
SOUČÁSTI SYSTÉMU ····································································································································· 14
POPIS ····························································································································································· 16
MONTÁŽ ························································································································································ 18
Q Montáž páky Dual Control
Q Montáž brzdového lanka
Q Montáž přesmykače··························································································································· 19
Q Montáž zadního měniče převodů ····································································································· 21
Q Montáž řetězu
ŘAZENÍ PŘEVODOVÝCH STUPŇŮ ·················································································································· 22
ZAPOJENÍ VODIČŮ ········································································································································· 23
Q Označení a příklad umístění všech součástí
Q Zapojení vpředu: Zapojení do propojky (A) ····················································································· 24
Q Připojení páky Dual Control
Q Montáž držáku baterie ······················································································································ 25
Q Vsazení a vyjmutí aku-baterie ·········································································································· 26
Q Zapojení vzadu: Zapojení do propojky (B) Vnější typ
Q Zapojení vzadu: Zapojení do propojky (B) Vnitřní typ ····································································· 29
Q Montáž adaptéru košíku na lahev····································································································· 33
NASTAVENÍ ···················································································································································· 34
Q Nastavení zadního měniče převodů
Q Nastavení přesmykače ······················································································································· 36
DALŠÍ FUNKCE ··············································································································································· 38
Q Funkce zobrazení stavu baterie
Q Ochranný systém
ÚDRŽBA ························································································································································· 39
Q Demontáž opěrky a páky
Q Montáž spínací jednotky ··················································································································· 40
Q Montáž opěrky a páky ······················································································································· 41
Q Výměna kladky ·································································································································· 42
AKUMULÁTOR ··············································································································································· 43
Q Přechovávání aku-baterie
Q Životnost aku-baterie
Q Doba nabíjení
Q Správné používání aku-baterie ········································································································· 44
NABÍJEČKA ···················································································································································· 44
Q Nabíjení aku-baterie ·························································································································· 45
Q Odstraňování problémů
KOMBINOVÁNÍ KOMPONENTŮ ····················································································································· 45
3
INTRODUCTION
Tato příručka je určená oborovým specialistům, stavitelům kol a bezpečnostním technikům ve veloprůmylslu.
Pokud máte pochybnosti o správném porozumění jakémukoli pokynu v této příručce, do montáže komponentů se nepouštějte.
Obraťte se na svého cykloprodejce nebo dodavatele.
Tuto příručku lze najít v elektronické podobě na našich stránkách (http://techdocs.shimano.com/techdocs/index.jsp).
<Poznámka pro opakovanou montáž a výměnu komponentů>
Při upevňování demontovaných komponentů, nebo při jejich výměně se ujistěte, že je aku-baterie odpojená. Po odpojení vyčkejte
nejméně 10 sekund. Elektronický systém řazení sady ULTEGRA Di2 6770 je navržen tak aby rozpoznával jednotlivé komponenty.
Pokud rozpoznání neproběhne, komponenty nebudou správně fungovat.
Pro zaručení bezpečnosti se před používáním důsledně seznamte s touto příručkou a při
používání postupujte podle ní.
Pro prevenci zranění a fyzického poškození komponentů a prostředí je nutné vždy dodržovat následující pokyny.
Pokyny jsou řazeny podle stupně nebezpečí, hrozícího při nesprávném používání produktu.
NEBEZPEČÍ
Nedodržení uvedených pokynů může způsobit zranění s vážnými i fatálními následky.
VAROVÁNÍ
Nedodržení uvedených pokynů může způsobit zranění s vážnými i fatálními následky.
UPOZORNĚNÍ
Nedodržení těchto pokynů může způsobit zranění nebo fyzické poškození komponentů nebo prostředí.
4
BEZPEČNÉ POUŽÍVANÍ
NEBEZPEČÍ
Dodržováním těchto pokynů předejdete popálení nebo dalším zraněním způsobeným únikem kapalin, přehřátím, vzplanutím nebo
výbuchem.
<SM-BTR1: Aku-baterie>
Pro nabíjení aku-baterie používejte výhradně speciální
Použití jiného vybavení může způsobit požár, přehřátí
nabíječku.
nebo únik elektrolytu.
Aku-baterii neohřívejte a nevhazujte do ohně.
Při nedodržení hrozí nebezpečí vzplanutí.
Aku-baterii nenechávejte na místech kde teplota přesahuje
60°C, jako jsou místa vystavená ve vozidlech za horkých dnů
přímému slunečnímu svitu nebo v blízkosti tepelných zařízení.
Při nedodržení může netěsnost, přehřátí a puknutí
způsobit vzplanutí, popálení a další zranění.
Aku-baterii nerozebírejte ani neupravujte. Nepoužívejte pájku
přímo na její kontakty.
(+) a (-) pól aku-baterie nespojujte kovovými předměty. Akubaterii nepřechovávejte ani netransportujte spolu s kovovými
předměty jako např. s řetízky či sponkami do vlasů.
Hrozí nebezpečí zkratu, přehřátí a popálení, či jiného
zranění.
Pokud se jakákoli kapalina z aku-baterie dostane do očí,
neprodleně, bez mnutí, omyjte zasažené místo čistou vodou
Při jiném postupu hrozí nebezpečí oslepnutí.
a vyhledejte lékařskou pomoc.
<SM-BCR1: Nabíječka aku-baterie / SM-BCC1: Přívodní kabel nabíječky >
Zabraňte namočení nabíjecího zdroje nepoužívejte ho ve vlhkém
Vlhkost by mohla způsobit problémy s funkcí nebo úraz
prostředí, nedržte ho, ani se ho nedotýkejte vlhkýma rukama.
elektrickým proudem.
Při používání nezakrývejte nabíjecí zdroj žádnou tka ninou a pod.
Nabíječku nerozebírejte ani nijak neupravujte.
Zvýšením teploty by mohlo dojít k deformacím vnějšího
krytu nebo přehřátí a vzplanutí.
Hrozilo by nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Při nesprávném vstupním napětí hrozí nebezpečí
Nabíječku připojujte pouze na stanovené vstupní napětí.
vzplanutí, výbuchu, doutnání, přehřátí, zasažení
elektrickým proudem nebo popálení.
Za bouřky se nedotýkejte kovových součástí nabíječky
a AC adaptéru.
Blesky mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
5
VAROVÁNÍ
• Tato příručka je určená pouze pro sadu ULTEGRA 6770 (elektronický systém řazení). Další pokyny pro sadu ULTEGRA 6700, které
tato příručka neobsahuje, najdete v servisních pokynech jednotlivých komponentů.
• Při sepnutí spínače řazení motor přesmykače funguje bez polohování v řadících pozicích. Před každým zásahem do systému
se ujistěte, že je aku-baterie odpojená, jinak by mohlo dojít k přimáčknutí prstů.
• Při montáži komponentů postupujte podle pokynů v příručce prodejce. Důvodně doporučujeme použití pouze originálních
komponentů Shimano. Uvolnění nebo poškození šroubů nebo matic může být příčinou nenadálého pádu s vážnými následky.
• Při montáži komponentů postupujte podle pokynů v příručce prodejce. Nesprávné seřízení může být příčinou problémů, např.
sesmeknutí řetězu a nenadálého pádu s vážnými následky.
• Po důsledném seznámení s touto příručkou ji uložte na vhodné místo pro pozdější potřebu.
<SM-BTR1: Aku-baterie>
Pokud se do 1,5 hodiny aku-baterie nenabije, ukončete nabíjení.
Při nedodržení hrozí nebezpečí vzplanutí, puknutí
Aku-baterii nedávejte do sladké ani mořské vody a zabraňte
nebo přehřátí.
průniku vlhkosti na konektory.
Níže jsou uvedeny provozní teploty aku-baterie. Aku-baterii
nepoužívejte v prostředí mimo tyto hodnoty.
1. Používání: -10°C až 50°C
2. Nabíjení: 0°C až 45°C
Při používání nebo uskladnění aku-baterie v prostředí
mimo tyto hodnoty, může dojít ke vzplanutí, zranění
nebo problémům s fungováním.
Aku-baterii nepoužívejte pokud je na ní patrné poškrábání,
nebo jiné vnější poškození.
Aku-baterii nevystavujte silným rázům, neházejte s ní.
Při nedodržení hrozí nebezpečí puknutí, přehřátí
problémům s funkcí.
Aku-baterii nepoužívejte, pokud je patrná netěsnost, změna
zabarvení, deformace nebo jiné odlišnosti.
Pokud se jakákoli uniklá kapalina dostane do kontaktu s
pokožkou nebo oděvem, neprodleně omyjte místo čistou vodou.
Uniklá kapalina může poranit pokožku.
Aku-baterii neponechávejte v blízkosti ohně.
Aku-baterii nenabíjejte venku ani ve vlhkém prostředí.
Mohlo by dojít k jiskření, puknutí, vzplanutí či úrazu
elektrickým proudem.
Konektory nepřipojujte ani neodpojujte pokud jsou mokré.
Pokud do spojovacích prvků vnikne voda, důsledně ji před
spojením vysušte.
6
<SM-BCR1: Nabíječka aku-baterie / SM-BCC1: Přívodní kabel nabíječky >
Při odpojování tahem za kabel hrozí nebezpečí úrazu
Při zapojování a odpojování přívodního kabelu nabíječky
elektrickým proudem nebo vzplanutí.
ze sítě vždy držte kabel za vidlici.
* Pokud je přívodní kabel horký nebo je cítit štiplavý kouř.
* Příčinou může být špatný kontakt ve vidlici
Elektrickou zásuvku nepřetěžujte zařízeními s nepřípustným
příkonem, používejte pouze zásuvky se střídavým proudem
100-240V.
Přetížení zásuvky, připojením příliš mnoha zařízení
a adaptérů, může způsobit přehřátí a následné vzplanutí.
Zabraňte poškození přívodního kabelu nebo vidlice (Kabel
nepoškozujte, neupravujte, neohýbejte násilím, nekruťte
Používáním poškozeného přívodu může dojít ke vzplanutí,
nebo nenatahujte, nepřibližujte ke zdrojům tepla,
úrazu elektrickým proudem či zkratu.
nezatěžujte těžkými předměty ani jej těsně nesvazujte.)
Nabíječku nepoužívejte s běžně dostupnými adaptéry
určenými pro použití za oceánem.
Vidlici zapojujte do zásuvky vždy až nadoraz.
Mohlo by dojít k poškození nabíječky.
Při nedodržení hrozí nebezpečí vzplanutí.
<FC-6700: Kliky s převodníky>
• Pro vytvoření dokonalého spoje je vhodnější dotahovat dvojici šroubů levé kliky střídavě než zcela dotáhnout jeden šroub
a poté druhý. Momentovým klíčem ověřte zda je utahovací moment v rozmezí 12-14Nm. Po ujetí zhruba 100km utahovací
moment pomocí momentového klíče překontrolujte. Pravidelná kontrola utahovacích momentů ve spojích je velmi důležitá.
Pokud je utahovací moment ve spoji příliš nízký, nebo pokud nejsou šrouby dotahovány střídavě, může dojít k sesmeknutí levé
kliky a pádu jezdce s vážnými následky.
• Při nesprávně upevněném vnitřním plášti může dojít ke korozi osy, která by mohla být příčinou jejího prasknutí a následnému
pádu jezdce s vážnými následky.
• Před jízdou na bicyklu pečlivě zkontrolujte kliky zda na nich nejsou patrné jakékoli praskliny. Při poškození klik by mohlo dojít
k jejich prasknutí a pádu jezdce.
7
<CN-6701: 10-stupňový silniční řetěz>
• Četnost údržby závisí na jízdních podmínkách. Řetěz čistěte v pravidelných intervalech vhodným čistícím
prostředkem na řetězy. Za žádných okolností nepoužívejte pro odstranění rzi zásadité čističe nebo prostředky na bázi
kyselin. Tyto prostředky mohou způsobit poškození řetězu a vážná poranění.
• Pro dosažení optimálních vlastností řazení má tento řetěz vnější a vnitřní stranu. Strany jsou označeny tak, aby byl
při montáži umístěn správně. Pro dosažení špičkových vlastností řetězu je nezbytné jej při montáži správně
orientovat. Při opačném umístění může dojít k sesmeknutí řetězu a pádu s vážnými následky.
Přední (vnější strana)
Zadní (vnitřní strana)
Vyobrazená strana s označením je přední strana (vnější strana).
• Pro spojování úzkého řetězu musí být použit zesílený spojovací čep.
• Při použití jiného spojovacího čepu, nebo při použití zesíleného spojovacího čepu a nářadí nevhodného pro daný řetěz nemusí
být dosaženo dostatečné spojovací síly a může dojít k rozpojení řetězu.
Řetěz
Zesílený spojovací čep
Drážky (3)
Nástroj
TL-CN32/33
CN-7901 / 6701 / 5701 / 4601
TL-CN23
10-stupňový super úzký řetěz
TL-CN27
Drážky (2)
• Po spojení řetězu konečky prstů ověřte, zda jsou konce spojovacího čepu na obou stranách
zarovnány s vnější rovinou článků řetězu. (Druhá strana čepu, která nebyla odlomena by měla
velmi nepatrně vystupovat.)
• Pokud je nutné upravit délku řetězu např. po změně složení kazetových pastorků, rozpojte jej v jiném místě, než v místě spojení
zesíleným spojovacím čepem. Při rozpojení řetězu v místě spojení zesíleným spojovacím čepem dojde k jeho poškození.
Zesílený spojovací čep
Čep řetězu
Čep řetězu
• Opotřebení řetězu kontrolujte měrkou TL-CN41 (Y12152000) nebo obdobným nástrojem pro ověření zda není řetěz příliš
vytažený. Pokud je řetěz vytažený nebo poškozený, měl být vyměněn, mohlo by dojít k jeho rozpojení a pádu jezdce.
• Při zkracování řetězu dbejte na vsunutí zesíleného spojovacího čepu ze stejné strany, z jaké se vytlačoval stávající čep nýtovačem
při rozpojování (stejný směr jako při rozpojení).
• Dbejte, aby žádná část vašeho oblečení nemohla při jízdě přijít do styku s řetězem. Mohlo by dojít k pádu.
8
UPOZORNĚNÍ
<SM-BCR1: Nabíječka aku-baterie / SM-BCC1: Přívodní kabel nabíječky >
• Před čištěním nabíječky odpojte vidlici přívodního kabelu ze zásuvky.
<SM-BTR1: Lithium-iontová aku-baterie>
• Aku-baterii nerozebírejte ani nijak neupravujte. Mohlo by dojít ke vznícení nebo popálení.
• Aku-baterii nevystavujte teplotám nad 60°C. Aku-baterii nevhazujte do ohně. Dodržujte pokyny výrobce aku-baterie.
• Aku-baterii přechovávejte na bezpečném místě mimo dosah dětí a domácích zvířat.
POZN.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Při všech řadících úkonech je nutné současně otáčet klikami.
Do nevyužitých zdířek vždy vsaďte záslepky.
Dbejte, aby se do konektorů nedostala voda.
Komponenty systému jsou plně vodovzdorné a lze je používat pro jízdy za mokra. Nikdy je však záměrně nedávejte do vody.
Pro odpojení vodiče vždy používejte speciální nástroj TL-EW02.
Pokud řazení převodových stupňů neprobíhá hladce, vyčistěte oba měniče převodů a na veškeré pohyblivé spoje aplikujte mazivo.
Převodníky a pastorky pravidelně čistěte neutrálním prostředkem a poté na ně aplikujte mazivo. Neutrálním prostředkem rovněž
čistěte řetěz a poté jej namažte, prodloužíte tím životnost jak řetězu, tak převodníků i pastorků.
Pokud se řetěz při jízdě sesmekává z pastorků, vyměňte pastorky i řetěz.
Pro čištění žádné součásti nepoužívejte ředidlo ani jiné chemikálie. Mohlo by dojít k poškození povrchu.
Bicykl nemyjte vysokotlakými myčkami. Pokud by voda vnikla do jakéhokoli komponentu, mohly by nastat problémy s funkčností
nebo korozí.
Měniče převodů nerozebírejte, mohlo by dojít k problémům s funkčností.
Servomotory přesmykače a zadního měniče převodů nelze opravovat.
Se všemi komponenty zacházejte opatrně, nevystavujte je nárazům.
Pro aktualizace software komponentů se obracejte do místa zakoupení. Nejaktuálnější informace jsou dostupné
na stránkách Shimano.
Informace o dodávkách nabíječek pro Jižní Koreu a Malajsii obdržíte u zastoupení Shimano.
Na běžné opotřebení, způsobené normálním používáním, se nevztahuje záruka.
<SM-BCR1: Nabíječka aku-baterie / SM-BCC1: Přívodní kabel nabíječky >
• Při dlouhodobém nepoužívání přechovávejte nezapojenou aku-baterii na bezpečném místě.
• Použité aku-baterie likvidujte podle předpisů pro sběr nebezpečného odpadu. Obraťte se případně na svého cykloprodejce nebo
dodavatele.
• Tento systém není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými psychickými, smyslovými, či mentálními schopnostmi,
nebo nedostatečně zkušenými a znalými osobami, pokud nemají dozor, zodpovědný za jejich bezpečnost, či neprošli instruktáží
pro způsob používání.
• Neponechávejte v blízkosti děti bez dozoru.
Pokyny pro použití mimo země Evropské unie
Tento symbol je platný v zemích EU.
Použitá elektronická zařízení (nabíječky a jejich kabely) musí být likvidovány
v souladu s platnými předpisy, nebo se obraťte do místa zakoupení či svého
cykloprodejce.
9
<SM-BTR1: Aku-baterie>
• V okamžiku zakoupení není aku-baterie nabitá. Před jízdou ji plně nabijte.
• Při skladování samotné aku-baterie ji vyjměte z nabíječky a na připojovací část navlékněte kryt.
• Přechovávání aku-baterie s úrovní nabití 50% a více (zelený indikátor svítí), prodlužuje její životnost. Doporučujeme kontrolovat
stav nabití přibližně jednou za půl roku.
• Při uskladnění aku-baterie v chladu se mohou její vlastnosti zhoršit a může se zkrátit doba použitelnosti.
• Aku-baterie je spotřební zboží. Při opakovaném používání se v průběhu času postupně kapacita aku-baterie snižuje. Pokud
se doba použitelnosti aku-baterie výrazně zkrátí, je pravděpodobně na konci své životnosti a je nutné ji vyměnit za novou.
• Životnost aku-baterie závisí na mnoha faktorech jako je způsob uskladnění, způsob používání, na okolním prostředí a individuální
charakteristice každé aku-baterie.
• Dobíjení trvá přibližně 1,5 hodiny. (Skutečná délka nabíjení závisí na stupni vybití aku-baterie.)
• Pokud je vsazení nebo vyjmutí aku-baterie obtížné, použijte na část, která se dotýká O-kroužku na straně stanovené mazivo
(mazací tuk DURA-ACE).
• Při plném nabití lze s komponenty DURA-ACE (7970) ujet přibližně 1000km. Jízdní dosah sady ULTEGRA (6770) je kratší.
(Přibližně o 30% podle testů Shimano)
• Nabíjení lze provádět kdykoli bez ohledu na množství zbývající energie. Pro úplné nabití používejte vždy pouze speciální
nabíječku.
• Pokud dojde k úplnému vybití aku-baterie, nabijte ji co nejdříve. Ponechání aku-baterie ve vybitém stavu zhorší její vlastnosti.
• Pokud odstavujete bicykl na delší dobu, vyjměte aku-baterii a pravidelně ji dobíjejte. Dbejte, aby nedošlo k úplnému vybití
aku-baterie.
Pokyny pro použití mimo země Evropské unie.
Tento symbol je platný v zemích EU.
Použité aku-baterie musí být likvidovány v souladu s platnými předpisy,
nebo se obraťte do místa zakoupení či svého cykloprodejce.
<EW-SD50/EW-SD50-I: Elektrické vodiče / SM-EWC2: Chrániče vodičů>
• Elektrické vodiče upevněte pomocí stahovacích pásků tak, aby nemohly přijít do kontaktu s převodníky, pastorky a koly.
• Přilnavost adhezních ploch chráničů vodičů je přiměřeně snížená, aby při odtržení při demontáži a výměně vodičů nedošlo
k poškození laku rámu. Po odlepení krytu vodiče ho nahraďte novým.
Kryt elektrického vodiče neodlepujte příliš prudce. Mohlo by dojít k poškození laku rámu.
• Fixátory, které jsou součástí vodičů pro vnitřní vedení neodstraňujte (EW-SD50-I). Fixátory brání pohybu vodiče uvnitř rámu.
<ST-6770: Páky Dual Control>
• Páky jsou z výroby dodávány se záslepkami otvorů. Odstraňujte je pouze v případě potřeby.
• Při všech řadících úkonech je nutné současně otáčet klikami.
• Při umisťování elektrických vodičů dbejte aby nepřicházely do kontaktu s brzdovými pákami.
10
<RD-6770: Zadní měnič převodů>
• Nastavení horního a spodního dorazového šroubu provádějte vždy podle pokynů v oddíle nastavování. Pokud by šrouby dorazu
nabyly nastaveny, mohlo by, sesmeknutím řetězu do výpletu kola za největší pastorek, dojít k zablokování kola.
• Pokud vůle v mechanismu měniče jsou tak veliké, že jej není možné nastavit, měnič by měl být vyměněn.
• Měnič převodů pravidelně čistěte a na všechny pohyblivé spoje a kladky aplikujte mazivo.
• Pokud není možné řazení nastavit, zkontrolujte rovnoběžnost patek zadní vidlice.
• Pokud mají kladky velkou vůli, působící při jízdě znepokojivý hluk, kladky vyměňte.
• Na napínací kladce je šipka, označující směr otáčení. Napínací kladku upevněte tak, aby při pohledu na zadní měnič z vnější strany
ukazovala šipka ve směru hodinových ruček.
<CN-6701: 10-stupňový silniční řetěz>
• Důrazně doporučujeme, aby spojení proběhlo v přední části vnějšího článku ve směru obíhání řetězu, tak jak je vyobrazeno
na obr. A. Pevnost řetězu je vyšší ve srovnání se spojením podle vyobrazení B.
A
Vnitřní článek
Vnější článek
Spojovací čep
B
Směr obíhání
řetězu
Vnitřní článek
Vnější článek
Spojovací čep
• Podle vyobrazení vsaďte řetěz do nýtovače. Při nesprávném vsazení řetězu do nýtovače dojde k ulomení naváděcí destičky.
11
ELEKTRONICKÝ SYSTÉM ŘAZENÍ PŘEVODŮ
Pro dosažení optimálních vlastností doporučujeme použití následující kombinace komponentů.
Určení
ULTEGRA 6770
Páky Dual Control
ST-6770*
Nástroj
TL-EW02
Přesmykač
FD-6770*
Adaptér objímky
SM-AD67
Zadní měnič převodů
RD-6770*
Řetěz
CN-6701
Spoj vpředu: Propojka (A)
SM-EW67-A-E*
Elektrické vodiče
EW-SD50* / EW-SD50-I*
Kryt elektrického vodiče
SM-EWC2*
Průchodky
SM-GM01* / GM02*
Lithium-iontová aku-baterie
SM-BTR1*
Nabíječka
SM-BCR1*
Přívodní kabel nabíječky (SM-BCR1)
SM-BCC1*
Držák aku-baterie
SM-BMR1*
Adaptér košíku na lahev
SM-BA01
Spoj vzadu: Propojka (B)
SM-JC41* (vnitřní vedení) / SM-JC40* (vnější vedení)
E-tube Project (tester systému)
SM-PCE1
Kliky s převodníky (osa středového složení)
FC-6700 / FC-6750 (SM-BB6700)
Přední náboj
HB-6700
Zadní náboj
FH-6700
Kazetové pastorky
CS-6700
Čelisťové brzdy
BR-6700
Brzdy cantilever
BR-CX70
Zapletená kola
WH-6700
Pedály
PD-6700-C / PD-6700
* Tyto komponenty jsou součástí sady ULTEGRA 6770 (elektronického systému řazení převodů).
12
Vnitřní vedení (SM-JC41)
SM-EW67-A-E
FD-6770
ST-6770
SM-BTR1
RD-6770
EW-SD50-I
SM-JC41
SM-BMR1
Vnější vedení (SM-JC40)
SM-EW67-A-E
FD-6770
ST-6770
SM-BTR1
RD-6770
EW-SD50
SM-JC40
SM-BMR1
13
SOUČÁSTI SYSTÉMU
Q Páky Dual Control (ST-6770) /
Nástroj pro připojování vodičů (TL-EW02)
Q Spoj vpředu: Propojka (A)
(SM-EW67-A-E)
Q Elektrické vodiče
(EW-SD50 / EW-SD50-I)
(ST-6770)
(TL-EW02)
Q Přesmykač (FD-6770)
(EW-SD50)
(EW-SD50-I)
Q Adaptér objímky (SM-AD67)
Q Kryt vodiče (SM-EWC2)
(SM-AD67L)
(SM-AD67M)
Q Zadní měnič převodů (RD-6770)
Q Průchodky do rámu
(SM-GM01 / SM-GM02)
14
Q Lithium-iontová aku-baterie
(SM-BTR1)
Příslušenství
• Kryt připojovací části
Q Adaptér košíku na lahev
(SM-BA01)
Q Spoj vzadu: Propojka (B)
Vnitřní vedení (SM-JC41) /
Vnější vedení (SM-JC40)
Q Nabíječka (SM-BCR1)
(SM-JC41)
(SM-JC40)
Q E-tube Project:
Tester systému (SM-PCE1)
Q Přívodní kabel nabíječky
(SM-BCC1)
Příslušenství
• Kabel pro připojení k PC (2ks) 2m
• USB kabel (1ks) 50cm
Q Držák aku-baterie (SM-BMR1)
(SM-BMR1-L)
(SM-BMR1-I)
Příslušenství
• Stahovací spona (1ks)
• Šroub M4 s nízkou hlavou (1ks)
Příslušenství
• Stahovací spona (1ks)
• Šroub M4 s nízkou hlavou (1ks)
• Podložka (3ks)
(SM-BMR1-S)
Příslušenství
• Šroub M4 (2ks)
15
POPIS
Q Přesmykač
Typ
Označení
Adaptér objímky (Průměr objímky
přesmykače)
Počet zubů vnějšího převodníku
Rozdíl mezi velkým a malým
převodníkem
Navářka
Objímka
FD-6770-F
FD-6770-L
FD-6770-M
FD-6770-S
-
SM-AD67L
(34,9mm)
SM-AD67M
(31,8mm)
SM-AD67MS
(28,6mm)
50-56z
16z nebo méně
Úhel řetězové vzpěry (␣)
61° - 66°
Řetězová linka
43,5mm
Q Zadní měnič převodů
Typ
SS
Rozsah napínání řetězu
33z
Maximální počet zubů největšího pastorku
28z
Minimální počet zubů největšího pastorku
23z
Maximální počet zubů nejmenšího
pastorku
12z
Minimální počet zubů nejmenšího pastorku
11z
Rozdíl počtu zubů na převodnících
16z nebo méně
Q Aku-baterie
Typ aku-baterie
Nominální kapacita
Hmotnost
Rozsah provozních teplot
Teplotní rozsah pro skladování
Nominální napětí
16
Lithium iontový
530mAh
Standardně 71g
Používání: -10°C až 50°C
Nabíjení: 0°C až 45°C
-20°C - 60°C
7,4V
Q Nabíječka
100-240V AC, 50/60Hz
Vstupní napětí
Výstupní parametry
8,4V DC, 0,55A
Rozměry
Přibližně 100mm (š) x 30mm (v) x 72mm (h)
Hmotnost
Přibližně 110g
Pracovní rozsah teplot
0-45°C
Skladovací teplota
-20°C - 60°C
Q Přívodní kabel nabíječky
Označení
SM-BCC1 1
SM-BCC1 2
SM-BCC1 3
SM-BCC1 4
SM-BCC1 5
SM-BCC1 6
Napětí (V)
220
120
100
240
220
240
Oblast
Evropa
USA / Kanada
Japonsko
Čína
Velká Británie
Délka kabelu
1m
2m
Označení
SM-BCC1 7
SM-BCC1 8
SM-BCC1 9
SM-BCC1 10
SM-BCC1 11
SM-BCC1 12
Napětí (V)
220
110
220 / 230
220
230
127 / 220
Jižní Korea
Tchai-wan
Jižní Afrika
Argentina
Izrael
Brazílie
Tvar vidlice
Austrálie /
Nový Zéland
1m
Tvar vidlice
Oblast
Délka kabelu
1m
17
MONTÁŽ
Q Montáž páky Dual Control
Zepředu stáhněte kryt těla páky a dotažením upevňovací matice imbus klíčem 5mm tělo upevněte.
Kryt jednotky
Imbus klíč 5mm
Utahovací moment: 6-8Nm
Před montáží komponentů na rámy a řídítka z kompozitních materiálů si ověřte výrobcem doporučené utahovací momenty.
Překročení povolených hodnot může způsobit poškození kompozitních struktur a příliš nízký utahovací moment naopak nezaručí
spolehlivé upevnění komponentů.
Q Montáž brzdového lanka
Vhodné lanko
Lanko průměr 1,6mm
Bowden SLR ... průměr 5mm
Délku bowdenů a lanek upravte tak, aby měly určitou vůli i při otočení řídítek do obou krajních poloh.
1.
2.
Jemně zatáhněte za brzdovou páku.
Přímo zepředu navlečte lanko, koncovku usaďte do zahloubení a z opačné
strany nasuňte bowden.
Bowden
Úchyt lanka
Váleček lanka
18
Zdvih páky lze jemně nastavit pomocí šroubu ve vrchní části opěrky páky. Při nastavování zdvihu kontrolujte chod páky.
Q Montáž přesmykače
1.
Přesmykač namontujte na rám.
Montáž přesmykače na držák na rámu (navářku)
Při montáži přesmykače na držák na rámu (navářku) musí být na sedlovou trubku umístěn chránič. Chránič je nezbytný
pro zabránění poškození rámu tlakem opěrného šroubu přesmykače.
Upevnění chrániče
Zjistěte, kde se po nastavení opěrný šroub přesmykače dotýká rámu a do tohoto místa upevněte chránič. Umístěním oblého
pásku upevňujícího chránič na sedlovou trubku v místě kde se opěrný šroub zabraňte přímému dotyku s rámem.
Opěrný šroub
* Podle tvaru konkrétního rámu použijte podle vyobrazení buďto chránič s oblou
lepící plochou nebo rovným povrchem.
Lepící páska
19
Montáž na držák na rámu (navářku)
* Při použití adaptéru objímky (SM-AD67) je nutné použít opěrný šroub. Chránící podložka není potřeba. SM-AD67 použijte
v kombinaci s FD-6770. Nelze použít SM-AD11/15.
Adaptér objímky
Utahovací moment: 5 -7Nm
Opěrný šroub
Před montáží komponentů na rámy a řídítka z kompozitních materiálů si ověřte výrobcem doporučené utahovací momenty.
Překročení povolených hodnot může způsobit poškození kompozitních struktur a příliš nízký utahovací moment naopak
nezaručí spolehlivé upevnění komponentů.
2.
Vzdálenost mezi vnějším plátem vodítka řetězu a vnějším převodníkem
nastavte v rozmezí 1-3mm.
Vzdálenost: 1-3mm
Utahovací moment: 5 -7Nm
Řetěz zachytává o vnější plát vodítka
3.
Pomocí imbus klíče 5mm nastavte polohu přesmykače tak, aby rovná
část vnějšího plátu vodítka řetězu byla přímo nad vnějším převodníkem
a zadní hrana vodítka byla odkloněna 0,5-1,0mm od roviny přední části
vodítka.
Kliky s převodníky
(velký převodník)
Vodítko řetězu
20
0,5-1,0mm
4.
Imbus klíčem 2mm otáčejte opěrným šroubem nastavujícím polohu
přesmykače tak, aby rovná část vnějšího plátu vodítka řetězu byla přímo
nad a rovnoběžně s vnějším převodníkem.
Q Montáž zadního měniče převodů
Při montáži zadního měniče se ujistěte zda se šroub zpětného odklonu neopřel
o bok výstupku patky, při dotažení by se mohl ohnout.
Šroub pro nastavení odklonu
Držák zadního měniče
Imbus klíč 5mm
Utahovací moment
převodníku: 8-10Nm
Klec s kladkami
Q Montáž řetězu
Pozn.:
* Tento 10-stupňový silniční řetěz má odlišně tvarování článků na vnější a vnitřní straně pro dosažení špičkových vlastností řazení.
Zadní (vnitřní strana)
Přední (vnější strana)
Vyobrazená strana s označením je přední strana (vnější strana).
Délka řetězu
Nejmenší pastorek
Velký převodník
* Při použití největšího pastorku 28 nebo více zubů, přidejte
k délce řetězu vedeného v vnějšího převodníku na největší
pastorek 2 články.
Největší pastorek
Velký převodník
Vodící kladka
90º
Napínací kladka
Řetěz
Řetěz
+ 2 články
21
ŘAZENÍ PŘEVODOVÝCH STUPŇŮ
Q Páky Dual Control (ST-6770)
Ovládání tlačítek zadního řazení (výchozí nastavení)
<Tlačítko řazení (X)>
<Tlačítko řazení (Y)>
Každým stiskem tlačítka se řetěz posune z menšího pastorku
na větší.
Při každém stisku tlačítka se řetěz posune z většího pastorku
na menší.
Tlačítko řazení (X)
Tlačítko řazení (Y)
Ovládání tlačítek předního řazení (výchozí nastavení)
<Tlačítko řazení (X)>
<Tlačítko řazení (Y)>
Řetěz se pohybuje z malého převodníku na velký.
Řetěz se pohybuje z velkého převodníku na malý.
Tlačítko řazení (X)
Tlačítko řazení (Y)
• Při sesmeknutí řetězu dovnitř přidržte zmáčknuté řadící tlačítko (X) nejméně po dobu 1 vteřiny aby došlo k přesunutí
přesmykače do vnější polohy a poté jej držte 10 vteřin stisknuté pro vynulování polohy řetězu.
• Pomocí SM-PCE1 lze prohodit funkci tlačítek řazení lehčích a těžších převodů (X) a (Y) jak pro zadní měnič, tak pro
přesmykač.
* Podrobnosti pro postup změny logiky ovládání najdete v nápovědě pro E-tube Project (PC aplikace).
22
ZAPOJENÍ VODIČŮ
Q Označení a příklad umístění všech součástí
Vnitřní vedení (SM-JC41)
SM-EW67-A-E
SM-JC41
EW-SD50-I
Vnější vedení (SM-JC40)
SM-EW67-A-E
SM-JC40
EW-SD50
23
Q Zapojení vpředu: Zapojení do propojky (A)
Při vedení vodičů do propjky SM-EW67-A-E ponechte dostatečnou vůli
v délce tak, aby mohla být upravena poloha ST-6770 a bylo možné
plně otáčet řídítky do obou krajních poloh. Elektrické vodiče lze
upevnit k řídítkům před navinutím omotávky.
(Příklad zapojení ST-6770 a SM-EW67-A-E)
Q Připojení páky Dual Control
1.
2.
Pro připojení k ST-6770 použijte speciální nástroj TL-EW02. Nastavte jej tak aby výstupek
konektoru byl proti drážce na užším konci.
Přetáhněte vzhůru kryt opěrky páky a zvedněte kryt konektoru.
Nástrojem TL-EW02 zapojte konektor vodiče do zdířky v páce. Konektory
tlačte k sobě až do zacvaknutí. Lze použít horní i spodní vývod.
* Druhou zdířku loze použít pro připojení doplňkových
spínačů nebo pro SM-PCE1.
3.
24
Pomocí dodávaných stahovacích spon upevněte propojku (A)
na brzdový bowden.
Q Montáž držáku aku-baterie
1.
Držák aku-baterie vsaďte na jeho místo. Pomocí šroubů košíku lahve předběžně upevněte držák aku-baterie pod košík.
SM-BMR1-L (dlouhý typ) upevněte pomocí šroubů košíku
na lahev.
Utahovací momenty pro košík najdete v příslušných servisních
pokynech.
Utahovací moment: 1,2-1,5Nm
SM-BMR1-S (krátký typ) upevněte přiloženými šrouby M4.
2.
10
Vzdálenost pod košíkem lahve ke spodní hraně držáku
baterie musí být nejméně 108mm. Ověřte, zda upevněný
košík lahve nebrání vsazení a vyjmutí aku-baterie.
8m
m
Utahovací moment: 1,2-1,5Nm
3.
Dotažením šroubů košíku na lahev držák aku-baterie
upevněte. SM-BMR1-L (dlouhý typ) upevněte k rámu
přiloženou stahovací sponou.
* Pokud je rám opatřen upevňovacím výstupkem,
lze držák baterie k rámu upevnit šroubem.
Imbus klíč 2mm
Stahovací spona
Upevňovací šroub držáku aku-baterie
(M4 x 15mm)
Utahovací moment: 1,2-1,5Nm
25
Q Vsazení a vyjmutí aku-baterie
1.
Otevřete svorku a aku-baterii vsuňte do drážky v držáku aku-baterie. Svorku uzavřete až do zacvaknutí.
2.
Otevřete svorku, aku-baterii lehce povytáhněte a po stisknutí bočních tlačítek držáku vyjměte.
Mezera
Q Zapojení vzadu: Zapojení do propojky (B)
Vnější vedení (SM-JC40)
1.
Elektrické vodiče zapojte do propojky (A) a (B). Konektory tlačte k sobě až do zacvaknutí.
Propojka (A)
Propojka (B)
26
2.
Elektrické vodiče zapojte do přesmykače, zadního měniče a držáku aku-baterie.
K přesmykači
K zadnímu měniči
Do držáku aku-baterie
3.
Elektrický vodič předběžně upevněte k rámu lepící páskou a zapojte
do propojky (B).
* Při vedení elektrického vodiče k zadnímu měniči převodů se ujistěte,
že je vodič veden po spodní straně zadní vidlice aby nemohlo dojít
ke kontaktu vodiče s řetězem.
* Délku vodiče upravte navinutím přebytečné délky do propojky (B).
Příklady úpravy délky vodiče u propojky (B)
27
4.
Po vytvoření rozvodu vodičů upevněte propojku (B) pod středovou spojkou rámu.
Upevňovací šroub propojky (B)
(10,5mm nebo 15mm)
(Imbus klíč 3mm)
Utahovací moment: 1,5-2Nm
5.
Poté na rám upevněte kryt vodiče. Pro zajištění spolehlivého upevnění krytu vodiče
na rám nejprve odstraňte veškeré nečistoty a příslušnou část odmastěte čistícím
prostředkem nebo lihem. Kryt vodiče přiložte nad vodič a přitlačte k rámu.
Kontrola propojení
Po zapojení vodičů do všech komponentů vsaďte do držáku aku-baterii a vyzkoušejte funkci systému.
Přeřaďte řadícími tlačítky a kontrolujte zda přesmykač i zadní měnič fungují.
Pozn.:
* Řadícím tlačítkem (X) levé páky přeřaďte nejméně jednou pro přesunutí přesmykače do polohy
vnějšího převodníku pro usnadnění montáže řetězu. Poté aku-baterii vyjměte z držáku.
Tlačítko řazení (X)
Odpojování elektrických vodičů
Vodiče odpojujte pomocí širšího konce speciálního nástroje TL-EW02.
Přílišným tahem za konektory může dojít k problémům s jejich funkcí.
Speciální nástroj nasaďte plochou stranou směrem k měniči převodů
a poté nakloněním klíče konektor elektrického vodiče vypojte.
FD-6770
28
RD-6770
Vodič z páky odpojujte s plochou stranou nástroje směrem k páce. Při odpojování konektoru od propojky (A) nebo (B) vsuňte
nástroj tak, aby plochá strana směřovala ke spojce.
ST-6770
SM-JC40
SM-JC41
* Přebytečnou část vodiče veďte podél řídítek a upevněte stahovací sponou nebo obdobným způsobem.
Q Zapojení vzadu: Zapojení do propojky (B)
Vnitřní vedení (SM-JC41)
1.
Nejprve otvory v rámu provlečte elektrické vodiče od propojky
(A), držáku aku-baterie, přesmykače a zadního měniče a vyveďte
je do středové spojky rámu.
* Vodiče mají stanovený směr vsunutí do rámu. Dodržujte
vyobrazený směr vsunutí vodičů do rámu.
Fixátor vodiče
Elektrický vodič pro přesmykač
Elektrický vodič pro zadní měnič
Středová spojka rámu
Elektrický vodič pro propojku (A)
Elektrický vodič pro držák
aku-baterie
29
2.
3.
Všechny vodiče zapojte do propojky (B) Konektory tlačte k sobě
až do zacvaknutí.
Elektrické vodiče zapojte do propojky (A), přesmykače, zadního měniče a držáku aku-baterie.
Do propojky (A)
K přesmykači
Do držáku aku-baterie
K zadnímu měniči
Vedení vodičů a umístění propojky (B) uvnitř rámu
1. Postupně provlečte vodič přesmykače sedlovou trubkou a vodič zadního měniče řetězovou vzpěrou rámu.
2. Elektrický vodič propojky (A), držáku aku-baterie a propojky (B) provlečte spodní rámovou trubkou. Zkontrolujte zda šroub
3.
30
na středovém složení nepoškodil žádný z vodičů.
Vodiče provlečte tak, aby ve středové spojce rámu byl vidět pouze vodič přesmykače a zadního měniče převodů a pokud
sem zasahují jakékoli další součásti, jako např. fixátory vodičů, posuňte je dál dovnitř do rámu.
K přesmykači
1
2
Do propojky (A)
Do držáku aku-baterie
Propojka (B)
K zadnímu měniči
3
Montáž pláště osy středového složení
1. Při vsazování vnitřního pláště středového složení se ujistěte, že vodiče obou měničů zůstaly nad krytem.
2. Vnitřní plášť upevněte na misky středového složení
Vnitřní plášť
Miska
Miska
Miska
Pozn.:
Vnitřní plášť
* Pokud rám nemá mezi osou a středovou spojkou dostatečný prostor pro vedení
elektrických vodičů, použijte vnitřní plášť dodávaný samostatně.
31
Montáž držáku aku-baterie
1. Elektrický vodič držáku aku-baterie vsaďte do drážky v krytu vodiče držáku aku-baterie.
2. Přiložené podložky umístěte mezi držák baterie a rám a poté držák upevněte šrouby.
3.
* Pokud připevňujete rovněž košík na láhev, upevněte jej spolu s držákem.
* Utahovací momenty pro košík najdete v příslušných servisních pokynech.
Přiloženou kabelovou sponou upevněte držák baterie k rámu.
1
2
3
Podložky
Stahovací spona
Imbus klíč 2mm
* Pokud je rám opatřen upevňovacím výstupkem,
lze držák baterie k rámu upevnit šroubem.
Upevňovací šroub držáku aku-baterie
(M4 x 15mm)
Utahovací moment: 1,2-1,5Nm
32
Montáž průchodek
Podle potřeby umístěte průchodky na vodiče, zahákněte vrchní část do otvoru v rámu a spodní část dotlačte dovnitř.
Do propojky (A)
Uzavřeno
Uvolněno
K zadnímu měniči
K přesmykači
Q Montáž adaptéru košíku na lahev
Imbus klíč 3mm
Pokud košík na láhev, umístěný na sedlové trubce, koliduje s
aku-baterií, posuňte jej výše. Proti výchozí poloze lze košík
na láhev posunout vzhůru o 32mm až 50mm.
10m
* Pokud upevnění brání upevnění přesmykače, použijte
přiložené podložky.
* Utahovací momenty pro košík najdete v příslušných
servisních pokynech.
15m
m
m
10m
m
Podložky
15m
m
Utahovací moment: 3Nm
33
NASTAVENÍ
Q Nastavení zadního měniče převodů
Propojka (A)
Svítí (červeně)
Tlačítko pro nastavení
zadního měniče
1.
2.
3.
4.
34
Připojte baterii.
Zadním měničem přeřaďte do polohy 5. pastorku. Držte stisknuté tlačítko propojky (A) SM-EW67-A-E dokud se nerozsvítí
červená LED, označující přepnutí zadního měniče do režimu nastavování. Pamatujte, že pokud po rozsvícení červené LED držíte
tlačítko stisknuté, aktivuje se ochranný režim.
* Podrobnosti najdete v oddíle ‘Ochranný režim’ na straně 38.
Po výchozím nastavení se jedním stiskem tlačítka (X) vodící kladka posune o jeden krok směrem dovnitř.
Jedním stiskem tlačítka (Y) se vodící kladka posune o jeden krok směrem ven.
Vodící kladka se může z výchozí pozice posunout o 15 kroků dovnitř a 15 ven, má tedy celkem 31 pozic.
Při nastavování vodící kladka lehce překmitne a poté se zvýrazněným pohybem vrátí zpět tak aby bylo možné zkontrolovat
směr nastavování. Při kontrole polohy vodící kladky vůči pastorku porovnávejte polohu ve které se vodící kladka zastaví.
Za otáčení klik posunujte tlačítkem řazení (X) vodící kladku
směrem dovnitř až se začne ozývat lehké zachytávání řetězu
o 4. pastorek.
5.
Poté stiskněte tlačítko řazení (Y) pro posunutí vodící kladky
směrem ven o 4 kroky do finální polohy.
4 krát
4 kroky
6.
Tiskněte tlačítko na spojce (A) až dokud červená LED nezhasne pro přechod zadního
měniče z režimu nastavování do režimu řazení. Vyzkoušejte řazení a kontrolujte,
zda se na žádném stupni neozývá hluk. Pokud je potřeba jemné doladění, přepněte
znovu do režimu nastavování a opakujte nastavení zadního měniče.
Nesvítí
Tlačítko pro nastavení
zadního měniče
7.
Poté nastavte šrouby horního a spodního dorazu.
<Nastavení spodního dorazu>
Zadním měničem přeřaďte na největší pastorek a dotáhněte nastavovací šroub spodního
dorazu do dotyku s výstupkem.
Pokud je dorazový šroub příliš dotažen, motor bude signalizovat problém a řazení
nebude fungovat správně.
Imbus klíč 2mm
Příznaky
• Nejde řadit na lehčí převody.
• Hlučnost neustává.
• Aku-baterie se rychle vybíjí. (na motor působí zatížení).
Šroub spodního dorazu
<Nastavení horního dorazu>
Zadním měničem přeřaďte na nejmenší pastorek a dotáhněte
nastavovací šroub horního dorazu do dotyku s výstupkem. Z této
polohy otočte šroub horního dorazu o jednu otáčku proti směru
hodinových ruček tak, aby zůstala vůle pro překmit vodítka.
Imbus klíč 2mm
Šroub horního dorazu
35
Při řazení z většího pastorku na menší se zadní měnič pohybuje směrem
ven s překmitem a poté se vrací do výsledné polohy.
Největší pastorek
8.
Šroub pro nastavení odklonu Přeřaďte na vnitřní převodník
a největší pastorek a otáčejte klikami vzad. Otáčejte šroubem
zpětného odklonu tak aby se vodící kladka přiblížila k pastorku
bez vlivu na chod řetězu. Poté přeřaďte na nejmenší pastorek
a zkontrolujte zda poloha vodící kladky nebrání chod řetězu.
Nejmenší pastorek
Šroub pro nastavení
odklonu
Vodící kladka
Q Nastavení přesmykače
Pozn.:
* Šrouby horního a spodního dorazu a opěrný šroub jsou umístěny blízko sebe. Ujistěte se, že nastavujete správný šroub.
Opěrný šroub
Šroub horního dorazu
Šroub spodního dorazu
36
<Nastavení spodního dorazu>
Přeřaďte na malý převodník a největší pastorek. Imbus klíčem 2mm otáčejte
šroubem spodního dorazu tak, aby mezi vnitřním plátem vodítka přesmykače
a řetězem byla vůle 0-0,5mm.
0-0,5mm
<Nastavení horního dorazu>
Poté přeřaďte na velký převodník a nejmenší pastorek. Imbus klíčem 2mm
otáčejte šroubem horního dorazu tak, aby mezi vnějším plátem vodítka
přesmykače a řetězem byla vůle 0,5-1,0mm. Vyzkoušejte řazení všech stupňů
na obou měničích a kontrolujte, zda řetěz nezachytává o vodítko řetězu.
0,5-1,0mm
37
DALŠÍ FUNKCE
Q Funkce zobrazení stavu baterie
Tiskněte kterékoli řadící tlačítko alespoň 0,5 vteřiny. Stav aku-baterie můžete ověřit na indikátoru ve vrchní části propojky (A).
Indikátor stavu aku-baterie
100 %
Svítí zeleně (2 vteřiny)
50 %
Bliká zeleně (5x)
25 %
Svítí červeně (2 vteřiny)
0%
Bliká červeně (5x)
* Pokud je aku-baterie téměř vybitá, přestane nejprve fungovat přesmykač a poté zadní měnič. Pokud je veškerá energie
aku-baterie spotřebovaná, měniče převodů zůstanou v poslední zařazené poloze. Pokud indikátor aku-baterie svítí červeně,
doporučujeme aku-baterii neprodleně dobít.
Q Ochranný systém
* Po aktivování ochranné funkce otáčejte, při obnovovací proceduře, klikami.
Pokud je bicykl vystaven silnému rázu, aktivuje se ochranný systém, spojka mezi motorem a mechanismem se rozpojí a zadní měnič
přestane fungovat. Je to z důvody ochrany systému v situaci, kdy dojde např. k pádu. Pokud k tomu dojde, stiskněte na nejméně
5 vteřin tlačítko (A) na propojce SM-EW67-A-E Zadní měnič přejde zpět z ochranného režimu a dojde k obnovení propojení motoru
a mechanismu. Pokud se spojení neobnoví, zahýbejte klecí do stran nebo vpřed a vzad. Řadící pákou změňte převod a zkontrolujte,
zda došlo k obnovení propojení.
Propojka (A)
Svítí (červeně)
Tlačítko pro nastavení
zadního měniče
Držení stisknutého
tlačítka
Svítí (červeně)
Bliká (červeně)
Zrušení ochranného režimu
Celkem přibližně 5 sekund
Ochrana zrušena
Pokud červená LED na propojce (A) svítí, zadním měničem převodů nelze řadit. Nastavovací tlačítko zadního měniče držte stisknuté
dokud červená LED nezhasne.
38
ÚDRŽBA
* Vyobrazena je pravá páka.
Q Demontáž opěrky a páky
1.
Speciálním nástrojem (dodáván samostatně) sejměte pojistný třmenový kroužek. Část B dejte do roviny se směrem vyjmutí
pojistného třmenového kroužku. Poté na pojistný kroužek nasuňte část A a vyjměte jej.
(A)
Speciální nástroj na demontáž
pojistného třmenového
kroužku
Y6RT68000
(B)
Pozn.:
* Při demontáži může pojistný třmenový kroužek vyskočit, proto dbejte aby při jeho vyjímání nebyli v blízkosti
žádní lidé či předměty.
2.
Do otvoru čepu páky vsuňte imbus klíč nebo podobný nástroj a pryžovou
paličkou opatrně čep páky vyklepejte.
Čep páky
3.
Vyjměte vratnou pružinu.
Vratná pružina
39
4.
Vyšroubujte dva upevňovací šrouby spínací jednotky a spínače i pružiny spínačů
vyjměte. Poté lze páku a opěrku páky oddělit.
Šrouby upevňující spínací
jednotku
(#T5 TORX®)
TORX je registrovaná obchodní značka firmy Camcar LLC.
Q Montáž spínací jednotky
1.
Zkontrolujte zda jsou na koncích pružin nasazena tlačítka a poté pružiny
vsaďte do otvorů v upevňovací ploše spínací jednotky páky.
Pružiny spínačů
2.
40
Spínací jednotku usaďte na upevňovací plochu spínačů páky.
Mazací tuk pro
DURA-ACE
(Y-04110000)
Aplikujte mazací tuk
3.
Prsty zatlačte na spínací jednotku tak, aby konce pružin
zapadly do drážek v tlačítkách a poté zatlačte tlačítka
řazení (X a Y) dovnitř až nadoraz.
Spínací jednotka
Tlačítka řazení (X/Y)
4.
5.
Spínací jednotkou oddalte od upevňovacího plátu
a zkontrolujte zda jsou pryžové výstupky spínací jednotky
usazeny v pružinách.
Spínací jednotku vraťte do polohy na upevňovacím plátu
a za přitlačování prsty vyzkoušejte nejméně jednou tlačítka
řazení (X a Y) a kontrolujte zda dojde k sepnutí. Pomocí
upevňovacích šroubů upevněte spínací jednotku.
Utahovací moment: 0,18Nm
Q Montáž opěrky a páky
1.
Sestavu páky upevněte na tělo páky a připojte vratnou pružinu.
41
2.
Srovnejte otvory pro čep páky a čep nasuňte.
* Správná orientace čepu je s drážkou pro pojistný třmenový kroužek
nahoře.
* Zkontrolujte, zda je horní plocha čepu zarovnaná s povrchem těla
opěrky tak, aby bylo možné do drážky nasadit pojistný třmenový
kroužek.
3.
Stranou A speciálního nástroje nasaďte pojistný
třmenový kroužek.
* Tiskněte tlačítka řazení (X a Y) a kontrolujte,
zda fungují a zkontrolujte hladký chod páky.
Q Výměna kladky
Utahovací moment vodící /
napínací kladky: 2,5-5Nm
Imbus klíč 2mm
42
AKUMULÁTOR
Lithium iontová aku-baterie. Pro nabíjení používejte speciální nabíječku (SM-BCR1). Pro nabíjení této aku-baterie nikdy
nepoužívejte žádnou jinou nabíječku. Hrozilo by nebezpečí výbuchu či vzplanutí.
Elektrické kontakty
Kontakty neupravujte a chraňte před poškozením,
jinak by mohlo dojít k problémům s funkčností.
Manipulaci s aku-baterií věnujte náležitou
pozornost.
Q Přechovávání aku-baterie
Při skladování aku-baterie ji vyjměte z nabíječky a na připojovací část navlékněte kryt.
Kryt připojovací části
• Přechovávání aku-baterie s úrovní nabití 50% a více (zelený indikátor svítí), prodlužuje její životnost. Doporučujeme kontrolovat
stav nabití přibližně jednou za půl roku.
• Při uskladnění aku-baterie v chladu se mohou její vlastnosti zhoršit a může se zkrátit doba použitelnosti.
Q Životnost aku-baterie
• Aku-baterie je spotřební zboží. Při opakovaném používání se v průběhu času postupně kapacita aku-baterie snižuje.
Pokud se doba použitelnosti aku-baterie výrazně zkrátí, je pravděpodobně na konci své životnosti a je nutné ji vyměnit za novou.
• Životnost aku-baterie závisí na mnoha faktorech jako je způsob uskladnění, způsob používání, na okolním prostředí a individuální
charakteristice každé aku-baterie.
Q Doba nabíjení
Dobíjení trvá přibližně 1,5 hodiny.
(Skutečná délka nabíjení závisí na stupni vybití aku-baterie.)
43
Q Správné používání aku-baterie
Pokud jde aku-baterie nasadit a vyjmout ztuha, aplikujte mazivo (mazací tuk DURA-ACE).
Na části, kde dochází ke kontaktu o-kroužků aplikujte příslušné mazivo.
Aplikujte mazací tuk
Mazací tuk pro DURA-ACE
(Y-04110000)
Pozn.:
* Při plném nabití lze s komponenty DURA-ACE (7970) ujet přibližně 1000km. Jízdní dosah sady ULTEGRA (6770) je kratší.
(Přibližně o 30% podle testů Shimano)
NABÍJEČKA
Tato nabíječka je speciální nabíjecí zdroj, určený pouze pro nabíjení lithium-iontových aku-baterií Shimnao.
Do této nabíječky se nepokoušejte připojit žádné jiné aku-baterie. Hrozilo by nebezpečí výbuchu či vzplanutí.
Zdířka přívodního kabelu
Elektrické kontakty
Kontakty neupravujte
a chraňte před poškozením,
jinak by mohlo dojít
k problémům s funkčností.
Manipulaci s aku-baterií
věnujte náležitou pozornost.
Přívodní kabel nabíječky (SM-BCC1)
<dodáván samostatně>
Zapojte do zdířky.
* Zasuňte až na doraz.
Indikátor PROBLÉMU:
Bliká pokud nastane chyba.
Indikátor NABÍJENÍ:
Při nabíjení svítí.
44
Q Nabíjení aku-baterie
1.
2.
3.
4.
Vidlici přívodního kabelu nabíječky zapojte do elektrické zásuvky.
Aku-baterii zasuňte do nabíječky až nadoraz.
* Dobíjení trvá přibližně 1,5 hodiny. (Skutečná délka nabíjení závisí na stupni vybití aku-baterie.)
Po nabití aku-baterie (oranžový) indikátor NABÍJENÍ zhasne.
* Pokud bliká indikátor PROBLÉMU, je pravděpodobně problém s aku-baterií. Více v oddíle Odstraňování problémů.
Přívodní kabel vypojte ze zásuvky a nabíječku uskladněte na vhodném místě podle bezpečnostních předpisů.
Svítí oranžově
Q Odstraňování problémů
V případě poruchy
• Aku-baterii vyjměte z nabíječky, vidlici přívodního kabelu nabíječky
odpojte ze zásuvky a poté opakujte nabíjení.
• Pokud po tomto kroku nabíjení stále neprobíhá, je teplota okolí příliš
nízká nebo vysoká, nebo jde o problém s aku-baterií.
Pokud nabíjení aku-baterie neprobíhá,
na nabíječce bliká indikátor PROBLÉMU.
KOMBINOVÁNÍ KOMPONENTŮ
Komponenty sady ULTEGRA 6770 nelze kombinovat s komponenty sady DURA-ACE 7970.
45
Upozornění: Dalším vývojem může dojít ke změně specifikací bez upozornění. (Czech)
© R’íjen 2011 Shimano Inc. HTR
11001113
Download

Sada 6770 Příručka prodejce