Nám- E. Beneše 470
407 47 vARNsDoRF
Městský úřad Varnsdorf
Te]: +420112
31221l - 244
Fax: +420.112 37l 05l
varnsdorf @vaťnsdorf ,cz
OSMI - Oddělení dopravy a silničníhohospodářství
http://www.varnsdoric7
Váš dopis č j,:
Město vamsdorf
Nám. E. Beneše č.p. 470
407
47 Varnsdoíf
1
Ze dne:
Naše č j.:
2.3.2012
Vyřizuje:
Linka:
véle Petr
oSMy57 l/20 l 2/VELPE
134
Datum:
z7 .3.2012
F-mail:
petr.vele @ varnsdorf.cz
ROZHODNUTI
Yýroková část:
MěStský úřad Varnsdoď, oSMI, jako silničníspr,ávní úřad příslušný podle § 40 odst, 4 písm. a) zákona č.
13/l997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pcrzemních
komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § l6 odst, l a .s 40 odst. 4 písm. a) zákona o
pozemních komunikacích vyhlášky č. 501/2006 Sb.. o obecných požadavcích na vyr:žíváníúzemí,ve
znění pozdějších předpisů a § 15 odst. l zákona č. l83/2006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu
(Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o
prod!oužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 2.3.2012 podal
Město Varnsdorf, IČ 002ó1718, Nám, E. Beneše č .p. 470, 407 47 Varnsdorf
(dálejen "stavebník"), podle § l
15
l
odsi.'l stavebního zákona
prodlužuje
o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního povolenÍ, které vyrlal
Městský úřarl Varnsdof, OSMI dne 22.02.20l0 pod čj. OSM]/7288/2009/VELPE na stavbu:
,,Rekonstrukce
MK
(nově jednosměrná) + přilehlých stání, chodníků"
(dále jen ,,stavba,,) na pozemku parc, č. 2692lt38, 2692l|31,2692l136,2692/),35,2692.1\39,2692lI4l,
2692t I53, 2692lI4O, 269zll43,2692/|44,2692l l34, 2692ll45, 2692lI, 2692ll48,2692l| 49,2692l15I
2692l|50, 2692lI52, 2692ll54 v k.,j. Vamsdorf.
,
Účastrrí"i řízení na něž se vztahqje rozhodnutí správního orgánu:
Město Varnsdort', Nám, E. Beneše č.p. 470, 407 41 Varnsdoď
l
odůvodnění:
Stavebník oznámil silničnímusprávnímu úřadu, že stavbu není možnézahájit do dvou let ode clne, krlY
stavební povolení nabylo právní rnoci, a proto žádá o prodIouženíjeho platnosti,
č,j, MUVA 6625/20l 2velPe
stř, 2
Nezahájení stavby v době platnosti Stavebního povoleníje ZdůVodňovánó takto:
- Nebyla schválena dotace z fondů EU a financování z lozpočtu města nebylo zajištěno.
Speciální Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba Zahájena. Protože předpoklady, za
kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti resp. byla
prodloužena platnoSt stanovisek dotčených orgánů, silničnísprávní úřad žádosti vyhověl.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku t,ozhodnutí, za použitíustanovení pfávních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - dalšídotčenéosoby:
Město Varnsdorf, Nám. E, Beneše č.p.410,4O7 47 VarnsdoIf l, olga Malíková, Miros]av Janeček,
Karin Janečková, Zdeněk Roth, Ilona Rothová, Albin Sommerschuh, Libuše Sommel,schuho_vá, SBDO
Průkopník, Milan a Květuše Jarošovi, Jiří a Anna Sádlovi, Jiří Herink, Věra Vlková, Alena Cechová,
MUDI. oumar BaIdé, Petra Sýkolová, Petr a Anna Vackovi, Jaroslav a Marie Buds\í. Rudolf a Eva
vytiSkovi, Petl a Marie Hladíkovi, Jaroslav a Kateřina Strolený, Jiří a Ludmila Málkovi, Karel a
Jaioslava Valentovi, Jan a Jaroslava Kalný, Ing. Petr Sobotka, Marie Čížková,Soňa Mádlová, Zdeňka
Gogová, Miroslava Múllerová, Eva Laubrová, Petr a Zdeňka Balcarovi,Milan Somič, JindřiŠka Krupkovi,
Olga prouzová, Bohumi1 Holler, Edita Charvátová, Jiří Mafiinec, Jiří Doležal, Jiří Doležal, Stanislala a
Zdeňka Kopsovi, Zdeněk a Hana Rozlílkovi, Antonín a Jarmila Novotný, František a Alena Erlebachovi,
Jan a Ivana Neumannovi, Zdeněk a Vladislava Hrabětovi, Zdeněk a Hana Veselý, Ladislav a Vilma
Skořepovi, Harald Scholze, Matla Scholzeová, Martina Bouchal, Zdeněk Scholze, Zdeňka Záleská, Josef
paseci<ý, Marie Pasecká, Jaroslava Janečková, Drahomíra Švejdová, llona Šimanová, Lenka Korálová,
Lukáš Beniač, Mirrcela Stabá, Marta Cihlářová, MgI. Martin Urban, Petr a Jiřina Hejdukovi, Jan
Neumann. Miluše Maďalová, MUDI. Hana Bóhmová, Hana Horváthová, Flantišek Petrů, RůženaPetrů,
Bohumil Mottl, Danuše Mott]ová, Josef Zbihlej, Tat'ána Zbihlejová, Ing. Aleš Podroužek, Marie
podroužková, Josef Skramužský, Dana Skramužská, Luboš Pipek, Iveta_Pipková, Karel a Dana Sýkolovi.
Milana a Anita Klusoňovi, Vlastimil a Jaroslava Matějkovi, Jiří Švorc,Žaneta Suchaldová, MUDr. Petr
Pecháček, Karla Pecháčková, Antonín B]aho, Erika Heidová, Jan Heczko, MUDI, Antonín Ulrich, Malta
Ulrichová, RudollDoležal, Dana Doleža]ová, Alois Mlejnek, Blanka Vychodilová, Jana Rauchová, Ing.
Ladislav Chadima, Mgr. Jarmila Chadimová, Mgr. Anna Hanzalová, Karel Neumann, Ludmila
Neumannová, Pavel Schóter, Josef Poláček, Jiří Janošek, Jana Janošková, Zdeněk Pitelka, Věra Pitelková,
Miloslav Barcal. Věra Barcalová, František a Hana Krištofovi, Karel a KaIla Šichovi, Vladimír a Natálie
Kociánovi, Jaroslav a Jiřina Mockovi, Helena Rejmanová, otakar Flégr, Milada Flégrová, Marce1
Mikolášek, Zdenka Mikolášková, Michal a Petra Polákovi, Jiří a Alena Štefanovi, Eva Bechyňová, Jan
Lomský, Eva Lomská, Eva Janošková, Jindra Fehérová, Jiří Snek, MUDr.Petr Lissek, Jiří Haken, lvana
vítková, JUDI. Michae]a Pletschová, olga Vajdová, MUDI. Malkéta NácoVSká, Ivana Kotalová, Ivana
Grimmová. Jaros]av a Taťána Budinovi, Marta a Zdeněk Nyčovi, MUDr. Petr Košek, olga Košková,
Jaroslav a Marie Friedovi, Jaroslav Veselý, Markéta Kubátová, Monika Nosková, Viera Badftová, Rudolf
Chvojan, petr a Rozflie Šťouračovi,Ludvík a Alena Žemličkovi, Vilém a A]ena Farský, Rudolf a Mzrrta
Storczerovi, Rudolf a Věra Vašíčkovi,Ing. Martin Liebl, Dana Lieblová, ing. Rudolf a Jana Bie]oviČovi,
petr a Romana Školoudovi, Jaroslava a Dana Holý, Hana a Karel Slintákovi, Václav a Jana Kučelovi,
Stanislav a Berlřiška Davídkovi, Pavla Wunschová, Robert Horváth, Tomáš a Jaroslava Rollerovi, Pavel a
Jana Hačecký, Karel a Marcela Woisetschlagerovi, Marcela Woisetschlagerová, oldřich a Lenka
Fridrichovi. Leoš a Wanda Kubálkovi, Jaromír Psota a Libuše, Jiří a Blažena Ježkovi, Harry a BoŽena
Zikmundovi, Alena Kršková, Jaroslava Fraňková, Marie Havrišová, Marie Šosová, Marlina Neumannovd,
Stanislav Hryz, Vladimíra Horňanská, Květoslava Ry<lvalová, Klea Čechová, Eva Havlíčková, David
Havlíček.Monika Míchalová, Miroslav Richter, Lenka Dresslerová, Jaroslav Dressler, Olga Poláčková,
Eva Juricová, Jarmila Turková, Petla Kórmóczyová, JaIoslav a Jitka Kropáčkovi, Helena KoŠťálová,
Hena Petrásková. Michaela Šidelková, KareI Pavlíček, Dagmar Chaloupecká, Jiří Slabý, Pavlína
Řezníčková, Vladimír Cichocký, Martina a Monika Kocourkovi, René Hlaváčik, Jiří Kolář, Davi<l
Jiruška, Pavel Kepka, Václav Valeš, Kateňna Valešová, Dagmar Čejková, Robelt Horváth, Věra Vlková,
Hana Tóthová, Halina Řeháčková, Zdeněk Cakl, Marie Doležalová, Zdeněk Svitič, Telefónica 02 Czech
Republic, a.s., SčVK a.s., RWE Distribučnís]užhy S,r,o.. ČEZ Distribuce a.s., výběžek,NET, s.í.o.,
Tepláma Varnsdorf a.s.
@,,r
čj. MUvA 6625i20l2velPe
Vypořádání
-
-
s návrhy a námitkami účastnftů:
Účastníci neuplatnili návrhy
Vypořádání
Slr- 3
a námitky.
s vyjádřeními účastníkůk podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
poučeníúčastníků:
Proti tomuto tozhodnutí se lze odvolat do l5 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úiadu Ústeckého
kaje v Ústí nad Labem podáním u zdejšíhosprávního orgánu.
odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden Stejnopis Zůstal správnímu orgánu a
aby kažrlý účastníkdostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastníkpotřebný počet stejnopisťl, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
odvoláním lze napadnout výrokovou část lozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejšíustanovenÍ.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné,
Ing. Jaroslav Beránek
vedoucí odboru splávy majetku
a investic
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
vvvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Obdrží:
účastníciřízení veřejnou vyhláškou:
Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše č.p,470,407 47 Varnsdoď 1, olga Malíková, Miroslav Janeček.
Karin Janečková, Zdeněk Roth, Ilona Rothová, Albin Sommerschuh, Libuše Sommerschuhová, SBDo
Průkopnft, Milan a Květuše JaIošoVi, Jiří a Anna Sádlovi, Jiří Herink, Vera Vlková, Alena Čechová.
MUDI. Oumar Baldé, Petra Sýkorová, Petr a Anna Vackovi, Jaroslav a Marie Budský, Rudolf a Eva
Vytiskovi, Petr a Marie Hladíkovi, Jaroslav a Kateřina Strolený, Jiří a LudmiIa Málkovi, Karel a
Jaros]ava Valentovi, Jan a Jaroslava Kalný, Ing, Petr Sobotka, Marie Čížková,Soňa Mádlová, Zdeňka
Gogová, Miroslava Múllerová, Eva Laubrová, Petr a Zdeňka Balcarovi,Milan Somič, JindřiŠka Krupková,
Olga Prouzová, Bohurnil Holler, Edita ChaNátová, Jiří Martinec, Jiří Doležal, Jiří DoležaI, Stanislava a
Zdeňka Kopsovi, Zdeněk a Hana Rozlílkovi, Antonín a Jarmila Novotný, FrantiŠek a Alena Erlebachovi,
Jan a Ivana Neumannovi. Zdeněk a Vladislava Hrabětovi, Zdeněk a Hana Veselý, Ladislav a Vilma
Skořepovi, Harald Scholze, Mafia Scholzeová, Maftina Bouchal, Zdeněk Scholze, Zdeňka Záleská, Josef
paseci17, Marie pasecká, Jaroslava Janečková, Drahomíra Švejdová, Ilona Šimanová, Lenka Korálová,
Lukáš Beniač, Marcela Slabá, Marta Cihlářová, Mgr. Martin Urban, Petr a Jiřina Hejdukovi, Jan
Neumann, MiIuše Maďarová, MUDI,. Hana Bóhmová, Hana Horváthová, František Peúů,RůženaPetrů,
BohumiI Mottl, Danuše Mottlová, Josef Zbihlej, Tat,ána Zbihlejová, Ing. Aleš Podíoužek, Marie
ť j,
MUVA
6625/20]
]velPe
str. 4
podroužková, Josef Skrarnužský, Dana Skramužská, Luboš Pipek, Iveta.,Pipková, Karel a Dana Sýkorovi,
Milana a Anita Klusoňovi, Vlastimi1 a Jaroslava Matějkovi, Jiří Švorc,Žaneta Sr,rchardová, Ml]Dr, Petr
Pecháček, Karla Pecháčková, Antonín Blaho, Erika Heidová, Jan Heczko, MUDr. Antonín Ulrich, Maía
Ulrichová, Rudo]f Doležal, Dana DoIežalor,á, Alois Mleinek, Blanka Vychodilová, Jana Rauchová, lng.
Ladislav Chadima, Mgr. Jarmila Chadimová, Mgr. Anna Hanzalová, Karel Neumann, Ludmila
Neumannová, Pavel Schóter, Josef Poláček, Jiří Janošek, Jana Janošková, Zdeněk Pitelka, věra Pitelková,
Miloslav Barcal, Věr.a Barcalová, František a Hana Krištofovi, Kalel a Kal,Ia Šichovi, Vladimír a NatáIie
Kociánovi, Jaroslav a Jiřina Mockovi, Helena Rejmanová, otakar Flégr, Milada Flégrová, Marcel
Mikolášek, Zdenka Mikolášková, Michal a Petra Polákovi, Jiří a Alena Štefanovi,Eva Bechyňová, Jan
Lomský, Eva Lomská, Eva Janošková, Jindra Fehérovi. Jiři Šnek.MUDI,Petr Lissek, Jiří Haken, Ivana
Vítková, JUDr. Michaela Pletschová, olga Vajdová, MUDr. Markéta Nácovská, Ivana Kotalová, Ivana
Grimmová, Jaroslav a Taťána Budinovi, Marta a Zdeněk Nyčovi, MUDI. Petr Košek, olga Košková,
Jatoslav a Marie Friedovi, Jaroslav Veselý, Markéta Kubátová, Monika Nosková, Viela Badíková, Rudolť
Chvojan, petl a Rozálie Šťouračovi,Ludvík a A]ena Zemličkovi, Vilém a Alena Farský, Rudolf a Marta
Storcierovi, Rudolf a Věra Vašíčkovi,Ing. Martin Liebl, Dana Lieblová, Ing. Rudolf a Jana BieloviČovi,
petr a Romana Školoudovi, Jatoslava a Dana Holý, Hana a Karel Slintákovi, Václav a Jana Kučerovi,
Stanislav a Bedřiška Davídkovi. Pavla Wunschová, Robert Horváth, Tomáš a Jaroslava Rollerovi, Pavel a
Jana Hačecký, Karel a Marcela Woisetschlagerovi, Marcela Woisetschlagerová, oldřich a Lenka
Frirtrichovi. Leoš a Wanda Kubálkovi. JaIomíI PSota a Libuše, Jiří a Blažena ]eŽkovi, Harry a BoŽena
Zikmundovi. Alena Kršková, Jaroslava Fraňková, Marie Havrišová, Marie Šosová, Martina Neumannová,
Stanislav Hryz, Vladirníra Horňanská, Květoslava Rydvalová, Klea Čechová, Eva HavlíČková, David
Havlíček,Monika Míchalová, Miroslav Richter, Lenka DressIerová, Jaroslav Dressler, olga PoláČková,
Eva Juricová, Jarmi]a Turková, Petfa KórmócZyoVá, Jaroslav a Jitka Kropáčkovi, Helena Košt'álová,
Hena Petrásková, Michaela Šidelková, Karel Pavlíček, Dagmar Chaloupecká, Jiří Slabý, Pavlína
Řezníčková, Vladimír Cichocký, Maltina a Monika Kocourkovi, René Hlaváčik, Jiří Kolář, DaVid
Jiruška, pavel Kepka, Václav Valeš, Kateiina Valešová. Dagmar Čejková, Robelt Horuáth, Věra Vlková,
Hana Tóthová, Halina Řeháčková, Zdeněk Cak], Marie Doteža]ová, Zdeněk Svitič, Telefónica 02 Czech
Republic, a.s., SčVK a.s., RWE Distribučníslužby s.r.o., CEZ Distlibuce a,s., Výběžek.NET, s,Lo,,
Tepláma Varnsdoď a.s.
DO:
Krajský úřad Usteckého ktaje. odbor životního prostředí a Zemědělství, IDDS: t9zbsva
Měito Vurnsclorf - Petr Šimek,Nám.E.Beneše č.p . 410,101 47 Valnsdorf l
MěÚ Varnsdorf - OSMI doprava, Nám. E. Beneše č.p,470,10'l 4'1 Vamsdorf l
MěÚ Varnsdorť - oŽp, Nam. E. Beneše č.p, 470, 407 47 Varnsdoť l
MěÚ Varnsdorf - stavební úřad, Nám. E. Beneše č.p.470,407 47 Varnsdoď l
Policie ČR, Dopravní inspektorát Děčín
HZS Ústeckého kraje,odbor požární prevence, územníodbor Děčín,IDDS: auyaa6n
Krajská hygienická stanice Ústeckého klaje, IDDS: 8p3ai7n
Povodí ohře - státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
ostatní:
TS města Varnsdorf s.f.o., Svatopluka Čecha č.p. |277 , 40'7
47 Vamsdorf l
vlaStní
@,,,
Download

ROZHODNUTI