MĚSTSKÝ ÚŘAD CHABAŘOVICE
odbor stavební úřad
Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice
spis č.
Č.j.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
005/2014
329/SÚ/32/14/ÚR/dub
Dubská
475 225 460
[email protected]
Datum:
28.7.2014
DLE ROZDĚLOVNÍKU
ROZHODNUTÍ
Územní rozhodnutí
Výrok:
Městský úřad Chabařovice, odbor stavební úřad jako stavební úřad příslušný podle ust. § 13 odst. 1
písm. e) a ust. § 190 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
platných předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle ust. § 84 až 91
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby kterou podala dne 22.1.2014
právnická osoba KS CZ Motor Service s.r.o.. Důlní 362/2, 400 04 Trmice, IČ: 243 01 833, kterou na
základě plné moci ze dne 15.1.2014 zastupuje společnost Tebodin Czech Republic, s.r.o. se sídlem
Prvního pluku 20, 186 59 Praha 8, IČ: 442 64 186 zastoupená jednatelem společnosti p. Ing.
Jaromírem Křížem, který k výkonu zastoupení společnosti pověřil pí Danielu Hnízdilovou, bytem
Kurta Konráda 962/17, Praha, adresa pro doručování Prvního pluku 20/224, PSČ186 59 Praha 8 (dále
jen stavebník), a na základě tohoto posouzení
I. Vydává podle ust. § 79 a 92 stavebního zákona a § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
„KS Discus – Nová výrobní hala“.
Druh a účel umisťované stavby:
Stručný popis stavby:
projektovaná stavba „KS Discus – Nová výrobní hala“ bude sloužit jako malosériový výrobní závod,
jehož produktem budou hliníkové písty do spalovacích motorů a kompresorů. Prostory pro výše
uvedené operace budou doplněny o technické, skladovací, sociální a administrativní zázemí a
samostatnou skladovou budovu. Součástí stavby je dopravní a technická infrastruktura.
Celý areál je řešen jako stavba trvalá a člení se na tyto objekty:
SO 01 Výrobní hala
SO 01.01 Výrobní hala
SO 01.02 Administrativně –sociální část
SO01.03 Technické zázemí
SO 02 Sklad hotových výrobků
SO 03 Vrátnice
1
Č.j.:
329/SÚ/32/14/ÚR/dub
SO 04 Přístřešek odpadového hospodářství
SO 05 Oplocení
SO 06 Kiosek plynu
SO 08 Neutralizační stanice
SO 09 Přístřešek pro kola a mopedy
SO 10 Vlajkové pole
SO 12 Kuřárny
SO 13 Venkovní sklad chemikálií
Dopravní a technická infrastruktura:
SO 23 Komunikace
SO 23.01 Komunikace, zpevněné plochy
SO 23.02 Parkoviště osobních automobilů
SO 24 Vodní hospodářství
SO 24.01 Vodovod pitný
SO 24.02 Požární nádrž
SO 24.03 Splašková kanalizace
SO 24.04 Dešťová kanalizace
SO 24.05 Odvodnění zpevněných ploch a komunikací
SO 24.06 Retenční nádrž
SO 24.07 ČOV
SO 24.08 Výtlačné potrubí do neutralizační stanice
SO 25 Vnější elektrické rozvody
SO 25.01 Přípojka VN 22 kV
SO 25.03 Venkovní silnoproudé rozvody NN 0,4kV
SO 25.04 Venkovní osvětlení
SO 26 Vnější slaboproudé rozvody
SO 26.01 Přípojka slaboproudu
SO 26.02 Areálové rozvody slaboproudu
SO 27 Vnější rozvody zemního plynu
SO 27.01 Přípojka plynu
SO 27.02 Areálové rozvody plynu
SO 28 Výtlačné potrubí do potoka
SO 29 STL plynovodu
Výrobní objekt SO 01
se skládá z hlavní výrobní haly o osových rozměrech 75,0x48,6 m (podobjekt SO 01.01 – Výrobní
hala, ke které přiléhá podobjekt SO 01.02 – Administrativně –sociální část o osových rozměrech
10,0x48,6 (29,25)m na východní straně a podobjekt SO 01.03 – Technické zázemí o osových
rozměrech 6,6x65,0 m na straně jižní. Atika objektu je na výškové úrovni +11,1 m s výjimkou atiky
přístavku technického zázemí, které je nižší (na úrovni +5,7 m).
Konstrukčně tvoří objekt SO 01 jeden statický nezávislý celek s tím, že jeho části jsou vzájemně
staticky a stabilitně závislé. Fasáda hlavních objektů SO 01 a SO 02 bude řešena pomocí lehkých
fasádních panelů, s betonovými sokly ve spodní části. Opláštění haly bude z kovoplastických
sendvičových panelů s výplní z minerální vlny v kombinaci s prefabrikovanými plechy nesoucími
parozábranu, tepelnou izolaci z minerální vlny a vodotěsnou izolaci.
2
Č.j.:
329/SÚ/32/14/ÚR/dub
Část objektu SO 01.01
Je navržena jako jednopodlažní dvoulodní hala s šířkou lodí 40 m a 35 m, délka lodí je 46,8m.
Celkový modulový rozměr objektu je 75x46,8 m, atika na úrovni +11,1 a základní modulový systém je
5x5,85m. Nosný systém haly je smíšený. Sloupy jsou navrženy želetobetonové, oboustranné
konzolově vetknuté. Střešní konstrukci tvoří vysoké ocelové příhradové vazníky sedlového tvaru.
Vazníky jsou pnuté na celý rozpon lodí (40m a 35m), jako prosté nosníky a jsou podepírány
betonovými sloupy, v místech styku obou lodí pak sloupy či příhradovým ocelovým průvlakem.
Kolmo na vazníky jsou po 2,5m uloženy ocelové vaznice doplněné o diagonální zavětrování v rovině
střechy. Střešní plášť je skládaný a je tvořen nosným trapézovým plechem pnutým po spádu střechy na
maximální volnou dispozici této výrobní části objektu.
V lodi šířky 40 jsou umístěny sedlové světlíky v lodi šířky 35m je umístěn lucernový světlík. Podlaha
v jedné lodi bude řešena jako drátkobetonová na zhutněné zemní desce, ve druhé lodi, pod suterénními
prostorami bude podlaha železobetonová. Stavba bude umístěna dle ověřené dokumentace dle zákresu
do katastrální mapy v měřítku 1:1000 na části p.p.č. 1518/1 a 1517/56 v k.ú. Chabařovice.
Část objektu SO 01.02
Bude částečně dvoupodlažní. Administrativně sociální zázemí je situováno ve dvoupodlažní části,
jednopodlažní část objektu je určena pro sklad výrobků. Celkové modulové rozměry 46,8x10m, atika
na úrovni +11,1m.Objekt je navržen jako jeden trakt se společnými sloupy na styku s objektem haly
SO 01.01. Nosný systém je tvořen železobetonovými sloupy, patro na části objektu je tvořeno
předpjatými dutinovými železobetonovými panely pnutými na rozpon 10m podepíranými podélnými
železobetonovými průvlaky. Střešní konstrukci tvoří příčné příhradové ocelové vazníky pnuté jako
prosté nosníky na rozpon 10m a podepírané betonovými sloupy. Kolmo na vazníky jsou po 2.5m
uloženy ocelové vaznice doplněné o diagonální zavětrování v rovině střechy. Střešní plášť je skládaný
a je tvořen nosným trapézovým plechem pnutým po spádu střechy na vzdálenost vaznice 2,5m a
izolačními vrstvami. Střecha je pultově spádovaná směrem k fasádě a výškově navazuje na střechu
haly. Podlaha je navržena jako drátkobetonová. Stavba bude umístěna dle ověřené dokumentace dle
zákresu do katastrální mapy v měřítku 1:1000 na části p.p.č. 1518/1 a 1517/56 v k.ú. Chabařovice.
Část objektu SO 01.03
tvoří technologické zázemí výroby a je koncipována jako jednopodlažní podélný přístavek k halové
části. Rozměry objektu jsou 65x6,5m, výška atiky +5,7m. Konstrukční systém tvoří vetknuté
železobetonové sloupy ve vzdálenosti 5m. Střecha je navržena formou příčných železobetonových
vazníků ve vzdálenosti 5m. Střecha je navržena formou příčných železobetonových vazníků ve
vzdálenosti 5m, které jsou na jedné straně podepírány vnějšími betonovými sloupy a na straně druhé
jsou uloženy na konzoly halových sloupů. Pultově spádovaná bezvaznicová střecha má skládaný plášť
a nosnou vrstvu trapézového plechu, který je pnutý na rozpon 5m. Na střeše objektu budou umístěny
vzduchotechnické jednotky a technologická zařízení pro potřeby výroby. Stavba bude umístěna dle
ověřené dokumentace dle zákresu do katastrální mapy v měřítku 1:1000 na části p.p.č. 1518/1 v k.ú.
Chabařovice.
Objekt SO 02 - Sklad hotových výrobků
se nachází severně od hlavního výrobního objektu SO 01. Jedná se o jednopodlažní sklad hotových
výrobků o osových rozměrech 25x50 m. Atika objektu je na výškové úrovni + 11,1 m, stejně jako atika
výrobní haly. Vnitřní prostor haly je podstatě bez dalšího členění, pouze v jihozápadní části se nachází
vestavek sociálního zázemí a kanceláře. Stavba bude sloužit pro skladování hotových výrobků, je
uvažováno skladování v regálovém systému. Stavba bude umístěna dle ověřené dokumentace dle
zákresu do katastrální mapy v měřítku 1:1000 na části p.p.č. 1518/1 v k.ú. Chabařovice.
3
Č.j.:
329/SÚ/32/14/ÚR/dub
Objekt SO 03 – Vrátnice
jedná se o přízemní zděný objekt s plochou střechou, umístěný u vjezdu do areálu. Stavba bude
umístěna dle ověřené dokumentace dle zákresu do katastrální mapy v měřítku 1:1000 na části p.p.č.
1518/1 v k.ú. Chabařovice.
Objekt SO 04 – Přístřešek odpadového hospodářství
zpevněná plocha pro umístění kontejnerů na odpad bude vybudována poblíž neutralizační stanice.
Objekt SO 05 – Oplocení
Oplocení bude ohraničovat plochu areálu, na západní straně pak oddělí parkoviště osobních vozidel od
samotného výrobního závodu. Součástí oplocení bude posuvná či teleskopická brána a turniket pro
pěší na vstupu z parkoviště osobních vozidel. Stavba bude umístěna dle ověřené dokumentace dle
zákresu do katastrální mapy v měřítku 1:1000 na části p.p.č. 1518/1 a 1517/56 v k.ú. Chabařovice.
Objekt SO 06 – Kiosek plynu
je součástí stavby SO 29 STL plynovod. Stavba bude umístěna dle ověřené dokumentace dle zákresu
do katastrální mapy v měřítku 1:1000 na části p.p.č. 1518/1 v k.ú. Chabařovice.
Objekt SO 08 – Neutralizační stanice
jde o obdélníkovou budovu půdorysu cca 12,5x13,5m, jejíž vnitřní prostor pro umístění technologie
není dále členěn. Stavba bude řešena jako železobetonový skelet opláštěný lehkou fasádou ze
sendvičových panelů a se skládanou střechou z nosných trapézových plechů, na nichž bude uložena
skladba plnící tepelně izolační a hydroizolační funkci.
Stavba bude umístěna dle ověřené
dokumentace dle zákresu do katastrální mapy v měřítku 1:1000 na části p.p.č. 1517/56 v k.ú.
Chabařovice.
Objekt SO 09 – Přístřešek pro kola a mopedy
otevřený přístřešek pro kola a mopedy je umístěn poblíž parkoviště pro osobní vozidla, přiléhá
k objektu SO 03 – Vrátnice. Bude tvořen ocelovou konstrukcí a opláštěním z trapézového plechu.
Stavba bude umístěna dle ověřené dokumentace dle zákresu do katastrální mapy v měřítku 1:1000 na
části p.p.č. 1518/1 v k.ú. Chabařovice.
Objekt SO 10 – Vlajkové pole
vlajkové pole s vlajkovými kovovými či sklolaminátovými stožáry o výšce 12 m bude umístěno
v zelené ploše u parkoviště osobních automobilů. Stavba bude umístěna dle ověřené dokumentace dle
zákresu do katastrální mapy v měřítku 1:1000 na části p.p.č. 1518/1 v k.ú. Chabařovice.
Objekt SO 12 – Kuřárny
jedná se o jednoduché ocelové částečně otevřené přístřešky v blízkosti hlavních objektů.
Objekt SO 13 – Venkovní sklad chemikálií
sklad chemikálií bude řešen jako prefabrikovaný kompletizovaný kontejner umístěný poblíž
severozápadního rohu objektu SO 01. Stavba bude umístěna dle ověřené dokumentace dle zákresu do
katastrální mapy v měřítku 1:1000 na části p.p.č. 1517/56 v k.ú. Chabařovice.
Dopravní a technická infrastruktura:
SO 23 Komunikace
SO 23.01 - Komunikace, zpevněné plochy
Jedná se o účelové komunikace uvnitř závodu.
4
Č.j.:
329/SÚ/32/14/ÚR/dub
Chodníky – na chodnících je vždy zachován průchozí profil alespoň minimální šířky 0,90 m,
minimální šířka chodníku je 1,5m. Stavba bude umístěna dle ověřené dokumentace dle zákresu do
katastrální mapy v měřítku 1:1000 na části p.p.č. 1518/1 a 1517/56 v k.ú. Chabařovice.
SO 23.02 – Parkoviště osobních automobilů
Parkovací plochy osobních automobilů jsou navrženy v západní části areálu. Na areálové komunikace
je napojeno sjezdem před osobní vrátnicí. Doprava v klidu je řešena dle ČSN 73 6110. Pro parkování
osobních automobilů bude v areálu závodu nově vybudována parkovací plocha o celkem 55 stání.
Stavba bude umístěna dle ověřené dokumentace dle zákresu do katastrální mapy v měřítku 1:1000 na
části p.p.č. 1518/1 v k.ú. Chabařovice.
SO 24 Vodní hospodářství
SO 24.01 - Vodovod pitný
Přípojka pitné vody je napojena na veřejný vodovod řad DN 150 LT, vedený západně podél silnice
III/25367 Chabařovice – Chlumec. Délka vodovodní přípojky je 40 m a je zakončena vodoměrnou
šachtou umístěnou u veřejné komunikace. Hlavní vnitroareálový řad od vodoměrné šachty je navržen
v profilu DN 80. Délka řadu je 50 m. Součástí dokumentace jsou i přípojky pro vrátnici, neutralizační
stanici, sklad a požární nádrž. Stavba bude umístěna dle ověřené dokumentace dle zákresu do
katastrální mapy v měřítku 1:1000 na části p.p.č. 1516/6, 1141/2, 1518/1 v k.ú. Chabařovice.
SO 24.02 - Požární nádrž
Jedná se o prefabrikovanou kruhovou železobetonovou nádrž o objemu 45 m3 (DYWIDAG GB 50)
Součástí je nerezový stojan profilu DN 125 pro přímý odběr hasební vody do automobilové cisterny.
Součástí nádrže je přípojka plnění vodojemu VPPN1, bezpečnostní a přepad BPPN1 do dešťové
kanalizace. Stavba bude umístěna dle ověřené dokumentace dle zákresu do katastrální mapy v měřítku
1:1000 na části p.p.č. 1518/1 v k.ú. Chabařovice.
SO 24.03 - Splašková kanalizace
Pro odvedení splaškových vod bude vybudována vnitroareálová splašková kanalizace profilu DN250HDPE TKP SN8 s domovními přípojkami profilu DN150 HDPE TKP SN8, která bude sloužit pro
odvedení pouze splaškových odpadních vod čerpací stanice splaškových vod ČSSV. Z čerpací stanice
splaškových vod ČSSV budou splaškové vody dopravovány výtlakem ø 63x5,8 (PE100, SDR11) do
ČOV – VARIOcomp 80N. Vyčištěné odpadní vody z ČOV a z NS budou odtékat do společné čerpací
stanice dešťových , vyčištěných a průmyslových odpadních vod z ČS u retenční dešťové nádrže a dále
společným výtlakem do levostranného přítoku Ždírnického potoka. Stavba bude umístěna dle ověřené
dokumentace dle zákresu do katastrální mapy v měřítku 1:1000 na části p.p.č. 1518/1, 1517/56,
1141/1, 1141/2, 1517/1, 1139/1, 1138/, 1517/37, 1142 v k.ú. Chabařovice.
SO 24.04 - Děšťová kanalizace
Dešťové vody budou svedeny oddílnou dešťovou kanalizací do retenční dešťové nádrže. Z retenční
nádrže budou dešťové vody z areálu řízeně vypouštěny společně s vyčištěnými splaškovými vodami a
s vodami z neutralizační stanice do Ždírnického potoka. Stavba bude umístěna dle ověřené
dokumentace dle zákresu do katastrální mapy v měřítku 1:1000 na části p.p.č. 1518/1 a 1517/56 v k.ú.
Chabařovice.
SO 24.05 - Odvodnění zpevněných ploch a komunikací
Odvodnění zpevněných ploch a komunikací je provedeno systémem uličních vpustí a odvodňovacích
žlabů. Dešťové vody z manipulačních ploch pro nákladní automobily a parkovišť budou
odkanalizovány samostatnou chráněnou kanalizací s odlučovači lehkých kapalin ( OLK). Stavba bude
5
Č.j.:
329/SÚ/32/14/ÚR/dub
umístěna dle ověřené dokumentace dle zákresu do katastrální mapy v měřítku 1:1000 na části p.p.č.
1518/1 a 1517/56 v k.ú. Chabařovice.
SO 24.06 - Retenční dešťová nádrž
Je navržena jako otevřená podzemní železobetonová nádrž o velikosti 14x11m o objemu 155 m3.
Součástí RDN bude i čerpací stanice, která bude přečerpávat dešťové vody z neutralizační stanice a
vyčištěné vody z ČOV do Ždírnického potoka. Stavba bude umístěna dle ověřené dokumentace dle
zákresu do katastrální mapy v měřítku 1:1000 na části p.p.č. 1517/56 v k.ú. Chabařovice.
SO 24.07 - ČOV
ČOV je určena pro čištění splaškových odpadních vod. Stavba bude umístěna dle ověřené
dokumentace dle zákresu do katastrální mapy v měřítku 1:1000 na části p.p.č. 1517/56 v k.ú.
Chabařovice.
SO 24.08 – Výtlačné potrubí do neutralizační stanice
Stavba bude umístěna dle ověřené dokumentace dle zákresu do katastrální mapy v měřítku 1:1000 na
části p.p.č. 1518/1 a 1517/56 v k.ú. Chabařovice.
SO 25 Vnější elektrické rozvody
SO 25.01 Přípojka VN 22 kV
Pro napájení závodu bude realizovaná kabelová přípojka ze spodních kontaktů úsekového odpojovače
do rozvodny VN a nové odběratelské trafostanici. Na stávající podpěrný bod VN č. 25 venkovního
vedení 22kV bude distributorem osazený úsekový odpojovač. Trasa přípojky kříží stávající vrchní
vedení 22 kV. Přípojka bude realizována na pozemcích 1518/1 1517/56 v k.ú. Chabařovice a bude
ukončena v rozvodně VN v trafostanici uvnitř technického zázemí (SO 01.3). Stavba bude umístěna
dle ověřené dokumentace dle zákresu do katastrální mapy v měřítku 1:1000 na části p.p.č. 1518/1,
1517/56 v k.ú. Chabařovice.
SO 25.03 Venkovní silnoproudé rozvody NN 0,4kV
Kabelové rozvody NN z napájecího bodu (hlavní rozvaděč NN v trafostanici technologické zázemí)
k jednotlivým objektům budou řešené kabely CYKY uloženými ve výkopech (mimo komunikace a
pojezdové plochy a v obetonovaných trubkových chráničkách ve výkopech (pod pojezdovými
plochami a komunikacemi). Stavba bude umístěna dle ověřené dokumentace dle zákresu do
katastrální mapy v měřítku 1:1000 na části p.p.č. 1518/1,1517/56 v k.ú. Chabařovice.
SO 25.04 Venkovní osvětlení
Venkovní osvětlení je řešené např. svítidly s vysokými halogenidovými výbojkami do 150 W na
stožárech výšky do 12 m (eventuálně světlomety. Částečně budou svítidla umístěna na fasádě objektů,
spínání osvětlení ruční a soumrakovými čidly v kombinaci s časovým spínačem (pro eventuální
osvětlení vlajkového pole budou použité světlomety), napájení bude realizované z rozvaděče pro toto
osvětlení, Křížení nebo souběhy kabelů pro jiné energie nebo se sítěmi jiných provozovatelů musí
respektovat příslušné platné normy a předpisy. Stavba bude umístěna dle ověřené dokumentace dle
zákresu do katastrální mapy v měřítku 1:1000 na části p.p.č. 1518/1 a 1517/56 v k.ú. Chabařovice.
SO 26 Vnější slaboproudé rozvody
SO 26.01 Přípojka slaboproudu + SO 26.02 Areálové rozvody slaboproudu
Venkovní trasy budou uloženy ve výkopech provedených dle platných norem. Propojení objektů
v areálu bude uskutečněno ve výkopech ve volném terénu a pod komunikací. Krytí kabelů ve volném
6
Č.j.:
329/SÚ/32/14/ÚR/dub
terénu 700 mm. Kabeláž pod komunikací bude uložena v hloubce 1100 mm a bude procházet
v betonových chráničkách. Tyto budou ve výkopech obetonovány. Stavba bude umístěna dle ověřené
dokumentace dle zákresu do katastrální mapy v měřítku 1:1000 na části p.p.č. 1518/1 a 1516/6 v k.ú.
Chabařovice.
SO 27 Vnější rozvody zemního plynu
SO 27.01 Přípojka plynu + SO 27.02 Areálové rozvody plynu
Na přípojku zemního plynu a kiosek plynu navazují areálové rozvody plynu. Z pilíře měření bude
plynovod pokračovat dále zemí směrem k výrobní hale a skladu. Celková délka areálových rozvodů
plynu bude cca 450m. Materiál PE 100, rovněž jako přípojka plynu. Stavba bude umístěna dle
ověřené dokumentace dle zákresu do katastrální mapy v měřítku 1:1000 na části p.p.č. 1518/1 a
1517/56 v k.ú. Chabařovice.
SO 28 Výtlačné potrubí do potoka
Společný výtlak dešťových vyčištěných splaškových a průmyslových odpadních vod je veden
z čerpací stanice (ČS) u retenční dešťové nádrže do levostranného přítoku Ždírnického potoka, se
zaústěním v profilu pod chovné rybníky, na okraji obce Chabařovice. Výtlak z čerpací stanice do
vodoteče je navržen v profilu PE100, DN150 a jeho délka je cca 930 m. . Stavba bude umístěna dle
ověřené dokumentace dle zákresu do katastrální mapy v měřítku 1:1000 na části p.p.č. 1518/1,
1517/56, 1141/1, 1141/2, 1517/1, 1139/1, 1138/, 1517/37, 1142 v k.ú. Chabařovice.
SO 29 STL plynovodu
Nový STL plynovod bude napojen v komunikaci III/25357 (p.p.č. 1141/1) na stávající PZ, STL
plynovod (PE dn 63) ocel, dimenze 50n naproti pozemkové parcele č. 1523/2 v k.ú. Chabařovice.
Celková délka plynovodu bude 714 m. Na plynovod bude použito potrubí PE dn 63 ukončeno
v hlavním uzávěru plynu na hranici pozemku 1141/2. Součástí STL plynovodu je též plynovodní
přípojka o celkové délce 22m (PE dn 63).
STL plynovod bude uložen částečně v komunikaci III/ 25357 (1141/1) a dále bude uložen v
pozemcích p.p.č. 1517/1, 1517/37,1698/1, 1141/2,1517/56,1518/1 v k.ú. Chabařovice až k areálu nové
výrobní haly. Součástí stavby bude i stavba SO 06 kiosek plynu umístěný v jižní části pozemku
1518/1.
Pozemkové parcely dotčené stavbou
p.p.č. 1138/1 (trvalý travní porost), 1139/1 (zastavěná ploch a nádvoří), 1141/1 (ostatní plocha),
1141/2 (ostatní plocha), 1516/6 (orná půda), 1517/1 (orná půda), 1517/36 (orná půda), 1517/37 (ostatní
plocha), 1517/56 (orná půda), 1518/1 (ostatní plocha), 1698/1 (ostatní plocha) v k.ú. Chabařovice
Pozemkové parcely sousedící se stavbou:
1135 (zahrada), 1139/1 (zast.pl. nádvoří), 1139/2 (zastavěná plocha, nádvoří), 1139/3 (zastavěná
plocha, nádvoří), 1142 (vodní plocha), 1432 (ostatní plocha), 1480/1 (ostatní plocha), 1516/1 (orná
půda), 1516/2 (orná půda), 1516/4 (orná půda), 1516/5 (orná půda), 1516/8 (orná půda), 1516/9 (orná
půda), 1517/36 (orná půda), 1517/46 (orná půda), 1518/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 1518/3 (ostatní
plocha), 1518/6 (ostatní plocha)1520 ( ostatní plocha)1521/25 (ostatní plocha), 1521/26 (ostatní
plocha), 1522 (ostatní plocha), 1523/1 ( ostatní plocha), 1523/2 (ostatní plocha), 1523/3 (ostatní
plocha), 1698/1 (ostatní plocha) v k.ú. Chabařovice a 773 (ostatní plocha ) v k.ú. Chlumec u
Chabařovic
7
Č.j.:
329/SÚ/32/14/ÚR/dub
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby a další projektovou přípravu:
1. Stavba bude umístěna v souladu s předloženou projektovou dokumentací zpracovanou
společností Tebodin Czech Republic, s.r.o. Prvního pluku 20, 186 59 Praha 8 – Karlín IČ:
v součinnosti projektantů:
a) Ing. Bartůněk – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT - 0011127
b) Ing. Jiří Sobotka – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství ČKAIT - 0009982
c) Ing. Lucie Švermová, Ph.D. – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT – 001110,
Tak jak je zakresleno v celkové situaci stavby v měřítku 1:1000 a v zastavovacím plánu v měřítku
1:500 na podkladě katastrální mapy schválené stavebním úřadem v územním řízení. Případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Toto územní rozhodnutí neopravňuje navrhovatele k zahájení stavebních či přípravných
prací, kromě staveb uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bod 4-8, které nevyžadují stavební
povolení ani ohlášení.
3. Územní rozhodnutí je závazné i pro právní nástupce navrhovatele a ostatní účastníky územního
řízení.
4. Budou dodrženy podmínky Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru ŽPaZ obsažené
v závazném stanovisku k umístění stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ze dne
10.2.2014 č.j. 440/ZPZ/2014-4, JID22711/2014/KUUK:
1) Záměr bude realizován v rozsahu, který je popsán v odborném posudku č. 6491-000-20/3310005, datum: 03/2013, který zpracovala autorizovaná osoba RNDr. Stanislav Lenz (Tebodin
Czech Republic).
2) Provozovatel je povinen ke stavebnímu řízení zažádat zdejší úřad o vydání závazného
stanoviska ke stavbě zdroje znečišťování podle § 11 odst. 2 písm.c) zákona č. 201/2012 Sb. o
ochraně ovzduší.
3) Podmínky číslo 2,4 a 5 ve výše uvedeném stanovisku budou zapracovány do stavebního
povolení, neboť se netýkají umístění stavby.
5. Budou dodrženy podmínky obsažené v závěru zjišťovacího řízení vydaného Krajským
úřadem Ústeckého kraje ze dne 23.12.2013 č.j. 4233/ZPZ/2013/ULK873
1) V další fázi projektové přípravy budou vyhodnoceny možnosti alternativního nakládání
s dešťovými vodami v souladu s TNV 75 9011 a možnosti jejich systematického užívání při
provozu a údržbě areálu.
2) Zažádat o povolení těchto děl - SO 08 Neutralizační stanice, SO 24.07 ČOV, SO 24.06
Retenční nádrž a SO 24.08 – jednotná kanalizace zaústěná zřejmě do bezejmenného LBP
Ždírnického potoka, IDVT 10225323. V případě vypouštění odpadních vod z neutralizační
stanice (NS) a ČOV se bude jednat o nakládání s povrchovými vodami spočívající ve
vypouštění odpadních vod do vod povrchových do bezejmenného LBP Ždírnického potoka,
IDVT 10225323 (správa Povodí Ohře s.p.) v množství 1l/s, v kvalitě odpovídající nařízení
vlády č. 61/2003 Sb. v aktuálním znění.
3) Odlučovače lehkých kapalin na vnitzrozávodové dešťové kanalizaci budou provozovány podle
provozního řádu zpracovaného dle vyhlášky č. 216/2011 Sb. se zapracováním požadavků
8
Č.j.:
329/SÚ/32/14/ÚR/dub
výrobce, dle jehož pokynů budou rovněž prováděny servisní prohlídky. Provozovatel zařízení
bude po dobu pěti let archivovat doklady o legální likvidaci odpadů z tohoto zařízení a
předloží je v případě kontroly.
4) Sklady chemických látek budou navrženy a provedeny v souladu s odpovídajícími
technickými normami a pro jejich provoz bude vypracován havarijní plán a předložen
příslušnému vodoprávnímu úřadu ke schválení.
5) Odvádění srážkových vod do toku v objemu 10 l/s přes retenční nádrž stejným potrubím a do
stejného toku, jako odpadní vody, bude možné na základě povolení k nakládání s vodami
spočívající v jiném nakládání (převod vody); na zaústění do toku bude vodoprávní úřad
požadovat sledování parametru C10-C40 při dodržení 1 mg/l.
6) V případě, že stavba bude zasahovat do záplavového území Ždírnického potoka, musí být na
realizaci stavby zpracován povodňový plán.
6. Budou dodrženy podmínky Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru ŽP obsažené
v souhlasu s trvalým odnětím půdy ze ZPF ze dne 29.1.2014 sp.zn. OŽP 3634/S-2/2014/Lö,
ev.č. 11285/2014
1) Hranice trvalého záboru budou v terénu vyznačeny dobře viditelnými znaky. V průběhu
stavební činnosti a s ní souvisejícími pracemi nesmí dojít k jejich překračování a posunování na
okolní zemědělské pozemky.
2) Při stavbě budou důsledně řešeny hydrologické a odtokové poměry tak, aby nedošlo ke
zhoršení biologických a fyzikálních vlastností okolní zemědělské půdy.
3) Investor zabezpečí, aby v souvislosti s používáním mechanizačních prostředků nedocházelo ke
kontaminaci půdy škodlivými prostředky.
4) K okolním zemědělským pozemkům bude zajištěn přístup pro jejich obhospodařování.
5) Před zahájením stavby provede oddělenou skrývku ornice a podornice v plné mocnosti
orničního profilu. Celkové množství ornice ze zastavěné plochy (2180 m3) bude použito
následovně: 871 m3 bude použito na konečné sadové úpravy a 1309 m3 bude uloženo na p.p.č.
1668/1 v k.ú. Chabařovice použito Městským úřadem Chabařovice pro účely rekultivace parku,
zahrady a hřiště ve škole. Obě deponie zeminy budou udržovány v bezplevelném stavu.
6) O činnostech souvisejících s nakládání s ornicí a podornicí bude veden pracovní deník (viz
ust.§ 10, odst. 2 vyhl. č. 13/1994 Sb.).
7. Budou dodrženy požadavky stanovené ve vyjádření Magistrátu města Ústí nad Labem
odboru ŽP ze dne 31.1.2014 č.j. MM/OŽP/OOS/4066/2014/V-14144/PiM
Odpadové hospodářství:
Stavební a další odpad vzniklý při této akci musí být nakládán na dopravní prostředky a hned
odvážen nebo shromažďován do rozměrově vhodných kontejnerů do doby jejich předání
oprávněné osobě k využití nebo odstranění na technicky zabezpečenou skládku. Stavebník musí
vést v průběhu stavby průběžnou evidenci odpadů. Doklady o odstranění či využití odpadů (vážní
lístky, faktury atd.) předloží investor zdejšímu odboru životního prostředí nejpozději s žádostí o
9
Č.j.:
329/SÚ/32/14/ÚR/dub
kolaudační souhlas a dále je bude pro účely případné kontroly archivovat po dobu 5 let. Investor
musí mít zajištěno odpadové hospodářství (především třídění komunálního odpadu, jeho využívání
a umístění nádob na vlastním pozemku, souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, vedení
evidence odpadů, plnění ohlašovací povinnosti atd.) v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech a s vyhláškami s ním souvisejícími.
Ochrana ovzduší:
Požadujeme, aby při stavebních pracích byla činěna opatření k zamezení prášení (např. skrápění,
popř. čištění přilehlých komunikacích, apod.)
Oddělení mimořádných situací:
S ohledem na skutečnost, že část dané stavby (JZ část nově navržených sítí rozvodu plynu a
výtlačného potrubí kanalizace) zasahuje do stanoveného záplavového území a do aktivní zóny
Ždírnického potoka, musí být na tuto část realizace stavby zpracován povodňový plán. Z důvodu
umístění projektované stavby na hranice stanoveného záplavového území a aktivní zóny
Ždírnického potoka doporučujeme zpracování povodňového plánu na celou projektovanou stavbu.
Zpracovaný povodňový plán i s vyjádřením příslušného správce vodního toku, tj. Povodím Ohře,
s.p. bude předložen příslušnému povodňovému orgánu, tj. MÚ Chabařovice k potvrzení souladu
věcné a grafické části s Povodňovým plánem města Chabařovice, a to nejpozději před vydáním
povolení či souhlasu na uvedenou stavbu.
Terénní úpravy a stavební objekty musí být provedeny tak, aby nedošlo ke zhoršení odtokových
poměrů.
Ve stanoveném záplavovém území vodního toku nebudou skladovány snadno rozpojitelné a
odplavitelní předměty, materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny proti
průtokům velkých vod.
8. Budou dodrženy podmínky obsažené v závazném stanovisku Magistrátu města Ústí nad
Labem odboru ŽP ze dne 24.2.2014 č.j. MM/OŽP/OOS/11203/ZS/14/12/PKal
- dodržovat podmínky stanovené zákonem o ochraně ovzduší, jeho prováděcími právními
předpisy
- dodržovat emisní limity stanovené prováděcím právním předpise
9. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska Magistrátu města Ústí nad Labem
odboru ŽP ze dne 10.3.2014 č.j. MM/OŽP/VHO/164502014/S-1089/HuV
1. Při křížení bezejmenného levostranného přítoku Ždírnického potoka kabelovou přípojkou bude
tato přípojka uložena minimálně 1m pod úrovní rostlého dna vodního toku, né náplavu.
2. Kabel bude uložen v chráničce, která bude vyvedena minimálně 3m od osy vodního toku na
obě strany.
3. Křížení vodního toku podchodem bude na obou březích vyznačeno patníky nebo tyčemi.
4. Po dobu budování kabelové přípojky bude vypracován havarijní a povodňový plán. Oba plány
budou předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Chomutov, Spořická 4949, 430 46
Chomutov k vyjádření. Poté bude havarijní plán předložen povodňovému orgánu Městského
úřadu Chabařovice k potvrzení souladu věcné a grafické části s Povodňovým plánem města
Chabařovice. Před zahájením a ukončením akce bude přizván pracovník provozního střediska
10
Č.j.:
329/SÚ/32/14/ÚR/dub
v Teplicích na místo stavby ( kontakt p. Stejskal, tel. 606 756 214, [email protected]). Prohlídka
bude zaznamenána do stavebního deníku.
10. Budou dodrženy podmínky ve vyjádření Krajského Ředitelství policie ÚK, DI Ústí nad
Labem ze dne 30.1.2014 č.j. KRPU-24421/ČJ-2014-041006
K dalšímu stupni řízení řešené stavby bude požadujeme předložit podrobný projekt dopravního
řešení, zpracovaný autorizovaným projektantem dopravních staveb obsahující šířkové
uspořádání obslužných komunikací a připojení, poloměry oblouků napojení tohoto areálu na
silnici III/25737 – řešení musí umožňovat vjezd a výjezd všech vozidel na sil. III/25737
z nutnosti najíždění do protisměru – dle ČSN 736110, dokladaci dostatečnosti manipulačního
prostoru (pro pohyb, nakládku a vykládku) pro obslužná vozidla, tak aby tato nebyla nucena
čekat na veřejných komunikacích mimo tento areál, a to vše s ohledem na nejnepříznivější
(největší) vozidla zajišťující obsluhu tohoto areálu + návrh dopravního značení.
11. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Ústeckého
kraje ze dne 14.02.2014KHSUL 5831/2014
V dalším stupni projektové dokumentace musí být prokázáno splnění požadavků daných Zákonem
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy, mj. Nařízením vlády č. 361/2007 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, na pracovištích a v zázemí pro pracovníky (např. požadavky na toalety,
vyhovující denní a umělé osvětlení,atp.).
12. Budou dodrženy podmínky ze souhrnného vyjádření KÚÚK odboru ŽPaZ ze dne 24.4.2013
č.j. 932/ZPZ/2013/V-1876
Vodní hospodářství,
s žádostí o stavební povolení musí být na zdejší vodoprávní úřad podána i žádost o povolení
s nakládání s vodami, dle § 18 zákona č. 251/2001 Sb. vodní zákona k realizaci neutralizační
stanice, ze které budou vypouštěny odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných látek do vod
povrchových.
13. Bude dodržena podmínka ze závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Ústeckého
kraje ze dne 6.5.2013 č.j. HSUL-2625-2/PRE-2013; SPD 417/2013
Ke stavebnímu řízení stavebník předloží projektovou dokumentaci vyhrazených požárně
bezpečnostních zařízení – elektrické požární signalizace, samočinného stabilního hasicího zařízení,
zpracované osobami s oprávněním podle § 5 odst. 5 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. Rovněž předloží požárně
bezpečnostní řešení s vyhodnocením koordinace činnosti těchto vyhrazených požárně
bezpečnostních zařízení.
14. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska ČR – Státní energetické inspekce,
územní inspektorát pro Ústecký kraj, Winstona Churchilla 12, 400 01 Ústí nad Labem
1) Projektová dokumentace pro stavební řízení bude obsahovat hodnocení energetické náročnosti
budov uvedené stavby, tj. hodnocení budov podle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti
budov.
2) Tepelně izolační vlastnosti stavebních konstrukcí nové výrobní haly budou splňovat požadavky
normy ČSN 73 0540-2.
11
329/SÚ/32/14/ÚR/dub
Č.j.:
3) U rozvodů tepelné energie a chladu bude doloženo splnění požadované účinnosti dané
vyhláškou č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu
tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu, vydané k provedení § 6 odst. 2,
zákona č. 406/2000 Sb.
15. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Muzea města Ústí nad Labem ze dne 5.4.2013 č.j.
A/23/2013
1) Uzavřít s Muzeem města Ústí nad Labem, popřípadě s jiným archeologickým pracovištěm,
které je oprávněno k provádění archeologických výzkumů, smlouvu o archeologické
činnosti, jejímž předmětem je provedení záchranného archeologického výzkumu. O jeho
formě a způsobu rozhodně oslovená organizace. Smlouva musí být uzavřena před zahájením
stavebních prací.
2) V předstihu alespoň 10 pracovních dnů bude oslovená instituce informována o zahájení
zemních prací písemně nebo emailem.
16. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska Drážního úřadu ze dne 4.6.2013 zn.č.
MP-SOP0879/13-2/Nk, DUCR-29580/13/NK
1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné
změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3) Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést
z záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré
kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření,
případné výluky kolejí, apod. je třeba v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem
dráhy.
5) Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a
to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.
6) Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní
úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona (266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů).
17. Budou dodrženy podmínky ze souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty,
státní organizace. Oblastní ředitelství Ústí nad Labem ze dne 7.10.2013 zn.č. 10605/13-OŘ
UL
1)
2)
3)
4)
Během stavby učiní investor na vlastní náklady taková opatření, aby nebyla ohrožena
stabilita drážního tělesa a bezpečnost provozu na železnici a nedošlo k narušení
jakékoliv drážní činnosti.
Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku ČRSŽDC, s.o..
Stavba bude realizována takovým způsobem, aby ani v budoucnu nebyla poškozována
a nebylo omezeno její užívání vlivem provozu dráhy.
Stavba musí být v souladu s aktuálně platnými stavebními a obecně právními předpisy
( stavební zákon, zákon o drahách a jeho prováděcích vyhlášky v platném znění atd.),
nařízeními, vyhláškami, technickými normami, směrnicemi a předpisy SŽDC,s.o., TKP
státních drah, Vzorovými listy železničního spodku, Stavebním a technickým řádem
drah a ostatními předpisy, s využitím nejnovějších technických řešení, technologií
provádění, pracovních postupů a materiálů s cílem dosáhnout, při dodržování zásad
hospodárnosti a ochrany životního prostředí, co nejvyšší kvality a životností stavby.
12
329/SÚ/32/14/ÚR/dub
Č.j.:
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
V případě zásahů do drážního tělesa, mostního objektu a nebo dalších drážních zařízení
si SŽDC, OŘ UL vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací v případě
ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy.
Upozorňujeme, že pokud v rámci realizace stavby vznikne potřeba dodatečných úprav
drážního zařízení včetně zavedení pomalé jízdy nebo výluky koleje, půjdou náklady
spojené na účet investora.
Vlastní stavba musí být ze strany investora řádně připravena tak, aby nedošlo
k případnému dlouhodobému přerušení prací na tělese a pozemcích dráhy.
Upozorňujeme, že po dobu realizace stavby nesmí dojít k porušení uzemnění u traťové
TS 6kV a rovněž k ní musí být zachován stálý přístup.
Pozemky ve vlastnictví ČE-SŽDC, s.o. budou po ukončení stavby uvedeny do
původního stavu, odpady a přebytečný materiál budou odstraněny v souladu s platnou
legislativou, rovněž nesmí dojít k ekologické zátěži těchto pozemků.
Výkopové práce v blízkosti provozované dopravní cesty budou řádně zajištěny
(pažením, odčerpáváním vody z výkopů atd.).
Výkopové práce pro obě navrhovaná potrubí nelze umístit blíže jakékoliv části mostu
než jak je navrženo v předložené projektové dokumentaci.
Navržená potrubí budou uložena do chrániček, jejichž délka bude nimimálně 5,0m za
půdorysné rozměry mostu.
Při provádění stavebních prací nesmí být zasahováno do statického systému opěr a
základů přilehlého mostu, rovněž nesmí být narušena jakákoliv další konstrukční část
mostního objektu (v opačném případě uvedení do původního stavu zajistí investor
stavby na vlastní náklady).
V případě jakýchkoliv budoucích prací na mostním objektu (údržbové a opravné, popř.
rekonstrukce atd.) bude, v případě potřeby odpojení sítí a jejich zpětné uložení,
provedeno na náklady investora.
Zhotovitel stavby musí postupovat v souladu s § 4a, odst. 2, písm. a-e), zákona o
drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění (nepřibližovat se do vzdálenosti menší jak
2,5m od osy krajní koleje dráhy atd.).
Zahájení stavby bude ohlášeno minimálně 14 dní před započetím prací SŽDC,OŘ UL,
Správa tratí Ústí nad Labem, vedoucí provozního střediska STO Ústí nad Labem,
západní nádraží, p. Kučera, tel. č. 972424333 nebo 724077802a Správa mostů a tunelů,
místní správce p. Pixa tel. č. 972422578 nebo 724054879 (popř. ing. Šindelář, tel.č.
602433361), se kterými bude projednán technologický postup veškerých prací včetně
uvedení termínu zahájení a ukončení prací. Tato vyjádření budou sloužit jako podklad
k vydání souhlasu ke kolaudačnímu řízení ze strany SŽDC, s.o.. Výše jmenovaní zajistí
rovněž technický dohled v místě křížení.
Stavebník rovněž písemně oznámí zahájení stavby minimálně 14 dní předem ( včetně
přiložení objednávky na technický dohled a případné vytyčení kabelu) na adresu
SŽDC,OŘ UL, odbor
přípravy staveb, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad
Labem. Před konáním závěrečné kontrolní prohlídky si stavebník písemně požádá o
stanovisko k ukončení stavby v obvodu a ochranném pásmu dráhy.
18. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření SčVK a.s. Ústí nad Labem ze dne
21.2.2013 zn.č. 013610018202/TPCS/Tm.
1) Souhlasíme se zásobováním areálu pitnou vodou v celkovém průměrném množství
ročně
18 209 m3, denně 73m3, hodinově 3,03 m3, 0,84 l/s. Z toho je 3209 m3 pro sociální
účely a 15000 pro technologii. Celková maximální hodinová potřeba je 10,2 m3, 3,83 l/s.
Požadujeme v DSP upřesnit velikost vodoměru. Zároveň bude v DSP upraveno umístění
vodoměrné šachty před komunikací do vzdálenosti max, 20 m od napojení na vodovodní řad.
13
Č.j.:
329/SÚ/32/14/ÚR/dub
2) Souhlasíme s odkanalizováním areálu přes ČOV a ČSOV včetně dešťových vod do
Ždírnického potoka. Kanalizace pro veřejnou potřebu v majetku Severočeské vodárenské
společnosti, a.s. a v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. se v uvedené
lokalitě nenachází.
3) Souhlasíme s realizací dalších nových inž.sítí za předpokladu dodržení ČSN 73 6005
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákonů pro ukládání inž.sítí.
4) Před zahájení výkopových prací si investor zajistí vytýčení st. vodohospodářského zařízení na
místě přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby, následně pak lze
s konečnou platností určit trasu podkládaného veškerého nově budovaného zařízení. Provede
na základě objednávky provoz vodovodu Ústí nad Labem – p. Bláha, kontakt přes Call
Centrum 840 111 111.
5) Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce s polohou tohoto
vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou
polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
6) Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení
stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána
náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů oznámeno ukončení stavebních prací.
7) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení,
ke kontrole pokládky inž.sítí před záhozem a k závěrečným kontrolním prohlídkám akce.
8) Požadujeme provést uzavření smlouvy o odběru pitné vody a sepsání žádosti o zřízení
vod.přípojky na útvaru technicko-provozní činnosti a obchodním útvaru Severočeských
vodovodů a kanalizací, a.s. stř. Ústí nad Labem. Při sepsání investor doloží povolení stavby, při
zastupování plnou moc, doklad o vlastnictví pozemku (výpis z katastru nem.) a situaci
přípojky. Po splnění této podmínky bude možné provozem vodovodu UL osazení vodoměru.
9) Před užíváním stavby investor doloží
- Mikrobiologický rozbor vody eventuálně protokol o prochlórování vod. Přípojky
- Písemný zápis vod.provozu o provedené kontrole obsyp, zásypu vod. Přípojky
- Zaměření skutečného stavu vod.přípojky do katastrální mapy v platném souřadnicovém a
výškovém systému dgn, včetně hloubek uložení profilu materiálu
19. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření ČD-Telematika, Servis kabelových sítí ze
dne 14.6.2013 zn.č. 11237/2013-Če
20. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření Telefonica Czech Republic, a.s. Praha ze
dne 21.2.2013 zn.č. 013610018202/TPCS/Tm.
21. Budou dodrženy podmínky obsažené v souhlase s činností a umístění stavby ČEZ Distribuce
a.s. ze dne 14.5.2013 zn.č. 1053917902
22. Budou dodrženy podmínky ve vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ
Distribuce a.s. ze dne 25.3.2013 zn.č. 0100147751
23. Budou dodrženy podmínky obsažené ve sdělení o existenci energetického zařízení v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 20.2.2014 zn.č. 0100248566 – nadzemní vedení
24. Budou dodrženy podmínky obsažené ve sdělení o existenci energetického zařízení v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 20.2.2014 zn.č.0100248567 – podzemní vedení
25. Budou dodrženy podmínky obsažené ve stanovisku RWE Distribuční služby ze dne 14.7.2014
zn.č. 5000974108 k výstavbě STL plynovodu a STL plynovodní přípojky
14
Č.j.:
329/SÚ/32/14/ÚR/dub
26. K žádosti o stavební povolení budou dokladována platná vyjádření dotčených orgánů a
správců inženýrských sítí.
27. Budou dodrženy podmínky obsažené ve sdělení o existenci energetického zařízení v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 20.2.2014 zn.č. 0100248566 a 0100248567
28. Stavební povolení pro vodní díla požádá stavebník Magistrát města Ústí nad Labem odbor
životního prostředí – vodoprávní úřad.
29. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude zpracována autorizovanou osobou a v souladu
s vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění – příloha č. 5.
Námitky účastníků řízení
Námitky účastníků řízení ani veřejnosti nebyly v průběhu řízení ani při provedeném ústním jednání
vzneseny.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Tebodin Czech Republic, s.r.o.,Prvního pluku 20, 186 59 Praha 8
Město Chabařovice, Husovo náměstí 183, 40317 Chabařovice
Odůvodnění:
Dnem podání žádosti 22.1.2014 o vydání rozhodnutí o umístění stavby bylo zahájeno správní řízení.
Vzhledem k tomu, že žádost neposkytovala všechny potřebné doklady k řádnému posouzení stavby,
bylo stavebním úřadem usnesením ze dne 10.2.2014 pod č.j. 329/SÚ/32/14/přer.ř./dub zahájené
správní řízení přerušeno.
Zároveň s usnesením o přerušení řízení vydal stavební úřad výzvu pod č.j. 329/SÚ/32/14/výzva/dub,
ve které stavební úřad uvedl seznam dokladů, které je nutno doplnit k posouzení podaného návrhu na
vydání rozhodnutí o umístění stavby. Lhůta k doplnění podkladů byla stanovena do 31.7.2014.
Před uplynutím lhůty dne 21.5.2014 předložil stavebník k původní žádosti ze dne 10.2.2014
požadované doklady.
Po posouzení předložených dokladů oznámil stavební úřad zahájení územního řízení všem známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům a dle ust. § 87 odst. 2 SZ nařídil veřejné ústní jednání na den
14.7.2014 od 13,00 hodin v zasedací místnosti MěstÚ Chabařovice, Husovo nám. 3 (Stará radnice),
neboť stavební záměr žadatele byl posuzován ve zjišťovacím řízení. Konání veřejného ústního jednání
bylo oznámeno veřejnosti veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce MěstÚ Chabařovice, jak
v papírové podobě, tak i v elektronické podobě na internetových stránkách města Chabařovice od
9.6.2014 do 9. 7. 2014.
Stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na
výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či
ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, což je doloženo kladnými stanovisky dotčených
orgánů a správců inženýrských sítí, a dále pak vlastníků nemovitostí na kterých se má předmětná
stavba nacházet a to tím, že byly sepsány smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen
k převážně k uložení technické infrastruktury, která je nezbytná k realizaci samotné stavby výrobní
haly.
V rámci zahájeného řízení neobdržel Stavební úřad žádné písemné námitky účastníků řízení ani
připomínky veřejnosti, a ani k ústnímu jednání nebyl nikdo z účastníků řízení přítomen, aby se blíže
seznámil s projektovou dokumentací shora uvedené stavby, což je doloženo presenční listinou a
15
Č.j.:
329/SÚ/32/14/ÚR/dub
protokolem z ústního jednání. Na veřejné ústní jednání se dostavili pouze zástupci stavebníka p. Petr
Pešek (KS Motor Service s.r.o.) pí Daniela Hnízdilová a Tomáš Prudký za společnost Tebodin CR
s.r.o., za vlastníky pozemku č. 1517/56 a 1518/1 v k.ú. Chabařovice na, kterých má být stavební záměr
uskutečněn. pí Stanislava Kočová a Jaroslav Kozel (p.p.č. 1517/56) a Petr Hajdina (EUROVIA CS
a.s.). Z ústního jednání byl pořízen písemný protokol.
Umístění stavby je v souladu se územním plánem sídelního útvaru města Chabařovice. Dle změny č. 3
ÚPNSÚ se vlastní areál nachází v území označeném jako produkční plochy II a silniční síť. Závazné
regulativy pro funkční a prostorové uspořádání území stanoví OZV č. 4/2006. Vyhláška doplňuje
obecně závaznou vyhlášku ze dne 24.2.1997 vydanou Zastupitelstvem města Chabařovice a to na
základě změny č. 3 ÚPNSÚ Chabařovice ze dne 28.12.2006. Umístění stavby vyhovuje obecným
požadavkům na využívání území.
Stavební úřad dále postupoval dle ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona, kde povolil v nezastavěném
území technickou infrastrukturu pro zajištění chodu nové výrobní haly, neboť umístěním technické
infrastruktury neznemožní jejich dosavadní užívání.
Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Stavební úřad k záměru, že právní postavení účastníka
řízení v souladu s ust. § 85 SZ v daném případě přísluší vedle žadatele a obce, na jejímž území má být
požadovaný záměr uskutečněn pouze vlastníkům pozemku (a stavbám na nich), na kterých má být
požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo
k sousedním pozemkům a stavbám na nich a vlastníkům nebo správcům stávajících toků vedení
technické a dopravní infrastruktury dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším
(vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Vzhledem k tomu, že stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání rozhodnutí o
umístění stavby rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému
úřadu Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, prostřednictvím zdejšího
stavebního úřadu.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
Rozhodnutí má podle ustanovení § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní
moci. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li
z povahy věci k jejich konzumaci.
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
položka 17 odst. 1, písm.f) ve výši 20.000 Kč byl zaplacen.
„Otisk úředního razítka“
Zveřejněno: 29.7.2014
Sejmuto: 14.8.2014
Dana Dubská
oprávněná úřední osoba
16
Č.j.:
329/SÚ/32/14/ÚR/dub
Obdrží účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) a b)
Tebodin Czech Republic s.r.o., se sídlem Prvního pluku 20/224, 186 59 Praha 8
Město Chabařovice, Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice
Dotčené orgány na doručenku, popř. do datové schránky
Krajský úřad ÚK, OŽPZ, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí n.L.
Magistrát města ÚL, odbor rozvoje města odd. ÚP, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí n.L.
Magistrát města ÚL, OŽP, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí n.L.
Magistrát města ÚL, odbor dopravy a majetku, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí n.L.
Magistrát města ÚL, odbor ŠKSS-PP, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí n.L.
Hasičský záchranný sbor ÚK, Horova 10, 400 01 Ústí nad Labem
Krajská hygienická stanice ÚK, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Drážní úřad, Wilsonova 300/8, stavební sekce – oblast Praha, 121 06 Praha
Obdrží účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 2 písm. a) a b)
EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10, Nové Město 110 00 Praha
Římskokatolická farnost Chabařovice, Husovo náměstí 191, 40317 Chabařovice
Správa a údržba silnic ÚK, Gogolova 19, 400 04 Trmice
Povodí Ohře s.p. Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro ÚK, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Oblastní inspektorát práce pro ÚK a LK, SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem
ČR-Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro ÚK, Winstona Churchilla 12, 400 01 Ústí nad
Labem
Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Letiště Praha a.s., K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 01 Děčín IV
ČEZ ICT Services, a.s. Duhová 1531/3, 14053 Praha 4,
SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10,
Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem
UPC Česká republika s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12/772, 110 05 Praha 1
Telefónica Czech Republic O2, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
RWE GasNet, s.r.o. , Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
RWE Distribuční služby, s.r.o.,Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
České radiokomunikace a.s., U Nákladového nádraží, 3144, 130 00 Praha 3
Vegacom a.s. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
TETA s.r.o. Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem
NIPI, Bezbariové prostředí o.p.s., Havlíčkova 448/44, 586 01 Jihlava
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Ústí n.L., Železničářská
1386/31, 400 03 Ústí n.L.
Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad
Labem
ČD-Telematika, servis kabelových sítí Ústí nad Labem, Bílinská 3449/30, 400 01 Ústí nad Labem
ZDEMAR Ústí nad Labem s.r.o., Smetanova 683, 40317 Chabařovice
Ing. Halama Eduad, Vocelova 637/10, Vinohrady 120 00 Praha 2
MOPA Bohemia s.r.o., Březenec257, 431 11 Jirkov
Ing. Boháček Jaroslav, Čermná 18, 400 02 Libouchec
Hlaváček Zdeněk, Husovo náměstí 12, 40317 Chabařovice
Lukešová Ivana,Smetanova 392, 40317 Chabařovice
17
Č.j.:
329/SÚ/32/14/ÚR/dub
Stojka Michal, Červený vrch 757/40, 400 11 Ústí nad Labem
Pavelková Marie , Palackého 401/11, 400 01 Ústí nad Labem
Krausová Květa, Stříbrnické nivy 1877/7, 400 11 Ústí nad Labem
Ing. Šlambor Milan, Velká Veleň 109, 405 02 Děčín
Kočová Stanislava, Na výšině 498, 40331 Ústí nad Labem, Neštěmice
Kozel Jaroslav, Vítězná 245, 40322 Svádov
Novotný Miroslav, Hynaisova 704/3, Bukov 400 01 Ústí nad Labem
Trahorschová Přestanov č.p. 94, 40317 Chabařovice
Pospíšilová Květuše, Zalužanská 290, 40339 Chlumec
Mühleová Marie, Český Újezd 9, 400 10 Ústí nad Labem
18
Download

Rozhodnutí - KS Discus - nová výr.hala