„„Obrazovka s menu
PENTAX O-FC1
Z menu vyberte funkci
Uživatelská příručka
V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s
fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.
„„Spuštění záznamu na dálku
Na obrazovce s [Remote Capture] se objeví záběr Live View z fotoaparátu
a tlačítka, která přináleží exponování.
• Podrobnosti jak vložit paměťovou kartu do fotoaparátu a navázat spojení mezi bezdrátovou LAN a komunikačním přístrojem, viz “Příručka uživatele [Setup]” , který je
přiložen k paměťové kartě.
• Ilustrace obrazovek jsou zde uvedeny jen pro příklad. Zobrazení na obrazovkách se
může lišit v závislosti na použitém přístroji.
FluCard - 10
FluCard - 11
1____________________ Zobrazí obrazovku s menu.
2____________________ Zobrazí obrazovku [Image View]
3____________________ Způsob exponování
4____________________ Režim expozice
5____________________ Způsob zaostřování
6____________________ Zapíná/vypíná Live View.
7____________________ Okno okamžitého náhledu
8____________________ Čas závěrky/Clona/EV kompenzace/Citlivost * _____________________ Hodnoty podtržené modrou barvou lze měnit.
9____________________ Zobrazí obrazovku [Settings].
10___________________ Obnova obrazovky.
11___________________ Zvětší zobrazený snímek.
12___________________ Rámeček AF
13___________________ Snímek Live View
14___________________ Informace o paměťové kartě
15___________________ Stav baterie ve fotoaparátu
16___________________ Resetuje hodnotu expozice.
17___________________ Přepínací posuvník operace (AF/Záznam)
18___________________ Spoušť
„„Exponování snímků
1.Nastavte funkce pro záznam na fotoaparátu.
2.Připojte paměťovou kartu ke komunikačnímu přístroji přes bezdrátovou LAN.
Informace jak navázat spojení, viz “Uživatelská příručka [Setup]”.
3. Spusťte prohlížeč na komunikačním přístroji a zobrazte si na obrazovce menu.
4. Ťukněte na [Remote Capture] (spuštění na dálku) Monitor fotoaparátu se vypne po zobrazení zprávy [Remote Capture mode activated]
(režim záznamu je aktivován).
• Na komunikačním přístroji se zobrazí obrazovka s [Remote Capture].
Poznámka
• Pokud je komunikační přístroj držen v horizontální poloze, jsou zobrazeny výše uvedené položky 12, 13, 17 a 18.
Upozornění
• Jestliže spojení mezi komunikačním přístrojem a paměťovou kartou
přes bezdrátovou LAN není zajištěno, obrazovka s menu se neobjeví
a ani další obrazovky. I když bude spojení s bezdrátovou LAN již navázané, Live View snímek na obrazovce s [Remote Capture] se správně
nezobrazí, pokud nebude prohlížeč kompatibilní s touto paměťovou
kartou. Než začnete operaci s dálkovým ovládáním, řiďte se informací o
kompatibilním prohlížeči v„Uživatelská příručka [Setup]“ a zkontrolujte,
že je spojení s bezdrátovou LAN úspěšně navázané.
FluCard - 12
FluCard - 13
5. Na komunikačním přístroji zkontrolujte snímek zobrazený v Live View
6. Pokud to bude potřeba, změňte čas závěrky, hodnotu clony, hodnotu
kompenzace expozice a citlivost.
Ťukněte na volby podtržené modrou a
vyberte hodnotu ze seznamu.
Ťukněte na
pro zvětšení zobrazení
snímku na 8x, s vystředěním kolem
rámečku AF.
Opětovným ťuknutím na
zvětšení na výchozí rozměr.
1/13

1/15

1/20

1/25

1/30

1/40

1/50

1/60

1/80

Ťukněte na  pro vrácení nastavení na
výchozí hodnoty.
, se vrátí
7. Když je fotoaparát v režimu AF,
ťukněte na zaostřovací bod na snímku
v Live View. Automatické zaostření
se provede v bodě, kde jste ťukli na
obrazovku. Když je posuvný přepínač
nastavený do polohy
(Záznam),
snímek je exponován po zaostření
bodu označeném na živém náhledu
snímku Live View.
FluCard - 14
FluCard - 15
8. Ťukněte na spoušť.
Miniatura snímku se zobrazí v okně
okamžitého náhledu. Ťukněte na okno
okamžitého náhledu pro zobrazení
posledních 10 snímků a informace o
jejich expozici.
„„Prohlídka snímku
Snímky uložené na paměťové kartě se zobrazí na komunikačním přístroji.
1. Ťukněte na [Image View] na obrazovce
s menu.
Nebo ťukněte na
na obrazovce s
[Remote Capture].
Objeví se obrazovka s [Image View].
„„Zobrazení složky
Upozornění
Snímání na dálku nelze použít, když je fotoaparát používán za následujících podmínek.
•
•
•
•
Způsob exponování nastavený na jiný než jednotlivé snímky
Během režimu videoklipy
Během úpravy kompozice (Úprava kompozice)
Během připojení USB/HDMI
FluCard - 16
FluCard - 17
„„Zobrazení seznamu
„„Kontrola informací o snímku
1 Přepíná mezi zobrazením seznamu a složky. Ťukněte na název složky
pro zobrazení seznamu snímků uložených ve složce.
2 Zobrazí obrazovku s
menu.
3 Zobrazí obrazovku s
[Remote Capture].
4 Název složky
5 Změní počet zobrazených miniatur v řadě. V
jedné řadě lze zobrazit
2, 3 nebo 4 miniatury
snímků.
6 Zobrazí obrazovku s
[Settings].
7 Obnoví zobrazení na
obrazovce.
8 Počet souborů
9 Miniatura
Ťukněte na miniaturu pro zobrazení
snímku.
Ťukněte  pro návrat na obrazovku s
[Image View].
Upozornění
• Pouze soubory JPEG uložené na uloží
na této paměťové kartě lze zobrazit
jako miniatury. Všechny ostatní soubory jsou zobrazeny jako ikony a tyto
snímky nelze prohlížet s použitím
funkce Image View.
„„Uložení snímku
• Dotkněte se snímku a držte jej pro
uložení do komunikačního přístroje.
Upozornění
• Nemanipulujte s fotoaparátem, ani neexponujte snímky během prohlídky snímků s použitím funkce Image View. Mohlo by dojít k nesprávnému
uložení dat snímků.
Poznámka
• Umístění uložení snímku se liší v
závislosti na druhu použitého komunikačního přístroje.
FluCard - 18
FluCard - 19
„„Nastavení
• Lze zkontrolovat informace o komunikaci a verzi.
1. Na obrazovce s menu, ťukněte na
[Settings].
Objeví se obrazovka [Settings].
Ťukněte na  pro návrat na předchozí
obrazovku.
Lze provést následující nastavení.
Informace
Nastavení komunikace
• Ťukněte na [Information]
Ťukněte na [Communication Settings].
FluCard - 20
FluCard - 21
Lze změnit SSID, Network Key
(bezpečnostní kód) a nastavení
kanálu.
Nastavení fotoaparátu
Ťukněte na [Camera Settings] (nastavení
fotoaparátu).
SSID lze specifikovat použitím
1 až 32 znaků. Network Key s 0
nebo 8 až 63 znaků. Znaky, které
lze použít jsou jedno-bytové
alfanumerické znaky a “_“ (podtržítko). Jestliže změníte nastavení,
ťukněte . Když se objeví zpráva
[Enable the settings?] (aktivovat
nastavení?), ťukněte na [OK]. Potom fotoaparát vypněte a znova
zapněte, a potom navažte opět
bezdrátové spojení LAN.
Zvolte kvalitu obrazu pro Live View
Poznámka
• Z bezpečnostních důvodů, doporučujeme použít paměťovou kartu
po změně SSID a Network Key.
• Změněné SSID a Network Key lze resetovat jejich výchozí nastavení
použitím nastavení [Wireless Memory Card] na fotoaparátu.
• Výchozí nastavení jsou jak následuje.
• SSID______FLU CARD_for_PENTAX
• Network Key_________ 12345678
FluCard - 22
FluCard - 23
Jazyk
Použití nepodporovaného fotoaparátu
Ťukněte na [Language] (jazyk).
Fotoaparát, který není kompatibilní s touto paměťovou kartou nemá
funkci zapínání/vypínání funkce bezdrátové LAN ani resetování komunikačních nastavení. Z tohoto důvodu nelze, aby tato paměťová karta
byla ovládána fotoaparátem.
Pro použití s nekompatibilním fotoaparátem, je třeba nejprve vytvořit dva
typy snímků, kterými se ovládají funkce bezdrátové LAN.
Vytvoření ovládacích snímků
Na paměťové kartě vytvořte snímky pro ovládání bezdrátové LAN. Ujistěte
se, že ovládací snímky budou vytvořeny předtím, než budete používat
funkce paměťové karty.
Můžete vybrat mezi japonštinou a
angličtinou.
FluCard - 24
1. Když máte na paměťové kartě zaznamenané snímky, překopírujte je
do počítače nebo do obdobného přístroje.
2. Vložte paměťovou kartu do fotoaparátu a spusťte [Format] z menu
fotoaparátu [Set-up] .
3.Připojte paměťovou kartu ke komunikačnímu přístroji přes bezdrátovou LAN.
Když používáte tuto paměťovou kartu s nekompatibilním fotoaparátem, zvolte ze seznamu přístupových bodů [PENTAX_Flucard_WFi]
(výchozí nastavení) .
4. Spusťte prohlížeč na komunikačním přístroji a zobrazte obrazovku s
menu.
FluCard - 25
5. Ťukněte na [Settings].
Objeví se obrazovka se [Settings]
7. Fotoaparát vypněte a opět zapněte, a navažte opět bezdrátové
spojení LAN.
Na paměťové kartě se vytvoří snímky, které slouží k ovládání (viz
níže).
snímek
funkce
Zapne funkci bezdrátové LAN.
Resetuje nastavení komunikace.
6. Ťukněte na [Reload the control image]
a potom ťukněte na [OK].
FluCard - 26
Poznámka
• Potom co se vytvoří ovládací snímky, zachycené snímky lze uložit
normálním způsobem. Jestliže náhodně jeden nebo druhý nebo
oba, opakujte kroky 1 až 7.
FluCard - 27
Vypnutí funkce bezdrátové LAN
5. Ťukněte na
a potom na [OK].
Jako výchozí nastavení, je funkce bezdrátové LAN této paměťové karty
zapnutá. Pro vypnutí této funkce, proveďte následující operace.
1. Spusťte prohlížeč na komunikačním přístroji a zobrazte obrazovku
s menu.
2. Ťukněte na [Settings].
Objeví se obrazovka s [Settings] .
3. Ťukněte na [Communication Settings].
Objeví se obrazovka s [Communication Settings].
4. Ťukněte na [Auto Startup] v [Auto
Wi-Fi Startup] a zvolte [off ] (vypnuto).
Tato volba se objeví pouze, pokud
je použita tato paměťová karta s
nekompatibilním fotoaparátem.
6. Vypněte fotoaparát a opět jej zapněte.
Funkce bezdrátové LAN paměťové karty je vypnutá.
FluCard - 28
FluCard - 29
Zapnutí funkce bezdrátové LAN
Pokud je funkce bezdrátové LAN vypnutá na obrazovce s [Communication
Settings], nastavení nelze na komunikačním přístroji změnit. Pro změnu
nastavení, na fotoaparátu použijte následující postup.
Poznámka
Jestliže fotoaparát vypnete a opět zapnete, při nastavení [Auto Wi-Fi
Startup] na [off ], funkce bezdrátové LAN se opět vypne. Mějte vždy
nastaveno na „on“ (zapnuto), změňte položku [Auto W-Fi Startup] na [on]
1. Vložte paměťovou kartu do fotoaparátu.
2.Na fotoaparátu nastavte režim prohlížení, pak zobrazte snímek pro ovládání
bezdrátové LAN.
3. Stiskněte pro zobrazení palety režimu prohlížení. Nastavení se změní.
(ochrana) a nastavte
4. Zvolte
[Protect] nebo [Unprotect].
Funkce bezdrátové LAN se zapne po změně nastavení ochrany.
5. Stiskněte MENU pro odchod z palety režimů prohlížení.
Funkce bezdrátové LAN je zapnutá. Počkejte cca. 30 sekund než se
naváže spojení s bezdrátovou LAN.
FluCard - 30
FluCard - 31
Resetování nastavení komunikace
Když změníte nastavení [SSID] a [Network Key] v [Communication
Settings], je možno se vrátit na původní, výchozí nastavení s použitím
ovládacího snímku.
1.Vložte paměťovou kartu do fotoaparátu.
2. Na fotoaparátu v režimu prohlížení, si
zobrazte snímek pro resetování nastavení komunikace. (obr. vpravo)
3. Stiskněte  pro zobrazení palety
režimů prohlížení.
4Zvolte
(ochrana) a určete buď
[Protect] nebo [Unprotect].
Nastavení se touto změnou ochrany
resetuje.
5. Stiskněte MENU pro odchod z palety režimů prohlížení.
6.Fotoaparát vypněte a znovu zapněte.
Nastavení [SSID] a [Network Key] se vrátí na výchozího nastavení.
Poznámka
• Z důvodu zabezpečení, doporučujeme po změně SSID a Network
Key použít paměťovou kartu.
• Při použití této paměťové karty s nekompatibilním fotoaparátem
jsou výchozí nastavení:
• SSID
PENTAX_FIucard_WiFi
• Network Key
12345678
Obchodní značky
Trek® a FluCard® jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Trek
Group of Companies v Singapuru a/nebo dalších státech.
SDHC Logo je obchodní značkou SD-3C, LLC.
Všechny ostatní obchodní značky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
FluCard - 32
Download

PENTAX O-FC1