NE-C802-E_A_M06_120420.pdf
Děkujeme, že jste si zakoupili přístroj OMRON COMP AIR basic.
Tento produkt byl vyvinut ve spolupráci s plicními terapeuty pro
zajištění úspěšné léčby astmatu, chronické bronchitidy, alergií
a dalších chorob dýchacího systému.
Jedná se o zdravotnický přístroj. Toto zařízení používejte pouze
v souladu s instrukcemi Vašeho lékaře a/nebo plicního terapeuta.
Důležité bezpečnostní pokyny
Jak set rozprašovací komory pracuje
(Použití)
• Typ, dávku a režim medikace zvolte dle instrukcí Vašeho lékaře nebo plicního
terapeuta.
• Pokud během používání pocítíte cokoli neobvyklého, ihned přerušte používání
zařízení a obraťte se na lékaře.
• V rozprašovači nepoužívejte samotnou vodu za účelem inhalování.
• Před prvním použitím po nákupu vyčistěte a dezinfikujte set rozprašovací komory,
masku, náustek nebo nosní nástavec.
• Pokud přístroj nepoužíváte delší dobu nebo jeden přístroj používá více než jedna
osoba, vyčistěte a dezinfikujte před použitím sadu inhalátoru, masku, náustek nebo
nosní nástavec.
• Po použití vždy součásti očistěte a ujistěte se, že jsou důkladně vydezinfikovány,
vysušeny a uloženy na čistém místě.
• Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje malé součásti, které by mohly být
spolknuty.
• Vzduchovou hadičku neukládejte, pokud je vlhká nebo obsahuje léčivo.
• Nikdy neponechávejte čisticí roztok v součástech inhalátoru. Po dezinfekci
jednotlivých částí inhalátoru vždy opláchněte čistou tekoucí teplou vodou
z vodovodu.
• Nepoužívejte a neskladujte zařízení v místech, kde by mohlo být vystaveno
škodlivým výparům nebo těkavým látkám.
• Nepoužívejte zařízení v místech, kde by mohlo být vystaveno hořlavým plynům.
• Během používání nezakrývejte kompresor žádným potahem, ručníkem apod.
• Před použitím odstraňte zbývající léčivo a pokaždé používejte nové léčivo.
• Nepoužívejte v anestetických nebo ventilačních dýchacích okruzích.
Proud stlačeného vzduchu
z kompresoru je přesměrován přes
trysku, kde se v hlavě rozprašovací
komory mísí s léčivem a je směrován
vzhůru.
Léčivo se přemění na jemný aerosol
a je směrováno nahoru k usměrňovači
toku, kde se při kontaktu se stlačeným
vzduchem rozpadá na velké množství
menších částic.
CZ
Kanál pro léčivo
Léčivo
Stlačený vzduch
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto,
617-0002 JAPONSKO
Zástupce pro EU
OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NIZOZEMSKO
www.omron-healthcare.com
Výrobní závod
IM-NE-C802-E-CZ-02-08/2012
Tryska
Výrobce
Kompresorový inhalátor
Návod k obsluze
Aerosol
Pobočka
Distribuce
a servis pro ČR
OMRON (DALIAN) CO., LTD.
Dalian, ČÍNA
OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U.K.
OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
John-Deere-Str. 81a, 68163 Mannheim, NĚMECKO
www.omron-medizintechnik.de
OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANCIE
CELIMED s.r.o.
Sociální péče 3487/5a, 40011 Ústí nad Labem
pozáruční servis - tel.: 475 208 180, e-mail: [email protected]
www.celimed.cz
Vyrobeno v Číně
Použití
Léčebné použití
Tento přístroj je určen k inhalaci léčiv při léčbě onemocnění dýchací
soustavy.
Popis přístroje
Kompresor (hlavní jednotka) x 1
Pohled zdola
Konektor napájení
Držák setu rozprašovací komory
Přístroj je vhodný pro individuální péči, stejně jako k použití ve
zdravotnickém zařízení.
Pro které pacienty je určen
Tento přístroj nesmí být používán u pacientů, kteří jsou v bezvědomí či
nedýchají spontánně.
Prostředí
Tento přístroj je určen k použití ve zdravotnickém zařízení, např.
v nemocnici, na klinice či v ordinaci lékaře, a v domácnosti.
Doba životnosti
Doba životnosti jednotlivých částí – za předpokladu, že je přístroj používán
k inhalaci 2 ml léčiva dvakrát denně vždy po dobu 8 minut při pokojové
teplotě (23 °C) – je uvedena níže.
Doba životnosti se může lišit v závislosti na prostředí, ve kterém je přístroj
používán.
Časté používání přístroje může zkrátit dobu životnosti.
Kompresor (hlavní jednotka)
5 let
Set rozprašovací komory
1 rok
Náustek
1 rok
Nosní nástavec
1 rok
Vzduchová hadice (PVC, 100 cm)
1 rok
Vzduchový filtr
60 dní
Maska pro dospělé (PVC)
1 rok
Dětská maska (PVC)
1 rok
Bezpečnostní opatření při použití
Je nutné dodržovat varování a bezpečnostní opatření popsaná v návodu
k obsluze.
NE-C802-E_A_M CS.indd 1
Vypínač
Konektor vzduchové
hadice
Set rozprašovací komory x 1
Kryt vzduchového filtru
*Vnitřní část vzduchového filtru
Náustek x 1
Nosní nástavec x 1
Adaptér příslušenství
Inhalační uzávěr
Hlava rozprašovací
komory
Maska pro dospělé
(PVC) x 1
Dětská maska
(PVC) x 1
Medikační nádobka
Tryska
Konektor vzduchové
hadice
Vzduchová hadice
(PVC, 100 cm) x 1
Náhradní vzduchové
filtry x 5
Síťový zdroj x 1
Přenosné pouzdro x 1
Návod k obsluze
Záruční list
Před použitím zařízení si přečtěte veškeré informace v návodu k obsluze. Při zapojení
přístroje do elektrické sítě dodržujte vždy základní bezpečnostní preventivní opatření
(obzvláště za přítomnosti dětí), včteně následujících:
Varování:
Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může způsobit vážné
zranění, pokud se jí nevyhnete.
(Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem)
• Nepoužívejte kompresor ani síťový zdroj pokud jsou mokré, ani je nepřipojujte do
zásuvky nebo k jiným zařízením mokrýma rukama.
• Kompresor a síťový zdroj nejsou vodotěsné. Nelijte vodu nebo jiné tekutiny na tyto
součásti. Pokud dojde k vylití tekutiny na tyto součásti, ihned odpojte síťový zdroj
a utřete tekutinu gázou nebo jiným savým materiálem.
• Neponořujte kompresor do vody ani jiné tekutiny.
• Nepoužívejte a neskladujte přístroj ve vlhkém prostředí, např. v koupelně.
• Nepoužívejte přístroj s poškozeným napájecím kabelem nebo konektorem.
• Zabraňte kontaktu napájecího kabelu s vyhřívanými povrchy.
• Používejte pouze originální síťový zdroj OMRON. Použití nepodporovaného
síťového zdroje může zařízení poškodit.
Upozornění:
Všeobecná bezpečnostní opatření:
• Před každým použitím prohlédněte přístroj, zda se na něm nevyskytly závady.
Konkrétně se ujistěte, že jste prověřili následující:
- zda tryska nebo vzduchová hadice nejsou poškozené;
- zda tryska není blokována;
- zda kompresor pracuje normálně.
• Při použití zařízení vzniká hluk a vibrace, způsobené čerpadlem v kompresoru.
Vzniká také hluk způsobený vypouštěním stlačeného vzduchu ze sady rozprašovače.
Toto je normální jev, který nesignalizuje chybu zařízení.
• Používejte zařízení pouze v souladu s účelem použití. Nepoužívejte zařízení pro
jakékoliv jiné účely.
• Nepoužívejte zařízení při teplotách vyšších než +40 °C.
• Ujistěte se, že je vzduchová hadice pevně připojena ke kompresoru a setu
rozprašovací komory a že se neuvolní.
• K úplnému odpojení přístroje od zdroje napájení vytáhněte konektor ze sítě.
Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.
Důležité informace týkající se elektromagnetické kompatibility (EMC)
S narůstajícím počtem elektronických zařízení, jako jsou osobní počítače a mobilní
telefony, mohou být používané lékařské přístroje vystaveny elektromagnetické interferenci s jinými zařízeními. Elektromagnetická interference může vést k nesprávné
funkci lékařského přístroje a vyvolat potenciálně nebezpečnou situaci.
Lékařské přístroje by také neměly interferovat s ostatními zařízeními.
Za účelem úpravy požadavků na EMC (elektromagnetickou kompatibilitu) a s cílem
zabránit nebezpečným situacím vzniklým v souvislosti s produktem byla zavedena
norma EN60601-1-2:2007. Tato norma definuje stupeň odolnosti vůči elektromagnetickým interferencím a rovněž nejvyšší přípustnou úroveň elektromagnetických emisí
lékařských přístrojů.
Tento lékařský přístroj vyrobený společností OMRON HEALTHCARE vyhovuje normě EN60601-1-2:2007 jak ve smyslu odolnosti, tak ve smyslu emisí.
Přesto je však zapotřebí dodržovat zvláštní opatření:
• V blízkosti přístroje nepoužívejte mobilní telefony ani jiná zařízení, která generují
silné elektrické nebo elektromagnetické pole. Toto může mít za následek nesprávnou funkci jednotky a vytvořit potenciálně nebezpečnou situaci.
Doporučujeme udržovat minimální vzdálenost 7 m. Při kratší vzdálenosti ověřte
správnou činnost zařízení.
Další dokumentaci v souladu s normou EN60601-1-2:2007 poskytne společnost
OMRON HEALTHCARE EUROPE na adrese uvedené v tomto návodu k obsluze.
Dokumentace je také dostupná na adrese www.omron-healthcare.com.
Správná likvidace tohoto produktu
(Likvidace elektrických a elektronických zařízení)
Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může způsobit
lehké nebo středně těžké zranění nebo poškození přístroje.
(Použití)
• Dbejte zvýšené opatrnosti pokud přístroj používají děti nebo osoby se zdravotním
omezením.
• Ujistěte se, že jsou jednotlivé součásti správně připojeny.
• Ujistěte se, že je správně připojen vzduchový filtr.
• Ujistěte se, že vzduchový filtr je čistý. Pokud vzduchový filtr změnil barvu nebo jste
ho používali v průměru déle než 60 dní, vyměňte jej za nový.
• Nenaklánějte set rozprašovací komory pod úhlem větším než 45 stupňů ve všech
směrech a během použití jím netřeste.
• Nepoužívejte ani neskladujte zařízení se zohýbanou vzduchovou hadičkou.
• Používejte pouze originální součásti inhalátoru, vzduchovou hadici, vzduchový filtr
a kryt vzduchového filtru.
• Do medikační nádobky nepřidávejte více než 10 ml léčiva.
• Set rozprašovací komory nepřenášejte a nenechávejte bez dozoru, pokud medikační
nádobka obsahuje léčivo.
• Přístroj nenechávejte bez dozoru v přítomnosti dětí nebo u osob, které nemohou
vyjádřit svůj výslovný souhlas.
• Nevystavujte přístroj silným nárazům, jako např. při upuštění na zem.
• Nepropichujte trysku medikační nádobky jehlou nebo jiným ostrým předmětem.
• Nestrkejte prsty ani jiné části těla či jiné předměty do kompresoru.
• Nerozebírejte kompresor nebo síťový zdroj a nepokoušejte se je opravit.
• Nenechávejte přístroj na místech s extrémně vysokou nebo nízkou teplotou nebo na
přímém slunci.
• Při sterilizaci příslušenství varem se ujistěte, že je v nádobě dostatek vody.
• Nepoužívejte zařízení ve spánku nebo v ospalosti.
• K vysoušení přístroje nepoužívejte mikrovlnnou troubu, sušičku nádobí ani vysoušeč
vlasů.
• Schváleno pouze pro použití u lidí.
• Kompresor se může během provozu zahřát.
• Nedotýkejte se kompresoru, pokud to není nezbytně nutné (například k vypnutí
napájení při inhalaci).
• Aby na obličeji nezůstávaly zbytky léčiv, po sejmutí masky obličej vždy otřete.
• Aby nedošlo k poranění nosní sliznice, nevtlačujte nosní nástavec do zadní části
nosu.
• K dezinfekci přístroje nepoužívejte autokláv, dezinfekci plynným etylénoxidem nebo
plazmový sterilizátor s nízkou teplotou.
• Nepoužívejte poškozený set rozprašovací komory, náustek nebo nosní nástavec.
(Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem)
• Síťový zdroj vždy odpojte po ukončení použití nebo před čištěním.
• Zařízení připojujte ke zdroji s příslušnou voltáží. Nepřetěžujte zásuvky a nepoužívejte
prodlužovací kabely.
• S kabelem síťového zdroje zacházejte opatrně.
• Neomotávejte napájecí kabel kolem kompresoru nebo síťového zdroje.
• Netahejte za kabel síťového zdroje.
• Záruka se nevztahuje na provedení změn a úprav, které nebyly schváleny
společností OMRON HEALTHCARE.
• Po použití a před zahájením čištění vždy od zařízení napájecí zdroj odpojte.
Toto označení uvedené na produktu nebo v příslušném návodu značí, že se produkt
na konci své technické životnosti nesmí likvidovat společně s jiným domovním
odpadem. Abyste zabránili případným škodám na životním prostředí nebo lidském
zdraví neřízenou likvidací odpadu, uložte tento produkt odděleně od ostatních typů
odpadu a zodpovědně jej recyklujte – přispějete tak k udržitelnému opětovnému
použití materiálních zdrojů.
Podrobnosti o tom, kde a jak se dá toto zařízení bezpečně recyklovat s ohledem na
životní prostředí, mohou domácí uživatelé získat buď u prodejce, u kterého si tento
produkt pořídili, nebo mohou kontaktovat místní státní úřad.
Komerční uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a prověřit okolnosti
a podmínky uvedené v kupní smlouvě. Tento produkt se nesmí zařadit mezi ostatní
technický odpad určený k likvidaci.
Volitelné příslušenství
(s rámci rozsahu Směrnice ES pro zdravotnické prostředky 93/42/EEC)
Model
Objednací
číslo
Set rozprašovací komory
a set náustku
NEB-NSET3-82E
9065690-7
Maska pro dospělé (PVC)
NEB-MSLP-E
9956275-1
Dětská maska (PVC)
NEB-MSMP-E
9956276-0
Maska pro dospělé (SEBS)
NEB-MSLS-E
9956312-0
Sada dětské masky (SEBS)
NEB-MSSS-E
9956281-6
Náustek
NEB-MP-E
9956273-5
Nosní nástavec
NEB-NP-E
9956274-3
Vzduchová hadice (PVC, 100 cm)
NEB-TP-82E
9065693-1
Síťový zdroj
NEB-AC-82E
(6V06ASW-E)
9065656-7
Název
Další volitelné/náhradní součásti
Název
Vzduchové filtry x 5
Model
NEB-AFR-30E
12G1782
Objednací
číslo
9956636-6
9/19/2012 3:45:34 PM
Čištění a dezinfekce
1. Ujistěte se, že hlavní vypínač je v poloze vypnuto (
Čištění
).
2. Připojte síťový zdroj ke kompresoru a zapojte napájecí kabel do zásuvky.
3. Odstraňte inhalační uzávěr spolu
s adaptérem příslušenství a hlavou
rozprašovací komory z medikační
nádobky.
Dodržením postupu čištění po každém použití zabráníte zaschnutí zbylého léčiva,
které by mohlo způsobit výrobu nekvalitního aerosolu nebo i rozšíření infekce.
Nejdříve zkontrolujte, zda je napájecí kabel odpojený od zásuvky.
■ Set rozprašovací komory (inhalační uzávěr, adaptér příslušenství,
medikační nádobka), maska (PVC), náustek, nosní nástavec
2
1
Odstranění kondenzace ze vzduchové trubice
Omyjte tyto součásti v teplé vodě a slabém čisticím prostředku. Pečlivě je
opláchněte teplou tekoucí vodou a nechte volně uschnout na čistém místě.
Poznámka: Set rozprašovací komory vyměňte po jednom roku používání. Vyměňte
POUZE za set rozprašovací komory OMRON pro přístroj NE-C802.
4. Do medikační nádobky doplňte správné
množství předepsaného léčiva.
Znovu zapojte hlavu rozprašovače do
medikační nádobky.
■ Kompresor, vzduchová hadice
Pokud se ve vzduchové hadici nalézá tekutina nebo je hadice vlhká,
postupujte podle níže uvedeného postupu pro odstranění vlhkosti ze
vzduchové hadice.
1) Ujistěte se, že vzduchová hadice je připojena ke vzduchovému konektoru
kompresoru.
2) Odpojte vzduchovou hadici od setu rozprašovací komory.
3) Zapněte kompresor a pomocí vzduchu hnaného přes vzduchovou hadici
odstraňte vlhkost.
Výměna vzduchového filtru
Otřete měkkým hadříkem navlhčeným vodou nebo slabým čisticím prostředkem.
Pokud vzduchový filtr změnil barvu nebo jste ho používali v průměru déle než
60 dní, vyměňte jej za nový.
■ Hlava rozprašovače
1. Vytáhněte kryt vzduchového filtru z kompresoru.
Technické údaje
Popis výrobku:
Model:
Napájení (síťový zdroj):
Kompresorový inhalátor
NE-C802 (NE-C802-E)
100–240 V ~ 50/60 Hz 15 VA
Napájení (kompresor):
Provozní teplota/vlhkost:
Teplota/vlhkost/tlak
vzduchu při skladování
a převozu:
Hmotnost:
Rozměry:
6 V 0,6 A
+10 °C až +40 °C / 30 % až 85 % RV
-20 °C až +60 °C / 10 % až 95 % RV /
700 – 1 060 hPa
Přibližně 190 g (pouze kompresor)
Přibližně 85 (š) × 43 (v) × 115 (h) mm
(pouze kompresor)
Kompresor, set rozprašovací komory,
vzduchová hadice (PVC, 100 cm), náustek,
nosní nástavec, maska pro dospělé (PVC),
dětská maska (PVC), 5 kusů náhradních
vzduchových filtrů, síťový zdroj, přenosné
pouzdro, návod k obsluze, záruční list.
Zařízení třídy II, příložná část typu BF
Obsah:
Omyjte pod tekoucí vodou.
Dezinfekce
5. Vložte inhalační uzávěr a adaptér
příslušenství zpět do medikační
nádobky.
Cvaknutí
1
2
6. Připojte masku, náustek nebo nosní
nástavec pevně k setu rozprašovací
komory.
Poznámka:
Ujistěte se, že šipka na setu rozprašovací
komory směřuje k pacientovi. Jinak může
dojít k vystříknutí léčiva na kůži nebo
oděv pacienta.
Součásti dezinfikujte jednou týdně. Pokud jsou součásti silně znečištěné,
vyměňte je za nové.
Použijte jednu z následujících metod:
Při volbě metody postupujte dle tabulky níže.
A. Použijte dezinfekční látku, která je běžně dostupná v prodeji. Postupujte
dle pokynů výrobce dezinfekční látky.
1) Ponořte součásti do dezinfekčního roztoku na určenou dobu.
2) Pečlivě je opláchněte teplou tekoucí vodou a nechte volně uschnout na
čistém místě.
Poznámka: Nikdy nepoužívejte k čištění benzen, ředidlo nebo hořlavé chemikálie.
B. Součásti lze sterilizovat varem po dobu 15–20 minut.
2. Vyměňte vzduchový filtr.
3. Vložte kryt vzduchového filtru zpět na místo.
Poznámky:
• Používejte pouze vzduchové filtry značky OMRON navržené pro tento přístroj. Přístroj
nepoužívejte bez vzduchového filtru.
• Filtr nemyjte a nečistěte. Pokud vzduchový filtr zvlhne, vyměňte jej. Vlhký vzduchový
filtr může způsobit zablokování.
• Vzduchový filtr nemá odlišenou přední nebo zadní stranu.
• Před vložením ověřte, zda je vzduchový filtr čistý a nezaprášený.
• Nevyvařujte kryt vzduchového filtru.
Po sterilizaci varem součásti opatrně vyjměte,
odklepejte přebytečnou vodu a ponechte oschnout
v čistém prostředí.
Poznámka: Nesterilizujte varem vzduchovou hadici, masku
(PVC), vzduchový filtr ani kryt vzduchového filtru.
Šipka
Klasifikace:
Upozornění: Manipulace s hlavou rozprašovací komory
•
•
•
•
7. Připojte vzduchovou hadici.
Zatlačte zástrčky vzduchové
hadice pevně do konektorů
pro vzduchovou hadici.
Před každým použitím hlavu rozprašovací komory opláchněte.
Při čištění hlavy rozprašovací komory nepoužívejte kartáčky ani špendlíky.
Dezinfikování součástí varem vždy provádějte s dostatečným množstvím vody.
Nevyvařujte hlavu rozprašovací komory spolu s jinými předměty než daným příslušenstvím rozprašovače.
Níže uvedenou tabulku použijte jako vodítko při výběru metody dezinfekce.
Správný úhel
45°
45°
Chlornan
sodný
10.Po dokončení léčby vypněte napájení. Vytáhněte síťový zdroj ze zásuvky
a odpojte jej od kompresoru.
Kryt vzduchového filtru
Maska pro dospělé
(PVC)
Dětská maska (PVC)
Vzduchová hadice
(PVC, 100 cm)
Maska pro dospělé
(SEBS) (volitelné)
Dětská maska (SEBS)
(volitelné)
ABS
Maska: PVC
(bez obsahu ftalátů)
Popruh: pryž
(bez obsahu latexu)
PVC
(bez obsahu ftalátů)
Maska: SEBS
Popruh: pryž
(bez obsahu latexu)
Adaptér: PP
×
Vzduchový filtr
Polyester
O
O
×
×
O
×
Milton*
(0,1%)
Čtyřmocný
amoniak
Osvan*
(0,1%)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
×
×
×
O
O
O
O
O
O
×
×
×
V případě selhání přístroje při použití ověřte následující možnosti.
Problém
Po stisknutí hlavního
vypínače se nic neděje.
Po zapnutí nedochází
k rozprašování nebo je
stupeň rozprašování příliš
malý.
Příčina
Kompresor
Amfoterní
surfaktant
Upozornění:
Netahejte za napájecí kabel. Mohlo by
dojít k jeho poškození.
Tego*
(0,2%)
Napájecí
kabel
NE-C802-E_A_M CS.indd 2
Hibitane*
(0,5%)
O
O
O
O
O
O
×
×
O
O
O
O
×
Je síťový zdroj správně
připojen k zásuvce
a kompresoru?
Je v medikační nádobce
léčivo?
×
Technické údaje pro kompresor OMRON NE-C802 se setem rozprašovací
komory:
Velikost částic:
**MMAD přibližně 3 μm
MMAD = Mass Median Aerodynamic
Diameter
Objem medikační
maximálně 10 ml
nádobky
Vhodné množství léčiva:
minimálně 2 ml – maximálně 10 ml
Hlučnost:
*Méně než 45 dB
Stupeň rozprašování:
*přibližně 0,25 ml/min (dle váhového úbytku)
Výstup aerosolu:
**0,56 ml (2 ml, 1 % NaF)
Rychlost výstupu
**0,07 ml/min (2 ml, 1 % NaF)
aerosolu:
Výsledek měření velikosti částic pomocí kaskádového impaktoru**
Nízká narůstající procentuální hodnota objemu částic fluoridu sodného
100
Zkontrolujte, zda je síťový
zdroj připojen k zásuvce a ke
kompresoru. V případě potřeby
vypojte a znovu zapojte síťovou
zástrčku.
90
Do medikační nádobky doplňte
správné množství léčiva.
60
80
70
50
40
30
Chybí hlava rozprašovací
komory nebo není zapojena
správně?
Zapojte hlavu rozprašovací
komory správně.
Je správně zapojen set
rozprašovací komory?
Správně zapojte set rozprašovací
komory.
Je ucpaná tryska?
Ujistěte se, že tryska není
ucpaná.
Je set rozprašovací komory
nakloněn v ostrém úhlu?
Ujistěte se, že set rozprašovací
komory není nakloněn pod úhlem
větším než 45 stupňů.
Je správně připojena
vzduchová hadice?
Ujistěte se, že vzduchová hadice
je připojena ke kompresoru a setu
rozprašovací komory.
Je vzduchová hadice ohnutá
nebo poškozená?
Ujistěte se, že vzduchová
hadice není poškozená nebo
zablokovaná.
Je vzduchová hadice ucpaná?
Ujistěte se, že vzduchová hadice
není ucpaná.
Je vzduchový filtr znečištěný?
Vyměňte vzduchový filtr za nový.
Kompresor je abnormálně
hlučný.
Je správně připojen kryt
vzduchového filtru?
Připojte kryt vzduchového filtru
správným způsobem.
Kompresor je velmi horký.
Je kompresor zakryt?
Během použití nezakrývejte
kompresor krytem žádného typu.
Střední
Jednotlivá
0.1
1
10
20
10
0
100
Velikost částic (μm)
O
O
O
* příklad komerčně dostupného dezinfekčního přípravku.
= Zapnuto
Je v nádržce příliš málo/mnoho
léčiva?
O
O
= Není
v provozu
Pečlivě si přečtěte
návod k použití.
Řešení
Chlorhexidin
Poznámka:
Pro odpojení napájecího adaptéru
pevně držte a stiskněte napájecí kabel.
= Typ BF,
příložná část
Řešení potíží
Alkohol
Dezinfekční
etanol
9. Hlavní vypínač přepněte do polohy zapnuto (
). Po spuštění
kompresoru se zahájí rozprašování a začne se vytvářet aerosol.
Inhalujte léčivo.
O
Set rozprašovací
komory
Var
Upozornění:
Nenaklánějte set rozprašovací
komory pod úhlem větším než
45 stupňů ve všech směrech.
Léčivo by mohlo stékat do
úst nebo by nemuselo být
rozprašováno efektivně.
Nosní nástavec
Náustek
Materiály
PP
Postupujte podle pokynů
vašeho lékaře nebo plicního
terapeuta.
Vydechněte normálním
způsobem přes náustek,
masku nebo nosem.
PP
(Hlava rozprašovací
komory: PC)
Součásti
8. Držte set rozprašovací komory
tak, jak je zobrazeno na
obrázku vpravo.
PP
O: platné ×: neplatné
= Zařízení
třídy II
Nízká narůstající procentuální hodnota
Způsob použití
* Měřeno společností OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. Měřeno s fyziologickým
roztokem při okolní teplotě 23 °C a vlhkosti 40 %. Hodnoty se mohou lišit podle typu
použitého léku.
** Nezávislé měření provedl Prof. Dr. Hiroshi Takano, Katedra chemického inženýrství
a materiální vědy, Fakulta vědy a inženýrství, Univerzita Doshisha, Kjóto, Japonsko,
podle normy EN 13544-1:2007+A1:2009.
Poznámky:
• Údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.
• Tento produkt společnosti OMRON je vyroben v souladu s přísným systémem pro
kontrolu kvality společnosti OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., Japonsko.
• Tento přístroj nemusí fungovat, pokud se hodnoty elektrického napětí liší od hodnot
stanovených v technických podmínkách.
• Tento přístroj splňuje požadavky směrnice EU 93/42/EHS (směrnice o zdravotnických
prostředcích) a evropské normy EN 13544-1:2007+A1:2009, Přístroje pro léčbu
dýchací soustavy – Část 1: Rozprašovací systémy a jejich komponenty.
• Výkon přístroje se může lišit dle použitého léčiva, např. u suspenzí nebo vysoce
viskózních léčiv. Pro další podrobnosti si přečtěte údaje o léčivu uvedené jeho
výrobcem.
• Pro aktualizaci technických údajů navštivte webové stránky společnosti OMRON
HEALTHCARE EUROPE. URL: www.omron-healthcare.com
Poznámka: Pokud podle navrhovaného způsobu nápravy problém nevyřešíte, nepokoušejte
se zařízení opravit – přístroj neobsahuje žádné uživatelem opravitelné díly.
Obraťte se na svého prodejce nebo zákaznický servis společnosti CELIMED s.r.o.
9/19/2012 3:45:43 PM
Download

Návod k obsluze - Omron Healthcare