R o čn í k
2 0 1 3
SBÍRKA
USNESENÍ
města Mladá Boleslav
ve volebním období 2010 - 2014
Číslo 110
Vydána dne 1.3.2013
Obsah:
Usnesení zastupitelstva města
3529. Zpráva o vyřízení interpelací
3530. Návrh na odvolání a zvolení člena kontrolního výboru
3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a
peticích za rok 2012
3532. Návrh na poskytnutí finanční odměny za rok 2012 členům výborů finančního a
kontrolního, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Mladá Boleslav
3533. Návrh na volbu přísedících Okresního soudu v Mladé Boleslavi
3534. Informace o schválených rozpočtových opatřeních v závěru roku 2012
3535. Návrh rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na rok 2013
3536. Návrh na spolufinancování projektu „Řízení IPRM Mladá Boleslav 2013“, na
schválení přijetí dotace a na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
3537. Návrh na schválení Zásad pro poskytování dotací z městského Programu regenerace
městské památkové zóny Mladá Boleslav
3538. Návrh na prominutí odvodu do rozpočtu zřizovatele - Základní škola Mladá Boleslav,
Komenského nám. 91, příspěvková organizace
3539. Návrh na schválení prodeje části pp. 122/3 v k.ú. Chrást u Mladé Boleslavi (manželé
Pavelkovi)
3540. Návrh na schválení koupě částí pozemků v k.ú. Mladá Boleslav v ulici Šámalova
(JUDr. Helena Kudrličková, Josef Šubrt, Ing. Renáta Zdrubecká)
3541. Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města č. 3144 ze dne 15. 11. 2012
(VOLFOVA mladoboleslavská sodovkárna, v.o.s.)
3542. Návrh na schválení bezúplatného nabytí pp. 608/199 v k.ú. Mladá Boleslav (ČR ÚZSVM)
3543.
Návrh na uzavření Smlouvy darovací (k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi)
3544. Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č. 3032 ze dne 18. 10. 2012 (budoucí
prodej společnosti RWE GasNet, s.r.o.)
3545. Návrh na schválení koupě stp. 6849, pp. 862/12 a pp. 862/25 v k.ú. Mladá Boleslav
(ČR – Ministerstvo obrany)
3546.
Návrh na schválení žádosti o dotaci na projekt „Škola bezpečnějšího internetu“
2460
U S N E S E N Í
č. 3529
Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28.2.2013 ke zprávě o vyřízení interpelací
Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo předloženou zprávu a
b e r e
j i
n a
v ě d o m í .
----
U S N E S E N Í
č. 3530
Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28.2.2013 k návrhu na
člena kontrolního výboru
odvolání a zvolení
Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo předloženou zprávu a
I .
o d v o l á v á
Michaela Štanderu z funkce člena kontrolního výboru ZM
I I .
v o l í
Jana Nejmana, bytem xxx členem kontrolního výboru ZM
----
U S N E S E N Í
č. 3531
Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28.2.2013 ke Zprávě o činnosti kontrolního
výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012
Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo předloženou zprávu a
I .
b e r e
n a
v ě d o m í
a)
b)
zprávu o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města za rok 2012
informaci o stížnostech a peticích za rok 2012
I I .
u k l á d á
radě města, aby na příštím zasedání zastupitelstva města předložila kompletní návrh o
nápravných opatřeních, které budou reagovat na zjištění kontrolního výboru
2461
----
U S N E S E N Í
č. 3532
Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28.2.2013 k návrhu na poskytnutí finanční
odměny za rok 2012 členům výborů finančního a kontrolního, kteří nejsou členy
Zastupitelstva města Mladá Boleslav
Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
poskytnutí jednorázové odměny členům výborů finančního a kontrolního, kteří nejsou členy
Zastupitelstva města Mladá Boleslav, za rok 2012, za výkon funkce člena výboru v celkové
výši 17.100,- Kč, s rozdělením dle důvodové zprávy
----
U S N E S E N Í
č. 3533
Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28.2.2013
Okresního soudu v Mladé Boleslavi
k návrhu na volbu přísedících
Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo předloženou zprávu a
v o l í
Mgr. Vlastimila Hrůšu, nar. xxx, bytem xxx
Magdu Piroutkovou, nar. xxx, bytem xxx
Marcelu Černou, nar. xxx, bytem xxx
Jitku Rodovou, nar. xxx, bytem xxx
Zbyňka Jonáše, nar. xxx, bytem xxx
Ing. Jiřího Kořínka, nar. xxx, bytem xxx
Antonína Kůstku, nar. xxx, bytem xxx
Márii Pospíšilovou, nar. xxx, bytem xxx
Evu Procházkovou, nar. xxx, bytem xxx
Janu Schejbalovou, nar. xxx, bytem xxx
Miloslavu Vosáhlovou, nar. xxx, bytem xxx
do funkce přísedící Okresního soudu v Mladé Boleslavi na volební období 2013 - 2017
----
U S N E S E N Í
č. 3534
Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28.2.2013
rozpočtových opatřeních v závěru roku 2012
2462
k Informaci
o
schválených
Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo předloženou zprávu a
b e r e
n a
v ě d o m í
informaci o provedených rozpočtových opatřeních, schválených Radou města Mladá Boleslav
dne 20.12. 2012, která vstoupila v platnost od 13.12.2012 do 31.12.2012, v rámci usnesení
zastupitelstva města Mladá Boleslav č. 3270 ze dne 13.12.2012:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Rozpočtové
Rozpočtové
Rozpočtové
Rozpočtové
Rozpočtové
Rozpočtové
Rozpočtové
Rozpočtové
Rozpočtové
opatření
opatření
opatření
opatření
opatření
opatření
opatření
opatření
opatření
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
11/5 SPO a ObŽÚ
11/18 SPO a ObŽÚ
12/1 OŠKtV
12/2 SPO a ObŽÚ
12/4 OŠKtV
12/5 SPO a ObŽÚ
12/6 EO
12/7 EO
12/8 EO
– usnesení RM č.3337
– usnesení RM č.3336
– usnesení RM č.3307
– usnesení RM č.3306
– usnesení RM č.3332
– usnesení RM č.3338
– usnesení RM č.3339
– usnesení RM č.3340
– usnesení RM č.3342
dle důvodové zprávy
----
U S N E S E N Í
č. 3535
Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28.2.2013
města Mladá Boleslav na rok 2013
k návrhu rozpočtu statutárního
Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo předloženou zprávu a
I .
a)
b)
c)
d)
e)
I I .
s c h v a l u j e
návrh rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na rok 2013, který počítá s
celkovými příjmy 1.063.128,88 tis. Kč, s celkovými výdaji ve výši 990.481,38 tis. Kč,
se splátkami investičních úvěrů, které budou v souhrnu činit 74.608 tis. Kč a s
financováním ze zůstatku na rozpočtových účtech k 31.12.2012 ve výši 1.960,50 tis.
Kč,
výnosy z podnikatelské činnosti města v roce 2013 ve výši 15.000 tis. Kč a náklady s
ní související ve výši 9.000 tis. Kč,
výnosy z podnikatelské činnosti města, prováděné dle mandátní smlouvy firmou
DOMOS v roce 2013, ve výši 18.000 tis. Kč a náklady s ní související ve výši 18.000
tis. Kč,
závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2013 dle důvodové zprávy,
dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých
a věcných darů dle návrhu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na rok 2013
v rozpočtované výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedeny v
tabulkové části tohoto materiálu.
s t a n o v í
následující pravidla:
1.
správci jednotlivých kapitol jsou vedoucí příslušných odborů Magistrátu města
Mladá Boleslav,
2.
se schválenými rozpočtovými prostředky hospodaří správci kapitol nebo jejich
zástupci a odpovídají za dodržování rozpočtových pravidel (dle zák. 250/2000 Sb., o
2463
3.
4.
I I I .
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a dle interních směrnic
magistrátu města),
návrh rozpočtových opatření vypracovávají správci jednotlivých kapitol; definitivní
úpravu navrhovaného rozpočtového opatření provádí vedoucí ekonomického odboru
a předkládá ho k projednání radě města. Předkladatelem rozpočtových opatření pro
zastupitelstvo města je náměstek primátora odpovědný za ekonomiku,
přesuny neinvestičních prostředků mezi jednotlivými paragrafy odvětvového třídění v
rámci kapitoly na výdajové straně rozpočtu jsou v kompetenci správců kapitol, za
dodržení podmínek uvedených v bodu 2. části II. tohoto usnesení a po schválení
radou města
p o v ě ř u j e
radu města k provedení a schválení rozpočtových opatření ke schválenému rozpočtu
statutárního města Mladá Boleslav na rok 2013 v objemu do 2 mil. Kč u každého
jednotlivého případu a s tím související úpravy závazných ukazatelů rozpočtu města, která
by vstoupila v platnost v období mezi dvěma řádnými po sobě jdoucími zasedáními
zastupitelstva města, zpracovaných dle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
I V .
u k l á d á
MUDr. Raduanu Nwelati, primátorovi města Mladá Boleslav, předložit zastupitelstvu města
na jeho každém řádném zasedání informaci o provedených rozpočtových opatřeních dle
bodu III. tohoto usnesení.
----
U S N E S E N Í
č. 3536
Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28.2.2013 k návrhu na spolufinancování
projektu „Řízení IPRM Mladá Boleslav 2013“, na schválení přijetí dotace a na uzavření
Smlouvy o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo předloženou zprávu a
I .
a)
b)
c)
d)
I I .
s c h v a l u j e
předfinancování projektu „Řízení IPRM Mladá Boleslav 2013 (reg. č.
CZ.1.15/3.1.00/1a.01518), jehož celkové náklady činí 462.000,- Kč, z rozpočtu
města a úhradu této částky, odpovídající 100 % celkových výdajů projektu, z
rozpočtu města
spolufinancování projektu „Řízení IPRM Mladá Boleslav 2013 (reg. č.
CZ.1.15/3.1.00/1a.01518) ve výši 69.300,- Kč
přijetí dotace ve výši 392.700,- Kč na projekt „Řízení IPRM Mladá Boleslav 2013 (reg.
č. CZ.1.15/3.1.00/1a.01518) od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy,
se sídlem Karlovo náměstí 313/8, 120 00 Praha 2, IČ 750 823 14
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Řízení IPRM Mladá Boleslav 2013
(reg. č. CZ.1.15/3.1.00/1a.01518) s Regionální radou regionu soudržnosti Střední
Čechy, se sídlem Karlovo náměstí 313/8, 120 00 Praha 2, IČ 750 823 14, dle přílohy
tohoto materiálu
u k l á d á
2464
vedoucímu odboru řízení projektů zajistit neprodleně realizaci usnesení
----
U S N E S E N Í
č. 3537
Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28.2.2013 k návrhu na schválení Zásad pro
poskytování dotací z městského Programu regenerace městské památkové zóny Mladá
Boleslav
Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
Zásady pro poskytování dotací z městského Programu regenerace městské památkové zóny
Mladá Boleslav dle přílohy důvodové zprávy
----
U S N E S E N Í
č. 3538
Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28.2.2013 k návrhu na prominutí odvodu do
rozpočtu zřizovatele - Základní škola Mladá Boleslav, Komenského nám. 91, příspěvková
organizace
Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
prominutí odvodu do rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav ve výši 6.631,- Kč
Základní škole Mladá Boleslav, Komenského nám. 91, příspěvkové organizaci, IČ 75034042
----
U S N E S E N Í
č. 3539
Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28.2.2013 k návrhu na schválení prodeje části
pp. 122/3 v k.ú. Chrást u Mladé Boleslavi (manželé Pavelkovi)
Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo předloženou zprávu a
I .
s c h v a l u j e
2465
prodej části pozemkové parcely 122/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře do 20
m2 v katastrálním území Chrást u Mladé Boleslavi z majetku statutárního města Mladá
Bole-slav do společného jmění manželů Jaroslava Pavelky, nar. xxx a Cecylie Pavelkové, nar.
xxx, společně bytem xxx, za cenu 300,- Kč/m2 s připočtením nákladů na technické
zabezpečení prodeje a s tím, že výměra převáděné části pozemku bude stanovena
příslušným geometrickým plánem.
I I .
u k l á d á
vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do 31. 7. 2013; pokud nebude usnesení v
termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším
zasedání ZM
----
U S N E S E N Í
č. 3540
Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28.2.2013 k návrhu na schválení koupě částí
pozemků v k.ú. Mladá Boleslav v ulici Šámalova (JUDr. Helena Kudrličková, Josef Šubrt,
Ing. Renáta Zdrubecká)
Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo předloženou zprávu a
n e s c h v a l u j e
ani jednu z uvedených předložených variant
U S N E S E N Í
č. 3541
Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28.2.2013 k návrhu na revokaci usnesení
Zastupitelstva města č. 3144 ze dne 15. 11. 2012 (VOLFOVA mladoboleslavská sodovkárna,
v.o.s.)
Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo předloženou zprávu a
r e v o k u j e
své usnesení č. 3144 ze dne 15. 11. 2012 v celém rozsahu.
----
U S N E S E N Í
č. 3542
2466
Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28.2.2013 k návrhu na schválení bezúplatného
nabytí pp. 608/199 v k.ú. Mladá Boleslav (ČR - ÚZSVM)
Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo předloženou zprávu a
I .
s c h v a l u j e
bezúplatný převod pozemkové parcely 608/199 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 5.135
m2 v k.ú. Mladá Boleslav z majetku České republiky s příslušností hospodařit s majetkem
státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, do vlastnictví statutárního města Mladá Boleslav
I I .
u k l á d á
vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do 31. 12. 2013; pokud nebude usnesení v
termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším
zasedání ZM
----
U S N E S E N Í
č. 3543
Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28.2.2013
darovací (k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi)
k návrhu na uzavření Smlouvy
Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo předloženou zprávu a
I .
s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy darovací mezi statutárním městem Mladá Boleslav jako obdarovyným a
vlast-níky pp. 666/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 329 m2, pp. 666/2
(zahrada) o výměře 72 m2 a pp. 666/3 (zahrada) o výměře 39 m2 v k.ú. Čejetice u Mladé
Boleslav jako dárci, tj.:
- pan Václav Dušička, nar. xxx, trvale bytem xxx,
- manželé pan Milan Gregorovič, nar. xxx a paní Lucie Gregorovičová, nar. xxx, společně
trvale bytem xxx,
- manželé pan Patrik Suder, nar. xxx a paní Hana Suderová, nar. xxx, společně bytem xxx
- pan Radek Vigláš, nar. xxx, trvale bytem xxx
- manželé pan Radim Šelemberk, nar. xxx a paní Mariana Šelemberková, nar. xxx, společně
trvale bytem xxx
dle přiloženého smluvního dokumentu (příloha č. 1) a v souladu se Smlouvou o budoucí
smlouvě darovací, smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené dne 23.
6. 2010 (příloha č. 2) a ve znění Dodatku č. 1 této smlouvy uzavřeného dne 5. 10. 2011 (příloha č. 3)
I I .
u k l á d á
vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení neprodleně
----
2467
U S N E S E N Í
č. 3544
Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28.2.2013 k návrhu na částečnou revokaci
usnesení ZM č. 3032 ze dne 18. 10. 2012 (budoucí prodej společnosti RWE GasNet, s.r.o.)
Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo předloženou zprávu a
I .
r e v o k u j e
částečně své usnesení č. 3032 ze dne 18. 10. 2012:
1. v bodě I. – změna termínu (vypuštění nejpozdějšího termínu) uzavření vlastní kupní
smlouvy
2. v bodě II. – změna termínu realizace usnesení
I I .
s c h v a l u j e
1. změnu termínu uzavření vlastní kupní smlouvy, tj. vypuštěním textu v poslední větě
návrhu usnesení „..nejpozději však do 31. 12. 2014“ s tím, že poslední věta usnesení bude
znít: „Vlastní kupní smlouva bude uzavřena po dokončení rekonstrukce regulační stanice“.
2. změnu termínu realizace usnesení z „31. 1. 2013“ na 30. 6. 2013 pro vedoucího OSMM
realizovat usnesení; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru
návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM
----
U S N E S E N Í
č. 3545
Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28.2.2013 k návrhu na schválení koupě stp.
6849, pp. 862/12 a pp. 862/25 v k.ú. Mladá Boleslav (ČR – Ministerstvo obrany)
Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo předloženou zprávu a
I .
s c h v a l u j e
záměr koupě nemovitostí ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s
majetkem státu Ministerstva obrany, se sídlem Tychonova 221/1, Praha-Hradčany a s
příslušností k organizační složce právnické osoby Vojenské ubytovací a stavební správě, se
sídlem Hra-dební 772/12, Praha-Staré město, IČ 60162694 do majetku statutárního města
Mladá Boleslav za cenu dle znaleckého posudku (který zadá prodávající) + 10% z této ceny a
s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje. Jedná se o tyto nemovitosti:
- pp. 862/12 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 503 m2
pp. 862/25 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha ) o výměře 474 m2
stp. 6849 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 207 m2
v katastrálním území Mladá Boleslav
I I .
u k l á d á
2468
vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do 31.12. 2013; pokud nebude usnesení v
termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM
----
U S N E S E N Í
č. 3546
Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 28.2.2013
žádosti o dotaci na projekt „Škola bezpečnějšího internetu“
k návrhu na schválení podání
Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo předloženou zprávu a
I .
s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci na projekt „Škola bezpečnějšího internetu“ financovaný
prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast
podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
I I .
b e r e
n a
v ě d o m í
partnerství Statutárního města Mladá Boleslav, města Líbeznice, Národního centra
bezpečnějšího internetu a občanského sdružení Stonožka Líbeznice v projektu „Škola
bezpečnějšího internetu“
----
2469
Download

SBÍRKA USNESENÍ - Mladá Boleslav