MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY
Č.J.: MCP6 026738/2013
SPIS. ZN.: SZ MCP6 103044/2012/OV/Ko
Značka: P-1775/1/Neb
Vyřizuje: Ing. Mojmír Kondr
Kontaktní spojení: 220 189 871 / [email protected]
Referentské č.: 179/2012
V Praze dne: 27. 5. 2013
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor výstavby Úřadu m. č. Praha 6, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m.
Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
kterou dne 21.12.2012 podal
Andrea Lauren, nar. 17.5.1970, Javorová 600, 252 43 Průhonice,
kterou zastupuje Jitka Fenclová, IČO 71783385, Žižkova 312, 252 19 Rudná u Prahy
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.
Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby
Novostavba rodinného domu včetně přípojek inženýrských sítí, oplocení a příjezdové komunikace
v ul. Truhlářka, Praha-Nebušice
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1293/3, 1775/1, 1772 v katastrálním území Nebušice.
Druh a účel umisťované stavby:
rodinný dům s jednou bytovou jednotkou s jedním podzemním podlažím, dvěma nadzemími
podlažími s plochou střechou, dvěma garážovými a dvěma odstavnými stáními v suterénu domu
doplňková stavba zahradního domku na pozemku rodinného domu s pultovou střechou o mírném
sklonu
vodovodní přípojka PE HD 100-SDR 11 d 40 (DN32) délky cca 30 m napojená na stávající
vodovodní řad 150 L v ul. Truhlářka, vodoměrná šachta ø 1200 mm, nový vodovodní rozvod
převážně v rámci pozemku žadatele PE 32 mm délky cca 40 m
dočasná domovní čistírna odpadních vod do doby vybudování kanalizace, související čerpací jímka a
vsakovací objekt přečištěných odpadních vod
dešťová kanalizace, 2x akumulační nádrž a související vsakovací objekty
nová elektropřípojka napojená z RIS pro dům č.p. 201 v k.ú. Nebušice délky cca 24 m zakončená
v novém elektroměrném rozvaděči s hlavním jističem 3x63A a cca 23 m domovních rozvodů elektro
v rámci pozemku stavby
se sídlem Československé armády 23, 160 52 Praha 6
T - ústředna: + 420 220 189 111 / E: [email protected] / www.praha6.cz / IČO: 063703
Č.j. MCP6 026738/2013
str. 2
-
vnější jednotka tepleného čerpadla vzduch-voda
nová příjezdová komunikace, před garáží vykonzolovaná v šířce cca 2 m
nová vjezdová brána a oplocení části pozemku vymezené územním plánem jako OB-čistě obytné
území
související terénní úpravy, opěrné stěny a vyrovnávací schodiště
Umístění stavby na pozemku:
dle dokumentace, která bude ověřena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Rodinný dům
v západní části pozemku parc. č. 1775/1 v k.ú. Nebušice o rozloze 1731 m2 dle dokumentace
min. 9,5 m od západní hranice pozemku stavby s pozemkem parc č. 1772 v k.ú. Nebušice
min. 11,5 m od jižní hranice pozemku stavby s pozemkem parc č. 1121 v k.ú. Nebušice
min. 3 m od severní hranice pozemku stavby s pozemky parc č. 1769/1 a 1774 v k.ú. Nebušice
Zahradní domek
v západní části pozemku parc. č. 1775/1 v k.ú. Nebušice
min. 7,7 m od západní hranice pozemku stavby s pozemkem parc č. 1772 v k.ú. Nebušice
min. 4,9 m od severní hranice pozemku stavby s pozemkem parc č. 1769/1 v k.ú. Nebušice
Určení prostorového řešení stavby:
Rodinný dům
výška atiky max. +6,700 (vztaženo k ±0,000=316,78 = úroveň 1NP rodinného domu)
Zahradní domek
výška hlavní římsy max. +3,120 (vztaženo k ±0,000=319,92 = úroveň 1NP zahradního domku)
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
západní část pozemku parc. č. 1775/1 v katastrálním území Nebušice dotčen výstavbou rodinného
domu
východní cíp pozemku parc.č. 1772 v k.ú. Nebušice dotčen výstavbou příjezdové komunikace
a vedením sítí
pozemek přilehlé komunikace parc. č. 1293/3 v ul. Truhlářka je dotčen vedením sítí vodovodu
a elektřiny
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, která bude ověřena po nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy
se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů
na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
Stavba rodinného domu bude podsklepená s jedním podzemním, dvěma nadzemními podlažími
s plochou střechou , 1PP a 1NP je částečně zapuštěno ve svahu.
Objekt bude vsazen do horizontálních linií teras s výškou atiky nepřesahující horizont stráně a bude
zapuštěn do vzrostlé zeleně.
Stavba bude přístupná nově vybudovanou zpevněnou účelovou komunikací, ve které budou uloženy
vedení sítí pro rodinný dům. V dalším stupni projektové dokumentace bude majetkoprávně dořešeno
vedení přístupové komunikace a sítí přes cíp sousedního pozemku parc. č. 1772 v k.ú. Nebušice.
Stavba bude mít jednu bytovou jednotku.
Doprava v klidu bude řešena nad rámec OTPP dvěma garážovým stáními v 1PP a dvěma odstavným
stáním v úrovni 1PP objektu.
Dešťové a přečištěné vody budou likvidovány v rámci pozemku investora v akumulační nádrži
s přepadem do vsakovacího objektu.
Objekt bude vytápěn převážně podlahovým vytápěním, zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo
vzduch/voda, které slouží i pro ohřev TUV v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem. Topný systém
bude doplněn elektrokotlem.
Zábradlí na objektu budou provedena v souladu s ustanoveními ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí.
Č.j. MCP6 026738/2013
str. 3
10. Materiálové a konstrukční řešení bude soudobé s akcentem na velké prosklené plochy, dům bude
laděn odstínech šedé a šedostířité barvě kovu na všech prvcích.
11. Pozemek stavby bude oplocen pouze při jižní hranici v rozsahu funkční plochy vymezené územním
plánem jako OB-čistě obytné území plotem plnícím funkci zábradlí proto pádu osob výšky cca 1 m
z pozinkovaných ocelových profilů s výplní z KARI V dalším stupni projektové dokumentace bude
předložen výkres oplocení včetně způsobu jeho založení. Pozemek bude dále oplocen jen plotem
v rozsahu stávajícího oplocení. Ostatní části pozemku budou chráněny pouze elektronickým
zabezpečovacím systémem.
12. Minimální vzdálenosti jednotlivých objektů stavby od okraje nejbližšího pozemku parc. č. 1776/1
v k.ú. Nebušice budou činit:
Rodinný dům
5m
Zpevněné plochy
5m
Inženýrské sítě
8m
Schodiště
5m
Akumulační nárž
8m
Vsakovací objekt
8m
Čerpací jímka
18 m
Zahradní domek
27 m
13. Stavba ČOV bude realizována jako dočasná do doby, kdy bude možné se v místě připojit na
zrealizovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Objekt bude připojen na veřejnou kanalizaci
nejpozději jeden rok od realizace a kolaudace kanalizačního řadu.
14. Veškeré úpravy komunikací musí být navrženy a realizovány v souladu s platnou legislativou v době
realizace a navazujícími normami (zejména ČSN 736110-Projektování místních komunikací a ČSN
736102 – Projektování křižovatek na pozemních komunikacích)
15. Garážová a odstavná stání budou řešena v souladu s normou ČSN 73 6058-jednotlivé, řadové a
hromadné garáže.
16. Venkovní zpevněné plochy budou zajišťovat maximální retenci dešťových vod, případně jiný
vhodný způsob jejich likvidace.
17. Zařízení staveniště a stavební zábor bude umístěn na vlastním pozemku. Další dočasné zábory
projedná investor s příslušným SSÚ.
18. Po celou dobu stavby bude investor zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavební
činností.
19. Přechody inženýrských sítí přes stávající vozovku komunikace Truhlářka bude proveden dle
požadavků vlastníka/majetkového správce a silničního správního úřadu.
20. Při provádění stavby bude zachován přístup k objektům, vjzed dopravní obsluze a pohotovostním
vozidlům.
21. Stavba musí být koordinována s věcně, časově, nebo místně souvisejícími akcemi jiných investorů.
22. Uvedení komunikace do stavu dle požadavků vlastníka/majetkového správce projednáte před
zahájením stavebních prací.
23. V případě umístění akusticky činných zdrojů hluku vně objektu (ČOV, Tepelné čerpadlo) budou
v dalším stupni projektové dokumentace navržena taková opatření, aby hluk z těchto zdrojů
nepřekročil v chráněném venkovním prostoru staveb, tj. v prostoru do 2 metrů okolo stávající obytné
zástavby hygienický limit akustického tlaku A LAeq,8h 50 dB pro 8 souvisejících a na sebe
navazujících nejhlučnějších hodin ve dne a LAeq,1h 40 dB pro nejhlučnější 1 hodinu v noci,
v případě výskytu tónové složky o 5 dB méně.
24. V dalším stupni projektové dokumentace bude přeložen statický výpočet s návrhem založení stavby
a zabezpečením stavební jámy během provádění stavby. Dále bude předložen projekt organizace
výstavby zpracovaný tak, aby minimalizoval dočasné zábory ploch ve funkční ploše ZMK.
25. Stávající nepovolené stavby na pozemku budou odstraněny
Č.j. MCP6 026738/2013
str. 4
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Andrea Lauren, nar. 17.5.1970, Javorová 600, 252 43 Průhonice
MČ Nebušice, Nebušická 128, Paha 6-Nebušice, 164 00 Praha 619
Hl. m. Praha - zast. ÚRM, Vyšehradská 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
Odůvodnění:
Dne 21.12.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
K projednání žádosti současně nařídil oznámením ze dne 23.1. 2013 pod č.j. MCP6 006498/2013 veřejné
ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 26.2.2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stručná charakteristika stavby: Novostavba rodinného domu s jednou bytovou jednotkou, jedním
podzemním a dvěma nadzemními podlažími s plochou střechou, zahradní
domek, přípojky vodovodu a elektřiny, dočasná stavba ČOV, příjezdové
cesta a oplocení, retenční a vsakovací objety dešťové a přečištěné
splaškové vody, související terénní úpravy a opěrné zdi
Generální projektant:
Zahájení výstavby:
Ukončení výstavby:
Ing. Vítězslav Hanzl, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
ČKAIT 0002176
dle vydání stavebního povolení
dva roky od na bytí právní moci SP
K žádosti byly doloženy následující doklady:
- Plná moc k zastupování žadatele ze dne 18.7. 2012 a 1.8. 2012
- Výpis z KN
- kopie snímku katastrální mapy
- souhlas s předloženou projektovou dokumentací stavby (David Andrew Paul) ze dne 2.8. 2012
- souhlas s předloženou projektovou dokumentací stavby (Helena Hazuková st., Helena Hazuková
ml., Vendula Šmídová) ze dne 20.12. 2012
- smlouvou o smlouvě budoucí o vzájemné výměně směně pozemku par.č 1772,1773 a 1775/1
v k.ú. Nebušiice ze dne 12.4. 2013
- projektová dokumentace vypracovaná: Vítězslavem Hanzlem, ČKAIT 0002176
Stanoviska sdělili:
- Magistrát hlavního města Prahy, Odbor životního prostředí, SZn.: S-MHMP
1554870/2012/1/OZP/Vl ze dne 18.3. 2013
- Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úzeku vodního hosodářství OV ÚMČ Praha 6, č.j. MCP6
015830/2013 ze dne 4.3. 2013
- ÚMČ Praha – Nebušice Č.j. 1829/VV/12 ze dne 4.12. 2012, Č.j. 189/VV/13 ze dne 4.2 2013, Č.j.
1352/12 ze dne 18.9 2012
- ODŽP ÚMČ Praha 6 č.j. MCP6 097186/2012 ze dne 7.2. 2013
- Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy v závazném stanovisku č.j. HSAA-985-3/2013 ze dne
12.2.2013 a koordinované závzné stanovisko Č.j. HSAA-15589-2010/ODP2-2012 ze dne 12.12.
2012
- Hygienická stanice hlavního města Prahy, č.j. HSHMP 56593/2012 ze dne 10.12. 2012
- Úřad pro civilní letectví č.j. 7434-12-701 ze dne 7.12. 2012
Dále byla žádost doložena :
- Vyjádřením TSK hl. m. Prahy NZ: TSK/40975/12/2200/Ve ze dne 21.12. 2012
- Vyjádření DP hl. m. Prahy NZ: 100130/49Z1675/2071 ze dne 17.12. 2012
- Vyjádřením PREdistribuce, a.s. NZ S 25037723 ze dne 20.12. 2012
- Smlouvou o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN č. 8831243264 ze dne 17.1.
2013
- Vyjádřením PVK, a.s. NZ PVK 3617/13/OTPČ-změna k pův. vyj. 26107/12 ze dne 22.1. 2012
Č.j. MCP6 026738/2013
str. 5
-
Vyjádřením PPD a.s. ze dne 6.8.2012
Vyjádřením VUSS Praha č.j. ÚP-266/17-2012 ze dne 28. 11. 2012
Vyjádřením Telefónica O2 č.j. 706999/12 ze dne 4.12. 2014
Vyjádřením ELTODO-CITELUM s.r.o. č.j. 2312/12 ze dne 11.12. 2012
Vyjádřením Telefónica O2 č.j. 114468/09/CPH/M00 ze dne 23.9. 2009 a č.j. 5808/11 ze dne 13.1.
2012
- Vyjádřením Vodafonene Czech Republic, a.s. ze dne 4.12. 2012
- Vyjádřením T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 17. 12. 2012
- Vyjádřením CentroNet, a.s. NZ: 2209/12 ze dne 4.12. 2012
- Vyjádřením Dial Ttelecom, a.s. ze dne 4.12. 2012
- Vyjádřením SUPTel, a.s. č: 21201293 ze dne 17.12. 2012
- Vyjádřením PlanetA, a.s. NZ: 2209/12 ze dne 11.12. 2012
- Vyjádřením Českých radiokomunikací, a.s. NZ: ÚPTS/OS/85447/2012 ze dne 27.11. 2012
- Vyjádřením Letiště Praha, a.s. NZ: DRS/169/2013/RSM/RIO/KPC/KR ze dne 4.1. 2012 a č.j.
811/12 ze dne 12.12. 2012
- Vyjádřením GTS Czech s.r.o. zastoupena SITEL, spol. s r.o. NZ: 331206722 ze dne 6.12. 2012
- Vyjádřením SITEL, spol. s r.o. NZ: 131206207 ze dne 6.12. 2012
- Vyjádřením TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. zastoupena SITEL, spol. s r.o.,
a.s. NZ: 231203582 ze dne 6.12. 2012
- Vyjádřením ČEZ ICT Services, a.s. NZ: 0200073356 ze dne 3.12. 2012
- Vyjádřením ČEZ Distribuce, a.s. NZ: 0100117050 ze dne 3.12. 2012
- Vyjádřením UPC Česká Republika a.r.o. č.j. 3883/12 ze dne 19.12. 2012
- Vyjádřením NET4GAS, s.r.o. NZ: 8841/12/OVP/Z ze dne 11.1. 2013
- Vyjádřením PVK, a.s. NZ: PVK 26107/12/OTPČ ze dne 20.6. 2012
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně
a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad posoudil okruh účastníků územního řízení podle ustanovení § 85 stavebního zákona, podle
kterého jsou účastníky řízení žadatel, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, tzn.
hlavní město Praha zastoupené Útvarem rozvoje hl. m. Prahy a městská část Praha - Nebušice. Dále dle §
85 odst. 2), dále jsou účastníky vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr
uskutečněn, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.
Do řízení se v zákonné lhůtě nepřihlásilo žádné občanské sdružení.
Vzhledem k tomu, že pro dané území je vydán územní plán (Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy),
bylo oznámení o zahájení územního řízení doručováno žadateli, obci a dotčeným orgánům jednotlivě
a účastníkům řízení uvedeným v ustanovení § 85, odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.
Oznámení o zahájení řízení bylo vyvěšeno na úřední desce ÚMČ Praha 6 a ÚMČ Praha-Nebušice
od 23.1.2013 do 8.2.2013.
Navrhovatel prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich s navrhovaným
záměrem v souladu s odst. 2 § 87 stavebního zákona.
Umístění stavby je v souladu s Územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy, schváleným
usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, který nabyl účinnosti dne 1.1.2000,
včetně schválených a platných změn i změny Z 1000/00 vydané Usnesením Zastupitelstva hlavního města
Prahy č. 30/86 dne 22.10.2009 formou Opatření obecné povahy č.6/2009 s účinností od 12.11.2009,
Č.j. MCP6 026738/2013
str. 6
neboť plocha, na kterou se rodinného domu umísťuje, je určena pro funkční využití OB – čistě obytné.
Pro předmětný pozemek není určena míra využití.
Objekt je umisťován v sousedství zemědělské usedlosti Truhlářka, je vsazen do horizontálních linií teras
původního kdysi zemědělsky využívaného terénu do okolní zeleně. Na pozemku se nachází zbytky
hospodářských budov a dřevěný seník, které však nejsou v dostupných mapových podkladech zakresleny
a nelze tak ověřit jejich legálnost, všechny tyto stavby budou před zahájením stavebních prací odstraněny.
Předmětná stavba leží v přírodním parku Šárka-Lysolaje, který byl zřízen vyhláškou NV hl. m. Prahy č.
8/1990 Sb., kde je zmiňována i ochrana krajinného rázu a ochrana před činností snižující jeho estetickou a
přírodní hodnotu území. Stávající skupina sousedních objektů ve své většině nepatří mezi původní
historické usedlosti, jak je možné doložit na otisku císařského stabilního katastru z roku 1840. Z hlediska
architektonických hodnot se nejedná o hodnotné stavby. Novostavba rodinného domu v sousedství této
usedlosti se svým charakterem snaží respektovat hodnoty přírodního prostředí v okolí.
Po posouzení předložené dokumentace a po provedeném šetření na místě stavební úřad nebyl schopen
odpovědně rozhodnout, zda záměr nenaruší krajinný ráz, vyzval proto žadatele dne 7.5. 2013 pod č.j.
MCP6 034781/2013 k doplnění zejména dálkových pohledů na stavbu. Na základě doplněných podkladů
navrhované stavby ze dne 20.5. 2013 bylo konstatováno, že umístění stavby, její půdorysná stopa, hmota
a návaznost na okolní krajinu odpovídají urbanistickému a architektonickému charakteru místa a zásah do
krajinného rázu je i s ohledem na architektonickou kvalitu návrhu možné akceptovat, což konstatoval i
OŽP MHMP ve svém stanovisku S-MHMP-1554870/2012/1/OZP/Vl ze dne 18.3. 2013, kde je vysloven
souhlas s umístěním a provedením stavby snižující krajinný ráz. Stavba se nachází v ochranném pásmu
lesa, dotčením pozemků v ochranném pásmu lesa vyslovil souhlas OŽP MHMP ve svém stanovisku SMHMP-1554870/2012/1/OZP/Vl ze dne 18.3. 2013 .
Při posuzování návrhu stavební úřad vycházel ze srovnání záměru se stávající okolní zástavbou, jejím
různorodým charakterem, hmotovým členěním a výškovou hladinou a dospěl k názoru, že návrh
je z urbanistického a architektonického hlediska přijatelný.
Napojení stavby na stávající uliční síť a na technickou infrastrukturu odpovídá funkčnímu využití území
a míře zastavěnosti pozemků tak, jak je stanoveno územním plánem hl.m. Prahy.
Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu podle ustanovení vyhlášky č.
26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze.
Se záměrem vyslovila souhlas Městská část Praha – Nebušice ve stanoviscích Č.j. 1829/VV/12 ze dne
4.12. 2012, Č.j. 189/VV/13 ze dne 4.2 2013 a Č.j. 1352/12 ze dne 18.9 2012. Dle stanoviska OŽP
MHMP SZn. S-MHMP1554870/2012/1/OZP/Vl ze dne 18.3. 2012.
Účastníci řízení – další dotčené osoby:
Pozemkový fond České republiky, Krajské pracoviště pro hl. město Prahu, Helena Hazuková st.,
Helena Hazuková ml., Vendulka Šmídová, informace veřejnou vyhláškou na úřední desce ÚMČ
Praha 6 a ÚMČ Praha-Nebušice pro ostaní účastníky řízení
Vyhodnocení námitek účastníků řízení:
- Účastníci se v průběhu řízení k podkladům nevyjádřili, žádost byla doložena souhlasy
majitelů sousedních pozemků a staveb na nich a vlastníků a správců pozemků na nichž
je stavba umisťována, trasa vodovodní přípojky byla v průběhu řízení změněna s ohledem
na nemožnost získání souhlasu vlastníka pozemku parc. č. 1088/1 v k.ú. Nebušice (PF ČR)
Vyhodnocení námitek veřejnosti:
- Veřejnost se k návrhu nevyjádřila
Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 90
stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním nebo
užíváním stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho
provedení a zvláštními předpisy. Stavba je umisťována na atraktivním jižně svažitém pozemku s výhledy
na severozápadní část hl. m. Prahy, zapuštění stavby ve svahu respektuje okolní krajinu a minimalizuje
negativní vlivy na ní, což je podpořeno i jejím barevným řešením. Stavební úřad po provedeném řízení
dospěl k závěru, že navrhované umístění stavby rodinného domu s ohledem na výšku, členění a hmotové
ztvárnění včetně materiálového řešení je v území akceptovatelné. Umístění stavby je v souladu se
Č.j. MCP6 026738/2013
str. 7
schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na
využívání území.
Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebnímu Magistrátu
hl. m. Prahy podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví j
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Po nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí lze podat žádost o stavební povolení.
Za správnost:
Otisk úředního razítka
Ing. Petr Malotin
vedoucí odboru výstavby
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000
Kč byl zaplacen.
Obdrží:
navrhovatel (dodejky):
1. Andrea Lauren, Javorová č.p. 600, 252 43 Průhonice
2. Jitka Fenclová, Žižkova č.p. 312, 252 19 Rudná u Prahy
účastníci řízení (dodejky):
3. Hlavní město Praha, zast. Útvarem rozvoje hl.m.Prahy, IDDS: c2zmahu
4. Městská část Praha-Nebušice, IDDS: 27qb3d8
5. Pozemkový fond České republiky, Krajské pracoviště pro hl. město Prahu, Husinecká č.p. 1024/11a,
Žižkov, 130 00 Praha 3
6. Helena Hazuková st., U Gabrielky č.p. 201, Praha-Nebušice, 164 00 Praha 619
7. Helena Hazuková ml., U Gabrielky č.p. 201, Praha-Nebušice, 164 00 Praha 619
8. Vendulka Šmídová, U Gabrielky č.p. 201, Praha-Nebušice, 164 00 Praha 619
Č.j. MCP6 026738/2013
str. 8
Ostatní účastníci řízení-informace veřejnou vyhláškou:
9. Městská část Praha 6, úřední deska, Čs. armády č.p. 601/23, 160 52 Praha 6-Bubeneč
10. Městská část Praha - Nebušice-úřední deska, IDDS: 27qb3d8
dotčené orgány:
11. Hygienická stanice hl. m. Prahy, IDDS: zpqai2i
12. Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy, IDDS: jm9aa6j
13. ODŽP ÚMČ Praha 6, Čs. armády č.p. 601/23, 160 00 Praha 6-Bubeneč
14. Odbor životního prostředí MHMP, IDDS: 48ia97h
na vědomí:
15. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf
16. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
Download

zde - Nebušice