Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
TEST Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY
Jazyková část:
Přečtěte si pozorně následující text. Na dalších stránkách jsou zařazeny úkoly, z nichž některé se
k tomuto textu vztahují.
U jedněch stačí, abyste za dvojtečku doplnili požadovaný údaj, nebo požadované znění
odpovědi.
U druhých se vám nabízejí čtyři možnosti odpovědi, z nichž správná je pouze jedna. Tu odpověď,
kterou budete považovat za správnou, označte tak, že zakroužkujete písmeno před odpovědí.
1.
A takový člověk, do dvorského soupeření o prospěch nezapletený________________
1. míval také skutečně často pravdu. Pro svou poměrnou nezávislost viděl _________________
2. obyčejné věci jasně a soudil zdravým rozumem. Tento prostý zdravý rozum _____________
3. a prostořekou otevřenost potřeboval mít blízko sebe každý monarcha. ___________________
4. Jeho postavení u dvora bylo zvláštní – směl, ba měl za úkol____________________________
5. říkat pravdu, avšak jen jako své bláznovství. Chodil obvykle také _______________________
6. ve zvláštním bláznovským šatě, hodně pestrém a s rolničkami. Mohl si dovolit ____________
7. poukázat i na věci, kterých si jinak nikdo nesměl ani všimnout. Směl vidět a říkat,__________
8. co ostatní museli nevidět a nevědět. Byl přece blázen, člověk bez rozumu a nikdo _________
9. ho nemohl volat k odpovědnosti. Však sám jeho šaškovský šat byl ______________________
10.znamením jeho méněcenosti. __________________________________________________
11.
Šaškovský úřad zastávali někdy lidé mimořádně malého vzrůstu, _________________
12.takzvaní trpaslíci, někdy lidé všelijak tělesně postižený, někdy osoby ____________________
13.skutečně nerozumné. Jindy měli páni jako šašky lidi lstivé, mazané chytráky ______________
14.a donašeče. Některý král měl zas naopak šašky dobré a veselé, měl mezi nimi _____________
15.kumštýře. A šašek krále Václava IV byl podle pověsti dokonce kouzelník Žito. ___________
16.
Jak je vidět, záleželo na pánovi, jakého šaška si zvolil. Ale přes __________________
17.všechno co jsme si o šašcích řekli, jedna věc je podstatná – úřad dvorního _______________
18.šaška byl nejlépe zastáván moudrým bláznem. Jen člověk duchaplný, důvtipný_____________
19.a mravně opravdový, člověk až do bláznovství sloužící pravdě mohl ____________________
20.být u dvora zastáncem slabých a živým hlasem poddaných.___________________________
(Podle E. Frynty)
1. Napište, ve kterých řádcích jsou obsaženy chyby v interpunkci: _________________________
2. Vyhledejte pravopisné a tvaroslovné chyby v předchozím textu. Správný tvar napište do
příslušného řádku.
(Chyby v interpunkci už nevyznačujte.)
3.
Určete, které tvrzení vyplývá z textu:
a) Králové a monarchové měli a mají svého dvorního šaška.
b) Šaškovský úřad zastávají nejčastěji lidé méněcenní.
c) Nejdůležitější vlastností šaška je smysl pro humor.
d) Úřad šaška dovoloval říkat i věci, které nesměly být jinak vysloveny.
4.
Určete, které tvrzení odpovídá úvodnímu textu:
a) Text obsahuje především souvětí podřadná.
b) V textu převládají věty jednoduché a souvětí podřadná.
c) V textu převládají souvětí souřadná a podřadná.
d) Text obsahuje věty jednoduché, souvětí souřadná a několik souvětí podřadných.
5.
Určete, kterým větným členem je podtržené slovo: úřad dvorního šaška
6.
Určete poslední výpověď v textu začínající na 19. řádku: Jen člověk duchaplný…
a) Je to věta jednoduchá.
b) Je to věta jednočlenná.
c) Je to souvětí souřadné.
d) Je to souvětí podřadné.
7.
Určete přísudek ve větě: Však sám jeho šaškovský šat byl znamením jeho méněcennosti.
______________________________________________________________________________
8. Ve kterém z následujících řádků jsou slova pouze stejného slovního druhu?
a) kdo, sám, jež
b) rád, jeho, nikdo
c) ledacos, často, až
d) ba, přes, sebe
9.
Ve kterém z následujících řádků je obsažena chyba?
a) oběma dnům
b) bez čtyř dní
c) se čtyřmi dny
d) čtyřem dním
10. Ve kterém z následujících řádků jsou obsažena pouze slovesa způsobová?
a) být, moci, smět, chtít
b) vědět, znát, umět, muset
c) začít, začínat, přestat, přestávat
d) chtít, moci, smět, muset
11. Ve kterém z následujících řádků není ani jedno podstatné jméno pomnožné?
a) mouka, kameny, sny, záda
b) prsa, křoví, chudina, Hradčany
c) kamna, voda, játra, slova
d) listy, mláďata, louky, prsy
12. Ve které z následujících čtveřic slov jsou všechna slova utvořena stejným způsobem?
a) zeměkoule, tón, práce, knihovna
b) skladba, noviny, lesní, nedostatek
c) malování, modrooký, údolí, les
d) trojúhelník, král, vtip, telefon
13. Který řádek obsahuje chybný tvar zájmena: jenž?
a) Muži, již přišli včas.
b) Dívka, jíž jsem včera potkal.
c) Věci, jimiž někdy pohrdám.
d) Zpívám písně, jež mám rád.
14. Který řádek dokončuje správně tvrzení? - neurčitý slovesný tvar nikdy nevyjadřujea) čas
b) osobu
c) způsob
d) rod
15. Ve kterém z následujících řádků je slovo vedoucí jiným slovním druhem než zbývající tři?
a) Žádost potvrdí vedoucí pracovník
b) Odpovědný je vedoucí naší kanceláře.
c) Vedoucí tábora nás svolal na hřiště.
d) Reklamaci vyřídí vedoucí prodejny.
16. Ve kterém z následujících řádků není ustálené spojení slov?
a) soudní arbitráž
b) Pythagorova věta
c) postavení mimo hru
d) nečekaný obrat
17. Který řádek obsahuje slova příbuzná?
a) letět – léto
b) sýr – syrový
c) vodit – vůdce
d) tužka – stužka
18. Ve které větě není stylistickáchyba?
a) Otužilý člověk podléhá méně nakažlivým chorobám.
b) Vyzvedněte si včas opravené boty.
c) Hledám seznámení s inteligentním mužem abstinentem z nedostatku příležitostí.
d) Se psy vstup do prodejny zakázán.
19. Která z následujících vět neobsahuje trpný rod?
a) O změně programu jsme byli informováni včas.
b) Všechny třídy ve škole se musí uklidit.
c) Tyto staré filmy se zřídkakdy promítají.
d) Rádi se s vámi setkáme.
20. Které z následujících slov nelze stupňovat?
a) hezký
b) horší
c) minimální
d) hebčí
21. Určete, ve které dvojici slov neodpovídá český výraz cizímu slovu?
a) pofidérní – pochybný
b) absence – přítomnost
c) permanentní – neustálý
d) digitální – číslicový
22. K dvojici slov oheň - kouř najděte další dvojici slov, mezi nimiž existuje obdobný vztah:
a) voda - kanoe
b) zločin - milost
c) bouřka - blesk
d) žízeň - pití
23. Které z následujících rčení (úsloví) vystihuje výraz –utekl?
a) Práskl do bot.
b) Udělal botu.
c) Teče mu do bot.
d) Dostal kopačky.
24. Který řádek obsahuje výrazy seřazené podle intenzity vlastnosti?
a) mží, mrholí, prší, leje
b) mrholí, prší, mží, leje
c) mrholí, mží, prší, leje
d) mží, mrholí, leje, prší
25. Přečtěte text jinak než obvykle (bez ohledu na délku samohlásek a mezery mezi slovy) a
určete, který z řádků je jiný než zbývající tři:
a) KUNA NESE NANUK
b) KOBYLA MA MALÝ BOK
c) TIŠE SYNA VOLÁM
d) JELENOVI PIVO NELEJ
26. Po vyplnění tajenky naleznete název nejobvyklejší metrické stopy v české literatuře:
1. Obor jazykovědy zabývající se slohem.
2. Jeden ze tří základních literárních druhů.
3. Hlavní myšlenka, významové vyvrcholení.
4. Žánr podobný pohádce, odehrávající se spíš
v reálném světě.
5. Rozsáhlá veršovaná epická skladba.
6. Jeden ze slovních druhů zastupující jména.
Literární část
Slunce rozpustilo třásně
Vltavíny prší z nebe
Já čarovník už dopsal básně
Už nemusím – mám tebe
Srdce otevíráš – jsou-li spoutána – květy rozevíráš
Na začátku všeho bylo modré ticho
Já bloudil mezi skalami a hledal sebe
Potom ucítil jsem novou chuť a vůni
Milá – mám tebe
Srdce otevíráš – jsou-li spoutána
Květy rozevíráš – poprvé
A chci to tak i já – hvězdy nad náma s tebou přepočítám
Milá – už svítá
Třezalko – usínáš
Jsem smečkou psů, teď u tvých nohou hlídám
Poklady jabloňových králů
Srdce otevíráš – jsou-li spoutána
Květy rozevíráš – poprvé
A chci to tak i já – hvězdy nad náma s tebou přepočítám
Na světě je někdy krásně
Vltavíny prší z nebe
27. Jakým žánrem by mohla daná ukázka být?
a) satirou
b) písní
c) kritikou
d) epickou básní
28. Které tvrzení je pravdivé?
a) Text se skládá ze 3 slok a refrénu.
b) Text se skládá ze 7 slok.
c) Text je bezrozměrný.
d) Text se skládá ze 4 slok a refrénu.
29. Ve kterém verši (řádku) 1. sloky se objevuje lyrický subjekt (hrdina)?
_____________________________________________________________________________
30. Který řádek neobsahuje metaforu, tzn. je přímým pojmenováním?
a) Na světě je někdy krásně.
b) Vltavíny prší z nebe.
c) Slunce rozpustilo třásně.
d) Na začátku všeho bylo modré ticho.
Download

Přečtěte si pozorně následu