Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Marketingový program pro cestovní ruch
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Obsah :
2
1. Úvod
1.1 Struktura studie
1.2 Úvod do marketingu cestovního ruchu
1.3 Charakteristika cílové skupiny
3
3
4
18
2. Turisticky zaměřené programy
20
2.1 Program – Historie a kulturní památky
2.2 Program – Krajina a příroda
2.3 Program – Envinronmentální turistika a agroturistika
2.4 Program - Pěší turistika
2.5 Program – Cykloturistika
2.6 Program - Sportovní akce a příležitosti
2.7 Program - Kulturní akce
20
53
67
71
86
95
102
3. Marketing a propagace příležitostí cestovního ruchu v mikroregionu Milada
105
4. Webová prezentace Marketingového programu
107
5. Webový networking projektu
109
6. Fotomapa
110
7. Použitá literatura
110
8. Zpracovatel
111
2
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
1. Úvod
1.1 Struktura studie
V úvodu Marketingové studie je popsána její struktura, dále jsou představeny základy
marketingu cestovního ruchu a na konec této kapitoly je zmíněna charakteristika cílové
skupiny pro oblast cestovního ruchu v mikroregionu Milada. Úvod do základů marketingu
cestovního ruchu slouží jako know-how pro další zacházení s výsledky studie, pro
individuální i společné aktivity všech zúčastněných partnerů. Je také důležitým prvkem pro
adaptaci na nové přicházející trendy.
V druhé kapitole jsou uvedeny turistické programy rozčleněné dle tématu. Na základě tohoto
tématické rozčlenění budou mít turisté sledující portál www.milada-vylety.cz možnost vybírat
z nabídky turistických atraktivit zejména podle své zájmu a turistického zaměření.
Třetí kapitola řeší marketing a propagaci příležitostí cestovního ruchu v mikroregionu Milada.
Zabývá se především obecným modelem spolupráce PPP v oblasti rozvoji turistiky,
organizováním aktivit na různých úrovních a předkládá návrh na zavádění standardů.
Tato kapitola řeší organizační nastavení komunikačních a operativních kanálů vzájemné
komunikace, výměny informací, společného rozhodování a další spolupráce.
Čtvrtá kapitola se zabývá webovou prezentací dosažených poznatků a zpracovaných
materiálů, navrhuje model pro aktualizaci.
Pátá kapitola se zabývá webovým networkingem projektu, tj. vzájemným umístěním odkazu
na webové stránky různých partnerů s cílem dosáhnout co nejvyšší návštěvnosti a dosáhnout
tak i doplňkového využití potenciálu v cestovním ruchu v mikroregionu Milada i pro okolní
turistickou infrastrukturu. Organizační model spolupráce s partnery řeší studie : Možnosti
spolupráce s obcemi a svazky obcí.
Šestá kapitola je fotomapou turisticky atraktivních míst, je základem pro sekci Galerie na
webovém portálu www.milada-vylety.cz a slouží zejména k efektivní prezentaci
popisovaných turistických atraktivit.
3
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
1.2 Úvod do marketingu cestovního ruchu
Cestovní ruch představuje především speciální oblast služeb a integrovaných
produktů. Nárůst sféry služeb je jednou z nejvýznamnějších charakteristik současné
společnosti.
Produkt cestovního ruchu je závislý mimořádně na komplexnosti poskytovaných
služeb a tudíž i na mimořádně fragmentovaném zásobování. Každá součást řetězce
(cestovní kanceláře, dopravci, hoteliéři, restauratéři, provozovatelé dalších služeb
cestovního ruchu atd.) nabízí jeden článek z celkového produktu. Společně tyto
složky determinují zkušenost turistů a jejich hodnocení kvality služeb. Turistická
destinace je hlavní lokalitou spotřeby turistických služeb a tedy umístěním činnosti a
místem podnikání v cestovním ruchu. Turisté identifikují produkt jak podle
podniku, který poskytuje službu, tak podle navštívené destinace.
Vzhledem k tomu, že turistická aktivita v zásadě není plněním základních životních
potřeb, je jednání turistů převážně nepředvídatelné a podléhá psychologickým a
společenským vlivům, osobním náladám a krátkodobým reakcím. Pokud je ovlivněn
dojem třeba jen v jediném článku řetězce, důsledky pocítí celý řetězec služeb
cestovního ruchu.
Produkt cestovního ruchu je neobyčejně různorodý. Přírodní a kulturní zdroje,
turistická zařízení, komunikační infrastruktura, ubytování a restaurace jsou
základními zdroji turistické destinace. Kombinace místních zdrojů cestovního ruchu a
nabízených služeb určuje typ cestovního ruchu, ke kterému destinace patří, jako je
horská turistika, sportovní nebo náboženský cestovní ruch, lázeňský nebo
gastronomický cestovní ruch a samozřejmě služební cesty v širší slova smyslu.
Kromě toho se zde více než v hospodářských sektorech projevuje vertikální
propojenost mezi podniky cestovního ruchu. Tato propojenost, která často existuje na
světové úrovni, dává někdy vzniknout složitým strukturám a trendům v obchodních
vztazích. Vedle podniků a jejich zastupujících organizací jsou významnými subjekty
destinace s jejich rozmanitými činnostmi, spojující veřejné a soukromé zájmy.
Při i plánování a formulaci strategických opatření je třeba plně respektovat specifika
cestovního ruchu, příležitosti i ohrožení dalšího rozvoje.
Specifika cestovního ruchu :
� rozvoj cestovního ruchu je podmíněn politicko-správními podmínkami
� produkt cestovního ruchu nelze vyrábět na sklad
� místní vázanost, bezprostřední spojitost s územím (místem), ve kterém se
realizuje, zejména s kvalitou přírodního prostředí
� výrazná sezónnost
� trh je silně determinován přírodními faktory a dalšími nepředvídatelnými vlivy.
� vysoký podíl lidské práce
� těsný vztah nabídky a poptávky (změny v cenách a příjmech se obvykle
bezprostředně projeví na trhu).
� poptávka je výrazně ovlivňována důchody obyvatelstva, fondem volného času,
cenovou hladinou nabízených služeb, spotřebitelskými preferencemi, motivací,
módou a prestiží, celkovým způsobem života
� nabídku silně ovlivňuje také rozvoj využívání techniky a technologií (internet,
informační a rezervační systém.
� cestovní ruch je úzce spojen s průmyslem volného času a zábavy.
4
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
� krátkodobost a přechodnost působení na zákazníka
� zvýšená míra emociálních, iracionálních faktorů při výběru zájezdu, místa
pobytu, trávení dovolené, rostoucí nároky na jedinečnost a sílu prožitku
� větší význam vnějších stránek (luxusní vybavení, chování a vystupování
personálu) jako určujících faktorů pro vnímání kvality poskytovaných služeb
� prvořadá úloha image daného místa
� význam zprostředkovatelů (cestovní kanceláře a agentury, dopravci, ubytovací
a stravovací služby) a jejich spolupráce
� význam dvoustupňové komunikace, kdy rozhodnutí kde trávit dovolenou
ovlivňuje názor jedince, který zprostředkovává potenciálním turistům vlastní
zkušenosti s produktem
� snadná napodobitelnost osvědčených postupů mezi konkurenty, která vyvíjí
neustálý tlak na inovaci nabídky
Příležitosti pro rozvoj cestovního ruchu:
� rostoucí poptávka v mezinárodním, národními regionálním trhu volnočasových
aktivit po specializovaných produktových balících,
� prodloužení sezónnosti - využití oblastí k aktivním formám odpočinku,
� růst příjezdového cestovního ruchu zejména do regionu střední Evropy,
� růst poptávky v oblasti profesního cestovního ruchu podmíněný nabídkou
produktů,
� růst zájmu o rekreaci a trávení volného času v tuzemsku,
� růst zájmu o skupinové návštěvy podmíněný nabídkou produktů, dobrými
službami a profesionalitou organizátorů,
� růst poptávky po malých hostincích a tématických restauracích
� významně rostoucí cílové skupiny seniorů a zájemců o aktivní pobyty a
venkovskou turistiku,
� rostoucí zájem tuzemských i zahraničních turistů o vlastní zdraví, růst zájmu o
wellness pobyty v lázeňských zařízeních,
�členství v EU a tím odstranění řady bariér pro turisty ze zemí EU,
� podmínky pro možnost čerpání finančních prostředků z národních a
mezinárodních fondů (zejména fondy EU),
� možnost využití poznatků ze zemí EU při rozvoji cestovního ruchu
5
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Moderní nástroje na podporu cestovního ruchu
Jako klíčový princip (nástroj) řízení cestovního ruchu v regionech (destinacích)
lze jednoznačně označit fungující partnerství soukromého, veřejnoprávního a
neziskového sektoru s občany regionu. V destinaci je velmi důležitá spolupráce
všech zainteresovaných právnických i fyzických osob s místní veřejnou správou. Ta
reprezentuje v obci či regionu celou komunitu a musí tudíž usilovat o trvalé hledání a
řešení společných problémů, dosažení společných cílů. Partnerství sdružuje a
znásobuje energii a vkládané prostředky zúčastněných subjektů (místních obyvatel,
správy, podnikatelů, neziskových organizací atd.), na něm je závislá kvalita
výsledného produktu. Je to vlastně systém práce, který přináší velké možnosti a nutí
nás preventivně čelit potenciálním problémům. Z pohledu návštěvníků jsou služby
cestovního ruchu podnikatelskými subjekty i subjekty veřejné správy komplementární
a navzájem se do jisté míry podmiňující. V případě, že v této síti některá služba
funguje špatně nebo vůbec, pak to má pochopitelně dopady na další provozovatele
služeb cestovního ruchu a v konečném důsledku na rozvoj cestovního ruchu v celé
destinaci.
Dlouhodobě eliminovat tato negativa může jedině kvalitní systém řízení cestovního
ruchu na všech rozhodovacích úrovních, který v sobě obsahuje vnitřní provázanost ,
jasně vymezené kompetence a odpovědnosti na jednotlivých úrovních územně správních celků a vycházející z legislativních norem.
Základnou cestovního ruchu je území, které disponuje základními podmínkami pro
jeho rozvoj – přírodními, kulturními, infrastrukturou cestovního ruchu, systémem
služeb pro cestovní ruch. Území vhodné pro cestovní ruch je označované jako
turistický region či destinace. Destinace znamená cílové místo, které může
označovat turistickou lokalitu, region, stát, skupinu zemí a dokonce kontinent. Na
atraktivity v cílovém místě se nabalují služby jako je ubytování, stravování, doprava,
průvodcovské služby atd., které společně vytvářejí produkt destinace. Atraktivity mají
často unikátní povahu danou přírodním prostředím, kulturními památkami nebo se
jedná o aktivity, jakými jsou nejrůznější sportovní a kulturní akce.
Jednotlivé subjekty si pak v rámci platformy partnerství nekonkurují, ale
spoluvytvářejí ucelenou nabídku svého regionu, která je dobře uplatnitelná na trhu
cestovního ruchu. Při účinné kooperaci vznikají synergické efekty, dochází
k efektivnějšímu využívání prostředků, implementaci inovací, zavádění nových metod
řízení a tím lze lépe čelit narůstající konkurenci i dopadem na životní prostředí.
V moderním strategickém řízení cestovního ruchu vyspělých států je již řadu let
úspěšně uplatňován systém řízení nazývaný destinační management.
6
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Tento inovativní nástroj řízení je na jedné straně zmiňován snad ve všech
krajských/regionálních programech rozvoje cestovního ruchu v ČR jako základ pro
fungování regionálního cestovního ruchu, není však definována přesně jeho činnost,
ani financování.
Destinační management a partnerství (síťování) v cestovním ruchu
Zejména ty země, které mají rozvinutý systém organizace cestovního ruchu (tzv.
destinační management) a zažitou kulturu spolupráce dosahují v Evropě dlouhodobě
pozitivních výsledků v sektoru cestovního ruchu (zejména Rakousko, Velká Británie).
Destinační management – „soubor technik, nástrojů a opatření používaných při
koordinovaném plánování, organizaci, komunikaci, rozhodovacím procesu a regulaci
cestovního ruchu v dané destinaci. Výsledkem takového procesu jsou udržitelné a
konkurenceschopné produkty cestovního ruchu, společně sdílené logo, značka
kvality, společný (sdílený) informační - rezervační systém, tvorba cenové politiky,
provádění výzkumu a sběru statistických dat z oblasti cestovního ruchu, iniciace
partnerství soukromého a veřejného sektoru cestovního ruchu i podpora profesních
spolků, sdružení a organizací. Součástí destinačního managementu je návštěvnický
management, model LAC a tzv. spektrum rekreačních příležitostí.“
(Výkladový slovník cestovního ruchu, MMR ČR 2002).
Převážná většina zpracovaných regionálních a krajských rozvojových programů
cestovního ruchu v ČR se zaměřuje na potřebu řízení a koordinace aktivit cestovního
ruchu. Odborná i finanční podpora by v této fázi mohla znamenat pro řadu
turistických regionů výrazný posun při realizaci zpracovaných rozvojových programů.
Rovněž vytvoření legislativní opory by bylo pro rozvoj aktivit destinačních
managementů výrazným pozitivním posunem. Destinační managementy by navíc
mohly sehrát výraznou roli při vytváření partnerských vazeb a síťování subjektů,
zainteresovaných na rozvoji cestovního ruchu ve svých regionech. Toto by se mělo
projevit pozitivně při rozvoji a posilování sektoru malého podnikání, které je pro
cestovní ruchu typické a zprostředkovaně by to mělo ovlivnit růst
konkurenceschopnosti České republiky jako významné středoevropské destinace
cestovního ruchu.
Společnost destinačního managementu (DMC) – „organizace zaměřená na
management destinace v oblasti vytváření a prosazení destinace a jejích produktů
cestovního ruchu na trhu, realizuje záměry destinačního managementu. DMC je
zaměřena na vývoj a aktivní prodej hlavních produktů, koordinuje a řídí tvorbu
produktů cestovního ruchu, cenovou politiku a aktivní prodej destinace. DMC je
zpravidla podporována nebo vytvořena hlavními poskytovateli služeb v destinaci.“
(Výkladový slovník cestovního ruchu, MMR ČR 2002).
Tato společnost by měla zpovídat za řízení destinace a za marketing, koordinaci celé
podnikatelské sítě, fungovala by na komerčním principu jako společný podnik.
Úkolem společnosti pro management destinací by bylo propojit samostatné
poskytovatele služeb v cestovním ruchu jako jsou ubytovatelé, stravovací zařízení,
organizátoři kulturních akcí, sportovní střediska a další podniky infrastruktury aby
společně využívaly komparativní výhody regionu.
7
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Předpokladem projektu je že společnost SIS o.p.s. ve spolupráci s dalšími partnery bude
tento destinační management realizovat na základě společně přijatého Akčního plánu.
V souhrnu lze vymezit znaky, které
jsou typické pro společnosti destinačního managementu, a které je odlišují od
tradičních regionálních organizací v cestovním ruchu, jakými jsou:
� podpora rozvoje klíčových služeb
� pružné, operativní a nebyrokratické organizační struktury, přičemž některými
úkoly jsou pověřeni externí partneři (za realizaci konečného produktu jsou
však odpovědné společnosti destinačního managementu)
� sféra působení, která nevyžaduje zastupování společných zájmů pro rozvoj
destinace, je ponechána tradičním organizacím cestovního ruchu
Managament destinací může nabývat různých forem v závislosti na typech
spolupráce, způsobu zapojení jednotlivých subjektů nebo geografické úrovni
destinace.
Spolupráce subjektů cestovního ruchu na úrovni turistických destinací
může probíhat v zásadě na třech úrovních:
� spolupráce mezi podnikatelskými subjekty
� spolupráce mezi veřejnoprávními subjekty (např. obcemi)
� veřejno-soukromé partnerství (public-private partnership) PPP
Pro vyspělé destinace obecně platí, že na úrovni národní, příp. nadnárodní spíše
převládají „podnikatelské“ modely destinačního managamentu založené na
spolupráci silných podnikatelských subjektů, zatímco na úrovni lokální a regionální
hrají významnou roli veřejnoprávní subjekty zejména kraje, obce a jimi zřízené
destinační společnosti. Destinační management přitom nemusí vycházet jenom
z územního principu, ale může být založen na kooperaci mezi subjekty, které se
specializují na určité formy cestovního ruchu. Typickým příkladem takové spolupráce
může být např. produkt prázdniny na venkově, vinařské stezky, česká inspirace, Via
regia, Burgenstrasse apod..
Obecně platí, že spolupráce v rámci destinačního managamentu je účinná při
omezeném počtu subjektů a relativně jednoduchých cílech takové spolupráce.
Faktorem úspěchu v takových formách spolupráce je vysoká míra vzájemné důvěry
mezi zainteresovanými subjekty. Dosažení vzájemné důvěry ovšem není
jednorázovou záležitostí, ale vyžaduje opakování úspěšných interakcí na bázi
vzájemné výhodnosti. Z toho také vyplývá, že budování spolupráce je dlouhodobý a
kontinuální proces. V cestovním ruchu probíhalo budování organizačních struktur
cestovního ruchu v několika generacích.
8
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Produkt cestovního ruchu
Ačkoliv je magnetem pro návštěvníky destinace daná atraktivita, produkt uplatitelný
na trhu a jeho konkurenceschopnost je dána nabídkou a kvalitou služeb potřebných
k využívání atraktivity pro cestovní ruch. Produkt obecně, tedy i produkt destinace
tvoří jádro – atraktivita a obal – služby, jejich komplexnost a kvalita.
Produkt cestovního ruchu – souhrn veškeré nabídky soukromého a veřejného
sektoru - patří mezi kontrolovatelné faktory jako součást marketingového mixu.
Produkt cestovního ruchu může dosahovat různé úrovně komplexnosti (obecně však
vyšší než je tomu u většiny ostatních ekonomických odvětví, od poskytnutí či
zprostředkování jednotlivé služby (např. dopravy) přes komplex služeb (zájezd) až po
destinaci jako ucelenou nabídku atraktivit, služeb a potenciálních zážitků. Z pohledu
návštěvníka je produkt cestovního ruchu kompletní zážitek od chvíle, kdy opustil
domov, do doby návratu (Výkladový slovník cestovního ruchu, MMR ČR 2002).
Produkt destinace se obvykle skládá z několika produktů místní nabídky a je
doplněn dopravními službami. Pouze takto celostní produkt má šanci obstát
v konkurenci na trhu cestovního ruchu a být nosným při rozvoji cestovního ruchu
v regionu (destinaci). Z definice je zřejmé, že celostní produkt zahrnuje dílčí produkty,
které vytvářejí subjekty cestovního ruchu v destinaci: ubytování a stravování (hotely a
restaurace), atraktivity (stát, obec, podnikatelské i neziskové organizace), doprava
(dopravní společnosti, cestovní kanceláře), turistické informace a značení
(podnikatelské subjekty, neziskové organizace, veřejná správa). Během posledních
let vznikla řada nových produktů, které úspěšně soutěží s tradičními destinacemi jako
např. zábavní parky,kdy např. Eurodisneyland nedaleko Paříže má ročně větší počet
návštěvníků než Švýcarsko, vyhlídkové lodě v Řecku se podílejí 12% na celkovém
počtu dnů strávených v Řecku.
Úspěšný prodej destinací spočívá v propojení marketingu destinace s rozhodovacím
procesem turistů (návštěvníků). Marketing musí působit hned v počáteční fázi
představ, kdy může ovlivnit poptávku ze strany potenciálních turistů (návštěvníků).
Pozice jednotlivých produktů se na trhu mění. U všech se projevuje působení
životního cyklu, i když přesnou délku nelze předpovědět.
9
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Při tvorbě produktu existují následující fáze:
1. Fáze zavádění produktu
V této fázi se musí zákazník dozvědět o novém produktu destinace. Jak by měly
společnosti destinačního managementu informovat o existující nabídce? Mají
ponechat na návštěvníkovi, aby si vše zajistil sám? Tento způsob by mohl být
účinný v domácím cestovním ruchu, ale není vhodný pro zahraniční turisty.
Trh cestovního ruchu nemůže pokrýt nabídka jedné destinace. Je nutné definovat
část trhu, pro kterou je nabídka produktu destinace určena. Produkt destinace
musí najít zrcadlový odraz v tržní segmentaci a umísťování. Má být navržen tak,
aby uspokojil specifické potřeby a přání určité skupiny zákazníků. Potenciální
návštěvníci porovnávají produkty na základě nepřímých informací od cestovních
kanceláří a agentur, známých, přátel a masmédií.
2. Fáze růstu
Tuto fázi charakterizuje proniknutí na trh a získání dobrého jména. Stoupá objem
prodeje a zákazník musí být přesvědčován.
3. Fáze vyzrávání
Poptávka je nasycena, tzn. že návštěvníci alespoň jednou navštívili destinaci.
Roste konkurence a úspěšné produkty jsou napodobovány. Dochází ke
zvýrazňování a připomínání značky a image a nasazení marketingových zbraní
s cílem udržet tržní podíl.
Destinace musí brát v úvahu vnější vlivy, které působí na poptávku v cestovním
ruchu a musí na ně reagovat neustálou obměnou produktu destinace. Produkt
mže být vylepšován a ceny upravovány. Ve fázi vyzrávání bude nutná
modifikace produktu co do šířky i hloubky. Rozšíření produktu přináší nejvíce
rizik, protože využívá nové atraktivity. Některé změny pouze prohlubují existující
produkt destinace, což se týká například nabídky různých druhů ubytovacích
zařízení od komfortních po turistické ubytovny, jiné pak využívají služby nové.
Vždy se musí nejprve zjistit příčiny klesající poptávky, pak na tyto příčiny
adekvátně reagovat. Může jít například o změnu preferencí a posunu od
hotelového stravování k individuální přípravu jídel z důvodu větší pružnosti a
nižších nákladů.
4. Fáze ústupu a nehrazení produktu
Pro to, aby destinace obstála ve velmi tvrdé konkurenci, je nutné využívat
důsledně principy marketingu cestovního ruchu. Ze známých proměnných
označovaných v marketingové literatuře „čtyři P“ (produkt, cena-price, místo-place,
propagace-promotion) a pro cestovní ruch rozšířené o další „čtyři P“ (lidé-people,
tvoření balíčků-packaging, programování-programming, spolupráce,
partnerství-partnership PPP) největší pozornost zasluhuje poslední jmenované
partnerství.
10
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Chování zákazníků je charakterizováno na jedné straně tzv. vlečňákovým způsobem,
které se projevuje masovým napodobováním se jak z hlediska výběru míst
(destinací), tak z hlediska způsobu trávení dovolené (doprava, služby, programy), na
druhé straně pak bumerangovým způsobem, kdy jsou upřednostňovány netradiční
formy cestovního ruchu (venkovský, ekologický).
Rozvoj cestovního ruchu s sebou přináší i negativní sociální a ekologické dopady
(nemoci, krádeže, ničení kulturního dědictví,ničení přírody a přírodních zdrojů atd.),
jejichž eliminace na co možno nejnižší míru ovlivňuje zcela zásadně úspěch
destinace na trhu cestovního ruchu.
Kvalitní uspokojování potřeb účastníků cestovního ruchu v destinaci závisí stejným
dílem na rozsahu a kvalitě nabídky služeb poskytovaných podnikatelskými subjekty
jak přímo z odvětví cestovního ruchu, tak i z dalších navazujících odvětví, na kvalitě
a struktuře regionální infrastruktury, kterou zabezpečují veřejnoprávní instituce a
přátelskosti místních obyvatel. Vzájemná vyváženost uvedených faktorů je nezbytná
pro uplatnění destinace na trhu cestovního ruchu.
Trendy v cestovním ruchu a nové požadavky na produkt destinace
1. Z hlediska vnímavosti, vzdělávání a informačních technologií
V budoucnu bude neustále narůstat průměrná úroveň vzdělanosti. Výsledkem tohoto
trendu bude při plánování dovolené rostoucí role umění, kultury a historie, včetně
rostoucího významu výchovných a duchovních hodnot. Rozšiřování internetu a jeho
využívání nejen k získávání informací, ale i k nákupu turistických produktů a služeb
bude i nadále narůstat. V cestovním ruchu poroste neustále i význam vizuálních
prezentací. Zároveň součástí turistických destinací bude i možnost využití
širokopásmového internetu a míst a objektů s možností připojení.
Důsledky:
� rostoucí poptávka po speciálních produktech
ČR má nedostatek těchto produktů, poukazuje na to i nová strategie CzT.
� stále častěji budou do balíčků služeb cestovních kanceláří zahrnovány prvky
umění, kultury, historie a zdravého životního stylu s pohybově aktivním
využitím volného času, totéž se týká i individuálního cestování
ČR nemá dostatečnou nabídku programových turistických produktů pro tuto
poptávku.
� poroste potřeba lepšího a tvořivějšího způsobu poskytování informací
ČR má velké rezervy v oblasti řízeného využití informačních technologií
v cestovním ruchu, chybí centralizované řízené systémy za účelem podpory
zvolených projektů.
� zvýšení virtuální nabídky turistického potenciálu
11
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
ČR musí změnit popisný způsob prezentace na reklamní a přiblížit vjemy a zážitky
z turistického potenciálu země – virtuální pobyty.
� poroste poptávka po nových destinacích střední a východní Evropy
ČR si musí položit otázku, kam se chceme řadit – do Evropské unie a tam jsme
nyní noví; jinak jsme součástí Evropy a spíše bychom moli využít České republiky
jako vstupní brány na východ – právě přes nás vést tranzitní trasy.
2.Z hlediska volného času
Moderní společnost klade stále větší tlak na běžný život člověka, a tak stimuluje jeho
poptávku po volném čase a relaxaci. Na druhou stranu má tento trend opačný vliv na
volné disponibilní příjmy vzhledem k rostoucímu počtu dnů placené dovolené.
Důsledky:
� rostoucí poptávka po levnějších produktech
Postupný trend zvyšování počtu volného času, a to zejména pro mladší a starší
generaci je zřejmý. Česká republika je a bude stále destinací tzv. druhé dovolené
s tím, že u zahraniční klientely je Praha spíše destinací na prodloužený víkend.
ČR je ještě v současnosti chápana jako levná destinace (s výjimkou Prahy) - typu
dumping; je nezbytné orientovat se na zajímavý poměr ceny vůči rozsahu a
kvalitě služeb + zážitku.
3.Z hlediska zkušenosti s cestováním
Ze strany individuálních turistů bude stále více využíván přímý kontakt
s poskytovateli služeb, a to zejména prostřednictvím elektronických médií. U
business klientely bude stále využíváno služeb zprostředkovatelů.
Důsledky:
� věrnost destinacím bude nadále oslabovat
ČR by mohla mít vlastně výhodu – není tak výrazně zapsána v očích turistů.
� bude více preferována mobilita a poroste tak více poptávka půjčovnách
aut, motocyklů a kol
ČR musí rozšířit tyto služby o službu typu - kdekoliv na určeném místě vypůjčené
vrátím, tzn. spolupráce subjektů v rámci regionů i spolupráce nadregionální.
� poroste preference regionů, které nabízejí širokou, rozmanitou a zcela
vyváženou koncepci, poroste poptávka po lepším destinačním managementu.
ČR začíná problém řešit a trend lze chápat jako obecnou podporu profesionálního
přístupu regionu k rozvoji cestovního ruchu.
12
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
4. Z hlediska životního stylu
Životní styly se budou v západní společnosti postupně měnit, což ovlivní pohled
turistů na jejich osobní potřeby a chování.
Důsledky:
� společenské postavení bude méně důležité
ČR má v tomto ohledu výhodu.
� chování ve volném čase bude více individualizované, poroste poptávka spíše
po menších ubytovacích jednotkách (menší rodinné hotely, farmy)
ČR může mít výhodu, pokud tento rozvoj bude respektovat kvalitu.
� poroste poptávka po druhých domovech
ČR by měla být připravena na investiční tlak.
� stále více se bude projevovat trend návratu k „jednoduchému“ – např. budou
spíše preferovány bungalovy před hotely a stany před karavany
ČR má dobré předpoklady dané jistou tradicí a potřebou rozvoje venkovského
cestovního ruchu. Důležitým kritériem však musí zůstat kvalita. I kempy musí být
velmi kvalitní a respektovat životní styl turistů. Tento stav není přímo úměrný
snaze minimalizovat finanční náklady.
Základní vymezení destinace
Obecně lze jmenovat šest základních komponentů:
Přitažlivost primární nabídka cestovního ruchu (přírodní, kulturně-historický
potenciál), která množstvím, kvalitou a atraktivitou vyvolává návštěvnost
Přístupnost služeb – všeobecná infrastruktura - přístup do regionu, pohyb mezi
jednotlivými aktivitami v destinaci, služby využívané turisty i místní obyvateli
(existence komunikací, zdravotnictví, pošt, bank, apod.)
komfort – infrastruktura umožňující pobyt v regionu a využití atraktivit regionu
(zřízení sloužící pro ubytování, stravování, sport kulturu ad.)
turistické produkty – nabídky destinací umožňující efektivní využití času
návštěvníků destinace, usnadňující jejich orientaci v nabídce destinace (průvodci,
propagační materiály, prezentace, infocentra , incomingové agentury ad.)
aktivity – jednotlivé aktivity nabízené destinací
13
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Přínosy destinace řízené destinačním managementem :
� v oblasti životního prostředí
Přínosy existence destinačního managementu pro životní prostředí jsou za podmínky
splnění následujících ukazatelů:
Příjmy z návštěvnosti - jsou využívány zpětně na jejich ochranu, udržování,
opravování a doplňování.
Místní poplatky např. z rybářských lístků, lázeňské poplatky, poplatky z ubytování
jsou využívány na spolufinancování např. údržby veřejné zeleně, vodních toků,
zdroj a dalších vodních děl
Vznik chráněných území – území se stará o své životní prostředí - vznik nových
chráněných území
Vytváření pracovních míst – lidé zaměstnaní v oblasti cestovního ruchu mají zájem
na rozvoji kulturního prostředí krajiny
Regulace návštěvnosti – destinační management má možnost ovlivňovat a
napomáhat ochraně chráněných území, parků, zajišťováním odborných průvodců
apod.
Přínosy destinace
� v oblasti kulturně – sociální
Vytváření pracovních míst – rozvoj - nová pracovní místa - i doprovodné pracovní
aktivity navázané na cestovní ruch:
ostatní služby - spokojenost a vyrovnanost mezi místními lidmi žijícími v destinaci.
Rozvoj kultury – pro návštěvníky i pro místní obyvatele
- rozšířená nabídka pro cestovní ruch
- pozitivní působení na mezilidské vztahy
Setkávání a kontakt mezi turisty a „starousedlíky“ – má mírotvorný účinek
Záchrana historických památek a kulturních tradic – potřeba využití historických
objektů a udržování tradic má za přínos uchování kulturního a historického dědictví
národa
� v oblasti ekonomické
Vznik destinace – zvýšení příjmů jednotlivých zainteresovaných subjektů,
podnikatelských a veřejnoprávních, zlepšení podmínek pro život rezidentů
Příjmy z místních poplatků a daní - zvyšují příjem místních samospráv a následně i
příjmy státu
malé a střední podnikání - rozvoj
rozvoj infrastruktury – zájem turistů vyvolává rozvoj dopravní infrastruktury
(komunikace, železnice, autobusová přeprava, letiště)
rozvoj místních sítí (elektrizace, vodovody, čistírny odpadních vod, separace odpadů
ad.)
14
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Základní úkoly destinačního managementu :
� koordinace činnosti zainteresovaných subjektů
� systematická spolupráce všech zainteresovaných subjektů
� respektovat tržní mechanismy
� vypracovávat a dodržovat koncepci rozvoje cestovního ruchu v regionu,
upřesňovat a doplňovat o zájmy samospráv,
� podíl na zpracování územně plánovacích dokumentací
� vyvíjet snahu o sjednocení společných zájmů a cíl dotčených subjektů
Partnerství subjektů a destinačního managementu.
Partnerství a spolupráce by měla fungovat na principu PPP projektů
Partneři - mají své úkoly a role
Veřejný sektor - vytváření podmínek pro rozvoj privátního sektoru
Privátní sektor - zájem na fungování veřejného sektoru - není soupeřem, ale
partnerem.
Podmínky pro partnerství subjektů:
- vzdělanost v oblasti cestovního ruchu
- praktické zkušenosti
- ochota spolupracovat
- ochota spolupodílet se na vytváření a realizaci destinační strategie
Destinační management by měl působit jako poradce a školitel.
Informační centra
Nezbytnou součástí destinace - funkční informační centra
- aktualizace informací poskytovaných návštěvník��m destinace
- jazykové vybavení
15
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Schematické vyjádření destinačního managementu a zainteresovaných
subjektů:
16
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Financování destinačního managementu :
Při zahajování činnosti - získat podporu místních samospráv, všechny základní
subjekty cestovního ruchu v destinaci se podílejí na spolufinancování aktivit
destinačního managementu podle předem schválené strategie.
Zdroje financování:
Členské příspěvky – členské příspěvky - výše s ohledem na danou destinaci;
Zisky z prodeje – profity z vytvořených produktů, prodeje informačních materiálů a
Služeb
Příspěvky od veřejnoprávních orgán – zejména příspěvky od obcí , mikroregionů a krajů
Granty – granty vyhlašované obcemi a kraji
Fondy a dotace EU
Příjmy z reklamy umístěné na webu www.milada-vylety.cz - jedním z nástrojů financování
může být zpoplatnění umístění odkazů a prezentace stravovacích a ubytovacích zařízení, popř.
při získání větší návštěvnosti webu je možné inzerovat reklamní plochu dalším subjektům
(např. zájezdy last-minute, cestovních kanceláří, e-shopy atd.)
Partnerské zapojení do připravovaných projektů EU – zejména do projektů určených
k propagaci cestovního ruchu
17
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
1.3 Charakteristika cílové skupiny
Profil turistiky v Českém středohoří.
A)Profil typického turisty v Českém středohoří v současnosti.
Výsledky dotazníkové akce v rámci projektu (77 respondentů):
1.Věková rozlišení a doprovod
Nejčastější věková skupina 21 –60 let (mírně převažuje podskupina 31-60 let)
Nejčastěji přichází turista společně s partnerem druhého pohlaví, jako jednotlivec na
druhém místě, jako člen volné skupiny na třetím,
-
nejméně je zastoupena rodina s dětmi
chybí turista, který přijel s výpravou cestovní kanceláře
2. Bydliště, dojezdová vzdálenost
nejčastěji bydlí ve vzdálenosti 40 – 100 km (61%),
3. Způsob dopravy
na východisko přijíždí nejčastěji autem 52%, významný je i příjezd vlakem 25%,
autobusem jen 2,5%, ostatní pěšky, nebo na kole,
4. Délka pobytu
nejčastěji chodí na jednodenní výlety (69 %) jen 4,7% přichází na 4 dny a více, významný
je podíl třídenních výletů (pátek, sobota, neděle) 20%
5. Výběr ubytovacích a stravovacích zařízení
pokud nocuje, potom pod stanem 32%, širák 36%, hotel,penzion 17,5 %, noclehárna 8%,
v privátě 8%, jinak 4%
stravuje se nejčastěji kombinovaně (restaurace + vlastní zásoby) 60,5%, jen z vlastních
zásob 22,5 %, jen v restauraci 17 %
6. Četnost pravidelných turistů
47% se věnuje turistice celoročně
7. Průměrná výše útraty
- pravidelně na jednodenním výletu utratí průměrně za jízdné 77,4 Kč, za stravu 132,6 Kč, za
ostatní 86,5 Kč
18
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Ze služeb využívá (pořadí podle četnosti): Stravování, dopravu, ubytování, informace
Ze služeb postrádají , nebo by využívali (pořadí podle četnosti): půjčovny kol, průvodcovské
služby, jezdecké příležitosti, golf, ekoagroturistiku, aviatické sporty, informační služby,
značené cyklotrasy, nedostatečné stravovací služby, nedostatečné ubytovací služby, málo
kulturních příležitostí, tenis
B)Profil současného turisty v Českém středohoří
Je starý 31 – 60 let, turistice se věnuje pravidelně, v létě i v zimě, ale zásadně o víkendech.
Na výlety chodí s partnerem druhého pohlaví.
Bydlí ve vzdálenosti 40 – 100 km.
Absolvuje v rozhodující míře jednodenní výlety, na kterých absolvuje pěší výlety 10 – 20 km.
Cyklistické 30 – 80 km.
Vyhledává především hodnoty přírodního prostředí (jiné jsou nabízeny minimálně).
Pokud se vydá na vícedenní výlet spí nejčastěji ve stanu, často pod širákem.
Na výletě se stravuje nejčastěji kombinovaně, tj z vlastních , sebou nesených potravin a
v restauraci.
K východisku výletu jezdí nejčastěji autem, ale poměrně často i vlakem.
Na svém jednodenním výletě utratí za jízdné 77,4 Kč, za stravu 132,6 Kč, za ostatní 86,5 Kč.
C)Budoucí turista - žádoucí změny profilu turisty s hlediska ekonomického přínosu:
ŽÁDOUCÍ PROFIL
Velmi rozptýlený věk, v území projektu má najít přitažlivou nabídku rodina s dětmi i senior.
Větší podíl rodin s dětmi, výrazné zvýšení podílu turistů přicházejících s organizovanou
skupinou (výpravy, služby kanceláří)
Zvýšit nárůst příchozích z větší vzdálenosti.
Výrazně zvýšit pobytovou dobu .
Výrazně zvýšit položky útraty turisty.
Zachovat a také rozšiřovat z hlediska počtu docela slušnou úroveň krátkodobých výletníků
z okolních měst , nezanedbávat finančně nevyčíslitelný, ale nepopiratelný vysoce příznivý
vliv turistiky na zvýšení zdravotní a psychické kondice těch, kteří ji provozují.
19
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
2. Turisticky zaměřené programy
V této části studie jsou uvedeny turistické programy rozčleněné dle řešeného tématu. Pokud
existují, jsou zmíněni a popsáni přirození partneři , které je možné ze strany klientů nebo
destinačního manažera kontaktovat a dále spolupracovat.
2.1 Program – Historie a kulturní památky
2.1.1
Město Trmice
V Trmicích, na které byste mohli narazit při svém putování okresem Ústí nad Labem, se
nachází velmi vzácné kulturně - historické památky. Z nich jsou to například kostel Narození
Panny Marie, který zde stojí již mnoho desetiletí a věrně slouží svým věřícím, a místní zámek,
který byl vystavěn v novogotickém slohu, obklopený nádherným parkem, který zláká k
procházce nejednoho romantika. Dostupné autem po celý rok.
Trmický zámek byl postaven v letech 1856 až 1863 ve stylu italské renesance s vlivem
anglické pozdní gotiky. Od roku 1919 sloužil zámek k muzejním účelům do roku 1964. V
letech 1996 až 1997 byl zámek rekonstruován a po té zpřístupněn veřejnosti. Zámek
obklopuje anglický přírodní krajinářský park s řadou vzácných dřevin. Ve městě stojí barokní
kostel Narození panny Marie z roku 1898 a novogotický evangelický kostel Pána Ježíše z
roku 1907. Jihozápadním směrem od města je obec Stadice, ze které podle pověsti pocházel
Přemysl Oráč. V obci byl vybudován pomník Přemysla Oráče. V místní části Trmic v
Koštově stojí pěkná barokní kaplička. Zajímavostí města je most přes železniční trať,
dosahující délky 1100 metrů a je nejdelším mostem svého druhu u nás.
Zámek Trmice
Novogotický zámek postavený v letech 1856 - 1863 je zajímavou památkou obce Trmice na
Ústecku. Pozoruhodný je mramorový sál s obrazy Aloise Bubáka a také kazetové stropy v
zámeckých sálech, k vidění je i stálá expozice z historie regionálního hornictví a průmyslu
a také populární muzeum modelové železnice s výstavou modelů měst i železnice.
V 1. polovině 17. století nechali Nosticové přestavět původní tvrz na barokní zámek, který byl
v roce 1756 za sedmileté války sídlem hlavního stanu pruského krále Fridricha II. Ještě v roce
1926 byl zámek opraven, ale později zchátral a v roce 1965 byl starý zámek zlikvidován.
Nový zámek byl v Trmicích vybudován v letech 1856 - 1863 ve stylu anglické novogotiky. V
novém zámku sídlilo do roku 1964 městské muzeum, poté bylo pro havarijní stav uzavřeno a
zámku hrozil zánik. Po osamostatnění obce Trmice v roce 1994 se podařilo památku
rekonstruovat a zpřístupnit ji veřejnosti jako reprezentační kulturní centrum.
Zámek je vyjímečným místem pro pořádání koncertů a výstav. Do koncertních sezón jsou
zařazovány pravidelně se opakující koncerty v rámci Sasko-českého hudebního festivalu a
Festivalu neprofesionálních, komorních a symfonických těles ČR. Kulturní význam programu
v zámku Trmice daleko přesahuje Ústecký region a má již trvalé renomé v kulturní veřejnosti
celé ČR.
20
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Otevírací doba (zámek i muzeum)
Celoročně St 13:00 - 16:30
Ne 10:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Až do roku 1994 městské muzeum, uzavřené pro havarijní stav. Rekonstruován po roce 1994,
kdy byla obnovena úplná samostatnost obce, a zpřístupněn veřejnosti. Anglický park.
Majitel / Uživatel:
Město Trmice
Expozice:
Reprezentační kulturní centrum.
Dobové interiéry - mramorový sál s obrazy Aloise Bubáka, zámecké sály s kazetovými
stropy. Stálá expozice z historie regionálního průmyslu a hornictví. Muzeum modelové
železnice s výstavou modelů.
Prohlídka:
- samostatně nebo s průvodcem
- délka prohlídky 30 minut
- nejvíce 30 osob
Vstupné:
- dospělí 40,- Kč
- děti 20,- Kč
Služby:
- rezervace prohlídek
- prodej suvenýrů
- kavárna
- svatby a pronájem prostor
- společenské akce na objednávku
21
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
KONTAKTNÍ ADRESA:
Zámek Trmice
Zámecká 189/12
400 04 Trmice
Česká republika (CZ)
tel: (+420) 475 620 009
(+420) 602 419 588
http://www.volny.cz/zamek.trmice/
e-mail: [email protected]
Anglický park
V areálu zámku rozkládá velký Anglický park s mnoha vzácnými vzrostlými stromy, který
nám připomíná park v Průhonicích. Je to především ztepilý strom gingo (jinan), kterých je v
celé republice jen málo. Stromy gingo mají zvláštní tvar listů. Nejvíc byly rozšířeny na zemi v
době Druhohor, kdy žili obrovští ještěři (saurové). V Číně a v Japonsku je uctíván jako
posvátný strom chrámový. Nejstarší gingo jsou i 2000 let ba i více staré. Za dřevěným
mostkem rozkvétá v polovině června Krásně urostlý liliovník. Na druhé straně parku najdeme
olivu a všude parku jiné okrasné cizí stromy, zvláště mnoho druhů cizokrajných buků.
V současné době je otevřena Nosticova galerii jako upomínku na stavitele zámku.
Nosticova galerie je umístěna ve vestibulu a v levé části přízemí, a jejím úkolem je
poskytnout příležitost profesionálním i amatérským výtvarníkům a kvalitními výstavami
vytvořit tradici.
22
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Pamětihodnosti
Kostel Narození Panny Marie
Kostel z 18. století stojí na náměstí. V západní věži kostela se nachází nedatovaný zvon s
německým nápisem.
Evangelický kostel Pána Ježíše
Kostel Pána Ježíše v Trmicích
• Kostel Pána Ježíše. Evangelický kostel z počátku 20. století stojí v obci při průjezdní
silnici. Na západní věži je umístěn zvon z r. 1907 od Karla Schwabeho z Bělé pod
Bezdězem. Zvon má nezvyklý způsob zavěšení, pořízený touž dílnou - je upoután na
spodním stojanu.
• Kaple Panny Marie v Koštově. Kaple z r. 1820 stojí v obci pod dálničním přivaděčem.
Na průčelním nástavci litinový zvon z r. 1916 s datací na krku.
Další pamětihodnosti
• Pomník sovětských zajatců na Ovčím vrchu
• Hospoda U modré hvězdy
• Fara
• modernistická vila Stamm
Nejstarším domem v Újezdě byl dům č.1,který pochází z 15.století a patřil pravděpodobně
panu Gregoru Windschovi.Posledním obyvatelem tohoto domu s pavlačí byl pan Ignác
Kammel.
• Starý mlýn v Újezdě pochází z roku 1817,a postavil ho trmický občan pan Felix
Kühnel,který tím chtěl pomoci trmickému mlýnu v sezóně,neboť v kupní smlouvě je
23
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
výslovně uvedeno,že trmický mlýn a mlýn v Újezdě,musí patřit vždy jednomu
majiteli.Část obilí musel majitel mlýnů odevzdat trmickému pivovaru a
velkostatku.Posledními mlynáři byli manželé Hellerovi.
• Kaplička v Újezdě byla postavena v roce 1703 ,Stavitelem byl pan Pusch,který bydlel
s rodinou od roku 1691 až 1756 v Újezdě v domě čp.4.Puschův dům v roce 1881
zčásti vyhořel a v roce 1908 v den konání trmického tradičního „Makového trhu“
vyhořela i přiléhající stodola.
2.1.2
Město Chabařovice
Chabařovice, město mezi Ústím nad Labem a Teplicemi, nacházející se na hranicích tzv.
starého sídelního území na soutoku Ždírnického a Podhorského potoka, vzniklo v krajině s
lehce zvlněným terénem pod východním pohořím Krušných hor. Přestože začátek víceméně
stálého osídlení katastru spadá do 11. století, kdy na tomto území vyrůstá osada, písemné
dokumenty zachycují existenci této lokality až později. Roku 1352 se v seznamu farních
kostelů pražské arcidiecéze, pořízeného pro potřeby evidence výše platby tzv. papežského
desátku, objevuje také ves Kagrnitz , tehdy jako poddanská ves panství Rýzmberg.
Na území města Chabařovic se nacházejí dvě muzea :
•
Muzeum Muzeum kávomlýnků Chabařovice, Chabařovice
PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 17:00
Pátek: 08:00 - 17:00
Sobota: 08:00 - 12:00
Neděle: Zavřeno
KONTAKTNÍ ADRESA:
Muzeum kávomlýnků Chabařovice
Náměstí 9. května 322
403 17 Chabařovice
Česká republika (CZ)
24
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
tel: (+420) 475 225 278
(+420) 602 283 140
•
Muzeum Muzeum města Chabařovice, Chabařovice
PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí: 09:00 - 17:00
Úterý: 09:00 - 17:00
Středa: 09:00 - 17:00
Čtvrtek: 09:00 - 17:00
Pátek: 09:00 - 17:00
Sobota: 09:00 - 17:00
Neděle: Zavřeno
KONTAKTNÍ ADRESA:
Muzeum města Chabařovice
Husovo náměstí 3
403 17 Chabařovice
Česká republika (CZ)
tel: (+420) 475 225 434
e-mail: [email protected]
Tato muzeum se věnuje historii předválečného osídlení, historii protinacistického odboje a
dokumentuje hornickou činnost na území Chabařovic a dalších dnes již přesídlených obcí
(např. Viklice).
V zahradě tzv. staré radnice ( Husovo náměstí 3) se nachází trojramenné kříže pocházející ze
17. a 18.století.
Pamětihodnosti a kulturní památky :
•
Okolní krajina města láká k výletům do Tiských stěn, do sporovního areálu Zadní
Telnice, ale i k výletům lanovkou na Komáří vížku a odtud po hřebenech Krušných hor do
25
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Adolfova nebo na Cínovec.
•
Mezi Chabařovicemi a Trmicemi se v blízkých Stadicích nachází pomník Přemysla
Oráče.
•
V blízkosti města se nachází řada pomníků, přpomínajících napoleonská tažení v
bitvě u Chlumce a Přestanova 1813.
•
V roce 2000 byl slavnostně, též po rekonstrukci, zprovozněn známý pomník bitvy
husitů Na Běhání, která se odehrála r. 1426.
Památník je připomenutím bitvy, kterou svedlo v roce 1426 husitské vojsko pod vedením
Prokopa Holého s přesilou křižáckých vojsk.V roce 1925 byl položen základní kámen
prvnímu památníku, který měl být tmelícím prvkem původně národnostní menšiny Čechů
v této oblasti. Ten byl 21. června 1941 odstřelen nacisty. Výstavba druhé varianty památníku
byla realizována v letech 1952 až 1953 s částečným využitím zdiva původní stavby.
Památník, který se nacházel asi 800 m jihovýchodně od tohoto místa na katastru obce
Hrbovice byl snesen z důvodu postupu Lomu Chabařovice. V roce 2000 byla postavena
replika druhé verze památníku s využitím původních darovacích kamenů, které mají
připomínat významná místa husitského hnutí. Stavba byla vybudována z finančních
prostředků státu s přispěním města Chabařovice. Vlastní realizaci zajišťoval kamenosochař
Bartoloměj Štěrba z Kožojed.
•
Budova staré radnice se zvonicí z roku 1609, nově rekonstruovaná v roce 1994, se
stala sídlem muzea se vzpomínkami na obce, které musely ustoupit důlní těžbě. Stará šatlava,
připojená k radnici, po rekonstrukci od roku 1997 slouží jako městská knihovna a též městské
informační středisko.
26
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Budova Staré radnice
Architektonicky zajímavá stavba z roku 1609, která rozděluje obě náměstí. Za dobu své
existence mnohokrát změnila poslání, když např. kolem roku 1900 sloužila i jako hotel,
později v ní byla umístěna také městská šatlava. Objekt byl v polovině devadesátých let
opraven včetně původních hodin ve věži, které jsou opatřeny ručním natahovacím strojkem.
V současné době slouží radnice pro činnost spolků, jednání zastupitelstva města dále pak ke
kulturním a společenským akcím. V přízemí je umístěno muzeum, kde je mj. možné
shlédnout fotodokumentaci města a okolních zaniklých obcí. V zadním traktu je knihovna
•
Kaple sv. Jana Křtitele s poustevnou, která je nyní pronajata Pravoslavné církvi.
Na místě zbořené kaple byl v roce 1822 postaven kostelík sv. Jana Křtitele s grottou
(podzemní jeskyní), která zde stojí dosud. Podle pověsti vede od grotty podzemní chodba ke
kostelu sv. Vavřince, který stával na rozhraní katastru Hrbovice - Předlice. Jeskyně je údajně
obdařena schopností uzdravovat nemocné podle jejich přání, při vložení svíce k jejímu
vstupu. Kostelík sv. Jana Křtitele spolu s farou u kostela na náměstí získala do pronájmu
pravoslavná církev od církve římskokatolické. Od kostelíka je možné spatřit panorama
Chabařovic s pozadím Krušných hor.
•
Přímo ve městě se nachází kostel Narození Panny Marie se vzácným obrazem P.
Brandla, znázorňující narození P. Marie.
27
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Kostel se nachází ve středu náměstí. První písemná zmínka o existenci kostela pochází z roku
1352. V okolí býval do roku 1611 hřbitov a zvonice. Původní kostel byl po několika
přestavbách zničen požárem. Výstavba stávajícího kostela byla zahájena od základů v roce
1699. Slavnostní položení základního kamene provedl chlumecký hrabě Kolowrat Krakovský.
Ten je možné spatřit po levé straně při vstupu do kostela. Hraběcí rodina rovněž věnovala
hlavní oltář s obrazem narození Panny Marie od Petra Brandla. Křížový oltář nechal na své
náklady vyrobit farář Michal Schmiedt. Oltář sv. Barbory byl postaven až roku 1719. Věžní
hodiny daroval v roce 1917 hrabě Westphalen z Chlumce. V letech 1996-97 byla provedena
rozsáhlá rekonstrukce kostela.
V západní části náměstí se nacházel i evangelický kostel, ve kterém se uskutečnila první
bohoslužba na Vánoce 1898. Kostel byl pro svou celkovou zchátralost a původně plánovanou
likvidaci města zbourán dne 23. 5. 1981.
2.1.3
Stebno
První písemná zmínka z r. 1352. Původně zemědělská obec v Českém středohoří s místními
částmi Chvalov, Podlešín, Milbohov, Suchá, Stebno. Nejstarší dochovanou stavbou je barokní
kostel sv. Šimona a Judy z r. 1692. Oblast vhodná pro milovníky krásných výhledů.
Pamětihodnosti a kulturní památky :
• Kostel svatých Šimona a Judy
Barokní kostel z r. 1692 stojí při silnici v obci. Na západní věži se nachází zvon z r. 1728 od
Antonína Schönfelda z Prahy.
•
•
•
Kaple sv. Prokopa v Chvalově. Kaple z r. 1834 stojí na návsi pod dvěma lipami. Ve
věžičce zvon s dřevěnou hlavou.
Kaple sv. Jana a Pavla v Podlešíně. Kaple s věžičkou se zvonem stojí při silnici v
dolní části obce.
Kaple sv. Floriána v Suché. Kaple z r. 1872 stojí při průjezdní silnici v obci. Na
věžičce malý zvon.
28
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Kostel Sv. Šimona a Judy
Kaple Sv. Floriana v Suché
29
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
2.1.4
Habrovany
Habrovany jsou obcí zcela rezidenčního charakteru. Obcí vede významná trasa pěší turistiky
Ústí n.L. - Milešovka a cyklotrasa. Svou polohou v CHKO České středohoří nabízí překrásné
pohledy do krajiny.
Pamětihodnosti :
• Kaple Panny Marie v Habrovanech z r. 1840 byla opravena r. 1970. Ve věžičce
litinový zvon s několika linkami a nezřetelnou datací.
30
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
2.1.5
Dolní Zálezly
První písemná zmínka z r. 1226. Ve své době se Dolní Zálezly honosily přízviskem ,,Labská
riviéra“. Obec je cílem a východiskem krásných vycházek do malebného okolí, do Dubiček,
na Humboldtovu vyhlídku. Jsou tu: cyklostezky, přívoz přes Labe.
Pamětihodnosti a kulturní památky :
Svatý Jan Nepomucký z roku 1779. Tato socha byla do obce přemístěna z města Ústí nad
Labem a dána zpět na skoro původní místo až v roce 2004.Socha byla restaurována za pomocí
dotací ve výši 113 000Kč z krajského úřadu v Ústí nad Labem 15.žáří 2008.
Nádraží
Jediná zachovaná drážní (kulturní památka) budova v původní podobě na trati Praha Dresden, která byla rekonstruována v roce 2004. Postavena byla roku 1850.
31
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Ecce Homo (v překladu: Ejhle člověk)
Socha, která byla přemístěna kvůli vandalismu do obce. Původně stála u silnice1/30 na trase
Dolní Zálezly a Vaňov.
V obci se nachází památný strom na ul. Moravanská směrem k Jahodovému poli.Tento strom
"DUB" je odhadem znalci cca 350 let starý.
Cesta k místním vodopádům :
2.1.6
Přestanov
První písemná zmínka z r. 1352. Přestanov je malá obec s vysokým potencionálem
ekonomickým a potencionálem kvalitního bydlení. Je východiskem pro turistiku do Krušných
hor s obslužným zázemím kempu v Chabařovicích. A významným atributem turistiky a
cestovního ruchu - historické bojiště Napoleonské bitvy u Přestanova a Chlumce.
32
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Pamětihodnosti
• Kaple svatého Antonína Paduánského. Kaple z r. 1855 stojí v obci při průjezdní
silnici. Je na ní zavěšen zvon s reliéfy po stranách.
Kaple zv.Juchtová - při rozcestí komunikace Unčín-Stradov. Výklenková stavba z r. 1813
má půlkruhový závěr, nárožní pilastry, trojúhelníkový štít a polokuželovou střechu. V nice
byla původně umístěna socha Ecce homo. Opravena byla v roce 1995. Objekt je státem
chráněnou kulturní památkou.
Ruský památník
•
Památník z roku 1835 - 1837 připomíná porážku Napoleonovy armády spojeneckými vojsky
roku 1813. Památník s postavou bohyně vítězství Niké je dílem Pietra Nobila a je oslavou
hrdinství ruských pluků generála Ostermanna Tolstého.
Nachází se zde také empírový strážní domek v podobě antického chrámu a společný hrob
obětí bitvy.
•
• Vojenský hřbitov, hromadný hrob z bitvy roku 1813.
• Pomníky bitvy z roku 1813.
33
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
2.1.7
Řehlovice
První písemná zmínka 1328. Místní části: Řehlovice, Brozánky, Dubice, Habří, Hliňany,
Moravany, Radejčín, Stadice. Obec a její sídla si zachovávají do značné míry zemědělskou
výrobu. Cyklotrasa Přemysla Oráče ( Trmice - Koštov - Stadice - Řehlovice - Brozánky Malhostice - Rtyně nad Bílinou - Velvěty - Úpoříny - Teplice) vede kolem pomníku z r. 1841,
jež připomíná pověst o povolání Přemysla Oráče na český trůn kněžnou Libuší.
Přemyslovo Královské pole je prohlášeno národní kulturní památkou. Osobnost zakladatele
slavného panovnického rodu připomíná také Přemyslův statek a královský pramen na levém
břehu Bíliny. Nejvýznamnějším prvkem kulturního života v Řehlovicích je Kulturní centrum
Řehlovice, které mimo jiné akce uspořádalo již několik ročníků Českoněmeckých výtvarných
symposií, kterých se účastní i umělci z jiných států. V obci je nádraží ČD, autobusová
zastávka.
Pamětihodnosti a kulturní památky :
Pamětihodnosti v obci a místních částech :
Kostel Nejsvětější Trojice v Řehlovicích
• Kostel Nejsvětější Trojice
Kostel Nejsvětější Trojice, doložený r. 1352 stojí na náměstí v obci. Na západní průčelní věži
visí větší zvon od mistra Tomáše z Litoměřic z r. 1535 a menší zvon od Františka Herolda z r.
1856. Oba zvony jsou zavěšeny v patře nad hodinami, jejichž strojem jsou pravidelně každou
hodinu (velký) či čtvrthodinu (malý) rozeznívány, ač oba zvony mají též svá původní srdce.
Jsou zavěšeny na dřevěné konstrukci, na níž je černou barvou napsáno datum 1926. Lucerna
věže je prázdná.
34
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
• Kostel sv. Barbory v Dubicích
Náves a kostel sv. Barbory v místní části Dubice
Kostel z r. 1579 stojí na okraji obce nad labským údolím. Ve východní průčelní věži se
nachází bohatě zdobený zvon z r. 1595 od Brikcího z Cimperka.
• Kostel svatého Václava v Brozánkách
Kostel, doložený r. 1352, stojí na návrší v obci. V západní věži kostela dnes žádný zvon není,
je zde pouze jeden ocelový závěs a dvě dřevěné hlavy. Pod nimi jsou odložena čtyři zvonová
srdce; v minulosti zde tedy byly tři nebo čtyři zvony, z nichž známe pouze zvon z r. 1541 od
mistra Matěje Špice.
Další pamětihodnosti
• Koňská hasičská stříkačka – v současné době zapůjčeno HZS Všebořice
• Zvonička v Moravanech. Zvonička tvořená rozvětveným kůlem stojí na návsi v obci.
Zvon v ní je litinový, s nápisem na věnci.
• Kaple sv. Jana Nepomuckého , později vysvěcena jako kaple Nejsvětější Trojice v
Habří. Kaple z r. 1738 stojí na návsi při průjezdní silnici. Ve věžičce se nachází
litinový zvon na dřevěné hlavě, nezdobený, natřený šedou barvou.
Brozánky:
Pamětihodnosti
• gotický kostel Svatého Václava se hřbitovem, přestavba 1718
• kamenný barokní most, rekonstrukce v roce 1996
• Pieta z poloviny 18. století (plastika restaurována 1998, kopie u silnice, originál
v řehlovickém kostele)
35
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Dubice :
• kostel sv. Barbory z roku 1579 se hřbitovem, přestavěn 1820, 220 m nad hladinou
Labe
• vyhlídka Mlynářský kámen
• Doerellova vyhlídka (Výsluní)
Doerellova vyhlídka neboli Výsluní byla pojmenována po malíři Ernstu Gustavu Doerellovi, který z tohoto
místa zobrazoval romantický výhled na České středohoří. Z Doerellovy vyhlídky je nádherný výhled na protější
Deblík, ale i na Libochovany, Plešivec, Kamýk, Kalvárii, Lovoš a Dubice.
GPS: 50°35\'10.732 / 14°1\'17.86
Habří :
• kaple Sv. Jana Nepomuckého , později vysvěcena jako kaple Nejsvětější Trojice
(1738)
• hrázděný dům z r. 1885
• v minulosti se projevil vliv důlní činnosti, nyní je v blízkosti plánováno rekreačního
území s vodní nádrží
• znělcový vrch Jedovina (338,6 m.n.) se zbytky kaple, rozhledy na Krušné hory a
České středohoří
• Rač (313,9 m.n.m.), od r. 1954 přírodní rezervace s teplomilnou vegetací,výhled na
České středohoří, panorama s Milešovkou a Kletečnou
Stadice :
Místo je známé především pověstí o Přemyslu Oráčovi. Podle legendy byl z pole nedaleko
odtud povolán na český trůn kněžnou Libuší Přemysl Oráč. Tato pověst se dočkala četných
uměleckých zpracování. Blízko Stadic pověst připomíná pomník z roku 1841, který zde
nechali postavit Nosticové architektem F. Staumannem. Desky s reliéfy jsou dílem sochaře
Josefa Maxe. Pomník stojí na Královském poli, které je od roku 1962 národní kulturní
památkou. Rozměry Královského pole byly ve středověku základem české polní míry.
Dalšími památkami jsou Přemyslův statek s pamětní deskou nebo Královský pramen. K
pověsti patří i Přemyslova líska, jejíž oříšky byli stadičtí povinni odevzdávat na panovnický
stůl.
36
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Z pole u Stadic na panovnický trůn
Vděčnou a zároveň poučnou bývá pro malé i velké poutníky návštěva bájných Stadic. Kdo by neznal vesničku
opředenou starými českými pověstmi, vždyť odtud vyšel legendární zakladatel prvního panovnického rodu
Přemyslovců. Archeologický výzkum z let 1987 až 1988 dokládá slovanské osídlení již v dávnověku. Předpokládá
se, že tu sídlil kmen Stadiců. S procházející dálnicí D8 se zde střetává poklidná minulost s uspěchanou
přítomností.
Od železniční zastávky procházíte upravenou vískou, dnešní osadou nedalekých Řehlovic. Na návsi snadno
najdeme tzv. svobodný statek, nazývaný Přemyslův. Pár kroků za posledním domem, ze svahu nad řekou
Bílinou, vytéká Přemyslova či Královská studánka, východně od Stadic je skála, v níž prý Přemyslovi voli dodnes
pobývají.
Po stejné cestě se vrátíme k železničnímu podchodu a vpravo pokračujeme krátce po silnici ke Královskému poli.
Obklopen stromovím stojí zde kamenný pomník, který dal roku 1841 postavit majitel panství Ervin Nostic. Právě v
těchto místech prý rostla tzv. Přemyslova líska, jejíž poslední odnož byla zničena povodní dne 30. 3. 1845. Na
dvou stupních se zvedá mohutný podstavec s třímetrovým železným pluhem. Na čelní straně podstavce je
kovový reliéf, představující příchod poslů, pozdravujících Přemysla, stojícího za pluhem. Deska na opačné straně
pomníku zobrazuje vjezd Přemysla na Vyšehrad a jeho uvítání kněžnou Libuší. Autorem pomníku je pražský
sochař Josef Max pocházející ze Sloupu na Českolipsku, architekturu vytvořil Fridrich Neumann z Hamburku. Na
'obou bocích byl původně totožný nápis v češtině a němčině: "Zde od pluhu Přemysl k wéwodstwj povolán.
Wzdělaný MDCCCXLI" Přemyslův pomník byl restaurován hned po osvobození a naposledy - již jako národní
kulturní památka v 80. letech právě uplynulého století.
Naučná stezka Pod Vysokým Ostrým
Je asi 7 km dlouhá a seznamuje s krajinou, florou, faunou a labským údolím.Stezka vede na Sluneční stráň s
pestrou teplomilnou květenou a výhledem na řeku Labe. Nejvyšším bodem je vrchol Vysokého Ostrého s
upravenou plošinou s bronzovým panoramatem výhledu po vrcholech Českého středohoří a do labského údolí.
• Zvonička, tvořená rozsochatým kmenem se stříškou, pochází z 19. století. Původně se
nacházela v blízkých Hliňanech, v r. 1996 byla přenesena do Stadic. Její půdvodní
zvon byl zrekvírován v r. 1942. Dnes se v ní nachází malý mosazný zvon s průměrem
22 cm. Zvon je zcela bez ozdob, s jedním uchem a zajímavě tvarovaným srdcem v
podobě několika propojených kuliček různých průměrů.
• Pole s pomníkem Přemysla Oráče
Další historické zajímavosti :
Významné místo pravěkých archeologických nálezů. Dle pověsti zde sídlil Přemysl
37
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Oráč, zakladatel přemyslovského rodu.
• kamenný barokní most nad řekou Bílinou, rekonstrukce 1993 -5
• místo údajného narození Přemysla Oráče - podle pověsti o založení panovnického
rodu Přemyslovců
• Královský pramen (národní kulturní památka)
• Volská hora (309 m.n.), kam podle legendy vešli Přemyslovi voli
• Immaculata (socha Panny Marie z r. 1770) a zvonička (1850, přemístěna z Hliňan)
• bývalá cihelna a bývalé ateliery sochaře Jaroslava Bejčka a jeho ženy Li Ki Sun
Bejčkové
• Stadické srázy, čedičová suťová pole, vrch Rovný (ohrožen těžbou)
• příjezd pro cykloturisty: silnice 3. třídy č. 258 a obslužná komunikace podél dálnice
z Trmic
• knihovna (budoucí informační centrum)
Hliňany :
• renesanční zámek, 1650 barokně přestavěn, pobýval zde např. císař Josef II. (dnes
ústav sociální péče)
• neznačená cesta Hliňany - Stadice - Koštov - Trmice podél levého břehu Bíliny, dobře
využitelná pro jízdní kola
Moravany :
• krucifix mezi lípami z 2. pol. 19. století, chráněná kulturní památka
• zvonička
Radejčín :
• místo dobrého výhledu na Krušné hory
• bývalý venkovský statek továrníka Schichta
2.1.8
Modlany
38
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
První zmínka 1328. V minulosti převážně zemědělská oblast v kombinaci s hornictvím. Obec
a její sídla leží na předělu v Podkrušnohorské pánve a Českého středohoří a vytváří tak
významnou část turistického koridoru. Napojením na cykloturistické a turistické trasy okolo
jezera Milada nabízí příležitosti pro sportovní vyžití. Obnovováním přirozeného vodního
režimu krajiny s vodními plochami se nabízí možnost rybaření.
V Modřanech je zajímavá celková architektura obce, kde se na jednotlivých domech
dají vyhledat architektonické prvky z doby předválečného osídlení.
Vzhledem k zajímavému přírodnímu okolí mají Modlany turistický význam spíše z
pohledu jednodenních výletů a turistických výletů do okolí.
2.1.9
Chlumec
Chlumec (německy Kulm) je obec na severu České republiky, na východě Ústeckého kraje,
v okrese Ústí nad Labem. Leží na úpatí Krušných hor, na půli cesty mezi krajským městem
Ústí nad Labem a Teplicemi. V obci s plošnou výměrou katastru 12,88 km2 žije 4636
obyvatel (26. března 2010). Název Chlumce je zřejmě odvozen od slova chlum, které
označuje kopec se zalesněným hřebenem. Zmíněným kopcem je pravděpodobně jedna z
přírodních dominant Chlumce, Horka.
Místo napoleonských bitev roku 1813
29. a 30. srpna u vsi Přestanov a v polovině září roku 1813 poblíž Varvažova se střetla
ustupující vojska francouzské armády se spojeneckými vojsky rakousko - prusko - ruskými.
V obou bitvách, ve kterých prohrála napoleonova armáda, padlo přes 36.000 vojáků.
Výrazný podíl na vítězství měla ruská gardová jízda a rakouské oddíly generála ColloredaMansfelda.
39
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Pamětihodnosti v obci a jejím okolí
Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Stradově
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kaple Nejsvětější Trojice na vrchu Horka
Křížová cesta začínající u kotela sv. Havla, končící u kaple Nejsvětější Trojice na
Horce
3 smírčí kříže v obci
1 smírčí kříž v horách nad obcí
renesanční náhrobky uvnitř kostela a na jeho severovýchodním průčelí
Jubilejní pomník (Rakouský) bitvy 1813 v Chlumci - zbudován 1913 za přítomnosti
arcivévody Karla, budoucího posledního R-U císaře 1813.
Pomník bitvy 1813 ve Stradově
Pomník zajetí generála D. R. Vandamma, velitele francouských vojsk, na Asmanově
louce nad Stradovem
Pomník bitvy 1813 (Francouzský) u Juchtové kaple na křižovatce Stradov-PřestanovUnčín
Juchtová kaple na křižovatce Stradov-Přestanov-Unčín
Románská tzv. Chlumecká kaple Bolestné matky boží v horách nad obcí
Pomník padlým vojákům první světové války na návsi z roku 1935
Sloup se sousoším Piety na návsi.
Socha Ecce Homo.
Původní roubené stavení za farou, tzv. Martínkovna
Kaple v Žandově. Drobná kaple z r. 1840 stojí při průjezdní silnici. Ve věžičce malý
zvon.
Kaple v Českém Újezdě. Kaple na návsi pod dvěma kaštany pochází z počátku 20.
století. Ve věžičce se nachází litinový zvon.
Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Stradově. Kaple ze 17. století stojí na návsi. Ve
věžičce litinový zvon se značně zkorodovaným povrchem.
Střížovická studna - přesunuta do skanzenu v Zubrnicích
staleté duby v zámeckém parku
40
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Jubilejní památník Bitvy u Chlumce 1813
Jubilení památník v Chlumci
Největší, tzv. Jubuilejní památník byl vybudován na náklady rakouské vlády, aby na věčné
časy připomínal hrdinství spojeneckých vojsk za napoleonské bitvy roku 1813. Návrh
zpracoval architekt Julius Schmiedel z Prahy. Na umělém náspu s přístupovým schodištěm se
na mohutném odstupňovaném kamenném základu tyčí do výše 26 m vysoký nahoru se
zužující válec se sochou lva od sochaře Adolfa Mayerla. Stavbu památníku realizoval stavitel
Antonín Plass ze sousedních Chabařovic. Fresky kopule stropu slavností síně uvnitř
památníku jsou pak dílem Karla Krattnera. Památník byl slavnostně otevřen 29. srpna 1913,
za přítomnosti představitelů mnoha národů. Přítomní byli například
•
•
•
•
•
•
•
arcivévoda Karel František Josef Habsburský, budoucí císař Karel I.
princ Lobkovic, vrchní komoří arcivévody
hrabě Thun, zemský místodržící
generál svobodný pán z Georgi, zemský ministr obrany
generál von Kessel zastupující německého císaře
představitelé vítězných armád
a další příslušníci šlechty.
Zahajovací projev přednesl dr. Weber z Prahy. Po slavnostním nástupu četné jednotky a
41
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
vojenské hudby vyznamenal arcivévoda Karel členy 42. pěšího pluku hraběte Erbacha, který
se v bitvě hrdinsky vyznamenal. Svou zdravici přednesl i chlumecký hrabě Otakar Klement
Westphalen, coby předseda spolku pro vybudování památníku. Po slavnostní mši,
celebrovanou panem biskupem Frindem následoval slavnostní pochod vyznamenané
jednotky, baterie polního dělostřelectva a na 150 jednotek vojenských veteránů, který trval asi
3/4 hodiny. Koncem 2. sv. války byl památník poškozen stíhačkami, které si ze sochy lva na
jeho vrcholu udělaly terč.
Díky tomuto poškození začalo do tělesa sochy po čase zatékat a hrozilo její zřícení. Proto již
roku 1973 byly místními dobrovolníky provedeny základní opravné práce.
Celkové rekonstrukce se památník dočkal až v roku 1993, kdy došlo k opravě tělesa
památníku a následně roku 1997 k opravě vnitřních fresek. Dnes je památník jednou z chloub
obce a hojně navštěvovanou památkou. Každoročně se u něj konají pietní akce k uctění
padlých vojáků v bitvě 1813.
• Naučná historická stezka
Areál bojiště s pomníky napoleonské bitvy roku 1813 v Chlumci, Přestanově, Stradově,
Žandově, Varvažově a Nakléřově.
• Chlumecký guláš
V Chlumci u Ústí nad Labem se každý rok koná 2-denní festival trampské, folkové, country
a bluegrass hudby. Akce probíhá v bývalém zámeckém parku u sportovního areálu. Jsou zde i
atrakce pro děti po celý den (kolotoče, hasičská technika, projížďky na koních).
• Chlumecký rybník
Rybník vzniklý po rekultivaci hnědouhelného lomu využívaný k rekreaci v těsné blízkosti
Chlumce.
4.1.10 Žalany
Obec Žalany se nachází v okrese Teplice, kraj Ústecký. Ke dni 20. 2. 2009 zde žilo
516 obyvatel. Žalany a místní části Lelov a Černice jsou malou obcí, která vzhledem k poloze
na severu Milešovského středohoří je potencionálem možností turistiky pěší, cyklistické, pro
jezdecké sporty, případně pro lovecké příležitosti. Jsou výchozím bodem turistů stoupajících
42
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
na Milešovku.
Místní části: Černčice, Lelov, Žalany.
Pamětihodnosti :
• Kaple - stojí v obci nad silnicí do Bořislavi. V průčelní věžičce litinový zvon s velmi
úzkým krkem.
• Kaple sv. Fabiána a Šebestiána. Mohutná kaple s čtverhrannou průčelní věžičkou bez
zvonu, postavená na počátku 19. století, stojí na návsi v obci.
• Sloup se sochou Ecce Homo.
• Kaple v Černčicích. Kaple stojí na návsi v obci, je zcela prázdná. V drobné průčelní
věžičce malý zvon.
• Kaple sv. Antonína v Lelově. Kaple z konce 18. století stojí v obci při průjezdní
silnici. V centrální věžičce litinový zvon podlouhlého tvaru s dřevěnou hlavou.
4.1.11 Historické zajímavosti – okolí mikroregionu Milada
Z hlediska spolupráce s dalšími partnery má velký význam také propojení internetových
odkazů z turistických atraktivit v okolí mikroregionu, mikroregion Milada tak bude mít
možnost přirozeně přitáhnout i ty turisty , kteří navštíví okolí mikroregionu.
1. Ústí nad Labem
Historie města – 19.století :
Prudký průmyslový rozvoj společně se vzkvétající říční a železniční dopravou spolu s
vzrůstajícími těžebními aktivitami město poznamenávaly závažnými negativními přeměnami.
Ekonomický růst ovšem také přinesl i mnohé významné změny pozitivní. V období let 1800
až 1830 bylo po dlouhých desetiletích stagnace postaveno prvních dvacet domů, z nich větší
část na Skřivánku, v místech známých jako Uhelný lom (Kohlbruch). Středověké a renesanční
městské hradby, jimiž bylo Ústí nad Labem obehnáno, byly v průběhu čtyřicátých let 19.
století zbořeny. Dobové prameny z těchto let uvádějí, že obyvatelé Ústí se zabývají
zemědělstvím, pěstováním vinné révy a okurek, obchodem a dopravou ovoce a uhlí po Labi.
Z řemesel a průmyslu je v Ústí zastoupeno tkalcovství, soukenictví, jirchářství, výroba barev,
papírny, prýmkařství a drobná domácká výroba, v okolí města je otevřeno na 60
hnědouhelných dolů. Významnou roli hrál nebývalý rozmach lodní přepravy a lodního
43
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
stavitelství. Vznikly tu dva přístavy a impulsem pro zahájení pravidelné říční plavby se v
květnu roku 1841 stal příjezd parníku Bohemia pod velením britského kapitána J. Rustona.
Práce na železnici Praha–Podmokly–Drážďany byly započaty na jaře 1845 a v roce 1851 byla
trať dokončena. V roce 1860 žilo ve městě 7 950 obyvatel, což je oproti roku 1840 plný
čtyřnásobek. V roce 1880, navzdory válce i nezanedbatelným ztrátám způsobených
opakovanými epidemiemi cholery, tyfu a černých neštovic, dosahuje zdejší populace již počtu
16 524 osob. V kritickém roce 1873, kdy vrcholila vlna cholery, zemřel ve městě každý
patnáctý člověk. V letech epidemií převyšoval počet úmrtí počty narozených, současně ale
vždy stouplo přistěhovalectví. V roce 1867 vznikl nový pivovar, v němž se dnes vyrábí pivo
pod značkou Zlatopramen. První most přes Labe, určený pro dopravu silniční i železniční byl
zkonstruován roku 1872, město tím získalo spojení na plánovanou Berlínsko-Bagdádskou
železnici a další důležitá místa. Sedm let po dokončení železnice na Prahu byl zahájen provoz
na trati do Teplic prodloužené v roce 1870 až do Chomutova. Výhodná železniční i lodní
dopravní spojení a snadno dosažitelné zdroje energie v podobě mocných nalezišť hnědého
uhlí v těsné blízkosti města, přispěly k jeho rozsáhlé industrializaci.
Koncem 19. století předčil ústecký labský přístav objemem přepravovaného zboží dokonce i
jaderský Terst, do té doby největší v Rakousko-Uhersku a stal se tak nejvýznačnějším
přístavem celého mocnářství.
Pamětihodnosti :
1. Hrad Střekov
Upravená hradní zřícenina tvoří výraznou dominantu na jihu města nad pravým břehem Labe
na 100 m vysoké znělcové skále. Hrad byl založen k ochraně obchodní cesty v roce 1318.
Romantický vzhled hradní zříceniny přitahoval řadu významných osobností (např. malíř
Adrian Ludwig Richter, Ernst Gustav Doerel, skladatel Richard Wagner, básník Karel Hynek
Mácha). V letech 1923 – 1936 byla pod hradem, na řece Labi, postavena Masarykova
zdymadla s plavební komorou a elektrárnou.
Do hradního paláce je umístěna expozice historie hradu a blízkého regionu. Z terasy od
restaurace je překrásný výhled na město a do labského údolí. Po roce 1989 se hrad vrátil do
vlastnictví Lobkowiczů.
Více na www.hradstrekov.cz.
2. Zřícenina hradu Blansko
Na zalesněném čedičovém vrchu asi 6 kilometrů od Ústí nad Labem je zřícenina hradu
Blansko. Hrad byl prvně zmíněn v roce 1401 jako Blankenstein. Od počátku 15.století byl
v držení Vartenberků. Na konci 16. století bylo panské sídlo přeneseno z Blanska na zámek v
Krásném Březně. Hrad se pak používal jako vězení a od třicetileté války chátral. Dnes jsou
44
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
zde dochovány zbytky hradního paláce s torzy bašt a věže.
Z vyhlídkové plošiny je daleký kruhový výhled na České Středohoří, Lužické hory a Tiské
stěny.
3. Zámek Velké Březno
Zámek ve Velkém Březně dal vystavět ve stylu pozdního empíru hrabě Karel Chotek
v letech 1842–1845, který se jako nejvyšší purkrabí Českého království významně zasloužil o
rozvoj Čech. Kolem r. 1900 byl zámek přestavěn do současné novorenesanční podoby. Kolem
zámku je anglický park se 130 vzácnými stromy a keři. Současná instalace zámeckých
interiérů pochází z původního zařízení zámku a připomíná působení rodiny Chotků. Z ní
pochá-zela také Žofie, manželka následníka trůnu Rakouska-Uherska arcivévody Františka
Ferdinanda d´Este, která byla spolu s ním zavražděna roku 1914 v Sarajevu. Na zámku se
pravidelně pořádají komorní koncerty, sezónní výstavy a v neposlední řadě v obřadní
místnosti svatby.
Více na www.zamek-vbrezno.cz
4. Zámek Krásné Březno
Na místě dnešního zámku stával v minulosti panský dvůr s tvrzí. Do roku 1867 se obec
původně jmenovala Březnice, ještě dříve Březník. První písemná zmínka je v listině knížete
Spytihněva II. z roku 1057. Před rokem 1600 nechal postavit na místě původní tvrze Rudolf z
Býnova renesanční zámek. Jeho stavitelem byl Hans Bog z Pirny. V průčelí starého křídla,
které je spojeno se zámeckým kostelem sv. Floriána chodbou, jsou sluneční hodiny s datem
1603 a latinským nápisem „Soli deo Gloria" – „Jenom Bohu budiž sláva". V roce 1730 byl
zámek přestavěn v barokním slohu Ludvíkem Richardem Cavrianim. V 19. století byla
budova rozšířena o nové křídlo s balkonem. V současné době je zámek v majetku Národního
památkového ústavu v Ústí nad Labem, který připravuje jeho rozsáhlou rekonstrukci. V
zámku bude sídlit památkový ústav, mají zde být však i reprezentativní prostory, které by
mohla využívat i veřejnost.
45
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Církevní památky :
Kamenný krucifix s Maří Magdalenou
Je umístěn proti staré tržnici při závěru presbytáře kostela Nanebevzetí Panny Marie mezi
dvěma opěráky. Stál v letech 1721-1874 na vrcholu mostního oblouku přes řeku Bílinu (v
dnešní době upravený most k rondelu pod Větruší) spolu se sv. Janem Křtitelem, sv.
Barborou, sv. Annou a sv. Janem Nepomuckým. U paty Ukřižovaného v tradiční podobě je
umístěna prostovlasá postava klečící sv. Maří Magdaleny.
Socha sv. Antonína Paduánského
Barokní plastika světce stojí na Mírovém náměstí v centru města. V roce 1708 ji nechal
voskař Tobias Franz Kuhn postavit na spodní konec náměstí, ale musela ustoupit novější
výstavbě (v roce 1970 zde byla dokončena stavba Interhotelu Bohemia) a plastika byla
uložená i se sloupem v Trmicích. Po zrestaurování a doplnění chybějících částí kopiemi byl
sloup v r. 1996 opět vztyčen na jiném místě náměstí.
Kostel apoštola Pavla (Červený kostel)
Novorománský kostel postavili ústečtí protestanti, vysvěcen byl r. 1906. Stavba je
pozoruhodná ozdobnou cihlovou fasádou, užitím betonových prefabrikátů na klenbu lodi
a stylově jednotným vnitřním vybavením. Z původních tří kostelních zvonů zbyl pouze
největší, s vyobrazením Martina Luthera.
Kostel sv. Jakuba Většího
Areál kostela sv. Jakuba Většího ve Svádově byl postaven ve 14. století (viz poslední nález
náhrobníku Vartenberků z r. 1370), ale patří stylově do okruhu tzv. saské renesance (1580 1610) a náleží tak mezi nejcennější památky regionu. Barokní faru se sloupem Tří králů zde
dala postavit v r. 1730 Anna Františka Toskánská.
Kostel sv. Floriána
Kostel v Krásném Březně sloužil jako zámecká kaple přilehlého zámku. Byl postaven v letech
1597-1603 Hansem Bogem z Pirny. Po opravě v roce 1897 se stal farním pro Krásné Březno.
Tato překrásná stavba saské renesance má pozdně gotické kružby, síťovou žebrovou klenbu a
46
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
portály s diamantovým řezem. Hlavní oltář pochází z roku 1605.
Kostel sv. Šimona a Judy
Stojí v horní části Mojžíře. První písemná zpráva o kostele (původně gotickém) a faře je
z roku 1352, ale s poznámkou, že už dlouho předtím tam kostel a fara stály. Od 15. století
chátral a upraven byl až v letech 1593-98 pány z Býnova jako luteránský, v roce 1846 byl
přestavěn a v roce 1877 zrestaurován. Před kostelem stojí raně barokní socha sv. Donáta
z roku 1640. Fara čp. 33 při kostele byla postavena v polovině 18. století jako barokní
obdélníková stavba s mansardovou střechou. Nedaleko kostela stojí před domem čp. 58
barokní socha sv. Floriána.
Kostel sv. Václava
Stojí na návrší v centru Skorotic. Jedná se o barokní stavbu z let 1748-55 a byl postaven na
místě kostela z doby předhusitské. Jedno z oken je zdobeno obrazem ústecké Madony. Od
roku 1914 se datuje nebezpečí posunu stavby. V roce 1996 se realizovalo její zabezpečení.
Pro nejistou statiku nebylo prozkoumáno podzemí chrámu, kde mají být pochováni vojáci
z napoleonské bitvy 1813. Proti kostelu je barokně upravená fara, ve které byl během
sedmileté války při plenění objektu zastřelen vojskem místní kaplan Liebisch.
Kostel sv. Mikuláše
Kostel ve Všebořicích byl připomínán již v roce 1352. Přestavěn byl v raně barokním slohu
v roce 1694 a hranolová věž byla vestavěná do průčelí v letech 1698-1702. Celkově byl
přestavěn v roce 1858. Nedaleko kostela v ulici Pod Vodojemem je umístěna v rohu zahrady
domu čp. 37 barokní plastika sochy sv. Prokopa z poloviny 18. století. Před hasičským
záchranným sborem na Masarykově ulici stojí dva objekty – barokní boží muka z roku 1676 a
kamenný krucifix z 1. poloviny 19. století, poslední připomínky všebořické historie.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostel byl postaven kolem r. 1318. V době husitských válek byla zničena jeho věž a trojlodí.
S obnovou se začalo až po r. 1452. V 80. letech 19. století byl přestavěn v pozdněgotickém
stylu. Bombardování města v dubnu 1945 vážně narušilo základy chrámové věže a od té doby
je věž vychýlena od kolmé osy téměř o 2 m. Dominantou je oltář se skleněnou nohou, který
reprezentuje umění 20. století.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích
Kostel při labském břehu v Církvicích byl zmiňován již v roce 1357. Nynější stavba je
barokní z roku 1701. Součástí kostelního areálu je hranolovitá věžová zvonice s hrázděným
zdivem, socha sv. Jana Nepomuckého a barokní fara z poloviny 18. století, zastřešená
47
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
mansardovou střechou.
Kostel sv. Vojtěcha
Barokní kostel s dominikánským klášterem postavil v letech 1715-1730 významný
severočeský stavitel Octavio Broggio na místě stejnojmenné stavby z r. 1070. V roce 1972
zde byly instalovány druhé největší varhany v České republice.
Kostel Nejsvětější Trojice
Vypíná se nad Žukovovou ulicí v horní části Střekova. Jedná se o novobarokní obdélnou
stavbu z let 1901-1903. Na vrchu nad kostelem je patrová barokní fara z poloviny 18. století
se sedlovou střechou.
Kostel sv. Josefa v Předlicích
Stojí při Hrbovické ulici v Předlicích. Stavba byla postavena v letech 1905-1906. Při kostele
je pozdně barokní fara. Proti vchodu do kostela je umístěn kamenný krucifix z roku 1780.
Před kostelem stojící volná barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1722 stávala v
minulosti u můstku přes Ždírnický potok ve Starých Předlicích.
Kostel sv. Josefa ve Vaňově
Kostel při Pražské ulici ve Vaňově nechal postavit v roce 1939 Georg Schicht. V horní části
Vaňova stojí na místě původního krucifixu z roku 1760 kamenný krucifix z roku 1813.
Nechal ho postavit vinař Löbl na paměť neštěstí, kdy zde ve vinici omylem zastřelil vlastního
syna.
48
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
4.1.12 Město Teplice
Historie :
První zmínky o léčebných pramenech jsou již z 8.století. Archeologické nálezy z římských
dob však svědčí o jejich využívání již na přelomu letopočtu.
Od objevu prvního horkého pramene v roce 762 až po zahájení současné lázeňské sezóny v
květnu 2004 prošly Teplice mnoha bouřlivými i pozvolnými změnami, na vrcholu slávy byly
na přelomu 19. a 20 století a dnes opět rozkvétají do krásy.
Teplice jsou posazeny do kotliny mezi Českým středohořím a masívem Krušných hor,
nedaleko od hranic se SRN. Přes Krušné hory a České středohoří vedly odedávna důležité
obchodní cesty spojující české kraje s okolními státy. Tyto obchodní cesty byly chráněny
systémem strážních hradů, okolo kterých vznikala města. Teplice za svůj rozvoj tedy mohou
vděčit několika okolnostem: obchodu, hornictví a léčivým pramenům. Rovněž významný byl
i kolonizační postup církevních řádů, které v pohraničních oblastech počaly již ve 12. století
stavět své kláštery (v případě Teplic benediktýnský klášter sv. Jana Křtitele). Teplice se proto
mohou pochlubit množstvím zajímavých památek - zámek vznikl v 16.století na zbytcích
staršího románského kláštera, zámecké náměstí se sochařským skvostem morového sloupu od
Matyáše B. Brauna ze datuje do roku 1718, zámecký park v anglickém stylu pochází rovněž z
18. století, ...ve městě samotném se nachází několik významných kostelů a okolí Teplic nabízí
ke shlédnutí další kláštery, kostely, zámečky apod.
Současné Teplice nabízejí návštěvníkům rekonstruovaný lázeňský komplex s celou řadou
lázeňských domů, zrekonstruované Krušnohorské divadlo, nový plavecký areál se
squashovými kurty, množství proslulých restaurací a kaváren... Neobvyklé výhledy z
Doubravského vrchu, z Bořně, z Milešovky nebo z Komáří vížky se sedačkovou lanovkou
patří k opravdovým zážitkům, v létě Vám vodní nádrže, vzniklé po rekultivační činnosti,
nabídnou příjemné prostředí pro rekreaci a horský terén se sjezdovkami různé obtížnosti a
upravované běžecké trasy poskytnou vyžití zimním rekreantům
Kašny a fontány :
•
•
•
Fontána „Ledvinky, Fontána „Pampeliška“, Fontána „Rozárium“, Fontána Florida,
Fontána Hynie, Fontána na Benešově náměstí, Kašna „Hlavy“
Kašna empírová, Kašna Glaverbel Czech, Kašna nám. Míru, Kašna se sochou
Immaculaty, Kašna tzv. koňská, Kolostujova kašna, Pramen Pravřídla
Ptačí napajedlo, Skleněná fontána, Tři vodotrysky
49
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Zámky :
Zámek Teplice
Původně založen jako ženský benediktinský klášter v polovině 12. století, nejstarší v širokém
okolí. 1278 vypleněn německými vojsky. Poničen za husitských válek a po nich definitivně
opuštěn řeholnicemi. Za Johanky z Rožmitálu přebudován na světskou tvrz dále rozšiřovanou
dalšími vlastníky – Volfem z Vřesovic a Vchynskými na zámek. Od r. 1634 do 1945 zámek
v držení Clary-Aldringenů. Zásadní přestavby v pol. 18. stol a po požáru města v l. 1794-1806
(společně se zámeckým kostelem a zahradou), kdy zámek získal dnešní klasicistní podobu.
1789 přistavěno k západnímu baroknímu křídlu klasicistní divadélko. Jižní křídlo zámeckého
komplexu je pozůstatkem původních klášterních budov (vedle dochované románské krypty a
zbytků klášterní basiliky). Dnes je zámek sídlem Regionálního muzea.
Kolostujovy věžičky
Někdy též nazývány Radslavovy věžičky podle jejich stavitele – teplického pána Radslava
Vchynského, který je nechal v r. 1600 postavit. Jedná se vlastně o renesanční lusthaus –
zahradní kratochvilný pavilon na konci malé zámecké zahrady. Stavebním průzkumem na
konci 19. století bylo zjištěno jejich založení na starší stavbě, dokonce snad i opevnění
románského kláštera. Až do r. 1946 byly bytem pro zámeckého kaplana, dnes je zde umístěna
stylová restaurace.
Ptačí schody
Romantický název získalo barokní schodiště, které spojuje malé vnitřní nádvoří zámku (kde
bývala malá zahrada) s prostorem níže položeným, kde ve spodní části Zámecké zahrady
bývaly zeleninové a bylinné záhony pro zámeckou kuchyni, od zajímavé prosklené stavbičky,
která se přimyká k budově naproti Kolostůjovým věžičkám – malé restauraci zvané Šárka.
Tento dům byl postaven jako dům zámeckého zahradníka a ona, dnes prosklená, stavba se
šindelovou kupolí bývala původně ptačí voliérou, pro opeřence chované u zámku. Dnes je
tento prostor pod schody upraven dlážděním do podoby malého oddechového náměstíčka,
které zdobí jedna z teplických kašen – Ptačí napajedlo.
50
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Románská krypta a základy basiliky
Na malém nádvoří teplického zámku se nalézají pozůstatky románské basiliky, v jejichž
východní části se dochovala krypta, dnes zpřístupněná veřejnosti. Basilika byla součástí
kláštera, který zde v polovině 12. století založila česká královna Judita „u teplých vod“. Ze vsi
u kláštera se pak postupem času vyvinulo město Teplice. Pozůstatky byly objeveny při
archeologickém výzkumu v letech 1954-57 v prostorách tehdejší malé zámecké zahrady.
Rozsah pozůstatků basiliky a krypta stejně jako východní křídlo zámku, v jehož stavbě se
dochovala východní budova románského kláštera, nám dávají tušit rozsah a velikost
královnina založení, které znamenalo i počátek města Teplice.
Zámecká zahrada :
Apollonův chrámek
Je vedle labutího domku nejvýraznější stavbou v prostoru Zámecké zahrady. Patří do skupiny
drobných zahradních staveb, které zde vznikly při přetváření zahrady z barokní,
francouzského stylu, na rozvolněný krajinářský park anglického typu v závěru na přelomu 18.
a 19. století. Empirový pavilon má podobu antického chrámu se sloupy s jónskými hlavicemi.
Tento typ staveb nalezneme i v dalších rozsáhlých a bohatě vybavených krajinářských parcích
(např. v lednicko-valtickém areálu, u zámku Veltrusy apod.). Býval častým cílem vycházek
lázeňských hostí po Zámecké zahradě a místem dostaveníček a romantických schůzek. Stavba
je kulturní památkou chráněnou státem.
51
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Labutí domek
Je pavilonem postaveným na břehu horního rybníka v Zámecké zahradě jako kryté přístaviště
výletních loděk. Patří, stejně jako Apollónův chrámek do skupiny drobných staveb
ozvláštňujících a doplňujících Zámeckou zahradu po jejím přetvoření do podoby
rozvolněného krajinářského parku anglického stylu. Stavěn celý ze dřeva, míval uprostřed pod
střechou krytý kanál pro ukotvení loděk a na sloupech a stěnách nesl řezbářskou výzdobu
s labutěmi, které se na rybnících zdržují. Stavba je kulturní památkou chráněnou státem
Zahradní a plesový dům
Budova postavena r. 1732 teplickým zednickým mistrem Kristianem Laglerem na příkaz
hraběte Františka Karla Clary-Aldringena, v prostoru u zámku, před Bílinskou branou u
začátku Zámecké zahrady. Barokní bohatě členěné průčelí bylo původně v podstatě velkou
kulisou a až v průběhu 19. století byly ke středovému sálu přistavěna boční křídla do dnešní
podoby. Nad vchodem je v pískovci vyveden znak teplických držitelů Clary-Aldringenů a
strop sálu zdobí fresky kadaňského rodáka malíře J. F. Müllera. Dlouholeté sídlo Severočeské
filharmonie. Dnes zde působí casino.
Zámecká zahrada
Součástí zámeckého areálu jistě již od dob renesance, ze kdy pochází i oba rybníky. Postupně
přetvářená podle dobových estetických měřítek. Naposledy na přelomu 18. a 19. století –
z přísně geometrické francouzské zahrady ve volně rozvinutý krajinářský park anglického
typu s množstvím drobných staveb (pavilony, chrámky, promenády apod.), rafinovaných
průhledů a řadou cizokrajných okrasných dřevin. Již od počátku 17. století doporučována a
vyhledávána lázeňskými hosty k procházkám a odpočinku. I dnes slouží zeleň Zámecké
zahrady uprostřed města pro relaxaci lázeňských hostů i dalších obyvatel města.
52
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
2.2 Program – Krajina a příroda
Kvalita životního prostředí po dlouhá desetiletí patřila, a stále patří, mezi velké problémy
v obcích mikroregionu a jejich okolí. Jak již bylo výše naznačeno, v dřívějších obdobích
centrálního plánování byl region orientován na extenzívní těžbu hnědého uhlí povrchovým
způsobem. Již od konce 18. století v regionu probíhala těžba hlubinná. S nástupem socialismu
a masivní industrializací v 50. letech 20. století vyvstala potřeba ohromného množství energie
a tím pádem i uhlí. Na to doplatilo více než 100 obcí Ústeckého kraje svým zánikem. Jen
v mikroregionu Milada bylo zlikvidováno postupným rozšiřováním velkolomu Chabařovice 5
sídelních útvarů (Tuchomyšl, Hrbovice, Zalužany, Vyklice a Otovice), a to včetně mnohých
cenných historických kulturních památek (viz také kapitola 1.2.8). Samotné město
Chabařovice mělo také ustoupit těžbě. Až na začátku 90. letech byl tento stav zvrácen
vymezením těžebních limitů a velkolom Chabařovice prochází od té doby vodní rekultivací
(plán ukončení rekultivace je orientačně rok 2010). Na jeho území se nacházely i dva
hlubinné doly se jmény Milada. Toto pojmenování nese i nově vznikající jezero a také svazek
obcí.
Z hlediska atraktivity krajiny a přírody mají z hlediska cestovního ruchu význam :
1) Zvláště chráněná území přírody jako cíle turismu
2) Památné stromy
3) Evropsky významné lokality
Tab. č.1 : Zvláště chráněná území přírody na území mikroregionu Milada
Kód
Název
Druh
Rozloha
Datum
Katastrální území
(ha)
vyhlášení
(mikroregion Milada)
51
České středohoří
CHKO
107.000,00
19.3.1976
Dubice n. L., Habrovany u Řehlovic,
Koštov,
Moravany
u
Dubic,
Podlešín u Stebna, Radejčín,
Řehlovice, Stadice, Stebno u Dubic,
Trmice
353
Rač
PR
15,41
9.7.1953
Lochočice
Tab. č.2 : Památné stromy na území mikroregionu Milada (stav 2007)
Kód
Název
Druh
Datum vyhlášení
Výška
(m)
Obvod
(cm)
Katastrální
území
Číslo
parcely
1746
Dub na hrázi
Dub letní
24.8.1994
23
577
Chlumec u
Chabařovic
781
1743
Lípa u Královského
pramene
Lípa
velkolistá
24.8.1994
28
460
Stadice
954
53
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
1801
Lípy ve Stebně
Lípa
srdčitá
11.11.1993
Stebno
Dubic
u
711
Lípa
srdčitá
11.11.1993
Stebno
Dubic
u
422/3
Zdroj: AOPK 2010.
Tab. č.3 : Evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000 (stav 2007)
Kód
Název
Rozloha (ha)
Datum vyhlášení
Katastrální území
Předmět
ochrany
2639
Strádovský rybník
CZ0423228
4,1670
22.12.2004
Přestanov,
lokalita
ohnivé
kuňky
Kateřina - mokřad
CZ0423215
9,8511
lokalita
ohnivé
kuňky
2812
Stradov u Chabařovic
22.12.2004
Modlany
Zdroj: AOPK 2010.
NÁRODNÍ PARKY, CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI
1. ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
Oblast Českého středohoří, rozkládající se na ploše přibližně 1300 km2 s délkou přes 70 km
a šířkou 25 km, patří svým krajinným rázem mezi nejsvéráznější a zároveň
nejkrásnější pohoří v ČR. Sopečný původ vtiskl horám charakteristické tvary kupy (Říp) či
kužele (Milešovka). Z hlediska turistického ztotožňujeme území Českého středohoří
s hranicemi CHKO České středohoří, která byla vyhlášena v roce 1976 a zabírá plochu 1063
km2.
Oblastí protéká řeka Labe, která na své cestě Středohořím vytváří nádherné údolí nazvané
Brána Čech (Porta Bohemica). Kulturně, historicky i z hlediska přírodních krás je často
vyhledáváno Milešovské středohoří s vrcholem Milešovkou (836,5 m n. m.). Turisté dále
mohou obdivovat vynikající rozhledy z vrchu Lovoše či z Holého vrchu u Sutomi, Malého
Chlumu u Děčína nebo Varhoště. Často navštěvována je vyhlídka u kostelíku sv. Barbory
v Dubičkách, přírodní památka Vrkoč v Ústí n. L. a mnohé další.
V oblasti se nachází množství romantických zřícenin hradů, z nichž nejpřitažlivější je
Házmburk, označovaný někdy za nejfotogeničtější hradní zříceninu Čech. Zvláštností jsou
vynikající příležitosti pro aviatické sporty na hoře Raná u Loun i na amatérském letišti
v Charvátcích
Chráněná krajinná oblast České středohoří
Chráněná krajinná oblast České středohoří se rozprostírá na severu Čech, po obou březích
dolního toku české části Labe. Zaujímá téměř celou geomorfologickou jednotku
stejnojmenného pohoří.
Pro České středohoří typické kuželovité tvary kopců jsou výsledkem třetihorní vulkanické
54
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
činnosti, která vytlačila vyvřeliny většinou čedičového typu a znělce do tvaru kup a příkrovů.
Specifické přírodní podmínky (průměrné roční teploty 9-5°C, průměrné roční úhrny srážek
470-800 mm, převážně zásaditá reakce půdy) jsou důvodem, proč je České středohoří jedna z
nejbohatších oblastí na množství druhů rostlin a živočichů v České republice.
Charakteristická jsou teplomilná stepní společenstva a společenstva sutí a na ně vázaný
výskyt několika desítek druhů, které jsou v rámci státu prohlášeny za kriticky nebo silně
ohrožené.
Díky vhodným přírodním podmínkám bylo České středohoří velmi brzy osídleno a
kultivováno člověkem. Během staletí se tu vyvinula svérázná, harmonicky utvářená krajina,
typického reliéfu, krajina ovocných sadů, protkaná množstvím drobných sídel s lidovou
zástavbou a vznosnými historickými památkami.
Základní údaje
Numerický kód oblasti: 51
Rozloha: 1063 km2
Nadmořská výška: 122 m (Děčín) - 837 (Milešovka)
Vyhlášení: výnosem MK ČSR č.j. č.j. 6883/1976, zvláštní ochrana: 39 maloplošných
zvláště chráněných území
Rozloha MCHU: 616 ha
KONTAKTNÍ ADRESA:
Správa CHKO České středohoří
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice
Česká republika (CZ)
tel: (+420) 416 732 387
fax: (+420) 416 732 395
e-mail: [email protected]
http://www.ceskestredohori.ochranaprirody.cz
http://www.ceskestredohori.cz/
Chráněné oblasti v okolí :
2. NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO
Národní park České Švýcarsko se rozkládá na území 79 km čtverečních a byl vyhlášen
Národním parkem k 1. 1. 2000 jako čtvrtý národní park České republiky. Při státní hranici
s Německem navazuje na Národní park Saské Švýcarsko. Hlavním předmětem ochrany území
je ojedinělá geomorfologie pískovcového skalního města a na ní vázaná rozmanitost
ekosystémů, rostlinných a živočišných druhů. Území je součástí geomorfologického celku
Labských pískovců, které se rozkládají na ploše 700 km čtverečních po obou stranách hranice.
55
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Na české i saské straně jsou parky obklopeny chráněnými krajinnými oblastmi. Celek
národních parků České a Saské Švýcarsko představuje ojedinělou ukázku kvádrových
pískovců české křídové pánve. Území svou rozsáhlostí a minimálním osídlením nemá
v Evropě obdoby.
Správa Národního parku České Švýcarsko
Od počátku roku 2000 je Krásná Lípa sídlem Správy Národního parku České Švýcarsko v
budově bývalé krásnolipské ozdravovny.
LOKALIZACE
•
•
•
•
•
•
•
•
Území obce: Krásná Lípa
Správní obvod 2: Rumburk
Správní obvod 3: Rumburk
Území NUTS 4: Okres Děčín
Území NUTS 3: Ústecký kraj
Území NUTS 2: Severozápad
Turistická oblast: 14 Děčínsko a Lužické hory
Turistický region: Severozápadní Čechy
http://www.npcs.cz
http://www.ceskesvycarsko.cz
http://www.ceskosaske-svycarsko.cz/ceske-svycarsko.html
http://www.cztour.cz/
3. LABSKÉ PÍSKOVCE
K vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce došlo v roce 1972 s cílem ochrany
pískovcové krajiny, rozsáhlých lesů i kulturních památek, především pak lidové architektury.
Na části její plochy vznikl v roce 2000 Národní park České Švýcarsko, takže v současné době
se CHKO Labské pískovce rozkládá na 245 km2.
Labské pískovce jsou jedinečné rozsáhlými lesy i poměrně relativním klidem. To umožňuje
výskyt nejrůznějších druhů zvěře - jelenů, srnců, běžné jsou také lišky a kuny, značně
rozšířena je černá zvěř. Počátkem minulého století byl zde a především v Lužických horách
vysazen kamzík, který se tu dosud vyskytuje a opět se objevil rys. V Labi žije na čtyřicet
druhů ryb, které se zde přirozeně rozmnožují a v labském údolí se po mnoha letech opět
objevil bobr.
Páteř Labských pískovců tvoří řeka Labe, která spolu se svými přítoky Ploučnicí a Kamenicí
protéká pískovcovým kaňonem směrem do Německa. Nejvyšší horou Labských pískovců je
Vysoký Sněžník (726 m n. m.), na jehož vrcholu tehdejší majitel panství hrabě Thun vystavěl
v roce 1864 33 metrů vysokou kamennou rozhlednu. Nejnižším místem je pak údolí Labe
v Hřensku (115 m n. m.). Nejkrásnější pohled na kaňon řeky Labe i na přilehlou cyklostezku
se turistům otevírá z vyhlídkové plošiny Belveder na Labské stráni.
Nejzápadnější oblast Labských pískovců tvoří Malé a Velké Tiské stěny, pojmenované podle
56
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
obce Tisá, ve které se nacházejí. Skalní stěny i jednotlivé věže a jehly Tiských stěn,
dosahující až 70 metrů výšky, nabízejí ideální terén k horolezeckým výstupům, ale i k pěším
vycházkám. Oblastí Tiských stěn prochází naučná stezka a v okolí dva značené cyklistické
okruhy, které pokračují až na Vysoký Sněžník.
Základní údaje
Numerický kód oblasti: 53
Rozloha: 324 km2
Geografická orientace: 50° 46' - 50° 59´ N., 13° 58´ - 14° 29' E
Nadmořská výška: 115 m (Labe u Hřenska) - 723 m (Děčínský Sněžník)
Vyhlášení: výnosem MK ČSR č.j. 4946/1972
Zvláštní ochrana: 12 maloplošných zvláště chráněných území
Rozloha MCHU: 416 ha
Naučné stezky
Stezka přátelství (Hřensko-Soutěsky-Mezní Louka-Pravčická brána), Jetřichovické stěny,
Tiské stěny
Tábořiště:
Jetřichovice, Mezní Louka, Srbská Kamenice, Stará Oleška, Vysoká Lípa
Veřejná doprava:
vlakové (tratě 081, 085, 098 a 132) nebo autobusové spojení do většiny obcí
Parkoviště:
hlídaná - Sněžník, Mezní Louka; ostatní - Tisá, Hřensko; různě velké odstavné plochy v
ostatních obcích
KONTAKTNÍ ADRESA:
Správa CHKO Labské pískovce
Teplická 424/69
405 02 Děčín
Česká republika (CZ)
tel: (+420) 412 518 929
(+420) 412 518 287
fax: (+420) 412 518 202
e-mail: [email protected]
http://www.labskepiskovce.ochranaprirody.cz
57
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Vodní plochy – příležitost pro rybaření a rekreaci :
Z vodních ploch jsou nejvýznamnější čtyři uměle vytvořené nádrže, a to ve Všechlapech,
Modlanech a v bývalých dolech Kateřina a Barbora. Největší z nich je nádrž vybudovaná ve
Všechlapech v rozsahu asi 1 km délky a 300 m šíře.
Pro účely rekreace a turistiky je významný Chlumecký rybník.
Vodopády
Dobětický vodopád
Přímo vedle Dobětického sídliště v Ústí nad Labem se nachází rokle, kde se mezi odpadky
skrývá 3 metry vysoký vodopád.
Výška: 3 metry
Průtok: 10 l/s
Mohutnost: 30 m*l/s
Pekelský vodopád
Vodopád na Pekelském potoce u Krásného Března je přibližně 7 metrů vysoký. K vodopádu
vede pěšina podél potoka z Krásného Března.
Výška: 7 metrů
Průtok: 25 l/s
Mohutnost: 175 m*l/s
Blanský vodopád
Jeden ze dvou vodopádů u obce Mojžíř je na Blanském potoce. Blanský potok má velmi malý
průtok, po většinu roku je zde pouze drobný pramínek nebo vlhká skála. K vodopádu se dá
snadno dostat z obce Mojžíř, stoupáte-li od kostela kolem hřbitova stále vzhůru. Podloží
vodopádu tvoří znělcová skála.
Výška: 8 metrů
Průtok: 5 l/s
Mohutnost: 40 m*l/s
58
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Budovský vodopád
Budovský vodopád se nachází ve Vlčí rokli hned pod obcí Budov. Je 11 metrů vysoký a
protéká jím pouhých několik málo litrů vody. Vytváří však překrásnou scenérii spolu s
okolními čedičovými stěnami, které jsou neseny lehčím tufem. Tento tuf je vymílán
dopadající vodou, a tak vzniká spodní výduť a převis vodopádu. V zimě, po delších mrazech,
vytváří vodopád nádherný sloup ledu.
Výška:11 metrů, Průtok: 5 l/s , Mohutnost: 55 m*l/s
Olšinský vodopád
Olšinský vodopád na Kojetickém potoce je hned za posledním domkem obce Olšinky, kde
padá přes čedičový práh. Přímo k vodopádu se nedá dobře dostat, protože z jedné strany
koryta potoka je soukromý pozemek, z druhé strany je skalní stěna. Výška vodopádu je
uváděna 10 metrů, odhad však hovoří spíše pro 7 metrů.
Výška:7 metrů
Průtok: 40 l/s
Mohutnost: 280 m*l/s
Průčelský vodopád
Přicházíte-li z Brné po naučné stezce Průčelskou roklí, zhruba po jednom kilometru překročíte
drobný potůček. Přibližně 50 metrů nad cestou je vidět na tomto potůčku asi 6 metrů vysoký
vodopád, který má celkovou výšku kolem 15 metrů. Horní část, která není ze zdola vidět, má
méně strmý sklon - jedná spíše o kaskádu, která přeskakuje klesající čedičový masiv.
Posledních 6 metrů potůček změní směr prudce doprava a steče po téměř kolmé stěně.
Vodopádem protéká málo vody a pouze po silných deštích nebo při tání sněhu.
Výška:15 metrů
Průtok: 5 l/s
Mohutnost: 75 m*l/s
Vaňovský vodopád
Vaňovský vodopád na Podlešínském potoce je nejvyšším a také nejznámějším vodopádem
Českého středohoří. Uvádí se výška 12 metrů. K vodopádu vede zelená turistická značka.
Méně známý je však horní Vaňovský vodopád, který je vysoký zhruba 8 metrů a nachází se
nad hlavním Vaňovským vodopádem. Oba vodopády odděluje zhruba 25 metrů dlouhá rovina
s dalším dva metry vysokým kaskádovitým vodopádem. Je vidět, že oba stupně nejsou příliš
daleko od sebe (ve srovnání s celkovou výškou), a tak je lze považovat za 2 stupně jednoho
vodopádu. Horní vodopád je těžko přístupný. Nejlépe se k němu dostanete, když obejdete
(nebo spíš oblezete) stěnu hlavního vodopádu severní stranou. Je nutné dbát maximální
opatrnosti a často si dopomoci rukama.
Výška: 26 metrů (14 dolní stupeň a 8 horní stupeň)
59
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Průtok: 15 l/s
Mohutnost: 390 m*l/s
Hostovický vodopád
Na bezejmenném potoce, který teče podél staré cesty z Hostovic do Trmic je několik menších
zhruba metrových vodopádků. Mezi nimi vyniká jeden 4 metry vysoký vodopád.
Výška: 4 metry, Průtok: 10 l/s , Mohutnost: 40 m*l/s
Mojžířský vodopád
Jeden ze dvou vodopádů u obce Mojžíř je na Kamenném potoce. Jeho podloží je tvořeno (na
ústecku poměrně neobvykle) pískovcem. Vodopád padá přes zpevněnou pískovcovou lavici
bez kontaktu s podložím a vytváří převis, který dosahuje hloubky téměř dvou metrů.
K vodopádu se dá dostat po cestě, která vede podél koryta Kamenného potoka z Mojžíře.
Výška:5 metrů
Průtok: 5 l/s
Mohutnost: 25 m*l/s
Moravanský vodopád
Moravanský vodopád na Mordvanském potoce u Dolních Zález je přibližně 6 metrů vysoký.
K vodopádu se dá dostat po cestě vedoucí podél Mlýnského potoka z Dolních Zález do
Moravan. Zhruba 100 metrů nad vodopádem se nachází přibližně 8 metrů vysoká kaskáda.
Výška: 6 metrů (5 horní stupeň, 1 dolní stupeň)
Průtok: 20 l/s
Mohutnost: 120 m*l/s
Bobří vodopád
Bobří soutěska je místo, kde odolný čedič vytváří překážku Bobřímu potoku a jeho menšímu
pravostrannému přítoku. Na tomto přítoku tak vzniká přibližně 8 metrů vysoký vodopád.
Samotný Bobří potok je mnohem vodnatější, a tak v průběhu let svou silou čedičovou bariéru
téměř zrušil. Vytváří zde kaskádu (při toroše dobré vůle metrový vodopád), která je
následována zhruba třímetrovým skuzem, který má sklon menší než 30°. Tato kaskádovitá
soustava na Bobřím potoce bývá označována jako vodopád s výškou 2 až 4 metry.
Výška: 8 metrů, 1-4 metry
Průtok: 25 l/s , 270 l/s
Mohutnost: 120 m*l/s, 270 m*l/s
Vodopád u Kolné
U obce Kolná, ve Stvolínecké rokli je pískovcová soutěska, kterou protéká Kolenský potok.
Potok v soutěsce vytvořil řadu kaskád a vodopádů, které jsou však prakticky nepřístupné,
protože soutěska je velmi úzká. Kaňon potoka Kolné byl vyhlášen za přírodní památku.
60
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Výška: 4 metry (nejvyšší stupeň)
Průtok: 15 l/s
Mohutnost: 45 m*l/s
Vodopády Dubiny
Krásné vodopády jsou na potoce Dubina, který teče z obce Dubice jižně od Ústí nad Labem a
vytváří zde divokou soutěsku. Na potoce je celá řada kaskád a vodopádů, některé jsou
zasypané kamennou sutí. Protože soutěskou nevede žádná cesta, je zde pohyb velmi
nebezpečný.
Výška: 8 metrů, 3,5 metru a 2 metry
Průtok: 10 l/s
Mohutnost: 80, 35 a 20 m*l/s
61
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Mezi hlavní turistické zajímavosti v oblasti krajiny, přírody a ukázky rekultivace
krajiny patří Jezero Milada.
Turisté mají možnost využít cyklostezky :
Cyklotrasa s označením 3009 byla zprovozněna v roce 2006 a vede územím
vnější výsypky lomu, s napojením na Habří a Řehlovice. V Chabařovicích
navazuje na již vybudovanou cyklotrasu KČT se stejným označením, prochází
pak okolo jezera, rozbíhá se po cestách v areálu a nakonci přichází do Stadic.
Zde se napojuje na cyklotrasu Přemysla Oráče (č. 3071), po které je možno
vydat se do Trmic či na opačnou stranu do Úpořin.
62
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Cyklostezky – jezero Milada :
Cyklotrasy okolo jezera a v mikroregionu
Dvacet kilometrů cyklotras bylo otevřeno kolem jezera Milada v Chabařovicích. Je to poprvé
od zahájení těžby hnědého uhlí v této oblasti, co se na části rekultivovaných výsypek oficiálně
otevřou cesty pro veřejnost.
Trasa č. 2071 - z Trmického Václavského náměstí vede údolní nivou řeky Bíliny, po jejím
levém břehu do Teplic na úpatí Doubravky. Kombinací s dalšími trasami, které křižuje, nebo
na něž navazuje lze uskutečnit řadu zajímavých okružních i liniových cyklovýletů.
Cyklotrasa s označením 3009 byla vyznačena z prostředků Svazku obcí Jezero Milada (Ústí
nad Labem, Chabařovice, Trmice, Řehlovice, Modlany) a Programu aktivní politiky města
Ústí nad Labem. K cyklotrase jsou vydány informační letáky, které jsou k dostání v
Informačním středisku města. Trasa č. 3009 - vychází od železniční stanice Radejčín (zde
navazuje trasa 3091) a přes cykloareál Milada, Chabařovice a Chlumec ústí na hřebenu
Krušných hor. Na tuto cyklotrasu se lze napojit z cyklotrasy č.2071, která ji křižuje pod
osadou Habří.
63
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Cykloareál Milada (č.3009, 3009A, 3009 B, připravovaná 2071A)
Zbytková jáma velkolomu Chabařovice a jeho vnější výsypky jsou postupně rekultivovány.
Napouštěním vodou se mění zbytková jáma v jezero, vnější výsypky byly rekultivovány
lesnicky a zemědělsky a z celého území vznikne kvalitní rekreační zázemí měst Ústí nad
Labem a Teplic. V místech vnějších výsypek již vznikla plnohodnotná krajina, zvlášť pěkné
jsou odsud daleké rozhledy na České středohoří, východní Krušné hory a do podkrušnohorské
pánve. Podstatná část rekultivovaného území byla na podzim r.2006 otevřena pro veřejnost
pod názvem Cykloareál Milada. Přes území je vedena cyklotrasa č. 3009 (hřeben Krušných
hor - železniční stanice Radejčín) a do cyklotrasy byly včleněny dva cyklistické okruhy
3009A a 3009B. Vznikl tak rozsáhlý areál k uskutečnění řady zajímavých okruhů.
Předpokládá se postupné další doplňování areálu sportovišti a rekreačními zařízeními.
Cykloareál je dostupný z Trmic značenou trasou 3071, která se na dálničním mostě pod
osadou Habří kříží se značenou trasou č. 3009, která vede na sever do cykloareálu.
Z Chabařovic je cykloareál přístupný po této trase č. 3009 směrem k jihu. Z Teplic je
nejpříhodnější příjezd od Panorámy přes Drahkov a Suché, připravuje se vyznačení této trasy
pod č. 3071A.
Občerstvení poskytují hostinská zařízení v Drahkově v Roudníkách a v Chabařovicích
Cyklotrasa vede územím vnější výsypky lomu, s napojením na Habří a Řehlovice. V
Chabařovicích navazuje na již vybudovanou cyklotrasu KČT se stejným označením, prochází
pak okolo jezera, rozbíhá se po cestách v areálu a na konci přichází do Stadic. Zde se napojuje
na cyklotrasu Přemysla Oráče (č. 3071), po které je možno se vydat do Trmic či na opačnou
stranu do Úpořin.
Po 30 letech se tak území bývalého povrchového dolu Milada opět vrací lidem. Otevřené trasy
umožní napojení na stavající trasu Řehlovice - Teplice a stezkou přes Roudníky - Habří pomník Přemysla Oráče.
64
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Přírodní rezervace Rač
Umístění : Jižně exponované stráně vrchu Hradiště 500m západně od obce Habří, asi 3 km
západně od Stadic
Katastrální území : Lochočice
Nadmořská výška : 190-318 m.n.m.
Výměra : 15,41 ha
Vyhlášeno : 1953
Lokalita je jedním ze severních výběžků Českého středohoří, který je ale přitom extrémně
teplý.
Z důvodu nutnosti arondace hranic však do CHKO nebyla zahrnuta. Jižně exponovaná stráň
protáhlého trachytového hřebene poblíž obce Habří byla v minulosti obdělávána. Po skončení
obdělávání zhruba v polovině 50. Let byla opuštěním prostoru spuštěna samovolná sukcese,
která se však projevila především nástupem keřů (hlohy, trnky, růže) . Přesto zde roste řada
ohrožených druhů rostlin a žijí významné druhy obratlovců. Největší význam však má
rezervace pro bezobratlé živočichy, především hmyz.
Geologie : Vrch je tvořen třetihorní neovulkanickou horninou (sodalitický trachyt)
miocénního stáří. Trachyt má deskovitou odlučnost, která je na jižním svahu kombinována se
sloupcovitou odlučností. Skalní výchozy zde mají charakter mohutných mrazových srubů.
Zachovaly se i opuštěné trachytové lůmky. Půdy jsou především živné.
Květena : Vegetaci Rače, vzhledem k předchozímu obdělávání (sady, vinice, louky) lze jen
těžko jednoznačně zařadit k jednotlivým rostlinným společenstvům. Nacházím zde rostlinstvo
skal a sutí, křovinaté porosty, pokrývající největší část rezervace a porosty dříve
obhospodařovaných luk.
Vyskytuje se zde řada chráněných druhů rostlin - např. koniklec luční český (Pulsatila
pragensia subsp. Bohemica ) , tařice skalní (Aurinia saxatilis) , kavyl Ivanův (Stipa joannis),
třemdava bílá (Dictamnus albus), lilie zlatohlávek (Lilium martagon) , ale i řada kulturních
ovocných i okrasných stromů a keřů - kdouloň obecná (Cydonia oblonga), mišpule obecná
(Mespilus germania), šeřík obecný (Syringa vulgarit), třešeň višeň (Cerasus vulgarit), réva
vinná (Vitis vinifera).
Zvířena : Jedná se o lokalitu s nejbohatší faunou mravenců v severozápadních Čechách.
Celkem zde bylo zjištěno 34 druhů mravenců s nejvýznamnějším druhem Camponotus
achtiops, žijí zde např. Formica truncorum, Myrmica specioides, Leptothorax muscorum, dále
je udáván výskyt téměř 450 druhů brouků (Sisyphus schaefferi, Harpalu picipennis, Harpalus
rufipalpis), více než 150 druhů motýlů (otakárek fenyklový - Papilio machaon, přástevník
jitrocelový - Parasemia plantaginis, perleťovec velký - Mesocidalia aglaia)a 100 druhů
pestřenek. K zajímavým příslušníkům fauny bezobratlých patří stepník rudý (Eresus
cinnaberinus ) . Mezi 16 druhy měkkýšů převážně xerofilního charakteru se vyskytuje např.
drobnička válcovitá (Truncatellina cylindrica), zrnovka mechová (Pupilla muscorum),
skelnatka zemní (Oxychillus inopinatus) a keřnatka vrásčitá (Euomphalia strigella). Byl
zaznamenán rovněž výskyt 97 druhů obratlovců, rezervace je pravidelným hnízdištěm výra
velkého (Bubo bubo) a strnada zahradního (Emberiza hortulana).
Lesnictví : I když je území Rače zařazeno do lesního půdního fondu, pro lesní hospodářství
65
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
nemá praktický význam. Nepůvodní porosty dřevin na hřebenu jsou tvořeny smrkem
ztepilým, který je značně poškozen imisemi. Skalnatý jižní svah zarůstá zplaňujícími
kulturními dřevinami (kdouloň, moruše, réva vinná , šeřík apod.).
Pomístně se vyskytuje v náletu trnovník akát a bříza bělokorá.
Využití :
V rezervaci dlouhodobě probíhal rozsáhlý asanační zásah směřující k zachování lesostepního
charakteru vybraných ploch a spočívající v postupném výběrovém odstraňování stromů a
keřů. Vytěžený materiál byl ponecháván na místě, aby byla zajištěna kontinuita vývoje
hmyzu. Zásah byl prováděn v letech 1995-2005.
66
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
2.3 Program - Environmentální turistika a agroturistika
Environmentální turistiku a agroturistiku lze na území mikroregionu Milada realizovat ve
spolupráci s CHKO České Středohoří a ČSOP (Český svaz ochránců přírody).
Příležitostí v mikroregionu Milada je dále realizace rámcových vzdělávacích programů
EVVO na základních školách v mikroregonu a okolí.
Zajímavou příležitostí je také studium nových biotopů (např. přirozená sukcese, introdukce
nových druhů) na rekultivovaných plochách např. v okolí jezera Milada nebo na Habrovické
výsypce.
ZO ČSOP 38/02 Launensia
Adresa sídla ZO: Družstevní 408/23
400 07 ÚSTÍ NAD LABEM
IČ: 689298919
Statutární zástupce (předseda): RNDr. Vlastislav Vlačiha
Kontakty pro veřejnost: telefon: 606 935 046
e-mail: [email protected]
Okruhy činností:
Péče o krajinu a památky
- údržba maloplošných chráněných území
- údržba ekologicky významných nechráněných území
- okrašlovací činnost
Druhová ochrana
- ochrana biodiverzity
jmenovitě: orchideje
- provádění přírodovědných průzkumů
Environmentální výchova
- provoz naučné stezky
jmenovitě: NS Boreč
- vydávání neperiodických publikací
67
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Environmentální turistika v mikroregionu Milada :
Jízdárny a jízdní spolky :
Radejčín - jízdárna koní Radejčín
http://www.stajrehlovice.websnadno.cz/Kontakty.html
Kontakt : email: [email protected]
skype: IvJanovska
tel: 720 185 489
SJK Markéty Jindrové
http://marketing-zverinec.webnode.cz
Markéta Jindrová
Úpořiny 6
415 01 TEPLICE
+420 739097679
Jezdecký klub Roudníky
Provoz jezdeckého klubu se zaměřením na parkurové skákání.
http://www.jkroudniky.estranky.cz
Kontaktní údaje: Adresa
Jezdecký klub Roudníky
Chabařovice-Roudníky 4, 403 17
Mobil CELL: +420 602 612 637
E-mail: [email protected]
68
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Možnosti pro agroturistiku v okolí mikroregionu Milada :
Agroturistika v okolí mikroregionu
Farma Babiny II
Farma Babiny II se nachází ve východní části Chráněné krajinné oblasti Českého středohoří
(druhá a třetí zóna CHKO) v blízkosti obce Homole u Panny. ÍZÍME?
• Možnost poznání života na farmě
• Vyjížďky na koních po českém středohoří
• Výuka jízdy na koni
• Ustájení koní a jejich výcvik
• Jezdecký klub pro Vaše děti a dorost
• Pořádání oslav a jiných akcí ve srubu s otevřeným ohništěm
• Možnost na přání grilování selete, kuřat za doprovodu živé hudby
• Ubytování s možností zajištění chutných snídání, obědů i večeří
• Exkurze pro školky, školy, střední i vysoké školy s ochutnávkou biopotravin
YJÍŽĎKY NA KONÍCH
Jsou určeny jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé. Jsou vedeny zkušeným jezdcem, který
při jízdě vysvětlí vše o správném vedení koně v terénu. Nemusí mít proto strach ani ti, kteří na
koni doposud nejeli. Do sedel může vyrazit celá rodina, chováme i malé poníky pro vaše děti,
kteří si je jistě zamilují.XKURZE NA FARMĚ S OCHUTNÁVKOU BIO POTRAVIN:
Podstatou ekologického zemědělství je snaha o variabilitu s cílem zvýšit ekologickou
rovnováhu systému. Chovají se tu různá hospodářská zvířata všech možných plemen. V rámci
zapojení do ekosystému zakládáme ovocné sady a udržujeme trvale travní porosty. To vše u
tady najdete a zvláště pro děti je to jedinečná příležitost navazování kontaktu s přírodou. Co
zde můžete ochutnat? Protože jsme pochopili, že přehnaná industrializace není řešením,
získali jsme certifikát pro označení Eko farmy. Jsme také členem PRO-BIO v Šumperku
http//www.pro-bio.cz. To je zárukou, že naše produkty splňují přísné hygienické normy pro
obsah cizorodých látek v krmivech a potravinách.
www.ekofarma-babiny.cz
Farma Natural Velké Chvojno
Soukromá farma o výměře 433 ha zaměřená na chov ovcí (plemeno Suffolk, Šumavka,
Zwartbles, Jacobs) a koz hnědých bezrohých. Po telefonickém objednání prodej jatečných
jehňat, skopců, plemenných beranů, případně jehnic a prodej ovčích kožešin, raritní plemena
ovcí.Farma je spojena s podnikem NATURAL AGRO s.r.o., který se zabývá se chovem skotu
a chovem koní - pony, český teplokrevník, Shagya Arab.
69
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Prodej zástavových telat, sportovních i chovných koní a poníků. Jezdecký klub Natural
umožňuje vyjížďky na koni po okolí. Ceny vyjížděk: Poníci: členství v klubu po děti 100,/měsíčně, jedna jízda od 70,- kč Koně: jedna jízda s výcvikem 250,- kč, 10 hodinový výcvik
Svaz:
PRO-BIO
Členství:
Ekozemědělec
Podnik:
Pisingerová Lucie
(Dle právní subjektivity)
Název:
Farma Natural
(specifický název farmy)
Ulice:
Slavošov
PSČ1:
403 34
Místo:
Velké Chvojno
Odpovědná osoba:
Pisingerová Lucie
Telefon 1:
475 207 477
Telefon 2:
607 582 425
E-mail:
[email protected]
2500,- kč. Dále je na farmě je
možnost kempování zdarma ve
vlastních stanech k dispozici je WC a
tekoucí voda. Vhodné pro pěší i
cykloturistiku
(CHKO
České
středohoří).
Web:
Okres:
Ústí nad Labem
Kraj:
Ústecký kraj
Centrum:
PRO-BIO RC Severozápadní
Čechy
Zaměření:
Chov zvířat:
ANO kozy, ovce
Farma Natural Ječmínek
Jízdárna nabízí výcvik jezdců a koní.
Adresa:
400 02 Povrly - Slavošov 1
Ústecký kraj
Telefon: 475 207 477
70
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
2.4 Program - Pěší turistika
Pro pěší turistiku jsou významné zejména turistické naučné stezky, které přesahují do okolí
mikroregionu – okresu Teplice a Ústí nad Labem.
Naučné stezky
Název naučné stezky popisuje označení a vyznačené vzdělávací trasy, které vedou přírodními
a něčím zvláštními oblastmi. V okrese Ústí n.L. a Teplice se nachází hned několik zajímavých
naučných stezek. Tento název popisuje označení a vyznačené vzdělávací trasy, které vedou
přírodními a něčím zvláštními oblastmi. Na nich jsou pak zdůrazněny některé významné
objekty a jevy. Slouží jako forma výchovy k ochraně přírody.
Mezi cíle naučné stezky zahrnujeme praktické ukázky vzájemných vztahů v přírodě,
historický vývoj krajiny, zásahy člověka do přírody. Naučná stezka má vzbudit
v návštěvníkovi zájem o přírodu a ukázat ji jako základní složku životního prostředí.
Smluvenou značkou naučných stezek je bílý čtverec o rozměrech 10x10 cm, se zeleným
pruhem o šířce 3 cm z levého horního do pravého dolního rohu. Na každé zastávce je přes
tento pruh uprostřed napsané číslo zastávky. Podle předem daných pravidel značení, má toto
číslo oranžovou barvu, někdy se ale též můžeme setkat s barvou černou. Výchovně vzdělávací
charakter naučných stezek je dán výkladem na jejich trase průvodcem, nebo textovými či
obrazovými tabulemi, nejčastěji je však vydána průvodcovská publikace s popisem.
Naučné stezky v okrese Ústí nad Labem
• Naučná stezka Luční potok
Začátek
Konec
Délka
Počet zastávek
Zaměření:
Typ stezky
Náročnost
Čas pro prohlídku:
Značení:
Průvodce:
Doba návštěvy:
Mapa:
Správce stezky:
CHKO - NPP:
Zubrnice
Zubrnice (okruh)
3 km
12
botanika, zoologie, ekologie
pro pěší
lehká
1,5 hodiny
značky, informační tabule
vydalo MŽP
bez omezení
České středohoří
Obec Zubrnice
CHKO České středohoří
71
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
• Naučná stezka Pod Vysokým Ostrým
Začátek
Konec
Délka
Počet zastávek
Zaměření
Typ stezky
Náročnost
Čas pro prohlídku
Značení
Průvodce
Doba návštěvy
Mapa
Poznámky
Správce stezky
CHKO - NPP
Brná
Střekov
9 km
16
botanika, zoologie, ekologie, geologie
pro pěší
střední
3 hodiny
značky, informační tabule
letáček z roku 1985
bez omezení
České Středohoří
Na stezce je "rozhledna" 1 m vysoká, s odlitky viditelných kopců
ČSOP ZO 41/4 ORCHID Ústí nad Labem
CHKO České středohoří
• Naučná stezka Tiské stěny
Začátek
Konec
Délka
Počet zastávek
Zaměření
Typ stezky
Náročnost
Čas pro prohlídku
Značení
Průvodce
Doba návštěvy
Mapa
Poznámky
Správce stezky
CHKO - NPP
Skalní náměstí
Skalní náměstí (malý okruh) Turistická chata (velký okruh)
3 km
15
geologie
pro pěší
střední
3 hodiny
2 hodiny
brožurku i informační materiál lze zakoupit na Skalním náměstí u
pokladny
bez omezení
na informační desce
informace o naučné stezce v průvodci Děčínsko již neodpovídají
CHKO Labské pískovce
CHKO Labské pískovce
72
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
• Přírodovědná stezka - Rač u Habří, Sluneční stráň a Rytina soutěska v Brné, Kozí
vrch, Českého středohoří a Muzea lidové architektury v Zubrnicích.
• Bertino údolí
Jen pár minut chůze od centra města či stříbrnického sídliště Vás velmi mile překvapí
romantika Bertina údolí. V krásném údolíčku, které se stalo korzem Ústí, se tak objevily
lavičky, altánky, odpočívadla, vodopád a hustá síť dnes již téměř neviditelných cestiček.
Dodnes si údolí podél Stříbrnického potoka zachovalo své kouzlo a zajímavý přírodní ráz, kde
se ze strání divoce zarostlých stromovím a keři noří sopečný tuf.
Procházka romantickým údolím Stříbrnického potoka pod klenbou vysokých stromů je
dlouhá 800 m. Má 9 zastávek věnovaných botanice, zoologii, ekologii, geologii a historii.
Zajímavé přírodní scenérie navozují pocit idyly a výrazně kontrastují s povědomím, že se
nacházíte v centru města v sousedství důležité dopravní cesty.
• Větruše - Vrkoč
Stezka, kdysi pojmenovaná Juliova, má svoji dlouhou historii. Téměř před sto lety ji zřídil
ústecký Horský spolek za pomoci vojáků, kteří se zde v rámci vojenského cvičení
připravovali do bojů v 1. světové válce. Tuto událost připomíná pamětní kámen s vytesaným
nápisem z 19. 3. 1916 zabudovaný v opěrné zdi odbočky od vodopádu k vyhlídce na Vrkoči.
Stezka je cca 4 km dlouhá a provede nás od Větruše okolo mohyly s pamětní deskou
věnovanou spoluzakladateli ústeckého Horského spolku a iniciátorovi postavení zámečku
Větruše Karlu Eichlerovi po úbočí labských vrchů k Vaňovskému vodopádu a k evropské
raritě - skalnímu útvaru se sloupkovým rozpadem čediče, který se pro svou podobu s
rozčesanými ženskými vlasy nazývá Vrkoč.
Cesta poskytuje několik krásných pohledů na masiv Vysokého Ostrého, na hrad Střekov, na
zdymadla a širokou plochu jezera. Rostou tu především listnaté stromy a pod nimi křovitý
podrost. Projdeme i místy „kamenných moří“, rozlehlými plochami čedičových balvanů téměř
bez vegetace. Stezka je opatřena informačními panely o botanice, zoologii, ekologii, geologii
a historii.
73
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
V okrese Teplice jsou již vybudovány tři naučné stezky
• Naučná stezka: Bořeň
začátek
konec
délka
počet zastávek
zaměření
typ stezky
náročnost
čas pro prohlídku
značení
průvodce
doba návštěvy
mapa
poznámky
správce stezky
stav stezky
kontrola
Lázeňský areál v Bílině
Bořeň
3,5 km
12
botanika. zoologie. ekologie, geologie
pro pěší
středně těžký terén
1,5 hodiny
značky, informační tabule
nevhodné při sněhu a náledí
České středohoří
stezku vybudovali studenti gymnázia v Bílině pod vedením
prof. Kučery
částečně poškozena
září 2002
(http://www.env.cz/stezka/lokality/teplice/ns-boren.htm)
• Naučná stezka: Přírodou a dějinami Oseka
začátek
konec
Délka
Počet zastávek
zaměření
typ stezky
náročnost
čas pro prohlídku
značení
průvodce
Doba návštěvy
Mapa
poznámky
správce stezky
stav stezky
kontrola
jižně od železniční stanice Osek
totožný se začátkem (okruh)
7 km
11
zoologie, ekologie, geologie, paleontologie, historie
pro pěší
zastávky 1 - 7 lehký terén (vhodné i pro rodiny s malými
dětmi) - za Krásnou vyhlídkou sejít po cestě do osady Osek Hrad. Zbytek trasy jsou kamenité horské cesty - těžší terén.
3 hodiny
značky, informační tabule
vydal referát životního prostředí OÚ Teplice v r. 1997
doporučuje se květen až říjen
Krušné hory
možno navštívit cisterciácký klášter v Oseku
OÚ Teplice
v pořádku
září 2002
74
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
(http://www.env.cz/stezka/lokality/teplice/ns-boren.htm)
• Naučná stezka: Příhraniční hornická naučná stezka
začátek
konec
délka
počet zastávek
zaměření
typ stezky
náročnost
čas pro prohlídku
značení
průvodce
doba návštěvy
mapa
poznámky
správce stezky
Krupka - Husitská ulice před Muzeem Krupka
Fojtovice
30 km (odhad podle mapy)
24
geologie, hornictví, historie
pro pěší
střední, dlouhá trasa
celý den
značky, informační tabule
vydalo Město Krupka 2001
bez omezení
Krušné hory
trasa vede po území ČR a SRN
Město Krupka
(http://www.env.cz/stezka/lokality/teplice/ns-boren.htm)
Okolí Teplic
• Lázně Teplice v Čechách a. s.
Významným obdobím pro Teplice se stává 17. století, kdy došlo k velkému rozvoji lázeňství.
Vznikají první lázeňské budovy v okolí Pravřídla, přijíždějí významní zahraniční hosté s
početnými doprovody a lázeňský život je doplňován čilým společenským a kulturním
duchem. Teplice prožívají hospodářský vzestup a mění se z nepříliš významného městečka na
kosmopolitní centrum s výjimečnou klientelou.
Hlavním léčebným zdrojem jsou termální prameny, vyvěrající z porfyrových vrstev. Zdroj
teplické termální minerální vody je charakterizován jako přírodní, slabě mineralizovaný,
hydrouhličitano-sírano-sodného typu, se zvýšeným obsahem fluoridů a mírným obsahem
radonu. K lázeňským účelům jsou používány termální prameny "Pravřídlo" a "Hynie".
Teplota vyvěrající termální vody je 39-44°C.
Ve všech lázeňských domech jsou prameny využívány především k léčení pohybového
ústrojí a cévních nemocí. Na základě medicíny a balneologie má dobré výsledky léčba
poúrazových stavů a léčení dětí s poruchami hybnosti následkem poškození centrální nervové
soustavy. Úspěšně se léčí profesní nemoci vyvolané vibracemi.
75
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
KONTAKTNÍ ADRESA:
Lázně Teplice v Čechách a. s.
Mlýnská 253
415 38 Teplice
Česká republika (CZ)
tel: (+420) 417 550 427
(+420) 417 550 428
fax: (+420) 417 550 429
http://www.lazneteplice.cz
e-mail: [email protected]
Parky v okolí města Teplice :
Havlíčkovy sady
Vytvořeny podél dnešní ulice Lípová, plynule navazují na blok zeleně Lázeňského sadu.
Jejich přední část kolem tzv. Seumeho kaple bývala v minulosti křesťanským hřbitovem.
Zadní část sadů pak pokrývala úpatí Mont de Ligne, na kterém dnes stojí budova původně
Gymnasia, dnes Obchodní akademie, a spojovala město s oblíbeným výletním a vyhlídkovým
místem.
Lázeňský sad
Původně zahrada, která patřila bezprostředně k teplickým lázním a sloužila pro relaxaci hostů,
se postupem času rozšířila od budov lázní (dnes lázeňský komplex Beethoven) a zastavena
byla až budovou divadla a Císařských lázní. Upravovaný park obohatily četné drobné stavby,
kašny a fontány a i dnes je uprostřed městského ruchu vítanou relaxační oázou.
76
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Letná
Místo za městem původně zvané Špitální vrch bylo oblíbeným výletním místem lázeňských
hostí i obyvatel Teplic. Již od počátku 19. století zde vznikaly stavby výletních restaurací,
vyhlídek a odpočívadel - restaurace Bella Vista, Stráž císaře Františka Josefa či naprostá
kuriozita – restaurace a vyhlášené a hojně navštěvované výletní místo – Škvárovník. Jejím
majitelem a zároveň stavitelem byl teplický zednický mistr H. Jerke, který na stavbu
pitoreskního domu, plného věžiček, teras a zákoutí používal veškerého dostupného materiálu,
včetně struskových cihel ze škváry – odtud jeho název. R. 1841 tu vděční tepličané vztyčili
pomník pruskému králi Bedřichu Vilému III., častému hostu teplických lázní. Vrch byl
přejmenován na Královskou výšinu a dostalo se mu parkové úpravy.
Písečný vrch
Na jednom z okrajů města, v přirozeném prodloužení zeleného pásu sadů a parků táhnoucích
se lázeňským městem, se nachází bývalý písečný lom s ovocným sadem poblíž. Přírodně
velmi pozoruhodné místo je oázou klidu a častým cílem vycházek a výletů – ať již za
přírodou (nachází se zde Botanická zahrada) nebo za poznáním (na vrcholu vrchu naleznete
veřejnosti přístupnou hvězdárnu).
Šanovský park
Uprostřed Šanova, mezi budovami lázní, kostela a městských domů vznikl postupnými
úpravami park – přirozená zelená oáza lázeňského místa. Poskytuje prostor a prostředí pro
relaxaci hostů i teplických obyvatel, doplněno kašnami, fontánami, plastikami i koncertním
podiem pro promenádní koncerty.
77
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Botanická zahrada Teplice
příspěvková organizace
Adresa:
Josefa Suka 1388/18, 415 01 Teplice
Internet:
www.botanickateplice.cz
Návštěvní doba:
Zahrada je otevřena celoročně a každodenně, vyjma pondělí, kdy je sanitární den. V zimě je
otevřeno od 9:00 do 17:00, od počátku května do konce září se návštěvní doba prodlužuje do
18:00 hodin.
Vstupné:
Vstupné je 50,- Kč, děti a důchodci 25,- Kč. Navíc je možné si zakoupit výhodnou celoroční
vstupenku. Psi do zahrady smějí, ovšem nutností je vodítko a sáček.
Základní informace:
Botanické zahrady patří k základním kulturním institucím. Jejich úlohou je nejen popularizace
botaniky a přírodních věd, ale i inspirace nejširší veřejnosti, které nabízejí široký sortiment
vzácně pěstovaných, neobvyklých či dokonce nových druhů a odrůd rostlin. Navíc je v
dnešním technickém světě klidné a příjemné prostředí zahrad jakýmsi útočištěm poskytujícím
návštěvníkům vítané momenty relaxace. Ke kulturnímu poslání patří i uchovávání
genetického bohatství dokládajících staletí trpělivé práce mnoha generací zahradníků a
šlechtitelů. Další funkce, příkladně činnost vědecká či ochranářská, sice zůstávají očím
veřejnosti skryty, ale k základním úkolům zahrad patří neodmyslitelně. Taková je i Botanická
zahrada Teplice, která je se svou stoletou historií důstojným partnerem nejenom českých, ale i
evropských botanických zahrad.
78
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Turistické zajímavosti v okolí Ústí nad Labem :
Rájecké skály – navazují severozápadně na Tiské stěny u obce Rájec. Tvoří je masiv tvrdého
pískovce se skalními věžemi. Severní část se nazývá Ptačí stěny, k jihu pokračují skály
Rájeckým údolím.
Ostrovské skály – severovýchodně od Tisé leží pohraniční obec Ostrov (místní součást Tisé),
kterou obklopují Ostrovské skály. Stěny a věže vysoké až 20 m jsou z velmi tvrdého pískovce
a jsou proto vyhledávány horolezci.
Milenci – dva skalní obři na úbočí Vaňovského vrchu, kteří dovedli vzdorovat všem útokům
přírodních sil, neboť jsou ze zvlášť pevné horniny, podobné čediči, ze vzácně se vyskytujícího
monchiquitu.
Samotář – Z dálky, z úpatí Vysokého Ostrého, hledí na Milence jejich druh, 20 m vysoký
skalní obr Samotář, jako by jim záviděl. Je to monchiquitový obnažený skalní peň
vymodelovaný větrem, vodou, mrazem i sluncem.
Panenská skála, Josefínka – 367 m vysoký strmý skalní výběžek na východním úbočí
Vaňovského vrchu, opředený bájemi. Její tři skaliska jsou dle pověsti začarované dívky, které
zpěvem lákaly labské plavce.Uvrhly tím na sebe hněv bohů, kteří je nechali zkamenět. Jiná
pověst hovoří o skalisku s podobou sedící ženy v gotickém čepci, Josefínce, která hledí k řece
a její kamenné slzy stékají do údolí. Za svého mládí omývala své nohy v Labi a vedle sebe
měla druha. Voda časem podemlela jeho základy a ledové kry dokonaly dílo zkázy. Za
velkého rachotu se zřítil do koryta řeky. Obyvatelé ho nazvali Lodním vlkem. Dlouho to
bývalo pro lodě zlým místem. Až vzedmutá hladina Labe po dostavbě zdymadel ho
definitivně pohřbila.
Volská hora – 309 m vysoký zalesněný čedičový vrch nad Stadicemi. Podle pověsti v hoře
zmizel pár Přemyslových volů, když je Přemysl Oráč vypřáhl, aby se vydal za kněžnou
Libuší. Od té doby z hory vytéká močůvka a ozývá se volské bučení.
79
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Skalní útvar Kanon - labské údolí je v úseku mezi Ústím a Děčínem sevřené okolním
kopcovitým terénem. Táhlý široký hřbet mezi katastry obcí Krásné Březno a Neštěmice je
zakončen ostrožnou, v dnešní době zvanou Kanon. Část skalnatého svahu, který příkře spadá
k Labi, byla v novověku odtěžena a už v roce 1900 byla na Kanonu vybudována vodárna.
Zdejší místo má však velmi dlouhou a zajímavou historii. Vypovídají o ní archeologickké
nálezy už z mladší doby bronzové, kdy na ploše ostrožny vzniklo opevněné sídliště.
Historickým výzkumem zde byla prokázána lužická a později též slovanská kultura. V 9. až
10. století se v místě dnešního Kanonu při labské cestě spojující Čechy se Saskem nacházelo
strážní hradiště.
Trpasličí kameny (671 m) – pověstmi opředené skalky nedaleko Němčí (620 m), nejvýše
položené obydlené osady v Českém středohoří.
Kukla (674 m) – Výrazný vrch nedaleko osady Němčí je spojován s hypotézou, podle níž
název vrchu označuje keltské obřadiště
Další turistické atraktivity dostupné pěší turistikou :
Vybrané turistické atrakce v okrese Ústí nad Labem:
• Činoherní studio Ústí nad Labem
• Městské divadlo Ústí nad Labem
• Zoologická zahrada Ústí nad Labem
• Hrbovice, vrch Na Běhání
• Větruše (výletní zámeček, restaurace, vyhlídka, zrcadlové a přírodní bludiště)
• Rozhledna na Varhošti
• Erbenova vyhlídka na Dobětické výšině Ústí nad Labem
• Vyhlídka na plošině u Dubického kostela
• Vyhlídka Nakléřov (rozhledna)
• Vyhlídková plošina na Vysokém Ostrém
• Vyhlídka na Mariánské skále
• Vyhlídka na Nakléřovské výšině
• Vyhlídka na Panenské skále ve Vaňově
• Vyhlídka na Vrkoči
80
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
• Pear´s town (westernové městečko), Ústí nad Labem
• Farma Velké Chvojno (agroturistika)
• Farma Natural Ječmínek, Povrly - Slavošov
• Eko farma Babiny II, Homole u Panny
• Stáj Knínice
• Stáj Zeman, Chlumec - Český Újezd
• Kamenná stáj pod Mátrý, Malečov - Čeřeniště
• Lov zvěře v honitbách Českého středohoří, H.S. Varhošť, ÚL
• Jednodenní kurzy lezení, jednodenní rodinné lezení, speleologický kurz, kurz lezení na
umělé stěně, lanové přemostění, OÚ Tisá
Cyklotrasy v okrese Ústí nad Labem:
• Mezinárodní cyklotrasa č. 2 (Hamburg - Wien) DOLNÍ ŽLEB - LITOMĚŘICE
(62 km)
• Cyklotrasa č. 3066 A NAKLÉŘOV - NEŠTĚDICE (21,5 km)
• Cyklotrasa č. 3066 B VELKÉ BŘEZNO - LITOMĚŘICE (22,5 km)
• Cyklotrasa č. 23 DĚČÍN - HABARTICE (39 km)
• Cyklotrasa č. 3084 ÚSTÍ NAD LABEM - MNICHOV (10 km)
• Cyklotrasa č. 3067 DĚČÍN - MODRÁ (17 KM)
• Cyklotrasa č. 3068 MALŠOVICE - SLAVOŠOV (12 km)
• Cyklotrasa č. 3017 DĚČÍN - PETROVICE (20 km)
• Cyklotrasa č. 3009 HABARTICE - ŘEHLOVICE (25 km)
• Cyklotrasa č. 3071 TRMICE - TEPLICE (20 KM)
• Cyklotrasa č. 3057 LIBOCHOVANY - PLOSKOVICE (28 km)
• Cyklotrasa č. 3058 VELKÉ ŽERNOSEKY - ČEŘENIŠTĚ (14 km)
• Cyklotrasa neznačená ÚSTÍ NAD LABEM - OPARNO (24 km)
81
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Turistické trasy v okolí města prezentované na webu:
• Na nejvyšší horu Českého středohoří, na Milešovku (17,5 km)
• Přes Dubický kostelík za Přemyslem Oráčem (15 km)
• Na severní okraj Českého středohoří z Ústí nad Labem do Malého Chvojna (10 km)
• Českým středohořím z Ústí nad Labem do Litoměřic (19,5 km)
• Hlubokou Průčelskou roklí na Němčí (7 km)
Lanová dráha na Komáří vížku
Nejdelší sedačková lanovka bez mezistanice v České republice.
Délka: 2 348 m.
Převýšení stanic: 482 m.
Rychlost lanovky: 2,5 m/s.
Doba jízdy: 15 minut.
Krupka: 324 m n.m.
Komáří vížka: 806 m n.m.
Jízdné:
dospělí: 80 Kč tam, tam i zpět 150 Kč
děti 5 - 10 let: 50 Kč, tam i zpět 100 Kč
kolo: přeprava kol zdarma
Přeprava lyží a kol!
Lanová dráha je v provozu pondělí až neděle : 8.30 - 18.30, v zimním období do 16.30 hod.
Odjezd je každou hodinu vždy v půl.
KONTAKT:
Tel: +420 417 861 579
82
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Dvousedačková lanovka s celoročním provozem vás dopraví z centra města Krupky na vrchol
Komáří vížky, kde se v blízkosti stanice nachází Horský hotel Komáří vížka s vyhlídkovou
restaurací. Za jasného počasí a dobré viditelnosti lze z terasy dohlédnout až na vrcholky
Krkonoš a jako na dlani zde spatříte České středohoří.
V letním období jsou zde ideální podmínky pro turistiku, vyjížďky na koních, cykloturistiku a
paragliding.
V zimě je pro návštěvníky k dispozici lyžařský areál, sjezdovky se třemi vleky, upravené
běžecké tratě.
Koupaliště v okolí mikroregionu :
•
•
•
•
•
•
•
•
Aquacentrum Teplice, Teplice (Okres Teplice)
Koupaliště Povrly, Povrly (Okres Ústí nad Labem)
Městské lázně, Ústí nad Labem (Okres Ústí nad Labem)
Plavecký areál Klíše, Ústí nad Labem (Okres Ústí nad Labem)
Přírodní koupaliště Chabařovice, Chabařovice (Okres Ústí nad Labem)
Přírodní koupaliště Habrovice, Ústí nad Labem (Okres Ústí nad Labem)
Termální koupaliště Brná, Ústí nad Labem (Okres Ústí nad Labem)
Přírodní koupaliště Varvažov, Varvažov (Okres Ústí nad Labem)
Vodní nádrž Barbora, Košťany (Okres Teplice)
83
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Návrhy nízkonákladových turistických programů :
Tyto programy byli sestaveny s cílem přiblížit mikroregion Milada cílové skupině rodiny
s maldými dětmi a senioři. Výhodou je že jsou relativně nízkonákladové , komfortní
z hlediska ubytovacích a stravovacích kapacit a dopravní dostupnosti.
Např. Program pro seniory – /1denní / Krupka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
příjezd 9 hod. Krupka náměstí, občerstvení v Hotelu Horal
/Cavalier/
prohlídka Baziliky Panny Marie Bolestné
11:00 – 11:30 lanovkou na Komáří vížku, vyhlídka
12:00 – 13:30 oběd Hotel Komáří vížka
14:00 prohlídka kaple sv. Wolfganga /procházkou od hotelu,
250 m / , zde čeká mikrobus a odveze turisty k prohlídkové
štole Starý Martin
15:00 – 16:00 prohlídka štoly Starý Martin s průvodcem
16:30 – 17:30 Hrad Krupka – prohlídka s průvodcem
17:30 občerstvení /večeře/ v hotelu na hradě
18:30 odjezd
Víkend pro mládež /2 dny/
•
•
•
•
•
•
9 hod. příjezd Chatový kemp Chabařovice, ubytování,
občerstvení
10:30 odjezd na Zámek Trmice – prohlídky, historie města
Trmice
12:30 oběd v restauraci U Kastnerů Trmice /salonek, výklad
Pověsti o Přemyslu Oráčovi/
14:00 odjezd do Stadic /Pomník Přemysla Oráče, Statek
Přemysla Oráče, Královský pramen/
16:30 Dubice – pěšky k Dubickému kostelíku /krásný výhled na
údolí Labe a Portu Bohemiku/, odtud pokračujeme na vyhlídku
Mlynářský kámen, Dörellovu vyhlídku /Výsluní/.
18:30 večeře v restauraci v areálu kempu,
84
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
•
19:30 – 22:00 táborák
8:00 snídaně v restauraci v kempu, balení
9:30 odjezd do Telnice, Stará pošta jako výchozí bod pro
Naučnou stezku Napoleonského bojiště, touto stezkou přes
Chlumec do Přestanova
• 12:30 oběd Motorest Přestanov
• 14:00 Lanovkou na Komáří vížku – Štola Starý Martin –Krupka
• 18:00 večeře U Žida Krupka, poté odjezd
•
•
Nabídka pro přeshraniční spolupráci: organizované výlety s průvodcem
•
•
•
do pevnosti v Königsteinu,
do přírodního jeviště a Bastei v lázních Rathen,
do skal v okolí obcí Gohrisch, Rosenthal-Bielatal nebo
Struppen.
85
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
2.5 Program – Cykloturistika
Cyklistické trasy v Ústeckém kraji
Po hřebeni Krušných hor - cyklotrasa č. 23
Fláje - Komáří vížka - Tisá - Děčín
Nejvýše položená cyklotrasa v severních Čechách vede po hřebeni Krušných hor z Měděnce
do Děčína a její celková délka je 130 km.
Délka trasy: 70 km
Popis trasy:
1. Fláje - hráz přehrady
2. Grünwaldské rašeliniště
3. Nové Město
4. Bouřňák
5. Chata Vitiška
6. Cínovec
7. Přední Cínovec
8. Kaple sv. Wolfganga
9. Komáří vížka
10. Fojtovice
11. Adolfov
12. Krásný Les
13. Nakléřov
14. Petrovice
15. Tisá
16. Sněžník - obec
17. Maxičky
18. Děčín - Tyršův most
Po Napoleonském bojišti 1813 - chlumecká cyklotrasa č. 3009
Habartice - Unčín - Přestanov - Stradov - Chlumec - Žandov - Varvažov
Cyklotrasa č. 3009 začíná na křižovatce poblíž bývalé osady Habartice, kde se dá navázat na
cyklotrasu č. 23, a pokračuje přes Supí pláž až k okraji lesa, odkud klesá pod jižní úbočí
hřebenového vrcholu Na vyhlídce na tzv. Točnu. Přes Habartický a Maršovský potok vede
kolem zříceniny hradu Kyšperk až do Unčína k silnici č. 253, kde se nachází stoletá lípa.
Silnice č. 253, vedoucí otevřenou krajinou nás přivádí k prvním památkám bojiště r. 1813.
Délka trasy: 12 km
86
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Popis trasy:
1. Habartice - křižovatka (odbočka z červené trasy č. 23)
2. Točna
3. Habartický potok
4. Maršovský potok
5. Unčín
6. Přestanov
7. Strádov
8. Chlumec
9. Horka
10. Žandov
Z Fojtovic až na Moldavu, cyklotrasa č. 3010
Fojtovice - Komáří vížka - Cínovec - Moldava
Cyklotrasa pokračuje přes hraniční přechod Fojtovice/Fürstenau dále po německém území
přes města Geising a Altenberg až do vnitrozemí.
Délka trasy: 26 km
Popis trasy:
1. Fojtovice obec
2. Komáří vížka - parkoviště
3. Myslivna Pod Sedmi štíty
4. Cínovec
5. Zadní Cínovec
6. U Vojáka
7. Moldava - železniční stanice
8. Moldava - hraniční přechod / Holzhau
Krupská cyklotrasa č.1
Cínovec - Komáří vížka
Trasa vede po "Krušnohorské lyžařské magistrále" od hotelu Pomezí na Komáří vížku.
Délka trasy: 8 km
Popis trasy:
1.Cínovec - hotel Pomezí, přes most nad E55
2. Cínovecký hřbet - mezi vrchy Pod Sedmi štíty a Lysou horou, souběžně se
Sedmihůrskou cestou
3. Sedmihůrská cesta
4. Komáří vížka - Kněžiště, horní stanice lanové dráhy
87
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Krupská cyklotrasa č.2
Komáří vížka - Bohosudov
Trasa vede souběžně s modrou turistickou stezkou Unřín-Kyšperk-Habartice.
Délka trasy: 15 km
Popis trasy:
1. Komáří vížka - horní stanice lanové dráhy
2. Fojtovická pláň
3. Habartice - odbočka u Černého potoka
4. Na Vyhlídce, údolím Motolského potoka k Mravenčímu vrchu
5. U Liščích hor, údolím Habartického potoka
6. Nad Školkou, údolím Maršovského potoka
7. Maršov - viadukt ČD
8. Hálkova stezka
9. Bohosudov - zastávka ČD
10. Bohosudov - dolní stanice lanové dráhy
Krupská cyklotrasa č.3 "Malý okruh"
Bohosudov - Nové Modlany - Soběchleby - Maršov - Bohosudov
Trasa tvoří malý okruh jižní od Krupky, který spojuje centrum s průmyslovou zónou.
Délka trasy: 6 km
Popis trasy:
1. Bohosudov - dolní stanice lanové dráhy, zastávka ČD
2. Bohosudov - Mírové náměstí
3. Bohosudov - nádraží ČD
4. Nové Modlany - průmyslová zóna Krupka
5. Soběchleby
6. Maršov
7. Bohosudov - Mírové náměstí
Krupská cyklotrasa č.4 "Velký okruh"
Bohosudov - Teplice - Staré Srbice – Modlany
Trasa tvoří velký okruh jižní od Krupky, který navazuje na "Malý okruh". Spojuje města
Krupka a Teplice s průmyslovou zónou Krupka. Dále zavádí cyklisty k rybářskému ráji,
rybníku Kateřina v Srbicích.
Délka trasy: 11 km
88
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Popis trasy:
1. Bohosudov - bazilika Panny Marie Bolestné, okolo Městského stadionu a plavecké haly
2. Sobědruhy
3. Teplice - Trnovany
4. Staré Srbice
5. Modlany
6. Rybník Kateřina
7. Průmyslová zóna Krupka
TUR
CIS
Cyklistické trasy v Ústeckém kraji
89
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Cyklotrasy v mikroregionu Milada
Cyklotrasa Přemysla Oráče
Okružní trasa
Délka trasy
Obtížnost
Doporučené kolo
56 km
náročné stoupání
trekové, silniční
Značení
ve stavbě, vyznačena
1/3
podle popisu a
nákresu
mapa a popis trasy
v tisku
Orientace
Poznámka
Stručný itinerář
Místo
Trmice
Stadice
Brozánky
Kozlíky
odbočka na Březinu
km
0
5
9
15
27
mnm
130
155
162
215
570
kóta 694
30
694
varianty
silniční kola neodbočí,
pokračují do Milešova, zde
znovu na trasu
Místo
Milešov
Velemín
Kletečná rozc.
Dubice
nad Milbohovem
km
36
40
44
48
51
mnm
370
292
454
320
450
Trmice
56
130
Trasa začíná v Trmicích před zámkem, zpočátku sleduje levý břeh řeky Bíliny její údolní
nivou. Za Novými Úpořinami začíná 11 km dlouhé stoupání do krajinově nejkrásnějších míst
Milešovského středohoří. Jezdci na silničních kolech vynechají výjezd na vrchol lesního
komplexu Březina a sjedou po silnici do Milešova, kde se spojí se základní trasou.
(Sjezd z Březiny do Lukova ((3 km)) je veden po lesní cestě za vlhka nevhodné pro silniční
kola).Trasa je vedena částečně po účelových komunikacích bez motorového provozu (Trmice
- Stadice a přes Březinu), jinak po silnicích III. třídy s mírným, nebo minimálním motorovým
provozem. Trasa dovoluje různé zkracovací varianty. Závěr trasy představuje dlouhé klesání
do výchozího místa. Obrácený směr jízdy je rovněž možný a zajímavý.
Stravovací služby na trase: Trmice, Řehlovice, Brozánky, Hradiště, Bžany, Milešov, Velemín
90
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Cyklotrasa Severojižní transversála
(turistický koridor Krušné hory - České středohoří - dolní Poohří)
Okružní trasa
Délka trasy
Obtížnost
Doporučené kolo
60 km
mírně obtížná
silniční, trekové
Značení
Orientace
neznačeno
podle popisu a
nákresu
mapa a popis
trasy v tisku
Poznámka
Stručný itinerář
Stručný itinerář
Místo
km
Habartice
0
mn
m
762
Přestanov motorest
Roudníky
Suché
Řehlovice
Bořislav
nad Černčicemi
8
13
17
22
30
34
225
175
275
180
325
521
křižování jiných tras
Místo
tr. Přemysla Oráče
Milešov
.nad Kocourovem
Vlastislav
Třebenice
tr.Přemysla Oráče
Dlažkovice
Slatina
tr.Oldřicha a Boženy Libochovice
tr. MoDo
km
38
mn
m
370
40
43
47
49
57
60
435
270
245
261
200
166
Trasa různorodým terénem propojuje hřeben Krušných hor přes západní České středohoří
s údolní nivou řeky Ohře. Křižuje další cyklotrasy a tím umožňuje mnoho kombinací. Trasa je
vedena v Krušných horácch po bezprašných účelových komunikacích lesů a dále po silnicích
III. třídy s nízkým, nebo minimálním motoprovozem. V protisměru je náročný závěr: 13 km
převýšení 600 m.
Stravovací služby na trase: Přestanov Motorest, Chabařovice více možností, Řehlovice,
Milešov U mušketýra, Teplá Amadeus, Třebenice Tři růže, Slatina U Nováků, Libochovice
Zámecký šenk, Zlatý Zajíc.
91
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Cykloturistický areál Přestanov
Okružní trasa
Délka trasy
Obtížnost
Doporučené kolo
Značení
Orientace
Poznámka
různé
mírně až značně
obtížné
silniční, trekové
částečně
podle popisu a
nákresu
mapa a popis
trasy v tisku
Jižní svahy hřebene Krušných hor, v katastru obcí Krupka, Přestanov
a Chlumec, jsou protkány účelovými silničkami Lesů ČR. Silničky
mají vesměs živičný povrch, nebo jsou kvalitně zpevněny. Silničky
tvoří hustou síť a lze zde kombinovat velký počet různě dlouhých
variant v krásném terénu smíšených lesů s občasnými výhledy do
podkrušnohorské pánve a na České středohoří. Celý areál je
vynikajícím prostředím pro krátkodobé rekreační a kondiční vyjížďky
bikerů z Ústecka a Teplicka, případně pro výstup (sestup) z pánve na
hřeben.
6 typických variant:
var.
Místo
1
Přestanov motorest
Juchtová kaple
Unčín přejezd trati
U Chlumecké kaple
kóta 710
Vinný vrch
Žandov
Chlumec
Přestanov
km
0
1
3
6
7
9
14
16
20
mnm var.
212
2
250
307
550
710
659
3
275
225
212
Místo
Chlumec
Chlumecká kaple
kóta 660
Unčín
Chlumec
Chlumec
Vinný vrch
Žandov
Chlumec
km
0
3
4
8
12
0
5
10
12
mnm
225
550
660
307
225
225
659
275
225
Místo
var.
4
Chlumec
Vinný vrch
Chlum ž.st.
Chlumec
5
Přestanov
Unčín přejezd
Habartice*
6
Chlumec
Habartice*
km
0
5
10
12
0
2
9
0
8
* napojení na hřebenovou cyklomagistrálu
Stravovací služby: Motorest Přestanov, hotel Bonapart Chlumec, Kult.dům Chlumec, Unčín
92
mnm
225
659
328
225
212
307
760
225
760
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Cyklozávody Jezero Milada
Konec května je ještě daleko, ale již nyní se můžete přihlašovat na 3. ročník cyklozávodu
u jezera Milada. V sobotu 29. 5. 2010 proběhne tradiční závod ve všech oblíbených
kategoriích. Letos jsou kategorie Týmů (dospělý + dítě) rozděleny na dvě a to „Dospělý + dítě
do 14 let“ a „Dospělý + mládež do 18 let“. Startující pojištěnci VZP mají v těchto
kategoriích startovné ZDARMA, díky Všeobecné zdravotní pojišťovně, která převzala
patronaci nad zmíněnými kategoriemi. Stejně jako ostatní kategorie, kde je startovné pouhých
80 Kč, obdrží pamětní tričko, párek a nápoj v cíli, občerstvení na trati, čipovou časomíru,
spousta atrakcí pro děti i dospělé, živou hudbu a pohodovou náladu celý den.
Cyklotrasy Dolní Zálezly
Cyklotrasa propojuje Dolní Zálezly, Moravany, Chvalov a Vaňov.
93
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
94
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
2.6 Program - Sportovní akce a příležitosti
Mikroregion Milada nabízí zejména rodinám s dětmi možnost společných víkendových výletů
spojených s návštěvou dětských a sportovních hřišť.
hřiště
druh
vlastník
využití
Hřiště v areálu
koupaliště
dětské HVZ s.r.o.
Chabařovice
Hřiště TJ Slovan,
Hřiště v Trmicích
Víceúčelové hřiště v
Školní hřiště
TJ Chlumec
TJ Modlany, Sokol
fotbalový,
školní
Dolních Zálezlech
školní
školní a fotbalové
Sportovní akce
volejbalový,tenisový
obec Trmice,
veřejné
Chlumec
TJ Chlumec
fotbalové hřiště
pro potřeby návštěvníků
koupaliště
a chatové osady
TJ Slovan Chabařovice,
tělesná výchova žáků
obec Dolní Zálezly,
tělesná výchova žáků
zájmové sportovní
obec Modlany
Hřiště v Řehlovicích
akce obce, fotbal,
Obec Řehlovice
Hřiště Dubice
Sportovní akce
Obec Řehlovice
Řehlovické hudební jaro,
fotbal, odbíjená, volejbal,
košíková
Fotbal , odbíjená,
nohejbal
Výhledově se počítá s výstavbou dětského hřiště v Habrovanech, Řehlovicích a Dolních
Zálezlech a také sportovního areálu v Přestanově.
V okolí mikroreginu Milada se nachází další infrastruktura pro sportovní aktivity a tito
partneři mohou nabízet potenciál turistického ruchu v mikroregionu zejména kvůli tzv.
doplňkovosti v rámci jejich balíčků služeb. Zajímavá je např. nabídka trávení volného
času po sportovních aktivitách v klidnějším prostředí a přírodě v mikroregion Milada.
Tato spolupráce bude řešena formou webového networkingu.
Sportovní infrastruktura v okolí :
Sportovní vyžití v okolí
1. Lyžařské středisko Zadní Telnice
Krušné hory tvoří souvislé horské pásmo táhnoucí se v délce přes 130 km, tvořící přirozenou
hranici mezi Čechami a Německem, na jehož straně hory pozvolna klesají do nížiny. Na české
straně je tento pokles mnohem strmější. Výškový rozdíl mezi vrcholovými plošinami a úpatím
pohoří je až 700 m. Vlastní Krušné hory se skládají z několika celků, z nichž jmenujme
alespoň Klínoveckou hornatinu nebo Cínoveckou planinu.
Původní pohoří vzniklo v prvohorách. Intenzivní sopečná činnost v minulosti přinesla
Krušným horám bohatý výskyt kovových rud a léčivých pramenů, které daly vzniknout
mnoha lázeňským střediskům. Krušné hory je také jedna z mnoha oblíbených turistických
oblastí v ČR.
95
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Zadní Telnice je nejvýchodněji položené lyžařské středisko v Krušných horách, které se
může pyšnit bohatou tradicí sjezdového lyžování. Šest místních vleků, mající délku od 150 do
900 metrů, nabízí několik propojených sjezdovek všech druhů obtížnosti. Středisko je velmi
dobře dostupné z Ústí n.L., hlavního města celého severozápadního regionu vzdáleného pouze
18 km. Po otevření dálnice D8 přes Krušné hory je středisko snadno dostupné jak pro
návštěvníky ze směru od Prahy tak i od Drážďan (sjezd Knínice - Telnice 8km, Petrovice Adolfov 6km).
Samotné středisko disponuje vysokokapacitním parkovištěm, které je vzdálené od lyžařských
vleků pár metrů. Zadní Telnice nabízí lyžování na severních svazích ve výšce od 600 do 800
metrů nad mořem. Milovníci běžek mohou využít běžeckých tratí směrem na Komáří hůrku a
dále potom na Cínovec a nebo běžeckých okruhů na Adolfově (2, 3, 4, 5 a 7 km okruhy). V
posledních letech je dost oblíbená i trasa na Nakléřov, Panenskou a dále do Tisé. Směrem na
Nakléřov je taky krásný okruh kolem Jeleního vrchu. Díky méně příznivému klimatu lyžařská
sezona začíná v polovině prosince a obvykle trvá do března. Provozovatelem je Ski klub
Telnice.
Kontaktní informace na provozovatele lyžařského střediska a další subjekty:
Provozovatel lyžařského střediska:
SKI klub Telnice, občanské sdružení
Zadní Telnice 52, 403 38 Telnice
tel: 472 776 123
fax: 472 776 125
E-mail: [email protected]
GPS: 50°44'7.687"N, 13°55'28.855"E
IČ: 70867780
DIČ: CZ70867780
(občanské sdružení SKI klub Telnice je provozovatelem Lyžařského střediska Zadní Telnice)
Půjčovna lyžařského vybavení:
CZECH RENT A SKI
Zadní Telnice, 403 38 Telnice
tel: 775 970 397, 608 970 399
E-mail: [email protected]
WWW: http://www.rentaski.cz
Otevřeno: Po-Ne 9-17h.
Vleky
Kašpárek, Meva I., Meva II., Cvičná, VL 500, Rudný, Slalomák.
Sjezdovky
Kašpárek, Meva, Cvičná, Macháček, Nová, Buben, Turistická, Děčíňák, Slalomák.
96
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
2 SKI AREÁL KOMÁŘÍ VÍŽKA
Ski areál Komáří vížka se nachází pod stejnomenným vrcholem v Krušných horách, v
nadmořské výšce 625-777 m. Nabízí 3 vleky a 3 sjezdovky: Cvičná louka (700 m), Slalomák
450 m, Dětský svah (100 m). Občerstvení v Bufetu. Stanice Horské služby.
Provozní doba
denně 9.00-16.00
Ceník
Celodenní 200 Kč
Parkování
parkoviště 100 m
ZDROJ INFORMACÍ: www.skikomarivizka.cz
název
sjezdovka
TLV-650
Cvičná louka
přepravní kapacita
850 os/hod
délka
650 metrů
počet závěsů
62
lyžařů na závěsu
1
vzdálenost závěsů
10,5 metrů
rychlost jízdy
2,5 m/s
doba jízdy
4 min 40 sec
nástupní stanice
640 m.n.m.,706 m.n.m
výstupní stanice
770 m.n.m.
převýšení
130 m, 64 m
TLV-400
Slalomák
LV-100
Dětský svah
1390 os/hod
400 metrů
62
1
6,5 metrů
2,5 m/s
2 min 30 sec
684 m.n.m.
769 m.n.m.
85 m
250 os/hod
100 metrů
8
1
12,5 metrů
0,9 m/s
1 min 50 sec
735 m.n.m.
754 m.n.m.
19 m
97
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
3. Sport Centrum Bouřňák o.p.s.
Aktuální informace
417 878 051
KONTAKTY:
Sport Centrum Bouřňák o.p.s.
Čs. Legií 740/15, 415 01 Teplice
tel.: 417 878 051 Mikulov
tel., fax: 417 563 240
E-mail: [email protected]
Telefon horská služba pro případ úrazu: 417 878 018
Sport Centrum Bouřňák se nachází přibližně 12 km od města Teplice. Možností jak se dostat
do areálu je několik. Autem po hlavní silnici vedoucí z obce Hrob k hraničnímu přechodu
Moldava. Vlakem po železnici Most - Moldava. A autobusem z Teplic do Mikulova.
Bouřňák (869 m n. m.) patří mezi nejvyšší vrcholy východního Krušnohoří, tím se stává
vhodnou lokalitou pro zimní sporty. Z vrcholu Bouřňáku se můžete svézt po šesti
sjezdovkách, na kterých si na své přijde každý.
Pro děti a začínající lyžaře je vhodná sjezdovka "Údolíčko". Mírně pokročilí se mohou
zdokonalovat na Hrobské sjezdovce, která se jako jediná nachází na jižním svahu. I nároční
lyžaři zde však ocení výjimečný výhled na malebnou krajinu Českého středohoří. Zkušení
borci mohou předvádět své schopnosti na slalomovém svahu, který patří mezi nejstrmější v
České republice. Rozmanitý profil zbývajících tří sjezdovek nabízí pestré lyžařské zážitky.
Sjezdovky
Sjezdovka
Délka
Převýšení
Osvětlení
1: Slalomový svah
700 m
256 m
ano
2: Stará sjezdovka
876 m
258 m
ne
3: Nová sjezdovka
933 m
261 m
ne
4: Pařezovka
517 m
166 m
ne
5: Turistická sjezdovka
2570 m
283 m
ne
6: Hrobská sjezdovka
925 m
192 m
ano
98
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Sport Centum Bouřňák zajišťuje mimo provozu sjezdového areálu i úpravu běžěckých tratí.
Osu běžeckého areálu tvoří Krušnohorská magistrála procházející po hřebenu, SC Bouřňák
upravuje její úsek mezi obcemi Dlouhá Louka na západě a Cínovec na východě. V okolí
magistrály lze najít celou řadu překrásných, méně frekventovaných tratí. Mezi nejhezčí patří
oblast Grünnwaldského rašeliniště u Nového Města a Cínovecké rašeliniště. Na obou místech
najdete tratě s nenáročnými profily vhodnými pro turistiku. U nádraží Nové Město se nachází
běžecký stadion s ohřívárnou, šatnou a bufetem, v jehož okolí naleznete řadu náročnějších
homologovaných tratí a oblíbené tratě 5 a 10 km.
Je zde také pořádána oblíbená Krušnohorská třicítka. A jelikož i v sousedním Německu
lze nalézt řadu upravených stop, můžete využít pěší turistické přechody na Cínovci a
Moldavě a navštívit třeba moderní biatlonový areál na Zinnwaldu nebo se projet po
opuštěném železničním náspu od nádraží Moldava do Holzhau.
Golfové služby
4. Golf Driving Terasy Ústí nad Labem
Otevírací doba driving: denně od 9:00 do 18:00 hodin.
Otevírací doba hřiště: denně od 8:00 do 20:00
KONTAKTY:
GOLF CLUB TERASY ÚSTÍ NAD LABEM o.s.
Všebořice-Podhoří, Ústí nad Labem, PSČ 400 10
e-mail: [email protected]
tel: + 420 721 853 967 – recepce
web: www.golf-usti.cz
GPS: 50°41'51.322"N, 13°59'24.32"E
Hra bez omezení délky rány - délka 300 m, šířka 150 m!
•
•
•
•
•
•
Golfová škola
Golfová škola pro děti od 4 let
Golf Shop
Občerstvení
Parkoviště
Putting green
99
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
CENÍK:
Driving Range
Vstupné na driving
zdarma
Míče - 50 ks
50 Kč
Míče - 50 ks pro děti do 12 let
Zapůjčení golfové hole - železo, putter
zdarma
50 Kč
Green fee pro rok 2010
Po-čt 900 Kč
Pá-ne 1 200 Kč
Provozovatelem Golf drivingu je: CZ GOLF a.s., Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00
Golfový areál je vzdálen pouhých 94 km od Prahy po trase Praha / Neratovice (dálnice D8) /
Lovosice (30) / Ústí n/L. / Všebořice; ve směru z Teplic jen 15 km po E 442; od Děčína jen
29 km buď po silnici č.13 přes Jílové, nebo 29 km po silnici č.62 přes Povrly do Ústí n/L. a
dále přes centrum do Všebořic - odbočka u nákupního centra Tesco.
5. Golf resort Barbora
Necelých 5 km západně od Teplic, směrem na Duchcov, se na úpatí Krušných hor rozkládá
Golfový areál Barbora, domácí hřiště golfistů Golf Clubu SPA. Celá oblast se nachází v
krajině luk a hájů, v rozsáhlém regionálním biocentru mezi vodními nádržemi, potoky a
rybníky, z nichž nejznámější je Barbora (65ha) a pstruhový potok Bouřlivec.
Od roku 2001 zde postupně vyrostlo golfové hřiště a kompletní tréninkový areál, který byl
citlivě umístěn do zdejší krajiny. Normované 9-jamkové hřiště par 36/72 a dlouhé
2893/5786m bylo dokončeno na podzim r.2007. Hřiště je určeno především hráčům s HCP,
ale v dopoledních hodinách je přístupné, všem zájemcům o tuto hru. Široké ferveje umožnují
rychlý spád hry a jsou tak pro většinu hráčů milosrdné. Reliéf terénu je mírně zvlněný a není
významnou fyzickou překážkou. Typová různorodost a barevnost flóry podtrhují malebnost a
atraktivitu prostředí.
Vedle hřiště je zde tréninkový areál. Slouží k nácviku základních golfových dovedností, k
tréninkům s trenéry nebo k trápení se „sám se sebou“, a to individulně či ve skupině.
Základem je 280 m dlouhý driving range, putting greenem a pitching area. Je zde samozřejmě
i možnost zapůjčení golfových holí, nákupu v golf shopu či relaxace a restaurace sil s
občerstvením při krbu nebo na terase klubovny.
100
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Areál je ideální také pro pořádání golfových turnajů, golfových akademií či k prvnímu
seznámení s touto atraktivní hrou. Rádi Vám, na Vaše přání, s golfovými profesionály a
cvičiteli připravíme a zorganizujeme jakýkoliv odpovídající program.
Areál je obsluhován a je otevřen každý den od 8,00 hod do setmění.
KONTAKT:
Golf resort Barbora s.r.o.
Revoluční 2876
415 01 Teplice
IČ: 25 49 24 03
Manager hřiště Ing. Tomáš Kučera:+420 602 411 510
Kancelář: +420 417 554 048
Hřiště: +420 721 005 496
Fax: +420 417 554 049
E-Mail: [email protected]
Web: www.golfbarbora.cz
Adresa hřiště:
Golf resort Barbora
Oldřichov u Duchcova
417 24
GPS: 50°38´17", 13°44´30
Hřiště, recepce - objednávání tee-time: +420 721 005 496
101
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
2.7 Program – Kulturní zařízení a akce
Kulturní akce jsou většinou na území mikroregionu pořádány v kulturních domech
jednotlivých obcí nebo pravidelně v rámci zavedené tradice např. Chlumecký guláš, Bitva
Chlumec-Přestanov.
V rámci webové prezentace budou na webové stránce projektu umístěny odkazy na kulturní
sekce jednotlivých obcí.
Významné postavení v rámci mikroregionu má Kulturní centrum Řehlovice.
Pořádání kulturních a společenských akcí, studijně výměnných a poznávacích zájezdů, výstav,
přednášek, divadelních a filmových představení.
Pořádané akce a festivaly :
Každoročně pořádá festival Člověk na hranici :
Multikulturní minifestival organizací Slunečnice Děčín o.s. a německé Diakonie Pirna, které
mají společný cíl: podpora lidí s postižením. Smyslem projektu je navázání nových přátelství,
kontaktů, inspirace a vzájemné podpory.
16.00 Zahájení vernisáže- výstava společných produktů českých a německých kamarádů s
postižením
16.00 Orangutální dividlo (Ústí nad Labem)
17.30 Klientské divadlo Slunečnice (Děčín)
18.00 Fridrich a Fridrich (Ústí nad Labem)
19.00 Houpací Koně (Indie,Ústí nad Labem)
12. ročník česko - německého výtvarného sympozia Proudění | Strömungen opět
umělecky zreflektuje tep současné doby. Zabývá se tématem Evropské Unie, kterým je pro
tento rok "Chudoba a sociální vyloučení".
Vnitřní vybavení Kulturního centra :
Amfiteátr
Před a krátce po listopadu 89 sloužily tyto prostory jako kůlna pro sklad hnojiva. Když se
majitelem statku stala rodina Holíkova, začal v celém areálu proudit nový život. Na tomto
místě, které získalo název »amfiteátr«, se začaly pořádat některé z kulturních programů.
Od té doby se zde uskutečnila řada závěrečných oslav sympózií a různých projektů
Kulturního centra. Za zdmi častokrát zazněla hudba několika ústeckých kapel a také zde
vystoupily některé divadelní soubory.
102
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Bylinná zahrada
Vybranou kombinací bylin a koření nabízí celoročně bylinná zahrada udravující účinky a také
mnohostranné využití.
Lze tu najít meduňku, mátu peprnou, majoránku, šalvěj, diviznu, kmín a další jednoleté
či dlouhodobé byliny. Dostali-li jste chuť na dobrý čas, můžete si zakoupit pytlík s
nasušenou úrodou.
Mazaika & Sprcha
Po jakékoli činnosti se chce každý rád příjemně osvěžit. Mozaika mužských a ženských těl
však z něčeho tak zdánlivě běžného dělá neobvyklé potěšení, že se pak jen těžko odchází.
Nápad se zrodil v hlavách Danay Ferencové a Lenky Holíkové, které společně vytvořily
formu. Dle vytíženosti a sil bylo vše slavnostně vyzkoušeno na mezinárodním workcampu
Primule 2002. Použitý materiál je z rozličných dlaždiček.
Letní kuchyně & Pec
Budova pivovaru pochází z poloviny 19. století. Po válce krátkou dobu byly využívány jeho
prostory jako sklad a kanceláře statku. Neudržovaná střecha způsobila devastaci krovů a
propadnutí dřevěných stropů, takže budova byla prakticky určena k demolici. Zničené
prostory inspirovaly některé účastníky kulturních akcí k tvorbě uměleckých instalací a proto
se vlastníci rozhodli zbylé klenuté stropy sanovat. Získané prostory jsou využívány k
výstavám a tato část pak slouží podle nápadu Franze Brunnera jako letní kuchyně. Po částečné
renovaci, která zahrnovala očištění stropů od zvětralé omítky, vyniká klenba stropů. Až nyní
je zřejmé, že na pivovaru je přestavěna původní středověká vodní tvrz stará několik století. Je
třeba poděkovat místní radnici, která zajistila odvoz a likvidaci sutě a tak podpořila činnost
Kulturního centra.
Výstavba pece na pizzu dle originální italské dokumentace nám velice pomáhá při přípravě
jídla a vždy je u ní plno. Pekla se zde ne ledajaká jídla. Své kuchařské umění si v ní
vyzkoušely nejrůznější skupinky národností, od slovenské po italskou kuchyni. A vždy z ní
všem velice chutná!
Pivovar & Primula
Mezinárodní setkání mládeže inspirované prvním ročníkem putovního workcampu
Campanella 2001. Vetkl si za cíl pomoci s obnovou a záchranou historicky cenných částí
řehlovického statku. Největším úspěchem je výstavba zelené střechy, díky níž se podařilo na
určitý čas zastavit procesy chátrání zbytků pivovaru.
Počínaje rokem 2002 se na něm každé léto setkávají mladí lidé z Rakouska, Německa, Česka,
Polska, aby se vlastními silami podíleli na zachování objektů statku. Od roku 2005 se
pravidelně zúčastňují i mladí z Itálie.Na sympoziu Proudění | Strömungen 2004 vytvořil z
dřevěných palet Markus Hiesleitner schody k "zelené" střeše.
103
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Repre
Tato místnost vznikla z prosté potřeby: Pro projekty bylo nutné vytvořit kuchyni, jídelnu a
ložnici.Dosáhlo se toho zařízením univerzálních místností. Dokonce zde proběhlo divadelní
představení a před Vánocemi zde probíhají adventní odpoledne. Rovněž se tu konají různá
setkání, workshopy, porady atd.
Sýpka & Galerie
Dominanta statku pochází z barokní doby, kdy pravděpodobně sloužila k uskladnění obilovin,
jak pro provoz pivovaru, tak i pro krmivo pro dobytek. Za komunismu bylo téměř se všemi
objekty neštrně zacházeno a proto došlo k jejich pozvolnému chátrání.
Teprve po koupi celého statku rodinou Holíkovích roku 1991 se začíná postupně opravovat
jednotlivé budovy přes častý nedostatek peněz. Od roku 1998 mohl každý dobrovolně přispět
pro položení nové střechy formou koupení jedné či více keramických střešních tašek. Nová
krytina byl položena na podzim 2001. V budoucnu by měly být vyměněny i krovy a
zrekonstrovaná celá stavba.
Ubytování
Kdokoli, kdo tady zůstal přes noc, vám potvrdí, že se tu spí sladce. Než si však řada
návštěvníků a účastníků mohla vůbec poprvé zalézt do pelíšku, muselo se udělat spousta
práce na největším objektu statku, který dříve sloužil k chování dobytka.
Udělalo se toho spoustu: Od opravení střechy, přes odstranění harampádí, přes vymalování a
upravení stěn a zdí, až po vybudování sociálních zařízení. Tento proces trvá dodnes, kdy zde
může složit hlavu na 35 lidí. Řada z nich tady nachází odpočinek a nové síly.
Kulturní centrum Řehlovice
Na statku 20
403 13 Řehlovice
telefon & fax: +420 475 215 175
mobil: +420 775 233 318
[email protected], www.kcrehlo.cz
Kontaktní osoby
Dipl. Des. Lenka Holíková
jednatelka, keramička
+420 475 215 175
[email protected], [email protected]
Jan Korbelík
koordinátor
+43 676 57 004 96
[email protected]
104
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
3. Marketing a propagace příležitostí cestovního ruchu v mikroregionu
Milada
Centrálním subjektem pro koordinaci aktivit v oblasti marketingu cestovního ruchu
v mikroregionu Milada bude SIS o.p.s.
Jednotlivý partneři projektu (zmínění v kapitole Webový networking projektu) budou pouze
aktualizovat své webové stránky a skrz síť vzájemných odkazů bude mít možnost každý
zájemce vyhledat aktuální informace.
Hlavním nástrojem marketingové propagace možností cestovního ruchu je webový portál
www.milada-vylety.cz a zejména webový networking , tj. vzájemné zesíťování odkazů
s partnery. Podrobně tuto problematiku řeší kapitola č. 4 Webová prezentace marketingového
programu.
V rámci projektu bude vytištěno 1000 ks propagačních letáků, ty budou distribuovány obcím
kde je cestovní ruch aktivní (Chabařovice, Chlumec, Trmice) a dále poskytovatelům
ubytovacích a stravovacích kapacit aby tak mohli přímo oslovit své klienty a poskytnout jim
širší nabídku.
Důležitým prvkem marketingu je spolupráce s těmito třemi webovými portály určenými na
podporu cestovního ruchu.
1. CzechTourism
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism je státní příspěvkovou organizací
Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Byla zřízena v roce 1993 za účelem
propagace České republiky jako atraktivní turistické destinace na zahraničním a od roku 2003
také na domácím trhu.
Významnými partnery agentury při této propagaci jsou domácí turistické regiony, města a
obce i podnikatelské subjekty.
CzechTourism se v rámci podpory příjezdového a domácího cestovního ruchu zaměřuje
zejména na propagaci konkrétních oblastí cestovního ruchu, kterými jsou lázeňství, česká
gastronomie, kongresová a incentivní turistika a golfová turistika, ale i další témata:
bohatství historie, zážitková a aktivní dovolená. Kromě těchto zmíněných oblastí
CzechTourism dlouhodobě propaguje v domácím cestovním ruchu regionální akce, které byly
vybrány ve spolupráci se zástupci krajů.
Webový portál s krátkou prezentací může být zařazen do regionálního informačního bulletinu
(http://regionbulletin.CzechTourism.cz )
105
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
2. www.Kudyznudy.cz
Tento server vznikl jako podpora cestovního ruchu na základě aktivit agentury
CzechTourism. Tento portál je vyhledávacím serverem podle typu region a podle typů
aktivit (např. adrenalin, pěší turistika, vodní sporty, fitness a sport). Webový portál zde bude
představen v sekcích aktivity a regiony.
3. www.133premier.cz
Tento server vznikl jako podpora cestovního ruchu na základě aktivit agentury
CzechTourism. Zde je možné bezplatně přes formulář zadat „premiéru“ vlastního regionu
popř. nově otevíraných akcí. V sekci Český sever jsou uvedeny pouze tyto oblasti :
Máchův kraj, Lužické hory a Ještědský hřbet, Frýdlantsko , Jizerské hory.
Mikroregion Milada bude propagován v sekci Regiony a oblasti.
4. Tipnavylet.cz
Tento webový portál nabízí tipy na výlet v několika kategoriích z nichž některé nejsou dosud
vůbec obsazeny.
Kategorie
Adrenalin (3), Architektura (8), Bazény a aquaparky (0), Cyklotrasy (7), Duchovní památky
(48), Golfová hřiště (0), Hrady a zámky (123), Jeskyně a podzemí (22), Jezera a vodní plochy
(6), Kam s dětmi (3), Kempy a tábořiště (8), Lázně a Wellness (3), Lyžování a hory (34),
Města a vesnice (146), Mikroregiony (0), Muzea (14), Pivovary (59), Příroda (22), Rozhledny
a lanovky (31), Technické zajímavosti (9), Ubytování, restaurace (11), Válečné památky (11),
Zoologické zahrady (2) ,Zříceniny (18)
Kontakt :
[email protected]
106
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
4. Webový portál projektu
Úvod :
Základní výhody služby WWW
WWW se prosadil na Internetu tak, že je mnohými uživateli nesprávně ztotožňován
s Internetem. Mezi výhody služby WWW patří:
o obrovský počet potenciálních klientů po celém světě
o oslovení národního (celosvětového – jazykové verze – angličtina) trhu za fixní náklady
o velké množství současně oslovených klientů
o nabídka a kontakt 24 hodin 365 dní v roce
o okamžitý kontakt s klientem – interaktivita, dynamičnost, aktuálnost, kontextualita
o zpětná vazba – cenná marketingová a obchodní data
o stejná šance pro všechny – malá i velké firmy, individuální uživatele
o rozšíření marketingového mixu o komunikační a distribuční kanál (obecně IT je další
součástí marketingového mixu, Internet a WWW je jeho významnou součástí)
o takřka neomezená možnost sdělování informací potenciálnímu zákazníkovi - nejen
informace uvedené přímo na Webu daného subjektu, ale i další dostupné přes vhodně
vybrané odkazy
o působení grafické stránky WWW prezentace na klienta
o možnost využít multimediálních prvků a interaktivity
o rychlá možnost aktualizace (až on-line – např. rezervační systémy v CR)
o možnost propojení s různými informačními systémy
o intuitivnost ovládání, u vhodně připravené prezentace přehlednost, více vrstev informací,
mnoho možností voleb atd.
o možnost implementace zpětné vazby (např. knihy návštěv, využití formulářů, E-mailů
atd.)
o možnost implementace nástrojů pro přilákání pozornosti zákazníků – hry, zákaznické
soutěže, informace zajímavé pro zákazníka
Výhody marketingu na Internetu
Mezi výhody marketingu na Internetu patří:
� snížení nákladů;
o na propagaci;
o distribuci;
o komunikaci;
� zlepšení služeb zákazníkům;
� zlepšení image organizace;
� zdroj informací pro sekundární i primární marketingový výzkum;
� levný prostředek komunikace s okolím podniku – s obchodními partnery i zákazníky,
pomocí e-mailu i třeba telefonování přes Internet;
� slibný profil zákazníka získaného přes Internet – uživatelé Internetu jsou mladí, mají
nadprůměrné vzdělání a příjmy.
107
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Marketing CR na Internetu – skutečnosti a trendy
o CR je největším segmentem elektronického obchodu ve světě, největší objem realizují
zejména letecké společnosti a poskytovatelé ubytování
o elektronický obchod podporují zejména:
� GDS (Amadeus – www.amadeus.com, Galileo – www.galileo.com,
www.galileoczsk.com, Sabre - www.sabre.com aj.)
� CRS (informačně-rezervační systémy jednotlivých subjektů)
o databáze služeb CR včetně nabídky last moment a jinak zvýhodněných nabídek
o elektronický obchod v CR neustále roste kvantitativně, kvalitativně i šíří produktů a
oblastí
o jsou využívány nové technologie – analýza chování zákazníků na WWW, virtuální realita
(3D prezentace, multimediální prezentace), technologie pro platební styk atd.
Webová stránka projektu je : http://www.milada-vylety.cz
Struktura webu dle jednotlivých sekcí :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mikroregion Milada – úvod a obecný popis
Turistické programy
Ubytovací a stravovací kapacity
Kontakt
Galerie – zde bude umístěna fotomapa různých turisticky atraktivních míst
Odkazy – zde budou umístěny webové odkazy na naše partnery (viz kapitola 6.
Webový networking projektu)
108
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
5. Webový networking projektu
V sekci Odkazy budou umístěny níže uvedené odkazy na partnery v oblasti marketingu
cestovního ruchu v mikroregionu Milada.
1. Weby jednotlivých obcí mikroregionu
2. mikroregion Jezero Milada
3. Kulturní centrum Řehlovice
Okolí
1. Ústí nad Labem
2. Teplice
3. mikroregion Labské skály
4. mikroregion Dolní Poohří
5. CHKO České Středohoří
6. ČSOP
7. Euroregion Labe a jejich informační centra
8. Sportovní zařízení
9. Czechtourism.cz
10. Kudyznudy.cz
11. 133premier.cz
12. tipnavylet.cz
13. partnerské NNO
109
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
6. Fotomapa
Fotomapa obsahuje fotografie vybraných turisticky zajímavých míst a je umístěna v CD
příloze k Marketingovému programu pro cestovní ruch a dále je umístěna na webu
http://www.milada-vylety.cz .
7. Použitá literatura
Internet :
http://monitoring.czechtourism.cz
http://monitoring.czechtourism.cz/
http://www.kr-ustecky.cz/
http://www.vyletnik.cz/
http://vdb.czso.cz/
http://www.seso.cz
http://www.labskeskaly.info
http://www.jezeromilada.cz
http://cs.wikipedia.cz
http://www.risy.cz
http://www.czso.cz
110
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
Použitá literatura :
Rozvojová strategie mikroregionu Milada 2008- 2013
1. BÍNA, J.: Hodnocení potenciálu cestovního ruchu v obcích České republiky.
Urbanismus a územní rozvoj, 2002,
2. BÍNA, J. A KOL.: Hodnocení potenciálu cestovního ruchu na území ČR. 1. vyd.
Brno: Ústav územního rozvoje.
3. DOHNAL, V.: Rajonizace cestovního ruchu. 1. vyd. Praha: Merkur, 1985.
4. HAVRLANT, J.: Slabé stránky a problémy rozvoje cestovního ruchu v regionu
Beskyd. In Sborník Aktivní cestovní ruch – strategický faktor rozvoje regionů.
1. vyd. Ostrava: Repronis Ostrava, 1999. s. 51-63. ISBN 80-86122-39-5.
5. HOLEŠINSKÁ, A.: Kvalita poskytovaných služeb turistickými informačními
centry. In Sborník VII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd.
Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 27-33. ISBN 80-210-3549-8.
6. HRALA, V.: Geografie cestovního ruchu. 3. upravené vyd. Praha: Idea
Servis, 1997. 109 s. ISBN 1866-026-97.
7. HRALA, V.: Geografie cestovního ruchu. 2. vyd. Praha: VŠE v Praze,
2000. 110 s. ISBN 80-245-0099-X.
8. KIRÁĽOVÁ, A.: Marketing destinace cestovního ruchu. 1. vyd. Praha:
EKOPRESS, s. r. o., 2003. 173 s. ISBN 80-86119-56-4.
9. KIRÁĽOVÁ, A.: Vytváření organizací cestovního ruchu (OCR)
10. SRB, J., ZELENKA, J., PÁSKOVÁ, M.: Řízení turistické destinace a
trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu – modelová studie v turistických regionech.
Pracovní text. 20005
111
Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 272 82 546
8. Zpracovatel
Zpracovatelem Marketingového programu pro cestovní ruch je SIS o.p.s.
Název organizace : SIS - servisní a informační středisko svazku obcí Mikroregionu Milada,
O.P.S.
Sídlo: Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice
IČ : 27282546
Email : [email protected]
112
Download

Marketingový program pro cestovní ruch