Pojištění odpovědnosti
poskytovatele zdravotních
služeb
Pojištění profesní odpovědnosti chrání poskytovatele
zdravotních služeb a lékaře před finančními dopady
profesního pochybení. V případě profesní odpovědnosti
poskytovatelů zdravotních služeb se jedná nezřídka
o objektivní odpovědnost, tzv. odpovědnost za výsledek
bez ohledu na zavinění. Odškodnění poškozeným se může
pohybovat v řádech milionů korun.
Pro koho je pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb určeno?
Pojištění je určeno pro všechny poskytovatele zdravotních služeb. Povinnost sjednat pojištění ukládá zákon.
Proč si pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb sjednat?
Pojištění je účinným prostředkem, jak eliminovat finanční dopady v případě profesního pochybení. Ekonomické
následky takového pochybení mohou být značné a mohou se pohybovat v řádech milionů korun, a to zejména při
vzniku újmy na zdraví, zejména v případě trvalých následků a s tím spojeného ušlého výdělku, snížení společenského
uplatnění a u odškodnění osobnostní újmy.
RESPECT, a.s.
Pod Krčským lesem 2016/22
142 00 Praha 4
+420 227 200 111
+420 227 200 101
[email protected]
t
f
Na co se pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb vztahuje?
Pojištění kryje případy, kdy je pojištěný povinen nahradit újmu způsobenou usmrcením, na zdraví a na věci a také
z nich vyplývající jinou majetkovou škodu, zejména ztrátu na výdělku a ušlý zisk.
Pokud je sjednáno pojištění osobnostní újmy, kryje toto pojištění náhradu újmy způsobenou neoprávněným
dotčením práva fyzické osoby na ochranu osobnosti.
Rozsah nároků na náhradu újmy na zdraví
•
bolestné
•
ztížení společenského uplatnění
•
další nemajetkové újmy
•
ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti
•
duševní útrapy rodině poškozeného nejen v případě usmrcení, ale i zvlášť závažného poškození zdraví
•
ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, tzv. renta
•
náklady spojené s péčí o zdraví
•
náklady pohřbu
•
regresní nároky zdravotních pojišťoven
Pojistitel dále hradí
•
náklady soudního řízení, které je povinen pojištěný uhradit
•
náhradu nákladů obhajoby v trestním řízení
Příklady škod
Profesní odpovědnost
•
V důsledku hrubého pochybení porodníka došlo k závažnému poškození plodu. Zákonní zástupci dítěte
požadovali náhradu škody - bolestné a snížení společenského uplatnění. Na základě bodového hodnocení bylo
vyplaceno odškodné přesahující 1 mil Kč.
•
V důsledku fatálního pochybení chirurga došlo k pooperačnímu krvácení do dutiny břišní pacienta. Krvácení
nebylo včas rozpoznáno a pacient zemřel. Pojišťovna vyplatila pozůstalým jednorázové odškodnění.
Osobnostní újma
•
Záměna dětí v porodnici. Poškození požadovali odškodné ve výši 12 mil. Kč. Soudem bylo odškodné přiznáno
v mnohem nižší částce, nicméně i ta přesáhla 1,5 mil Kč.
Legislativa
Problematiku poskytování zdravotních služeb řeší zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování. Povinnost uzavřít pojištění ukládá poskytovatelům zdravotních služeb § 45 odst. n) uvedeného zákona.
Kontakty na regionální
zastoupení najdete na
www.respect.cz
Download

Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních