MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR
odbor životního prostředí
nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail:[email protected]
SPIS. ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
ŽP4/170/2011/172/11
MUNO 66862/2011
Simona Dušková
487 712 471
[email protected]
DATUM:
19.9.2011
DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ
Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2
písm. c) a ustanovení § 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále
jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů jako místně příslušný vodoprávní úřad, podle
ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona, podle
ustanovení § 15 odst. 1 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen
"stavební zákon") a ustanovení § 70 správního řádu
rozhodl
v řízení z moci úřední
o opravě textu ve výrokové části rozhodnutí
vydaného dne 12.9.2011, spis zn.: ŽP4/170/2011/172/11, č.j.MUNO 65123/2011 ve věci povolení
stavby "Vodovod Maxov - Radvanec" s dotčením pozemků p.č. 49/2, 63, 96/1, 142/2, 145/1, 283/8,
397/1, 450/2, 450/10, 745/10, 749/4, 750/3, 875/2, 878/1, 884/1, 978, 981, 982/1, 983/1, 987, 990,
997/1, 997/4, 998/1, 999/1, 1001/1, 1001/2, 1004, 1016/1, 1016/3, 1016/4, 1037/1, 1039, 1056, 1085,
1103, 1113/4, 1113/18, 1113/22, 1118/4, 1118/6 a st.p.č. 116/1, 116/2, 122/1, 122/3 a 123
v katastrálním území Radvanec, obec Radvanec, kraj Liberecký, č.h.p. 1-14-03-051.
Stavební povolení bylo vydáno na žádost stavebníka Obci Radvanec, Radvanec 75, 473 01 Radvanec,
IČ: 467 50 690 zastoupené na základě plné moci Ing. Stanislavem Zahradníkem, U Černého dolu
575/4, 460 01 Liberec 4, IČ: 120 59 013.
Původní text ve výrokové části rozhodnutí, ve kterém chybí podmínky stanoviska
Lesů ČR, s.p., vydané dne 9.9.2011:
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval
autorizovaný projektant vodohospodář Ing. Stanislav Zahradník, Projektování a inženýrská činnost
vodohospodářských staveb, U Černého dolu 575/4, 460 01 Liberec, ČKAIT - 0500028, datum vyhotovení:
leden 2011 a dle dodatku projektové dokumentace č.1/08 2011. Případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení vodoprávního úřadu a musí být projednány se zodpovědným projektantem.
2. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby
a ponechá jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
3. Termín zahájení stavby: po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Termín dokončení stavby: 31.12. 2015.
4.
5.
6.
7.
8.
Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavby bude vodoprávnímu úřadu Městského úřadu
Nový Bor písemně oznámen termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele včetně stavebního
dozoru.
Před započetím stavby (stavebních prací) zajistí stavebník vytýčení veškerých podzemních zařízení
a vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky číslo 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní
díla.
Stavební odpady vzniklé stavbou budou využity, popř. odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby.
Doklady o likvidaci odpadů doloží investor ke kolaudačnímu řízení.
Budou dodrženy podmínky vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., vydané dne 8.8.2011
pod značkou TPCV/O11610034685/Če/11:
- Souhlasíme s realizací akce v obci Radvanec o kapacitách.
• vodovodní řad v PEHD 63 PN 16 o celkové délce 1473 m,
• vodovodní řad v PEHD 63 PN 16 o celkové délce 996 m,
• čerpací stanice s akumulací na p.p.č. 750/3 k.ú. Radvanec v nerez provedení potrubí
a) Qč 0-1,6 l/s, Hč 64 m (při jednom čerpadle)
b) Qč 0-3,2 l/s, Hč 64 m (při souběhu dvou čerpadel)
c) Akumulace 2 x 11 m3, tj. 22 m3, tj. 60 % Q max. denní
• Přívodní potrubí z vodoměrné šachty do ČS – PEHD 63 v délce 8 m,
• Elektropřípojka pro ČS v délce dle umístění rozvaděče
- Souhlasíme s navrženou trasou vodovodního řadu dle předložené PD, vždy ve veřejném prostranství.
Investorem nového vod.řadu bude Obec Radvanec.
- Na odbor životního prostředí v Novém Boru bude před vydáním stavebního povolení doložen souhlas
vlastníků dotčených pozemků s realizací stavby, s následným provozováním stavby
a vstupem na pozemek provozovatele za účelem možnosti provozování. Jedná se o místa, kde
v současné době nelze provést vodovodní řad po obecních pozemcích z důvodů možnosti narušení
pramenišť využívaných vlastníky pozemků dotčenými stavbou. – splněno, byly doloženy smlouvy
o právu provedení stavby, které zahrnují náležitosti uvedené v tomto bodu
- Bylo dohodnuto, že do rozpočtu stavby budou zahrnuty navrtávky pro vodovodní přípojky, ale
v případě, že do doby realizace neproběhne projednání jednotlivých přípojek, nebudou osazeny. Na
soukromých pozemcích nebudou povolovány navrtávky pro vodovodní přípojky. Projektantovi byla
učiněna nabídka druhé pochůzky na místě s upřesněním umístění vodovodních přípojek včetně
vodoměrných souprav. Součástí územního řízení byla tzv. tlaková čára, kterou je nutno akceptovat při
povolování vodovodních přípojek.
- Vodovodní řad musí být proveden dle ČSN 75 5401 a vyhl. č. 428/2001 v celém rozsahu
z unifikovaného materiálu používaného v působnosti naší společnosti. Povrchové znaky budou
označeny tabulkami a tyčemi.
- Souhlasíme s plánovanou potřebou Qh max 0,77 l/s pitné vody pro obec Radvanec.
- V místech, kde není možno potrubí uložit do nezámrzné hloubky, bylo dohodnuto, že bude
zabezpečeno nejen proti zamrznutí nenasákavou tepelnou izolací v chráničce, ale také proti poškození
vlivem zatížení na zeminu z důvodu nedostatečného krytí. Nebyl proveden geologický průzkum.
V případě, že se při stavbě nepotvrdí předpoklad skály, požadujeme uložit potrubí do nezámrzné
hloubky dle normy.
- Podchody potoků a jiných příkopů musí být provedeny tak, aby vlivem vodního toku nedocházelo
k porušení či omezení provozu vodovodu a zároveň musí být zajištěna možnost jeho výměny při poruše,
tzn. uložení potrubí do dostatečně dlouhé chráničky s vystředěním potrubí a uzavřením obou konců
chráničky tak, aby do ní nemohly vnikat nečistoty.
- V místech velkého spádu potrubí souhlasíme s osazením zajišťovacích bloků proti posunu.
-
Čerpací stanice s akumulací včetně elektro přípojení, dálkovým přenosem a příjezdové cesty
• úprava stávající nádrže bude provedena tak, aby posilovací stanice mohla být nejen osazena, ale
následně i provozována,
• před zahájením realizace je nutno, aby byla stávající ČOV přestavěna na ČSOV dle již vydaného
stavebního povolení
• bezpečnostní přepad z akumulací byl znovu projednán 9.6.2011 a projektantem upraven (PVC 150
délky 14 m bude zabezpečeno proti vniku živočichů a látek tak, aby nemohlo dojít ke znečištění pitné
vody, výustní objekt bude ve svém okolí upraven zpevněním jak ve svahu tak ve dně (výkres neřeší)
• bude vybavena dálkovým přenosem
2
• bude zabezpečena temperací (není v projektu ani v elektro řešeno) – splněno - dle dodatku
projektové dokumentace č.1/08 2011 zpracované Ing. Zahradníkem bude temperace
armaturního prostoru čerpací stanice zabezpečena přímotopným konvektorem Ecoflex 1KW
ovládaný přes výknové relé umístěné v rozvaděči RMS1
• terénní úpravy v případě porušení stávajících zpevněných ploch budou provedeny tak, aby umožnily
provozovateli příjezd a manipulaci s mechanizmy potřebnými pro provozování
• přípojka elektro bude zrealizována za účasti provozovatele posilovací stanice tak, aby při předání
stavby odpovídala standardům společnosti a byla plně funkční pro posilovací stanici tlaku. Totéž se
týká pilíře elektro, který bude upraven pro možnost vybavení dálkovým přenosem provozovatele
• umístění pilíře elektro bude vůči ATS tak, aby nepřekážel provozování, tzn. jeho navrhované umístění
v situaci bude před zahájením prací upraveno dle požadavků provozovatele, současné osazení by
mohlo překážet
• druh vodoměru a kalového čerpadla bude před objednáním konzultován s provozovatelem
-
ČS Radvanec, k části elektro uvádíme tyto připomínky (p. Studený)
• Výkres F.3.8 Rozváděč RMS1 – přívodní kabel WLN CYKY –J 5x6 má chybně označen vodič PE (je
označen PEN) a chybí vodič N a dále modem P19 místo typu MC14D se používá inovovaný typ
MC14DV.
• Kontakt fázového relé –KA1 musí být zapojen i do obvodu modemu P19 – MC14DV z důvodu
zálohovaného napájení, aby bylo možno výpadek proudu přenést na dispečink
• Z důvodu použití AT stanice s frekvenčními měniči doporučuji v rozváděči RMS1 instalovat
přepěťovou ochranu ve všech 3 fázích (nikoli pouze v jedné fázi, jak je navrženo)
• Vnitřní krytí rozváděče RMS1 doporučuji IP 20, aby zapínání vypadlých jističů mohl provádět
pracovník seznámení s kvalifikací podle §3 vyhl. č. 50/1978 Sb. (vnitřní krytí IP 20)
• Součástí dodávky má být i „Dokumentace pro provedení stavby“, odpovídající skutečnému provedení
(zejména el. obvodová schémata zapojení silových i ovládacích obvodů rozváděčů) a záloha
aplikačních programů PLC na CD-R
- v dodatku projektové dokumentace č.1/08 2011 byly zapracovány připomínky v elektročásti do
technické zprávy elektro a do výkresové části. Specialista elektro SčVK, a.s., Teplice
p. Studený nemá žádné připomínky k opravené dokumentaci dodatku č.1/08 2011 – viz.
doložena kopie e-mailu ze dne 31.8.2011.
-
Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytýčení stávajícího vodohospodářského zařízení
na místě přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby, následně pak lze
s konečnou platností určit trasu pokládaného zařízení. Provede provoz vodovodů p. Revák - 487
521 521 a kanalizací p. Neubauerová 487 521 521, příp. dispečink Liberec na základě objednávky.
Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení
a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku
uložených sítí od výkresové dokumentace.
Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení na
stavební dozor a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava.
Rovněž bude písemně provozu vodovodů oznámeno ukončení stavebních prací
Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení, ke
kontrole pokládky inž. sítí před záhozem a ke kolaudaci akce.
Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele VH zařízení kontrolu dodržení
podmínek stanovených v tomto vyjádření.
V území výstavby dojde ke stavební činnosti v ochranném pásmu VH zařízení. Souhlasíme s umístěním
stavby za předpokladu dodržení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
a zákonů pro ukládání inž. sítí.
Napojení nového vodovodního řadu na stávající provede provoz vodovodů dle dodacích podmínek naší
společnosti p. Barák 487 521 521. Jeho provádění včetně připojení vod. přípojek k jednotlivým
objektům (budou-li od naší společnosti odsouhlaseny) je nutné provádět ve spolupráci s pracovníky
zmíněného provozu vodovodů. S provozem vodovodů je rovněž nutné projednat zásobování vodou pro
zařízení staveniště, projednat náklady spojené s manipulací na vod. řadech a množství vypouštěné pitné
vody.
Požadujeme při umístnění vůči jednotlivým objektům staveb včetně oplocení a souvisejících objektů
k inž. sítím /HUP, kiosky, NN, sloupy osvětlení, opěrné zdi, reklamní tabule atd./ dodržet ochranná
pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
-
-
3
-
a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů. Dále je nutno dodržet příslušné ČSN ve vztahu k výsadbě
vzrostlých porostů.
Před kolaudačním řízením investor na technický úsek v České Lípě doloží:
- souhlas vlastníků dotčených pozemků s provozováním stavby a vstupem provozovatele na
pozemek za účelem možnosti provozování
mikrobiologický rozbor vody nebo potvrzení o prochlorování,
- protokoly o provedení tlakové zkoušky vodovodního řadu,
- potvrzení o prohlídce provozovatelem vodovodů včetně elektro a dálkového přenosu, příp.
kanalizace, bude-li již realizována,
- kompletní projektovou dokumentaci opravenou dle skutečného provedení včetně kladečského
výkresu
- provozní řád vodovodu i s čerpací stanicí
- revizní zprávy el. zařízení posilovací stanice
- technologické podklady k použitým strojím zařízením
- protokoly o zkouškách vodotěsnosti nádrží čerpací stanice
- pokud nebude povolován zkušební provoz, tak požadujeme též komplexní vyzkoušení provozu
čerpací stanice se zprávou o vyhodnocení
- doklady o jakosti rozvaděčů a technologických zařízení
- výchozí revize každého elektrického zařízení, kabelů a hromosvodů
- zaměření skutečného stavu vod. řadu včetně přípojek do katastrální mapy v platném souřadnicovém
a výškovém systému dgn, včetně hloubek uložení, profilu materiálu ( tzn. že sítě budou zaměřeny
před zakrytím ),
- zápis o kontrole provedení obsypu a záhozu potrubí,
- zápis funkčnosti trasovacího vodiče.
9. Budou dodrženy podmínky vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno vydané dne 7.12.2010
pod značkou 5126/174.
- V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: STL PE 63 + přípojky.
Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky stanoviska ze dne 7.12.2010,
zn.: 5126/174 pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
10. Budou dodrženy podmínky Krajské správy silnic Libereckého kraje, provozu Západ vydané dne
30.8.2011, zn.: 10/11/KČ/196/6607:
Krajská správa silnic Libereckého kraje, provoz Západ souhlasí s vydáním stavebního povolení na stavbu:
„Vodovod Maxov – Radvanec za těchto podmínek:
- stavba bude provedena současně se stavbou : „Odkanalizování obcí Sloup, Radvanec, Janov“
- práce v komunikaci III/26847 budou provedeny otevřeným výkopem v pravém jízdním pruhu směrem
z obce Sloup v Čechcách
- po provedení prací bude výkop dosypán a zhutněn dle přiloženého technologického listu
- AB povrch komunikace bude zaříznut, odfrézován a položen nový v šíři jízdního pruhu
- napojení stávajícího a nového AB povrchu vozovky bude ošetřeno spojovacím nátěrem
- pracemi nebude narušeno odvodnění komunikace
- před zahájením prací v silničním pozemku bude požádáno o vydání povolení zvláštního užívání
komunikace na odboru dopravy MěÚ Nový Bor
- s KSS LK, provoz Česká Lípa bude sepsán protokol o předání a následně o převzetí staveniště, bude
doložena zkouška hutnění.
11. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Nový Bor – odboru životního prostředí
vydaného dne 12.5.2008, zn.: ŽP6 38/2008/ZP/3 ZS-31-VKP, kterým byl vydán souhlas se zásahem do
částí významných krajinných prvků (dále jen VKP) z důvodu realizace stavby „Vodovod Maxov –
Radvanec“.
12. Budou splněny podmínky stanoviska jako správce vodního toku a správce povodí Povodí Ohře, s.p.,
Chomutov, vydané dne 13.6.2011, zn.:031001-3170/2011:
Ke stavbě tohoto vodovodu jsme již vydávali souhlasné stanovisko dne 3.3.2009 pod č.j.: 0032015263/2009. Dosud platné podmínky z tohoto stanoviska zde uvádíme pro úplnost, včetně dalších
doplňujících podmínek:
1. Během pokládky vodovodu nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
2. U vodovodního potrubí bude provedena a dokladována tlaková zkouška dle ČSN 75 5911 „Tlakové
zkoušky vodovodního a závlahového potrubí“ v celém rozsahu.
3. Dokumentace křížení Dobranovského potoka a jeho přítoků budou odsouhlaseny Lesy ČR (mají dle
našich podkladů ve správě přítoky Dobranovského potoka a koryto Dobranovského potoka leží na jejich
pozemcích)
4
4. Při křížení trasy potrubí s vodními toky budou dodržena ustanovení ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy
vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“, čl. 4.1., 5.1 a 5.3.
5. Zahájení a ukončení prací na křížení Dobranovského potoka bude včas nahlášeno na provozní středisko
Povodí Ohře, s.p. v České Lípě, Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa – Dubice – ing. Suchy, paní Kolínská
(tel.487 824 572, 487 823 650 –záznamník)
6. Provedení křížení Dobranovského potoka bude odsouhlaseno naším provozním střediskem v České Lípě.
– dle e-mailového vyjádření zástupce Povodí Ohře, s.p., pracoviště Česká Lípa p.Kolínské ze dne
5.9.2011 je odsouhlasení míněno až při realizaci stavby, kdy úsekový technik provozu Česká Lípa
zkontroluje křížení toku.
7. Stavbou poškozené opevnění koryta toku bude uvedeno zpět do náležitého stavu.
8. Křížení podchodem bude na obou březích vyznačeno patníky nebo tyčemi.
9. Potrubí bude pod tokem uloženo min. 0,5 m pod úrovní rostlého dna (ne náplavu).
10. Chráničky křížení budou oboustranně přesahovat břehovou čáru stávajícího koryta min. 2,5 m.
13. Budou splněny podmínky vyjádření Telefonica O2 Czech Republic, a.s., vydané dne 4.6.2010 pod č.j.:
68749/10.
14. Budou splněny podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s, vydané dne 8.6.2011, zn.: 001035000004.
15. Ke kolaudačnímu řízení investor doloží doklad o zdravotní nezávadnosti materiálu použitého pro realizaci
vodovodu, v souladu s § 5 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících předpisů, ve spojení s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky
přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
16. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 odst. 1 stavebního zákona.
17. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník doloží :
- prohlášení stavebního dozoru,
- dokumentaci skutečného provedení stavby,
- zaměření skutečného stavu stavby do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém
systému dgn, vypracovaný oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou,
- zápis o předání a převzetí stavby,
- potvrzení o provedení příslušné tlakové zkoušky vodovodního řadu,
- protokoly o zkouškách vodotěsnosti nádrží čerpací stanice
- bakteriologický rozbor vody eventuelně protokol o prochlórování vod potrubí,
- doklad o dezinfekci vodovodního řadu,
- doklad o využití, popř. odstranění odpadů z výstavby oprávněnou osobou,
- doklady (atesty) o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů,
- výchozí revize každého elektrického zařízení
- provozní řád vodovodu i s čerpací stanicí
- vyjádření SčVK – Česká Lípa.
Opravený text ve výrokové části rozhodnutí - doplněny podmínky stanoviska Lesů ČR, s.p.,
vydaném dne 9.9.2011, č.j.: LCR956/000666/2011 (podmínka č. 15):
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval
autorizovaný projektant vodohospodář Ing. Stanislav Zahradník, Projektování a inženýrská činnost
vodohospodářských staveb, U Černého dolu 575/4, 460 01 Liberec, ČKAIT - 0500028, datum vyhotovení:
leden 2011 a dle dodatku projektové dokumentace č.1/08 2011. Případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení vodoprávního úřadu a musí být projednány se zodpovědným projektantem.
2. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby
a ponechá jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
3. Termín zahájení stavby: po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Termín dokončení stavby: 31.12. 2015.
4. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavby bude vodoprávnímu úřadu Městského úřadu
Nový Bor písemně oznámen termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele včetně
stavebního dozoru.
5. Před započetím stavby (stavebních prací) zajistí stavebník vytýčení veškerých podzemních zařízení
a vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky číslo 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní
díla.
7. Stavební odpady vzniklé stavbou budou využity, popř. odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby.
Doklady o likvidaci odpadů doloží investor ke kolaudačnímu řízení.
5
8.
Budou dodrženy podmínky vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., vydané dne
8.8.2011 pod značkou TPCV/O11610034685/Če/11:
- Souhlasíme s realizací akce v obci Radvanec o kapacitách.
• vodovodní řad v PEHD 63 PN 16 o celkové délce 1473 m,
• vodovodní řad v PEHD 63 PN 16 o celkové délce 996 m,
• čerpací stanice s akumulací na p.p.č. 750/3 k.ú. Radvanec v nerez provedení potrubí
d) Qč 0-1,6 l/s, Hč 64 m (při jednom čerpadle)
e) Qč 0-3,2 l/s, Hč 64 m (při souběhu dvou čerpadel)
f) Akumulace 2 x 11 m3, tj. 22 m3, tj. 60 % Q max. denní
• Přívodní potrubí z vodoměrné šachty do ČS – PEHD 63 v délce 8 m,
• Elektropřípojka pro ČS v délce dle umístění rozvaděče
- Souhlasíme s navrženou trasou vodovodního řadu dle předložené PD, vždy ve veřejném prostranství.
Investorem nového vod.řadu bude Obec Radvanec.
- Na odbor životního prostředí v Novém Boru bude před vydáním stavebního povolení doložen souhlas
vlastníků dotčených pozemků s realizací stavby, s následným provozováním stavby
a vstupem na pozemek provozovatele za účelem možnosti provozování. Jedná se o místa, kde
v současné době nelze provést vodovodní řad po obecních pozemcích z důvodů možnosti narušení
pramenišť využívaných vlastníky pozemků dotčenými stavbou. – splněno, byly doloženy smlouvy
o právu provedení stavby, které zahrnují náležitosti uvedené v tomto bodu
- Bylo dohodnuto, že do rozpočtu stavby budou zahrnuty navrtávky pro vodovodní přípojky, ale
v případě, že do doby realizace neproběhne projednání jednotlivých přípojek, nebudou osazeny. Na
soukromých pozemcích nebudou povolovány navrtávky pro vodovodní přípojky. Projektantovi byla
učiněna nabídka druhé pochůzky na místě s upřesněním umístění vodovodních přípojek včetně
vodoměrných souprav. Součástí územního řízení byla tzv. tlaková čára, kterou je nutno akceptovat při
povolování vodovodních přípojek.
- Vodovodní řad musí být proveden dle ČSN 75 5401 a vyhl. č. 428/2001 v celém rozsahu
z unifikovaného materiálu používaného v působnosti naší společnosti. Povrchové znaky budou
označeny tabulkami a tyčemi.
- Souhlasíme s plánovanou potřebou Qh max 0,77 l/s pitné vody pro obec Radvanec.
- V místech, kde není možno potrubí uložit do nezámrzné hloubky, bylo dohodnuto, že bude
zabezpečeno nejen proti zamrznutí nenasákavou tepelnou izolací v chráničce, ale také proti poškození
vlivem zatížení na zeminu z důvodu nedostatečného krytí. Nebyl proveden geologický průzkum.
V případě, že se při stavbě nepotvrdí předpoklad skály, požadujeme uložit potrubí do nezámrzné
hloubky dle normy.
- Podchody potoků a jiných příkopů musí být provedeny tak, aby vlivem vodního toku nedocházelo
k porušení či omezení provozu vodovodu a zároveň musí být zajištěna možnost jeho výměny při poruše,
tzn. uložení potrubí do dostatečně dlouhé chráničky s vystředěním potrubí a uzavřením obou konců
chráničky tak, aby do ní nemohly vnikat nečistoty.
- V místech velkého spádu potrubí souhlasíme s osazením zajišťovacích bloků proti posunu.
-
Čerpací stanice s akumulací včetně elektro přípojení, dálkovým přenosem a příjezdové cesty
• úprava stávající nádrže bude provedena tak, aby posilovací stanice mohla být nejen osazena, ale
následně i provozována,
• před zahájením realizace je nutno, aby byla stávající ČOV přestavěna na ČSOV dle již vydaného
stavebního povolení
• bezpečnostní přepad z akumulací byl znovu projednán 9.6.2011 a projektantem upraven (PVC 150
délky 14 m bude zabezpečeno proti vniku živočichů a látek tak, aby nemohlo dojít ke znečištění pitné
vody, výustní objekt bude ve svém okolí upraven zpevněním jak ve svahu tak ve dně (výkres neřeší)
• bude vybavena dálkovým přenosem
• bude zabezpečena temperací (není v projektu ani v elektro řešeno) – splněno - dle dodatku
projektové dokumentace č.1/08 2011 zpracované Ing. Zahradníkem bude temperace
armaturního prostoru čerpací stanice zabezpečena přímotopným konvektorem Ecoflex 1KW
ovládaný přes výknové relé umístěné v rozvaděči RMS1
• terénní úpravy v případě porušení stávajících zpevněných ploch budou provedeny tak, aby umožnily
provozovateli příjezd a manipulaci s mechanizmy potřebnými pro provozování
• přípojka elektro bude zrealizována za účasti provozovatele posilovací stanice tak, aby při předání
stavby odpovídala standardům společnosti a byla plně funkční pro posilovací stanici tlaku. Totéž se
týká pilíře elektro, který bude upraven pro možnost vybavení dálkovým přenosem provozovatele
6
• umístění pilíře elektro bude vůči ATS tak, aby nepřekážel provozování, tzn. jeho navrhované umístění
v situaci bude před zahájením prací upraveno dle požadavků provozovatele, současné osazení by
mohlo překážet
• druh vodoměru a kalového čerpadla bude před objednáním konzultován s provozovatelem
-
ČS Radvanec, k části elektro uvádíme tyto připomínky (p. Studený)
• Výkres F.3.8 Rozváděč RMS1 – přívodní kabel WLN CYKY –J 5x6 má chybně označen vodič PE
(je označen PEN) a chybí vodič N a dále modem P19 místo typu MC14D se používá inovovaný typ
MC14DV.
• Kontakt fázového relé –KA1 musí být zapojen i do obvodu modemu P19 – MC14DV z důvodu
zálohovaného napájení, aby bylo možno výpadek proudu přenést na dispečink
• Z důvodu použití AT stanice s frekvenčními měniči doporučuji v rozváděči RMS1 instalovat
přepěťovou ochranu ve všech 3 fázích (nikoli pouze v jedné fázi, jak je navrženo)
• Vnitřní krytí rozváděče RMS1 doporučuji IP 20, aby zapínání vypadlých jističů mohl provádět
pracovník seznámení s kvalifikací podle §3 vyhl. č. 50/1978 Sb. (vnitřní krytí IP 20)
• Součástí dodávky má být i „Dokumentace pro provedení stavby“, odpovídající skutečnému provedení
(zejména el. obvodová schémata zapojení silových i ovládacích obvodů rozváděčů) a záloha
aplikačních programů PLC na CD-R
- v dodatku projektové dokumentace č.1/08 2011 byly zapracovány připomínky v elektročásti do
technické zprávy elektro a do výkresové části. Specialista elektro SčVK, a.s., Teplice
p. Studený nemá žádné připomínky k opravené dokumentaci dodatku č.1/08 2011 – viz.
doložena kopie e-mailu ze dne 31.8.2011.
-
Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytýčení stávajícího vodohospodářského zařízení
na místě přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby, následně pak lze
s konečnou platností určit trasu pokládaného zařízení. Provede provoz vodovodů p. Revák - 487
521 521 a kanalizací p. Neubauerová 487 521 521, příp. dispečink Liberec na základě objednávky.
Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení
a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku
uložených sítí od výkresové dokumentace.
Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení na
stavební dozor a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava.
Rovněž bude písemně provozu vodovodů oznámeno ukončení stavebních prací
Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení, ke
kontrole pokládky inž. sítí před záhozem a ke kolaudaci akce.
Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele VH zařízení kontrolu dodržení
podmínek stanovených v tomto vyjádření.
V území výstavby dojde ke stavební činnosti v ochranném pásmu VH zařízení. Souhlasíme s umístěním
stavby za předpokladu dodržení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
a zákonů pro ukládání inž. sítí.
Napojení nového vodovodního řadu na stávající provede provoz vodovodů dle dodacích podmínek naší
společnosti p. Barák 487 521 521. Jeho provádění včetně připojení vod. přípojek k jednotlivým
objektům (budou-li od naší společnosti odsouhlaseny) je nutné provádět ve spolupráci s pracovníky
zmíněného provozu vodovodů. S provozem vodovodů je rovněž nutné projednat zásobování vodou pro
zařízení staveniště, projednat náklady spojené s manipulací na vod. řadech a množství vypouštěné pitné
vody.
Požadujeme při umístnění vůči jednotlivým objektům staveb včetně oplocení a souvisejících objektů
k inž. sítím /HUP, kiosky, NN, sloupy osvětlení, opěrné zdi, reklamní tabule atd./ dodržet ochranná
pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů. Dále je nutno dodržet příslušné ČSN ve vztahu k výsadbě
vzrostlých porostů.
Před kolaudačním řízením investor na technický úsek v České Lípě doloží:
- souhlas vlastníků dotčených pozemků s provozováním stavby a vstupem provozovatele na
pozemek za účelem možnosti provozování
mikrobiologický rozbor vody nebo potvrzení o prochlorování,
- protokoly o provedení tlakové zkoušky vodovodního řadu,
- potvrzení o prohlídce provozovatelem vodovodů včetně elektro a dálkového přenosu, příp.
kanalizace, bude-li již realizována,
- kompletní projektovou dokumentaci opravenou dle skutečného provedení včetně kladečského
výkresu
- provozní řád vodovodu i s čerpací stanicí
-
-
-
7
-
revizní zprávy el. zařízení posilovací stanice
technologické podklady k použitým strojím zařízením
protokoly o zkouškách vodotěsnosti nádrží čerpací stanice
pokud nebude povolován zkušební provoz, tak požadujeme též komplexní vyzkoušení provozu
čerpací stanice se zprávou o vyhodnocení
doklady o jakosti rozvaděčů a technologických zařízení
výchozí revize každého elektrického zařízení, kabelů a hromosvodů
zaměření skutečného stavu vod. řadu včetně přípojek do katastrální mapy v platném souřadnicovém
a výškovém systému dgn, včetně hloubek uložení, profilu materiálu ( tzn. že sítě budou zaměřeny
před zakrytím ),
zápis o kontrole provedení obsypu a záhozu potrubí,
zápis funkčnosti trasovacího vodiče.
9. Budou dodrženy podmínky vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno vydané dne 7.12.2010
pod značkou 5126/174.
- V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: STL PE 63 + přípojky.
Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky stanoviska ze dne 7.12.2010,
zn.: 5126/174 pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
10. Budou dodrženy podmínky Krajské správy silnic Libereckého kraje, provozu Západ vydané dne
30.8.2011, zn.: 10/11/KČ/196/6607:
Krajská správa silnic Libereckého kraje, provoz Západ souhlasí s vydáním stavebního povolení na stavbu:
„Vodovod Maxov – Radvanec za těchto podmínek:
- stavba bude provedena současně se stavbou : „Odkanalizování obcí Sloup, Radvanec, Janov“
- práce v komunikaci III/26847 budou provedeny otevřeným výkopem v pravém jízdním pruhu směrem
z obce Sloup v Čechcách
- po provedení prací bude výkop dosypán a zhutněn dle přiloženého technologického listu
- AB povrch komunikace bude zaříznut, odfrézován a položen nový v šíři jízdního pruhu
- napojení stávajícího a nového AB povrchu vozovky bude ošetřeno spojovacím nátěrem
- pracemi nebude narušeno odvodnění komunikace
- před zahájením prací v silničním pozemku bude požádáno o vydání povolení zvláštního užívání
komunikace na odboru dopravy MěÚ Nový Bor
- s KSS LK, provoz Česká Lípa bude sepsán protokol o předání a následně o převzetí staveniště, bude
doložena zkouška hutnění.
11. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Nový Bor – odboru životního prostředí
vydaného dne 12.5.2008, zn.: ŽP6 38/2008/ZP/3 ZS-31-VKP, kterým byl vydán souhlas se zásahem do
částí významných krajinných prvků (dále jen VKP) z důvodu realizace stavby „Vodovod Maxov –
Radvanec“.
12. Budou splněny podmínky stanoviska jako správce vodního toku a správce povodí Povodí Ohře, s.p.,
Chomutov, vydané dne 13.6.2011, zn.:031001-3170/2011:
Ke stavbě tohoto vodovodu jsme již vydávali souhlasné stanovisko dne 3.3.2009 pod č.j.: 0032015263/2009. Dosud platné podmínky z tohoto stanoviska zde uvádíme pro úplnost, včetně dalších
doplňujících podmínek:
1. Během pokládky vodovodu nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
2. U vodovodního potrubí bude provedena a dokladována tlaková zkouška dle ČSN 75 5911 „Tlakové
zkoušky vodovodního a závlahového potrubí“ v celém rozsahu.
3. Dokumentace křížení Dobranovského potoka a jeho přítoků budou odsouhlaseny Lesy ČR (mají dle
našich podkladů ve správě přítoky Dobranovského potoka a koryto Dobranovského potoka leží na jejich
pozemcích)
4. Při křížení trasy potrubí s vodními toky budou dodržena ustanovení ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy
vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“, čl. 4.1., 5.1 a 5.3.
5. Zahájení a ukončení prací na křížení Dobranovského potoka bude včas nahlášeno na provozní středisko
Povodí Ohře, s.p. v České Lípě, Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa – Dubice – ing. Suchý, paní Kolínská
(tel.487 824 572, 487 823 650 –záznamník)
6. Provedení křížení Dobranovského potoka bude odsouhlaseno naším provozním střediskem v České Lípě.
– dle e-mailového vyjádření zástupce Povodí Ohře, s.p., pracoviště Česká Lípa p.Kolínské ze dne
5.9.2011 je odsouhlasení míněno až při realizaci stavby, kdy úsekový technik provozu Česká Lípa
zkontroluje křížení toku.
7. Stavbou poškozené opevnění koryta toku bude uvedeno zpět do náležitého stavu.
8. Křížení podchodem bude na obou březích vyznačeno patníky nebo tyčemi.
9. Potrubí bude pod tokem uloženo min. 0,5 m pod úrovní rostlého dna (ne náplavu).
8
10. Chráničky křížení budou oboustranně přesahovat břehovou čáru stávajícího koryta min. 2,5 m.
13. Budou splněny podmínky vyjádření Telefonica O2 Czech Republic, a.s., vydané dne 4.6.2010 pod
č.j.: 68749/10.
14. Budou splněny podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s, vydané dne 8.6.2011, zn.: 001035000004.
15. Budou splněny podmínky stanoviska Lesů ČR, s.p., Správa toků – oblast Povodí Ohře,
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, vydané dne 9.9.2011 pod
č.j.: LCR956/000666/2011:
Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast Povodí Ohře, které jsou správcem vodních toků PBP
Dobranovského potoka – tok IDVT 10225228 a tok IDVT 10234687 (č.h.p. 1-14-03-051)
a mají právo hospodařit s majetkem státu – pozemek p.p.č. 1113/4, 1113/22 a 1118/6
v k.ú. Radvanec, souhlasí s realizací akce „Vodovod Maxov – Radvanec“ dle předložené
projektové dokumentace pro stavební povolení (Ing. Stanislav Zahradník, ČKAIT
0500028, leden 2011).
Jedná se o nové vodovodní řady z potrubí PEHD 63 x 5,8 mm, které budou pod dnem
toků křížit Dobranovský potok (vod.řad 1“ na p.p.č. 1113/4, vod.řad 1.2 na p.p.č. 1113/4
a 1113/22), PBP Dobranovského potoka IDVT 10225228 (vod.řad 1 na p.p.č. 1118/6)
a PBP Dobranovského potoka IDVT 10234687 (vod.řad 1).
Podmínky:
1) Koryta vodních toků budou po dokončení prací uvedena do původního stavu. To bude
odsouhlaseno místně příslušným správcem toku zápisem do stavebního deníku.
2) V průběhu prací nedojde k znečištění vodního toku a stavební materiál bude zajištěn
tak, aby nedošlo k jeho smyvu do koryta v případě zvýšených průtoků či dešťových srážek,
Uvedení případných škod na vlastní náklady zajistí a hradí investor stavby.
3) Z postupu stavebních prací bude pořízena fotodokumentace, která bude v elektronické
podobě poskytnuta příslušnému správci vodního toku. Z fotografií bude patrna hloubka
uložení – např. vložením výtyčky či měrné latě do výkopu.
4) Správce vodního toku požaduje přizvat ke kolaudaci.
5) Podmínkou souhlasu umístění je zřízení věcného břemene za úplatu v souladu se
zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování, v platném znění. Cena bude stanovena na základě
znaleckého posudku, jež si na své náklady opatří stavebník.
6) Na základě tohoto stanoviska bude vyhotovena Smlouva o právu provedení stavby.
- splněno, Smlouva o právu provedení stavby byla doložena
16. Ke kolaudačnímu řízení investor doloží doklad o zdravotní nezávadnosti materiálu použitého pro realizaci
vodovodu, v souladu s § 5 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících předpisů, ve spojení s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky
přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
17. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 odst. 1 stavebního zákona.
18. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník doloží :
- prohlášení stavebního dozoru,
- dokumentaci skutečného provedení stavby,
- zaměření skutečného stavu stavby do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém
systému dgn, vypracovaný oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou,
- zápis o předání a převzetí stavby,
- potvrzení o provedení příslušné tlakové zkoušky vodovodního řadu,
- protokoly o zkouškách vodotěsnosti nádrží čerpací stanice
- bakteriologický rozbor vody eventuelně protokol o prochlórování vod potrubí,
- doklad o dezinfekci vodovodního řadu,
- doklad o využití, popř. odstranění odpadů z výstavby oprávněnou osobou,
- doklady (atesty) o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů,
- výchozí revize každého elektrického zařízení
- provozní řád vodovodu i s čerpací stanicí
- vyjádření SčVK – Česká Lípa.
9
Odůvodnění:
Vodoprávní úřad obdržel dne 1.8.2011 od Obce Radvanec, Radvanec 75, 473 01 Radvanec,
IČ: 467 50 690 zastoupená na základě plné moci Ing. Stanislavem Zahradníkem, U Černého dolu
575/4, 460 01 Liberec 4, IČ: 120 59 013 žádost o povolení stavby vodního díla "Vodovod Maxov Radvanec" s dotčením pozemků p.č. 49/2, 63, 96/1, 142/2, 145/1, 283/8, 397/1, 450/2, 450/10,
745/10, 749/4, 750/3, 875/2, 878/1, 884/1, 978, 981, 982/1, 983/1, 987, 990, 997/1, 997/4, 998/1,
999/1, 1001/1, 1001/2, 1004, 1016/1, 1016/3, 1016/4, 1037/1, 1039, 1056, 1085, 1103, 1113/4,
1113/18, 1113/22, 1118/4, 1118/6 a st.p.č. 116/1, 116/2, 122/1, 122/3 a 123 v katastrálním území
Radvanec, obec Radvanec, kraj Liberecký, č.h.p. 1-14-03-051.
Dne 12.9.2011 bylo pod č.j.: MUNO 65123/2011 na základě podané žádosti vydáno rozhodnutí
o povolení stavby. Vodoprávní úřad opomněl v rozhodnutí uvést podmínky vlastníka pozemků
dotčeného stavbou Lesů ČR, s.p., Teplice. V opraveném textu byly podmínky stanoviska Lesů ČR,
s.p., Teplice doplněny.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může ve smyslu ustanovení § 70 správního řádu účastník řízení, který jím
může být dotčen, podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede,
v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému
úřadu Libereckého kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Nový Bor, odboru životního
prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný
účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Simona Dušková
úředník vodního hospodářství
Městského úřadu Nový Bor
Pověřená úřední osoba
Otisk úředního razítka
Podpis
Obdrží:
účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)
Obec Radvanec, Radvanec 75, 473 01 Radvanec, IČ: 467 50 690
zastoupená na základě plné moci Ing. Stanislavem Zahradníkem, U Černého dolu 575/4, 460 01
Liberec 4, IČ: 120 59 013
účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Oznámení veřejnou vyhláškou
dotčené správní úřady
MěÚ Nový Bor – OŽP, SÚ, odbor dopravy
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa, Karla Poláčka 3152, 470 02
Česká Lípa
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Purkyňova 1849, 470 42 Česká Lípa
10
Dále obdrží:
RNDr. Milan Holeček, trvale bytem náměstí 14. října 157/7, 150 00 Praha 5 – Smíchov
zastupující na základě plné moci spoluvlastníky pozemku p.č. 145/1 a st.p.č. 122/3, 122/1
v k.ú. Radvanec: Jitku Holečkovou, trvale bytem náměstí 14. října 157/7, 150 00 Praha 5 – Smíchov,
Mgr. Martu Kalošovou, trvale bytem Novodvorská 412/133, 142 00 Praha 4 – Lhotka, Ing. Martina
Kaloše, trvale bytem, Jinonická 748/62, 150 00 Praha – Košíře, Ing. Danu Šálovou, trvale bytem
Ulrychova 1661/15, 162 00 Praha 6
Severočeská vodárenská společnost, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
František Štikar, trvale bytem Radvanec 25, 473 01 Radvanec
Věra Štikarová, trvale bytem Svatopluka Čecha 2124, 470 01 Česká Lípa
František Schneider, trvale bytem Radvanec 19, 473 01 Radvanec
Růžena Schneiderová, trvale bytem Radvanec 19, 473 01 Radvanec
Josef Jíša, trvale bytem Společná 2193/7, 182 00 Praha – Libeň - doslat: Kolčavka 1, 190 00 Praha 9
Irena Jíšová, trvale bytem Společná 2193/7, 182 00 Praha – Libeň –doslat:Kolčavka 1, 190 00 Praha 9
Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Povodí Ohře, s.p., Pražská 319, 411 55 Terezín
Povodí Ohře, s.p., Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32,
460 06 Liberec
Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
2x spis
Toto opravné rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Nový Bor a Obecního úřadu Radvanec.
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
2 x spis
11
Download

OR - Obec Radvanec_vodovod