MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
____________________________________________________________
Odbor životního prostředí
Č.j.: MJ/58561/2014/2015/04/OŽP/R-20/Ne
Vyřizuje/telefon: Nečesaná/584498423
Jeseník, dne 18.2.2015
Město Žulová, Hlavní 36, 790 65 Žulová
ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení,
kterou dne 15.12.2014 podal
Město Žulová, IČO 00303682, Hlavní 36, 790 65 Žulová
(dále jen "stavebník"),
I.
podle § 115 odst. 4 stavebního zákona
prodlužuje
do 2 roky, tzn. do 21.2.2017 platnost stavebního povolení, které vydal Městský úřad Jeseník, odbor
životního prostředí dne 18.1.2013 pod č.j. MJ/47015/2012/2013/05/OŽP/R-2/Ne na stavbu
Tlaková splašková kanalizace a ČOV Žulová
Žulová
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 804, 822, 823, 825, 826, 827, 847, 1153, 1154 v katastrálním
území Dolní Skorošice,
st. p. 2, 3/1, 4/1, 9, 10/1, 15, 17/1, 17/3, 22, 26, 27, 29, 33, 41, 43, 50, 55, 58, 73, 81, 103, 106, 111, 114,
118, 129, 132, 134, 137, 138, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 158, 163, 166, 175, 194, 209/1, 215, 218,
220, 226, 227, 229, 231, 234/1, 237, 239, 241, 243, 251, 259, 263, 265, 268, 283, 289, 291, 294, 297,
340/3, 351, 360, 363, 364, 365, 372, 373, 375, 376, 378, 381, 386, 436, 452, 459, 461, 465, 467, 472,
479, 480, 506, 509, 517, 524, 528, 532, 534, 535, 540, 543, 550, 555, 561, 586, 590, 593, 595/1, 613,
618, 620, 621, 623, 639, 652, 680/1, 687, 693, 694, 707, 709, 1085, 1088, parc. č. 8/1, 8/2, 13/1, 13/6,
13/7, 21, 28, 34, 40, 48/2, 49, 52/1, 53/1, 56/2, 59, 61, 63/1, 67, 69, 71, 72/3, 78, 85/1, 90, 102, 117,
122/1, 122/3, 126, 147/2, 154, 156/1, 162, 164, 167/2, 174, 179/1, 184, 187, 190, 192, 193, 195, 207, 208,
219, 222, 224/1, 224/2, 230, 236/1, 240, 245/1, 248/1, 248/2, 255, 258, 262, 264, 267/1, 271/1, 271/2,
272/1, 272/2, 278, 279, 281, 287, 302, 303, 308, 310/1, 311, 312/1, 342, 348, 355, 357, 383, 385, 393,
395/2, 395/3, 397/3, 397/6, 410/1, 411/1, 413, 419/1, 419/2, 421, 423, 427, 429, 430, 434, 441, 443,
444/2, 444/4, 444/5, 445/1, 445/10, 445/11, 445/21, 445/24, 449, 460, 464, 473, 474/2, 475, 491/2, 492,
494/1, 495/3, 497/1, 497/2, 504, 514, 516, 521/2, 523/8, 525, 527, 536/1, 537/1, 537/2, 542/1, 542/2, 548,
552, 554, 559, 562, 564, 567/1, 568/1, 569, 576/1, 577/1, 577/2, 580, 581, 585, 608/1, 614, 617, 622/2,
624, 625/1, 625/5, 625/6, 625/7, 625/10, 625/11, 666/2, 667, 672/14, 679, 681, 686, 688, 697, 698/2,
699/1, 699/2, 712, 713, 714, 1077/1, 1077/2, 1077/3, 1079/3, 1086, 1091/2, 1208/1, 1208/2, 1208/4,
1209/1, 1209/2, 1210, 1211, 1212, 1213/1, 1213/5, 1214, 1215, 1216, 1217/1, 1218/4, 1220/2, 1221/1,
1221/2, 1225, 1226/1, 1226/9, 1227/1, 1227/9 v katastrálním území Žulová.
Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
odbor životního prostředí, se sídlem Karla Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
Tel.: MěÚ Jeseník 584 498 111
email: [email protected]
IDDS: vhwbwm9
Internet: www.mujes.cz
Č.j. MJ/58561/2014/2015/04/OŽP/R-20/Ne
str. 2
Stavební objekty:
SO 1 – Čistírna odpadních vod
SO 1.10 – provozně-technické objekty - na pozemku p.č. 826 v kat.ú. Dolní Skorošice
PS 1 - Strojně technologické zařízení mechanicko-biologické čistírny odpadních vod
PS 1.10 – strojně technologická část ČOV
PS 1.20 – elektro-technologická část ČOV
SO 1.30 – trubní vedení
- Gravitační potrubí k odvádění odpadních vod z ČOV do vodního toku v délce
95 m PP DN 250, 11 m PP DN 200, včetně kontrolních šachet
- tlakové potrubí k přivádění odpadních vod ze svozové jímky do ČOV v délce
36 m PE 100-D63-SDR17, 26 m PE 100-D90-SDR17, 16m PE 100-D110-SDR17
- výustní objekt – Vidnávka, ř.km 13,270, betonové čelo obložené kamenem
SO 1.40 – přípojka NN pro ČOV – vedena z pozemku p.č. 34 v k.ú. Žulová z trafostanice ČEZ
JE-0150, vedeno souběžně s kanalizačním potrubím
SO 1.50 - vodovod pro ČOV – veden z pozemku p.č. 590 v k.ú. Žulová prodloužením stávajícího
řadu LT redukcí DN 80/50 a uzavíracím šoupatem se zemní soupravou. Uložen
bude v souběhu s kanalizačním potrubím. Osazeny budou odkalovací
a odvzdušňovací hydranty
SO 2 – Tlaková splašková kanalizace
Hlavní řady v celkové délce 6 727 m
Podružné řady v celkové délce 4 270 m
Čerpací šachty v počtu 215 ks
PS 2 – technologická část – čerpací šachta tlakové kanalizace
II.
Stanoví
podmínky a povinnosti k provedení stavby:
1. Stavba bude dokončena do 31.12.2020.
2. Ostatní podmínky stanovené v rozhodnutí č.j. MJ/47015/2012/2013/05/OŽP/R-2/Ne ze dne 18.1.2013
zůstávají v platnosti. .
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§27 odst. 1 správního řádu):
Město Žulová, Hlavní 36, 790 65 Žulová
Odůvodnění:
Stavebník oznámil stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy stavební
povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.
Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno takto:
- Nedostatek finančních prostředků.
Vodoprávní úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých
bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti resp. byla prodloužena
platnost stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Obec Skorošice, ADOS TRANS s.r.o., Lesy České republiky, s.p., Správa železniční dopravní
cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Město Žulová, Ing. Libor Kala, Pavel Bartoněk,
Božena Pohůnková, JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh, Marta Chromková, Ing. Vlastislav
Č.j. MJ/58561/2014/2015/04/OŽP/R-20/Ne
str. 3
Lux, Hana Luxová, Ing. Leokratis Papadopulos, Olga Papadopulosová, Josef Hadwiger, Karel
Novák, Zdenka Nováková, Monika Stehlíková, Josef Kopecký, Jan Zesevič, Blanka Zesevičová,
Josef Rudolf, Marie Rudolfová, Ing. Ladislav Švec, Zdeňka Švecová, Eduard Matal, Eluška
Matalová, Jiří Anděl, Jaroslav Sikora, Marie Sikorová, Ing. Petr Schopf, Eva Schopfová, Miloslav
Chorváth, Marie Andělová, Jaroslav Kabela, Richard Chromeček, Vlasta Krčmová, Nina
Galochová, Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Žulová, Komenského 154, Miloslav
Pavličík, Jaroslava Pavličíková, Gabriela Hloušková, Petr Honajzer, Tomáš Honajzer, Vlasta
Honajzerová, Miroslav Kopecký, Anna Kopecká, Ing. Jaroslav Chromeček, Štefan Jaroš, Věra
Vrzalová, Miloš Vrzal, Jan Buben, Otilie Králíková, Jiří Kamarád, Václav Nečesal, Marie
Nečesalová, Ing. Radomír Komínek, Jarmila Komínková, Krajské ředitelství policie Olomouckého
kraje, Dopravní inspektorát Jeseník, Alena Dekanová, Mgr. Jaroslava Gurková, Marcela Vrzalová,
Hubert Bankó, Helmut Pohl, Božena Pohlová, Eva Králíková, Rostislav Králík, Jiří Kouřil, Jaromír
Kamarád, Hermína Kamarádová, Jiří Chrastina, Hedvika Chrastinová, Milan Profous, Marie
Profousová, Alena Slámková, Zdeněk Karel, Dana Karlová, Josef Morong, Adéla Morongová,
Anna Škvařilová, Jiří Škvařil, Danuše Böserová, Jan Böser, Milena Vylíčilová, Petr Vylíčil, Radka
Vylíčilová, Pavel Jehlička, Anna Kubicová, Blanka Hofmannová, Vlastimil Arnošt, Zdeňka
Arnoštová, Vladimír Korytář, Jitka Korytářová, Vítězslav Juřík, Věra Juříková, Pavla Jehličková,
Jindřich Jehlička, JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh, František Mrázek, Olga Mrázková, Jiří
Křupka, Jiří Jehlička, Drahomíra Jehličková, Pavel Urbánek, Jarmila Aniolová, Jiří Kolek, Eliška
Kolková, Pavel Mrázek, Jarmila Lučanová, Josef Valák, Zdeněk Lučan, MORONG - SLUKO,
s.r.o., Jarmila Lapková, Zdenka Tazbírková, Václav Kopolovič, Marie Záplatová, Marie
Scheuterová, Karel Scheuter, Marta Šmírová, Marcel Bartoš, Vladimíra Bartošová, Jana Pohlová,
Filip Pohl, Ing. Bohumír Cochlar, Ivana Hradiská, Ing. Bohumír Cochlar, Helena Cochlarová,
Jarmila Zapletalová, Ivo Zapletal, Jan Hrdlička, Anna Hrdličková, Jana Zdražilová, Vilém Heczko,
Anežka Heczková, Ing. Alexander Urbánek, Anna Kolbová, Dagmar Dostalíková, Jana Pohlová,
Ladislav Pohl, Petr Hofmann, Zdeněk Cverna, Jaroslava Cvernová, Jaroslav Opršal, Dagmar
Opršalová, Dagmar Drabíková, Věra Hradilová, Ingrid Škvařilová, Česká pošta, s.p., Jiřina
Komadová, Ladislav Komada, Jan Skorohyd, Anna Ciocoiu, Michael Ciocoiu, Zdeněk Červený,
Helena Urbanová, Josef Opršal, Jiří Beťák, Květoslava Beťáková, Petr Skřítek, Silvie Skřítková,
Miroslav Šašinka, Lenka Šašinková, Josef Vigláš, Josef Kopecký, Kristina Kopecká, Státní
pozemkový úřad, Jindřich Zapletal, Lenka Zapletalová, Karel Heide, Ivanka Heidová, Josef Hrubý,
Libuše Hrubá, Hana Petrášková, Zdeněk Petrášek, František Šuba, Libuše Šubová, Eduard Čegan,
Marie Čeganová, Tělovýchovná jednota Sokol Žulová, Ing. Miloslav Jehlička, Hana Jehličková,
Miroslav Laboš, Milica Labošová, Zbyněk Stehlík, Libor Klemsa, Věra Klemsová, Miluše
Mrázková, Miluše Mrázková, Pavla Kabelová, Jarmila Rygelová, Jan Janošťák, Gertruda
Janošťáková, František Slámka, Ivona Šarmanová, Jan Křivohlávek, Barbora Křivohlávková, Jan
Platoš, Milan Ševčík, Milan Kusýn, Anna Kusýnová, Miroslav Staněk, Soňa Staňková, Ladislava
Suchá, STOMIX, spol. s r. o., Edith Bednarská, Zuzana Prausová, Günter Bednarski, Erika
Bednarská, Nikos Avramidis, Jiřina Stúpalová, Jiřina Skalníková, Bohumil Skalník, Marie
Katarzynská, Jiří Čegan, Marie Čeganová, Jan Latinák, Veronika Hečková, Zdeňka Mihulková,
Aleš Bambula, Marie Bambulová, Ing. Jana Holasová, Bc. Jaroslav Kelnar, Marie Stejskalová,
Radek Trsťan, Roman Backa, Eva Martináková, Miroslav Židek, Správa silnic Olomouckého kraje,
p.o., Středisko údržby Šumperk, Kamil Macháček, Lenka Macháčková, Miroslav Richter, Marie
Čagánková, Karel Vávra, Jiří Scheuter, Květa Scheuterová, Karel Hečko, Ludmila Hečková, Jan
Švajka, Dušan Mondek, Věra Mondeková, Dagmar Ondruchová, Oldřich Michalík, Milena
Michalíková, Věra Zesevičová, Josef Zesevič, Eva Valičková, MUDr. Martin Rydlo, MUDr. Marie
Rydlová, Miloslav Bilík, České dráhy, a.s., Josef Vávra, Hana Vávrová, Anna Chromková,
Emerich Chromek, Josef Mráček, Marie Mráčková, Slezský kámen a.s., SLEZSKÁ ŽULA, spol. s
r. o., Luděk Žejdlík, Daniela Žejdlíková, Jarmila Valíčková, Dana Fedorová, Roman Fedora,
Marcela Zaoralová, Daniel Syrovátka, Eva Kohutková, Kamila Vysloužilová, Marie Platanovová,
Karel Potůček, Petr Staněk, Rudolf Pelc, Anna Pelcová, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Lesy ČR,
s.p. Správa toků-oblast povodí Odry, Povodí Odry, státní podnik, Ivan Urbánek, Jesenická
vodohospodářská společnost, spol. s r.o., RWE Distribuční služby, s.r.o., O2 Czech Republic, a.s,
ČEZ Didtribuce, a.s., Web4Soft Internet s.r.o., Alena Fojtková, Jaroslav Fojtek, Marie Banková,
Tomáš Trsťan, Magdalena Trsťanová, Františka Staňková, Ladislav Staněk, Karel Staněk, Josef
Kamarád, Marta Kamarádová, Bedřich Richter, Inge Richterová, Jaroslav Chromeček, Marie
Chromečková, Helga Fryzelková, Marie Skřítková, Marie Viglášová, Štefan Laboš, Marie
Labošová
Č.j. MJ/58561/2014/2015/04/OŽP/R-20/Ne
str. 4
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze, dle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odvolat do 15 dnů ode dne
jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, podáním
u zdejšího vodoprávního úřadu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán
na náklady účastníka (viz. § 82 „správního řádu“).
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné (viz. § 82 „správního řádu“).
Vodoprávní úřad posoudil předmětnou stavbu jako zvlášť rozsáhlou s velkým počtem účastníků řízení,
což odůvodňuje oznámení rozhodnutí vodoprávního řízení formou veřejné vyhlášky.
Město Jeseník, Město Žulová a obec Skorošice se žádá o vyvěšení tohoto rozhodnutí po dobu 15-dnů
způsobem v místě obvyklým a rovněž zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den
této lhůty je současně dnem doručení tohoto rozhodnutí. Po uplynutí této lhůty se požaduje zaslání
písemnosti nazpět s potvrzením podpisem a razítkem, že byla vyvěšena stanovenou dobu.
„otisk úředního razítka“
Ing. Regina Weiserová v.r.
vedoucí odboru
Za správnost vyhotovení: Věra Nečesaná, referentka odboru ŽP
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 18 odst. 2 ve výši 1000,- Kč byl zaplacen dne 12.11.2014.
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: .....................................
Sejmuto dne .......................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Č.j. MJ/58561/2014/2015/04/OŽP/R-20/Ne
str. 5
Obdrží:
Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):
1. Město Žulová, IDDS: j5ub744
Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu (doručování veřejnou vyhláškou):
- účastníci stavebního řízení vymezení ustanovením § 109 stavebního zákona a dále účastníci vymezení
zvláštním předpisem:
Dotčené orgány:
1. Městský úřad Žulová, silniční správní úřad, IDDS: j5ub744
1. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Územní pracoviště Jeseník,
IDDS: 7zyai4b
3. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, ÚO Jeseník, IDDS: ufiaa6d
4. Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, IDDS: 5mjaatd
5. Obecní úřad Skorošice, Skorošice č.p. 93, 790 66 Skorošice, IDDS: 7ezbg97
6. MěÚ Jeseník, odbor ŽP-orgán ochrany ZPF, Karla Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník 1
7. MěÚ Jeseník, odbor ŽP-orgán státní správy lesů, Karla Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník 1
8. Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Karla Čapka č.p. 1147/10, 790 01
Jeseník 1
9. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, pracoviště Jeseník, IDDS:
qiabfmf
Úřední deska:
1. Město Žulová,
2. Obec Skorošice,
3. Město Jeseník
Download

Rozhodnutí